Location: PHPKode > projects > Neo-Portal customization, Squared > neo-portal/templates/smarty/configs/plugins/webmail/langs/ch_big5.txt
###########################################
### Big5 language translate author	###
### Name:violet				###
### e-mail:hide@address.com	###
### web site:http://www.esalon.idv.tw	###
###########################################
# ***** GLOBAL VARS ****** #
# User-friendly names to system folders

inbox_extended					= ¦¬¥ó§X
sent_extended					= ±H¥ó³Æ¥÷
trash_extended					= ©U§£§X

#Navigation texts

previous_text					= ¤W¤@­¶
next_text					= ¤U¤@­¶

# Mail Server Errors

error_connect					= µLªk³s±µ¦Ü¶l¥ó¦øªA¾¹!
error_retrieving				= ¦]¬°±zªº¦¬¥ó§X¦ì¸mÅܧó¡A¦]¦¹µLªk¨ú±o¦¹«H¥ó¡C
error_other					= ¥Ø«e¨t²Îµo¥Í¤£©ú¿ù»~¡A½Ð¬¢¸ß±zªº¶l¥ó¦øªA¾¹ºÞ²z­û¡C

#Invalid name of mailbox

error_invalid_name				= ¸ê®Æ§¨¦WºÙ¿ù»~!¥Ø«e¦¹¨t²Î¶È¤ä´©{A-Z};{0-9};{.}»PªÅ¥ÕÁä¦r¤¸(¥Ø«e¤£¤ä´©¤¤¤å¸ê®Æ§¨¦WºÙ)¡C


#Validations when sending mails      ;

error_no_recipients		= ±z¦Ü¤Ö»Ý­n¿é¤J¤@¦ì(§t)¥H¤Wªº¦¬¥óªÌªº¶l¥ó¦ì§}!
error_compose_invalid_mail1_s	= ±z¿é¤Jªº¶l¥ó¦ì§}¦ü¥G¬O®æ¦¡¿ù»~!½Ð½T»{¶l¥ó¦ì§}®æ¦¡¡C
error_compose_invalid_mail1_p	= ¥H¤Uªº¶l¥ó¦ì§}¦ü¥G¬OµL®Ä¤£¥¿½Tªº!
error_compose_invalid_mail2_s	= ¦b¶Ç°e¦¹¶l¥ó¤§«e½Ð¦A¦¸½T»{¶l¥ó±Æª©¤º®e¡C
error_compose_invalid_mail2_p	= ¦b¶Ç°e¦¹¶l¥ó¤§«e½Ð¦A¦¸½T»{¶l¥ó±Æª©¤º®e¡C


#Confirmation of delete          ;

confirm_delete					= ±z½T©w­n§R°£¦¹«Ê¶l¥ó¶Ü?


# If the message no have a subject or sender;

no_subject_text					= [¨S¦³¥D¦®]
no_sender_text					= [¥¼ª¾ªº±H¥óªÌ]
no_recipient_text				= [¥¼ª¾ªº¦¬¥óªÌ]


# If the quota limit was exceeded      ;

quota_exceeded					= ¥Ø«eµLªk§¹¦¨¦¹°Ê§@!½Ð¥ý§R°£¤£»Ý­nªº«H¥ó<br>­ì¦]¬O±z¥Ø«e«H½c¤¤ªº<B>«H¥ó®e¶q¤w¸g¶W¹L¶l¥óºÞ²z­û©Ò¶}©ñµ¹±zªº¶l¥ó®e¶qªÅ¶¡­­¨î</B>¡C
quota_usage_info				= <b>¶l¥ó®e¶q¥Ü·N¹Ï</b> <font color="#FF0000">¬õ:¨Ï¥Î</font> <font color="#00CC66">ºñ:³Ñ¾l</font>
quota_usage_used				= |±z¤w¸g¨Ï¥Î¤F<b>
quota_usage_of					= </b>|³Ì¤jªº¶l¥óªÅ¶¡­­¨î¬°|<b>
quota_usage_avail				= </b>


