Location: PHPKode > projects > Neo-Portal customization, Squared > neo-portal/templates/smarty/configs/plugins/webmail/langs/pl.txt
# Polish translation
# ***** GLOBAL VARS ****** #
# User-friendly names to system folders


inbox_extended					= Otrzymane
sent_extended					= Wys³ane
trash_extended					= Kosz

#Navigation texts

previous_text					= Poprzednia
next_text					= Nastêpna

# Mail Server Errors

error_connect					= Nie mogê po³±czyæ siê z serwerem
error_retrieving				= Nie mogê odczytaæ wiadomo¶ci
error_other					= B³±d - proszê skontaktowaæ siê z administratorem

#Invalid name of mailbox

error_invalid_name				= Z³a nazwa - u¿ywaj tylko takich znaków: A-Z, 0-9, .-


#Validations when sending mails      ;

error_no_recipients				= Musisz podaæ odbiorcê poczty
error_compose_invalid_mail1_s	= Podany adres e-mail jest nieprawid³owy!
error_compose_invalid_mail1_p	= Podane adresy e-mail s± nieprawid³owe!
error_compose_invalid_mail2_s	= Zanim wyslesz wiadomodc,\rupewnij sie czy wszelkie dane sa prawidlowe. 
error_compose_invalid_mail2_p	= Zanim wyslesz wiadomo¶ci, \rupewnij sie czy wszelkie dane sa prawidlowe.


#Confirmation of delete          ;

confirm_delete					= Czy jeste¶ pewien ¿e chcesz skasowaæ t± wiadomo¶æ?


# If the message no have a subject or sender;

no_subject_text					= [Bez tytu³u]
no_sender_text					= [Nadawca nieznany]
no_recipient_text				= [Odbiorca nieznany]


# If the quota limit was exceeded      ;

quota_exceeded					= Twój limit dyskowy zosta³ przekroczony.\rProszê skasuj stare wiadomo¶ci i spróbuj ponownie
quota_usage_info				= Limit dyskowy
quota_usage_used				= Zajête
quota_usage_of					= z
quota_usage_avail				= dostêpnych


#********************************************************#
# Date Format                      #
# %d = day, %m = month, %y = year, %H = hour, %M = minutes  #
# for a complete list, see http://www.php.net/strftime    #
#********************************************************#

date_format 					= %d/%m/%y %H:%M


# CharSet                         ;

default_char_set				= iso-8859-2

messages_mnu					= Wiadomo¶ci
compose_mnu					= Komponuj
refresh_mnu					= Od¶wie¿
folders_mnu					= Foldery
search_mnu					= Szukaj
address_mnu					= Adresy
empty_trash_mnu					= Opró¿nij Kosz
prefs_mnu					= Preferencje
logoff_mnu 					= Wylogujreply_prefix					= Odp:
forward_prefix					= Fw:

reply_delimiter					= --------- Wiadomo¶æ oryginalna --------
reply_from_hea					= Od:
reply_to_hea					= Do:
reply_cc_hea					= Cc:
reply_date_hea					= Data:
reply_subject_hea				= Temat:

# done


# page-specific vars
[Headers]

key_hea							= Typ
value_hea						= Waro¶æ

[Folders]

fld_name_hea					= Folder
fld_messages_hea				= Wiadomo¶ci
fld_size_hea					= Rozmiar
fld_empty_hea					= Opró¿nij
fld_delete_hea					= Usuñ
fld_total					= Wszystkie:
fld_make_new					= Utwórz nowy folder
folders_to					= Foldery dla

[MessageList]

messages_to						= Wiadomo¶ci dla 
no_messages						= Brak wiadomo¶ci w folderze

delete_selected_mnu				= Usuñ zaznaczone
move_selected_mnu				= Przenie¶ zaznaczone do
delete_mnu						= Usuñ
move_mnu						= Przenie¶ do
subject_hea						= Temat
from_hea						= Od
to_hea							= Do
date_hea						= Data
size_hea						= Rozmiar

msg_you_have					= Masz
msg_message					= wiadomo¶æ
msg_messages					= wiadomo¶ci

msg_more_unread					= nieprzeczytane
msg_one_unread					= nieprzeczytan±
msg_none_unread					= wszystkie przeczytane
msg_in_the_folder				= w folderze
[Login]


lgn_title					= Logowanie
lgn_welcome_msg					= Informacje Logowania
lng_user_email					= E-mail
lng_user_name					= Login
lng_user_pwd					= Has³o
lng_theme					= Wygl±d
lng_language					= Jêzyk
lng_login_btn					= Zaloguj >>


[Newmessage]

to_hea						= Do:
cc_hea						= Cc:
bcc_hea						= Bcc:
subject_hea					= Temat:
address_tip					= Wybierz

attach_hea					= Za³±czniki:
attch_add_new					= Dodaj nowy za³±cznik
attch_name_hea					= Nazwa
attch_size					= Rozmiar
attch_type_hea					= Typ
attch_dele_hea					= Usuñ
attch_no_hea					= Nie ma za³±czników

add_signature					= Dodaj sygnaturê
send_text					= Wy¶lij

result_error					= Wys³anie wiadomo¶ci by³o niemo¿liwe!
result_success					= Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana
nav_continue					= Dalej
nav_back					= Powrót

up_title 					= Dodawanie za³±czników
up_information_text				= Wybierz plik
up_button_text					= Dodaj

priority_text					= Priorytet
priority_low					= Niski
priority_normal					= ¦redni
priority_high					= Wysoki

