Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/polish-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: polish-iso-8859-2.inc.php,v 2.99 2005/10/30 10:03:50 nijel Exp $ */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, "arial ce", arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, verdana, "arial ce", arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bajtów', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Nie', 'Pon', 'Wto', '¦ro', 'Czw', 'Pi±', 'Sob');
$month = array('Sty', 'Lut', 'Mar', 'Kwi', 'Maj', 'Cze', 'Lip', 'Sie', 'Wrz', 'Pa¼', 'Lis', 'Gru');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y, %H:%M';
$timespanfmt = '%s dni, %s godzin, %s minut i %s sekund';

$strAbortedClients = 'Przerwane';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Proszê podaæ bezwzglêdn± ¶cie¿kê na serwerze www do katalogu docSQL';
$strAccessDenied = 'Brak dostêpu';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin próbowa³ po³±czyæ siê z serwerem MySQL, a serwer odrzuci³ po³±czenie. Powiniene¶ sprawdziæ nazwê hosta, nazwê u¿ytkownika i has³o w pliku config.inc.php i upewniæ siê, ¿e odpowiadaj± one informacjom danym przez administratora serwera MySQL.';
$strAction = 'Dzia³anie';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj warto¶ci AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Dodaj ograniczenia';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/usuñ pola';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/usuñ wiersz kryteriów';
$strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
$strAddedColumnComment = 'Zosta³ dodany komentarz kolumny';
$strAddedColumnRelation = 'Zosta³a dodana relacja dla kolumny';
$strAddFields = 'Dodaj %s pól';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj do nag³ówka w³asny komentarz (\\n oddziela linie)';
$strAddIfNotExists = 'Dodaj IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Dodaj w komentarzach:';
$strAddNewField = 'Dodaj nowego pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj±cej bazy danych';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj±cej tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla "where"):';
$strAddToIndex = 'Dodaj &nbsp;%s&nbsp;kolumn do indeksu ';
$strAddUser = 'Dodaj nowego u¿ytkownika';
$strAddUserMessage = 'Nowy u¿ytkownik zosta³ dodany.';
$strAdministration = 'Administracja';
$strAffectedRows = 'Zmodyfikowanych rekordów:';
$strAfterInsertBack = 'Powrót';
$strAfterInsertNewInsert = 'Wstaw nowy rekord';
$strAfterInsertNext = 'Edytuj nastêpny rekord';
$strAfterInsertSame = 'Powrót do tej strony';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllTableSameWidth = 'wy¶wietliæ wszystkie tabele z tak± sam± szeroko¶ci±?';
$strAll = 'Wszystko';
$strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
$strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelê';
$strAnd = 'oraz';
$strAndThen = 'a nastêpnie';
$strAnIndex = 'Do %s dodany zosta³ indeks';
$strAny = 'Dowolny';
$strAnyHost = 'Dowolny host';
$strAnyUser = 'Dowolny u¿ytkownik';
$strApproximateCount = 'Byæ mo¿e w przybli¿eniu. Zobacz FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Do %s dodany zosta³ klucz podstawowy';
$strArabic = 'Arabski';
$strArmenian = 'Ormiañski';
$strAscending = 'Rosn±co';
$strAtBeginningOfTable = 'Na pocz±tku tabeli';
$strAtEndOfTable = 'Na koñcu tabeli';
$strAttr = 'Atrybuty';
$strAutodetect = 'Autodetekcja';
$strAutomaticLayout = 'Uk³ad automatyczny';

$strBack = 'Powrót';
$strBaltic = 'Ba³tycki';
$strBeginCut = 'TNIJ ST¡D';
$strBeginRaw = 'SUROWE DANE ST¡D';
$strBinary = ' Binarne ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binarne - nie do edycji ';
$strBinaryLog = 'Dziennik binarny';
$strBinLogEventType = 'Typ zdarzenia';
$strBinLogInfo = 'Informacje';
$strBinLogName = 'Nazwa dziennika';
$strBinLogOriginalPosition = 'Oryginalna pozycja';
$strBinLogPosition = 'Pozycja';
$strBinLogServerId = 'ID serwera';
$strBookmarkAllUsers = 'Pozwól na dostêp wszystkim u¿ytkownikom';
$strBookmarkDeleted = 'Zapamiêtane zapytanie SQL zosta³o usuniête.';
$strBookmarkLabel = 'Nazwa';
$strBookmarkQuery = 'Zapamiêtane zapytanie SQL';
$strBookmarkThis = 'Pamiêtaj zapytanie SQL';
$strBookmarkView = 'Tylko do pokazania';
$strBrowseForeignValues = 'Przegl±daj zewnêtrzne warto¶ci';
$strBrowse = 'Przegl±daj';
$strBufferPoolActivity = 'Aktywno¶æ rezerw buforowych';
$strBufferPool = 'Rezerwy buforowe';
$strBufferPoolUsage = 'U¿ycie rezerw buforowych';
$strBufferReadMisses = 'Chybienia odczytu';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Chybienia odczytu w %';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Oczekiwania zapisu w %';
$strBufferWriteWaits = 'Oczekiwania na zapis';
$strBulgarian = 'Bu³garski';
$strBusyPages = 'Strony u¿ywane';
$strBzError = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê skompresowaæ zrzutu z powodu zepsutego rozszerzenia Bz2 w tej wersji php. Jest bardzo zalecane by ustawiæ dyrektywê <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> w pliku konfiguracyjnym phpMyAdmina na <code>FALSE</code>. Je¶li chcesz u¿yæ funkcji kompresji Bz2, php powinien zostaæ zaktualizowany do najnowszej wersji. Szczegó³y mo¿na zobaczyæ w raporcie na temat b³êdów php %s.';
$strBzip = '".bz2"';