#********************************************************#
# Date Format                      #
# %d = day, %m = month, %y = year, %H = hour, %M = minutes  #
# for a complete list, see http://www.php.net/strftime    #
#********************************************************#

date_format 					= 20%y¦~%m¤ë%d¤é%H®É%M¤À


# CharSet                         ;

default_char_set				= Big5

messages_mnu					= ¦¬¥ó§X
compose_mnu					= ¼¶¼g·s¶l¥ó
refresh_mnu					= ­«·s¾ã²z¦¬·s¶l¥ó
folders_mnu					= ¸ê®Æ§XºÞ²z
search_mnu					= ·j´M«H¥ó
address_mnu					= ³q°T¿ý
empty_trash_mnu					= ²M°£©U§£§X
prefs_mnu					= ­Ó¤H°¾¦n³]©w
logoff_mnu 					= µn¥X¨t²Îreply_prefix					= ¦^ÂÐ:
forward_prefix					= Âà±H:

reply_delimiter					= --------- ­ì©l°T®§ Original message --------
reply_from_hea					= ±H¥óªÌ:
reply_to_hea					= ¦¬¥óªÌ:
reply_cc_hea					= °Æ¥»:
reply_date_hea					= ¤é´Á:
reply_subject_hea				= ¥D¦®:

# done


# page-specific vars
[Headers]

key_hea							= ¶µ¥Ø
value_hea						= ¤º®e

[Folders]

fld_name_hea					= «H¥ó§X
fld_messages_hea				= «H¥ó(Á`­p/¥¼¾\Ū)
fld_size_hea					= ®e¶q¤j¤p
fld_empty_hea					= §R°£©Ò¦³¶l¥ó
fld_delete_hea					= §R°£«H¥ó§X
fld_total					= Á`­p:
fld_make_new					= «Ø¥ß·s«H¥ó§X
folders_to					= «H¥ó§XºÞ²z

[MessageList]

messages_to						= °T®§¨ì 
no_messages						= ¥Ø«e±z¨S¦³·s¶l¥ó 

delete_selected_mnu				= §R°£©Ò¿ï¾Üªº¶l¥ó
move_selected_mnu				= ·h²¾©Ò¿ï¾Üªº¶l¥ó¨ì
delete_mnu						= §R°£¶l¥ó
move_mnu						= ·h²¾¨ì
subject_hea						= ¥D¦®
from_hea						= ±H¥óªÌ
to_hea							= ¦¬¥óªÌ
date_hea						= ¤é´Á
size_hea						= ¤j¤p

msg_you_have					= ±z¥Ø«e¦³
msg_message					= «Ê¶l¥ó
msg_messages					= «Ê¶l¥ó

msg_more_unread					= «Ê¥¼¾\Ū
msg_one_unread					= «Ê¥¼¾\Ū
msg_none_unread					= «Ê¥¼¾\Ū
msg_in_the_folder				= ¥Ø«e¦ì¸m¦b
[Login]


lgn_title					= ¶i¦æµn¤J
lgn_welcome_msg					= ½Ð¿é¤J±zªº±b¸¹±K½X¶i¦æµn¤J!
lng_user_email					= ¹q¤l¶l¥ó
lng_user_name					= ±b  ¸¹
lng_user_pwd					= ±K  ½X
lng_theme					= ¿ï¾Ü§G´º
lng_language					= ¿ï¾Ü»y¨t
lng_login_btn					= ¶i¦æµn¤J &gt;&gt;


[Newmessage]

to_hea						= ¦¬¥óªÌ:
cc_hea						= °Æ¥»:
bcc_hea						= ±K¥ó°Æ¥»:
subject_hea					= ¥D¦®:
address_tip					= ±q³q°T¿ý·s¼W¦¬¥óªÌ

attach_hea					= ªþ¥óÀÉ®×:
attch_add_new					= ·s¼W¤W¶Çªþ¥óÀÉ®×:
attch_name_hea					= ªþ¥ó¦WºÙ:
attch_size					= ªþ¥ó¤j¤p:
attch_type_hea					= ªþ¥ó®æ¦¡:
attch_dele_hea					= §R°£ÀÉ®×:
attch_no_hea					= ¥Ø«e¨S¦³ªþ¥óÀÉ®×

add_signature					= ¥[¤Jñ¦WÀÉ:
send_text					= ¶Ç°e¶l¥ó

result_error					= µLªk¶Ç°e¦¹«Ê¹q¤l¶l¥ó!
result_success					= ¦¹«Ê¹q¤l¶l¥ó¤w¸g¶¶§Q±H¥X¡A½Ð«ö"½T©w"«ö¶sªð¦^¦¬¥ó§X¡C
nav_continue					= ½T©w
nav_back					= ¤W¤@­¶

up_title 					= ·s¼Wªþ¥óÀÉ®×
up_information_text				= ½Ð¿ï¾Üªþ¥óÀÉ®×
up_button_text					= ¤W¶Çªþ¥óÀÉ®×

priority_text					= Àu¥ýÅv
priority_low					= §C
priority_normal					= ¤¤
priority_high					= °ª

