Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/japanese-euc.inc.php
<?php
/* $Id: japanese-euc.inc.php,v 2.103.2.2 2005/12/27 13:50:51 lem9 Exp $ */

/**
 * Translated by Yukihiro Kawada <kawada at den.fujifilm.co.jp>
 *        Tadashi Jokagi <elf2000 at users.sourceforge.net>
 */

$charset = 'euc-jp';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = '"MS PGochic", Osaka, verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = '"MS PGochic", Osaka, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('¥Ð¥¤¥È', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Æü', '·î', '²Ð', '¿å', 'ÌÚ', '¶â', 'ÅÚ');
$month = array('1 ·î','2 ·î','3 ·î','4 ·î','5 ·î','6 ·î','7 ·î','8 ·î','9 ·î','10 ·î','11 ·î','12 ·î');
// See http://www.php.net/manual/ja/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%Y ǯ %B %d Æü %H:%M';
$timespanfmt = '%s Æü %s »þ´Ö %s ʬ %s ÉÃ';

$strAbortedClients = 'ÃæÃǤ·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'docSQL ¤Ø¤ÎÀäÂХѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin ¤Ï¡¢MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏÀܳ¤òµñÀ䤷¤Þ¤·¤¿¡£config.inc.php ¤ÎÃæ¤Î¥Û¥¹¥È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý¿Í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤½¤ì¤é¤¬ÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strAccessDenied = '¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAction = 'Áàºî';
$strAddAutoIncrement = '¡ÖAUTO_INCREMENT¡×ÃͤòÄɲ乤ë';
$strAddConstraints = 'À©¸Â¤òÄɲ乤ë';
$strAddDeleteColumn = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÎó¤Î¡ÖÄɲÃ/ºï½ü¡×';
$strAddDeleteRow = '¾ò·ï¹Ô¤Î¡ÖÄɲÃ/ºï½ü¡×';
$strAddDropDatabase = '¡ÖDROP DATABASE¡×¤òÄɲ乤ë';
$strAddedColumnComment = '¥«¥é¥à¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAddedColumnRelation = '¥«¥é¥à¤Î¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAddFields = '%s ¸Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAddHeaderComment = '¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ø¥«¥¹¥¿¥à¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲà (\\n ¤Ç²þ¹Ô)';
$strAddIfNotExists = '¡ÖIF NOT EXISTS¡×¤òÄɲ乤ë';
$strAddIntoComments = 'Äɲå³¥á¥ó¥È';
$strAddNewField = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAddPrivilegesOnDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ØÆø¢¤ÎÄɲ乤ë';
$strAddPrivilegesOnTbl = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÆø¢¤ÎÄɲ乤ë';
$strAddSearchConditions = '¸¡º÷¾ò·ïʸ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£("where"¤ÎÀáʸ):';
$strAddToIndex = ' &nbsp;%s&nbsp; ¤ÎÎó¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAddUserMessage = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAddUser = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÄɲ乤ë';
$strAdministration = '´ÉÍý';
$strAffectedRows = '±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¹Ô¿ô:';
$strAfterInsertBack = 'Ìá¤ë';
$strAfterInsertNewInsert = '¿·¥ì¥³¡¼¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAfterInsertNext = '¼¡¤Î¹Ô¤òÊÔ½¸¤¹¤ë';
$strAfterInsertSame = '¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë';
$strAfter = '»ØÄꥫ¥é¥à¤Î¸å¤Ë %s';
$strAllowInterrupt = '¤½¤ì¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬¸¡ÃΤ·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ø¤Î³ä¹þ¤ß¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ礭¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤è¤¤¼êÃʤ«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strAllTableSameWidth = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òƱ¤¸Éý¤Çɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¤«?';
$strAll = 'Á´Éô';
$strAlterOrderBy = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë½çÈ֤ξò·ï';
$strAnalyzeTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òʬÀϤ¹¤ë';
$strAnd = 'AND';
$strAndThen = '¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë';
$strAnIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö%s¡×¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAnyHost = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¥¹¥È';
$strAnyUser = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼';
$strAny = '¤¹¤Ù¤Æ';
$strApproximateCount = '¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£FAQ 3.11 ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strAPrimaryKey = '¼ç¥­¡¼¤¬ %s ¤ËÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strArabic = '¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì';
$strArmenian = '¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¸ì';
$strAscending = '¾º½ç';
$strAtBeginningOfTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀèƬ';
$strAtEndOfTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎËöÈø';
$strAttr = 'ɽ¼¨¤¹¤ë';
$strAutodetect = '¼«Æ°¸¡ÃΤ¹¤ë';
$strAutomaticLayout = '¼«Æ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È';

$strBack = 'Ìá¤ë';
$strBaltic = '¥Ð¥ë¥È½ô¸ì';
$strBeginCut = 'ÀÚ¤ê¼è¤ê³«»Ï';
$strBeginRaw = 'RAW ³«»Ï';
$strBinary = ' ¥Ð¥¤¥Ê¥ê ';
$strBinaryDoNotEdit = ' ¥Ð¥¤¥Ê¥ê - ½¤Àµ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strBinaryLog = '¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°';
$strBinLogEventType = '¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥×';
$strBinLogInfo = '¾ðÊó';
$strBinLogName = '¥í¥°Ì¾';
$strBinLogOriginalPosition = '¸µ¤Î°ÌÃÖ';
$strBinLogPosition = '°ÌÃÖ';
$strBinLogServerId = '¥µ¡¼¥Ð¡¼ ID';
$strBookmarkAllUsers = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤³¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë';
$strBookmarkCreated = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯ %s ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿';
$strBookmarkDeleted = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤òÀµ¾ï¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strBookmarkLabel = '¥é¥Ù¥ë';
$strBookmarkQuery = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë SQL';
$strBookmarkReplace = '´û¤Ë¸ºß¤¹¤ëƱ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤òÃÖ´¹¤¹¤ë';
$strBookmarkThis = 'SQL ¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë';
$strBookmarkView = 'ɽ¼¨¤Î¤ß';
$strBrowseForeignValues = '³°Éô¥­¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strBrowse = 'ɽ¼¨';
$strBufferPool = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë';
$strBufferPoolActivity = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥×¡¼¥ë¤Î³èÀ­ÅÙ';
$strBufferPoolUsage = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑÎÌ';
$strBufferReadMissesInPercent = '% ¤ÎÆɤ߹þ¤ß¥ß¥¹¿ô';
$strBufferReadMisses = 'Æɤ߹þ¤ß¥ß¥¹¿ô';
$strBufferWriteWaitsInPercent = '% ¤Î½ñ¤­¹þ¤ßÂÔ¤Á¿ô';
$strBufferWriteWaits = '½ñ¤­¹þ¤ßÂÔ¤Á¿ô';
$strBulgarian = '¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì';
$strBusyPages = '¥Ó¥¸¡¼¤Ê¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strBzError = '¤³¤Î php ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï Bz2 ³ÈÄ¥¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç phpMyAdmin ¤¬°µ½Ì¥À¥ó¥×¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£phpMyAdmin ¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> ¤ò <code>FALSE</code>¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Bz2 °µ½Ìµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï php ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£php ¥Ð¥°Êó¹ð %s ¾ÜºÙ¡£';
$strBzip = '"bzip Êý¼°"';

