Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/slovak-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: slovak-iso-8859-2.inc.php,v 2.101 2005/10/30 15:57:28 nijel Exp $ */

/* By: lubos klokner <hide@address.com> */
/* and Ivan Kuriscak <hide@address.com> */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = '"verdana ce", "arial ce", verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, "verdana ce", "arial ce", helvetica, arial, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bajtov', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', '©t', 'Pi', 'So');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%B, %Y - %H:%M';
$timespanfmt = '%s dní, %s hodín, %s minút a %s sekúnd';

$strAbortedClients = 'Preru¹ené';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Prosím zadajte absolútnu cestu k adresáru docSQL na serveri.';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin sa pokúsil pripoji» k MySQL serveru ale ten spojenie odmietol. Skontrolujte prosím meno serveru, pou¾ívateµské meno a heslo v súbore config.inc.php a s tým, ktoré ste dostali o administrátora MySQL servera.';
$strAccessDenied = 'Prístup zamietnutý';
$strAction = 'Akcia';
$strAddAutoIncrement = 'Prida» hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Prida» obmedzenia';
$strAddDeleteColumn = 'Prida»/Odobra» polia ståpcov';
$strAddDeleteRow = 'Prida»/Odobra» kritéria riadku';
$strAddDropDatabase = 'Prida» DROP DATABASE';
$strAddedColumnComment = 'Pridaný komentár k ståpcu';
$strAddedColumnRelation = 'Pridaný vz»ah pre ståpec';
$strAddFields = 'Prida» %s polo¾iek';
$strAddHeaderComment = 'Prida» vlastný komentár do hlavièky (\\n oddeµuje riadky)';
$strAddIfNotExists = 'Prida» IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Prida» do komentárov';
$strAddNewField = 'Prida» nové pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Prida» oprávnenia pre nasledujúcu databázu';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Prida» oprávnenia pre nasledujúcu tabuµku';
$strAddSearchConditions = 'Prida» vyhµadávacie parametre (obsah dotazu po "where" príkaze):';
$strAddToIndex = 'Prida» do indexu &nbsp;%s&nbsp;ståpec';
$strAddUserMessage = 'Pou¾ívateµ bol pridaný.';
$strAddUser = 'Prida» nového pou¾ívateµa';
$strAdministration = 'Administrácia';
$strAffectedRows = ' Ovplyvnené riadky: ';
$strAfterInsertBack = 'Spä»';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vlo¾i» nový záznam';
$strAfterInsertNext = 'Upravi» nasledujúci riadok';
$strAfterInsertSame = 'Spä» na túto stránku';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllowInterrupt = 'Povoli» preru¹enie importu v prípade, ¾e sa blí¾i èasový limit behu skriptu. Týmto spôsobom sa mô¾u importova» aj veµké súbory, ale mô¾e to zároveò spôsobi» problémy s transakciami.';
$strAllTableSameWidth = 'zobrazi» v¹etky tabuµky s rovnakou ¹írkou?';
$strAll = 'V¹etko';
$strAlterOrderBy = 'Zmeni» poradie tabuµky podµa';
$strAnalyzeTable = 'Analyzova» tabuµku';
$strAnd = 'a';
$strAndThen = 'a potom';
$strAnIndex = 'Bol pridaný index pre %s';
$strAny = 'Akýkoµvek';
$strAnyHost = 'Akýkoµvek hostiteµ';
$strAnyUser = 'Akýkoµvek pou¾ívateµ';
$strApproximateCount = 'Mô¾e by» nepresné. Pozri FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Bol pridaný primárny kµúè pre %s';
$strArabic = 'Arab¹tina';
$strArmenian = 'Armén¹tina';
$strAscending = 'Vzostupne';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèiatku tabuµky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabuµky';
$strAttr = 'Atribúty';
$strAutodetect = 'Automaticky zisti»';
$strAutomaticLayout = 'Automatické rozvrhnutie';

$strBack = 'Spä»';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈIATOK VÝSEKU';
$strBeginRaw = 'ZAÈIATOK TOKU';
$strBinary = 'Binárny';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binárny - neupravujte ';
$strBinaryLog = 'Binárny log';
$strBinLogEventType = 'Typ udalosti';
$strBinLogInfo = 'Informácia';
$strBinLogName = 'Názov logu';
$strBinLogOriginalPosition = 'Pôvodná pozícia';
$strBinLogPosition = 'Pozícia';
$strBinLogServerId = 'ID servra';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli» pou¾íva» túto polo¾ku v¹etkým pou¾ívateµom';
$strBookmarkCreated = 'Príkaz %s bol zaradený medzi obµúbené';
$strBookmarkDeleted = 'Záznam z obµúbených bol zmazaný.';
$strBookmarkLabel = 'Názov';
$strBookmarkQuery = 'Obµúbený SQL dotaz';
$strBookmarkReplace = 'Prepísa» existujúci príkaz s rovnakým menom';
$strBookmarkThis = 'Prida» tento SQL dotaz do obµúbených';
$strBookmarkView = 'Iba prezrie»';
$strBrowseForeignValues = 'Prejs» hodnoty cudzích kµúèov';
$strBrowse = 'Prechádza»';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivita Vyrovnávacej Pamäte';
$strBufferPoolUsage = 'Vyu¾itie Vyrovnávacej Pamäte';
$strBufferPool = 'Vyrovnávacia Pamä»';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadkov pri èítaní v %';
$strBufferReadMisses = 'Výpadkov pri èítaní';
$strBufferWriteWaits = 'Èakaní na zápis';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Èakaní na zápis v %';
$strBulgarian = 'Bulharsky';
$strBusyPages = 'Spracovávaných stránok';
$strBzError = 'nepodarilo sa skomprimova» výstup z dôvodu chybného roz¹írenia pre kompresiu Bz2 v tejto verzii php. Doporuèuje sa nastavi» <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v konfigurácii phpMyAdmin na <code>FALSE</code>. Ak si ¾eláte pou¾íva» kompresiu Bz2 mali by ste nain¹talova» nov¹iu verziu php. Viac informácií získate z popisu chyby: %s.';
$strBzip = '"bzipped"';

