Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/turkish-iso-8859-9.inc.php
<?php
/* $Id: turkish-iso-8859-9.inc.php,v 2.103 2005/10/30 10:03:50 nijel Exp $ */

// son güncelleme:28.08.2005 (in nova roma)
// Türkçe Çeviri ® Bora Alioðlu
// mail: boralioglu[at]gmail.{com}
// icq uin: 20940178
// #######################################################
// çeviri hakkýndaki her türlü düzeltme ve önerileriniz
// için benimle temasa geçebilirsiniz...
// #######################################################
// son güncelleme:28.08.2005 (in nova roma)
//
//                    "o temporas o mores"

$charset = 'iso-8859-9';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';

$byteUnits = array('Byte', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
$day_of_week = array('Pazar', 'Pazartesi', 'Salý', 'Çarþamba', 'Perþembe', 'Cuma', 'Cumartesi');
$month = array('Ocak', 'Þubat', 'Mart', 'Nisan', 'Mayýs', 'Haziran', 'Temmuz', 'Aðustos', 'Eylül', 'Ekim', 'Kasým', 'Aralýk');

// Aþaðýdaki deðiþkenin tanýmlanmasý hakkýnda daha fazla bilgi için
// http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php sitesine gözatýnýz

$datefmt = '%B %d, %Y at %I:%M %p';

$timespanfmt = '%s gün, %s saat, %s dakika ve %s saniye';

//new translations begin here

 

 

 

 

 

 

 

$strAbortedClients = 'Ýptal edildi';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Lütfen web sunucusu üzerinde docSQL dizinine giden tam yolu giriniz ';
$strAccessDenied = 'Eriþim engellendi';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin MySQL sunucusuna baðlanmayý denedi sunucu baðlantýyý reddetti. config.inc içerisindeki bilgisayar adresini(host) , kullanýcý adýný ve þifreyi kontrol edin ve MySQL sunucusunun yöneticisi tarafýndan size verilen bilgiyle uyuþtuðundan emin olun.';
$strAction = 'Eylem';
$strAddAutoIncrement = 'Otomatik artma ekle';
$strAddConstraints = 'Sýnýrlama ekle';
$strAddDeleteColumn = 'Sütun alaný Ekle/Sil';
$strAddDeleteRow = 'Kriter satýrý Ekle/Sil';
$strAddDropDatabase = '<b>DROP DATABASE</b> ekle';
$strAddedColumnComment = 'Sütun için eklenmiþ yorum';
$strAddedColumnRelation = 'Sütun için eklenmiþ iliþki';
$strAddFields = '%s alan(lar) ekle';
$strAddHeaderComment = 'Baþlýða yorum ekle (\\n satýr atlar)';
$strAddIfNotExists = 'IF NOT EXISTS ekle';
$strAddIntoComments = 'Yorumlara ekle';
$strAddNewField = 'Yeni alan ekle';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Bir sonraki veritabaný üzerinde yetki ekle';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Bir sonraki tablo üzerinde yetki ekle';
$strAddSearchConditions = 'Arama durumu ekle ("where" komutu için):';
$strAddToIndex = '%s indeks satýrý ekle';
$strAddUserMessage = 'Yeni bir kullanýcý eklediniz.';
$strAddUser = 'Yeni kullanýcý ekle';
$strAdministration = 'Yönetim';
$strAffectedRows = 'Etkilenen satýrlar:';
$strAfterInsertBack = 'Önceki sayfaya geri dön';
$strAfterInsertNewInsert = 'Yeni kayýt ekle';
$strAfterInsertNext = 'Sonraki satýrý düzenle';
$strAfterInsertSame = 'Bu sayfaya geri dön';
$strAfter = '%s tablosundan sonra';
$strAllTableSameWidth = 'Bütün tablolarý ayný geniþlikte göster';
$strAll = 'Tümü';
$strAlterOrderBy = 'Tablo sýralamasýný þuna göre deðiþtir';
$strAnalyzeTable = 'Tabloyu analiz et';
$strAndThen = 've';	
$strAnd = 'Ve';
$strAnIndex = '%s üzerinde yeni bir indeks eklendi';
$strAny = 'Herhangi';
$strAnyHost = 'Herhangi sunucu';
$strAnyUser = 'Herhangi kullanýcý';
$strApproximateCount = 'Tahmini olmalý. Ayrýntýlý bilgi için 3.11 FAQ\' süne bakýnýz ';
$strAPrimaryKey = '%s üzerinde birincil indeks eklendi';
$strArabic = 'Arapça';
$strArmenian = 'Ermenice';
$strAscending = 'Artan';
$strAtBeginningOfTable = 'Tablo baþýnda';
$strAtEndOfTable = 'Tablo sonunda';
$strAttr = 'Özellikler';
$strAutodetect = 'Otomatik';
$strAutomaticLayout = 'Otomatik düzen';

$strBack = 'Geri';
$strBaltic = 'Baltýk';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binari';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binari - düzenlemeyiniz';
$strBinaryLog = 'Binary kayýt'; 
$strBinLogEventType = 'Kayýt olay tipi'; 
$strBinLogInfo = 'Bilgi'; 
$strBinLogName = 'Kayýt ismi';
$strBinLogOriginalPosition = 'Orjinal kayýt yeri';
$strBinLogPosition = 'Kayýt yeri'; 
$strBinLogServerId = 'Sunucu ID\`si'; 
$strBookmarkAllUsers = 'Bütün kullanýcýlarýn bu bookmark\'a eriþimlerine izin ver';
$strBookmarkDeleted = 'Bookmark silindi.';
$strBookmarkLabel = 'Etiket';
$strBookmarkQuery = ' SQL sorgusu';
$strBookmarkThis = 'Bu SQL sorgusunu iþaretle';
$strBookmarkView = 'Sadece gözat';
$strBrowseForeignValues = 'Foreign(yabancý) deðerleri tara';
$strBrowse = 'Tara';
$strBufferPool = 'Ara Bellek Havuzu'; 
$strBufferPoolUsage = 'Ara Bellek Havuzu Kullanýmý';  
$strBulgarian = 'Bulgarca';
$strBusyPages = 'Meþgul Sayfalar';  
$strBzError = 'phpMyAdmin dump dosyasýný bu php versiyonundaki bozuk bir Bz2 uzantýsý nedeniyle sýkýþtýrýmadý. phpMyAdmin dizinindeki configurasyon dosyasý içindeki <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> yönergesini <code>FALSE</code> \'a deðiþtirmeniz gerekmektedir. Bz2 sýkýþtýrma özelliklerini kullanmak istiyorsanýz ,bir sonraki php sürümüne güncelleme yapmanýz gerekmektedir.php hata raporu %s\' e bakýnýz ';
$strBzip = '"bzip"';