$strCalendar = '¥«¥ì¥ó¥À¡¼';
$strCanNotLoadImportPlugins = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!';
$strCannotLogin = 'MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strCantLoadRecodeIconv = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥ÈÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ iconv ¤Þ¤¿¤Ï GNU recode ¤Î³ÈÄ¥¤¬É¬ÍפǤ¹¡£php ¤Ë¡¢¤³¤Î³ÈÄ¥ÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢phpMyAdmin ¤Ç¤Ïʸ»ú¥»¥Ã¥ÈÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strCantLoad = '°·¤¨¤Ê¤¤³ÈÄ¥»Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹,<br />PHP ¤ÎÀßÄê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strCantRenameIdxToPrimary = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò PRIMARY ¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
$strCantUseRecodeIconv = 'iconv¡¢libiconv¡¢recode_string ¤Î¤¤¤º¤ì¤Î´Ø¿ô¤â»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£php ¤ÎÀßÄê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strCardinality = '°ì°Õ¤ÊÃͤοô';
$strCaseInsensitive = '±Ñ»ú¤ÎÂç¾®¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤';
$strCaseSensitive = '±Ñ»ú¤ÎÂç¾®¤ò¶èÊ̤¹¤ë';
$strCentralEuropean = 'Ãæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸ì';
$strChangeCopyModeCopy = '... ¸Å¤¤¤â¤Î¤ò°Ý»ý¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¸Å¤¤¤â¤Î¤òºï½ü¤·¡¢¸å¤ÇÆø¢¤ËºÆ¤Ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¸Å¤¤¤â¤Î¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... ¸Å¤¤¤â¤Î¤«¤éÍ­¸ú¤ÊÆø¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ̵¸ú¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸å¤Çºï½ü¤¹¤ë';
$strChangeCopyMode = 'Ʊ¤¸Æø¢¤ò»ý¤Ã¤¿¿·µ¬¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºî¤ë...';
$strChangeCopyUser = '¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ÎÊѹ¹ / ¥æ¡¼¥¶¡¼¥³¥Ô¡¼';
$strChangeDisplay = 'ɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁª¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤';
$strChangePassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤ò¤¹¤ë';
$strChange = 'Êѹ¹';
$strCharsetOfFile = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îʸ»ú¥»¥Ã¥È:';
$strCharsetsAndCollations = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È¤È¾È²ñ½ç½ø';
$strCharsets = 'ʸ»ú¥³¡¼¥É';
$strCharset = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È';
$strCheckAll = '¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë';
$strCheckOverhead = '¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¸¡ºº¤ò¤¹¤ë';
$strCheckPrivsLong = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ &quot;%s&quot; ¤ÎÆø¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡£';
$strCheckPrivs = 'Æø¢¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë';
$strCheckTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë';
$strChoosePage = 'ÊÔ½¸¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strColComFeat = 'Îó¥³¥á¥ó¥Èɽ¼¨µ¡Ç½';
$strCollation = '¾È²ñ½ç½ø';
$strColumnNames = 'Îó(¥«¥é¥à)̾';
$strColumnPrivileges = '¥«¥é¥à»ØÄê¤ÎÆø¢';
$strCommand = '¥³¥Þ¥ó¥É';
$strComments = '¥³¥á¥ó¥È';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 ¸ß´¹';
$strCompleteInserts = '´°Á´¤Ê INSERT ʸ¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCompressionWillBeDetected = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë°µ½Ì¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¸¡ÃΤµ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦: %s';
$strCompression = '°µ½Ì';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ¤¬ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó! <br />ʸˡ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜÆɤ߹þ¤ó¤Ç¡¢PHP ¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¶èÀÚ¤êʸ»ú¤ä¥»¥ß¥³¥í¥ó¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤·¶õÇò¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¸½¤ì¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strConfigureTableCoord = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ö%s¡×¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀßÄê¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strConnectionError = 'Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: ̵¸ú¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£';
$strConnections = 'Àܳ';
$strConstraintsForDumped = '¥À¥ó¥×ºÑ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ©¸Â';
$strConstraintsForTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ©¸Â';
$strCookiesRequired = '¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¥¯¥Ã¥­¡¼¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strCopy = '¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë';
$strCopyDatabaseOK = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ö%s¡×¤Ï¡Ö%s¡×¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strCopyTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò(database<b>.</b>table)¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë:';
$strCopyTableOK = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ö%s¡×¤ò¡Ö%s¡×¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strCopyTableSameNames = 'Ʊ¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ¤¬¥¹¥ì¥Ã¥É %s ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶²¤é¤¯¡¢´û¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = '¥³¥Ô¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡ÖCREATE DATABASE¡×¤¹¤ë';
$strCreateIndex = '&nbsp;%s&nbsp; ¤ÎÎó¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateIndexTopic = '¿·µ¬¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateNewDatabase = '¿·µ¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateNewTable = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ö%s¡×¤Ç¿·µ¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreatePage = '¿·µ¬¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreatePdfFeat = 'PDF ºîÀ®µ¡Ç½';
$strCreate = 'ºîÀ®';
$strCreationDates = 'ºîÀ®/¹¹¿·/¸¡ºº¤ÎÆüÉÕ¤òÄɲ乤ë';
$strCriteria = '¹Ê¹þ¤ß´ð½à';
$strCroatian = '¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¸ì';
$strCSV = 'CSV';
$strCSVImportOptions = 'CSV ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strCSVOptions = 'CSV ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strCyrillic = '¥­¥ê¥ëʸ»ú¥í¥·¥¢¸ì';
$strCzechSlovak = '¥Á¥§¥³¤Î¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¸ì';
$strCzech = '¥Á¥§¥³¸ì';

$strDanish = '¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¸ì';
$strData = '¥Ç¡¼¥¿';
$strDatabase = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹';
$strDatabaseEmpty = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¤¬¶õ¤Ç¤¹!';
$strDatabaseExportOptions = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strDatabaseHasBeenDropped = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ö%s¡×¤òÀµ¾ï¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDatabaseNoTable = '¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹';
$strDatabasesDropped = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ö%s¡×¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDatabasesStatsDisable = 'Åý·×¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë';
$strDatabasesStatsEnable = 'Åý·×¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Ãí°Õ: ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Åý·×¤òµö²Ä¤¹¤ë¤È MySQL ¤È WEB¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç½Å¤¤¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£';
$strDatabasesStats = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅý·×';
$strDataDict = '¥Ç¡¼¥¿¼­½ñ';
$strDataOnly = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß';
$strDataPages = '¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strDBComment = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È: ';
$strDBCopy = '¤³¤Î̾Á°¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë';
$strDBGContext = '¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È';
$strDBGContextID = '¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥ÈID';
$strDBGHits = '¥Ò¥Ã¥È';
$strDBGLine = '¹Ô';
$strDBGMaxTimeMs = 'ºÇÂç»þ´Ö(¥ß¥êÉÃ)';
$strDBGMinTimeMs = 'ºÇ¾®»þ´Ö(¥ß¥êÉÃ)';
$strDBGModule = '¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
$strDBGTimePerHitMs = '¥Ò¥Ã¥ÈΨ(¥ß¥êÉÃ)';
$strDBGTotalTimeMs = 'Áí·×»þ´Ö(¥ß¥êÉÃ)';
$strDbPrivileges = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ÆÃÄê Æø¢';
$strDBRename = '¤³¤Î̾Á°¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¤òÊѹ¹¤¹¤ë';
$strDbSpecific = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹»ÅÍÍ';
$strDefaultEngine = '%s ¤Ï¡¢¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£';
$strDefaultValueHelp = '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤΤ¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ä°úÍÑÉä¤Ê¤·¤Î 1 ¸Ä¤À¤±¤ÎÃͤòÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤, ¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï: a';
$strDefault = '´ðËÜÃÍ';
$strDefragment = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥é¥°';
$strDelayedInserts = 'Ãٱ䥤¥ó¥µ¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strDeleteAndFlushDescr = '¤³¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£Æø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ç¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strDeleteAndFlush = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºï½ü¤·¤ÆÆø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strDeletedRows = 'ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¿ô:';
$strDeleted = 'ÁªÂò¤·¤¿Îó¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDeleteNoUsersSelected = 'ºï½ü¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strDelete = 'ºï½ü';
$strDeleting = '%s ¤òºï½üÃæ¤Ç¤¹';
$strDelOld = '¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»²¾È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î»²¾È¤òºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?';
$strDescending = '¹ß½ç';
$strDescription = 'ÀâÌÀ';
$strDictionary = '¼­½ñ';
$strDirtyPages = 'ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strDisabled = '̵¸ú';
$strDisableForeignChecks = '³°Éô¥­¡¼¤Î¸¡ºº¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë';
$strDisplayFeat = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾ðÊóɽ¼¨µ¡Ç½';
$strDisplayOrder = 'ɽ¼¨½ç½ø:';
$strDisplayPDF = 'PDF ¥¹¥­¡¼¥Þ¤Îɽ¼¨¤ò¤¹¤ë';
$strDoAQuery = '"Îã¤ÎQUERY"¤ò¼Â¹Ô (¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É: "%")';
$strDocu = '¥É¥­¥å¥á¥ó¥È';
$strDoYouReally = '¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤âÎɤ¤¤Ç¤¹¤«?:';
$strDropDatabaseStrongWarning = '´°Á´¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÇ˲õ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦!';
$strDropSelectedDatabases = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strDropUsersDb = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈƱ¤¸Ì¾Á°¤ò»ý¤Ä¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strDrop = 'ºï½ü';
$strDumpingData = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×¥Ç¡¼¥¿';
$strDumpSaved = '¥À¥ó¥×¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ËÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDumpXRows = '%s Îó¤ò¥À¥ó¥×¤·¤Þ¤¹¡£³«»ÏÎó¤Ï %s ¤Ç¤¹¡£';
$strDynamic = '¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯';