[AdvancedEditor]

adv_warning_text_mode1				= ½Ð¤Å¿ï¾Ü
adv_warning_text_mode2				= ¦b±z¨Ï¥Î¤u¨ã¦C¤§«e

adv_type_path					= ½Ð¿é¤Jºô§}:

format_paragraph				= ¤º¤å®æ¦¡
format_h1					= ¼ÐÃD 1 <H1>
format_h2					= ¼ÐÃD 2 <H2>
format_h3					= ¼ÐÃD 3 <H3>
format_h4					= ¼ÐÃD 4 <H4>
format_h5					= ¼ÐÃD 5 <H5>
format_h6					= ¼ÐÃD 6 <H6>
format_pre					= ­ì©l®æ¦¡ <PRE>
format_clear_all				= ²M°£®æ¦¡³]©w

format_font					= ¦r«¬
format_size					= ¦r«¬¤j¤p
	
format_color					= ¦r«¬¦â±m
format_back					= ¦r«¬©³¦â
color_red					= ¬õ¦â
color_blue					= ÂŦâ
color_green					= ºñ¦â
color_black					= ¶Â¦â
color_yellow					= ¶À¦â
color_white					= ¥Õ¦â

view_source					= Åã¥Ü­ì©l½X
text_mode					= ¨Ï¥Î¯Â¤å¦r¼Ò¦¡
clear_format					= ²M°£®æ¦¡

priority_text					= Àu¥ýÅv
[BadLogin]

bdl_title					= µn¤J¥¢±Ñ 
bdl_msg						= ±zµLªk¨Ï¥Î¥Ø«eªº ±b¸¹/±K½X µn¤J<BR>½ÐÀˬd¬O§_¿é¤J¥¿½T¡C
bdl_back					= ¤W¤@­¶


[Error]

err_title					= µn¤J¿ù»~
err_msg						= ¨t²Îµ{¦¡¥i¯àµo¥Í¿ù»~<br><br>½Ð¦A¦¸­«·sµn¤J
err_system_msg					= ¨t²Î°T®§: 
err_exit					= ­«·sµn¤J

[Preferences]

prf_title 					= ­Ó¤H°¾¦n³]©w
prf_general_title				= ­Ó¤H¤@¯ë¸ê°T³]©w
prf_name					= ¨Ï¥ÎªÌ©m¦W:
prf_reply_to					= ¦^ÂЪº¶l¥ó¦ì§}:
prf_time_zone					= ¥Ø«e®É°Ï:
prf_trash_title					= ©U§£§X³]©w¸ê°T
prf_save_to_trash				= ±N§R°£ªº«H¥ó²¾¦Ü
prf_save_only_read				= §R°£<B>¥¼¾\Ū</b>ªº«H¥ó®É¡A<B>¬O³Q¥Ã¤[§R°£</B>±N¤£·|²¾¦Ü 
prf_empty_on_exit				= µn¥X®É<b>²MªÅ©U§£§X</b>
prf_sent_title					= ±H¥ó³Æ¥÷³]©w¸ê°T
prf_save_sent					= ¦b<B>±H¥ó³Æ¥÷</b>¤¤Àx¦s³Æ¥÷«H¥ó 
prf_messages_title				= «H¥óÅã¥Ü³]©w¸ê°T
prf_page_limit					= ¨C­¶¤¤Åã¥Üªº«H¥ó¼Æ¶q:
prf_signature_title				= ñ¦WÀɳ]©w¸ê°T
prf_signature					= ¥[¤J±zªºÃ±¦WÀɳ]©w(¦¹Ã±¦W±N¥[¤J¦b±z¨C«Ê«H§À)
prf_auto_add_sign				= ¦Û°Ê¦b©Ò±H¥Xªº¶l¥ó¤¤¥[¤Jñ¦W 
prf_save_button					= Àx¦s³]©w
prf_display_images				= Åã¥Üªþ¥ó¤¤ªº¹ÏÀÉ
prf_default_editor_mode				= ½s¿è¼Ò¦¡³]©w:
prf_default_editor_mode_text			= "¯Â¤å¦r½s¿è¼Ò¦¡"
prf_default_editor_mode_html			= "HTML½s¿è¼Ò¦¡ (¶È¤ä´© IE5 ¥H¤Wª©¥»)"
prf_time_to_refesh				= ­«·s¾ã²z®É¶¡ (¤ÀÄÁ)