$strCalendar = 'Takvim';
$strCannotLogin = 'MySQL seçenekleri';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Karakter seti dönüþümü için gerekli olan Iconv veya recode uzantýlarýný yükleyenemiyor. Php\'nin bu uzantýlara izin vermesini saðlayýn veya phpMyAdmin içinde karakter dönüþümünü devre dýþý býrakýnýz...';
$strCantLoad = '%s uzantýsý yüklenemiyor,<br />PHP konfigurasyon dosyasýný kontrol ediniz.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeks\'i PRIMARY olarak adlandýrýmazsýnýz!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Uzantý raporlarý yüklenmiþken , ne iconv,ne libinconv,ne de recode_string fonksiyonu kullanýlamaz. Php ayarlarýnýzý kontrol ediniz.';
$strCardinality = 'En önemli';
$strCaseInsensitive = 'büyük küçük harf duyarsýz';
$strCaseSensitive = 'büyük küçük harf duyarlý';
$strCentralEuropean = 'Orta Avrupa';
$strChangeCopyMode = 'Ayný yetkilerle yeni bir kullanýcý yarat ve :';
$strChangeCopyModeCopy = 'eski kullanýcýyý muhafaza et.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = 'eski kullanýcýyý kullanýcý tablolarýndan sil ve sonra yetkileri yeniden yükle.';
$strChangeCopyModeJustDelete = 'eski kullanýcýyý kullanýcý tablolarýndan sil.';
$strChangeCopyModeRevoke = 'eskiden kalan bütün aktif yetkileri iptal et ve sil.';
$strChangeCopyUser = 'Login bilgisini deðiþtir / Kullanýcý kopyala';
$strChange = 'Deðiþtir';
$strChangeDisplay = 'Görmek istediðiniz alaný seçiniz';
$strChangePassword = 'Þifre Deðiþtir';
$strCharset = 'Karakter seti';
$strCharsetOfFile = 'Dosyanýn karakter seti:';
$strCharsetsAndCollations = 'Karakter setleri ve karþýlaþtýrmalar';
$strCharsets = 'Karakter setleri';
$strCheckAll = 'Tümünü seç';
$strCheckOverhead = 'Baþtan aþaðýya kontrol et';
$strCheckPrivsLong = '&quot;%s&quot; veritabaný için yetkileri kontrol et.';
$strCheckPrivs = 'Ýmtiyazlarý kontrol et';
$strCheckTable = 'Tabloyu kontrol et';
$strChoosePage = 'Lütfen düzenlemek istediðiniz sayfayý seçin';
$strColComFeat = 'Sütun yorumlarý gösteriliyor';
$strCollation = 'Karþýlaþtýrma';
$strColumnNames = 'Sütun adlarý';
$strColumnPrivileges = 'Sütuna özgü yetkiler';
$strCommand = 'Komut';
$strCommentsForTable = 'TABLO YORUMLARI';
$strComments = 'Sütun yorum,iliþki ve MIME tiplerini içer.';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 uyumlu'; 
$strCompleteInserts = 'Her INSERT komutunda sütun adlarýný ekle';
$strCompression = 'Sýkýþtýrma';
$strConfigFileError ='phpMyAdmin konfigurasyon dosyanýzý okuyamadý....<br /> Bu php yorumlama hatasý bulduðu zaman veya dosyayý bulamadýðý zaman meydana gelebilir..<br /> Lütfen aþaðýdaki linki kullanarak dosyayý direkt olarak çaðýrýn ve aldýðýnýz php hata mesajlarýný okuyunuz.Çoðu durumda herhangi bir yerde týrnak veya noktalý virgül eksiktir<br /> Boþ bir sayfayla karþýlaþýrsanýz ,herþey yolunda demektir.';
$strConfigureTableCoord = ' Lütfen %s tablosu için koordinatlarý yapýlandýrýnýz';
$strConnectionError = 'Baðlanamýyor: geçersiz ayarlar.';
$strConnections = 'Baðlantýlar';
$strConstraintsForDumped = 'Dökümü yapýlmýþ tablolar için kýsýtlamalar';
$strConstraintsForTable = 'Tablo için kýsýtlamalar';
$strCookiesRequired = 'Cookieler açýk olmalýdýr.';
$strCopyDatabaseOK = '%s veritabaný %s\` e kopyalandý.'; 
$strCopy = 'Kopyala';
$strCopyTableOK = '%s tablosu %s üzerine kopyalandý.';
$strCopyTableSameNames = 'Tabloyu aynýsýna kopyalayamýyor!';
$strCopyTable = 'Tabloyu (veritabaný<b>.</b>tablo) kopyala :';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin %s iþlemini kapatamadý. Büyük ihtimalle daha önceden kapatýlmýþ.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Kopyalamadan önce CREATE DATABASE (Veritabaný Yarat)';
$strCreate = 'Git';
$strCreateIndex = '%s. sütunda yeni bir indeks oluþtur.';
$strCreateIndexTopic = 'Yeni bir indeks oluþtur';
$strCreateNewDatabase = 'Yeni veritabaný oluþtur';
$strCreateNewTable = '<b>%s</b> veritabaný üzerinde yeni bir tablo oluþtur';
$strCreatePage = 'Yeni sayfa oluþtur';
$strCreatePdfFeat = 'PDF\'lerin oluþturulmasý';
$strCreationDates = 'Oluþturulma/Güncelleme/Kontrol tarihleri';
$strCriteria = 'Kriter';
$strCroatian = 'Hýrvatça';
$strCSVOptions = 'CSV seçenekleri';
$strCyrillic = 'Kiril';
$strCzech = 'Çekçe';
$strCzechSlovak = 'Çekçe-Slovakça';