$strEditPDFPages = 'PDF ¥Ú¡¼¥¸¤òÊÔ½¸¤¹¤ë';
$strEditPrivileges = 'Æø¢¤ò½¤Àµ';
$strEdit = '½¤Àµ';
$strEffective = '¼Â¸ú';
$strEmptyResultSet = 'MySQL ¤¬¶õ¤ÎÃͤòÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿ (Î㤨¤Ð¹Ô¤¬¶õ¤À¤Ã¤¿)';
$strEmpty = '¶õ¤Ë¤¹¤ë';
$strEnabled = 'Í­¸ú';
$strEncloseInTransaction = '¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò°Ï¤à';
$strEncto = '¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë'; // encoding convert
$strEndCut = 'ÀÚ¤ê¼è¤ê½ªÎ»';
$strEndRaw = 'RAW ½ªÎ»';
$strEnd = 'ºÇ¸å';
$strEngineAvailable = '%s ¤Ï¡¢¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£';
$strEngineDisabled = '%s ¤Ï¡¢¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï̵¸ú¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strEngines = '¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strEngineUnsupported = '¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï %s ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strEnglishPrivileges = ' Ãí°Õ: MySQL¤ÎÆø¢¤Î̾Á°¤Ï±Ñ¸ì¤Çɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strEnglish = '±Ñ¸ì';
$strError = '¥¨¥é¡¼';
$strErrorInZipFile = 'ZIP ½ñ¸ËÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹:';
$strEscapeWildcards = '¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ö_¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö%¡×¤Ï¤½¤ì¤é¤òʸ»úÄ̤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö\¡×¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×(²óÈò)¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strEsperanto = '¹ñºÝ¸ì';
$strEstonian = '¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¸ì';
$strExcelEdition = 'Excel ¤Î¼ïÎà';
$strExcelOptions = 'Excel ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strExecuteBookmarked = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾È²ñ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strExplain = 'SQL ¤òʬÀϤ¹¤ë';
$strExport = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È';
$strExtendedInserts = '³ÈÄ¥ INSERT ʸ¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strExtra = '¤½¤Î¾';

$strFailedAttempts = '»î¤ß¤Ï¼ºÇÔ¤Þ¤·¤¿';
$strField = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É';
$strFieldHasBeenDropped = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É %s ¤¬Àµ¾ï¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É';
$strFieldsEmpty = ' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿ô¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£ ';
$strFieldsEnclosedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É°Ï¤ßµ­¹æ';
$strFieldsEscapedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×µ­¹æ';
$strFieldsTerminatedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶èÀڤ국¹æ';
$strFileAlreadyExists = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï´û¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸ºß¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«¡¢¾å½ñ¤­¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strFileCouldNotBeRead = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó¡£';
$strFileNameTemplateHelp = '__DB__ ¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¤Ë¡¢__TABLE__ ¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ%sǤ°Õ¤Î strftime ´Ø¿ô%s ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»þ´Ö»ÅÍͤˡ¢³ÈÄ¥¤È¤·¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䵤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤âÊݸ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£';
$strFileNameTemplateRemember = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò³Ð¤¨¤ë';
$strFileNameTemplate = '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È';
$strFileToImport = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë';
$strFixed = '¸ÇÄê';
$strFlushPrivilegesNote = 'Ãí°Õ: phpMyAdmin ¤Ï MySQL ¤ÎÆø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éľÀܤ˥桼¥¶¡¼Æø¢¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÇÆø¢¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆâÍƤȤϰۤʤ뤫¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Â³¤±¤ë¤Þ¤¨¤Ë %s Æø¢¥ê¥í¡¼¥É %s ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strFlushQueryCache = '¾È²ñ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë';
$strFlushTables = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë(ÊĤ¸¤ë)';
$strFlushTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë("FLUSH")';
$strFormat = '¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È';
$strFormEmpty = '¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÃͤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strFreePages = '¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strFullText = 'Á´Ê¸';
$strFunction = '´Ø¿ô';

$strGenBy = 'À¸À®´Ä¶­';
$strGeneralRelationFeat = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½';
$strGeneratePassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤¹¤ë';
$strGenerate = 'À¸À®¤¹¤ë';
$strGenTime = 'ºîÀ®¤Î»þ´Ö';
$strGeorgian = '¥°¥ë¥¸¥¢¸ì';
$strGerman = '¥É¥¤¥Ä¸ì';
$strGlobal = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ë';
$strGlobalPrivileges = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆø¢';
$strGlobalValue = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃÍ';
$strGo = '¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strGrantOption = '¸¢¸Â°Ñ¾ù';
$strGreek = '¥®¥ê¥·¥¢¸ì';
$strGzip = '"gzip Êý¼°"';

$strHandler = 'ÆâÉô½èÍý';
$strHasBeenAltered = '¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strHasBeenCreated = '¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strHaveToShow = 'ɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥é¥à¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strHebrew = '¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì';
$strHexForBinary = '¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï 16 ¿Ê¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strHome = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ø';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin ¥Û¡¼¥à';
$strHost = '¥Û¥¹¥È';
$strHostEmpty = '¥Û¥¹¥È̾¤Ï¶õ¤Ç¤¹!';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strHungarian = '¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì';

$strIcelandic = '¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ì';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Á´Ê¸';
$strIgnoreDuplicates = '¹Ô¤ÎÊ£À½¤ò̵»ë¤¹¤ë';
$strIgnoreInserts = '¡ÖINSERT IGNORE¡×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strIgnore = '̵»ë';
$strIgnoringFile = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò̵»ë %s';
$strImport = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È';
$strImportDocSQL = 'docSQL ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È';
$strImportFiles = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strImportFinished = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò´°Î»¤·À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strImportFormat = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¼°';
$strIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹';
$strIndexes = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥º';
$strIndexHasBeenDropped = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ %s ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strIndexName = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ì¾&nbsp;:';
$strIndexType = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ïÎà&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = '1 ¸Ä¤ò±Û¤¨¤ë INDEX ¥­¡¼¤¬¥«¥é¥à `%s` ÍѤ˺îÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ¤È INDEX ¤Î¥­¡¼¤ÏξÊý¤È¤â¡¢¥«¥é¥à `%s` ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strIndexWarningTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë `%s` ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE ¤È INDEX ¤Î¥­¡¼¤ÏξÊý¤È¤â¡¢¥«¥é¥à `%s` ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' ¤½¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¼«Æ°³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁýʬÎ̤Ǥ¹¡£';
$strInnoDBAutoextendIncrement = '¼«Æ°³ÈÄ¥¤ÎÄɲÃÁý²ÃÎÌ';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'InnoDB ¤¬¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤È¤½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë»È¤¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥á¥â¥ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£';
$strInnoDBBufferPoolSize = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼ÃßÀÑ¥µ¥¤¥º';
$strInnoDBDataFilePath = '¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strInnoDBDataHomeDir = '¥Ç¡¼¥¿¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î InnoDB ¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤Î¶¦ÄÌÉôʬ¤Ç¤¹¡£';
$strInnoDBPages = '¥Ú¡¼¥¸';
$strInnodbStat = 'InnoDB ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹';
$strInsecureMySQL = '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀßÄ꤬ MySQL ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÆø¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ (root ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤·) ¡£ MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤â¤³¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¯Æþ¼Ô¤ËÂФ·¤Æ̵ËÉÈ÷¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ïɬ¤ºÊĤ¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strInsertAsNewRow = '¿·¤·¤¤¹Ô¤È¤·¤ÆÄɲ乤ë';
$strInsertedRowId = '¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤·¤¿¹Ô ID:';
$strInsertedRows = 'Äɲ䵤줿¹Ô¿ô:';
$strInsertNewRow = '¿·¤·¤¤¹Ô¤òÄɲ乤ë';
$strInsert = 'ÄɲÃ';
$strInternalNotNecessary = '* InnoDB ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆâÉô¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏɬÍפǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strInternalRelations = 'ÆâÉô¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó';
$strInUse = '»ÈÍÑÃæ';
$strInvalidAuthMethod = 'ÀßÄê¾å¤ÇÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤Ç§¾ÚÊýË¡¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹:';
$strInvalidColumnCount = '¥«¥é¥à¿ô¤Ï 0 ¤è¤êÂ礭¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£';
$strInvalidColumn = 'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤Îó (%s) ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Þ¤·¤¿!';
$strInvalidCSVInput = 'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤ CSV ¤ÎÆþÎϤΤ¿¤á¡¢²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó!';
$strInvalidFieldAddCount = '¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲ䷤ʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strInvalidFieldCount = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬É¬ÍפǤ¹¡£';
$strInvalidLDIImport = '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï°µ½ÌºÑ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strInvalidRowNumber = '%d ¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£';