[Catch]

ctc_title					= ¥[¤J¶l¥ó¦ì§}¨ì³q°T¿ý
ctc_information					= ¶È¦C¥X¥Ø«e©|¥¼¦s¦b©ó³q°T¿ýªº¶l¥ó¦ì§}
ctc_name					= ©m¦W
ctc_email					= ¶l¥ó¦ì§}
ctc_no_address					= µL®Äªº¶l¥ó¦ì§}©Î¬O¦¹¶l¥ó¦ì§}¤w¸g¦s¦b
ctc_close					= Ãö³¬
ctc_save					= Àx¦s

[Readmsg]

next_mnu					= ¤U¤@«Ê
previous_mnu					= ¤W¤@«Ê
back_mnu					= ªð¦^
reply_mnu					= ¦^ÂÐ
reply_all_mnu					= ¥þ³¡¦^ÂÐ
forward_mnu					= Âà±H
headers_mnu					= À˵ø«H¥ó­ì©lÀÉ
move_mnu					= ·h²¾¨ì
delete_mnu					= §R°£
print_mnu					= ¦C¦L

from_hea					= ±H¥óªÌ:
to_hea						= ¦¬¥óªÌ:
cc_hea						= °Æ¥»:
date_hea					= ¤é´Á:
subject_hea					= ¥D¦®:
attach_hea					= ªþ¥ó:

attch_name_hea					= ªþ¥ó¦WºÙ
attch_force_hea					= ¤U¸üªþ¥ó
attch_type_hea					= ªþ¥ó®æ¦¡
attch_size_hea					= ªþ¥ó¤j¤p
catch_address					= ¥[¤J¶l¥ó¦ì§}¨ì³q°T¿ý

[Search]

sch_information_text				= ½Ð¿é¤J±z­n·j´Mªº¦r¦ê<br><B>ª`·N!­Y¬O¥¼¾\Ūªº¶l¥ó¤º®e¥Ø«eµLªk·j´M</B> 
sch_button_text					= ¶}©l·j´M &gt;&gt;
sch_subject_hea					= ¥D¦®
sch_from_hea					= ±H¥óªÌ
sch_date_hea					= ¤é´Á
sch_body_hea					= ¶l¥ó¤º®e
sch_folder_hea					= «H¥ó§X
sch_no_results					= ¨S¦³§ä¨ì²Å¦Xªº¸ê®Æ!½Ð­«·s´M§ä...


[QuickAddress]

qad_title 			= ³q°T¿ý
qad_select_address		= ¿ï¾ÜÁpµ¸¤H
qad_to				= ¦¬¥óªÌ
qad_cc				= °Æ¥»
qad_bcc				= ±K¥ó°Æ¥»

[AddressBook]

# edit/display

adr_title					= ³q°T¿ý
adr_name					= ©m¦W
adr_email					= ¶l¥ó¦ì§}
adr_street					= µó¹D¦WºÙ
adr_city					= ¿¤¥«¦WºÙ
adr_state					= °ê½X
adr_work					= ¦a§}
adr_back					= ¤W¤@­¶
adr_save					= Àx¦s

# list

adr_name_hea					= ©m¦W
adr_email_hea					= ¶l¥ó¦ì§}
adr_edit_hea					= ½s¿è
adr_expo_hea					= ¶×¥X
adr_dele_hea					= §R°£
adr_new_entry					= ·s¼WÁpµ¸¤H


addr_saved					= ¦¹Ápµ¸¤H¶l¥ó¦ì§}¤w¸gÀx¦s
addr_added					= ¦¹Ápµ¸¤H¶l¥ó¦ì§}¤w¸g·s¼W
addr_deleted					= ¦¹Ápµ¸¤H¶l¥ó¦ì§}¤w¸g§R°£
Return current item: Neo-Portal customization, Squared