$strDanish = 'Danimarkaca';
$strDatabaseEmpty = 'Veritabaný adý boþ!';
$strDatabaseExportOptions = 'Veritabaný dönüþüm ayarlarý';
$strDatabaseHasBeenDropped = '%s veritabaný kaldýrýldý.';
$strDatabaseNoTable = 'Bu veritabaný tablo içermiyor!';
$strDatabasesDropped = '%s veritabanlarý baþarýyla kaldýrýldý.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Ýstatistikleri kapat';
$strDatabasesStatsEnable = 'Ýstatistikleri aç';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Not: Burada veritabaný istatistiklerini açmak Web Sunucusu ile MySQL arasýnda yüksek trafiðe yol açabilir.';
$strDatabasesStats = 'Veritabaný istatistikleri';
$strDatabases = 'Veritabanlarý';
$strDatabase = 'Veritabaný';
$strDataDict = 'Veri sözlüðü';
$strDataOnly = 'Sadece veri';
$strDataPages = 'Veri içeren sayfalar';  
$strData = 'Veri';
$strDBComment = 'Veritabaný yorumu:';
$strDBCopy = 'Veritabanýný þuraya kopyala:'; 
$strDBGContextID = 'Ýçerik ID';
$strDBGContext = 'Ýçerik';
$strDBGHits = 'Giriþler(hit)';
$strDBGLine = 'Satýr';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max zaman, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min zaman, ms';
$strDBGModule = 'Modül';
$strDBGTimePerHitMs = 'Zaman/Giriþ, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Toplam zaman, ms';
$strDbPrivileges = 'Veritabanýna özgü yetkiler';
$strDBRename = 'Veritabanýný yeniden adlandýr';
$strDbSpecific = 'Veritabanýna özgü';
$strDefaultEngine = '%s bu MySQL sunucusunun üzerindeki varsayýlan depolama motorudur.';  
$strDefaultValueHelp = 'Varsayýlan deðerler için týrnak iþareti veya slash koymak yerine tek deðer giriniz.Mesela : a';
$strDefault = 'Varsayýlan';
$strDefragment = 'Tabloyu birleþtir';
$strDelayedInserts = 'Gecikmiþ kayýt eklemeleri kullan';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Bu en kýsa yoldur fakat yetkileri yeniden yüklemek zaman alabilir.';
$strDeleteAndFlush = 'Kullanýcýlarý sonra da yetkileri sil.';
$strDeletedRows = 'Silinen satýrlar:';
$strDeleted = 'Satýr silindi.';
$strDelete = 'Sil';
$strDeleting = '%s siliniyor';
$strDelOld = 'Sayfada kullanýlmayan tablolara verilmiþ referanslar bulunuyor. Bu referanslarý silmek ister misiniz?';
$strDescending = 'Azalan';
$strDescription = 'Tanýmlama';
$strDictionary = 'sözlük';
$strDirtyPages = 'Bozuk Sayfalar'; // not the actual translation i need some help
$strDisabled = 'Etkin deðil';
$strDisableForeignChecks = 'Yabancý anahtar iþaretlerini seçilemez kýl';
$strDisplayFeat = 'Özellikleri Göster';
$strDisplayOrder = 'Görünüm düzeni:';
$strDisplayPDF = 'PDF þemasýný göster';
$strDoAQuery = '<br /><br />"Örnekle sorgu" yap. (joker:%) <br />';
$strDocu = 'Yardým';
$strDoYouReally = 'Aþaðýdaki komutu uygulamak istediðinizden emin misiniz? ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Bütün bir veritabanýný YOK ETMEK üzeresiniz!';
$strDrop = 'Kaldýr';
$strDropSelectedDatabases = 'Seçili veritabanlarýný kaldýr';
$strDropUsersDb = 'Kullanýcýlarla ayný isimlerde olan veritabanlarýný kaldýr.';
$strDumpingData = 'Tablo döküm verisi';
$strDumpSaved = 'Döküm dosyasý %s dosyasýna kaydedildi';
$strDumpXRows = 'Satýr sayýsý : %s  %s .satýrdan baþlayarak.';
$strDynamic = 'deðiþken';

$strEdit = 'Düzenle';
$strEditPDFPages = ' PDF Sayfalarýný düzenle';
$strEditPrivileges = 'Öncelikleri Düzenle';
$strEffective = 'Efektif';
$strEmpty = 'Boþalt';
$strEmptyResultSet = 'MySQL boþ bir sonuç kümesi döndürdü ( sýfýr satýr).';
$strEnabled = 'Etkin';
$strEncloseInTransaction = 'Ýþlemlerde dönüþtürü ekle';
$strEndCut = 'END CUT';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnd = 'Son';
$strEngineAvailable = '%s bu MySQL sunucusu üzerinde bulunmaktadýr.'; $strEngineUnsupported = 'Bu MySQL sunucusu %s depolama motorunu desteklememektedir.'; 
$strEngineDisabled = '%s bu MySQL sunucusu için devre dýþý býrakýlmýþtýr.';
$strEngines = 'Motorlar';  
$strEnglishPrivileges = ' Not: MySQL yetki adlarý Ýngilizce olarak belirtilmiþtir ';
$strEnglish = 'Ýngilizce';
$strError = 'Hata';
$strEscapeWildcards = '_ ve % jokerleri harfi harfine kullanýlmak isteniyorsa \ ile beraber kullanýlmalýdýr.';
$strEstonian = 'Estonyaca';
$strExcelEdition = 'Excel tipi';
$strExcelOptions = 'Excel ayarlarý';
$strExecuteBookmarked = 'Ýþaretlenmiþ sorguyu çalýþtýr';
$strExplain = 'SQL\'i açýkla';
$strExport = 'Dönüþtür';
$strExtendedInserts = 'Tablo ismini ve INSERT deyimini sadece bir kez kullan';
$strExtra = 'Ekstra';

$strFailedAttempts = 'Baþarýsýz denemeler';
$strField = 'Alan';
$strFieldHasBeenDropped = '%s alaný kaldýrýlmýþtýr';
$strFields = 'Alanlar';
$strFieldsEmpty = ' Alan sayýsý boþ! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Kapatma karakteri';
$strFieldsEscapedBy = 'Kaçýþ karakteri';
$strFieldsTerminatedBy = 'Alan sonu karakteri';
$strFileAlreadyExists = '%s dosyasý zaten serverda mevcut, dosya adýný deðiþtirin veya üzerine yaz seçeneðini seçin! ';
$strFileCouldNotBeRead = 'Dosya okunamadý';
$strFileNameTemplate = 'Dosya ismi þablonu';
$strFileNameTemplateHelp = 'Veritabaný ismi için __DB__ , tablo ismi için __TABLE__ ve zaman bildirimi için %sherhangi bir strftime%s deðeri kullanýn,uzantý otomatik olarak eklenecek,herhangi diðer bir metin korunacaktýr.';
$strFileNameTemplateRemember = 'þablonu hatýrla';
$strFixed = 'Sabit';
$strFlushPrivilegesNote = 'Not: phpMyAdmin kullanýcýlarýn yetkilerini direkt olarak MySQL\'ün yetki tablolarýndan alýr.Bu tablolarýn içerikleri eðer elle deðiþiklik yapýlmýþsa sunucunun kullandýðý yetkilerden farklý olabilir.Bu durumda devam etmeden önce %syetkileri yeniden yüklemeniz gerekir%s .';
$strFlushTable = 'Tabloyu yeniden yükle("FLUSH")';
$strFormat = 'Biçim';
$strFormEmpty = 'Form\'da eksik deðer !';
$strFreePages = 'Serbest Sayfalar';  
$strFullText = 'Tüm metinler';
$strFunction = 'Fonksiyon';

$strGenBy = 'üretildi:';
$strGeneralRelationFeat = 'Genel iliþki özellikleri';
$strGenerate = 'Oluþtur';
$strGeneratePassword = 'Þifre Oluþtur';
$strGenTime = 'Çýktý Tarihi';
$strGeorgian = 'Gürcüce';
$strGerman = 'Almanca';
$strGlobal = 'genel';
$strGlobalPrivileges = 'Global yetkiler';
$strGlobalValue = 'Global deðer';
$strGo = 'Git';
$strGrantOption = 'Hak';
$strGreek = 'Yunanca';
$strGzip = '"gzip"';

$strHasBeenAltered = 'düzenlendi.';
$strHasBeenCreated = 'yaratýldý.';
$strHaveToShow = 'Görüntülemek için en az bir sütun seçmelisiniz';
$strHebrew = 'Ýbranice';
$strHexForBinary = 'Binari alanlarý için onaltýlýk sayý sistemini kullan.';
$strHome = 'Ana Sayfa';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin Web Sayfasý';
$strHostEmpty = 'Sunucu ismi alaný boþ!';
$strHost = 'Sunucu';
$strHungarian = 'Macarca';