$strCalendar = 'Kalendarz';
$strCannotLogin = 'Nie uda³o siê zalogowaæ na serwer MySQL';
$strCantLoad = 'nie uda³o siê za³adowaæ modu³u %s,<br />proszê sprawdziæ konfiguracjê PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie uda³o siê za³adowaæ rozszerzeñ iconv lub recode, które s± niezbêdne do konwersji kodowania znaków, skonfiguruj php tak, by móg³ u¿ywaæ tych rozszerzeñ albo zablokuj konwersjê kodowania znaków w phpMyAdminie.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie mo¿na zmieniæ nazwy indeksu na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie uda³o siê u¿yæ ani funkcji iconv, ani libiconv, mimo ¿e rozszerzenia zg³aszaj± siê jako za³adowane. Sprawd¼ swoj± konfiguracjê php.';
$strCardinality = 'Moc';
$strCaseInsensitive = 'bez rozró¿niania wielko¶ci liter';
$strCaseSensitive = 'z rozró¿nianiem wielko¶ci liter';
$strCentralEuropean = '¦rodkowoeuropejski';
$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
$strChangeDisplay = 'Wybierz wy¶wietlane pole';
$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
$strChange = 'Zmieñ';
$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
$strCharsets = 'Zestawy znaków';
$strCharset = 'Zestaw znaków';
$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
$strCheckPrivsLong = 'Sprawd¼ uprawnienia bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Sprawd¼ uprawnienia';
$strCheckTable = 'Sprawd¼ tabelê';
$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
$strColComFeat = 'Wy¶wietl komentarze dla kolumn';
$strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
$strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
$strColumnPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla kolumn';
$strCommand = 'Polecenie';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARZE TABELI';
$strComments = 'Komentarze';
$strCompatibleHashing = 'Kompatybilny z MySQL-em&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Pe³ne dodania';
$strCompression = 'Kompresja';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nie zdo³a³ odczytaæ Twojego pliku konfiguracji!<br />Mo¿e siê to zdarzyæ, je¶li php znajdzie w nim b³±d sk³adniowy lub nie mo¿e znale¼æ tego pliku.<br />Proszê wywo³aæ bezpo¶rednio plik konfiguracyjny u¿ywaj±c poni¿szego linku i odczytaæ otrzymane komunikat(y) o b³êdach. W wiêkszo¶ci przypadków brakuje gdzie¶ cudzys³owu lub ¶rednika.<br />Je¿eli otrzymasz pust± stronê, wszystko jest w porz±dku.';
$strConfigureTableCoord = 'Proszê skonfigurowaæ wspó³rzêdnie dla tabeli %s';
$strConnectionError = 'Nie uda³o siê nawi±zaæ po³±czenia: b³êdne ustawienia.';
$strConnections = 'Po³±czenia';
$strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
$strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
$strCookiesRequired = 'Odt±d musi byæ w³±czona obs³uga "cookies".';
$strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s zosta³a skopiowana do %s';
$strCopy = 'Kopiuj';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s zosta³a skopiowana do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nie mo¿na skopiowaæ tabeli do niej samej!';
$strCopyTable = 'Skopiuj tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê unicestwiæ w±tku %s. Prawdopodobnie zosta³ on ju¿ zamkniêty.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE przed skopiowaniem';
$strCreateIndexTopic = 'Utwórz nowy indeksu';
$strCreateIndex = 'Utwórz indeks dla %s kolumn';
$strCreateNewDatabase = 'Utwórz now± bazê danych';
$strCreateNewTable = 'Utwórz now± tabelê w bazie danych %s';
$strCreatePage = 'Utwórz now± stronê';
$strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
$strCreate = 'Utwórz';
$strCreationDates = 'Daty utworzenia/aktualizacji/sprawdzenia';
$strCriteria = 'Kryteria';
$strCroatian = 'Chorwacki';
$strCSVOptions = 'Opcje CSV';
$strCyrillic = 'Cyrylica';
$strCzech = 'Czeski';
$strCzechSlovak = 'Czesko-s³owacki';

$strDanish = 'Duñski';
$strDatabase = 'Baza danych';
$strDatabaseEmpty = 'Nazwa bazy danych jest pusta!';
$strDatabaseExportOptions = 'Opcje eksportu bazy danych';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza danych %s zosta³a usuniêta.';
$strDatabaseNoTable = 'Ta baza danych nie zawiera ¿adnej tabeli!';
$strDatabases = 'Bazy danych';
$strDatabasesDropped = '%s baz danych zosta³o pomy¶lnie usuniêtych.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Wy³±cz statystyki';
$strDatabasesStatsEnable = 'W³±cz statystyki';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Uwaga: W³±czenie statystyk baz danych mo¿e spowodowaæ du¿y ruch pomiêdzy serwerem WWW a serwerem MySQL.';
$strDatabasesStats = 'Statystyki baz danych';
$strData = 'Dane';
$strDataDict = 'S³ownik danych';
$strDataOnly = 'Tylko dane';
$strDataPages = 'Strony zawieraj±ce dane';
$strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
$strDBCopy = 'Kopiuj bazê danych do';
$strDBGContextID = 'ID kontekstu';
$strDBGContext = 'Kontekst';
$strDBGHits = 'Trafienia';
$strDBGLine = 'Linia';
$strDBGMaxTimeMs = 'Maksymalny czas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Minimalny czas, ms';
$strDBGModule = 'Modu³';
$strDBGTimePerHitMs = 'Czas/trafienie, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Ca³kowity czas, ms';
$strDbPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych';
$strDBRename = 'Zmieñ nazwê bazy danych na';
$strDbSpecific = 'specyficzne dla bazy danych';
$strDefault = 'Domy¶lnie';
$strDefaultEngine = '%s to domy¶lny mechanizm sk³adowania tego serwera MySQL.';
$strDefaultValueHelp = 'Dla warto¶ci domy¶lnych, proszê wprowadziæ po prostu pojedyncz± warto¶æ, bez cytowania odwrotnym uko¶nikiem czy ujmowania w cudzys³owy, u¿ywaj±c takiego formatu: a';
$strDefragment = 'Tablica defragmentacji';
$strDelayedInserts = 'U¿yj opó¼nionych dodañ';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Jest to najzgrabniejszy sposób, ale prze³adowanie uprawnieñ mo¿e potrwaæ jaki¶ czas.';
$strDeleteAndFlush = 'Usuñ u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strDeleted = 'Rekord zosta³ skasowany';
$strDeletedRows = 'Skasowane rekordy:';
$strDelete = 'Usuñ';
$strDeleting = 'Usuwanie %s';
$strDelOld = 'Aktualna strona ma powi±zania z tabel±, która ju¿ nie istnieje. Czy chcesz usun±æ te powi±zania?';
$strDescending = 'Malej±co';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 's³ownik';
$strDirtyPages = 'Strony brudne';
$strDisabled = 'wy³±czone';
$strDisableForeignChecks = 'Wy³±cz sprawdzanie kluczy zewnêtrznych';
$strDisplayFeat = 'Funkcje wy¶wietlania';
$strDisplayOrder = 'Kolejno¶æ wy¶wietlania:';
$strDisplayPDF = 'Wy¶wietl schemat PDF';
$strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przyk³ad" (znak globalny: "%")';
$strDocu = 'Dokumentacja';
$strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonaæ ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYÆ ca³± bazê danych!';
$strDropSelectedDatabases = 'Usuñ wybrane bazy danych';
$strDropUsersDb = 'Usuñ bazy danych o takich samych nazwach jak u¿ytkownicy.';
$strDrop = 'Usuñ';
$strDumpingData = 'Zrzut danych tabeli';
$strDumpSaved = 'Zrzut zosta³ zapisany do pliku %s.';
$strDumpXRows = 'Zrzuæ %s wierszy zaczynaj±c od wiersza %s.';
$strDynamic = 'zmienny';