$strCalendar = 'Kalendár';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nebolo mo¾né naèíta» importovacie pluginy, skontrolujte prosím va¹u in¹taláciu!';
$strCannotLogin = 'Nedá sa prihlási» k MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nedá sa nahra» roz¹írenie %s,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie je mo¾né nahra» roz¹írenie iconv alebo recode potrebné pre prevod znakových sad. Upravte nastavenie php tak aby umo¾òovalo pou¾i» tieto roz¹írenia alebo vypnite túto vlastnos» v konfigurácii phpMyAdmina.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie je mo¾né premenova» index na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie je mo¾né pou¾i» funkcie iconv,libiconv a recode_string aj napriek tomu, ¾e roz¹írenia sú nahrané. Skontrolujte prosím nastavenie PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnos»';
$strCaseInsensitive = 'nerozli¹ova» veµké a malé písmená';
$strCaseSensitive = 'rozli¹ova» veµké a malé písmená';
$strCentralEuropean = 'Stredná Európa';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachova» pôvodného pou¾ívateµa.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... zmaza» pôvodného pou¾ívateµa z tabuliek pou¾ívateµov a potom znovunaèíta» oprávnenia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... zmaza» pôvodného pou¾ívateµa z tabuliek pou¾ívateµov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odobra» v¹etky oprávnenia pôvodnému pou¾ívateµovi a následne ho zmaza».';
$strChangeCopyMode = 'Vytvori» pou¾ívateµa s rovnakými právami a...';
$strChangeCopyUser = 'Zmeni» informácie o pou¾ívateµovi / Kopírova» pou¾ívateµa';
$strChangeDisplay = 'Zvolte, ktoré pole zobrazi»';
$strChangePassword = 'Zmeni» heslo';
$strChange = 'Zmeni»';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada súboru:';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávanie';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCheckAll = 'Oznaèi» v¹etko';
$strCheckOverhead = 'Zvoli» neoptimálne';
$strCheckPrivsLong = 'Skontrolova» oprávnenia pre databázu &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Skontrolova» oprávnenia';
$strCheckTable = 'Skontrolova» tabuµku';
$strChoosePage = 'Prosím zvolte si Stránku, ktorú chcete upravi»';
$strColComFeat = 'Zobrazova» komentáre ståpcov';
$strCollation = 'Porovnávanie';
$strColumnNames = 'Názvy ståpcov';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé ståpce';
$strCommand = 'Príkaz';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁRE PRE TABU¥KU';
$strComments = 'Komentáre';
$strCompatibleHashing = 'Kompatibilné s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Úplné vlo¾enie';
$strCompression = 'Kompresia';
$strCompressionWillBeDetected = 'Kompresia importovaného súboru bude rozpoznaná automaticky. Podporované: %s';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nebol schopný naèíta» konfiguraèný súbor!<br />Tento problém sa zvyèajne vyskytne ak súbor obsahuje chybu alebo ho php nemohlo nájs».<br />Zavolajte browserom tento súbor priamo pou¾itím nasledujúceho odkazu na získanie chybových hlá¹ok, ktoré sú ním spôsobené. Väè¹inou sa jedná o chýbajúcu úvodzovku alebo bodkoèiarku.<br />Ak dostanete iba prázdnu stránku, v¹etko je v poriadku.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím skonfigurujte koordináty pre tabuµku %s';
$strConnectionError = 'Nepodarilo sa pripoji»: chybné nastavenia.';
$strConnections = 'Spojenia';
$strConstraintsForDumped = 'Obmedzenie pre exportované tabuµky';
$strConstraintsForTable = 'Obmedzenie pre tabuµku';
$strCookiesRequired = 'Cookies musia by» povolené, pokiaµ chcete pokraèova».';
$strCopyDatabaseOK = 'Databáza %s bola skopírovaná na %s';
$strCopy = 'Kopírova»';
$strCopyTableOK = 'Tabuµka %s bola skorírovaná do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nedá sa skopírova» tabuµka sama do seba!';
$strCopyTable = 'Skopírova» tabuµku do (databáza<b>.</b>tabuµka):';
$strCouldNotKill = 'Neporadilo za zabi» vlákno %s. Jeho beh bol pravdepodobne u¾ ukonèený.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Vytvori» databázu (CREATE DATABASE) pred kopírovaním';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvori» nový index';
$strCreateIndex = 'Vytvori» index na&nbsp;%s&nbsp;ståpcoch';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvori» novú databázu';
$strCreateNewTable = 'Vytvori» novú tabuµku v databáze %s';
$strCreatePage = 'Vytvori» novú Stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváranie PDF';
$strCreate = 'Vytvori»';
$strCreationDates = 'Dátum vytvorenia, poslednej zmeny a kontroly';
$strCriteria = 'Kritéria';
$strCroatian = 'Chorvátsky';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'Mo¾nosti CSV';
$strCSVOptions = 'CSV nastavenia';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èesky';
$strCzechSlovak = 'Èe¹tina/Slovenèina';

$strDanish = 'Dánsky';
$strDatabase = 'Databáza';
$strDatabaseEmpty = 'Meno databázy je prázdne!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavenia exportu databáz';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáza %s bola zmazaná.';
$strDatabaseNoTable = 'Táto databáza neobsahuje ¾iadne tabuµky!';
$strDatabases = 'databáz(y)';
$strDatabasesDropped = 'Úspe¹ne zru¹ených databáz: %s.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skry» ¹tatistiky';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazi» ¹tatistiky';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Aktivovanie ¹tatistík databázy mô¾e spôsobi» znaèné zvý¹enie sie»ovej prevádzky medzi databázou a web serverom.';
$strDatabasesStats = '©tatistiky databázy';
$strDataDict = 'Dátový slovník';
$strData = 'Dáta';
$strDataOnly = 'Iba dáta';
$strDataPages = 'Stránky obsahujúce dáta';
$strDBComment = 'Komentár k databáze: ';
$strDBCopy = 'Skopírova» databázu na';
$strDBGContextID = 'Kontext ID';
$strDBGContext = 'Kontext';
$strDBGHits = 'Zásahov';
$strDBGLine = 'Riadok';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max. èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zásah, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Celkový èas, ms';
$strDbPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé databázy';
$strDBRename = 'Premenova» databázu na';
$strDbSpecific = 'závislé na databáze';
$strDefaultEngine = 'Na tomto MySQL servri je prednastaveným úlo¾ným systémom %s.';
$strDefault = 'Predvolené';
$strDefaultValueHelp = 'Pre predvolené hodnoty, prosím zadajte iba jednu hodnotu bez úvodzoviek alebo uvádzacích znakov, napr.: a';
$strDefragment = 'Defragmentova» tabuµku';
$strDelayedInserts = 'Pou¾i» oneskorené vlo¾enia';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je najèistej¹ie rie¹enie, ale znovunaèítanie práv mô¾e chvíµu trva».';
$strDeleteAndFlush = 'Odstráni» pou¾ívateµov a znovunaèíta» práva.';
$strDeleted = 'Riadok bol zmazaný';
$strDeletedRows = 'Zmazané riadky:';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Na odstránenie neboli vybraní ¾iadni u¾ívatelia!';
$strDelete = 'Zmaza»';
$strDeleting = 'Odstraòuje sa %s';
$strDelOld = 'Aktuálna stránka sa odkazuje na tabuµky, ktoré u¾ neexistujú, ¾eláte si odstráni» tieto odkazy?';
$strDescending = 'Zostupne';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDirtyPages = 'Zmenených stránok';
$strDisabled = 'Vypnuté';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnú» kontrolu cudzích kµúèov';
$strDisplayFeat = 'Zobrazi» vlastnosti';
$strDisplayOrder = 'Zobrazi» zoradené:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazi» schému PDF';
$strDoAQuery = 'Vykona» "dotaz podµa príkladu" (nahradzujúci znak: "%")';
$strDocu = 'Dokumentácia';
$strDoYouReally = 'Skutoène chcete vykona» príkaz ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte sa ZRU©I« celú databázu!';
$strDrop = 'Odstráni»';
$strDropSelectedDatabases = 'Zru¹i» vybrané databázy';
$strDropUsersDb = 'Odstráni» databázy s rovnakým menom ako majú pou¾ívatelia.';
$strDumpingData = 'S»ahujem dáta pre tabuµku';
$strDumpSaved = 'Dump (schéma) bol ulo¾ený do súboru %s.';
$strDumpXRows = 'Zobrazi» %s riadkov od riadku %s.';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEditPDFPages = 'Upravi» PDF Stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravi» oprávnenia';
$strEdit = 'Upravi»';
$strEffective = 'Efektívny';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdny výsledok (tj. nulový poèet riadkov).';
$strEmpty = 'Vyprázdni»';
$strEnabled = 'Zapnuté';
$strEncloseInTransaction = 'Uzatvori» príkazy v transakcii';
$strEnclosingOptional = 'Uzatvorenie ståpcov je voliteµné';
$strEndCut = 'KONIEC VÝSEKU';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndRaw = 'KONIEC TOKU';
$strEngineAvailable = 'Úlo¾ný systém %s je na tomto MySQL servri dostupný.';
$strEngineDisabled = 'Úlo¾ný systém %s bol na tomto MySQL servri deaktivovaný.';
$strEngines = 'Systémy';
$strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úlo¾ný systém %s.';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = ' Poznámka: názvy MySQL oprávnení sú uvádzané v angliètine. ';
$strError = 'Chyba';
$strErrorInZipFile = 'Chyba v ZIP archíve:';
$strEscapeWildcards = 'Náhradzujúcim znakom _ a % by mal predchádza» znak \, pokiaµ ich nechcete pou¾i» doslovne';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Estónsky';
$strExcelEdition = 'Verzia Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavenie exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spusti» obµúbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvetli» SQL';
$strExport = 'Exportova»';
$strExtendedInserts = 'Roz¹írené vkladanie';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepodarených pokusov';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s bolo odstránené';
$strField = 'Pole';
$strFieldsEmpty = ' Poèet polí je prázdny! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polia uzatvorené';
$strFieldsEscapedBy = 'Polia uvedené pomocou';
$strFields = 'Polia';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polia ukonèené';
$strFileAlreadyExists = 'Súbor %s u¾ existuje na servery, zmente názov súboru alebo zvolte prepísanie súboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Súbor sa nedá preèíta»';
$strFileNameTemplateHelp = 'Pou¾ite __DB__ ako názov databázy, __TABLE__ ako názov tabuµky a akékoµvek parametre pre %sfunkciu strftime%s pre vlo¾enie dát. Prípona súboru bude pridaná automaticky podµa typu. Akýkoµvek iný text zostane zachovaný.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamäta» si vzor';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pre názov súboru';
$strFileToImport = 'Súbor na importovanie';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získava práva pou¾ívateµov priamo z tabuliek MySQL. Obsah týchto tabuliek sa mô¾e lí¹i» od práv, ktoré pou¾íva server, ak boli tieto tabuµky ruène upravené. V tomto prípade sa odporúèa vykona» %sznovunaèítanie práv%s predtým ako budete pokraèova».';
$strFlushQueryCache = 'Vyprázdni» vyrovnávaciu pamä» príkazov';
$strFlushTables = 'Vyprázdni» (uzavrie») v¹etky tabuµky';
$strFlushTable = 'Vyprázdni» tabuµku ("FLUSH")';
$strFormat = 'Formát';
$strFormEmpty = 'Chýbajúca polo¾ka vo formulári !';
$strFreePages = 'Prázdnych stránok';
$strFullText = 'Plné texty';
$strFunction = 'Funkcia';

$strGenBy = 'Vygenerované';
$strGeneralRelationFeat = 'Mo¾nosti v¹eobecných vz»ahov';
$strGeneratePassword = 'Vytvori» Heslo';
$strGenerate = 'Vytvori»';
$strGenTime = 'Vygenerované:';
$strGeorgian = 'Gruzínèina';
$strGerman = 'Nemecky';
$strGlobal = 'globálny';
$strGlobalPrivileges = 'Globálne práva';
$strGlobalValue = 'Globálna hodnota';
$strGo = 'Vykonaj';
$strGrantOption = 'Prideli»';
$strGreek = 'Gréètina';
$strGzip = '"gzip-ované"';

$strHandler = 'Manipulaèná Rutina';
$strHasBeenAltered = 'bola zmenená.';
$strHasBeenCreated = 'bola vytvorená.';
$strHaveToShow = 'Zvolte prosím aspoò jeden ståpec, ktorý chcete zobrazi»';
$strHebrew = 'Hebrejsky';
$strHexForBinary = 'Binárne pole vypisova» v ¹estnástkovej sústave';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Oficiálne stránky phpMyAdmin-a';
$strHostEmpty = 'Názov hostiteµa je prázdny!';
$strHost = 'Hostiteµ';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Mo¾nosti exportu pre Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Mo¾nosti exportu pre Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Maïarsky';

$strIcelandic = 'Islandèina';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Celý text';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignorova» opakujúce sa riadky';
$strIgnore = 'Ignorova»';
$strIgnoreInserts = 'Pou¾i» IGNORE';
$strIgnoringFile = 'Ignorujem súbor %s';
$strImportDocSQL = 'Importova» súbory docSQL';
$strImportFiles = 'Importova» súbory';
$strImportFinished = 'Import bol úspe¹ne ukonèený.';
$strImportFormat = 'Formát importovaného súboru';
$strImport = 'Import';
$strIndexes = 'Indexy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index pre %s bol odstránený';
$strIndex = 'Index';
$strIndexName = 'Meno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Pre ståpec `%s` je vytvorený viac ako jeden %s kµúè';
$strIndexWarningPrimary = 'Na ståpec `%s` by nemal by» nastavený PRIMARY a zároveò INDEX kµúè';
$strIndexWarningTable = 'Problémy s indexami v tabuµke `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Na ståpec `%s` by nemal by» nastavený UNIQUE a zároveò INDEX kµúè';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Veµkos», o ktorú je zväè¹ený automaticky sa zväè¹ujúci priestor tabuµky pri zaplnení.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Navý¹enie pri automatickom zväè¹ovaní';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Veµkos» pamäte, ktorú InnoDB pou¾íva pre cachovanie dát a indexov tabuliek.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Veµkos» vyrovnávacej pamäte';
$strInnoDBDataFilePath = 'Súbory s dátami';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Spoloèná èas» cesty k adresáru s InnoDB súbormi s dátami.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresár pre dáta';
$strInnoDBPages = 'stránok';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguraèný súbor obsahuje nastavenia (root bez hesla), ktoré zodpovedajú predvolenému privilegovanému MySQL úètu. Ak MySQL server be¾í s týmto nastavením, nie je zabezpeèený proti napadnutiu, táto bezpeènostná chyba by mala by» urýchlene odstránená.';
$strInsertAsNewRow = 'Vlo¾i» ako nový riadok';
$strInsertedRowId = 'Id vlo¾eného riadku:';
$strInsertedRows = 'Vlo¾ené riadky:';
$strInsertNewRow = 'Vlo¾i» nový riadok';
$strInsert = 'Vlo¾i»';
$strInternalNotNecessary = '* Vnútorný vz»ah nie je nutný ak u¾ vz»ah existuje v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interné vz»ahy';
$strInUse = 'práve sa pou¾íva';
$strInvalidAuthMethod = 'V konfigurácii je nastavená nesprávna autentifikaèná metóda:';
$strInvalidColumn = 'Bol zadaný chybný ståpec (%s)!';
$strInvalidColumnCount = 'Poèet ståpcov musí by» väè¹í ako nula.';
$strInvalidCSVInput = 'Neplatné CSV dáta, nebolo mo¾né naèíta»!';
$strInvalidFieldAddCount = 'Musíte prida» aspoò jeden ståpec.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabuµka musí obsahova» aspoò jeden ståpec.';
$strInvalidLDIImport = 'Tento plug-in nepodporuje import komprimovaných súborov!';
$strInvalidRowNumber = '%d nie je platné èíslo riadku.';

$strJapanese = 'Japonèina';
$strJoins = 'Zjednotenia';
$strJumpToDB = 'Na databázu &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Odstránení&quot; pou¾ívatelia budú ma» k serveru ako predtým a¾ do znovunaèítania práv.';
$strJustDelete = 'Iba odstráni» pou¾ívateµlov z tabuliek práv.';

$strKeepPass = 'Nezmeni» heslo';
$strKeyCache = 'Vyrovnávacia pamä» kµúèov';
$strKeyname = 'Kµúèový názov';
$strKill = 'Zabi»';
$strKorean = 'Kórejèina';

$strLandscape = 'Na ¹írku';
$strLatchedPages = 'Uzavretých stránok';
$strLatexCaption = 'Nadpis tabuµky';
$strLatexContent = 'Obsah tabuµky __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadpis pokraèovania tabuµky';
$strLatexContinued = '(pokraèovanie)';
$strLatexIncludeCaption = 'Zahrnú» nadpis tabuµky';
$strLatexLabel = 'Návestie';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavenia LaTeX';
$strLatexStructure = '©truktúra tabuµky __TABLE__';
$strLatvian = 'Loty¹stina';
$strLDI = 'CSV pomocou LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Nastavenia CSV importu pomocou LOAD DATA';
$strLDILocal = 'Pou¾i» kµúèové slovo LOCAL';
$strLengthSet = 'Då¾ka/Nastavi»*';
$strLimitNumRows = 'záznamov na stránku';
$strLinesTerminatedBy = 'Riadky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Linka nebola nájdená';
$strLinksTo = 'Linkova» na';
$strLithuanian = 'Litovsky';
$strLocalhost = 'Lokálny';
$strLocationTextfile = 'Lokácia textového súboru';
$strLoginInformation = 'Prihlásenie';
$strLogin = 'Login';
$strLogout = 'Odhlási» sa';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Pou¾ívateµ:';
$strLongOperation = 'Táto operácia mô¾e trva» veµmi dlho. Chcete ju aj napriek tomu vykona»?';

$strMaxConnects = 'max. súèasných pripojení';
$strMaximalQueryLength = 'Maximálna veµkos» vytvoreného príkazu';
$strMaximumSize = 'Maximálna veµkos»: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Mbstring roz¹írenie pre PHP nebolo nájdené a zjavne pou¾ívate viacbajtovú znakovú sadu. Bez tohto roz¹írenia nie je phpMyAdmin schopný korektne rozdeµova» re»azce kódované v týchto znakových sadách a mô¾e to vies» k neèakaným výsledkom.';
$strMbOverloadWarning = 'V nastavení PHP je aktívna funkcia mbstring.func_overload, ktorá nie je kompatibilná s phpMyAdmin-om a mô¾e spôsobi» stratu dát!';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformácie';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_nodescription = 'Nie je dostupný ¾iadny popis pre túto transformáciu.<br />Kontaktujte autora, ktorý %s vytára.';
$strMIME_transformation_note = 'Pre zoznam dostupných parametrov a ich MIME typov kliknite na %spopisy transformácií';
$strMIME_transformation_options_note = 'Prosím zadajte hodnoty pre parametre transformácie v nasledujúcom tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak potrebujete pou¾i» spätné lomítko ("\") alebo jednoduché úvodzovky ("\'") medzi týmito hodnotami, vlo¾te pred nich spätné lomítko (napr. \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Parametre transformácie';
$strMIME_transformation = 'Transformácia pri prehliadaní';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRE TABU¥KU';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemajú vlastnú transformaènú funkciu';
$strModifications = 'Zmeny boli ulo¾ené';
$strModifyIndexTopic = 'Modifikova» index';
$strModify = 'Zmeni»';
$strMoveTableOK = 'Tabuµka %s bola presunutá do %s.';
$strMoveTable = 'Presunú» tabuµku do (databáza<b>.</b>tabuµka):';
$strMoveTableSameNames = 'Nedá sa presunú» tabuµka sama do seba!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Prednastavená veµkos» smerníka na dáta v bajtoch, pou¾ívaná pri vytváraní MyISAM tabuliek príkazom CREATE TABLE, v prípade keï nie je zadaná hodnota MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Veµkos» smerníka na dáta';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Ak je veµkos» doèasného súboru, pou¾itého pre rýchlej¹ie vytváranie MyISAM indexov, väè¹ia ako pri pou¾ití cache, pou¾ije sa metóda cachovania indexu.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximálna veµkos» doèasných súborov pre vytvorenie indexu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximálna veµkos» doèasného súboru, ktorý mô¾e MySQL pou¾i» pri obnove MyISAM indexu (poèas vykonávania príkazov REPAIR TABLE, ALTER TABLE alebo LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximálna veµkos» doèasných zoraïovacích súborov';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Re¾im automatickej obnovy po¹kodených MyISAM tabuliek, ktorý sa dá nastavi» parametrom --myisam-recover pri spú¹»aní servra.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Re¾im automatickej obnovy';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Ak je táto hodnota vy¹¹ia ako 1, poèas procesu Opravy Zoradením sú indexy MyISAM tabuµky vytvárané paralelne (ka¾dý index vo svojom vlákne).';
$strMyISAMRepairThreads = 'Opravné vlákna';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Pamä», ktorá je alokovaná pri zoraïovaní MyISAM indexov poèas vykonávania príkazu REPAIR TABLE, alebo pri vytváraní indexov príkazmi CREATE INDEX alebo ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Veµkos» zoraïovacej pamäte';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Overenie MySQL spojenia';
$strMySQLReloaded = 'MySQL znovu-naèítaná.';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlási: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% be¾í na %pma_s2% ako %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazi» procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Zobrazi» MySQL informácie o behu';
$strMySQLShowVars = 'Zobrazi» MySQL systémové premenné';

$strName = 'Názov';
$strNext = 'Ïal¹í';
$strNoActivity = 'Boli ste neaktívni viac ako %s sekúnd, prihláste sa prosím znovu';
$strNoDatabases = '®iadne databázy';
$strNoDatabasesSelected = 'Neboli vybrané ¾iadne databázy.';
$strNoDescription = 'bez Popisu';
$strNoDetailsForEngine = 'Pre tento úlo¾ný systém nie sú dostupné ¾iadne podrobnej¹ie informácie.';
$strNoDropDatabases = 'Mo¾nos» "DROP DATABASE" vypnutá.';
$strNoExplain = 'Preskoèi» vysvetlenie SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'V ZIP archíve neboli nájdené ¾iadne súbory!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin funguje lep¹ie s prehliadaèmi podporujúcimi <b>rámy</b>.';
$strNoIndex = 'Nebol definovaný ¾iadny index!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Èasti indexu neboli definované!';
$strNoModification = '®iadna zmena';
$strNone = '®iadny';
$strNo = 'Nie';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá ¾iadne nastavenia';
$strNoPassword = '®iadne heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávenia na ulo¾enie do súboru %s.';
$strNoPhp = 'bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = '®iadne oprávnenia';
$strNoRights = 'Nemáte dostatoèné práva na vykonanie tejto akcie!';
$strNoRowsSelected = 'Nebol vybraný ¾iadny riadok';
$strNoSpace = 'Nedostatok miesta pre ulo¾enie súboru %s.';
$strNoTablesFound = 'Neboli nájdené ¾iadne tabuµky v tejto datábaze.';
$strNoThemeSupport = 'Zmena vzhµadu nie je podporovaná, skontrolujte si nastavenia a vzhµady v adresári %s.';
$strNothingToImport = 'Neboli zadané ¾iadne dáta na import!';
$strNotNumber = 'Toto nie je èíslo!';
$strNotOK = 'chyba';
$strNotSet = 'Tabuµka <b>%s</b> nebola nájdená alebo nie je nastavená v %s';
$strNoUsersFound = 'Nebol nájdený ¾iadny pou¾ívateµ.';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi» potvrdenie platnosti SQL';
$strNull = 'Nulový';
$strNumberOfFields = 'Poèet polí';
$strNumSearchResultsInTable = '%s výskyt(ov)v tabuµke <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkovo:</b> <i>%s</i> výskyt(ov)';
$strNumTables = 'Tabuµky';

$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Operácie';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizova» tabuµku';
$strOr = 'alebo';
$strOverhead = 'Naviac';
$strOverwriteExisting = 'Prepísa» existujúci súbor(y)';

$strPageNumber = 'Èíslo stránky:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stránok urèených k uvoµneniu';
$strPaperSize = 'Veµkos» stránky';
$strPartialImport = 'Èiastoèný import';
$strPartialText = 'Èiastoèné texty';
$strPasswordChanged = 'Heslo pre %s bolo úspe¹ne zmenené.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdne!';
$strPasswordHashing = 'Hashovanie hesla';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordNotSame = 'Heslá sa nezhodujú!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databázy "%s"  - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabuµka "%s" neexistuje!';
$strPdfNoTables = '®iadne tabuµky';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minútu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPersian = 'Per¹tina';
$strPhoneBook = 'adresár';
$strPHP40203 = 'Pou¾ívate PHP 4.2.3, ktoré ma vá¾nu chybu pri práci s viac bajtovými znakmi (mbstring). V PHP je táto chyba zdokumentovaná pod èíslom 19404. Nedoporuèuje sa pou¾íva» túto verziu PHP s phpMyAdminom.';
$strPHPVersion = 'Verzia PHP';
$strPhp = 'Vytvori» PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Dokumentácia';
$strPmaUriError = 'Direktíva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> v konfiguraènom súbore MUSÍ by» nastavená!';
$strPolish = 'Poµ¹tina';
$strPortrait = 'Na vý¹ku';
$strPos1 = 'Zaèiatok';
$strPrevious = 'Predchádzajúci';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primárny kµúè bol zru¹ený';
$strPrimaryKeyName = 'Názov primárneho kµúèa musí by»... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> by» <b>iba</b> meno primárneho kµúèa!)';
$strPrimary = 'Primárny';
$strPrintViewFull = 'Náhµad tlaèe (s kompletnými textami)';
$strPrintView = 'Náhµad k tlaèi';
$strPrint = 'Vytlaèi»';
$strPrivDescAllPrivileges = 'V¹etky oprávnenia okrem GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Povolí meni» ¹truktúru existujúcich tabuliek.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Umo¾òuje upravova» a odstraòova» ulo¾ené procedúry.';
$strPrivDescCreateDb = 'Povolí vytváranie nových databáz a tabuliek.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Umo¾òuje vytvára» ulo¾ené procedúry.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Povolí vytváranie nových tabuliek.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Povolí vytváranie doèasných tabuliek.';
$strPrivDescCreateUser = 'Umo¾òuje vytvára», odstraòova» a premenováva» u¾ívateµské kontá.';
$strPrivDescCreateView = 'Umo¾òuje vytvára» nové náhµady.';
$strPrivDescDelete = 'Povolí mazanie dát.';
$strPrivDescDropDb = 'Povolí odstraòovanie databáz a tabuliek.';
$strPrivDescDropTbl = 'Povolí odstraòovanie tabuliek.';
$strPrivDescExecute5 = 'Umo¾òuje spú¹»a» ulo¾ené procedúry.';
$strPrivDescExecute = 'Povolí spú¹»anie ulo¾ených procedúr. Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Povolí importovanie a exportovanie dát zo/do súborov na serveri.';
$strPrivDescGrant = 'Povolí pridávanie u¾ivatelov a práv bez znovunaèítania tabuliek práv.';
$strPrivDescIndex = 'Povolí vytváranie a mazanie indexov.';
$strPrivDescInsert = 'Povolí vkladanie a nahradzovanie dát.';
$strPrivDescLockTables = 'Povolí zmaknutie tabuliek pre aktuálne vlákno.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Obmedzí poèet nových spojení, ktoré mô¾e pou¾ívateµ vytvori» za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Obmedzí poèet dotazov, ktoré mô¾e pou¾ívateµ odosla» za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Obmedzí poèet príkazov meniacich tabuµku alebo databázu, ktorá mô¾e pou¾ívateµ odosla» za hodinu.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Obmedzuje poèet simultánnych pripojení u¾ívateµa.';
$strPrivDescProcess3 = 'Povolí zabíjanie procesov iným pou¾ívateµlom.';
$strPrivDescProcess4 = 'Povolí prezeranie kompletných dotazov v zozname procesov.';
$strPrivDescReferences = 'Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Povolí znovunaèítanie nastavení a vyprázdòovanie vyrovnávacích pamätí serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Povolí pou¾ívateµovi zisti» kde je hlavný / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebné pre replikáciu pomocných serverov.';
$strPrivDescSelect = 'Povolí èítanie dát.';
$strPrivDescShowDb = 'Povolí prístup ku kompletnému zoznamu databáz.';
$strPrivDescShowView = 'Umo¾òuje spú¹»a» príkazy so SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Povolí vypnutie serveru.';
$strPrivDescSuper = 'Povolí spojenie aj v prípade, ¾e bol dosiahnutý maximálny poèet spojení. Potrebné pre väè¹inu operácií pri správe serveru ako nastavovanie globálny premenných alebo zabíjanie procesov iných pou¾ívateµov.';
$strPrivDescUpdate = 'Povolí menenie dát.';
$strPrivDescUsage = '®iadne práva.';
$strPrivileges = 'Oprávnenia';
$strPrivilegesReloaded = 'Práva boli úspe¹ne znovunaèítané.';
$strProcesslist = 'Zoznam procesov';
$strPutColNames = 'Prida» názvy polí na prvý riadok';

$strQBEDel = 'Zmaza»';
$strQBE = 'Dotaz podµa príkladu';
$strQBEIns = 'Vlo¾i»';
$strQueryCache = 'Vyrovnávacia pamä» príkazov';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = ' SQL dotaz v databáze <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL história';
$strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sek.';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Neprepisova» tento dotaz z hlavného okna';

$strReadRequests = 'Po¾iadavkov na èítanie';
$strReceived = 'Prijaté';
$strRecords = 'Záznamov';
$strReferentialIntegrity = 'Skontrolova» referenènú integritu:';
$strRefresh = 'Obnovi»';
$strRelationalSchema = 'Relaèná schéma';
$strRelationNotWorking = 'Prídavné vlastnosti pre prácu s prepojenými tabuµkami boli deaktivované. Ak chcete zisti» preèo, kliknite %ssem%s.';
$strRelationsForTable = 'VZ«AHY PRE TABU¥KU';
$strRelations = 'Prepojenia';
$strRelationView = 'Zobrazi» spojitosti';
$strReloadFailed = 'Znovu-naèítanie MySQL bolo neúspe¹né.';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítanie práv';
$strReloadMySQL = 'Znovu-naèíta» MySQL';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstráni» vybraných pou¾ívateµov';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáza %s bola premenovaná na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabuµka %s bola premenovaná na %s';
$strRenameTable = 'Premenova» tabuµku na';
$strRepairTable = 'Opravi» tabuµku';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradi» NULL hodnoty';
$strReplaceTable = 'Nahradi» dáta v tabuµke súborom';
$strReplication = 'Replikácia';
$strReset = 'Pôvodné (Reset)';
$strResourceLimits = 'Obmedzenie zdrojov';
$strReType = 'Potvrdi»';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'U¾ívatelia budú ma» stále právo USAGE (pou¾ívanie) a¾ do znovunaèítania práv.';
$strRevokeAndDelete = 'Odobranie v¹etkých aktívnych práv pou¾ívateµom a ich následné odstránenie.';
$strRevokeMessage = 'Boli zru¹ené oprávnenia pre %s';
$strRevoke = 'Zru¹i»';
$strRomanian = 'Rumun¹tina';
$strRowLength = 'Då¾ka riadku';
$strRowsFrom = 'riadky zaèínajú od';
$strRowSize = ' Veµkos» riadku ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovnom (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontálnom';
$strRowsModeOptions = 'v(o) %s móde a opakova» hlavièky po ka¾dých %s bunkách';
$strRowsModeVertical = 'vertikálnom';
$strRows = 'Riadkov';
$strRowsStatistic = '©tatistika riadku';
$strRunning = 'be¾í na %s';
$strRunQuery = 'Odo¹li dotaz';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Spusti» SQL príkaz(y) na servri %s';
$strRunSQLQuery = 'Spusti» SQL dotaz/dotazy na databázu %s';
$strRussian = 'Ru¹tina';

$strSaveOnServer = 'Ulo¾i» na server do adresára %s';
$strSave = 'Ulo¾i»';
$strScaleFactorSmall = 'Mierka je príli¹ mala na roztiahnutie schémy na stránku';
$strSearchFormTitle = 'Hµada» v databáze';
$strSearch = 'Hµada»';
$strSearchInTables = 'V tabuµke(ách):';
$strSearchNeedle = 'Slovo(á) alebo hodnotu(y), ktoré chcete vyhµada» (nahradzujúci znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'najmenej jedno zo slov';
$strSearchOption2 = 'v¹etky slová';
$strSearchOption3 = 'presný výraz';
$strSearchOption4 = 'ako regulárny výraz';
$strSearchResultsFor = 'Prehµada» výsledky na "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Nájdi:';
$strSecretRequired = 'Nastavte prosím kµúè pre ¹ifrovanie cookies v konfiguraènom súbore (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte si databázu';
$strSelectAll = 'Oznaèi» v¹etko';
$strSelectBinaryLog = 'Vyberte binárny log na zobrazenie';
$strSelectFields = 'Zvoli» pole (najmenej jedno):';
$strSelectNumRows = 'v dotaze';
$strSelectTables = 'Vybra» Tabuµky';
$strSend = 'Po¹li';
$strSent = 'Odoslané';
$strServerChoice = 'Voµba serveru';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovedá';
$strServer = 'Server';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Odlo¾ené vlo¾enia';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento server be¾í %s. Bol spustený %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Premenné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
$strServerVars = 'Premenné a nastavenia serveru';
$strServerVersion = 'Verzia serveru';
$strSessionValue = 'Hodnota sedenia';
$strSetEnumVal = 'Ak je pole typu "enum" alebo "set", prosím zadávajte hodnoty v tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak dokonca potrebujete zada» spätné lomítko ("\") alebo apostrof ("\'") pri týchto hodnotách, zadajte ich napríklad takto \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\'.';
$strShowAll = 'Zobrazi» v¹etko';
$strShowColor = 'Zobrazi» farbu';
$strShowDatadictAs = 'Formát dátového slovníka';
$strShowFullQueries = 'Zobrazi» kompletné dotazy';
$strShowGrid = 'Zobrazi» mrie¾ku';
$strShowingBookmark = 'Zobrazujem obµúbený príkaz';
$strShowingRecords = 'Ukáza» záznamy ';
$strShowOpenTables = 'Zobrazi» otvorené tabuµky';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazi» informácie o PHP';
$strShowSlaveHosts = 'Zobrazi» podriadené hosty';
$strShowSlaveStatus = 'Zobrazi» stav podriadených hostov';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Poèet transakcií, ktoré vyu¾ili doèasnú vyrovnávaciu pamä» binárneho logu, ale zároveò prekroèili hodnotu binlog_cache_size a museli tak pou¾i» doèasný súbor na ulo¾enie príkazov transakcie.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Poèet transakcií, ktoré vyu¾ili vyrovnávaciu pamä» binárneho logu.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabuliek automaticky vytvorených servrom pri vykonávaní príkazov. Ak je hodnota Created_tmp_disk_tables príli¹ vysoká, mô¾te zvý¹i» hodnotu tmp_table_size, aby boli doèasné tabuµky ukladané do pamäte a nie na disk.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Poèet doèasných súborov vytvorených servrom mysqld.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Poèet doèasných, v pamäti ulo¾ených tabuliek, vytvorených servrom pri vykonávaní príkazov.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Poèet riadkov pridaných príkazom INSERT DELAYED, pri ktorých sa vyskytla chyba (pravdepodobne opakujúci sa kµúè).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Poèet vlákien pou¾ívaných príkazmi INSERT DELAYED. Ka¾dá samostatná tabuµka, na ktorú je pou¾itý príkaz INSERT DELAYED, ma svoje vlastné vlákno.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Poèet riadkov vlo¾ených príkazom INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr  = 'Poèet vykonaných príkazov FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Poèet interných príkazov COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Koµkokrát bol z tabuµky odstránený riadok.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'MySQL server mô¾e zasla» po¾iadavku NDB Clustru, èi nevie o existencii tabuµky s daným menom. Tento proces sa nazýva objavovanie. Handler_discover zobrazuje poèet doposiaµ objavených tabuliek.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Poèet preèítaní prvej polo¾ky indexu. Ak je táto hodnota príli¹ vysoká, znamená to ¾e server vykonáva príli¹ veµa kompletných prechádzaní indexov; napríklad, SELECT col1 FROM foo, za predpokladu ¾e col1 je indexovaný.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie riadku podµa kµúèa. Ak je táto hodnota vysoká, je to dobrým znamením ¾e sú príkazy a tabuµky správne indexované.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie nasledujúceho riadku v poradí podµa kµúèa. Táto hodnota sa zvy¹uje ak sa naèítava indexovaný ståpec v danom rozsahu alebo ak sa vykonáva prehµadávanie indexu.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie predchádzajúceho riadku podµa kµúèa. Táto èítacia metóda sa pou¾iva hlavne na optimalizáciu príkazov typu ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie riadku na základe urèitej pozície. Táto hodnota je vysoká, ak sa vykonáva veµa príkazov, ktoré si vy¾adujú zoradenie výsledku. Pravdepodobne sa pou¾iva veµa príkazov, kvôli ktorým musí MySQL kompletne prehµadáva» tabuµky, alebo sa pou¾ívajú zjednotenia, ktoré správne nevyu¾ívajú kµúèe.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie nasledujúceho riadku. Táto hodnota je vysoká, ak sa vykonáva veµa kompletných prehµadávaní tabuliek. Znamená to ¾e buï tabuµky nie sú správne indexované alebo príkazy nedostatoène vyu¾ívajú dostupné indexy.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Poèet interných príkazov ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Poèet po¾iadavkov na zmenu záznamu (riadku) v tabuµke.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Poèet po¾iadavkov na vlo¾enie nového záznamu (riadku) do tabuµky.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Poèet stránok obsahujúcich dáta (neèistých aj èistých).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Poèet neèistých stránok.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Poèet stránok, na ktoré je po¾iadavka na vyprázdnenie.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Poèet voµných stránok.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Poèet uzamknutých stránok v InnoDB vyrovnávacej pamäti. Z týchto stránok sa momentálne èíta alebo zapisuje, prípadne nemô¾u by» vyprázdnené ani odstránené z nejakého iného dôvodu.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Poèet momentálne neprístupných stránok z dôvodu úèasti na administratívnych úèeloch ako napr. uzamkýnanie riadkov alebo adaptívny hash index. Táto hodnota sa tie¾ mô¾e vypoèíta» ako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Celkový poèet stránok vo vyrovnávacej pamäti InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Poèet "náhodných" predèítaní vykonaných InnoDB. Táto situácia nastáva pri príkazoch, ktoré prehµadávajú veµkú èas» tabuµky, ale v náhodnom poradí.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Poèet sekvenèných predèítaní vykonaných InnoDB. Táto situácia nastáva pri vykonávaní sekvenèného prehµadávania celej tabuµky.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Poèet po¾iadavkov na logické naèítavanie.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Poèet logických naèítaní, ktoré sa nemohli vykona» z vyrovnávacej pamäte a namiesto toho bolo vykonané naèítanie celej jednej stránky.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normálne sa zápis do vyrovnávacej pamäte InnoDB vykonáva v pozadí. Ak v¹ak nie sú pri po¾iadavke na naèítanie alebo vytvorenie stránky dostupné ¾iadne èisté stránky, je potrebné poèka» na ich vyèistenie. Táto hodnota zobrazuje poèet týchto èakaní a ak bola správne nastavená veµkos» vyrovnávacej pamäte, mala by by» nízka.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Poèet zápisov do vyrovnávacej pamäte InnoDB.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Poèet vykonaných fsync() operácií.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Aktuálny poèet prebiehajúcich fsync() operácií.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Poèet aktuálne prebiehajúcich naèítavaní.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Poèet aktuálne prebiehajúcich zápisov.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Mno¾stvo u¾ naèítaných dát, v bajtoch.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Celkový poèet naèítaní dát.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Celkový poèet zápisov dát.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Mno¾stvo u¾ zapísaných dát, v bajtoch.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Poèet vykonaných dvojitých zápisov a poèet stránok zapísaných pre tento úèel.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Poèet vykonaných dvojitých zápisov a poèet stránok zapísaných pre tento úèel.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Poèet èakaní na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte logu z dôvodu jej zaplnenia.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Poèet po¾iadaviek na zápis do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Poèet fyzických zápisov do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Poèet fsync zápisov vykonaných na logovacom súbore.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Poèet prebiehajúcich synchronizácií logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Poèet prebiehajúcich zápisov do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Mno¾stvo bajtov zapísaných do logovacieho súboru.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Poèet vytvorených stránok.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Veµkos» nakompilovanej InnoDB stránky (prednastavených je 16KB). Viacero hodnôt sa udáva v stránkach; pomocou veµkosti stránky je mo¾né ich premeni» na bajty.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Poèet naèítaných stránok.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Poèet zapísaných stránok.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Poèet zámkov na riadky, na ktoré sa èaká.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Priemerný èas potrebný na získanie zámku na riadok, v milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Celkový èas potrebný na získanie zámku na riadok, v milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maximálny èas potrebný na získanie zámku na riadok, v milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Koµkokrát sa muselo èaka» na zámok na riadok.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Poèet záznamov (riadkov) odstránených z InnoDB tabuliek.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Poèet záznamov (riadkov) vlo¾ených do InnoDB tabuliek.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Poèet naèítaných záznamov (riadkov) z InnoDB tabuliek.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Poèet upravených záznamov (riadkov) v InnoDB tabuµkách.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Poèet zmenených kµúèových blokov vo vyrovnávacej pamäti kµúèov, ktoré e¹te neboli zapísané na disk. Predtým sa táto hodnota nazývala Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Poèet nevyu¾itých blokov vo vyrovnávacej pamäti kµúèov. Z tejto hodnoty mô¾ete zisti» koµko vyrovnávacej pamäte sa práve pou¾íva.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Poèet vyu¾itých blokov vo vyrovnávacej pamäti kµúèov. Táto hodnota urèuje najväè¹ie mno¾stvo blokov, ktoré kedy naraz pou¾ité.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Poèet po¾iadavkov na naèítanie kµúèového bloku z vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Poèet naèítaní kµúèového bloku priamo z disku. Ak je táto hodnota príli¹ veµká, väè¹inou to znamená, ¾e veµkos» vyrovnávacej pamäti (key_buffer_size) je príli¹ malá. Úspe¹nos» vyrovnávacej pamäte si mô¾te vypoèíta» zo vz»ahu Key_reads/Key_read_requests.';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Poèet po¾iadavkov na zápis kµúèového bloku do vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Poèet fyzických zápisov kµúèového bloku na disk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Celkové náklady na posledný kompilovaný príkaz, vypoèítané optimizérom príkazov. U¾itoèné na porovnávanie nákladov na rôzne príkazy pre tú istú po¾iadavku. Prednastavená hodnota 0 znamená, ¾e doposiaµ neboli skompilované ¾iadne príkazy.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Poèet riadkov èakajúcich na zápis cez INSERT DELAY.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Poèet doposiaµ otvorených tabuliek. Ak je táto hodnota príli¹ vysoká, pravdepodobne je vyrovnávacia pamä» pre tabuµky príli¹ malá.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Poèet otvorených súborov.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Poèet otvorených streamov (väè¹inou vyu¾ívané na logovanie).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Poèet práve otvorených tabuliek.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Mno¾stvo voµných pamä»ových blokov vo vyrovnávacej pamäti príkazov.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Veµkos» voµnej pamäti pre vyrovnávaciu pamä» príkazov.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Poèet zásahov vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Poèet príkazov pridaných do vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Poèet príkazov, ktoré boli odstránené z vyrovnácej pamäti na uvoµnenie pamäti pre nové príkazy. Táto hodnota vám mô¾e pomôc» pri upravovaní veµkosti vyrovnávacej pamäti príkazov. Na výber príkazov na odstránenie z vyrovnávacej pamäti sa pou¾íva stratégia LRU (tzn. najdlh¹ie nepou¾ité príkazy budú odstránené ako prvé).';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Poèet príkazov neumiestnených do vyrovnávacej pamäti (nie sú cachovateµné alebo nevyhovujú nastaveniu query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Poèet príkazov registrovaných vo vyrovnávacej pamäti.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Celkové mno¾stvo blokov vo vyrovnávacej pamäti príkazov.';
$strShowStatusReset = 'Vynulova»';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stav failsafe replikácie (zatiaµ neimplementované).';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Poèet spojení, ktoré nevyu¾ívajú indexy. Ak sa táto hodnota nerovná 0, mali by ste starostlivo skontrolova» indexy va¹ich tabuliek.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Poèet spojení, ktoré na referenènej tabuµke vyu¾ili intervalové vyhµadávanie.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Poèet spojení bez kµúèov, ktoré kontrolovali pou¾itie kµúèa na ka¾dom riadku (ak táto hodnota nie je 0, mali by ste starostlivo skontrolova» indexy va¹ich tabuliek).';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Poèet spojení, ktoré na prvej tabuµke vyu¾ili intervalové vyhµadávanie (táto hodnota nie je kritická ani v prípade, ¾e je vysoká).';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Poèet spojení, ktoré vykonali kompletné prehµadanie prvej tabuµky.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabuliek, otvorených podriadeným SQL vláknom.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Celkový poèet (od spustenia) pokusov replikaèného podriadeného SQL vlákna o znovuobnovenie transakcie.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Táto polo¾ka obsahuje hodnotu ON ak je tento server podriadeným a je pripojený k prislúchajúcemu nadriadenému servru.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Poèet vlákien, ktorých vytvorenie zabralo viac ako je hodnota slow_launch_time.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Poèet príkazov, ktorých vykonanie zabralo viac ako je hodnota long_query_time.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Poèet zluèovacích prechodov, ktoré musel vykona» zoraïovací algoritmus. Ak je táto hodnota prílis veµká, mali by ste pouva¾ova» nad zvý¹ením hodnoty systémového nastavania sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Poèet rozsahom obmedzených zoraïovaní.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Poèet zoradených riadkov.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Poèet zoradení uskutoènených prehµadávaním tabuµky.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Poèet zámkov tabuliek, ktoré boli získané okam¾ite.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Poèet prípadov keï sa zámok tabuµky nedal získa» okam¾ite a bolo nutné vyèka». Ak je táto hodnota vysoká a máte problémy s výkonom, mali by ste najprv optimalizova» va¹e príkazy a potom buï rozdeli» tabuµku/tabuµky alebo pou¾i» replikáciu.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Poèet vlákien vo vyrovnávacej pamäti. Úspe¹nos» tejto vyrovnávacej pamäti sa dá vypoèíta» zo vz»ahu Threads_created/Connections. Ak je táto hodnota v èervenom, mali by ste zvý¹i» hodnotu thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Poèet momentálne otvorených spojení.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Poèet vlákien vytvorených na zaobchádzanie so spojeniami. Ak je hodnota Threads_created vysoká, mohli by ste zvý¹i» hodnotu thread_cache_size (to v¹ak nespôsobí ¾iadnu citeµnú zmenu ak máte vlákna dobre implementované).';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Poèet aktívnych (nespiacich) vlákien.';
$strShowTableDimension = 'Zobrazi» rozmery tabuliek';
$strShowTables = 'Zobrazi» tabuµky';
$strShowThisQuery = ' Zobrazi» tento dotaz znovu ';
$strShow = 'Ukáza»';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodu¹ená Èín¹tina';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Veµkos»';
$strSkipQueries = 'Poèet záznamov (príkazov), ktoré sa majú zo zaèiatku preskoèi»';
$strSlovak = 'Slovenèina';
$strSlovenian = 'Slovinèina';
$strSocketProblem = '(alebo soket lokálneho MySQL servra nie je správne nastavený)';
$strSortByKey = 'Zoradi» podµa kµúèa';
$strSorting = 'Zoraïovanie';
$strSort = 'Triedi»';
$strSpaceUsage = 'Zabrané miesto';
$strSpanish = '©panielsky';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slová sú rozdelené medzerou (" ").';
$strSQLExportCompatibility = 'Kompatibilita SQL exportu';
$strSQLExportType = 'Typ vytvorených dotazov';
$strSQLOptions = 'SQL nastavenia';
$strSQLParserBugMessage = 'Je mo¾né, ¾e ste na¹li chybu v SQL syntaktickom analyzátore. Preskúmajte podrobne SQL dotaz, predov¹etkým správnos» umiestnenia úvodzoviek. Ïal¹ia mo¾nos» je, ¾e nahrávate súbor s binárnymi dátami nezapísanými v úvodzovkách. Mô¾ete tie¾ vyskú¹a» pou¾i» príkazový riadok MySQL na odstránenie problému. Pokial stále máte problémy alebo syntaktický analyzátor SQL stále hlási chybu v dotaze, ktorý v príkazovom riadku funguje, prosím pokúste sa zredukova» dotaz na èo najmen¹í, v ktorom sa problém e¹te vyskytuje a ohláste chybu na stránke phpMyAdmina spolu so sekciou VÝPIS uvedenú ni¾¹ie:';
$strSQLParserUserError = 'Vyskytla sa chyba v SQL dotaze. Ni¾¹ie uvedený MySQL výstup (ak je nejaký) Vám mô¾e pomôc» odstráni» problém';
$strSQLQuery = 'SQL dotaz';
$strSQLResult = 'výsledok SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neplatný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzatvorené úvodzovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámy interpunkèný re»azec';
$strStatCheckTime = 'Posledná kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvorenie';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatUpdateTime = 'Posledná zmena';
$strStatus = 'Stav';
$strStorageEngine = 'Úlo¾ný Systém';
$strStorageEngines = 'Úlo¾né Systémy';
$strStrucCSV = 'CSV dáta';
$strStrucData = '©truktúru a dáta';
$strStrucDrop = 'Pridaj \'vyma¾ tabuµku\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pre MS Excel dáta';
$strStrucNativeExcel = 'Natívne dáta MS Excel';
$strStrucOnly = 'Iba ¹truktúru';
$strStructPropose = 'Navrhnú» ¹truktúru tabuµky';
$strStructure = '©truktúra';
$strSubmit = 'Odo¹li';
$strSuccess = 'SQL dotaz bol úspe¹ne vykonaný';
$strSum = 'Celkom';
$strSwedish = '©védsky';
$strSwitchToDatabase = 'Prepnú» na skopírovanú databázu';
$strSwitchToTable = 'Prepnú» na skopírovanú tabuµku';

$strTableAlreadyExists = 'Tabuµka %s u¾ existuje!';
$strTableComments = 'Komentár k tabuµke';
$strTableEmpty = 'Tabuµka je prázdna!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabuµka %s bola odstránená';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabuµka %s bola vyprázdená';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabuµka %s bola vyprázdnená';
$strTableMaintenance = 'Údr¾ba tabuµky';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametre tabuµky';
$strTables = '%s tabuµka(y)';
$strTableStructure = '©truktúra tabuµky pre tabuµku';
$strTable = 'Tabuµka';
$strTableType = 'Typ tabuµky';
$strTakeIt = 'zvoli»';
$strTblPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé tabuµky';
$strTempData = 'Doèasné dáta';
$strTextAreaLength = ' Toto mo¾no nepôjde upravi»,<br /> kvôli svojej då¾ke ';
$strThai = 'Thajèina';
$strTheme = 'Vzhµad';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThisNotDirectory = 'Nebol zadaný adresár';
$strThreads = 'Poèet vlákien';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bol úspe¹ne zabité.';
$strTime = 'Èas';
$strTimeoutInfo = 'Predchádzajúcemu importu vypr¹al èasový limit. Po znovuodoslaní formulára sa bude pokraèova» od pozície %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Av¹ak pri poslednom pokuse neboli prijaté ¾iadne dáta, èo obvykle znamená, ¾e phpMyAdmin nebude schopný dokonèi» tento import, pokiaµ nebude zvý¹ený èasový limit behu skriptu v php.';
$strTimeoutPassed = 'Èasový limit behu skriptu vypr¹al. Ak chcete import súboru dokonèi», odo¹lite znova formulár a import bude pokraèova».';
$strToggleScratchboard = 'zobrazi» grafický návrh';
$strTotal = 'celkovo';
$strTotalUC = 'Celkom';
$strTraditionalChinese = 'Tradièná Èín¹tina';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièná ©panielèina';
$strTraffic = 'Prevádzka';
$strTransactionCoordinator = 'Koordinátor transakcií';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stiahnutie dát. Prvý parameter je meno súboru, druhý je meno ståpca v tabuµke obsahujúci meno súboru. Ak zadáte druhý parameter, prvý musí by» prázdny.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Zobrazí dáta v ich hexadecimálnej forme.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhµad obrázku s odkazom na obrázok; parametre ¹írka a vý¹ka v bodoch (pomer strán obrázku zostane zachovaný)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázok (napr. stiahnutie poµa blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobrazí image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí dátum alebo èas (TIME, TIMESTAMP alebo DATETIME) podµa miestneho nastavenia. Prvý parameter je posun (v hodinách), ktorá bude pridaný k zadanému èasu (predvolený je 0). Druhý parameter je formátovací re»azec pre php funkciu strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'PLATÍ IBA PRE LINUX: Spustí externú aplikáciu, na jej ¹tandardný vstup po¹le pole a zobrazí výstup programu. Predvolený program je Tidy, ktorý pekne sformátuje HTML. Z bezpeènostných dôvodov musíte ruène upravi» obsah súboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php a prida» do neho povolené aplikácie. Prvý parameter je èíslo aplikácie, ktorú chcete pou¾i» a druhý parametre sú parametre tejto aplikácie. Ak je tretí parameter nastavený na 1, výstup bude skonvertovaný funkciou htmlspecialchars() (predvolený je 1). ©tvrtý parameter v prípade, ¾e je nastavený na 1 pridá k výstupnému textu parameter NOWRAP, èím zabezpeèí zachovanie formátovania (predvolený je 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pôvodné formátovanie poµa tak ako je ulo¾ené v databáze.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázok a odkaz z poµa obsahujúceho odkaz na obrázok. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý a tretí parameter urèujú ¹írku a vý¹ku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z poµa obsahujúceho odkaz. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý parameter je text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formátuje text ako SQL príkaz pomocou syntaxového zvýrazòovania.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí iba èas» re»azca. Prvý parameter je posun od zaèiatku (predvolený je 0) a druhý urèuje då¾ku textu, ktorá sa ma zobrazi», ak nie je zadaný bude zobrazený zvy¹ok textu. Tretí parameter urèuje znaky, ktoré budú pridané na koniec skráteného textu (predvolené je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazi» skrátene dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajinsky';
$strUncheckAll = 'Odznaèi» v¹etko';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátny';
$strUnknown = 'neznámy';
$strUnselectAll = 'Odznaèi» v¹etko';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Pokúsili ste sa naèíta» súbor s nepodporovanou kompresiou (%s). Buï nie je zahrnutá podpora tejto kompresie alebo bola deaktivovaná v konfigurácii.';
$strUpdatePrivMessage = 'Boli aktualizované oprávnenia pre %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil bol aktualizovaný.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizova» dotaz';
$strUpdComTab = 'Prosím preèítajte si dokumentáciu ako aktualizova» tabuµku s informáciami o ståpcoch (Column_comments Table)';
$strUpgrade = 'Mali by ste aktualizova» %s na verziu %s alebo vy¹¹iu.';
$strUploadLimit = 'Pravdepodobne ste sa pokúsili uploadnu» príli¹ veµký súbor. Preèítajte si prosím %sdokumentáciu%s, ako sa dá toto obmedzenie obís».';
$strUsage = 'Vyu¾itie';
$strUseBackquotes = ' Pou¾i» opaèný apostrof pri názvoch tabuliek a polí ';
$strUseHostTable = 'Pou¾i» tabuµku s hostiteµmi';
$strUserAlreadyExists = 'Pou¾ívateµ %s u¾ existuje!';
$strUserEmpty = 'Meno pou¾ívateµa je prázdne!';
$strUserName = 'Meno pou¾ívateµa';
$strUserNotFound = 'Zvolený pou¾ívateµ nebol nájdený v tabuµke práv.';
$strUserOverview = 'Prehµad u¾ívatelov';
$strUser = 'Pou¾ívateµ';
$strUsersDeleted = 'Vybraní u¾ívatelia bol úspe¹ne odstránený.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Pou¾ívatelia majúci prístup k &quot;%s&quot;';
$strUseTabKey = 'Pre pohyb medzi hodnotami pou¾ite klávesu TAB alebo pre pohyb v¹etkými smermi klávesy CTRL+¹ípky';
$strUseTables = 'Pou¾i» tabuµky';
$strUseTextField = 'Po¾i» textové pole';
$strUseThisValue = 'Pou¾i» túto hodnotu';

$strValidateSQL = 'Potvrdi» platnos» SQL';
$strValidatorError = 'SQL validator nemohol by» inicializovaný. Prosím skontrolujte, èi sú nain¹talované v¹etky potrebné roz¹írenia php, tak ako sú popísané v %sdocumentation%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Premenná';
$strVersionInformation = 'Informácie o verzii';
$strViewDumpDatabases = 'Export databáz';
$strViewDumpDB = 'Zobrazi» dump (schému) databázy';
$strViewDump = 'Zobrazi» dump (schému) tabuµky';
$strViewHasBeenDropped = 'Náhµad %s bol odstránený';
$strView = 'Náhµad';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresár urèený pre upload súborov sa nedá otvori»';
$strWebServerUploadDirectory = 'upload adresár web serveru';
$strWelcome = 'Vitajte v %s';
$strWestEuropean = 'Západná Európa';
$strWildcard = 'nahradzujúci znak';
$strWindowNotFound = 'Cieµové okno prehliadaèa nemohlo by» aktualizované. Mo¾no ste zatvorili rodièovské okno, alebo prehliadaè blokuje operácie medzi oknami z dôvodu bezpeènostných nastavení';
$strWithChecked = 'Výber:';
$strWriteRequests = 'Po¾iadavkov na zápis';
$strWritingCommentNotPossible = 'Komentár sa nedá zapísa»';
$strWritingRelationNotPossible = 'Vz»ah sa nedá zapísa»';
$strWrongUser = 'Zlé pou¾ívateµské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Áno';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavenie týchto parametrov na 0 (nulu) odstráni obmedzenia.';
$strZip = '"zo zipované"';

?>
Return current item: Modular Site Manager