$strJapanese = 'ÆüËܸì';
$strJoins = '·ë¹ç';
$strJumpToDB = '&quot;%s&quot; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;ºï½üºÑ&quot; ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆø¢¤¬¥ê¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£';
$strJustDelete = 'Æø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¨ºï½ü¤¹¤ë';

$strKanjiEncodConvert = '´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹'; // kanji code convert
$strKeepPass = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤·¤Ê¤¤';
$strKeyCache = '¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å';
$strKeyname = '¥­¡¼Ì¾';
$strKill = 'Ää»ß';
$strKorean = '´Ú¹ñ¸ì';

$strLandscape = '¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×';
$strLatexCaption = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó';
$strLatexContent = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë __TABLE__ ¤ÎÆâÍÆ';
$strLatexContinuedCaption = '·Ñ³»þ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó';
$strLatexContinued = '(³¤±¤ë)';
$strLatexIncludeCaption = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à';
$strLatexLabel = '¥é¥Ù¥ë¥­¡¼';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strLatexStructure = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë __TABLE__ ¤Î¹½Â¤';
$strLatvian = '¥é¥È¥Ó¥¢¸ì';
$strLDIImportOptions = 'LOAD DATA ¤òÍѤ¤¤Æ CSV ¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strLDI = 'LOAD DATA ¤òÍѤ¤¤¿ CSV';
$strLDILocal = '¥í¡¼¥«¥ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strLengthSet = 'Ťµ/¥»¥Ã¥È*';
$strLimitNumRows = '¥Ú¡¼¥¸¤ÎºÇÂç¥ì¥³¡¼¥É¿ô';
$strLinesTerminatedBy = '¹Ô¤Î½ªÃ¼µ­¹æ';
$strLinkNotFound = '¥ê¥ó¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strLinksTo = '¥ê¥ó¥¯';
$strLithuanian = '¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¸ì';
$strLocalhost = '¥í¡¼¥«¥ë';
$strLocationTextfile = '¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì½ê';
$strLogin = '¥í¥°¥¤¥ó';
$strLoginInformation = '¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó';
$strLogout = '¥í¥°¥¢¥¦¥È';
$strLogPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:';
$strLogServer = '¥µ¡¼¥Ð¡¼';
$strLogUsername = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾:';
$strLongOperation = '¤³¤ÎÁàºî¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤«?';

$strMaxConnects = 'ºÇÂçʹÔÀܳ';
$strMaximalQueryLength = 'ºîÀ®¤¹¤ë¾È²ñ¤ÎºÇÂçĹ';
$strMaximumSize = 'ºÇÂ祵¥¤¥º: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'mbstring PHP ³ÈÄ¥¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£phpMyAdmin ¤Ï mbstring ³ÈÄ¥¤Ê¤·¤Ç¤Ïʸ»úÎó¤òÀµ³Î¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬Ê֤äƤ¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£';
$strMbOverloadWarning = 'PHP ¤ÎÀßÄê¤Ç mbstring.func_overload ¤¬Í­¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï phpMyAdmin ¤È¸ß´¹À­¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤¦¤Ä¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇ˲õ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó!';
$strMIME_available_mime = 'Í­¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×';
$strMIME_available_transform = 'ÊÑ´¹Í­¸ú';
$strMIME_description = 'ÀâÌÀ';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME ¥¿¥¤¥×';
$strMIME_transformation_note = 'ÍøÍѲÄǽ¤ÊÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ìÍ÷¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î MIME ·Á¼°ÊÑ´¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢%sÊÑ´¹¤ÎÀâÌÀ%s ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strMIME_transformation_options = 'ÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strMIME_transformation = '¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼ÊÑ´¹';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE';
$strMIME_without = '¥¤¥¿¥ê¥Ã¥¯ÂΤǰõºþ¤µ¤ì¤¿MIME ¥¿¥¤¥×¤Ï¸ÄÊ̤ÎÊÑ´¹´Ø¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strModifications = '¤òÀµ¤·¤¯½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strModifyIndexTopic = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊѹ¹';
$strModify = '½¤Àµ';
$strMoveTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò(database<b>.</b>table)¤Ë°ÜÆ°:';
$strMoveTableOK = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ö%s¡×¤ò¡Ö%s¡×¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strMoveTableSameNames = 'Ʊ¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strMultilingual = '¿¹ñ¸ì';
$strMyISAMDataPointerSize = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥µ¥¤¥º';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'CREATE TABLE ¤Ç MyISAM¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë MAX_ROWS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¥Ð¥¤¥È»ØÄê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ºîÀ®ÍÑ°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MyISAM ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÆºîÀ®¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤¿ MySQL °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤Ç¤¹ (REPAIR TABLE Ãæ¡¢ALTER TABLE ¤« LOAD DATA INFILE)';
$strMyISAMMaxSortFileSize = '°ì»þ¥½¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = '¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿ MyISAM ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼«Æ°²óÉüÍѥ⡼¥É¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼µ¯Æ°¥ª¥×¥·¥ç¥ó --myisam-recover ¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£';
$strMyISAMRecoverOptions = '¼«Æ°½¤Éü¥â¡¼¥É';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = '¤â¤·¤³¤ÎÃͤ¬ 1 °Ê¾å¤Ê¤é¡¢MyISAM ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥½¡¼¥È½èÍý¤Î½¤ÉüÃæ¤ËÊ¿¹Ô¤Ç(¤½¤ì¼«¿È¤Î³Æ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò)ºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£';
$strMyISAMRepairThreads = '¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î½¤Éü';
$strMyISAMSortBufferSize = '¥½¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥º';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = '¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢REPAIR TABLE ¤Î´Ö¤Ë MyISAM ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï CREATE INDEX ¤« ALTER TABLE ¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢³ä¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£';
$strMySQLCharset = 'MySQL ¤Îʸ»ú¥»¥Ã¥È';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL Àܳ¾È²ñ½ç½ø';
$strMySQLReloaded = 'MySQL ¤ò¿·¤·¤¯Æɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£';
$strMySQLSaid = 'MySQL¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% ¤Ï %pma_s2% ¤Ç %pma_s3% ¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strMySQLShowProcess = 'MySQL ¥×¥í¥»¥¹¤Îɽ¼¨';
$strMySQLShowStatus = 'MySQL ¤Î¥é¥ó¥¿¥¤¥à¾ðÊó';
$strMySQLShowVars = 'MySQL ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¿ô';

$strName = '̾Á°';
$strNext = '¼¡¤Ø';
$strNo = '¤¤¤¤¤¨';
$strNoActivity = '%s ÉðʾåÁàºî¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strNoDatabasesSelected = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¿ô';
$strNoDescription = 'µ­½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strNoDetailsForEngine = '¤³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoDropDatabases = '¡ÖDROP DATABASE¡×¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë';
$strNoExplain = 'SQL ¤ÎʬÀϤòÈô¤Ð¤¹';
$strNoFilesFoundInZip = 'ZIP ¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin ¤Ï<b>¥Õ¥ì¡¼¥à</b>¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤ÎÍøÍѤò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£';
$strNoIndexPartsDefined = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉôʬ¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoModification = 'Êѹ¹Ìµ¤·';
$strNone = '̵¤·';
$strNoOptions = '¤³¤Î½ñ¼°¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É̵¤·';
$strNoPermission = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤òÊݸ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoPhp = 'PHP ¥³¡¼¥É̵¤·';
$strNoPrivileges = 'Æø¢Ìµ¤·';
$strNoRights = '¸½ºßÆø¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoRowsSelected = '¹Ô¤ÏÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strNoSpace = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶õ¤­ÍÆÎ̤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£';
$strNoTablesFound = '¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoThemeSupport = '¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀßÄê¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡Ö%s¡×¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strNothingToImport = '¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strNotNumber = '¤³¤ì¤Ï¿ôÃͤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNotOK = 'OK ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNotSet = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ö<b>%s</b>¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¡¢%s ¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoUsersFound = '³ºÅö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strNoValidateSQL = 'SQL ¸¡¾Ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×';
$strNull = '¶õ¤ÎÃÍ(NULL)';
$strNumberOfFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿ô';
$strNumSearchResultsInTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë <i>%2\$s</i> ¤Ç %2\$s ·ï°ìÃפ·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>·ï¿ô:</b> <i>%s</i> ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£';
$strNumTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë';