$strIcelandic = 'Ýzlandaca';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Tüm metinler';
$strIgnoreInserts = 'Kayýt eklemeleri yoksayý kullan';
$strIgnore = 'Yoksay';
$strIgnoringFile = '%s dosyasýný yoksayýyor';
$strImportDocSQL = 'docSQL dosyalarýný dönüþtür ';
$strImportFiles = 'Dosyalarý dönüþtür';
$strImportFinished = 'Dönüþtürme bitti';
$strIndexes = 'Ýndeksler';
$strIndexHasBeenDropped = '%s indeks\'i silindi.';
$strIndexName = 'Ýndeks ismi :';
$strIndexType = 'Ýndeks tipi :';
$strIndexWarningMultiple = '`%s` sütunu için birden fazla %s anahtarý yaratýldý. ';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ve INDEX anahtarlarýnýn ikisine birden `%s` sütunu için deðer verilemez.';
$strIndexWarningTable = '`%s` tablosunun indexleri ile ilgili sorunlar';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';
$strIndex = 'Ýndeks';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Artýþ miktarýný otomatik olarak arttýr';  
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Otomatik geniþleyen tablo boyutu boþ olduðunda otomatik geniþleyen tablo boþluðunun boyutun artýþ miktarý.'; 
$strInnoDBDataFilePath = 'Veri dosyalarý'; 
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'InnoDB veri dosyalarý için dizin yolunun ortak kullanýlan kýsmý.'; 
$strInnoDBDataHomeDir = 'Veri ana dizini '; 
$strInnodbStat = 'InnoDB durumu';
$strInsecureMySQL = 'Konfigurasyon dosyanýz (þifresiz root) varsayýlan MySQL yetki dosyasýyla aynen uyuþan ayarlar içeriyor.MySQL sunucunuz bu varsayýlan ayarlarla çalýþýyor,dýþardan giriþe açýk,ve bu güvenlik açýðýný hemen düzeltmeniz gerekmektedir.';
$strInsertAsNewRow = 'Yeni satýr olarak ekle';
$strInsertedRowId = 'Satýr id\'si eklendi:';
$strInsertedRows = 'Eklenen satýrlar:';
$strInsert = 'Ekle';
$strInsertNewRow = 'Yeni satýr ekle';
$strInternalNotNecessary = '* InnoDb\'nin içinde zaten bir iç iliþki var ise gerekli deðildir.';
$strInternalRelations = 'Ýç iliþkiler';
$strInUse = 'kullanýmda';
$strInvalidColumnCount = 'Sütun sayýsý sýfýrdan büyük olmalý.';
$strInvalidFieldAddCount = 'En azýndan bir alan eklemeniz gerekmektedir..';
$strInvalidFieldCount = 'Tablonun en az bir alaný olmalý.';
$strInvalidRowNumber = '%d geçerli bir satýr sayýsý deðil.';

$strJapanese = 'Japonca';
$strJumpToDB = '&quot;%s&quot; veritabanýna git.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;silinmiþ&quot; kullanýcýlar, yetkiler yeniden yüklenmedikçe ,hala sunucuya normaldeki gibi eriþilebilecek ';
$strJustDelete = 'Kullanýcýlarý yetki tablolarýndan sil .';

$strKeepPass = 'Þifreyi deðiþtirme';
$strKeyname = 'Anahtar ismi';
$strKill = 'Kapat';
$strKorean = 'Korece';

$strLandscape = 'Peyzaj';
$strLatchedPages = 'Mandallanmýþ Sayfalar'; //also this
$strLatexCaption = 'Tablo baþlýðý';
$strLatexContent = '__TABLE__ tablosunun içeriði';
$strLatexContinuedCaption = 'devam eden tablo baþlýðý';
$strLatexContinued = '(devam eden)';
$strLatexIncludeCaption = 'Tablo baþlýðýný içer';
$strLatexLabel = 'Etiket anahtarý';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX seçenekleri';
$strLatexStructure = '__TABLE__ tablosunun yapýsý';
$strLatvian = 'Litvanyaca';
$strLengthSet = 'Boyut/Deðerler*';
$strLimitNumRows = 'Sayfa baþýna kayýt sayýsý :';
$strLinesTerminatedBy = 'Satýr sonu';
$strLinkNotFound = 'Link bulunamadý';
$strLinksTo = 'Linkler->';
$strLithuanian = 'Litvanyaca';
$strLocalhost = 'Lokal';
$strLocationTextfile = 'Dosyadan yükle';
$strLoginInformation = 'Login bilgisi';
$strLogin = 'Login';
$strLogout = 'Çýkýþ';
$strLogPassword = 'Þifre:';
$strLogServer = 'Sunucu';
$strLogUsername = 'Kullanýcý Adý:';
$strLongOperation = 'Bu iþlem çok uzun sürebilir. Devam etmek istediðiniz emin misiniz?';

$strMaximumSize = 'En büyük boyut: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'mbstring PHP uzantýsý bulunamadý ve multibyte karakter seti kullanmaktasýnýz. Eðer mbstring uzantýsý bulunmazsa phpMyAdmin karakter dizilerini düzgün bir þekilde bölemeyeceði için beklenmeyen sonuçlar oluþabilir.';
$strMbOverloadWarning = 'mbstring.func_overload PHP konfigürasyon dosyanýzda etkinleþtirilmiþ durumda. Bu seçenek phpMyAdmin ile uyumsuzluk göstermekte ve bazý verilerin bozulmasýna yol açabilir!';
$strMIME_available_mime = 'Uygun MIME-tipleri';
$strMIME_available_transform = 'Uygun dönüþümler';
$strMIME_description = 'Tanýmlama';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-tip';
$strMIME_nodescription = 'Bu dönüþüm için uygun bilgi bulunmamaktadýr.<br />Lütfen yazara %s ne yapar diye sorun';
$strMIME_transformation_note = 'Uygun dönüþüm seçeneklerinin listesi ve onlarýn MIME-tip dönüþümleri için, %sdönüþüm tanýmlamarý%s\'na týklayýn';
$strMIME_transformation_options = 'Dönüþüm seçenekleri';
$strMIME_transformation_options_note = 'Lütfen dönüþüm seçenekleri için deðerleri bu þekili kullanarak giriniz: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Backslash ("\") veya tek týrnak ("\'") kullamanýz gerekiyorsa, þu þekilde kullanýn : \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation = 'Tarayýcý dönüþümü';
$strMIMETypesForTable = 'TABLO MIME TÝPLERÝ';
$strMIME_without = 'Ýtalik olarak yazýlmýþ MIME-tipleri ayrý bir dönüþüm fonksiyonuna sahip deðildir.';
$strModifications = 'Deðiþiklikler kaydedildi';
$strModify = 'Deðiþtir';
$strModifyIndexTopic = 'Indeks düzenle';
$strMoveTableOK = '%s tablosu %s üzerine taþýndý.';
$strMoveTableSameNames = 'Tabloyu aynýsýna taþýyamýyor!';
$strMoveTable = 'Tabloyu (veritabaný<b>.</b>tablo) taþý :';
$strMultilingual = 'çoklu dil';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'MAX_ROWS seçeneði belirtilmediði durumlarda MyISAM tablolarý için CREATE TABLE komutuyla kullanýlacak olan varsayýlan iþaretçi boyutu (Byte olarak).'; 
$strMyISAMDataPointerSize = 'Veri iþaretçi boyutu';  
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Hýzlý MyISAM indeksi oluþturulmasý sýrasýnda kullanýlan geçici dosya belirtilen boyutta anahtar önbellek kullanýlmasý durumunda oluþacak olan dosyadan büyük olacaksa, anahtar önbellek metodunu seçiniz.'; 
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Ýndeks oluþturmada kullanýlan maksimum geçici dosyalar boyutu'; 
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MySQL\’in bir MyISAM indeksini yeniden oluþtururken kullandýðý geçici dosyanýn maksimum boyutu (REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ya da LOAD DATA INFILE sýrasýnda).'; 
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimum geçici sýralama dosyalarý boyutu.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Otomatik Kurtarma Modu';  $strMyISAMRecoverOptionsDesc = '-myisam-recover þeklinde sunucu baþlangýç komutu olarak ayarlanabilen ve çöken MyISAM tablolarýný otomatik olarak kurtarmak amacýyla kullanýlan mod,.';  
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Bu deðer 1\’den büyükse, iþlem sýralama yoluyla yapýlan Onarým (Repair) sýrasýnda MyISAM tablosu indeksleri (her bir indeks kendi iþlemi içinde ) paralel olarak yaratýlýr. '; 
$strMyISAMRepairThreads = 'Ýþlemleri Onar';  
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bir REPAIR TABLE komutuyla MyISAM indeksleri sýralanýrken ya da CREATE INDEX ya da ALTER TABLE komutuyla indekslerin oluþturulmasý sýrasýnda için ayrýlan ara bellek miktarý.'; 
$strMyISAMSortBufferSize = 'Listeleme ara bellek boyutu';  
$strMySQLCharset = 'MySQL karakter seti';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL baðlantý karþýlaþtýrmasý';
$strMySQLReloaded = 'MySQL yeniden yüklendi.';
$strMySQLSaid = 'MySQL çýktýsý: ';
$strMySQLServerProcess = ' MySQL %pma_s1%  %pma_s2% üzerinde %pma_s3% olarak çalýþýyor';
$strMySQLShowProcess = 'Ýþlemleri göster';
$strMySQLShowStatus = 'MySQL çalýþma zamaný bilgisini göster';
$strMySQLShowVars = 'MySQL sistem deðiþkenlerini göster';