[AdvancedEditor]

adv_warning_text_mode1			= Aby u¿ywaæ paska zadañ, proszê odznaczyæ opcjê
adv_warning_text_mode2			= 

adv_type_path					= Podaj URL:

format_paragraph				= Styl
format_h1					= Style 1 <H1>
format_h2					= Style 2 <H2>
format_h3					= Style 3 <H3>
format_h4					= Style 4 <H4>
format_h5					= Style 5 <H5>
format_h6					= Style 6 <H6>
format_pre					= Formatted <PRE>
format_clear_all				= Usuñ wszystko

format_font					= Czcionka
format_size					= Rozmiar

format_color					= Kolor
format_back					= T³o
color_red					= Czerwony
color_blue					= Niebieski
color_green					= Zielony
color_black					= Czarny
color_yellow					= ¯ó³ty
color_white					= Bia³y

view_source					= Poka¿ kod HTML
text_mode					= Text mode
clear_format					= Usuñ format

priority_text					= Priorytet
[BadLogin]

bdl_title					= B³±d logowania 
bdl_msg						= Podana nazwa u¿ytkownika lub has³o jest nieprawid³owe<br><br>Proszê spróbowaæ ponownie
bdl_back					= Powrót


[Error]

err_title					= Wyst±pi³ b³±d
err_msg						= Wyst±pi³ b³±d<br><br>Proszê siê ponownie zalogowaæ
err_system_msg					= Komunikat systemu: 
err_exit					= Wyloguj

[Preferences]

prf_title 					= Preferencje
prf_general_title				= Informacje podstawowe
prf_name					= Nazwa
prf_reply_to					= Adres zwrotny
prf_time_zone					= Strefa czasowa
prf_trash_title					= Kosz
prf_save_to_trash				= Przenie¶ <b>usuniête</b> wiadomo¶ci do foldera
prf_save_only_read				= Zapisuj tylko <b>przeczytane</b> wiadomo¶ci w folderze
prf_empty_on_exit				= <b>Opró¿nij</b> kosz przy wyj¶ciu
prf_sent_title					= Wys³ane wiadomo¶ci
prf_save_sent					= Zapisz <b>wys³ane</b> wiadomo¶ci w folderze 
prf_messages_title				= Wiadomo¶ci
prf_page_limit					= Liczba wiadomo¶ci na stronie
prf_signature_title				= Sygnatura
prf_signature					= Sygnatura
prf_auto_add_sign				= Dodawaj sygnaturê do wszystkich wysy³anych wiadomo¶ci 
prf_save_button					= Zapisz
prf_display_images				= Pokazuj za³±czone obrazki
prf_default_editor_mode				= Domy¶lny tryb edycji
prf_default_editor_mode_text			= "Tryb tekstowy"
prf_default_editor_mode_html			= "Edytor HTML (Tylko dla przegl±darek IE5 lub nowszych)"
prf_time_to_refesh				= Czêstotliwo¶æ od¶wierzania wiadomo¶ci (w minutach)

[Catch]

ctc_title					= Dodaj adres
ctc_information					= Wy¶wietlane s± wy³±cznie kontakty, które znajduj± siê w ki±¿ce adresowej
ctc_name					= Nazwa
ctc_email					= E-mail
ctc_no_address					= Brak kontaktów w ksi±¿ce adresowej
ctc_close					= Zamknij
ctc_save					= Zapisz

[Readmsg]

next_mnu					= Nastêpna
previous_mnu					= Poprzednia
back_mnu					= Powrót
reply_mnu					= Odpowiedz
reply_all_mnu					= Odpowiedz wszystkim
forward_mnu					= Prze¶lij dalej
headers_mnu					= Nag³ówki
move_mnu					= Przenie¶ do
delete_mnu					= Usuñ
print_mnu					= Drukuj

from_hea					= Od:
to_hea						= Do:
cc_hea						= Cc:
date_hea					= Data:
subject_hea					= Temat:
attach_hea					= Za³±czniki:

attch_name_hea					= Nazwa
attch_force_hea					= Pobierz
attch_type_hea					= Typ
attch_size_hea					= Rozmiar
catch_address					= Dodaj do ksi±¿ki adresowej

[Search]

sch_information_text				= Podaj frazê lub s³owo, którego szukasz.<br> Przeszukiwane bêd± wy³±cznie przeczytane wiadomo¶ci. 
sch_button_text					= Szukaj &gt;&gt;
sch_subject_hea					= Temat
sch_from_hea					= Od
sch_date_hea					= Data
sch_body_hea					= Tre¶æ
sch_folder_hea					= Folder
sch_no_results					= Nie znaleziono ¿adnych wiadomo¶ci


[QuickAddress]

qad_title 			= Ksi±¿ka adresowa
qad_select_address		= Wybierz adres
qad_to				= Do
qad_cc				= Cc
qad_bcc				= Bcc

[AddressBook]

# edit/display

adr_title					= Ksi±¿ka adresowa
adr_name					= Nazwa
adr_email					= E-mail
adr_street					= Ulica
adr_city					= Miasto
adr_state					= Województwo
adr_work					= Praca
adr_back					= Powrót
adr_save					= Zapisz

# list

adr_name_hea					= Nazwa
adr_email_hea					= E-mail
adr_edit_hea					= Edytuj
adr_expo_hea					= Eksportuj
adr_dele_hea					= Usuñ
adr_new_entry					= Nowy kontakt


addr_saved					= Adres zosta³ zapisany
addr_added					= Adres zosta³ dodany
addr_deleted					= Adres zosta³ usuniêty
Return current item: Neo-Portal customization, Squared