$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Áàºî';
$strOperator = 'Áàºî';
$strOptimizeTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºÇŬ²½¤¹¤ë';
$strOr = '¤Þ¤¿¤Ï';
$strOverhead = '¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É';
$strOverwriteExisting = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¾å½ñ¤­';

$strPageNumber = '¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ:';
$strPagesToBeFlushed = '¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strPaperSize = '»æ¥µ¥¤¥º';
$strPartialImport = 'ÉôʬŪ¤Ê¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È';
$strPartialText = 'ÉôʬŪ¤Êʸ½ñ';
$strPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É';
$strPasswordChanged = '%s ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strPasswordEmpty = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£';
$strPasswordHashing = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Ï¥Ã¥·¥å';
$strPasswordNotSame = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPdfDbSchema = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ö%s¡×¤Î¥¹¥­¡¼¥Þ - ¥Ú¡¼¥¸ %s';
$strPdfInvalidTblName = '"%s" ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strPdfNoTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strPerHour = '»þËè';
$strPerMinute = '/ʬ';
$strPerSecond = '/ÉÃ';
$strPersian = '¥Ú¥ë¥·¥¢¸ì';
$strPhoneBook = 'ÅÅÏÃÄ¢';
$strPHP40203 = '¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú(mbstring)¤Î°·¤¤¤Ë½ÅÂç¤Ê¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë PHP 4.2.3 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PHP ¤Î¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È 19404 È֤Ǥ¹¡£phpMyAdmin ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î PHP ¤Ï¤ª¾©¤á¤·¤Þ¤»¤ó...¤È¸À¤¦¤«¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤¢¤Æ¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPhp = 'PHP ¥³¡¼¥É¤ÎºîÀ®';
$strPHPVersion = 'PHP ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> ¤òɬ¤ºÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!';
$strPolish = '¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸ì';
$strPortrait = '¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È';
$strPos1 = 'ºÇ½é';
$strPrevious = '°ÊÁ°';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = '¼ç¥­¡¼¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strPrimaryKeyName = '¼ç¥­¡¼¤Î̾Á°¤Ï... PRIMARY ¤Ç¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY"¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¼ç¥­¡¼¤Î̾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrimary = '¼çÍ×';
$strPrintViewFull = '°õºþ¥Ó¥å¡¼ (Á´¥Æ¥­¥¹¥È¤ò´Þ¤à)';
$strPrintView = '°õºþÍѤÎɽ¼¨';
$strPrint = '°õºþ';
$strPrivDescAllPrivileges = 'GRANT ¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆø¢¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescAlterRoutine = '¥¹¥È¥¢¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ÎÊѹ¹¤ÈÇË´þ¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescAlter = '¸ºß¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateDb = '¿·¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateRoutine = '¥¹¥È¥¢¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateTbl = '¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateTmpTable = '¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateUser = '¥æ¡¼¥¶¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¡¦ÇË´þ¡¦Ì¾¾ÎÊѹ¹¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateView = '¿·¤·¤¤¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescDelete = '¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescDropDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescDropTbl = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescExecute5 = '¥¹¥È¥¢¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤Î¼Â¹Ô¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescExecute = '¥¹¥È¥¢¡¼¥É¥×¥í¥·¥¸¥ã¡¼¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î MySQL ÈǤǤϰÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrivDescFile = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescGrant = 'Æø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ê¥í¡¼¥É¤Ê¤·¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢Æø¢¤ÎÄɲäòµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¡¢ºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescInsert = '¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁÞÆþ¡¢Æþ¤ìÂؤ¨¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescLockTables = '¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescMaxConnections = '1 »þ´ÖÆâ¤Ë¿·¤·¤¯Àܳ²Äǽ¤Ê¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescMaxQuestions = '1 »þ´ÖÆâ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¾È²ñ¤òÁ÷¤ì¤ë¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescMaxUpdates = '1 »þ´ÖÆâ¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¤ÎÊѹ¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescMaxUserConnections = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎƱ»þ¤ÎÀܳ¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescProcess3 = '¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥»¥¹¤òÄä»ß¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescProcess4 = '¥×¥í¥»¥¹°ìÍ÷Ãæ¤Î´°Á´¤Ê¾È²ñ¤Îɽ¼¨¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescReferences = '¤³¤Î MySQL ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrivDescReload = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ê¥í¡¼¥É¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¯¥ê¥¢¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescReplClient = '¥¹¥ì¡¼¥Ö¤«¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÍ×µá¤Ç¤­¤ë¸¢Íø¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescReplSlave = '¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥ì¡¼¥Ö¤¬É¬ÍפǤ¹¡£';
$strPrivDescSelect = '¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߽Ф·µö²Ä';
$strPrivDescShowDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î´°Á´¤Ê°ìÍ÷¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescShowView = '¾È²ñ SHOW CREATE VIEW ¤Î¼Â¹Ô¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescShutdown = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescSuper = 'ºÇÂç¤ÎÀܳ¿ô¤Ë㤷¤Æ¤âÀܳ¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ÉÍýÁàºî¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô¤ä¾¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥»¥¹¤Î½ªÎ»¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊÀßÄ꤬ɬÍפǤ¹¡£';
$strPrivDescUpdate = '¥Ç¡¼¥¿¤Î½¤Àµ¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescUsage = 'Æø¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrivilegesReloaded = 'Æø¢¤Ï¥ê¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strPrivileges = 'Æø¢';
$strProcesslist = '¥×¥í¥»¥¹°ìÍ÷';
$strPutColNames = 'ºÇ½é¤Î 1 ¹ÔÌܤ˥ե£¡¼¥ë¥É̾¤òÄɲ乤ë';

$strQBEDel = 'ºï½ü';
$strQBEIns = 'ÁÞÆþ';
$strQBE = '¾È²ñ';
$strQueryCache = '¾È²ñ¥­¥ã¥Ã¥·¥å';
$strQueryFrame = '¾È²ñ¥¦¥£¥ó¥É¥¦';
$strQueryOnDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î SQL <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL ÍúÎò';
$strQueryStatistics = '<b>¾È²ñÅý·×</b>: µ¯Æ°»þ¤«¤é %s ¾È²ñ¤¬¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strQueryTime = '¾È²ñ¤Î¼Â¹Ô»þ´Ö %01.4f ÉÃ';
$strQueryType = '¾È²ñ¥¿¥¤¥×';
$strQueryWindowLock = '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³°¤«¤é¤³¤Î¾È²ñ¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';

$strReadRequests = 'Æɤ߹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô';
$strReceived = '¼õ¿®ºÑ';
$strRecords = '¥ì¥³¡¼¥É¿ô';
$strReferentialIntegrity = '·ë¹ç¹àÌܤΥÁ¥§¥Ã¥¯:';
$strRefresh = 'ºÆÉÁ²è';
$strRelationalSchema = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥­¡¼¥Þ';
$strRelationNotWorking = 'phpMyAdmin ¤ÎÆȼ«µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï %s¤³¤³%s ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¸¶°ø¤òȯ¸«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strRelations = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó';
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';
$strRelationView = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strReloadFailed = 'MySQL ¤Î¥ê¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strReloadingThePrivileges = 'Æø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥ÉÃæ¤Ç¤¹¡£';
$strReloadMySQL = 'MySQL ¤Î¥ê¥í¡¼¥É';
$strRemoveSelectedUsers = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹';
$strRenameDatabaseOK = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤Ï %s ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strRenameTableOK = '¡Ö%s¡×¤ò¡Ö%s¡×¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strRenameTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤ÎÊѹ¹';
$strRepairTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÉüµì¤¹¤ë';
$strReplaceNULLBy = 'NULL ¤ò»ØÄê¤Îʸ»úÎó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë';
$strReplaceTable = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤ë';
$strReplication = '¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó';
$strReset = '¥ê¥»¥Ã¥È';
$strResourceLimits = '¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀ©¸Â';
$strReType = 'ºÆÆþÎÏ';
$strRevokeAndDeleteDescr = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆø¢¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Þ¤Ç USAGE Æø¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£';
$strRevokeAndDelete = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤ÊÆø¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇË´þ¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë';
$strRevokeMessage = '%s ¤ÎÆø¢¤ò¼è¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strRevoke = 'ÇÑ»ß';
$strRomanian = '¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì';
$strRowLength = '¹Ô¤ÎŤµ';
$strRowsFrom = '³«»Ï¹Ô';
$strRowSize = ' ¹Ô¤Î¥µ¥¤¥º ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = '¿åÊ¿ (²óž¤·¤¿¥Ø¥Ã¥À¡¼)';
$strRowsModeHorizontal = '¿åÊ¿';
$strRowsModeOptions = 'Êý¸þ: %s : %s Î󤺤ĥإåÀ¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤¹¤ë';
$strRowsModeVertical = '¿âľ';
$strRowsStatistic = '¹Ô¤ÎÅý·×';
$strRows = '¹Ô';
$strRunning = '¤¬¼Â¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£ %s';
$strRunQuery = '¾È²ñ¤Î¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRunSQLQueryOnServer = '¥µ¡¼¥Ð¡¼ %s ¤Ç SQL ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRunSQLQuery = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤Ç SQL ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRussian = '¥í¥·¥¢¸ì';

$strSaveOnServer = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î %s ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤¹¤ë';
$strSave = 'Êݸ¤¹¤ë';
$strScaleFactorSmall = '1 ¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë¿Þɽ¤òÇÛÃÖ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ礭¤µ¤¬¾®¤µ²á¤®¤Þ¤¹';
$strSearchFormTitle = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤ò¸¡º÷¤¹¤ë';
$strSearchInTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î»ØÄê:';
$strSearchNeedle = '¸¡º÷¤¹¤ëñ¸ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃÍ (¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ï: "%"):';
$strSearchOption1 = '¤¤¤º¤ì¤«¤Îñ¸ì¤ò´Þ¤à';
$strSearchOption2 = '¤¹¤Ù¤Æ¤Îñ¸ì¤ò´Þ¤à';
$strSearchOption3 = 'Àµ³Î¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º';
$strSearchOption4 = 'Àµµ¬É½¸½';
$strSearchResultsFor = '¸¡º÷·ë²Ì "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = '¸¡º÷¾ò·ï:';
$strSearch = '¸¡º÷';
$strSecretRequired = 'ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ïº£¤ÏÈëÌ©¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òɬÍפȤ·¤Þ¤¹(blowfish_secret)¡£';
$strSelectADb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strSelectAll = 'Á´ÁªÂò';
$strSelectBinaryLog = 'ÁªÂò¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë';
$strSelectFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÁªÂò(1 ¤Ä°Ê¾å):';
$strSelectNumRows = '¾È²ñ';
$strSelectTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁªÂò';
$strSend = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÊݸ¤¹¤ë';
$strSent = 'Á÷¿®ºÑ';
$strServer = '¥µ¡¼¥Ð¡¼';
$strServerChoice = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë';
$strServerNotResponding = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬È¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Ãٱ䥤¥ó¥µ¡¼¥È';
$strServerStatusUptime = '¤³¤ÎMySQL¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï %s ´ÖÆ°ºîÃæ¤Ç¡¢%s ¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strServerStatus = '¥é¥ó¥¿¥¤¥à¾ðÊó';
$strServerTabProcesslist = '¥×¥í¥»¥¹';
$strServerTabVariables = 'ÊÑ¿ô';
$strServerTrafficNotes = '<b>¥µ¡¼¥Ð¡¼¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯</b>: ¤³¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÅý·×¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£';
$strServerVars = '¥µ¡¼¥Ð¡¼ÊÑ¿ô¤ÈÀßÄêÃÍ';
$strServerVersion = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strSessionValue = '¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ';
$strSetEnumVal = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤¬¡Öenum¡×Ëô¤Ï¡Öset¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÃͤˤ³¤Î½ñ¼°¤ò»È¤Ã¤ÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ö"\"¡×Ëô¤Ï¥¯¥ª¡¼¥È¡Ö"\'"¡×¤òÆþÎϤ·¤¿¤¤¤È¡¢Æ¬¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤(Îã: ¡Ö\\\\xyz¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Öa\\\'b¡×)';
$strShowAll = '¤¹¤Ù¤Æɽ¼¨';
$strShowColor = '¿§É½¼¨';
$strShowDatadictAs = '¥Ç¡¼¥¿¼­½ñ·Á¼°';
$strShowFullQueries = '¥Õ¥ë¾È²ñ¤òɽ¼¨';
$strShowGrid = '¥°¥ê¥Ã¥É¤Îɽ¼¨';
$strShowingBookmark = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ò±ÜÍ÷Ãæ';
$strShowingRecords = '¥ì¥³¡¼¥É¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowOpenTables = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowPHPInfo = 'PHP ¾ðÊó';
$strShowSlaveHosts = '¥¹¥ì¡¼¥Ö¥Û¥¹¥È¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowSlaveStatus = '¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = '°ì»þ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò»ÈÍѤ·¤¿½èÍý¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = '¹½Ê¸¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£Created_tmp_disk_tables ¤¬Â礭¤¤¾ì¹ç¡¢¸¶°ø¤Î°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊѤï¤ê¤Ë¥á¥â¥ê¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÍ tmp_table_size ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'mysqld ¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î°ì»þŪ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤¿¤«¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = '¼ã´³¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿ INSERT DELAYED ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¹Ô¿ô¤Ç¤¹ (¤ª¤½¤é¤¯¥­¡¼¤Î½ÅÊ£)';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'INSERT DELAYED ¤ÇÎó½ñ¤­¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'FLUSH ʸ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'COMMIT ʸ¤ÎÆâÉô¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÎó¤òºï½ü¤·¤¿²ó¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = '¥­¡¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤òÆɤ߹þ¤ó¤ÀÍ×µá¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¾È²ñ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Å¬Àڤ˥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¤É½¼¨¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = '¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î¼¡¤Î¹Ô¤òÆɤ߹þ¤àÍ×µá¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Â¿¤¯¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÈ̤ˤ³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Å¬Àڤ˥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¾È²ñ¤¬¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÍøÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'ÆâÉô ROLLBACK ʸ¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_updateDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹Ô¤Î¹¹¿·¤òÍ׵ᤷ¤¿¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_writeDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹Ô¤ÎÁÞÆþ¤òÍ׵ᤷ¤¿¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = '¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥Ú¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ç¤¹ (dirty or clean).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = '¸½ºß¤Î±ø¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = '¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ׵ᤷ¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = '¶õ¤­¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = '¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'InnoDB ¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÏÀÍýŪ¤ÊÆɤ߹þ¤ßÍ×µá¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'InnoDB ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = '¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î fsync() Áàºî¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = '¸½ºß¤Î fsync() ÁàºîÊÝα¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = '¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ßÊÝα¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = '¸½ºß¤Î½ñ¤­¹þ¤ßÊÝα¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = '¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ßÎ̤Ǥ¹(ñ°Ì:¥Ð¥¤¥È)';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'ÁíÆɤ߹þ¤ß¥Ç¡¼¥¿¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Áí½ñ¤­¹þ¤ß¥Ç¡¼¥¿¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = '¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ßÎ̤Ǥ¹(ñ°Ì:¥Ð¥¤¥È)';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Í׵ᤵ¤ì¤¿¥í¥°½ñ¤­¹þ¤ß¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = '¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÎʪÍýŪ¤Ê½ñ¹þ¤ß¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = '¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î fsync ½ñ¤­¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'fsync ÂÔ¤Á¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = '¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÊÝα¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = '¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¤·¤¿¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = '¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ú¡¼¥¸¥µ¥¤¥º(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È 16KB)¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÃͤ¬¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹; ¥Ú¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬Íưפ˥Х¤¥È¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Æɤ߹þ¤ß¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = '½ñ¤­¹þ¤ß¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = '¸½ºßÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÎó¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Îó¥í¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊ¿¶Ñ»þ´Ö¤Ç¤¹(ñ°Ì:¥ß¥êÉÃ)';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Îó¤Î³ÍÆÀ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¹ç·×»þ¤Ç¤¹(ñ°Ì:¥ß¥êÉÃ)';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Îó¥í¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÇÂç»þ´Ö¤Ç¤¹(ñ°Ì:¥ß¥êÉÃ)';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = '¹Ô¥í¥Ã¥¯¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éºï½ü¤·¤¿Îó¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÁÞÆþ¤·¤¿Îó¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ó¤ÀÎó¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'InnoDB ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Îó¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Êѹ¹¤µ¤ì¤¬¡¢¤Þ¤À¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï Not_flushed_key_blocks ¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = '¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î̤»ÈÍÑ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤«·èÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÃͤò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = '¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î»ÈÍÑ¿ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢º£¤Þ¤ÇƱ»þ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇÂç¿ô¤ò»Ø¤¹ºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤«¤é¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusKey_readsDescr = '¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Î¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎʪÍýŪÆɤ߹þ¤ß¿ô¤Ç¤¹¡£Key_reads ¤¬Â礭¤¤¾ì¹ç¡¢ÃÍ key_buffer_size ¤¬¶²¤é¤¯¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ß¥¹Î¨¤Ï Key_reads/Key_read_requests ¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£';
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½ñ¤­¹þ¤ó¤À¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusKey_writesDescr = '¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø¤Î¥­¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎʪÍýŪ¤Ê½ñ¤­¹þ¤ß¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = '¾È²ñ INSERT DELAY ¤Î½ñ¤­¹þ¤ßÂÔ¤Á¤Î¹Ô¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢¶²¤é¤¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÃͤ¬¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£';
$strShowStatusOpen_filesDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¿ô¤Ç¤¹ (¼ç¤È¤·¤Æ¥í¥°¤Îµ­Ï¿¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹)';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = '³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = '¾È²ñ¥­¥ã¥Ã¥·¥åÆâ¤Î¶õ¤­¥á¥â¥ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = '¾È²ñ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¶õ¤­¥á¥â¥êÎ̤Ǥ¹¡£';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ò¥Ã¥È¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÄɲ䵤줿¾È²ñ¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Ê¤¤¾È²ñ¤Î¿ô¤Ç¤¹ (¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤Ê¤¤¤« query_cache_type ¤Ë¤è¤ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤ÀßÄê)';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = '¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÃæ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾È²ñ¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = '¾È²ñ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÁí¥Ö¥í¥Ã¥¯¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusReset = '¥ê¥»¥Ã¥È';
$strShowStatusRpl_statusDescr = '¥Õ¥§¥¤¥ë¥»¡¼¥Õ¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾õÂ֤Ǥ¹ (¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÍѤ¤¤Ê¤¤·ë¹ç¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤ¬ 0 ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = '´ØÏ¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÈϰϸ¡º÷¤ò»ÈÍѤ·¤¿·ë¹ç¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÈϰϤò»ÈÍѤ·¤¿·ë¹ç¤Î¿ô¤Ç¤¹ (¤³¤ì¤¬Â礭¤¯¤Æ¤âÄ̾ï¤Ï´í¸±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î´°Á´¤Ê¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë¹ç¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = '¥¹¥ì¡¼¥Ö SQL ¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë°ì»þŪ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = '¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥ì¡¼¥Ö SQL ¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÆ»î¹Ô¤·¤¿²ó¿ô¤Î(µ¯Æ°¤«¤é¤Î)¹ç·×¿ô¡£';
$strShowStatusSlave_runningDescr = '¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ËÀܳ¤µ¤ì¤ë¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ï ON ¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'slow_launch_time ¤ÎÉÿô¤è¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'long_query_time ¤ÎÉÿô¤ò±Û¤¨¤¿¾È²ñ¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSort_rowsDescr = '¥½¡¼¥ÈºÑ¤Î¹Ô¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusSort_scanDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁöºº¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¡¼¥È¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¤¬¤¹¤°¤Ë¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = '¥¹¥ì¥Ã¥É¥­¥ã¥Ã¥·¥åÃæ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¿ô¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥ÈΨ¤ÏThreads_created/Connections ¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃͤ¬ÀÖ¤¤¾ì¹ç¡¢thread_cache_size ¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = '¸½ºßÀܳÃæ¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Àܳ¤ò°·¤¦¤¿¤á¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£Threads_created ¤¬Â礭¤¤¾ì¹ç¡¢ÃÍ thread_cache_size ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£(Ä̾ï¤è¤¤¥¹¥ì¥Ã¥É¼ÂÁõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ï¸²Ãø¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó)';
$strShowStatusThreads_runningDescr = '¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£';
$strShowTableDimension = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ礭¤µ¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowThisQuery = ' ¼Â¹Ô¤·¤¿¾È²ñ¤ò¤³¤³¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShow = 'ɽ¼¨';
$strSimplifiedChinese = '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì';
$strSingly = '(1 ²ó)';
$strSize = '¥µ¥¤¥º';
$strSkipQueries = '³«»Ï¤«¤é¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É(¾È²ñ)¤Î¿ô';
$strSlovak = '¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¸ì';
$strSlovenian = '¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¸ì';
$strSocketProblem = '(¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥½¥±¥Ã¥È¤ÏÀµ³Î¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó)';
$strSort = '¥½¡¼¥È';
$strSortByKey = '¥­¡¼¤Ç¥½¡¼¥È';
$strSorting = '¥½¡¼¥È';
$strSpaceUsage = '¥Ç¥£¥¹¥¯»ÈÍÑÎÌ';
$strSpanish = '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì';
$strSplitWordsWithSpace = '³Æñ¸ì¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹Ê¸»ú(" ")¤Ç¶èÀڤäƲ¼¤µ¤¤¡£';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸ß´¹';
$strSQLExportType = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È·Á¼°';
$strSQLOptions = 'SQL ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strSQLParserBugMessage = '¤¢¤Ê¤¿¤Ï SQL ¥Ñ¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ð¥°¤ò¸«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¡¢°úÍÑÉ䤬Àµ¤·¤¯¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾¤Î¼ºÇԤˤϥƥ­¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç°úÍѤ·¤¿³°Â¦¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥³¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò MySQL ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ»î¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌäÂ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ñ¡¼¥µ¡¼¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ë SQL Ì䤤¹ç¤ï¤»¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Îʸ¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¥Ð¥°Êó¹ð¤òÁ÷¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤:';
$strSQLParserUserError = 'SQL ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£';
$strSQLQuery = '¼Â¹Ô¤·¤¿ SQL';
$strSQLResult = 'SQL ¤Î·ë²Ì';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'ǧ¾Ú¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£';
$strSQPBugUnclosedQuote = '°úÍÑÉ䤬ÊĤ¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strSQPBugUnknownPunctuation = '̵¸ú¤Ê¶çÆÉÅÀʸ»ú¤Ç¤¹¡£';
$strStatCheckTime = 'ºÇ½ª¸¡ºº';
$strStatCreateTime = 'ºîÀ®Æü»þ';
$strStatement = '¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È';
$strStatUpdateTime = 'ºÇ½ª¹¹¿·';
$strStatus = '¾õÂÖ';
$strStorageEngine = '¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strStorageEngines = '¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strStrucCSV = 'CSV ¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucData = '¹½Â¤¤È¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucDrop = '¡ÖDROP TABLE¡×¤òÄɲ乤ë';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel ÍÑ CSV ¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucNativeExcel = 'ËÜÍè¤Î MS Excel ¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucOnly = '¹½Â¤¤Î¤ß';
$strStructPropose = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½Â¤¤ò³Îǧ¤¹¤ë';
$strStructure = '¹½Â¤';
$strSubmit = '¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strSuccess = 'SQL ¤¬Àµ¾ï¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strSum = '¹ç·×';
$strSwedish = '¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì';
$strSwitchToDatabase = '¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë';
$strSwitchToTable = '¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë';

$strTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë ';
$strTableAlreadyExists = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹!';
$strTableComments = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀâÌÀ';
$strTableEmpty = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£';
$strTableHasBeenDropped = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTableHasBeenEmptied = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ò¶õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTableHasBeenFlushed = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¶õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTableMaintenance = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë´ÉÍý';
$strTableOfContents = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ';
$strTableOptions = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strTables = '%s¥Æ¡¼¥Ö¥ë';
$strTableStructure = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹½Â¤';
$strTableType = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¿¥¤¥×';
$strTakeIt = '¤½¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹';
$strTblPrivileges = '¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆÃÄê Æø¢';
$strTempData = '°ì»þ¥Ç¡¼¥¿';
$strTextAreaLength = ' Ťµ¤Î½ê°Ù¤Ç¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò<br /> ½¤Àµ¤Ç¤­¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strThai = '¥¿¥¤¸ì';
$strTheme = '¥Æ¡¼¥Þ / ¥¹¥¿¥¤¥ë';
$strThisHost = '¤³¤Î¥Û¥¹¥È';
$strThisNotDirectory = '¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strThreads = '¥¹¥ì¥Ã¥É';
$strThreadSuccessfullyKilled = '¥¹¥ì¥Ã¥É %s ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTimeoutPassed = '¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÁ÷¿®¤·¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strTime = '»þ´Ö';
$strToggleScratchboard = '¥È¥°¥ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥É';
$strTotalUC = '¹ç·×';
$strTotal = '¹ç·×';
$strTraditionalChinese = 'ÅÁÅýŪ¤ÊÃæ¹ñ¸ì';
$strTraditionalSpanish = 'ÅÁÅýŪ¤Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì';
$strTraffic = '¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯';
$strTransactionCoordinator = '¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿';
$strTransformation_application_octetstream__download = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò´Þ¤à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹Ô¤ÎÀµ¤·¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄ󶡤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¶õʸ»úÎó¤ËÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strTransformation_application_octetstream__hex = '¥Ç¡¼¥¿¤Î 16 ¿Ê¿ôɽ¼¨¤Ç¤¹¡£';
$strTransformation_image_jpeg__inline = '¥¯¥ê¥Ã¥¯²Äǽ¤Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹; ¥ª¥×¥·¥ç¥ó: width¡¦height ¤ò¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç»ØÄê (¸µ¤ÎÈæΨ¤òÊݤÁ¤Þ¤¹)';
$strTransformation_image_jpeg__link = '¤³¤Î²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨ (Î㤨¤Ð blob ¤òľÀÜ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É).';
$strTransformation_image_png__inline = '¡Öimage/jpeg: inline¡×¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'TIME¡¢TIMESTAMP¤¢¤ë¤¤¤ÏDATETIME¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÆüÉÕɽ¼¨·Á¼°¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¼°²½¤·¤Þ¤¹¡£1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã»»¤¹¤ë¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È»þ´Ö(ñ°Ì:»þ´Ö)¤Ç¤¹(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: 0)2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢PHP ¤Î strftime()¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆüÉÕɽ¼¨·Á¼°¤Ç¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ¤Î¤ß: ³°Éô¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤·¡¢É¸½àÆþÎϤ«¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îɸ½à½ÐÎϤ¬ÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï Tidy ¤Ç¡¢åºÎï¤Ê HTML ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÍýͳ¤Ç¡¢¼êÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ölibraries/text_plain__external.inc.php¡×¤òÊÔ½¸¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿ô¤Ç¡¢2 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£3 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ 1 ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢htmlspecialchars() ¤òÍѤ¤¤Æ½ÐÎϤòÊÑ´¹¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: 1)4 ¤ÄÌÜ ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ 1 ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¶Ø§½èÍý¤òËɤ®¡¢½ÐÎϤ¬¤¹¤Ù¤Æ 1 ¹Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤òÊݾڤ¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¸µ¤Î½ñ¼°¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__imagelink = '²èÁü¤È¥ê¥ó¥¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò´Þ¤à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹; ¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï "http://domain.com/" ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜƬ¸ì¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ô¥¯¥»¥ë»ØÄê¤ÎÉý¡¢¤ß¤Ã¤Ä¤á¤Ï¹â¤µ¤Ç¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__link = '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò´Þ¤à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨; ¤Ò¤È¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï "http://domain.com/" ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜƬ¸ì¡¢Æó¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥ó¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__sql = 'SQL ¾Ò²ð ¤È¤·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î·Á¼°¤Îʸˡ¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤·¤Þ¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__substr = 'ʸ»úÎó¤Î°ìÉô¤Î¤ßɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£1 ¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ÐÎϤ¬¤É¤³¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤«¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡Ö0¡×¤Ç¤¹)Æó¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤«¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢»Ä¤ê¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£»°¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¸»úÎó¤Î°ìÉô¤¬ÊÖ¤µ¤ì¤ë»þ¡¢¤É¤Îʸ»ú¤ò½ÐÎϤËÄɲ乤뤫ÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡Ö...¡×¤Ç¤¹)';
$strTruncateQueries = '¾È²ñ¤Îɽ¼¨¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë';
$strTurkish = '¥È¥ë¥³¸ì';
$strType = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×';