$strName = 'Ýsim';
$strNext = 'Sonraki';
$strNoActivity = '%s veya daha fazla saniye boyunca hiçbir iþlem yapýlmadý, lütfen yeniden giriþ yapýnýz';
$strNoDatabasesSelected = 'Veritabaný seçilmedi.';
$strNoDatabases = 'Veritabaný yok';
$strNoDescription = 'Tanýmlama yok';
$strNoDetailsForEngine = 'Bu depolama motoru için detaylý durum bilgisi bulunmamaktadýr.';  
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" cümlesi burada kullanýlamaz.';
$strNoExplain = 'SQL açýklamasýný yapma';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin frame destekli bir tarayýcý ile daha iyi çalýþmaktadýr...';
$strNo = 'Hayýr';
$strNoIndex = 'Indeks tanýmlanmadý!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Indeks kýsmý tanýmlanmadý!';
$strNoModification = 'Deðiþiklik yok';
$strNone = 'Hiçbiri';
$strNoOptions = 'Bu düzenin seçeði yok';
$strNoPassword = 'Þifre yok';
$strNoPermission = 'Web sunucusu %s dosyasýný kaydetmek için izne sahip deðil.';
$strNoPhp = ' PHP kodsuz';
$strNoPrivileges = 'Buna yetkiniz yok';
$strNoRights = 'Burada bulunmak için yeterli haklara sahip deðilsiniz!';
$strNoRowsSelected = 'Satýr seçilmedi';
$strNoSpace = '%s dosyasýný kaydetmek için yeterli alan yok.';
$strNoTablesFound = 'Veritabanýnda tablo bulunamadý.';
$strNoThemeSupport = 'Tema desteði bulunmuyor,lütfen ayarlarý ve/veya %s dizinindeki temalarýnýzý kontrol ediniz';
$strNotNumber = 'Lütfen bir sayý giriniz!';
$strNotOK = 'Tamam deðil';
$strNotSet = '<b>%s</b> tablosu bulunamadý veya %s içinde tanýmlanmadý';
$strNoUsersFound = 'Kullanýcý(lar) bulunamadý.';
$strNoValidateSQL = 'SQL doðrulamasýný yapma';
$strNull = 'Boþ';
$strNumberOfFields = 'Alan Sayýsý';
$strNumSearchResultsInTable = '<b><font color=\'blue\'>%s</font></b> ( <b>%s</b> tablosu içinde aramanýza uyan kayýt sayýsý ) ';
$strNumSearchResultsTotal = 'Toplam: %s eþleþim';
$strNumTables = 'Tablolar';

$strOK = 'Tamam';
$strOperations = 'Ýþlemler';
$strOperator = 'Ýþlemci';
$strOptimizeTable = 'Tabloyu optimize et';
$strOr = 'veya';
$strOverhead = 'Kullanýlamayan Veri';
$strOverwriteExisting = 'Mevcut dosyalarýn üzerine yaz!';

