Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/galician-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: galician-utf-8.inc.php,v 2.107 2005/10/30 10:03:49 nijel Exp $ */

/**
 * Translated by Xosé Calvo <xosecalvo at terra.es>
 */

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d de %B de %Y ás %H:%M';

$timespanfmt = '%s días, %s horas, %s minutos e %s segundos';

$strAbortedClients = 'Cancelado';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Introduza a rota absoluta completa ao directorio docSQL no servidor';
$strAccessDenied = 'Acceso Negado';
$strAccessDeniedExplanation = 'O phpMyAdmin tentouse conectar ao servidor de MySQL, mais o servidor rexeitou a conexión. Deberá comprobar o nome do servidor, o nome de usuario e o contrasinal no ficheiro config.inc.php e asegurarse de que corresponden coa información proporcionada polo administrador do servidor do MySQL.';
$strAction = 'Acción';
$strAddAutoIncrement = 'Engadir o valor incremental (AUTO_INCREMENT)';
$strAddConstraints = 'Adicionar limitacións'; 
$strAddDeleteColumn = 'Adicionar/Eliminar columnas de campo';
$strAddDeleteRow = 'Adicionar/Eliminar filas de criterios';
$strAddDropDatabase = 'Engadir "Eliminar a base de datos" (DROP DATABASE)';
$strAddedColumnComment = 'Púxoselle un comentario á columna';
$strAddedColumnRelation = 'Adicionóuselle unha relación á columna';
$strAddFields = 'Adicionar %s campo(s)';
$strAddHeaderComment = 'Adicionar un comentario proprio no cabezallo (\n liñas diferentes)';
$strAddIfNotExists = 'Adicionar SE NON EXISTIR'; 
$strAddIntoComments = 'Engadir aos comentarios';
$strAddNewField = 'Adicionar un novo campo';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Adicionar privilexios para a esta base de datos';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Adicionar privilexios para a esta tabela';
$strAddSearchConditions = 'Condición da pesquisa (ou sexa, o complemento da cláusula "WHERE"):';
$strAddToIndex = 'Adicionar ao índice &nbsp;%s&nbsp;coluna(s)';
$strAddUser = 'Adicionar un novo usuario';
$strAddUserMessage = 'Usuario adicionado.';
$strAdministration = 'Administración';
$strAffectedRows = 'Fileiras que se verán afectadas:';
$strAfter = 'Despois de %s';
$strAfterInsertBack = 'Voltar';
$strAfterInsertNewInsert = 'Inserir un novo rexistro';
$strAfterInsertNext = 'Modificar a fileira seguinte';
$strAfterInsertSame = 'Voltar para esta páxina'; 
$strAllTableSameWidth = 'mostrar todas as tabelas co mesmo ancho?';
$strAll = 'Todos';
$strAlterOrderBy = 'Ordenar a tabela por';
$strAnalyzeTable = 'Analizar a tabela';
$strAnd = 'E';
$strAnIndex = 'Adicionouse un índice a %s';
$strAny = 'Calquer';
$strAnyHost = 'Calquer servidor';
$strAnyUser = 'Calquer usuario';
$strApproximateCount = 'Pode ser aproximado. Consulte a FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'Adicionouse unha chave primaria a %s';
$strArabic = 'Árabe';
$strArmenian = 'Armenio';
$strAscending = 'Ascendente';
$strAtBeginningOfTable = 'No comezo da tabela';
$strAtEndOfTable = 'Ao final da tabela';
$strAttr = 'Atributos';
$strAutodetect = 'Autodetectar';
$strAutomaticLayout = 'Distribución automática';

$strBack = 'Voltar';
$strBaltic = 'Báltico';
$strBeginCut = 'COMEZA O RECORTE';
$strBeginRaw = 'COMEZA O TEXTO SIMPLE ("RAW")';
$strBinary = ' Binario ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binario - non editar ';
$strBinaryLog = 'Ficheiro de rexistro binario';
$strBinLogEventType = 'Tipo de evento';
$strBinLogInfo = 'Información';
$strBinLogName = 'Nome do ficheiro de rexistro';
$strBinLogOriginalPosition = 'Posición orixinal';
$strBinLogPosition = 'Posición';
$strBinLogServerId = 'ID do servidor';
$strBookmarkAllUsers = 'Permitir que calquer usuario poida acceder a este marcador'; 
$strBookmarkDeleted = 'Eliminouse o marcador.';
$strBookmarkLabel = 'Nome';
$strBookmarkQuery = 'A procura de SQL foi gardada';
$strBookmarkThis = 'Gardar esta procura de SQL';
$strBookmarkView = 'Só visualizar';
$strBrowseForeignValues = 'Visualizar valores alleos';
$strBrowse = 'Visualizar';
$strBufferPoolActivity = 'Actividade da reserva da memoria intermedia';
$strBufferPool = 'Reserva da memoria intermedia';
$strBufferPoolUsage = 'Uso da reserva da memoria intermedia';
$strBufferReadMisses = 'Fallos de lectura';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Fallos de lectura en %';
$strBufferWriteWaits = 'Esperas para escreber';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Esperas para escreber en %';
$strBulgarian = 'Búlgaro';
$strBusyPages = 'Páxinas ocupadas';
$strBzError = 'phpMyAdmin foi incapaz de comprimir os resultados debido a que esta versión do php ten unha extensión de Bz2 con erros. Recoméndase que configure a directiva <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> do seu ficheiro de configuración do phpMyAdmin para que sexa <code>FALSE</code>. Se quer usar a funcionalidade de compresión Bz2, actualice a unha versión posterior do php. Consulte o informe de erros %s para máis detalles.';
$strBzip = 'comprimido no formato "bzip"';

$strCalendar = 'Calendario'; 
$strCannotLogin = 'Non podo conectar co servidor de MySQL';
$strCantLoad = 'Non se pode carregar a extensión %s.<br />Comprobe a configuración do PHP.';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Non se puido carregar iconv ou precísase da extensión recode para a conversión do charset. Configure o php para que se poidan usar estas extensións ou indique que non se use a conversión de charset en phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Non se pode facer que este índice sexa PRIMARIO!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Non se puido usar nen iconv nen libiconv nen a función recode_stringf mentres haxa extensións por carregar. Comprobe a súa configuración do php.';
$strCardinality = 'Cardinalidade';
$strCaseInsensitive = 'sen distinguir maiúsculas de minúsculas';
$strCaseSensitive = 'distinguindo maiúsculas de minúsculas';
$strCentralEuropean = 'Centroeuropeu';
$strChangeCopyModeCopy = '... manter o anterior.';
$strChangeCopyMode = 'Crear un utilizador novo cos mesmos privilexios e...';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... eliminar o anterior das tabelas de utilizadores e recarregar os privilexios despóis.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... eliminar o anterior das tabelas de utilizadores.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... retirar-lle todos os privilexios activos ao anterior e eliminalo despóis.';
$strChangeCopyUser = 'Modificar a información de acceso (login) / Copiar utilizador';
$strChangeDisplay = 'Escolla o campo que se há de mostrar';
$strChange = 'Mudar';
$strChangePassword = 'Trocar o contrasinal';
$strCharset = 'Conxunto de caracteres';
$strCharsetOfFile = 'Conxunto de caracteres do ficheiro:';
$strCharsetsAndCollations = 'Conxuntos de caracteres e Ordes alfabéticas';
$strCharsets = 'Conxuntos de caracteres';
$strCheckAll = 'Marcá-los todos';
$strCheckOverhead = 'Exceso na comprobación'; 
$strCheckPrivs = 'Comprobar os privilexios';
$strCheckPrivsLong = 'Comprobar os privilexios da base de datos &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Verificar a tabela';
$strChoosePage = 'Escolla unha páxina para modificar';
$strColComFeat = 'Mostrando os comentarios das columnas';
$strCollation = 'Orde alfabética';
$strColumnNames = 'Nomes das Columnas';
$strColumnPrivileges = 'Privilexios proprios de columna';
$strCommand = 'Comando';
$strComments = 'Comentarios';
$strCommentsForTable = 'COMENTARIOS PARA A TABELA'; 
$strCompatibleHashing = 'Compatíbel co MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Insercións completas';
$strCompression = 'Compresión';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin non puido ler o seu ficheiro de configuración<br/>Isto podería deberse a que php atopou un erro nel ou a que php non puido atopar o ficheiro.<br/>Invoque o ficheiro de configuración directamente mediante o vínculo que hai máis abaixo e lea a mensaxe de erro de php que receba. Na maioría dos casos simplesmente faltan unha aspa ou un ponto e vírcula <br/>Se recebe unha páxina en branco é que todo está ben.';
$strConfigureTableCoord = 'Configure as coordenadas da tabela %s';
$strConnectionError = 'Non se pode conectar: os axustes non son válidos.'; 
$strConnections = 'Conexións';
$strConstraintsForDumped = 'Limitacións para os volcados das tabelas'; 
$strConstraintsForTable = 'Limitacións para a tabela'; 
$strCookiesRequired = 'A partir de aqui debe permitir cookies.';
$strCopy = 'Copiar';
$strCopyDatabaseOK = 'A base de dastos %s copiouse para %s';
$strCopyTable = 'Copiar a tabela a (base_de_datos<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'A tabela \$table copiouse para \$new_name.';
$strCopyTableSameNames = 'Non se pode copiar unha tabela sobre si mesma';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin foi incapaz de finalizar o fío %s. Probablemente xa está fechado.';
$strCreate = 'Crear';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREAR BASE DE DATOS antes de copiar';
$strCreateIndex = 'Crear un índice en&nbsp;%s&nbsp;colunas';
$strCreateIndexTopic = 'Crear un novo índice';
$strCreateNewDatabase = 'Crear unha nova base de datos';
$strCreateNewTable = 'Crear unha tabela nova na base de datos %s';
$strCreatePage = 'Crear unha páxina nova';
$strCreatePdfFeat = 'Creación de PDFs';
$strCreationDates = 'Datas de creación/actualización/comprobación'; 
$strCriteria = 'Criterio';
$strCroatian = 'Croata';
$strCSVOptions = 'Opcións CSV';
$strCyrillic = 'Cirílico';
$strCzech = 'Checo';
$strCzechSlovak = 'Checo-eslovaco'; 

$strDanish = 'Dinamarqués';
$strDatabase = 'Banco de Datos';
$strDatabaseEmpty = 'O nome da base de datos non existe!'; 
$strDatabaseExportOptions = 'Opcións de exportación da base de datos';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'A base de datos %s foi eliminada.';
$strDatabaseNoTable = 'Esta base de datos non contén nengunha tabela';
$strDatabases = 'Bancos de Datos';
$strDatabasesDropped = 'Elimináronse %s bases de datos sen problemas.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Deshabilitar as estatísticas';
$strDatabasesStatsEnable = 'Habilitar as estatísticas';
$strDatabasesStats = 'Estatísticas das bases de datos';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Nota: De habilitar as estatísticas da base de datos, ocasionará que se produza un tráfico denso entre o servidor web e o de MySQL.';
$strData = 'Datos';
$strDataDict = 'Dicionario de datos';
$strDataOnly = 'Só os datos';
$strDataPages = 'Páxinas con datos';
$strDBComment = 'Comentario da base de datos: ';
$strDBCopy = 'Copiar a base de datos para';
$strDBGContext = 'Contexto';
$strDBGContextID = 'ID do contexto';
$strDBGHits = 'Hits';
$strDBGLine = 'Liña';
$strDBGMaxTimeMs = 'Tempo máximo, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Tempo mínimo, ms';
$strDBGModule = 'Módulo';
$strDBGTimePerHitMs = 'Tempo/Hit, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Tempo total, ms';
$strDbPrivileges = 'Privilexios proprios de base de datos';
$strDBRename = 'Mudar o nome da base de datos para'; 
$strDbSpecific = 'específico da base de datos';
$strDefaultEngine = '%s é o motor de armacenamento predefinido neste servidor de MySQL.';
$strDefault = 'Padrón';
$strDefaultValueHelp = 'Para os valores por omisión, introduza un único valor, sen escapalo con barras ou aspas e usando este formato: a';
$strDefragment = 'Tabela de defragmentación'; 
$strDelayedInserts = 'Usar insercións demoradas'; 
$strDeleteAndFlushDescr = 'Este é o modo máis limpo, mais pode que recarregar os privilexios leve un pouco de tempo.';
$strDeleteAndFlush = 'Eliminar os usuarios e recarregar os privilexios a continuación.';
$strDeleted = 'Rexistro eliminado';
$strDeletedRows = 'Fileiras borradas:';
$strDelete = 'Eliminar';
$strDeleting = 'A eliminar %s';
$strDelOld = 'Esta páxina ten referencias a tabelas que xa non existen. Quere eliminar esas referencias?';
$strDescending = 'Descendente';
$strDescription = 'Descrición';
$strDictionary = 'dicionario';
$strDirtyPages = 'Páxinas suxas';
$strDisabled = 'Desactivado';
$strDisableForeignChecks = 'Desabilitar as comprobacións de chaves exteriores'; 
$strDisplayFeat = 'Mostrar as características';
$strDisplayOrder = 'Mostrar en orde:';
$strDisplayPDF = 'Mostrar o esquema PDF';
$strDoAQuery = 'Faga unha "procura por exemplo" (o comodín é "%")';
$strDocu = 'Documentación';
$strDoYouReally = 'Seguro? ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Está a piques de DESTRUIR unha base de datos inteira!'; 
$strDrop = 'Eliminar';
$strDropSelectedDatabases = 'Eliminar as bases de datos seleccionadas';
$strDropUsersDb = 'Eliminar as bases de datos que teñan os mesmos nomes que os usuarios.';
$strDumpingData = 'Extraindo datos da tabela';
$strDumpSaved = 'O vaciado gardouse no ficheiro %s.';
$strDumpXRows = 'Pór %s fileiras a partir da fileira %s.';
$strDynamic = 'dinámico';

$strEdit = 'Modificar';
$strEditPDFPages = 'Editar as páxinas PDF';
$strEditPrivileges = 'Modificar privilexios';
$strEffective = 'Efectivo';
$strEmpty = 'Borrar';
$strEmptyResultSet = 'MySQL retornou un conxunto vacío (ex. cero rexistros).';
$strEnabled = 'Activado';
$strEncloseInTransaction = 'Incluir a exportación nunha transacción'; 
$strEndCut = 'FIN DO RECORTE';
$strEnd = 'Fin';
$strEndRaw = 'FIN DO TEXTO SIMPLE ("RAW")';
$strEngineAvailable = '%s está disponíbel neste servidor de MySQL.';
$strEngineDisabled = '%s foi desactivado neste servidor de MySQL.';
$strEngines = 'Motores';
$strEngineUnsupported = 'Este servidor de MySQL non acepta o motor de armacenamento %s.';
$strEnglish = 'Inglés';
$strEnglishPrivileges = ' Nota: os nomes de privilexios do MySQL están en inglés';
$strError = 'Erro';
$strEscapeWildcards = 'Os caracteres comodín _ e % deberíanse escapar con \ para podelos usar literalmente';
$strEstonian = 'Estonio';
$strExcelEdition = 'Edición mediante MS-Excel'; 
$strExcelOptions = 'Opcións de Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Efectuar a procura gardada';
$strExplain = 'Explicar SQL';
$strExport = 'Exportar';
$strExtendedInserts = 'Insercións extendidas';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Tentativas falidas';
$strField = 'Campo';
$strFieldHasBeenDropped = 'Eliminouse o campo %s';
$strFields = 'Campos';
$strFieldsEmpty = ' O reconto de campos di que non hai nengún! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Os campos delimítanse con';
$strFieldsEscapedBy = 'Os campos escápanse con';
$strFieldsTerminatedBy = 'Os campos rematan por';
$strFileAlreadyExists = 'O ficheiro %s xa existe no servidor - escolla outro nome ou seleccione a opción de eliminar.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Non se puido ler o ficheiro';
$strFileNameTemplateHelp = 'Usar __DB__ para o nome da base de datos, __TABLE__ para o nome de tabela e opcións %sany strftime%s para a especificación da hora; a extensión engadirá-se automaxicamente. O rexto do texto manterá-se.';
$strFileNameTemplate = 'Modelo para o nome de ficheiro';
$strFileNameTemplateRemember = 'lembrar o modelo';
$strFixed = 'fixo';
$strFlushPrivilegesNote = 'Nota: phpMyAdmin recolle os privilexios dos usuarios directamente das tabelas de privilexios do MySQL. O contido destas tabelas pode diferir dos privilexios que usa o servidor se se levaron a cabo alteracións manuais. Neste caso, debería %svolver a carregar os privilexios%s antes de proseguir.';
$strFlushTable = 'Fechar a tabela ("FLUSH")';
$strFormat = 'Formato';
$strFormEmpty = 'Falta un valor no formulario!';
$strFreePages = 'Páxinas libres';
$strFullText = 'Textos completos';
$strFunction = 'Funcións';

$strGenBy = 'Xerado por';
$strGeneralRelationFeat = 'Características xerais das relacións';
$strGeneratePassword = 'Xerar un contrasinal';
$strGenerate = 'Xerar';
$strGenTime = 'Xerado en';
$strGeorgian = 'Xeorxiano'; 
$strGerman = 'Alemán';
$strGlobal = 'global';
$strGlobalPrivileges = 'Privilexios globais';
$strGlobalValue = 'Valor global';
$strGo = 'Executar';
$strGrantOption = 'Conceder';
$strGreek = 'Grego';
$strGzip = 'comprimido no formato "gzip"';

$strHasBeenAltered = 'foi alterado.';
$strHasBeenCreated = 'foi creado.';
$strHaveToShow = 'Ten que escoller polo menos unha columna para mostrar';
$strHebrew = 'Hebreu';
$strHexForBinary = 'Usar hexadecimal para os campos binários'; 
$strHome = 'Comezo ("Home")';
$strHomepageOfficial = 'Páxina Oficial do phpMyAdmin';
$strHostEmpty = 'O nome do servidor está vacío!';
$strHost = 'Servidor';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Opcións de exportación do Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Opcións de exportación do Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Húngaro';

$strIcelandic = 'Islandés';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Texto completo';
$strIgnore = 'Ignorar';
$strIgnoreInserts = 'Usar insercións ignoradas'; 
$strIgnoringFile = 'A ignorar o ficheiro %s';
$strImportDocSQL = 'Importar ficheiros de docSQL';
$strImportFiles = 'Importar ficheiros';
$strImportFinished = 'Finalizou a importación';
$strIndexes = 'Índices';
$strIndexHasBeenDropped = 'Eliminouse o índice %s';
$strIndex = 'Índice';
$strIndexName = 'Nome do índice&nbsp;:';
$strIndexType = 'Tipo de índice&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Creouse máis dunha chave %s para a columna `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'Non se lle deberían asignar ambas as dúas chaves PRIMARY e INDEX á columna `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemas cos índices da tabela `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Non se lle deberían asignar ambas as dúas chaves UNIQUE e INDEX á columna `%s`';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Tamaño do incremento para extender o tamaño dun espazo de tabela cando se encha.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Incremento de Autoextend';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Tamaño da memoria intermedia que usa InnoDB para gardar provisoriamente os datos e índices das súas tabelas.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Tamaño da reserva da memoria intermedia';
$strInnoDBDataFilePath = 'Ficheiros de datos';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Parte común do camiño do directorio que ten todos os ficheiros de datos de innoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Directorio base dos datos';
$strInnoDBPages = 'páxinas';
$strInnodbStat = 'Estado de InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'O seu ficheiro de configuración contén axustes (en concreto, o usuário root non ten contrasinal) que corresponden coa conta con todos os privilexios que MySQL fai por omisión. O seu servidor de MySQL está a rodar con esta configuración, está aberto a intrusións e habería que mirar de solucionar este problema de seguranza.';
$strInsertAsNewRow = 'Inserir unha nova columna';
$strInsertedRowId = 'Identificador da fileira inserida:';
$strInsertedRows = 'Fileiras inseridas:';
$strInsert = 'Inserir';
$strInsertNewRow = 'Inserir un novo rexistro';
$strInternalNotNecessary = '* Non se precisa dunha relación interna cando existe tamén en InnoDB.'; 
$strInternalRelations = 'Relacións internas'; 
$strInUse = 'en uso';
$strInvalidColumnCount = 'O número de columnas ten que ser maior de cero';
$strInvalidFieldAddCount = 'Ten que engadir un campo polo menos';
$strInvalidFieldCount = 'A tabela ha de ter, polo menos, un campo.';
$strInvalidRowNumber = '%d non é un número de fileira válido.';

$strJapanese = 'Xaponés';
$strJumpToDB = 'Saltar à base de datos &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = 'Os usuarios &quot;eliminados&quot; poderán ainda acceder ao servidor como sempre atá que se recarreguen os privilexios.';
$strJustDelete = 'Elimine só os usuarios das tabelas de privilexios.';

$strKeepPass = 'Non mude o contrasinal';
$strKeyname = 'Nome chave';
$strKill = 'Matar (kill)';
$strKorean = 'Coreano';

$strLandscape = 'Horizontal';
$strLatchedPages = 'Páxinas fechadas';
$strLatexCaption = 'Título da tabela';
$strLatexContent = 'Contido da tabela __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Título da tabela continuado';
$strLatexContinued = '(continuado)';
$strLatexIncludeCaption = 'Incluir o título da tabela';
$strLatexLabel = 'Chave da etiqueta';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Opcións para LaTeX';
$strLatexStructure = 'Estrutura da tabela __TABLE__';
$strLatvian = 'Letonio';
$strLengthSet = 'Tamaño/Definir*';
$strLimitNumRows = 'Número de rexistros por páxina:';
$strLinesTerminatedBy = 'As liñas rematan por';
$strLinkNotFound = 'Non se atopou o vínculo';
$strLinksTo = 'Vincúlase con';
$strLithuanian = 'Lituano';
$strLocalhost = 'Local';
$strLocationTextfile = 'Localización do arquivo de texto';
$strLogin = 'Entrada (login)';
$strLoginInformation = 'Información sobre o acceso (login)';
$strLogout = 'Sair';
$strLogPassword = 'Contrasinal:';
$strLogServer = 'Servidor'; 
$strLogUsername = 'Nome de usuario:';
$strLongOperation = 'Esta operación pode que leve moito tempo. Procésase igual?';

$strMaximumSize = 'Tamaño máximo: %s%s'; 
$strMbExtensionMissing = 'Non se atopou a extensión mbstring PHP e parece que está a usar un conxunto de caracteres multibyte. Sen a extensión mbstring, o phpMyAdmin é incapaz de partir cadeas correctamente e pode provocar resultados inesperados.';
$strMbOverloadWarning = 'Ten activada mbstring.func_overload na configuración do PHP. Esta opción é incompatíbel co phpMyAdmin e podería ocasionar danos nos datos';
$strMIME_available_mime = 'Tipos MIME disponíbeis';
$strMIME_available_transform = 'Transformacións disponíbeis';
$strMIME_description = 'Descrición';
$strMIME_MIMEtype = 'Tipo MIME';
$strMIME_nodescription = 'Non existe descrición desta transformación.<br />Pergunte-lle ao autor que é o que fai %s.';
$strMIME_transformation_note = 'Para unha lista das opcións de transformación disponíbeis e as súas transformacións de tipos MIME, faga clic sobre %sdescricións de transformacións%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Introduza os valores das opcións de transformación usando este formato:\'a\',\'b\',\'c\'...<br />Se necesita introducir unha barra para trás ("\") ou aspas simples ("\'") entre estes valores, preceda-os de barra para trás (por exemplo \'\\\\xyz\' ou \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Opcións de transformación';
$strMIME_transformation = 'Transformación do navegador';
$strMIMETypesForTable = 'TIPOS MIME PARA A TABELA'; 
$strMIME_without = 'Os tipos MIME en cursiva non contan cunha función de transformación separada';
$strModifications = 'As modificacións foron gardadas';
$strModifyIndexTopic = 'Modificar un índice';
$strModify = 'Modificar';
$strMoveTable = 'Mover a tabela a (base_de_datos<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableOK = 'Moveuse a tabela %s para %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Non se pode mover unha tabela sobre si mesma';
$strMultilingual = 'multilíngüe';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'O tamaño por omisión do punteiro de datos en bytes; usarase con CREATE TABLE para tabelas MyISAM cando non se especifique a opción MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Tamaño do punteiro de datos';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Se o ficheiro temporario usado para a creación rápida dun índice de MyISAM for máis grande que se se usar o caché de chaves na cantidade que se especifique aquí, preferir o método da caché de chaves.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Tamaño máixmo dos ficheiros temporarios no momento de crear índices';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'O tamaño máximo do ficheiro temporario que se lle permite utilizar a MySQL no momento de recrear un índice MyISAM (durante REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ou LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Tamaño máximo dos ficheiros de ordenación temporarios';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'O modo de recuperación automática de tabelas MyISAM escaralladas, tal e como se configura na opción de inicio do servidor --myisam-recover.';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Modo de recuperación automática';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Se este valor é maior que 1, os índices das tabelas MyISAM créanse en paralelo (cada índice no seu propio fío) durante o proceso Reparar ordenando.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Reparar os fíos';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Cantidade de memoria intermedia que se reserva ao ordenar os índices MyISAM durante unha instrución REPAIR TABLE ou ao crear índices con CREATE INDEX ou ALTER TABLE.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Tamaño da memoria intermedia de ordenación';
$strMySQLCharset = 'Código de caracteres (Charset) MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Codificación de caracteres (Collation) da conexión de MySQL';
$strMySQLReloaded = 'MySQL reiniciado.';
$strMySQLSaid = 'Mensaxes do MySQL: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% a rodar no servidor %pma_s2% como %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Mostrar os procesos';
$strMySQLShowStatus = 'Mostrar información de tempo de execución do MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Mostrar as variábeis de sistema do MySQL';

$strName = 'Nome';
$strNext = 'Seguinte';
$strNoActivity = 'Non se rexistrou actividade algunha desde hai %s segundos ou máis. Terá que entrar de novo';
$strNoDatabases = 'Non hai nengunha base de datos';
$strNoDatabasesSelected = 'Non hai nengunha base de datos seleccionada.';
$strNoDescription = 'sen descrición';
$strNoDetailsForEngine = 'Non se conta con información de estado detallada sobre este motor de armacenamento.';
$strNoDropDatabases = 'Os comandos "Eliminar a base de datos" non están permitidos.';
$strNoExplain = 'Saltar a explicacion de SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin usa-se mellor cun navegador que <b>acepte molduras</b>.';
$strNoIndex = 'Non se definiu un índice';
$strNoIndexPartsDefined = 'Non se definiron partes do índice';
$strNoModification = 'Sen cambios';
$strNone = 'Nengun';
$strNo = 'Non';
$strNoOptions = 'Este formato non ten opcións';
$strNoPassword = 'Sen Contrasinal';
$strNoPermission = 'O servidor web non ten permiso para gardar o ficheiro %s.';
$strNoPhp = 'sen código PHP';
$strNoPrivileges = 'Sen Privilexios';
$strNoRights = 'Non ten direitos suficientes para estar aquí agora!';
$strNoRowsSelected = 'Non hai fileiras seleccionadas'; 
$strNoSpace = 'Non hai espacio para gardar o ficheiro %s.';
$strNoTablesFound = 'Non se achou nengunha tabela na base de datos';
$strNoThemeSupport = 'Non ten a funcionalidade dos temas. Comprobe a configuración e/ou os seus temas no directorio %s.';
$strNotNumber = 'Non é un número!';
$strNotOK = 'non conforme';
$strNotSet = 'Non se atopou a tabela <b>%s</b>ou non se indicou en %s';
$strNoUsersFound = 'Non se achou nengun(s) usuario(s).';
$strNoValidateSQL = 'Saltarse a validacion de';
$strNull = 'Nulo';
$strNumSearchResultsInTable = '%s ocorrencias(s) dentro da tabela <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Total:</b> <i>%s</i> ocorrencia(s)';
$strNumTables = 'Tabelas';

$strOK = 'Conforme';
$strOperations = 'Operacións';
$strOperator = 'Operador'; 
$strOptimizeTable = 'Optimizar a tabela';
$strOr = 'ou';
$strOverhead = 'De máis (Overhead)';
$strOverwriteExisting = 'Eliminar o(s) ficheiro(s) xa existente(s)';

$strPageNumber = 'Número de páxina:';
$strPagesToBeFlushed = 'Páxinas que se eliminarán';
$strPaperSize = 'Tama?o do papel';
$strPartialText = 'Textos parciais';
$strPasswordChanged = 'Modificou-se sen problemas o contrasinal de %s.';
$strPassword = 'Contrasinal';
$strPasswordEmpty = 'O contrasinal está vacío!';
$strPasswordHashing = 'Hash do contrasinal';
$strPasswordNotSame = 'Os contrasinais non son os mesmos!';
$strPdfDbSchema = 'Esquema da base de datos "%s" - Páxina %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Non existe a tabela "%s".';
$strPdfNoTables = 'Sen tabelas';
$strPerHour = 'por hora';
$strPerMinute = 'por minuto';
$strPerSecond = 'por segundo';
$strPersian = 'Persa';
$strPhoneBook = 'directorio telefónico';
$strPHP40203 = 'Está a usar PHP 4.2.3, que contén un erro importante relacionado coas cadeas multi-byte (mbstring). Consulte o informe de erros número 19404. Non se recomenda usar esta versión do PHP co phpMyAdmin.';
$strPhp = 'Crear código PHP';
$strPHPVersion = 'Versión do PHP';
$strPmaDocumentation = 'Documentación do phpMyAdmin';
$strPmaUriError = 'A directiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> DEBE estar asignada no seu ficheiro de configuración.';
$strPolish = 'Polonés';
$strPortrait = 'Vertical';
$strPos1 = 'Inicio';
$strPrevious = 'Anterior';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Eliminouse a chave primaria';
$strPrimaryKeyName = 'O nome da chave primaria debe ser... PRIMARIA';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARIA" <b>debe</b> ser o nome de e <b>só de</b> unha chave primaria)';
$strPrimary = 'Primaria';
$strPrint = 'Imprimir';
$strPrintViewFull = 'Vista previa da impresión (con textos completos)'; 
$strPrintView = 'Visualización previa da impresión';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Inclue todos os privilexios a excepción de GRANT (Conceder).';
$strPrivDescAlter = 'Permite alterar a estrutura das tabelas xa existentes.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Permite alterar e eliminar rotinas armacenadas.';
$strPrivDescCreateDb = 'Permite crear novas bases de datos e tabelas.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Permite crear rotinas armacenadas.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Permite crear tabelas novas.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Permite crear tabelas temporais.';
$strPrivDescCreateUser = 'Permite crear, eliminar e mudar o nome das contas de usuario.';
$strPrivDescCreateView = 'Permite crear vistas novas.';
$strPrivDescDelete = 'Permite eliminar datos.';
$strPrivDescDropDb = 'Permite eliminar bases de datos e tabelas.';
$strPrivDescDropTbl = 'Permite eliminar tabelas.';
$strPrivDescExecute5 = 'Permite executar rotinas armacenadas.';
$strPrivDescExecute = 'Permite facer correr procedimentos armacenados. Non funciona nesta versión do MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Permite importar e exportar datos desde e para ficheiros.';
$strPrivDescGrant = 'Permite acrescentar usuarios e privilexios sen recarregar as tabelas de privilexios.';
$strPrivDescIndex = 'Permite crear e eliminar índices.';
$strPrivDescInsert = 'Permite inserir e substituir datos.';
$strPrivDescLockTables = 'Permite bloquear tabelas do fío en uso';
$strPrivDescMaxConnections = 'Limita o número de conexións novas por hora que pode abrir un usuario.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Limita o número de procuras por hora que pode enviar un usuario.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Limita o número de comandos que modifiquen unha tabela ou database por hora que pode executar un usuario.';
$strPrivDescProcess3 = 'Permite matar procesos pertencentes a outros usuarios.';
$strPrivDescProcess4 = 'Permite ver as procuras completas na listaxe de procesos.';
$strPrivDescReferences = 'Non funciona nesta versión do MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Permite recarregar a configuración do servidor e limpar a súa caché.';
$strPrivDescReplClient = 'Permite-lle ao usuario perguntar onde están os escravos e os masters.';
$strPrivDescReplSlave = 'Necesario para os escravos de replicación.';
$strPrivDescSelect = 'Permite gravar datos.';
$strPrivDescShowDb = 'Permite acceder á listaxe de bases de datos completa';
$strPrivDescShowView = 'Permite realizar consultas SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Permite apagar o servidor.';
$strPrivDescSuper = 'Permite conexións, mesmo chegado ao número máximo de conexións. Ven requerido para a maioría das operación administracións, como configurar as variábeis globais ou matar os fíos doutros usuarios.';
$strPrivDescUpdate = 'Permite modificar datos.';
$strPrivDescUsage = 'Sen privilexios.';
$strPrivileges = 'Privilexios';
$strPrivilegesReloaded = 'Non houbo problemas ao recarregar os privilexios.';
$strProcesslist = 'Listaxe dos procesos';
$strPutColNames = 'Pór os nomes dos campos na primeira fileira';

$strQBEDel = 'Eliminar';
$strQBEIns = 'Inserir';
$strQBE = 'Procurar cun exemplo';
$strQueryFrame = 'Xanela de procuras';
$strQueryOnDb = 'Procura tipo SQL na base de datos <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'Historial de SQL';
$strQueryStatistics = '<b>Estatística das procuras</b>: Desde que se iniciou, enviáronselle ao servidor %s procuras.';
$strQueryTime = 'A pesquisa levou %01.4f segundos';
$strQueryType = 'Tipo de procura';
$strQueryWindowLock = 'Non escreber sobre esta procura desde fora da xanela';

$strReadRequests = 'Peticións de lectura';
$strReceived = 'Recibido';
$strRecords = 'Rexistros';
$strReferentialIntegrity = 'Comprobar a integridade das referencias:';
$strRefresh = 'Refrescar'; 
$strRelationalSchema = 'Relational schema';
$strRelationNotWorking = 'Desactivouse a funcionalidade adicional para o traballo con tabelas vinculadas. Para saber o por que, faga click%saqu&iacute;%s.';
$strRelationsForTable = 'RELACIÓNS PARA A TABELA'; 
$strRelations = 'Relacións';
$strRelationView = 'Vista das relacións';
$strReloadFailed = 'A reinicialización do MySQL fallou.';
$strReloadingThePrivileges = 'A recarregar os privilexios';
$strReloadMySQL = 'Reinicializar o MySQL';
$strRemoveSelectedUsers = 'Eliminar os usuarios seleccionados';
$strRenameDatabaseOK = 'Mudou-se-lle o nome á base de datos %s para %s'; 
$strRenameTableOK = 'A tabela \$table renomeouse para \$new_name';
$strRenameTable = 'Renomear a tabela para';
$strRepairTable = 'Reparar a tabela';
$strReplaceNULLBy = 'Substituir NULL por ';
$strReplaceTable = 'Substituir os datos da tabela polos do ficheiro';
$strReset = 'Reiniciar';
$strResourceLimits = 'Limites de recursos';
$strReType = 'Reescreber';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Os usuarios terán ainda o privilexio USAGE até que se recarreguen os privilexios.';
$strRevokeAndDelete = 'Retirar-lles todos os privilexios activos aos usuarios e eliminá-los a continuación.';
$strRevokeMessage = 'Retirou-lle os privilexios a %s';
$strRevoke = 'Revogar';
$strRomanian = 'Romeno';
$strRowLength = 'Lonxitude da fileira';
$strRows = 'Fileiras';
$strRowsFrom = 'fileiras, a comezar da';
$strRowSize = ' Tamaño da fileira ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (cabezallos rotados)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontal';
$strRowsModeOptions = 'en modo %s e repetir os cabezallos de cada %s celas';
$strRowsModeVertical = 'vertical';
$strRowsStatistic = 'Estatísticas da Fileira';
$strRunning = 'a rodar no servidor %s';
$strRunQuery = 'Enviar esta procura';
$strRunSQLQuery = 'Efectuar unha procura SQL na base de datos %s';
$strRussian = 'Ruso';

$strSave = 'Gardar';
$strSaveOnServer = 'Gardar no servidor no directorio %s';
$strScaleFactorSmall = 'O factor de reducción é demasiado pequeno para que o esquema caiba nunha única páxina';
$strSearchFormTitle = 'Procurar na base de datos';
$strSearchInTables = 'Dentro da(s) tabela(s):';
$strSearchNeedle = 'Palabras(s) ou valore(s) a procurar (o comodín é: "%"):';
$strSearchOption1 = 'polo menos unha das palabras';
$strSearchOption2 = 'todas as palabras';
$strSearchOption3 = 'a frase exacta';
$strSearchOption4 = 'como expresión regular';
$strSearch = 'Procurar';
$strSearchResultsFor = 'Procurar os resultados para "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Atopar:';
$strSecretRequired = 'O ficheiro de configuración agora necesita un contrasinal secreto (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Seleccione unha base de dados';
$strSelectAll = 'Seleccionar todo';
$strSelectBinaryLog = 'Seleccione o ficheiro de rexistro binario que quer ver';
$strSelectFields = 'Seleccione os campos (mínimo 1)';
$strSelectNumRows = 'a procurar';
$strSelectTables = 'Seleccionar tabelas';
$strSend = 'Enviar <i>(gravar nun ficheiro)</i><br />';
$strSent = 'Enviado';
$strServerChoice = 'Escolla de Servidor';
$strServerNotResponding = 'O servidor non está a responder'; 
$strServer = 'Servidor';
$strServerStatus = 'Información sobre o runtime';
$strServerStatusUptime = 'Este servidor de MySQL leva funcionando %s. Iniciouse às %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesos';
$strServerTabVariables = 'Variábeis';
$strServerTrafficNotes = '<b>Tráfico do servidor</b>: Estas tabelas mostran as estatísticas do tráfico da rede neste servidor de MySQL desde que se iniciou.';
$strServerVars = 'Variábeis e configuración do servidor';
$strServerVersion = 'Versión do servidor';
$strSessionValue = 'Valor da sesión';
$strSetEnumVal = 'Se o tipo de campo é "enum" ou "set", introduza os valores usando este formato: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Se precisar pór unha barra invertida (" \ ") ou aspas simples (" \' ") entre estes valores, preceda a barra e as aspas de barras invertidas (por exemplo \'\\\\xyz\' ou \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Ver todos os rexistros';
$strShowColor = 'Mostrar a cor';
$strShowDatadictAs = 'Formato do dicionario de datos';
$strShowFullQueries = 'Mostrar as procuras completas';
$strShowGrid = 'Mostrar a grella';
$strShowingRecords = 'Mostrando rexistros ';
$strShow = 'Mostrar';
$strShowPHPInfo = 'Mostrar información sobre o PHP';
$strShowTableDimension = 'Mostrar a dimensión das tabelas';
$strShowTables = 'Mostrar as tabelas';
$strShowThisQuery = ' Mostrar esta procura aquí outra vez ';
$strSimplifiedChinese = 'Chinés simplificado';
$strSingly = 'a refacer logo de insercións e destrucións (shingly)';
$strSize = 'Tamaño';
$strSlovak = 'Eslovaco';
$strSlovenian = 'Esloveno';
$strSocketProblem = '(ou o soquete local do servidor de MySQL non se configurou correctamente)';
$strSortByKey = 'Ordenar pola chave'; 
$strSort = 'Ordenar';
$strSpaceUsage = 'Uso do espazo';
$strSpanish = 'Español'; 
$strSplitWordsWithSpace = 'As palabras divídense cun carácter de espazo (" ").';
$strSQLExportCompatibility = 'Compatibilidade coa exportación SQL';
$strSQLExportType = 'Tipo de exportación'; 
$strSQLOptions = 'Opcións SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Cabe a posibilidade de que atopase un erro no procesador de SQL. Examine a súa pesquisa con atención e comprobe que as aspas son correctas e que cada un ten o seu par. Outras causas posíbeis serían que tentase enviar un ficheiro con binario fora dunha área de texto entre aspas. Tamén pode tentar facer a súa pesquisa na liña de comandos do MySQL. A mensaxe de erro que lle envía o servidor de MySQL, e que aparece máis abaixo (de habela), tamén o pode axudar a diagnosticar o problema. Se persisten os erros ou se o procesador falla cando mesmo a liña de comandos vai ben,reduza o texto da pesquisa à parte concreta que produce o erro e envíe unha mensaxe de erro co texto da sección RECORTE que aparece a continuación:';
$strSQLParserUserError = 'Parece que houbo un problema na súa pesquisa en SQL. Se máis abaixo aparece unha mensaxe de erro do servidor de MySQL, isto pode axudar a diagnosticar o problema';
$strSQLQuery = 'comando SQL';
$strSQLResult = 'Resultado SQL';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'O identificador non é válido';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Falta pór a aspa final';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Hai unha secuencia de puntuación que resulta descoñecida';
$strStatCheckTime = 'Comprobación máis recente';
$strStatCreateTime = 'Creación';
$strStatement = 'Informacións';
$strStatUpdateTime = 'Actualización máis recente';
$strStatus = 'Estado';
$strStorageEngine = 'Motor de armacenamento';
$strStorageEngines = 'Motores de armacenamento';
$strStrucCSV = 'Datos CSV';
$strStrucData = 'Estrutura e datos';
$strStrucDrop = 'Adicionar \'Eliminar a tabela anterior se xa existe\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV (para datos de MS Excel)';
$strStrucNativeExcel = 'Datos nativos de MS Excel'; 
$strStrucOnly = 'Só a estrutura';
$strStructPropose = 'Propor unha estrutura para a tabela';
$strStructure = 'Estrutura';
$strSubmit = 'Submeter';
$strSuccess = 'O seu comando de SQL executou-se com éxito';
$strSum = 'Suma';
$strSwedish = 'Sueco';
$strSwitchToDatabase = 'Pasar á base de datos copiada';
$strSwitchToTable = 'Ir à tabela copiada';

$strTableComments = 'Comentarios da tabela';
$strTableEmpty = 'O nome da tabela está vacío!';
$strTableHasBeenDropped = 'Eliminouse a tabela %s';
$strTableHasBeenEmptied = 'Vaciouse a tabela %s';
$strTableHasBeenFlushed = 'Fechouse a tabela %s';
$strTableMaintenance = 'Tabela de manutención';
$strTableOfContents = 'Índice';
$strTableOptions = 'Opcións de tabela';
$strTables = '%s tabela(s)';
$strTableStructure = 'Estrutura da tabela';
$strTable = 'Tabela';
$strTableType = 'Tipo da tabela';
$strTakeIt = 'colle-o'; 
$strTblPrivileges = 'Privilexios proprios de tabela';
$strTextAreaLength = ' Por causa da sua lonxitude,<br /> este campo pode non ser editábel ';
$strThai = 'Tailandés';
$strTheme = 'Tema / Estilo'; 
$strThisHost = 'Este servidor';
$strThisNotDirectory = 'Isto non era un directorio';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Finalizouse o fío %s.';
$strTime = 'Tempo';
$strToggleScratchboard = 'conmutar o borrador';
$strTotal = 'total';
$strTotalUC = 'Total';
$strTraditionalChinese = 'Chinés tradicional';
$strTraditionalSpanish = 'Español tradicional';
$strTraffic = 'Tráfico';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Mostrar un vínculo para baixar os datos binarios dun campo. A primeira opción é o nome do ficheiro binario. A segunda é un nome posíbel para o campo dunha fileira de tabela que conteña o nome do ficheiro. Se pretende seleccionar a segunda opción, a primeira deberá conter só unha cadea vacia'; 
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Mostra unha representación hexadecimal dos datos.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Mostra unha imaxe reducida vinculábel. Opcións: anchura,altura en píxeles (mantén a proporción orixinal)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Mostra un vínculo a esta imaxe (ou sexa, baixada directa de blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Ver image/jpeg: na liña';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Colle un campo TIME, TIMESTAMP ou DATETIME e formata-o usando o seu formato de data local. A primeira opción é offset (en horas), que se engadirá á marca horaria (timestamp, por omisión, 0). A segunda opción é un formato de data diferente dependendo dos parámetros disponíbeis para a función strftime() do PHP.';
$strTransformation_text_plain__external = 'SÓ EN LINUX: Inícia unha aplicación externa e envia-lle o campo de datos por meio do input padrón. Devolve a saída padrón da aplicación. Por omisión é Tidy, para que resulte código HTML claro. Por razóns de seguranza, ten que editar manualmente o ficheiro libraries/transformations/text_plain__external.inc.php e inserir as ferramentas que quer permitir que funcionen. A primeira opción, polo tanto, é o número do programa que quer usar e a segunda opción son os parámetros do programa. O terceiro parámetro, se é 1, usará htmlspecialchars() para convertir a saída (Por omisión é 1). Un cuarto parámetro, se é 1, porá un NOWRAP na cela de contidos para que toda a saída se mostre sen reformatar (Por omisión é 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Mantén o formato orixinal do campo. Non hai Escape.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Mostra unha imaxe e un vínculo; o campo conte o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é o ancho en píxeles; a terceira é a altura.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Mostra un vínculo; o campo contén o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é un título para o vínculo.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Só mostra parte dunha cadea. A primeira opción é unha distancia para definir onde comeza a saída de texto (por omisión, 0). A segunda opción é unha distancia cando texto se devolve. Se é vacio, volve todo o texto que resta. A terceira opción define que caracteres se engadirán á saída cando se devolve unha subcadea (Por omisión: ...).';
$strTruncateQueries = 'Interrumpir as procuras mostradas';
$strTurkish = 'Turco';
$strType = 'Tipo';

$strUkrainian = 'Ucraniano';
$strUncheckAll = 'Quitar-lles as marcas a todos';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Único';
$strUnknown = 'descoñecido';
$strUnselectAll = 'Non seleccionar nada';
$strUpdatePrivMessage = 'Acaba de actualizar os privilexios de %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Actualizouse o perfil.';
$strUpdateQuery = 'Actualizar a procura';
$strUpdComTab = 'Consulte a Documentación para saber como actualizar a tabela Column_comments';
$strUpgrade = 'Deberia actualizar a %s %s ou posterior.'; 
$strUsage = 'Uso';
$strUseBackquotes = 'Protexer os nomes das tabelas e dos campos con&nbsp;" ` "';
$strUseHostTable = 'Usar a tabela de Host';
$strUserAlreadyExists = 'O usuario %s xa existe';
$strUserEmpty = 'O nome do usuario está vacío!';
$strUserName = 'Nome do usuario';
$strUserNotFound = 'Non se atopou o usuario seleccionado na tabela de privilexios.';
$strUserOverview = 'Vista xeral dos usuarios';
$strUsersDeleted = 'Os usuarios seleccionados elimináron-se sen problemas.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Utilizadores que teñen acceso a &quot;%s&quot;';
$strUser = 'Usuario';
$strUseTabKey = 'Use a tecla do tabulador para moverse de valor en valor ou a tecla CONTROL combinada cunha flecha para moverse a calquer sitio';
$strUseTables = 'Usar as tabelas';
$strUseTextField = 'Use campo de texto';
$strUseThisValue = 'Usar este valor';

$strValidateSQL = 'Validar SQL';
$strValidatorError = 'Non foi posíbel iniciar o comprobador de SQL. Comprobe que ten instaladas todas as extensións de php tal e como se descrebe na %sdocumentación%s.';
$strValue = 'Valor';
$strVar = 'Variable';
$strVersionInformation = 'Información sobre a versión';
$strViewDumpDatabases = 'Ver o volcado das bases de datos';
$strViewDumpDB = 'Ver o esquema do volcado da base de datos';
$strViewDump = 'Ver o esquema do volcado da tabela';
$strViewHasBeenDropped = 'Deixouse a vista %s';
$strView = 'Vista';

$strWebServerUploadDirectory = 'directorio de subida (upload) do servidor web';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Non se pode acceder ao directorio que designou para as subidas (upload)';
$strWelcome = 'Benvida/o a %s';
$strWestEuropean = 'Europeu ocidental';
$strWildcard = 'comodín';
$strWindowNotFound = 'Non se puido modificar a xanela de destino do navegador. Talvez porque fechou a xanela da que depende ou porque o seu navegador está a bloquear as actualizacións entre xanelas xa que asi o pediu na configuración de seguranza do navegador.';
$strWithChecked = 'Todos os marcados';
$strWriteRequests = 'Peticións de escrita';
$strWritingCommentNotPossible = 'Non é posíbel escreber o comentario';
$strWritingRelationNotPossible = 'Non é posíbel escreber a relación';
$strWrongUser = 'Usuario ou contrasinal errado. Acceso negado.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Si';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Nota: Se estas opcións se configuran como 0 (cero) elimina-se o limite.';
$strZip = 'comprimido no formato "zip"';

// To translate:
$strAndThen = 'and then'; //to translate

$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strEnclosingOptional = 'Enclosing of fields is optional'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strNothingToImport = 'You didn\'t enter any data to import!'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVInput = 'Invalid CSV input, could not parse!'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strJoins = 'Joins'; //to translate
$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAY queues.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
?>
Return current item: Modular Site Manager