$strEdit = 'Edytuj';
$strEditPDFPages = 'Edytuj strony PDF';
$strEditPrivileges = 'Edytuj uprawnienia';
$strEffective = 'Efektywne';
$strEmptyResultSet = 'MySQL zwróci³ pusty wynik (zero rekordów).';
$strEmpty = 'Wyczy¶æ';
$strEnabled = 'w³±czone';
$strEncloseInTransaction = 'Obejmij eksport transakcj±';
$strEndCut = 'TNIJ DOT¡D';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndRaw = 'SUROWE DANE DOT¡D';
$strEngineAvailable = '%s jest dostêpny na tym serwerze MySQL.';
$strEngineDisabled = 'Mechanizm %s zosta³ wy³±czony w tym serwerze MySQL.';
$strEngines = 'Mechanizmy';
$strEngineUnsupported = 'Ten serwer MySQL nie wspiera mechanizmu sk³adowania %s.';
$strEnglish = 'Angielski';
$strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL s± oznaczone w jêzyku angielskim ';
$strError = 'B³±d';
$strEscapeWildcards = 'Aby u¿yæ symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dos³ownym, nale¿y je poprzedziæ znakiem \\';
$strEstonian = 'Estoñski';
$strExcelEdition = 'Wydanie Excela';
$strExcelOptions = 'Opcje Excela';
$strExecuteBookmarked = 'Wykonaj zapamiêtanego zapytania';
$strExplain = 'Wyja¶nij SQL';
$strExport = 'Eksport';
$strExtendedInserts = 'Rozszerzone dodania';
$strExtra = 'Dodatkowy';

$strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zosta³o usuniête';
$strField = 'Pole';
$strFieldsEmpty = ' Liczba pól jest pusta! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
$strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
$strFields = 'Pola';
$strFieldsTerminatedBy = 'Pola oddzielane przez';
$strFileAlreadyExists = 'Plik %s ju¿ istnieje na serwerze, zmieñ nazwê pliku lub zaznacz opcjê nadpisywania plików.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Nie mo¿na odczytaæ pliku';
$strFileNameTemplateHelp = 'Jako nazwy bazy danych u¿yj __DB__, jako nazwy tabeli __TABLE__, a by okre¶liæ czas - dowolnych opcji %sstrftime%s; rozszerzenia zostan± dodane automatycznie. Ka¿dy inny tekst zostanie zachowany.';
$strFileNameTemplateRemember = 'pamiêtaj szablon';
$strFileNameTemplate = 'Szablon nazwy';
$strFixed = 'sta³y';
$strFlushPrivilegesNote = 'Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia u¿ytkowników wprost z tabeli uprawnieñ MySQL-a. Zawarto¶æ tej tabeli, je¶li zosta³y w niej dokonane rêczne zmiany, mo¿e siê ró¿niæ od uprawnieñ jakich faktycznie u¿ywa serwer. W takim przypadku powiniene¶ przed dalsz± prac± %sprze³adowaæ uprawnienia%s.';
$strFlushTable = 'Prze³aduj tabelê ("FLUSH")';
$strFormat = 'Format';
$strFormEmpty = 'Brakuj±ca warto¶æ w formularzu!';
$strFreePages = 'Strony puste';
$strFullText = 'Pe³ny tekst';
$strFunction = 'Funkcja';

$strGenBy = 'Wygenerowany przez';
$strGeneralRelationFeat = 'Ogólne funkcje relacyjne';
$strGenerate = 'Generuj';
$strGeneratePassword = 'Generuj has³o';
$strGenTime = 'Czas wygenerowania';
$strGeorgian = 'Gruziñski';
$strGerman = 'Niemiecki';
$strGlobal = 'globalnie';
$strGlobalPrivileges = 'Globalne uprawnienia';
$strGlobalValue = 'Warto¶æ globalna';
$strGo = 'Wykonaj';
$strGrantOption = 'Nadawanie';
$strGreek = 'Grecki';
$strGzip = '".gz"';

$strHasBeenAltered = 'zosta³o zamienione.';
$strHasBeenCreated = 'zosta³o utworzone.';
$strHaveToShow = 'Musisz wybraæ przynajmniej jedn± kolumnê do wy¶wietlenia';
$strHebrew = 'Hebrajski';
$strHexForBinary = 'U¿yj liczb szesnastkowych w przypadku pól binarnych';
$strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
$strHome = 'Wej¶cie';
$strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
$strHost = 'Host';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Wêgierski';

$strIcelandic = 'Islandzki';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Pe³ny tekst';
$strIgnore = 'Ignoruj';
$strIgnoreInserts = 'U¿yj ignorowanych wstawieñ';
$strIgnoringFile = 'Plik %s jest ignorowany';
$strImportDocSQL = 'Import plików docSQL';
$strImportFiles = 'Import plików';
$strImportFinished = 'Import zakoñczony';
$strIndexes = 'Indeksy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s zosta³ usuniêty';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexName = 'Nazwa indeksu :';
$strIndexType = 'Rodzaj indeksu :';
$strIndexWarningMultiple = 'Dla kolumny `%s` zosta³o utworzonych wiele indeksów';
$strIndexWarningPrimary = 'Klucze PRIMARY i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemy z indeksami tabeli `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Klucze UNIQUE i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Rozmiar o jaki automatycznie powiêkszy siê tabela, kiedy zostanie zape³niona.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Przyrost autoextend';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Ilo¶æ pamiêci, której InnoDB u¿ywa do buforowania danych i indeksów swoich tabel.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Rozmiar rezerw buforowych';
$strInnoDBDataFilePath = 'Pliki danych';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Wspólna czê¶æ ¶cie¿ki do wszystkich plików danych InnoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Katalog domowy danych';
$strInnoDBPages = 'stron';
$strInnodbStat = 'Status InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez has³a), które odpowiadaj± domy¶lnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL dzia³a z takim ustawieniem, jest otwarty dla w³amywaczy. Ta luka w bezpieczeñstwie naprawdê powinna zostaæ naprawiona.';
$strInsertAsNewRow = 'Dodaj jako nowy rekordu';
$strInsert = 'Dodaj';
$strInsertedRowId = 'Id wstawionego wiersza:';
$strInsertedRows = 'Wprowadzone rekordy:';
$strInsertNewRow = 'Dodaj nowy rekord';
$strInternalNotNecessary = '* Wewnêtrzna relacja nie jest konieczna gdy istnieje równie¿ w InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Wewnêtrzne relacje';
$strInUse = 'w u¿yciu';
$strInvalidColumnCount = 'Liczba kolumn musi byæ wiêksza ni¿ zero.';
$strInvalidFieldAddCount = 'Musisz dodaæ przynajmniej jedno pole.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabela musi mnieæ przynajmnie jendo pole.';
$strInvalidRowNumber = '%d nie jest prawid³owym numerem wiersza.';

$strJapanese = 'Japoñski';
$strJumpToDB = 'Skok do bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan± prze³adowane, &quot;usuniêci&quot; u¿ytkownicy nadal bêd± mieli dotychczasowy dostêp do serwera.';
$strJustDelete = 'Po prostu usuñ u¿ytkowników z tabeli uprawnieñ.';

$strKeepPass = 'Nie zmieniaj has³a';
$strKeyname = 'Nazwa klucza';
$strKill = 'Unicestwij';
$strKorean = 'Koreañski';

$strLandscape = 'Orientacja pozioma';
$strLatchedPages = 'Stron zatrza¶niêtych';
$strLatexCaption = 'Nag³ówek tabeli';
$strLatexContent = 'Zawarto¶æ tabeli __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Kontynuacja nag³ówka tabeli';
$strLatexContinued = '(kontynuacja)';
$strLatexIncludeCaption = 'Za³±cz nag³ówek tabeli';
$strLatexLabel = 'Etykieta klucza';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Opcje LaTeX-a';
$strLatexStructure = 'Struktura tabeli __TABLE__';
$strLatvian = '£otewski';
$strLengthSet = 'D³ugo¶æ/Warto¶ci*';
$strLimitNumRows = 'rekordów na stronie';
$strLinesTerminatedBy = 'Linie zakoñczone przez';
$strLinkNotFound = '£±cze nie znalezione';
$strLinksTo = '£±cze';
$strLithuanian = 'Litewski';
$strLocalhost = 'Host lokalny';
$strLocationTextfile = 'Lokalizacja pliku tekstowego';
$strLoginInformation = 'Dane u¿ytkownika';
$strLogin = 'Login';
$strLogout = 'Wyj¶cie';
$strLogPassword = 'Has³o:';
$strLogServer = 'Serwer';
$strLogUsername = 'U¿ytkownik:';
$strLongOperation = 'Ta operacja mo¿e trwaæ d³ugo. Czy mimo to kontynuowaæ?';

$strMaximumSize = 'Maksymalny rozmiar: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Rozszerzenie PHP o nazwie mbstring nie zosta³o znalezione, a wygl±da na to, ¿e u¿ywasz wielobajtowego zestawu znaków. Bez rozszerzenia mbstring phpMyAdmin nie ma mo¿liwo¶ci poprawnego rozbijania napisów, co mo¿e skutkowaæ niespodziewanymi rezultatami.';
$strMbOverloadWarning = 'Opcja mbstring.func_overload jest w³±czona w pliku konfiguracyjnym PHP. Jest ona niekompatyblina z phpMyAdminem i mo¿e powodowaæ utratê niektórych danych!';
$strMIME_available_mime = 'Dostêpne typy MIME';
$strMIME_available_transform = 'Dostêpne transformacje';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_MIMEtype = 'Typ MIME';
$strMIME_nodescription = 'Transformacja ta nie ma opisu.<br />Proszê zapytaæ autora, co robi %s.';
$strMIME_transformation_note = 'Aby uzyskaæ listê dostêpnych opcji transformacji i ich typów MIME, kliknij na %sopisy transformacji%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Proszê wprowadziæ warto¶ci dla tranformacji w nastêpuj±cym formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny uko¶nik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym uko¶nikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Opcje transformacji';
$strMIME_transformation = 'Sposób prezentacji danych';
$strMIMETypesForTable = 'TYPY MIME TABELI';
$strMIME_without = 'Typy MIME pisane czcionk± pochylon± nie maj± oddzielnej funkcji transformacji';
$strModifications = 'Modyfikacje zosta³y zapamiêtane';
$strModifyIndexTopic = 'Modyfikacja indeksu';
$strModify = 'Modyfikacja';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s zosta³a przeniesiona do %s.';
$strMoveTable = 'Przenie¶ tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableSameNames = 'Nie mo¿na przenie¶æ tabeli do niej samej!';
$strMultilingual = 'wiele jêzyków';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Domy¶lny rozmiar wska¼nika w bajtach, który jest u¿ywany przez CREATE TABLE dla tabel MyISAM, gdy nie okre¶lono opcji MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Rozmiar wska¼nika danych';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Je¿eli plik tymczasowy u¿yty przy szybkim tworzeniu indeksu MyISAM by³by wiêkszy o warto¶æ tu okre¶lon±, ni¿ w wypadku zastosowania metody pamiêci podrêcznej kluczy, preferuj tê drug± metodê.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla tworzenia indeksu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego, którego mo¿e zostaæ u¿yty przy ponownym tworzeniu indeksu MyISAM (podczas operacji REPAIR TABLE, ALTER TABLE lub LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Tryb w którym po awarii tabele MyISAM s± automatycznie naprawiane; w³±czany przez opcjê startow± serwera --myisam-recover.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Tryb automatycznej naprawy';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Warto¶æ wiêksza ni¿ 1 oznacza, ¿e indeksy tabel MyISAM s± tworzone wspó³bie¿nie (ka¿dy indeks ma swój w±tek) podczas naprawy przez proces sortuj±cy.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Liczba w±tków naprawiaj±cych';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy s± tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'System porównañ dla po³±czenia MySQL';
$strMySQLReloaded = 'MySQL prze³adowany.';
$strMySQLSaid = 'MySQL zwróci³ komunikat: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% uruchomiony na %pma_s2%, u¿ytkownik %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Poka¿ procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Informacje o stanie serwera MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Zmienne systemowe serwera MySQL';

$strName = 'Nazwa';
$strNext = 'Nastêpne';
$strNoActivity = 'Brak aktywno¶ci przez co najmniej %s sekund, proszê zalogowaæ siê jeszcze raz';
$strNoDatabases = 'Brak baz danych';
$strNoDatabasesSelected = '¯adna baza danych nie zosta³ wybrana.';
$strNoDescription = 'brak opisu';
$strNoDetailsForEngine = 'Brak szczegó³owych informacji o tym mechanizmie sk³adowania';
$strNoDropDatabases = 'Polecenie "DROP DATABASE" jest zablokowane.';
$strNoExplain = 'Pomiñ wyja¶nienie SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin jest bardziej przyjazny w przegl±darkach <b>obs³uguj±cych ramki</b>';
$strNoIndex = 'Brak zdefiniowanego indeksu!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Brak zdefiniowanych czê¶ci indeksu!';
$strNoModification = 'Bez zmian';
$strNone = 'Brak';
$strNo = 'Nie';
$strNoOptions = 'Ten format nie ma ¿adnych opcji';
$strNoPassword = 'Brak has³a';
$strNoPermission = 'Serwer WWW nie ma praw do zapisu pliku %s.';
$strNoPhp = 'bez kodu PHP';
$strNoPrivileges = 'Brak uprawnieñ';
$strNoRights = 'Brak wystarczaj±cych uprawnieñ!';
$strNoRowsSelected = '¯aden wiersz nie zosta³ zaznaczony';
$strNoSpace = 'Brak miejsca na zapis pliku %s.';
$strNoTablesFound = 'Nie znaleziono tabeli w bazie danych.';
$strNoThemeSupport = 'Brak obs³ugi motywów graficznych, proszê sprawdziæ konfiguracjê i/lub motywy graficzne w katalogu %s.';
$strNotNumber = 'To nie jest liczba!';
$strNotOK = 'b³±d';
$strNotSet = 'Tabela <b>%s</b> nie zosta³a znaleziona lub nie jest ustawiona w %s';
$strNoUsersFound = 'Nie znaleziono u¿ytkownika(ów).';
$strNoValidateSQL = 'Pomiñ sprawdzanie poprawno¶ci SQL';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s trafieñ wewn±trz tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafieñ';
$strNumTables = 'Tabele';

$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Operacje';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optymalizuj tabelê';
$strOr = 'lub';
$strOverhead = 'Nadmiar';
$strOverwriteExisting = 'Nadpisuj istniej±ce pliki';

$strPageNumber = 'Numer strony:';
$strPagesToBeFlushed = 'Strony do opró¿nienia';
$strPaperSize = 'Rozmiar papieru';
$strPartialText = 'Skrócony tekst';
$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomy¶lnie zmienione.';
$strPasswordEmpty = 'Puste has³o!';
$strPassword = 'Has³o';
$strPasswordHashing = 'Sposób kodowania hase³';
$strPasswordNotSame = 'Has³a nie s± identyczne!';
$strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
$strPdfNoTables = 'Brak tabel';
$strPerHour = 'na godzinê';
$strPerMinute = 'na minutê';
$strPerSecond = 'na sekundê';
$strPersian = 'Perski';
$strPhoneBook = 'ksi±¿ka telefoniczna';
$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³±d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
$strPhp = 'Utwórz kod PHP';
$strPHPVersion = 'Wersja PHP';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi byæ ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
$strPolish = 'Polski';
$strPortrait = 'Orientacja pionowa';
$strPos1 = 'Pocz±tek';
$strPrevious = 'Poprzednie';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Klucz podstawowy zosta³ usuniêty';
$strPrimaryKeyName = 'Nazw± podstawowego klucza musi byæ... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musi</b> byæ nazw± <b>jedynie</b> klucza podstawowego!)';
$strPrimary = 'Podstawowy';
$strPrint = 'Drukuj';
$strPrintViewFull = 'Widok do druku (z pe³nymi tekstami)';
$strPrintView = 'Widok do druku';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Wszystkie uprawnienia, oprócz GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Pozwól zmieniaæ strukturê istniej±cych tabel.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Pozwól modyfikowaæ i usuwaæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescCreateDb = 'Pozwól tworzyæ nowe bazy danych i tabele.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Pozwól tworzyæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Pozwól tworzyæ nowe tabele.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Pozwala tworzyæ tabele tymczasowe.';
$strPrivDescCreateUser = 'Pozwól tworzyæ, usuwaæ i zmieniaæ nazwy kont u¿ytkowników.';
$strPrivDescCreateView = 'Pozwól tworzyæ perspektywy.';
$strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwaæ dane.';
$strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwaæ bazy danych i tabele.';
$strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwaæ tabele.';
$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywaæ procedury sk³adowane.';
$strPrivDescExecute = 'Pozwól uruchamiaæ zapamiêtane procedury; Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Pozwól importowaæ i eksportowaæ dane z/do plików.';
$strPrivDescGrant = 'Pozwól dodawaæ u¿ytkowników i nadawaæ uprawnienia bez prze³adowywania tabeli uprawnieñ.';
$strPrivDescIndex = 'Pozwól tworzyæ i usuwaæ indeksy.';
$strPrivDescInsert = 'Pozwól wstawiaæ i zamieniaæ dane.';
$strPrivDescLockTables = 'Pozwól blokowaæ tabele dla aktualnego w±tku.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Ogranicz liczbê nowych po³±czeñ, które mo¿e otworzyæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ogranicz liczbê zapytañ, które mo¿e wys³aæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ogranicz liczbê poleceñ zmieniaj±cych jak±kolwiek tabelê lub bazê danych, które mo¿e wykonaæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescProcess3 = 'Pozwól unicestwiaæ procesy innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescProcess4 = 'Pozwól zobaczyæ pe³n± listê zapytañ na li¶cie procesów.';
$strPrivDescReferences = 'Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Pozwól prze³adowywaæ ustawienia serwera i opró¿niaæ pamiêæ podrêczn± serwera.';
$strPrivDescReplClient = 'Nadaj u¿ytkownikowi prawo, by zapytaæ gdzie s± serwery podrzêdne / nadrzêdne.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrzebne dla replikacji serwera podrzêdnego.';
$strPrivDescSelect = 'Pozwól czytaæ dane.';
$strPrivDescShowDb = 'Daj dostêp do pe³nej listy baz danych.';
$strPrivDescShowView = 'Pozwól wykonywaæ zapytania SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Pozwól zamkn±æ serwer.';
$strPrivDescSuper = 'Pozwól na po³±czenie, nawet je¶li osi±gniêta zosta³a maksymalna ilo¶æ po³±czeñ; Wymagane dla wiêkszo¶æ operacji administracyjnych, takich jak ustawianie zmiennych globalnych czy unicestwianie w±tków innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescUpdate = 'Pozwól zmieniaæ dane.';
$strPrivDescUsage = 'Brak uprawnieñ.';
$strPrivilegesReloaded = 'Uprawnienia zosta³y pomy¶lnie prze³adowane.';
$strPrivileges = 'Uprawnienia';
$strProcesslist = 'Lista procesów';
$strPutColNames = 'Umie¶æ nazwy pól w pierwszym rekordzie';

$strQBEDel = 'Usuñ';
$strQBEIns = 'Wstaw';
$strQBE = 'Zapytanie przez przyk³ad';
$strQueryFrame = 'Okienko zapytania';
$strQueryOnDb = 'Zapytanie SQL dla bazy danych <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'Historia SQL';
$strQueryStatistics = '<b>Statystyki zapytañ</b>: Od rozpoczêcia jego pracy, do serwera zosta³o wys³anych %s zapytañ.';
$strQueryTime = 'Wykonanie zapytania trwa³o %01.4f sekund(y)';
$strQueryType = 'Rodzaj zapytania';
$strQueryWindowLock = 'Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna';

$strReadRequests = '¯±dañ odczytu';
$strReceived = 'Otrzymane';
$strRecords = 'Rekordy';
$strReferentialIntegrity = 'Sprawd¼ spójno¶æ powi±zañ:';
$strRefresh = 'Od¶wie¿';
$strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
$strRelationNotWorking = 'Dodatkowe mo¿liwo¶ci pracy z po³±czonymi tabelami zosta³y wy³±czone. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACJE TABELI';
$strRelations = 'Relacje';
$strRelationView = 'Widok relacyjny';
$strReloadFailed = 'Prze³adowanie MySQL nie powiod³o siê.';
$strReloadingThePrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
$strReloadMySQL = 'Prze³aduj MySQL';
$strRemoveSelectedUsers = 'Usuñ zaznaczonych u¿ytkowników';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwê zmienion± na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s ma nazwê zmienion± na %s';
$strRenameTable = 'Zmieñ nazwê tabeli na';
$strRepairTable = 'Napraw tabelê';
$strReplaceNULLBy = 'Zamiana NULL na';
$strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
$strReset = 'Reset';
$strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
$strReType = 'Ponownie';
$strRevokeAndDelete = 'Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia u¿ytkownikom, a nastêpnie usuñ ich.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan± prze³adowane, u¿ytkownicy nadal bêd± mieli uprawnienie USAGE.';
$strRevoke = 'Cofnij';
$strRevokeMessage = 'Uprawnienia dla %s zosta³y cofniête';
$strRomanian = 'Rumuñski';
$strRowLength = 'D³ugo¶æ rekordu';
$strRowsFrom = 'rekordów pocz±wszy od';
$strRowSize = ' Rozmiar rekordu ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'poziomo (obrócone nag³ówki)';
$strRowsModeHorizontal = 'poziomo';
$strRowsModeOptions = 'w trybie %s powtórz nag³ówki po %s komórkach';
$strRowsModeVertical = 'pionowo';
$strRows = 'Rekordów';
$strRowsStatistic = 'Statystyka rekordów';
$strRunning = 'uruchomiony na %s';
$strRunQuery = 'Wykonaj zapytania';
$strRunSQLQuery = 'Wykonanie zapytania/zapytañ SQL do bazy danych %s';
$strRussian = 'Rosyjski';

$strSaveOnServer = 'Zapisz na serwerze w katalogu %s';
$strSave = 'Zachowaj';
$strScaleFactorSmall = 'Wspó³czynnik skali jest za ma³y, by schemat zmie¶ci³ siê na jednej stronie';
$strSearchFormTitle = 'Szukaj w bazie danych';
$strSearchInTables = 'Wewn±trz tabel(i):';
$strSearchNeedle = 'Szukane s³owa lub warto¶ci (symbol wieloznaczny: "%"):';
$strSearchOption1 = 'przynajmniej jedno ze s³ów';
$strSearchOption2 = 'wszystkie s³owa';
$strSearchOption3 = 'ca³a fraza';
$strSearchOption4 = 'wyra¿enie regularne';
$strSearchResultsFor = 'Szukaj w rezultatach dla "<i>%s</i>" %s:';
$strSearch = 'Szukaj';
$strSearchType = 'Znajd¼:';
$strSecretRequired = 'Plik konfiguracyjny wymaga teraz tajnej frazy koduj±cej (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Proszê wybraæ bazê danych';
$strSelectAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binary do podgl±du';
$strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
$strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
$strSelectTables = 'Wybierz tabele';
$strSend = 'Zapisz jako plik';
$strSent = 'Wys³ane';
$strServerChoice = 'Wybór serwera';
$strServerNotResponding = 'Serwer nie odpowiada';
$strServer = 'Serwer';
$strServerStatus = 'Informacje o dzia³aniu serwera';
$strServerStatusUptime = 'Serwer MySQL dzia³a przez %s. Pocz±tek pracy: %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Zmienne';
$strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poni¿sze tabele pokazuj± statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczêcia jego pracy.';
$strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
$strServerVersion = 'Wersja serwera';
$strSessionValue = 'Warto¶æ sesji';
$strSetEnumVal = 'Je¿eli pole jest typu "ENUM" lub "SET", warto¶ci wprowadza siê w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny uko¶nik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym uko¶nikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Poka¿ wszystko';
$strShowColor = 'Poka¿ kolor';
$strShowDatadictAs = 'Format s³ownika danych';
$strShowFullQueries = 'Poka¿ pe³ne zapytania';
$strShowGrid = 'Poka¿ siatkê';
$strShowingRecords = 'Poka¿ rekordy ';
$strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
$strShow = 'Poka¿';
$strShowTableDimension = 'Poka¿ wymiary tabel';
$strShowTables = 'Poka¿ tabele';
$strShowThisQuery = ' Wywo³aj ponownie zapytanie ';
$strSimplifiedChinese = 'Chiñski uproszczony';
$strSingly = '(pojedynczo)';
$strSize = 'Rozmiar';
$strSlovak = 'S³owacki';
$strSlovenian = 'S³oweñski';
$strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL server\'s nie jest skonfigurowane poprawnie)';
$strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
$strSort = 'Sortuj';
$strSpaceUsage = 'Wykorzystanie przestrzeni';
$strSpanish = 'Hiszpañski';
$strSplitWordsWithSpace = 'S³owa s± rozdzielane znakiem spacji (" ").';
$strSQLExportCompatibility = 'Kompatybilno¶æ eksportu SQL';
$strSQLExportType = 'Rodzaj eksportu';
$strSQLOptions = 'Opcje SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Istnieje szansa, ¿e w³a¶nie znalaz³e¶ b³±d w analizatorze sk³adni SQL. Zbadaj bli¿ej swoje zapytanie i sprawd¼, czy cudzys³owy s± poprawne i dobrze sparowane. Inn± mo¿liw± przyczyn± niepowodzenia mo¿e byæ to, ¿e wysy³asz plik ze znakami binarnymi poza obszarem tekstu ujêtego w cudzys³owy. Mo¿esz równie¿ sprawdziæ swoje zapytanie SQL poprzez liniê poleceñ MySQL. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - je¶li siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL. Je¶li nadam masz problemy lub analizator sk³adni zg³asza usterkê a linia poleceñ - nie, ogranicz sekwencjê zapytañ SQL do pojedynczego, które powoduje problemy i zg³osiæ b³±d, do³±czaj±c fragment danych zawarty w poni¿szej sekcji TNIJ:';
$strSQLParserUserError = 'Wygl±da na to, ¿e w twoim zapytaniu SQL jest b³±d. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - je¶li siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL.';
$strSQLQuery = 'zapytanie SQL';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawid³owy identyfikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamkniêty cudzys³ów';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
$strStatCreateTime = 'Utworzenie';
$strStatement = 'Cecha';
$strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
$strStatus = 'Status';
$strStorageEngine = 'Mechanizm sk³adowania';
$strStorageEngines = 'Mechanizmy sk³adowania';
$strStrucCSV = 'Dane CSV';
$strStrucData = 'Struktura i dane';
$strStrucDrop = 'Dodaj DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Dane w formacie macierzystym MS Excela';
$strStrucOnly = 'Tylko struktura';
$strStructPropose = 'Analiza zawarto¶ci';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Wy¶lij';
$strSuccess = 'Zapytanie SQL zosta³o wykonane pomy¶lnie';
$strSum = 'Suma';
$strSwedish = 'Szwedzki';
$strSwitchToDatabase = 'Prze³±cz do skopiowanej bazy danych';
$strSwitchToTable = 'Prze³±cz na skopiowan± tabelê';

$strTableComments = 'Komentarze tabeli';
$strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s zosta³a usuniêta';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s zosta³a opró¿niona';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s zosta³a prze³adowana';
$strTableMaintenance = 'Zarz±dzanie tabel±';
$strTableOfContents = 'Spis tre¶ci';
$strTableOptions = 'Opcje tabeli';
$strTables = '%s tabel(a)';
$strTableStructure = 'Struktura tabeli dla ';
$strTable = 'Tabela';
$strTableType = 'Typ tabeli';
$strTakeIt = 'u¿yj';
$strTblPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla tabel';
$strTextAreaLength = ' To pole mo¿e nie daæ siê edytowaæ<br /> z powodu swojej d³ugo¶ci ';
$strThai = 'Tajski';
$strTheme = 'Motyw graficzny / styl';
$strThisHost = 'Ten host';
$strThisNotDirectory = 'To nie by³ katalog';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'W±tek %s zosta³ pomy¶lnie unicestwiony.';
$strTime = 'Czas';
$strToggleScratchboard = 'w³±cz / wy³±cz scratchboard';
$strTotalUC = 'Sumarycznie';
$strTotal = 'wszystkich';
$strTraditionalChinese = 'Chiñski tradycyjny';
$strTraditionalSpanish = 'Tradycyjny hiszpañski';
$strTraffic = 'Ruch';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Wy¶wietla link do ¶ci±gniêcia binarnych danych z tego pola. Pierwsza opcja to nazwa pliku binarnego. Drug± opcj± jest mo¿liwa nazwa pola zawieraj±cego nazwê pliku. Je¿eli dana jest druga opcja, pierwsza musi byæ pustym napisem';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Wy¶wietla szesnastkow± reprezentacjê danych.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wy¶wietla klikaln± miniaturkê; opcje: szeroko¶æ,wysoko¶æ w pikselach (oryginalne proporcje zostan± zachowane)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Wy¶wietla link do tego obrazu (bezpo¶rednie ¶ci±gniêcie bloba).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Bierze pole TIME, TIMESTAMP lub DATETIME i formatuje je u¿ywaj±c lokalnego formatu daty. Pierwsza opcja to liczba godzin, jaka zostanie dodana do daty (domy¶lnie: 0). Druga opcja to inny format daty, zgodny z parametrami dostêpnymi dla funkcji PHP strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnêtrzn± aplikacjê i przekazuje dane pól na standardowe wej¶cie. Zwraca standardowe wyj¶cie tej aplikacji. Domy¶lnie jest to Tidy, którzy porz±dkuje kod HTML. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, musisz rêcznie zmodyfikowaæ plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i wstawiæ narzêdzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwsz± opcj± jest liczba programów, których chcesz u¿yæ, a drug± s± parametry programu. Je¿eli trzeci parametr jest ustawiony na 1, zostanie dokonana konwersja wyj¶cia poprzez u¿ycie htmlspecialchars() (Domy¶ln± warto¶ci± jest 1). Je¿eli czwarty parametr zosta³ ustawiony na 1, zawarto¶æ komórki nie bêdzie zawijana, tak ¿e ca³e wyj¶cie zostanie pokazane bez zmian formatu (domy¶ln± warto¶ci± jest 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wy¶wietla obrazek i link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsz± opcjê jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drug± opcj± jest szeroko¶æ w pikselach, trzeci± opcj± jest wysoko¶æ.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Wy¶wietla link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytu³ linku.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie czê¶æ napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacz±æ siê wy¶wietlanie tekstu (domy¶lnie 0). Druga opcja to ilo¶æ zwracanego tekstu. Je¿eli jest pusta, zwracany jest ca³y pozosta³y tekst. Trzecia opcja okre¶la jakie znaki zostan± dodane do wyj¶cia, je¿eli zwracany jest czê¶æ napisu (domy¶lnie: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Ucinaj wy¶wietlane zapytania';
$strTurkish = 'Turecki';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukraiñski';
$strUncheckAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUnicode = 'Unikod';
$strUnique = 'Jednoznaczny';
$strUnknown = 'nieznany';
$strUnselectAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUpdatePrivMessage = 'Uaktualni³e¶ uprawnienia dla %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil zosta³ uaktualniony.';
$strUpdateQuery = 'Zmieñ zapytanie';
$strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizowaæ tabelê Column_comments znajduj± siê w dokumentacji';
$strUpgrade = 'Poleca siê aktualizacjê do %s w wersji %s lub pó¼niejszej.';
$strUsage = 'Wykorzystanie';
$strUseBackquotes = 'U¿yj cudzys³owów z nazwami tabel i pól';
$strUseHostTable = 'U¿yj tabeli hostów';
$strUserAlreadyExists = 'U¿ytkownik %s ju¿ istnieje!';
$strUserEmpty = 'Brak nazwy u¿ytkownika!';
$strUserName = 'Nazwa u¿ytkownika';
$strUserNotFound = 'Wybrany u¿ytkownik nie zosta³ znaleziony w tabeli uprawnieñ.';
$strUserOverview = 'Opis u¿ytkownika';
$strUsersDeleted = 'Wybrani u¿ytkownicy zostali pomy¶lnie usuniêci.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'U¿ytkownicy maj±cy dostêp do &quot;%s&quot;';
$strUser = 'U¿ytkownik';
$strUseTabKey = 'Klawisz TAB przemieszcza pomiêdzy warto¶ciami, CTRL+strza³ka przenosi w dowolne miejsce';
$strUseTables = 'U¿yj tabel';
$strUseTextField = 'U¿yj pola tekstowego';
$strUseThisValue = 'U¿yj tej warto¶ci';

$strValidateSQL = 'Sprawd¼ proprawno¶æ SQL';
$strValidatorError = 'Analizator sk³adni SQL nie móg³ zostaæ zainicjowany. Sprawd¼, czy zainstalowane s± niezbêdne rozszerzenia php, tak jak zosta³o to opisane w %sdokumentacji%s.';
$strValue = 'Warto¶æ';
$strVar = 'Zmienna';
$strVersionInformation = 'Informacja o wersji';
$strViewDumpDatabases = 'Zrzut baz danych';
$strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
$strViewDump = 'Zrzut tabeli';
$strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s zosta³a usuniêta';
$strView = 'Perspektywa';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosi±galny';
$strWebServerUploadDirectory = 'katalog serwera www dla uploadu';
$strWelcome = 'Witamy w %s';
$strWestEuropean = 'Zachodnioeuropejski';
$strWildcard = 'znak wieloznaczny';
$strWindowNotFound = 'Docelowe okno przegl±darki nie mog³o byæ zaktualizowane. Byæ mo¿e okno-rodzic zosta³o zamkniête lub przegl±darka, uwzglêdniaj±c ustawienia bezpieczeñstwa, blokuje aktualizacje pomiêdzy oknami';
$strWithChecked = 'Zaznaczone:';
$strWriteRequests = '¯±dañ zapisu';
$strWritingCommentNotPossible = 'Zapisanie komentarza nie jest mo¿liwe';
$strWritingRelationNotPossible = 'Zapisanie relacji nie jest mo¿liwe';
$strWrongUser = 'B³êdne pola u¿ytkownik/has³o. Brak dostêpu.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Tak';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
$strZip = '".zip"';

$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strEnclosingOptional = 'Enclosing of fields is optional'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strNothingToImport = 'You didn\'t enter any data to import!'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVInput = 'Invalid CSV input, could not parse!'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strJoins = 'Joins'; //to translate
$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAY queues.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
?>
Return current item: Modular Site Manager