$strPageNumber = 'Sayfa numarasý:';
$strPagesToBeFlushed = 'Yeniden yüklenecek sayfalarý göster (flush)'; 
$strPaperSize = 'Kaðýt boyu';
$strPartialText = 'Kýsmi Metinler';
$strPasswordChanged = '%s için þifre baþarýyla deðiþtirildi.';
$strPasswordEmpty = 'Þifre alaný doldurulmadý!';
$strPasswordHashing = 'Þifre Hash yöntemi'; 
$strPasswordNotSame = 'Girilen þifreler uyuþmuyor!';
$strPassword = 'Þifre';
$strPdfDbSchema = ' "%s" veritabanýnýn þemasý - Sayfa %s';
$strPdfInvalidTblName = ' "%s" tablosu bulunamýyor !';
$strPdfNoTables = 'Tablo yok';
$strPerHour = 'saat baþýna';
$strPerMinute = 'dakika baþýna';
$strPerSecond = 'saniye baþýna';
$strPersian = 'Farsça';
$strPhoneBook = 'telefon defteri';
$strPHP40203 = ' Ciddi bir multi-byte karakter dizisi (mbstring) hatasýna sahip olan PHP 4.2.3 kullanýyorsunuz,. PHP hata raporu 19404\' e bakýnýz. Bu sürümün phpMyAdmin\'le kullanýlmasý önerilmez.';
$strPhp = 'PHP kodu oluþtur';
$strPHPVersion = 'PHP Sürümü';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin yardým';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt>\' nin deðeri konfigurasyon dosyasýnýn içinde verilmelidir!';
$strPolish = 'Lehce';
$strPortrait = 'Portre';
$strPos1 = 'Baþlangýç';
$strPrevious = 'Önceki';
$strPrimary = 'Birincil';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Birincil anahtar silindi';
$strPrimaryKeyName = 'PRIMARY KEY TEK olmalýdýr!';
$strPrimaryKeyWarning = '# PRIMARY <b>sadece</b> birincil bir anahtarýn ismi <b>olmalýdýr!</b>';
$strPrintViewFull = 'Yazýcý görüntüsü (tüm metin)';
$strPrintView = 'Yazýcý görüntüsü';
$strPrint = 'Yazdýr';
$strPrivDescAllPrivileges = 'GRANT hariç tüm yetkileri içerir.';
$strPrivDescAlter = 'Varolan tablonun yapýsýnýn deðiþtirilmesine izin verir.';
$strPrivDescCreateDb = 'Yeni veritabanlarý ve tablolarýn oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Yeni tablolarýn oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Geçici tablolara oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescDelete = 'Veri silinmesine izin verir.';
$strPrivDescDropDb = 'Veritabanlarý ve tablolarýn kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescDropTbl = 'Tablolarýn kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescExecute = 'Kaydedilmiþ yordamlarýn çalýþtýrýlmasýna izin verir.; Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescFile = 'Data import ve export\'una izin verir.';
$strPrivDescGrant = 'Ýmtiyaz tablolarýný yeniden yüklemeden yeni kullanýcý ve yetki eklenmesine izin verir.';
$strPrivDescIndex = 'Ýndekslerin yaratýlmasýna ve kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescInsert = 'Verinin eklenmesine ve yer deðiþtirilmesine izin verir.';
$strPrivDescLockTables = 'Geçerli iþlem için tablolarýn kilitlenmesine izin verir.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Kullanýcýnýn saat baþýna açabileceði baðlantýyý sýnýrlar.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Kullanýcýnýn saat baþýna sunucuya gönderebileceði sorgu sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Kullanýcýnýn,saat baþýna çalýþtýrabileceði,herhangi bir tablo veya veritabaný deðiþtiren komut sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescProcess3 = 'Diðer kullanýcýlarýn iþlemlerinin kapatýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescProcess4 = 'Ýþlem listesindeki bütün sorgularýn görüntülenmesine izin verir.';
$strPrivDescReferences = 'Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescReload = 'Sunucu ayarlarýnýn yeniden yüklenmesine ve önbelleðin silinmesine izin verir';
$strPrivDescReplClient = 'Kullanýcýlara Slave ve Master\'larýn nerede olduðunu sorma hakkýný verir.';
$strPrivDescReplSlave = 'Kopya slave\'ler için gerekli.';
$strPrivDescSelect = 'Veri okunmasýna izin ver.';
$strPrivDescShowDb = 'Bütün veritabanlarý listesine eriþim verir.';
$strPrivDescShutdown = 'Sunucunun kapatýlmasýna izin ver.';
$strPrivDescSuper = 'Maksimum baðlantý sayýsý aþýlsa bile baðlanmasýna izin ver;Global deðiþkenleri saptamak veya diðer kullanýcýlarýn iþlemlerini sonlandýrmak gibi bir çok yönetim iþlemi için gereklidir.';
$strPrivDescUpdate = 'Veri deðiþtirilmesine izin ver.';
$strPrivDescUsage = 'Ýmtiyaz yok.';
$strPrivilegesReloaded = 'Ayrýcalýklar baþarýyla yüklendi.';
$strPrivileges = 'Ýmtiyazlar';
$strProcesslist = 'Ýþlem listesi';
$strPutColNames = 'Ýlk satýrda alan isimlerini koy';

$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQBE = ' Sorgula';
$strQueryFrame = 'Sorgu penceresi';
$strQueryOnDb = '<b>%s</b> veritabanýnda SQL sorgusu&nbsp;:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL geçmiþi';
$strQueryStatistics = '<b>Sorgu istatistikleri</b>: Baþlangýçtan bu yana sunucuya <b>%s</b> sorgu gönderildi.';
$strQueryTime = 'Sorgu %01.4f san sürdü';
$strQueryType = 'Sorgu þekli';
$strQueryWindowLock = 'Pencere dýþýndan bu sorgunun üzerine yazma';

$strReceived = 'Alýndý';
$strRecords = 'Kayýtlar';
$strReferentialIntegrity = 'Referans bütünlüðünü kontrol et.';
$strRefresh = 'Yenile';
$strRelationalSchema = 'Ýliþki þemasý';
$strRelationNotWorking = 'Ýliþkili tablolarla çalýþmada kullanýlan ekstra özellikler kapatýldý.Nedenini öðrenmek için %sburaya%s týklayýnýz...';
$strRelationsForTable = 'TABLO ÝLÝÞKÝLERÝ';
$strRelations = 'Ýliþkiler';
$strRelationView = 'Ýliþki görünümü';
$strReloadFailed = 'MySQL yeniden yüklenmesi gerçekleþtirilemedi.';
$strReloadingThePrivileges = 'Ýmtiyazlarý yeniden yüklüyor';
$strReloadMySQL = 'MySQL\' i yeniden yükle';
$strRemoveSelectedUsers = 'Seçili kullanýcýlarý kaldýr';
$strRenameDatabaseOK = '%s veritabaný %s olarak yeniden adlandýrýldý';
$strRenameTableOK = '%s tablosu %s olarak yeniden adlandýrýldý';
$strRenameTable = 'Tabloyu yeniden adlandýr';
$strRepairTable = 'Tablo\'yu onar';
$strReplaceNULLBy = 'NULL \' u bununla yerdeðiþtir';
$strReplaceTable = 'Tablo verisini bir dosyadaki ile deðiþtir';
$strReset = 'Sýfýrla';
$strResourceLimits = 'Kaynak sýnýrlarý';
$strReType = 'Yeniden gir';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Kullanýcýlar yeniden yüklenene kadar hala KULLANIM ayrýcalýðýna sahip olacaklar.';
$strRevokeAndDelete = 'Kullanýcýlardaki tüm etkin yetkileri geçersiz kýl ve sonra sil..';
$strRevoke = 'Geçersiz kýl';
$strRevokeMessage = '%s\'in önceliklerini kaldýrdýnýz';
$strRomanian = 'Romence';
$strRowLength = 'Satýr boyu';
$strRowsFrom = 'kayýt : Baþlayacaðý kayýt :';
$strRowSize = ' Satýr boyutu ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'yatay (döndürülmüþ baþlýklar)';
$strRowsModeHorizontal = 'yatay';
$strRowsModeOptions = '%s olarak göster ve %s hücre sonra baþlýðý tekrarla.';
$strRowsModeVertical = 'dikey';
$strRows = 'Satýr';
$strRowsStatistic = 'Satýr istatistiði';
$strRunning = '# %s üzerinde çalýþýyor...';
$strRunQuery = 'Sorguyu çalýþtýr';
$strRunSQLQuery = '<b>%s</b> veritabaný üzerinde sorgu çalýþtýr';
$strRussian = 'Rusça';

$strSave = 'Kaydet';
$strSaveOnServer = 'Sunucuda %s dizininin içinde kaydet';
$strScaleFactorSmall = 'Çarpan faktörü sayfadaki þema için çok küçük';
$strSearch = 'Ara';
$strSearchFormTitle = 'Veritabanýnda ara';
$strSearchInTables = 'Tablo içinde ara :';
$strSearchNeedle = 'Aranacak kelime veya deðerler ( joker: "%" ):';
$strSearchOption1 = 'kelimelerin en azýndan biri';
$strSearchOption2 = 'bütün kelimeler';
$strSearchOption3 = 'tam eþleþim';
$strSearchOption4 = 'normal deyim';
$strSearchResultsFor = ' "%s" %s için arama sonuçlarý:';
$strSearchType = '<b>BUL </b> :';
$strSecretRequired = 'Ayar dosyasý için gizli bir þifre gerekiyor (blowfish_secret).';
$strSelectADb = ' Lütfen bir veritabaný seçiniz';
$strSelectAll = 'Tümünü seç';
$strSelectBinaryLog = 'Görüntülemek istediðiniz binari kaydýný seçiniz'; 
$strSelectFields = 'Alan seç (en az bir)';
$strSelectNumRows = 'sorgu içerisinde';
$strSelectTables = 'Tablolarý seç';
$strSend = 'Dosya olarak kaydet';
$strSent = 'Gönderildi';
$strServerChoice = 'Server seçimi';
$strServerNotResponding = 'Sunucu yanýt vermiyor';
$strServerStatus = 'Çalýþma bilgisi';
$strServerStatusUptime = 'Bu MySQL sunucusunun çalýþma süresi : %s <br /> Baþlama Zamaný: %s ';
$strServer = 'Sunucusu';
$strServerTabProcesslist = 'Ýþlemler';
$strServerTabVariables = 'Deðiþkenler';
$strServerTrafficNotes = '<b>Sunucu Yoðunluðu</b>: Bu tablolar baþlama zamanýndan bu yana MySQL sunucusunun network yoðunluðunu gösterir.';
$strServerVars = 'Sunucu deðiþkenleri ve ayarlarý';
$strServerVersion = 'Server sürümü';
$strSessionValue = 'Oturum deðeri';
$strSetEnumVal = 'Eðer alan tipi "enum" veya "set" ise verileri þu formata göre giriniz: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Eðer bu deðerler arasýna backslash ("\") veya tek týrnak koymanýz gerekirse (\'),bunun için backslash kullanýn.Mesela: \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\') gibi.';
$strShowAll = 'Tümünü göster';
$strShowColor = 'Rengi göster';
$strShowDatadictAs = 'Veri sözlüðü formatý';
$strShowFullQueries = 'Sorgularýn tümünü göster';
$strShow = 'Göster';
$strShowGrid = 'Izgarayý göster';
$strShowingRecords = 'Kayýtlarý gösteriyor...';
$strShowPHPInfo = 'PHP bilgisini göster';
$strShowTableDimension = 'Tablolarýn';
$strShowTables = 'Tablolarý göster';
$strShowThisQuery = 'Sorguyu burada yine göster.';
$strSimplifiedChinese = 'Basitleþtirilmiþ Çince';
$strSingly = '( birer birer )';
$strSize = 'Boyut';
$strSlovak = 'Slovakça';
$strSlovenian = 'Slovence';
$strSocketProblem = '(ya da lokal MySQL sunucusu soketi düzgün bir þekilde ayarlanmamýþ.)';
$strSortByKey = 'Anahtara göre sýrala';
$strSort = 'Sýrala';
$strSpaceUsage = 'Kullanýlan alan';
$strSpanish = 'Ýspanyolca';
$strSplitWordsWithSpace = 'Kelimelerin arasýnda boþluk olmalýdýr (" ").';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL\’e dönüþtürme uyumluluðu';
$strSQLExportType = 'Export tipi';
$strSQLOptions = 'SQL seçenekleri';
$strSQLParserBugMessage = 'SQL yorumlayýcýsýnda bir hata bulma ihtimaliniz var.Lütfen sorgunuzu dikkatli bir þekilde gözden geçiriniz,ve týrnaklar doðru ve yanlýþ yazýlmamýþ kontrol ediniz.Diðer olasý hata nedenleri metin alanýna alabileceði boyuttan daha büyük bir dosya yüklüyor olma ihtimalinizdir.Sorgunuzu MySQL komut satýrý arayüzünde de deneyebilirsiniz..MySQL sunucu hata çýktýsý,var ise,hatayý manýzda size yardýmcý olabilir.Hala sorunlarýnýz varsa veya komut satýrý arayüzü çalýþýrken,yorumlayýcý hata veriyorsa,lütfen SQL sorgu giriþinizi hata yaratan tek bir sorguya indirgeyin,ve aþaðýdaki CUT bölümü veri yýðýný ile birlikte hata raporunu bildiriniz:';
$strSQLParserUserError = 'SQL sorgunuzda bir hata varmýþ gibi gözüküyor.MySQL sunucu hata çýktýsý,var ise,hatayý bulmanýzda size yardýmcý olabilir.';
$strSQLQuery = 'SQL sorgusu';
$strSQLResult = 'SQL sonucu';
$strSQL = 'SQL sorgusu';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Geçersiz tanýmlayýcý';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Kapatýlmamýþ týrnak';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Bilinmeyen noktalama iþareti';
$strStatCheckTime = 'Son kontrol';
$strStatCreateTime = 'Oluþturulma';
$strStatement = 'Durum';
$strStatUpdateTime = 'Son güncellenme';
$strStatus = 'Durum';
$strStorageEngine = 'Depolama Motoru'; 
$strStorageEngines = 'Depolama Motorlarý'; 
$strStrucCSV = 'CSV verisi';
$strStrucData = 'Yapý ve Veri';
$strStrucDrop = 'DROP TABLE ekle';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel verisi için CSV';
$strStrucNativeExcel = 'MS Excel verisi';
$strStrucOnly = 'Sadece yapý';
$strStructPropose = 'Tablo yapýsýný analiz et.';
$strStructure = 'Yapý';
$strSubmit = 'Onayla';
$strSuccess = 'SQL sorgunuz baþarýyla çalýþtýrýlmýþtýr';
$strSum = 'toplam';
$strSwedish = 'Ýsveçce';
$strSwitchToDatabase = 'Kopyalanmýþ veritabanýný kullan.'; 
$strSwitchToTable = 'Kopyalanmýþ tabloya geç';

$strTableComments = 'Tablo yorumlarý';
$strTableEmpty = 'Tablo ismi boþ!';
$strTableHasBeenDropped = '%s tablosu kaldýrýlmýþtýr';
$strTableHasBeenEmptied = '%s tablosu boþaltýlmýþtýr';
$strTableHasBeenFlushed = '%s tablosu baþarýyla kapatýlmýþtýr.';
$strTableMaintenance = 'Tablo bakýmý';
$strTableOfContents = 'Ýçerik tablosu';
$strTableOptions = 'Tablo ayarlarý';
$strTables = '%s tablo';
$strTableStructure = 'Tablo yapýsý :';
$strTable = 'Tablo:';
$strTableType = 'Tablo tipi';
$strTakeIt = 'Seç';
$strTblPrivileges = 'Tabloya özgü yetkiler';
$strTextAreaLength = 'Boyutu nedeniyle,<br /> bu alan düzenlenmeyebilir ';
$strThai = 'Thai';
$strTheme = 'Tema / Sitil';
$strThisHost = 'Bu host ';
$strThisNotDirectory = 'Bu bir dizin deðildi';
$strThreadSuccessfullyKilled = '%s iþlemi baþarýyla sonlandýrýldý.';
$strTime = 'Zaman';
$strToggleScratchboard = 'scratchboard\a geç';
$strTotal = 'toplam';
$strTotalUC = 'Toplam';
$strTraditionalChinese = 'Geleneksel Çince';
$strTraditionalSpanish = 'Geleneksel Ýspanyolca';
$strTraffic = 'Yoðunluk';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Bir alandaki binari veriyi yüklemek için link göster.Ýlk seçenek binari dosya adýdýr.Ýkinci seçenek ise dosya adýný içeren tablo satýrýrýn olasý alan adýdýr.Ýkinci bir seçenek istiyorsanýz ilk seçeneði boþ býrakmalýsýnýz.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Verinin hexadesimal sunumunu gösterir.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Týklanabilir bir thumbnail gösterir; seçenekler: pixel olarak geniþlik,yükseklik (orijinal oran korunur)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Bu resime direkt bir link gösterir (direct blob yüklemesi...).';
$strTransformation_image_png__inline = 'jpeg resmini gör: satýriçi';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Bir TIME, TIMESTAMP veya DATETIME alaný alýr ve varsayýlan tarih formatý bilgilerinizle onu yeniden biçimlendirir.Ýlk seçenek zamangösterimi(timestamp)\'ne eklenecek bir offset(saat olarak)\'tir.(Varsayýlan: 0).Ýkinci seçenek PHP\'nin strftime() fonksiyonu için uygun olan parametrelere göre farklý bir zamangösterimi(timestamp)\'dir.';
$strTransformation_text_plain__external = 'Dýþ bir uygulama çalýþtýrýr ve alanverisini standart giriþ yoluyla besler.Uygulamanýn standart çýktýsý döner.Varsayýlan hoþ bir HTML çýktýsý veren Tidy(Düzenli)\'dir..Güvenlik nedeniyle libraries/transformations/text_plain__external.inc.php dosyasýný elle düzenlemeniz ve çalýþmasýna izin vereceðiniz araçlarý eklemeniz gerekir.Ýlk seçenek;çalýþtýrmak istediðiniz program sayýsý,ikinci seçenek ise program için gerekli olan parametrelerdir.Üçüncü parametre ,eðer 1\'e setlenmiþse htmlspecialchars() fonksiyonunu kullanarak çýktýyý dönüþtürecektir(Varsayýlan: 1).Dördüncü bir parametre ise ,eðer 1\'e setlenmiþse NOWRAP(kaydýrma yok) kodu tüm hücreye eklenecek ve bütün çýktý yeniden düzenlenmeden görünecektir.(Varsayýlan :1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Alanýn orijinal biçimlendirmesini korur.Escaping(kaçýþ) yapýlmaz..';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Bir resim ve bir link gösterir,alan dosya ismini içerir;ilk seçenek "http://domain.com/" gibi bir yazým,ikinci seçenek pixel olarak geniþlik,üçüncüsü ise yüksekliktir.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Bir link ve dosya ismini içeren alaný gösterir;ilk seçenek "http://domain.com/" gibi bir gösterim,ikincisi ise link için bir baþlýktýr.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Bir karakter dizisinin bir kýsmýný gösterir. Ýlk seçenek dizinin baþlangýcýndan ne kadar uzaða gideceðidir (Varsayýlan 0). Ýkinci seçenek kaç karakter alýnacaðýdýr (Varsayýlan: dizinin sonuna kadar). Üçüncü seçenek ise dizide kesilme olacaksa eklenecek ya da çýkartýlacak diziyi belirtir (Varsayýlan: "...").';
$strTruncateQueries = 'Görülen sorgularý kýsalt';
$strTurkish = 'Türkçe';
$strType = 'Tip';

$strUkrainian = 'Ukraynaca';
$strUncheckAll = 'Hiçbirisini Seçme';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unique';
$strUnknown = 'bilinmeyen';
$strUnselectAll = 'Hiçbirisini seçme';
$strUpdatePrivMessage = '%s için olan yetkileri güncellediniz.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil güncellendi.';
$strUpdateQuery = 'Sorguyu güncelle';
$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumlarý tablosunun nasýl güncellendiðini öðrenmek istiyorsanýz Dökümanlara bakýnýz.';
$strUpgrade = '%s %s veya daha sonraki bir sürüme yükseltme yapmanýz gereklidir.';
$strUsage = 'Kullaným';
$strUseBackquotes = 'Tablo ve alan isimleri için ters týrnak " ` " iþaretini kullan';
$strUseHostTable = 'Host tablosunu kullan';
$strUserAlreadyExists = '%s kullanýcýsý zaten mevcut!';
$strUserEmpty = 'Kullanýcý ismi alaný doldurulmadý!';
$strUser = 'Kullanýcý';
$strUserName = 'Kullanýcý ismi';
$strUserNotFound = 'Seçili kullanýcý yetki tablosunda bulunamadý.';
$strUserOverview = 'Kullanýcý gözlem';
$strUsersDeleted = 'Seçili kullanýcýlar baþarýyla silindi.';
$strUsersHavingAccessToDb = '&quot;%s&quot; veritabanýna eriþimi olan kullanýcýlar';
$strUseTabKey = 'Deðerden deðere geçmek için TAB tuþunu istediðiniz herhangi bir yere gitmek için CTRL+OK TUÞLARI\`ný kullanýn.';
$strUseTables = 'Tablolarý kullan';
$strUseTextField = 'Metin alanýný kullan';
$strUseThisValue = 'Bu deðeri kullan';

$strValidateSQL = 'SQL\'i doðrula';
$strValidatorError = 'SQL onaylayýcýsý baþlatýlamadý.%sdökümanlar%s\'da belirtildiði gibi,gerekli php uzantýlarýnýn yüklenip yüklenilmediðini kontrol ediniz.';
$strValue = 'Deðer';
$strVar = 'Deðiþken';
$strVersionInformation = 'Sürüm bilgisi'; 
$strViewDumpDatabases = 'Veritabanlarý döküm þemasý';
$strViewDumpDB = 'Veritabaný döküm þemasý';
$strViewDump = 'Tablo döküm þemasý';
$strView = 'Görüntü';  
$strViewHasBeenDropped = '%s görüntüsü kaldýrýldý';  

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Yükleme için belirttiðiniz dizine ulaþýlamýyor.';
$strWebServerUploadDirectory = 'web sunucu yükleme dizini';
$strWelcome = '%s sürümüne HOÞGELDÝNÝZ....';
$strWestEuropean = 'Batý Avrupa';
$strWildcard = 'joker';
$strWindowNotFound = 'Tarayý penceresi güncellenemiyor...Baðlantýsý olan pencereyi kapattýnýz veya tarayýcýnýzýn güvenlik ayarlarý buna izin vermiyor';
$strWithChecked = 'Seçilileri:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Yorum yazýlmasý mümkün deðil.';
$strWritingRelationNotPossible = 'Ýliþki yazýlmasý mümkün deðil.';
$strWrongUser = 'Hatalý kullanýcý adý/parola. Eriþim engellendi.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Evet';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Not: Bu seçeneklerin 0\'a ayarlanmasý sýnýrý kaldýrýr..';
$strZip = '"ziplenmiþ"';

$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strEnclosingOptional = 'Enclosing of fields is optional'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strNothingToImport = 'You didn\'t enter any data to import!'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVInput = 'Invalid CSV input, could not parse!'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strJoins = 'Joins'; //to translate
$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAY queues.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
?>
Return current item: Modular Site Manager