Location: PHPKode > projects > Modular Site Manager > htdocs/phpmyadmin/lang/czech-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: czech-iso-8859-2.inc.php,v 2.136 2005/11/13 23:16:15 nijel Exp $ */

/**
 * Czech language file by
 *   Michal Èihaø <hide@address.com>
 */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bajtù', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Nedìle', 'Pondìlí', 'Úterý', 'Støeda', 'Ètvrtek', 'Pátek', 'Sobota');
$month = array('ledna', 'února', 'bøezna', 'dubna', 'kvìtna', 'èervna', 'èervence', 'srpna', 'záøí', 'øíjna', 'listopadu', 'prosince');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%a %d. %b %Y, %H:%M';

$timespanfmt = '%s dnù, %s hodin, %s minut a %s sekund';

$strAbortedClients = 'Pøeru¹ené';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'docSQL adresáø';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se pokusil pøipojit k&nbsp;MySQL serveru, a ten odmítl pøipojení. Zkontrolujte jméno serveru, u¾ivatelské jméno a heslo v&nbsp;souboru config.inc.php a ujistìte se, ¾e jsou toto¾né s&nbsp;tìmi, které máte od administrátora MySQL serveru.';
$strAccessDenied = 'Pøístup odepøen';
$strAction = 'Akce';
$strAddAutoIncrement = 'Pøidat hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Pøidat integritní omezení';
$strAddDeleteColumn = 'Pøidat nebo odebrat sloupec';
$strAddDeleteRow = 'Pøidat nebo odebrat øádek';
$strAddDropDatabase = 'Pøidat DROP DATABASE';
$strAddedColumnComment = 'Pøidán komentáø ke sloupci';
$strAddedColumnRelation = 'Pøidána relace pro sloupec';
$strAddFields = 'Pøidat %s sloupcù';
$strAddHeaderComment = 'Pøidat vlastní komentáø do hlavièky (\\n oddìluje øádky)';
$strAddIfNotExists = 'Pøidat IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Do komentáøù pøidat';
$strAddNewField = 'Pøidat sloupec';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Pøidat oprávnìní pro databázi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Pøidat oprávnìní pro tabulku';
$strAddSearchConditions = 'Pøidat vyhledávací parametry (èást dotazu po pøíkazu &bdquo;WHERE&ldquo;):';
$strAddToIndex = 'Pøidat %s sloupcù do indexu';
$strAddUserMessage = 'U¾ivatel byl pøidán.';
$strAddUser = 'Pøidat nového u¾ivatele';
$strAdministration = 'Správa';
$strAffectedRows = 'Ovlivnìné øádky:';
$strAfterInsertBack = 'Návrat na pøedchozí stránku';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vlo¾it dal¹í øádek';
$strAfterInsertNext = 'Upravit následující øádek';
$strAfterInsertSame = 'Návrat na tuto stránku';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllowInterrupt = 'Povolit pøeru¹ení importu v&nbsp;pøípadì ¾e skript pozná, ¾e se blí¾í èasový limit nastavený v&nbsp;PHP. Tímto zpùsobem mù¾ete importovat i velké soubory, ale mù¾e to zpùsobit problémy s&nbsp;transakcemi.';
$strAllTableSameWidth = 'Pou¾ít pro v¹echny tabulky stejnou ¹íøku';
$strAll = 'V¹echno';
$strAlterOrderBy = 'Zmìnit poøadí tabulky podle';
$strAnalyzeTable = 'Analyzovat tabulku';
$strAnd = 'a';
$strAndThen = 'a poté';
$strAnIndex = 'K&nbsp;tabulce %s byl pøidán index';
$strAnyHost = 'Jakýkoliv poèítaè';
$strAny = 'Jakýkoliv';
$strAnyUser = 'Jakýkoliv u¾ivatel';
$strApproximateCount = 'Mù¾e být nepøesné, viz FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'V&nbsp;tabulce %s byl vytvoøen primární klíè';
$strArabic = 'Arab¹tina';
$strArmenian = 'Armén¹tina';
$strAscending = 'Vzestupnì';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèátku tabulky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabulky';
$strAttr = 'Vlastnosti';
$strAutodetect = 'Automaticky zjistit';
$strAutomaticLayout = 'automatické rozvr¾ení';

$strBack = 'Zpìt';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBeginRaw = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBinary = ' Binární ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binární - neupravujte ';
$strBinaryLog = 'Binární log';
$strBinLogEventType = 'Typ události';
$strBinLogInfo = 'Informace';
$strBinLogName = 'Jméno logu';
$strBinLogOriginalPosition = 'Pùvodní pozice';
$strBinLogPosition = 'Pozice';
$strBinLogServerId = 'ID serveru';
$strBookmarkAllUsers = 'Umo¾nit v¹em u¾ivatelùm pou¾ívat tuto polo¾ku';
$strBookmarkCreated = 'Vytvoøen oblíbený dotaz %s';
$strBookmarkDeleted = 'Polo¾ka byla smazána z&nbsp;oblíbených.';
$strBookmarkLabel = 'Název';
$strBookmarkQuery = 'Oblíbený SQL dotaz';
$strBookmarkReplace = 'Pøepsat existující oblíbený dotaz stejného jména';
$strBookmarkThis = 'Pøidat tento SQL dotaz do oblíbených';
$strBookmarkView = 'Zobrazit';
$strBrowseForeignValues = 'Projít hodnoty cizích klíèù';
$strBrowse = 'Projít';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivita vyrovnávací pamìti';
$strBufferPoolUsage = 'Vyu¾ití vyrovnávací pamìti';
$strBufferPool = 'Vyrovnávací pamì»';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadkù pøi ètení v&nbsp;%';
$strBufferReadMisses = 'Výpadkù pøi ètení';
$strBufferWriteWaits = 'Èekání na zápis';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Èekání na zápis v&nbsp;%';
$strBulgarian = 'Bulhar¹tina';
$strBusyPages = 'Zpracovávaných stránek';
$strBzError = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo zkomprimovat výpis, proto¾e roz¹íøení pro kompresi bz2 je v&nbsp;této verzi PHP chybné. Doporuèujeme tuto kompresi vypnout (nastavit <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v&nbsp;nastaveních phpMyAdmina na <code>FALSE</code>). Pokud chcete pou¾ívat kompresi bz2, mìli byste nainstalovat novìj¹í verzi PHP. Více informací o&nbsp;tomto problému je u&nbsp;popisu chyby %s.';
$strBzip = '&bdquo;zabzipováno&ldquo;';

$strCalendar = 'Kalendáø';
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nepodaøilo se nahrát pluginy pro import, zkontrolujte prosím va¹í instalaci!';
$strCannotLogin = 'Nepodaøilo se pøihlá¹ení k&nbsp;MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nelze nahrát roz¹íøení %s,<br />zkontrolujte prosím nastavení PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nelze nahrát roz¹íøení iconv ani recode potøebná pro pøevod znakových sad. Upravte nastavení PHP tak, aby umo¾òovalo pou¾ít tyto roz¹íøení nebo vypnìte pøevod znakových sad v&nbsp;phpMyAdminu.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Index nemù¾ete pøejmenovat na &bdquo;PRIMARY&ldquo;!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nelze pou¾ít funkce iconv ani libiconv ani recode_string, pøesto¾e roz¹íøení jsou nahrána. Zkontrolujte nastavení PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnost';
$strCaseInsensitive = 'nerozli¹ovat velká a malá písmena';
$strCaseSensitive = 'rozli¹ovat velká a malá písmena';
$strCentralEuropean = 'Støední Evropa';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachovat pùvodního u¾ivatele.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... smazat u¾ivatele a poté znovu naèíst oprávnìní.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... smazat pùvodního u¾ivatele ze v¹ech tabulek.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odebrat v¹echna oprávnìní pùvodnímu u¾ivateli a poté ho smazat.';
$strChangeCopyMode = 'Vytvoøit nového u¾ivatele se stejnými oprávnìními a ...';
$strChangeCopyUser = 'Zmìnit informace o&nbsp;u¾ivateli / Kopírovat u¾ivatele';
$strChangeDisplay = 'Zvolte které sloupce zobrazit';
$strChangePassword = 'Zmìnit heslo';
$strChange = 'Zmìnit';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada souboru:';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávání';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCheckAll = 'Za¹krtnout v¹e';
$strCheckOverhead = 'Za¹krtnout neoptimální';
$strCheckPrivsLong = 'Zkontrolovat oprávnìní pro databázi &bdquo;%s&ldquo;.';
$strCheckPrivs = 'Zkontrolovat oprávnìní';
$strCheckTable = 'Zkontrolovat tabulku';
$strChoosePage = 'Zvolte stránku, kterou chcete zmìnit';
$strColComFeat = 'Zobrazuji komentáøe sloupcù';
$strCollation = 'Porovnávání';
$strColumnNames = 'Názvy sloupcù';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé sloupce';
$strCommand = 'Pøíkaz';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁØE PRO TABULKU';
$strComments = 'Komentáøe';
$strCompatibleHashing = 'Kompatibilní s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Úplné inserty';
$strCompression = 'Komprese';
$strCompressionWillBeDetected = 'Komprimace importovaného souboru bude automaticky rozpoznána. Podporovány jsou: %s';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nemohl naèíst konfiguraèní soubor!<br />Tato chyba mù¾e nastat, pokud v&nbsp;nìm PHP najde chybu nebo nemù¾e tento soubor najít.<br />Po kliknutí na následující odkaz se PHP pokusí pøímo interpretovat tento soubor a zobrazí informace o&nbsp;chybì, ke které do¹lo. Pak opravte tuto chybu (nejèastìji se jedná o&nbsp;chybìjící støedník).<br />Pokud získáte prázdnou stránku, v¹echno je v&nbsp;poøádku.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím, nastavte souøadnice pro tabulku %s';
$strConnectionError = 'Nepodaøilo se pøipojit: chybné nastavení.';
$strConnections = 'Pøipojení';
$strConstraintsForDumped = 'Omezení pro exportované tabulky';
$strConstraintsForTable = 'Omezení pro tabulku';
$strCookiesRequired = 'Pøihlá¹ení vy¾aduje povolené cookies.';
$strCopyDatabaseOK = 'Databáze %s byla zkopírována na %s';
$strCopy = 'Kopírovat';
$strCopyTable = 'Kopírovat tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strCopyTableOK = 'Tabulka %s byla zkopírována do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nelze kopírovat tabulku na sebe samu!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo ukonèit vlákno %s. Pravdìpodobnì jeho bìh ji¾ skonèil.';
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Vytvoøit databázi pøed kopírováním (CREATE DATABASE)';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvoøit nový index';
$strCreateIndex = 'Vytvoøit index na&nbsp;%s&nbsp;sloupcích';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvoøit novou databázi';
$strCreateNewTable = 'Vytvoøit novou tabulku v&nbsp;databázi %s';
$strCreatePage = 'Vytvoøit novou stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváøení PDF';
$strCreate = 'Vytvoøit';
$strCreationDates = 'Datum vytvoøení, poslední zmìny a kontroly';
$strCriteria = 'Podmínka';
$strCroatian = 'Chorvat¹tina';
$strCSV = 'CSV'; 
$strCSVImportOptions = 'Nastavení CSV';
$strCSVOptions = 'Nastavení CSV exportu';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èe¹tina';
$strCzechSlovak = 'Èe¹tina/Sloven¹tina';

$strDanish = 'Dán¹tina';
$strDatabase = 'Databáze';
$strDatabaseEmpty = 'Jméno databáze je prázdné!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavení exportu databází';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáze %s byla zru¹ena.';
$strDatabaseNoTable = 'Tato databáze neobsahuje ¾ádné tabulky!';
$strDatabases = 'Databáze';
$strDatabasesDropped = '%s databáze byla úspì¹nì zru¹ena.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skrýt podrobnosti';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazit podrobnosti';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Zobrazení podrobností o&nbsp;databázích mù¾e zpùsobit znaèné zvý¹ení provozu mezi webserverem a MySQL serverem.';
$strDatabasesStats = 'Statistiky databází';
$strData = 'Data';
$strDataDict = 'