Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/slovenian-windows-1250.inc.php
<?php
/* $Id: slovenian-windows-1250.inc.php,v 2.95 2005/10/30 10:03:50 nijel Exp $ */

/* By: urska.colner, agenda d.o.o. <hide@address.com>, uros kositer, agenda d.o.o. <hide@address.com> */

$charset = 'windows-1250';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Tor', 'Sre', 'Èet', 'Pet', 'Sob');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Avg', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y ob %I:%M %p';
$timespanfmt = '%s dni, %s ur, %s minut in %s sekund';

$strAPrimaryKey = 'Na %s je dodan primarni kljuè';
$strAbortedClients = 'Prekinjeno';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vnesite absolutno pot do docSQL mape na strežniku';
$strAccessDenied = 'Dostop zavrnjen';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se je poskušal povezati na MySQL strežnik, ki je zavrnil povezavo. Preverite, ali gostitelj, uporabniško ime in geslo v datoteki config.inc.php ustrezajo podatkom administratorja MySQL strežnika.';
$strAction = 'Akcija';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj AUTO_INCREMENT vrednost';
$strAddConstraints = 'Dodaj omejitve';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Odstrani stolpec \'Polje\'';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/Odstrani vrstico \'Kriterij\'';
$strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj prilagojen komentar v glavo (\\n prelomi vrstice)';
$strAddIfNotExists = 'Dodaj ÈE NE OBSTAJA';
$strAddIntoComments = 'Dodaj med komentarje';
$strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije na naslednji podatkovni bazi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije na naslednji tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj iskalne pogoje (telo "where" stavka):';
$strAddToIndex = 'Dodaj indeksu &nbsp;%s&nbsp;stolpec(ce)';
$strAddUser = 'Dodaj novega uporabnika';
$strAddUserMessage = 'Dodali ste novega uporabnika.';
$strAddedColumnComment = 'Dodan komentar za stolpec';
$strAddedColumnRelation = 'Dodana relacija za stolpec';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Spremenjene vrstice:';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Nazaj na prejšnjo stran';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vstavi še eno novo vrstico';
$strAfterInsertSame = 'Pojdi nazaj na stran';
$strAll = 'Vse/Vsi';
$strAllTableSameWidth = 'prikažem vse tabele enake širine?';
$strAlterOrderBy = 'Spremeni vrstni red prikaza tabele za';
$strAnIndex = 'Na %s je dodan indeks';
$strAnalyzeTable = 'Analiziraj tabelo';
$strAnd = 'In';
$strAny = 'Katerikoli';
$strAnyHost = 'Katerikoli gostitelj';
$strAnyUser = 'Katerikoli uporabnik';
$strArabic = 'Arabsko';
$strArmenian = 'Armensko';
$strAscending = 'Narašèajoèe';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèetku tabele';
$strAtEndOfTable = 'Na koncu tabele';
$strAttr = 'Atributi';
$strAutodetect = 'Samodejno zaznaj';
$strAutomaticLayout = 'Samodejna postavitev';

$strBack = 'Nazaj';
$strBaltic = 'Baltsko';
$strBeginCut = 'ZAÈETEK IZREZA';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binarno';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne urejaj';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli dostop do zaznamka vsem uporabnikom';
$strBookmarkDeleted = 'Zaznamek je odstranjen.';
$strBookmarkLabel = 'Nalepka';
$strBookmarkQuery = 'Oznaèena SQL-poizvedba';
$strBookmarkThis = 'Oznaèi to SQL-poizvedbo';
$strBookmarkView = 'Samo pogled';
$strBrowse = 'Prebrskaj';
$strBrowseForeignValues = 'Prebrskaj tuje vrednosti';
$strBulgarian = 'Bolgarsko';
$strBzError = 'phpMyAdmin ni uspel stisniti odloženih podatkov zaradi neuporabne konènice Bz2 v tej razlièici php. Zelo dobro bi bilo, da v konfiguracijski datoteki za phpMyAdmin spremenite ukaz <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v <code>FALSE</code>. Èe želite izvajati stiskanje s pomoèjo Bz2, boste morali posodobiti php v novejšo razlièico. Za podrobnosti si oglejte php poroèilo o napaki %s.';
$strBzip = '"bzipano"';

$strCSVOptions = 'CSV možnosti';
$strCalendar = 'Koledar';
$strCannotLogin = 'Ne morem se prijaviti v MySQL strežnik';
$strCantLoad = 'ne morem naložiti podaljška %s,<br />prosim preverite PHP konfiguracijo';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Ni mogoèe naložiti iconv ali recode ekstenzij, ki so potrebne za pretvorbe kodnih tabel, konfigurirajte php tako, da bo omogoèal uporabo teh ekstenzij ali onemogoèite pretvarjanje kodnih tabel v phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksa ni mogoèe preimenovati v PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Ni mogoèe uporabljati iconv, libiconv ali recode_string funkcij, èeprav so ekstenzije normalno naložene. Preverite konfiguracijo php.';
$strCardinality = 'Kardinalnost';
$strCaseInsensitive = 'ne razlikuj velikih in malih èrk';
$strCaseSensitive = 'razlikuj velike in male èrke';
$strCentralEuropean = 'Centralno evropsko';
$strChange = 'Spremeni';
$strChangeCopyMode = 'Ustvari novega uporabnika z enakimi pravicami in ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... obdrži starega.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbriši starega uporabnika s seznama uporabnikov ter ponovno naloži njegove pravice.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbriši starega s seznama uporabnikov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... preklièi vse aktivne pravice starega uporabnika ter jih izbriši.';
$strChangeCopyUser = 'Spremeni prijavne informacije / Kopiraj uporabnika';
$strChangeDisplay = 'Izberite polje za prikaz';
$strChangePassword = 'Spremeni geslo';
$strCharset = 'Nabor znakov';
$strCharsetOfFile = 'Nabor znakov datoteke:';
$strCharsets = 'Nabori znakov';
$strCharsetsAndCollations = 'Nabori znakov in pravila za razvršèanje znakov';
$strCheckAll = 'Oznaèi vse';
$strCheckOverhead = 'Preveri prekoraèene';
$strCheckPrivs = 'Preveri privilegije';
$strCheckPrivsLong = 'Preveri privilegije za podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Preveri tabelo';
$strChoosePage = 'Izberite stran za urejanje';
$strColComFeat = 'Prikazovanje komentarjev stolpcev';
$strCollation = 'Pravilo za razvršèanje znakov';
$strColumnNames = 'Imena stolpcev';
$strColumnPrivileges = 'Privilegiji tipièni za stolpec';
$strCommand = 'Ukaz';
$strComments = 'Komentarji';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARJI ZA TABELO';
$strCompleteInserts = 'Popolne \'insert\' poizvedbe';
$strCompression = 'Stiskanje';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ni mogel prebrati konfiguracijske datoteke!<br />To se lahko zgodi, èe php pri prevajanju konfiguracijske datoteke najde napako ali pa ne najde datoteke.<br />Prosimo, odprite konfiguracijsko datoteko s povezavo, ki je navedena spodaj in preberite dobljeno sporoèilo o napaki. V veèini primerov gre za manjkajoèi narekovaj ali podpièje.<br />Èe dobite prazno stran, je vse v redu.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosimo, konfigurirajte koordinate za tabelo %s';
$strConnectionError = 'Povezava ni mogoèa: neveljavne nastavitve.';
$strConnections = 'Povezave';
$strConstraintsForDumped = 'Omejitve tabel za povzetek stanja';
$strConstraintsForTable = 'Omejitve za tabelo';
$strCookiesRequired = 'Èe želite še dalje uporabljati program, morate omogoèiti piškotke.';
$strCopyTable = 'Kopiraj tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s je skopirana v %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Tabele ni mogoèe kopirati same vase!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ni uspel prekiniti teme %s. Verjetno je že prekinjena.';
$strCreate = 'Ustvari';
$strCreateIndex = 'Ustvari indeks na&nbsp;%s&nbsp;stolpcih';
$strCreateIndexTopic = 'Ustvari nov indeks';
$strCreateNewDatabase = 'Ustvari novo podatkovno bazo';
$strCreateNewTable = 'Ustvari novo tabelo v podatkovni bazi %s';
$strCreatePage = 'Ustvari novo stran';
$strCreatePdfFeat = 'Ustvarjanje PDF datotek';
$strCreationDates = 'Datumi za ustvarjeno/posodobljeno/preverjeno';
$strCriteria = 'Kriteriji';
$strCroatian = 'Hrvaško';
$strCyrillic = 'Cirilica';
$strCzech = 'Èeško';
$strCzechSlovak = 'Èeškoslovaško';

$strDBComment = 'Komentar zbirke podatkov: ';
$strDBGContext = 'Kontekst';
$strDBGContextID = 'Kontekst ID';
$strDBGHits = 'Zadetki';
$strDBGLine = 'Vrstica';
$strDBGMaxTimeMs = 'Najveèji èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Najmanjši èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zadetek, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Skupni èas, ms';
$strDBRename = 'Preimenuj podatkovno bazo v';
$strDanish = 'Dansko';
$strData = 'Podatki';
$strDataDict = 'Podatkovni slovar';
$strDataOnly = 'Samo podatki';
$strDatabase = 'Podatkovna baza';
$strDatabaseEmpty = 'Ime podatkovne baze je prazno!';
$strDatabaseExportOptions = 'Možnosti za izvoz baze podatkov';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Podatkovna baza %s je zavržena.';
$strDatabaseNoTable = 'Ta baza podatkov ne vsebuje tabele!!';
$strDatabases = 'podatkovne baze';
$strDatabasesDropped = '%s podatkovne baze so uspešno zavržene.';
$strDatabasesStats = 'Statistika podatkovnih baz';
$strDatabasesStatsDisable = 'Onemogoèi statistiko';
$strDatabasesStatsEnable = 'Omogoèi statistiko';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogoèitev statistike podatkovne baze lahko povzroèi moèno poveèan promet med spletnim in podatkovnim strežnikom.';
$strDbPrivileges = 'Privilegiji tipièni za podatkovno bazo';
$strDbSpecific = 'glede na zbirko podatkov';
$strDefault = 'Privzeto';
$strDefaultValueHelp = 'Za privzete vrednosti vnesite samo vrednosti, brez poševnice nazaj ali narekovaja, npr.: a';
$strDelOld = 'Trenutna stran vsebuje sklice na tabele, ki ne obstajajo veè. Ali želite izbrisati te sklice?';
$strDelayedInserts = 'Uporabi zakasnjeno vstavljanje';
$strDelete = 'Izbriši';
$strDeleteAndFlush = 'Izbriši uporabnike in potem osveži privilegije.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'To je najboljši naèin, vendar lahko osveževanje privilegijev traja nekaj èasa.';
$strDeleted = 'Vrstica je izbrisana';
$strDeletedRows = 'Izbrisane vrstice:';
$strDeleting = 'Brišem %s';
$strDescending = 'Padajoèe';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 'slovar';
$strDisabled = 'Onemogoèeno';
$strDisplayFeat = 'Prikaži lastnosti';
$strDisplayOrder = 'Vrstni red prikaza:';
$strDisplayPDF = 'Prikaži PDF shemo';
$strDoAQuery = 'Izvedi "query by example" (nadomestni znak: "%")';
$strDoYouReally = 'Ali res želite ';
$strDocu = 'Dokumentacija';
$strDrop = 'Zavrži';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'S tem dejanjem boste UNIÈILI celotno bazo podatkov!';
$strDropSelectedDatabases = 'Zavrži izbrane podatkovne baze';
$strDropUsersDb = 'Izbriši podatkovne baze, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
$strDumpSaved = 'Dump je shranjen v datoteko %s.';
$strDumpXRows = 'Odloži %s vrstic, zaèni z zapisom # %s.';
$strDumpingData = 'Odloži podatke za tabelo';
$strDynamic = 'dinamièno';

$strEdit = 'Uredi';
$strEditPDFPages = 'Uredi PDF strani';
$strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
$strEffective = 'Uèinkovito';
$strEmpty = 'Izprazni';
$strEmptyResultSet = 'MySQL je vrnil kot rezultat prazno množico (npr. niè vrstic).';
$strEnabled = 'Omogoèeno';
$strEncloseInTransaction = 'Vkljuèi izvoz v transakcijo';
$strEnd = 'Konec';
$strEndCut = 'KONEC IZREZA';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnglish = 'Angleško';
$strEnglishPrivileges = ' Opomba: Imena MySQL privilegijev so zapisana v anglešèini ';
$strError = 'Napaka';
$strEstonian = 'Estonsko';
$strExcelEdition = 'Izdaja za Excel';
$strExcelOptions = 'Možnosti za Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Izvedi izbrano poizvedbo';
$strExplain = 'Razloži SQL stavek';
$strExport = 'Izvozi';
$strExtendedInserts = 'Razširjene \'insert\' poizvedbe';
$strExtra = 'Dodatno';

$strFailedAttempts = 'Neuspeli poizkusi';
$strField = 'Polje';
$strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je zavrženo';
$strFields = 'Polja';
$strFieldsEmpty = ' Števec polj je prazen! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polja obdana z';
$strFieldsEscapedBy = 'Polja izognjena z';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polja zakljuèena z';
$strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s že obstaja na strežniku, spremenite ime novi ali prepišite obstojeèo datoteko.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Ne morem prebrati datoteke';
$strFileNameTemplate = 'Predloga datoteke';
$strFileNameTemplateHelp = 'Uporabi __DB__ za ime zbirke podatkov, __TABLE__ za ime tabele in možnosti %sany strftime%s za navedbo èasa, pripone pa bodo dodane samodejno. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.';
$strFileNameTemplateRemember = 'Shrani predlogo';
$strFixed = 'fiksno';
$strFlushPrivilegesNote = 'Obvestilo: phpMyAdmin dobi podatke o uporabnikovih privilegijih iz MySQL tabel privilegijev. Vsebina teh tabel se lahko razlikuje od privilegijev, ki jih uporablja strežnik, èe so bile tabele roèno spremenjene. V tem primeru morate, preden nadaljujete, osvežiti privilegije.';
$strFlushTable = 'Poèisti tabelo ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'V obliki manjka vrednost !';
$strFormat = 'Oblika';
$strFullText = 'Polna besedila';
$strFunction = 'Funkcija';

$strGenBy = 'Ustvaril';
$strGenTime = 'Èas nastanka';
$strGeneralRelationFeat = 'Splošne lastnosti relacij';
$strGeorgian = 'Gruzijsko';
$strGerman = 'Nemško';
$strGlobal = 'globalno';
$strGlobalPrivileges = 'Globalni privilegiji';
$strGlobalValue = 'Skupna vrednost';
$strGo = 'Izvedi';
$strGrantOption = 'Dovoli';
$strGreek = 'Grško';
$strGzip = '"gzipano"';

$strHasBeenAltered = 'je bil spremenjen(a).';
$strHasBeenCreated = 'je bil ustvarjen(a).';
$strHaveToShow = 'Za prikaz morate izbrati morate vsaj en stolpec';
$strHebrew = 'Hebrejsko';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Uradna domaèa stran phpMyAdmin';
$strHost = 'Gostitelj';
$strHostEmpty = 'Ime gostitelja je prazno!';
$strHungarian = 'Madžarsko';

$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Polno besedilo';
$strIgnore = 'Prezri';
$strIgnoreInserts = 'Uporabi možnost prezri vstavke';
$strIgnoringFile = 'Prezrl sem datoteko %s';
$strImportDocSQL = 'Uvozi docSQL datoteke';
$strImportFiles = 'Uvozi datoteke';
$strImportFinished = 'Uvoz konèan';
$strInUse = 'v uporabi';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s je zavržen';
$strIndexName = 'Ime indeksa&nbsp;:';
$strIndexType = 'Vrsta indeksa&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indeksi';
$strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguracijska datoteka vsebuje nastavitve (uporabnik root brez gesla), ki odgovarjajo privzetemu privlegiranemu raèunu MySQLa. MySQL strežnik teèe s privzetimi nastavitvami, zato je izpostavljen vdorom. Èimprej odpravite ti dve varnostni luknji.';
$strInsert = 'Vstavi';
$strInsertAsNewRow = 'Vstavi kot novo vrstico';
$strInsertNewRow = 'Vstavi novo vrstico';
$strInsertedRowId = 'Vstavljen id vrstice:';
$strInsertedRows = 'Vstavljene vrstice:';
$strInternalNotNecessary = '* Notranja relacija je nepotrebna, èe obstaja tudi v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Notranje relacije';

$strJapanese = 'Japonsko';
$strJumpToDB = 'Preskoèi na podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Samo izbriši uporabnike iz tabel privilegijev.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Izbrisani&quot; uporabniki lahko še vedno normalno dostopajo do strežnika, dokler ne osvežite privilegijev';

$strKeepPass = 'Ne spreminjaj gesla';
$strKeyname = 'Ime kljuèa';
$strKill = 'Prekini proces';
$strKorean = 'Korejsko';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Možnosti za LaTeX';
$strLandscape = 'Ležeèe';
$strLatexCaption = 'Ime tabele';
$strLatexContent = 'Vsebina tabele __TABLE__';
$strLatexContinued = '(nadaljevanje)';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadaljevanje imena tabele';
$strLatexIncludeCaption = 'Vkljuèi ime tabele';
$strLatexLabel = 'Oznaèi kljuè';
$strLatexStructure = 'Struktura tabele __TABLE__';
$strLengthSet = 'Dolžina/Vrednosti*';
$strLimitNumRows = 'Število vrstic na stran';
$strLinesTerminatedBy = 'Vrstice zakljuèene z';
$strLinkNotFound = 'Povezave ni mogoèe najti';
$strLinksTo = 'Povezave z';
$strLithuanian = 'Litvansko';
$strLocalhost = 'Lokalno';
$strLocationTextfile = 'Lokacija datoteke z besedilom';
$strLogPassword = 'Geslo:';
$strLogServer = 'Strežnik';
$strLogUsername = 'Uporabniško ime:';
$strLogin = 'Prijava';
$strLoginInformation = 'Podatki o prijavi';
$strLogout = 'Odjava';

$strMIMETypesForTable = 'VRSTE MIME ZA TABELO';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-vrsta';
$strMIME_available_mime = 'Razpoložljive MIME-vrste';
$strMIME_available_transform = 'Razpoložljive pretvorbe';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_nodescription = 'Za to pretvorbo ni na voljo opisa.<br />Za funkcije %s se pozanimajte pri avtorju.';
$strMIME_transformation = 'Pretvorba z brskalnikom';
$strMIME_transformation_note = 'Seznam razpoložljivih možnosti pretvorbe in pretvorbe MIME-vrst boste videli, èe kliknete na %sopise transformacij%s';
$strMIME_transformation_options = 'Možnosti pretvorbe';
$strMIME_transformation_options_note = 'Vrednosti za možnosti pretvorbe vnesite v naslednji obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Èe želite med vrednosti vnesti poševnico nazaj ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), morate pred ta znak postaviti (še eno) poševnico nazaj (npr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME-vrste, ki so napisano ležeèe, nimajo lastne pretvorbene funkcije';
$strMaximumSize = 'Najveèja velikost: %s%s';
$strModifications = 'Spremembe so shranjene';
$strModify = 'Spremeni';
$strModifyIndexTopic = 'Spremeni indeks';
$strMoveTable = 'Premakni tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s je bila premaknjena v %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Tabele ni mogoèe premakniti same vase!';
$strMultilingual = 'veèjezièno';
$strMySQLCharset = 'MySQL kodna tabela';
$strMySQLReloaded = 'MySQL ponovno naložen.';
$strMySQLSaid = 'MySQL je vrnil: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% teèe na %pma_s2% kot %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Pokaži procese';
$strMySQLShowStatus = 'Pokaži tekoèe informacije o MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Pokaži sistemske spremenljivke MySQL';

$strName = 'Ime';
$strNext = 'Naslednji';
$strNo = 'Ne';
$strNoDatabases = 'Brez podatkovnih baz';
$strNoDatabasesSelected = 'Ni izbranih podatkovnih baz.';
$strNoDescription = 'brez opisa';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" poizvedbe so izkljuèene.';
$strNoExplain = 'Preskoèi razlago SQL stavka';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin je prijaznejši z brskalnikom, ki podpira okvirje.';
$strNoIndex = 'Ni definiranega indeksa!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Ni definiranega dela indeksa!';
$strNoModification = 'Brez sprememb';
$strNoOptions = 'Za to obliko ni možnosti';
$strNoPassword = 'Brez gesla';
$strNoPermission = 'Spletni strežnik nima dovoljenja za shranjevanje datoteke %s';
$strNoPhp = 'Brez kode PHP';
$strNoPrivileges = 'Brez privilegijev';
$strNoRights = 'Nimate dovolj pravic, da bi bili sedaj tukaj!';
$strNoSpace = 'Ni dovolj prostora za shranjevanje datoteke %s.';
$strNoTablesFound = 'V podatkovni bazi ni mogoèe najti tabel.';
$strNoUsersFound = 'Ni mogoèe najti uporabnika(ov).';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi preverjanje pravilnosti SQL stavka';
$strNone = 'Brez';
$strNotNumber = 'To ni število!';
$strNotOK = 'Ni v redu';
$strNotSet = 'Tabele <b>%s</b> ni mogoèe najti ali pa ni v %s';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s zadetek(ov) v tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Skupaj:</b> <i>%s</i> zadetek(ov)';
$strNumTables = 'Ttabel';

$strOK = 'V redu';
$strOperations = 'Operacije';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiraj tabelo';
$strOr = 'Ali';
$strOverhead = 'Presežek';
$strOverwriteExisting = 'Prepiši obstojeèo(e) datoteko(e)';

$strPHP40203 = 'Uporabljate PHP 4.2.3, ki ima resne težave z veèbitnimi stavki (mbstring). Glej PHP poroèilo o hrošèu 19404. Ta verzija PHP ni priporoèljiva za uporabo s phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'Razlièica PHP';
$strPageNumber = 'Številka strani:';
$strPaperSize = 'Velikost papirja';
$strPartialText = 'Delna besedila';
$strPassword = 'Geslo';
$strPasswordChanged = 'Geslo za %s je uspešno spremenjeno.';
$strPasswordEmpty = 'Geslo je prazno!';
$strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
$strPdfDbSchema = 'Shema podatkovne baze "%s" - Stran %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" ne obstaja!';
$strPdfNoTables = 'Ni tabel';
$strPerHour = 'na uro';
$strPerMinute = 'na minuto';
$strPerSecond = 'na sekundo';
$strPhoneBook = 'telefonski imenik';
$strPhp = 'Ustvari PHP kodo';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Ukaz <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> mora biti definiran v konfiguracijski datoteki!';
$strPortrait = 'Pokonèno';
$strPos1 = 'Zaèetek';
$strPrevious = 'Prejšnji';
$strPrimary = 'Primarni';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni kljuè je zavržen';
$strPrimaryKeyName = 'Ime primarnega kljuèa mora biti... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora</b> biti ime <b>samo</b> primarnega kljuèa!)';
$strPrint = 'Natisni';
$strPrintView = 'Pogled postavitve tiskanja';
$strPrintViewFull = 'Pogled za tiskanje (s polnimi besedili)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Vsebuje vse privilegije razen GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Omogoèa spreminjanje strukture obstojeèih tabel.';
$strPrivDescCreateDb = 'Omogoèa ustvarjanje novih podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Omogoèa ustvarjanje novih tabel.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Omogoèa ustvarjanje zaèasnih tabel.';
$strPrivDescDelete = 'Omogoèa brisanje podatkov.';
$strPrivDescDropDb = 'Omogoèa brisanje podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescDropTbl = 'Omogoèa brisanje tabel.';
$strPrivDescExecute = 'Omogoèa poganjanje shranjenih postopkov; V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescFile = 'Omogoèa uvažanje in izvažanje podatkov v datoteke.';
$strPrivDescGrant = 'Omogoèa dodajanje uporabnikov in privilegijev brez osveževanja privilegijev.';
$strPrivDescIndex = 'Omogoèa ustvarjanje in brisanje indeksov.';
$strPrivDescInsert = 'Omogoèa vstavljanje in zamenjavo podatkov.';
$strPrivDescLockTables = 'Omogoèa zaklepanje tabel za trenutno temo.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omeji število povezav, ki jih uporabnik lahko odpre v eni uri.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omeji število poizved, ki jih uporabnik lahko pošlje strežniku v eni uri.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji število ukazov za spremembo tabel ali podatkovne baze, ki jih uporabnik lahko izvrši v eni uri.';
$strPrivDescProcess3 = 'Omogoèa ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescProcess4 = 'Omogoèa pregled popolnih poizvedb v spisku procesov.';
$strPrivDescReferences = 'V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescReload = 'Omogoèa osveževanje strežnikovih nastavitev in praznjenje strežnikovih predpomnilnikov.';
$strPrivDescReplClient = 'Da uporabniku pravico poizvedovati kje so njegovi nadrejeni / podrjeni strežniki.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za podrejene strežnike pri replikaciji.';
$strPrivDescSelect = 'Omogoèa branje podatkov.';
$strPrivDescShowDb = 'Omogoèa dostop do popolnega spiska podatkovnih baz';
$strPrivDescShutdown = 'Omogoèa ugašanje strežnika.';
$strPrivDescSuper = 'Omogoèa priklaplanje tudi èe je že doseženo najveèje dovoljeno število priklopov; Potrebno za veèino administrativnih nalog kot sta postavljanje globalnih spremenljivk in ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescUpdate = 'Omogoèa spreminjanje podatkov.';
$strPrivDescUsage = 'Brez privilegijev.';
$strPrivileges = 'Privilegiji';
$strPrivilegesReloaded = 'Uspešno sem osvežil privilegije.';
$strProcesslist = 'Seznam procesov';
$strPutColNames = 'Postavi imena polj v prvo vrstico';

$strQBE = 'Poizvedba';
$strQBEDel = 'Briši';
$strQBEIns = 'Vstavi';
$strQueryFrame = 'Okno za iskanje';
$strQueryOnDb = 'SQL-poizvedba na podatkovni bazi <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-zgodovina';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika poizvedbe</b>: Od zagona je bilo strežniku poslanih %s poizvedb.';
$strQueryTime = 'Poizvedba je potrebovala %01.4f s';
$strQueryType = 'Vrsta poizvedbe';
$strQueryWindowLock = 'Ne prepiši te poizvedbe od zunaj';

$strReType = 'Ponovno vnesi';
$strReceived = 'Prejeto';
$strRecords = 'Zapisi';
$strReferentialIntegrity = 'Preveri referenèno integriteto:';
$strRelationNotWorking = 'Dodatne funkcije za delo s povezanimi tabelami so bile izkjuèene. Èe želite izvedeti zakaj, kliknite %stukaj%s.';
$strRelationView = 'Pogled relacij';
$strRelationalSchema = 'Relacijska shema';
$strRelations = 'Relacije';
$strRelationsForTable = 'RELACIJE ZA TABELO';
$strReloadFailed = 'Ponovno nalaganje MySQL ni uspelo.';
$strReloadMySQL = 'Ponovno naloži MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Osvežujem privilegije';
$strRemoveSelectedUsers = 'Izbriši izbrane uporabnike';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza podatkov %s je preimenovana v %s';
$strRenameTable = 'Preimenuj tabelo v';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s je preimenovana v %s';
$strRepairTable = 'Popravi tabelo';
$strReplaceNULLBy = 'Zamenjaj NULL z';
$strReplaceTable = 'Podatke v tabeli zamenjaj z datoteko';
$strReset = 'Ponastavi';
$strResourceLimits = 'Omejitve virov';
$strRevoke = 'Odvzemi';
$strRevokeAndDelete = 'Odvzemi uporabnikom aktivne privilegije in jih potem izbriši.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Uporabniki bodo še vedno imeli USAGE privilegije, dokler ne osvežite privilegijev.';
$strRevokeMessage = 'Odvzeli ste privilegije za %s';
$strRowLength = 'Dolžina vrstice';
$strRowSize = ' Velikost vrstice ';
$strRows = 'Vrstice';
$strRowsFrom = 'vrstice naprej od zapisa #';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (zasukani naslovi)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodoravnem';
$strRowsModeOptions = 'v %s naèinu in ponovi glavo po %s celicah';
$strRowsModeVertical = 'navpiènem';
$strRowsStatistic = 'Statistika vrstic';
$strRunQuery = 'Izvedi poizvedbo';
$strRunSQLQuery = 'Izvedi SQL poizvedbo/poizvedbe na podatkovni bazi %s';
$strRunning = 'teèe na %s';
$strRussian = 'Rusko';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Vrsta izvoza';
$strSQLOptions = 'SQL možnosti';
$strSQLParserBugMessage = 'Obstaja možnost, da ste v SQL razèlenjevalniku naleteli na hrošèa. Temeljito preglejte poizvedbo in preverite, èe so citati pravilni in èe se ujemajo. Možno je tudi, da prenašate binarno datoteko, ki je izven podroèja besedila citata. Poizvedbo lahko preizkusite tudi na vmesniku ukazne vrstice MySQL. Èe je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav. Èe se bodo težave nadaljevale, ali èe razèlenjevalniku ne uspe tam, kjer vmesniku ukazne vrstice uspe, potem zmanjšajte vnešeno SQL poizvedbo na tisto poizvedbo, ki povzroèa težave in pošljite poroèilo o napaki skupaj s podatki iz spodnjega odseka IZREZA.';
$strSQLParserUserError = 'Izgleda, da je v SQL poizvedbi prišlo do napake. Èe je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav.';
$strSQLQuery = 'SQL-poizvedba';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neveljavni identifikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Odprt citat';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznan niz loèil';
$strSave = 'Shrani';
$strSaveOnServer = 'Shrani na strežnik, v imenik %s';
$strScaleFactorSmall = 'Faktor poveèava je premajhen, da bi spravili shemo na eno stran';
$strSearch = 'Iskanje';
$strSearchFormTitle = 'Išèi v podatkovni bazi';
$strSearchInTables = 'V tabelah:';
$strSearchNeedle = 'Iskane besede ali vrednosti (nadomestni znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'katerokoli besedo';
$strSearchOption2 = 'vse besede';
$strSearchOption3 = 'toèno doloèeno frazo';
$strSearchOption4 = 'kot \'regular expression\'';
$strSearchResultsFor = 'Rezultati iskanja "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Najdi:';
$strSecretRequired = 'Konfiguracijski datoteki morate sedaj doloèiti skrivno geslo (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosimo, izberite podatkovno bazo';
$strSelectAll = 'Izberi vse';
$strSelectFields = 'Izberite polja (vsaj eno):';
$strSelectNumRows = 'in poizvedba';
$strSelectTables = 'Izberi tabele';
$strSend = 'Shrani kot datoteko';
$strSent = 'Poslano';
$strServer = 'Strežnik';
$strServerChoice = 'Izbira strežnika';
$strServerStatus = 'Podatki o izvajanju';
$strServerStatusUptime = 'MySQL strežnik deluje že %s. Zagnal se je %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesi';
$strServerTabVariables = 'Spremenljivke';
$strServerTrafficNotes = '<b>Promet na strežniku</b>: V teh tabelah je prikazana statistika obremenitve omrežja za ta MySQL strežnik, odkar je bil zagnan.';
$strServerVars = 'Spremenljivke in nastavitve strežnika';
$strServerVersion = 'Razlièica strežnika';
$strSessionValue = 'Vrednost seje';
$strSetEnumVal = 'Èe je polje vrste "enum" ali "set", navedite vrednosti v obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br /> Èe želite med vrednostmi uporabiti poševnico ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), pred tem znakom vnesite poševnico (n.pr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Pokaži';
$strShowAll = 'Pokaži vse';
$strShowColor = 'Pokaži barvo';
$strShowDatadictAs = 'Oblika podatkovnega slovarja';
$strShowFullQueries = 'Pokaži celotne poizvedbe';
$strShowGrid = 'Pokaži mrežo';
$strShowPHPInfo = 'Pokaži podatke o PHP';
$strShowTableDimension = 'Pokaži dimenzije tabel';
$strShowTables = 'Pokaži tabele';
$strShowThisQuery = ' Ponovno pokaži poizvedbo v tem oknu ';
$strShowingRecords = 'Prikazujem vrstice';
$strSimplifiedChinese = 'Poenostavljeno kitajsko';
$strSingly = '(posamezno)';
$strSize = 'Velikost';
$strSort = 'Sortiraj';
$strSortByKey = 'Uredi po kljuèu';
$strSpaceUsage = 'Poraba prostora';
$strSplitWordsWithSpace = 'Besede so loèene s presledkom (" ").';
$strStatCheckTime = 'Zadnjiè pregledano';
$strStatCreateTime = 'Ustvarjeno';
$strStatUpdateTime = 'Zadnjiè posodobljeno';
$strStatement = 'Izjave';
$strStatus = 'Stanje';
$strStrucCSV = 'CSV podatki';
$strStrucData = 'Struktura in podatki';
$strStrucDrop = 'Dodaj DROP TABLE poizvedbo';
$strStrucExcelCSV = 'CSV podatki za MS Excel';
$strStrucOnly = 'Samo struktura';
$strStructPropose = 'Predlagaj strukturo tabele';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Pošlji';
$strSuccess = 'SQL-poizvedba je bila uspešno izvedena';
$strSum = 'Vsota';
$strSwedish = 'Švedsko';
$strSwitchToTable = 'Preklopi na kopirano tabelo';

$strTable = 'Tabela';
$strTableComments = 'Komentar tabele';
$strTableEmpty = 'Ime tabele je prazno!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s je zavržena';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s je izpraznjena';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s je osvežena';
$strTableMaintenance = 'Vzdrževanje tabele';
$strTableOfContents = 'Vsebina';
$strTableOptions = 'Možnosti tabele';
$strTableStructure = 'Struktura tabele';
$strTableType = 'Vrsta tabele';
$strTables = '%s tabel';
$strTblPrivileges = 'Privilegiji tipièni za tabelo';
$strTextAreaLength = ' Zaradi njegove dolžine<br /> polja ne bo mogoèe urejati ';
$strThai = 'Tajsko';
$strThisHost = 'Ta strežnik';
$strThisNotDirectory = 'To ni bila mapa';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Tema %s je bila prekinjena.';
$strTime = 'Èas';
$strToggleScratchboard = 'preklopi odložišèe (scratchboard)';
$strTotal = 'skupaj';
$strTotalUC = 'Skupaj';
$strTraditionalChinese = 'Tradicionalno kitajsko';
$strTraffic = 'Promet';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Prikaži povezavo za prenos binarnih podatkov polja. Prva možnost je ime binarne datoteke. Druga možnost je možno ime polja v vrstici tabele, ki vsebuje to ime datoteke. Èe vnesete drugo možnost, mora biti prva možnost prazna';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikaže slièico, na katero lahko kliknete; možnosti: širina, višina v slikovnih pikah (obdrži prvotna razmerja)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Pokaže povezavo na grafiko (neposredni BLOB prenos, ipd.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Pokaži sliko/jpeg: vkljuèeno';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Oblikuje polje TIME, TIMESTAMP ali DATETIME glede na lokalne oblike za prikaz èasa. Prva možnost je odmik (v urah), ki bo dodan polju timestamp (Privzeto: 0). Druga možnost je drugaèna oblika prikaza datuma, glede na parametre za PHP strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Zažene zunanjo aplikacijo in podaja podatke za fielddata preko standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za tiskanje HTML-kode. Zaradi varnostnih razlogov morate roèno urediti datoteko libraries/transformations/text_plain__external.inc.php in vstaviti orodja za zaganjanje. Prva možnost je številka programa, ki ga želite uporabiti, druga možnost pa so parametri za program. Èe tretji parameter nastavite na 1, bo s pomoèjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto: 1). Èe nastavite èetrti parameter na 1, bo v celico z vsebino (content cell) vnesel NOWRAP in tako prikazal celoten izhod brez preoblikovanja (Privzeto: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Ohrani izvirno oblikovanje polja, brez izgubljanja vsebine.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prikaže sliko in povezavo, polje vsebuje ime datoteke; najprej je predpona, npr. "http://domena.com/", druga možnost je širina v slikovnih pikah, tretja pa višina.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Prikaže povezavo, polje vsebuje ime datoteke; prva možnost je predpona, npr. "http://domena.com/", druga pa ime povezave.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Vrne le del niza. Prva možnost je odmik, ki doloèa, kje se bo zaèelo prikazano besedilo (Privzeto: 0). Druga možnost je odmik, ki pove, koliko besedila bo prikazanega. Èe ni doloèen, bo izpisano vse preostalo besedilo. Tretja možnost pa doloèa, kateri znaki bodo pripeti vrnjenemu podnizu (Privzeto: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Skrèi prikazane poizvedbe';
$strTurkish = 'Turško';
$strType = 'Vrsta';

$strUkrainian = 'Ukrajinsko';
$strUncheckAll = 'Odznaèi vse';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikaten';
$strUnknown = 'neznano';
$strUnselectAll = 'Preklièi izbor vsega';
$strUpdComTab = 'Navodila za posodobitev tabele Column_comments\' najdete v dokumentaciji';
$strUpdatePrivMessage = 'Posodobili ste privilegije za %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil je posodobljen.';
$strUpdateQuery = 'Osveži poizvedbo';
$strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi v verzijo %s ali novejšo.';
$strUsage = 'Uporaba';
$strUseBackquotes = 'Obdaj imena tabel in polj z enojnimi poševnimi narekovaji';
$strUseHostTable = 'Uporabi tabelo gostiteljev';
$strUseTables = 'Uporabi tabele';
$strUseTextField = 'Uporabi tekstovno polje';
$strUseThisValue = 'Uporabi to vrednost';
$strUser = 'Uporabnik';
$strUserAlreadyExists = 'Uporabnik %s že obstaja!';
$strUserEmpty = 'Uporabniško ime je prazno!';
$strUserName = 'Uporabniško ime';
$strUserNotFound = 'Izbranega uporabnika v tabelah privilegijev nisem našel.';
$strUserOverview = 'Pregled uporabnikov';
$strUsersDeleted = 'Uspešno sem izbrisal izbrane uporabnike.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Uporabniški dostop do &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Preveri pravilnost SQL stavka';
$strValidatorError = 'Ne morem inicializirati SQL validatorja. Prosim preverite, èe so namešèeni vsi php razširitve, kot je navedeno v %dokumenaciji%.';
$strValue = 'Vrednost';
$strVar = 'Spremenljivka';
$strViewDump = 'Preglej povzetek stanja tabele';
$strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja podatkovne baze';
$strViewDumpDatabases = 'Pokaži povzetek stanja podatkovnih baz';

$strWebServerUploadDirectory = 'imenik za nalaganje datotek';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Imenik, ki ste ga doloèili za nalaganje, je nedosegljiv';
$strWelcome = 'Dobrodošli v %s';
$strWestEuropean = 'Zahodno evropsko';
$strWildcard = 'nadomestni znak';
$strWindowNotFound = 'Ciljnega okna ni bilo mogoèe osvežiti. Morda ste zaprli nadrejeno okno ali pa vaš brskalnik blokira osveževanje varnostnih parametrov med okni.';
$strWithChecked = 'Z oznaèenim:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Zapisovanje komentarjev ni mogoèe';
$strWritingRelationNotPossible = 'Zapisovanje relacij ni mogoèe';
$strWrongUser = 'Napaèno uporabniško ime/geslo. Dostop zavrnjen.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Da';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Obvestilo: Èe postavite vrednost na 0 (niè), boste odstranili omejitev.';
$strZip = '"zipano"';

$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
$strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
$strGenerate = 'Generate'; //to translate
$strCopy = 'Copy'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data.'; //to translate
$strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
$strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
$strAndThen = 'and then'; //to translate
$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strEnclosingOptional = 'Enclosing of fields is optional'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strNothingToImport = 'You didn\'t enter any data to import!'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVInput = 'Invalid CSV input, could not parse!'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strJoins = 'Joins'; //to translate
$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAY queues.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
?>
Return current item: Modular Site Manager