$strUkrainian = '¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì';
$strUncheckAll = '¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤¹¤ë';
$strUnicode = 'UNICODE';
$strUnique = '°ì°ÕÀ­';
$strUnknown = 'ÉÔÌÀ';
$strUnselectAll = 'Á´ÁªÂò²ò½ü';
$strUnsupportedCompressionDetected = '¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°µ½Ì·Á¼°(%s)¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÀßÄê¤Ç̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¹¡£';
$strUpdatePrivMessage = '%s ¤ÎÆø¢¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strUpdateProfileMessage = '¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strUpdateQuery = '¾È²ñ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë';
$strUpdComTab = 'Column_comments ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÊýË¡¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strUpgrade = '%s %s ¤«¤½¤ì°Ü¹Ô¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strUploadLimit = '¶²¤é¤¯¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ礭¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©¸Â¤Î²óÈò¼êÃʤȤ·¤Æ %sdocumentation%s ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strUsage = '»ÈÍÑÎÌ';
$strUseBackquotes = 'µÕ¥¯¥ª¡¼¥È¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤ò°Ï¤à';
$strUseHostTable = '¥Û¥¹¥È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦';
$strUser = '¥æ¡¼¥¶¡¼';
$strUserAlreadyExists = '¥æ¡¼¥¶¡¼ %s ¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹!';
$strUserEmpty = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£';
$strUserName = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾';
$strUserNotFound = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strUserOverview = '¥æ¡¼¥¶¡¼³µÎ¬';
$strUsersDeleted = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strUsersHavingAccessToDb = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï &quot;%s&quot; ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strUseTabKey = 'Ãͤ«¤éÃͤޤǰܤë¤Ë¤Ï TAB ¥­¡¼¤ò¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï CTRL + ¥«¡¼¥½¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£';
$strUseTables = '»È¤¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë';
$strUseTextField = '¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»ÈÍÑ';
$strUseThisValue = '¤³¤ÎÃͤò»ÈÍÑ';

$strValidateSQL = 'SQL ¤Î¸¡¾Ú';
$strValidatorError = 'SQL ¤Î¸¡¾Úµ¡Ç½¤ò½é´ü²½¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£%sdocumentation%s ¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë PHP ³ÈÄ¥¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strValue = 'ÃÍ';
$strVar = 'ÊÑ¿ô';
$strVersionInformation = '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó';
$strView = '¥Ó¥å¡¼';
$strViewDumpDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥À¥ó¥×¥Ó¥å¡¼ (¥¹¥­¡¼¥Þ)';
$strViewDumpDB = 'DB ¤Î¥À¥ó¥×(¥¹¥­¡¼¥Þ)ɽ¼¨';
$strViewDump = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×(¥¹¥­¡¼¥Þ)ɽ¼¨';
$strViewHasBeenDropped = '¥Ó¥å¡¼ %s ¤òÇË´þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';

$strWebServerUploadDirectoryError = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strWebServerUploadDirectory = '¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Ç¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strWelcome = '%s ¤Ø¤è¤¦¤³¤½';
$strWestEuropean = 'À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸ì';
$strWildcard = '¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É';
$strWindowNotFound = '¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥¶¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¶²¤é¤¯¿Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹¹¿·¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strWithChecked = '¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤ò:';
$strWriteRequests = '½ñ¤­¹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô';
$strWritingCommentNotPossible = '¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤¬Í­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strWritingRelationNotPossible = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤¬Í­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strWrongUser = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';

$strXkana = 'Á´³Ñ¥«¥Ê¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë'; // convert to X208-kana
$strXML = 'XML';

$strYes = '¤Ï¤¤';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Ãí°Õ: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò 0 (¥¼¥í)¤ËÀßÄꤹ¤ë¤ÈÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strZip = '"zip Êý¼°"';

// To translate:

$strEnclosingOptional = 'Enclosing of fields is optional'; //to translate

$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate

$strMIME_nodescription = '¤³¤ÎÊÑ´¹¤Ë¤ÏÍ­¸ú¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
$strMIME_transformation_options_note = '¤³¤Î½ñ¼°¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢ÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (Î㤨¤Ð¡Ö\\\\xyz¡×¤ä¡Öa\\\'b¡×)';//to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate

$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¹½Ê¸¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥êÆâ¤Î°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = '»ÈÍÑÃæ¤Î INSERT DELAYED ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤ߹þ¤ó¤À²ó¿ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¯¤Î´°Á´¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Áöºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Î㤨¤Ð¡ÖSELECT col1 FROM foo¡×¤Ï col1 ¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹¡£';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate

$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate

?>
Return current item: Modular Site Manager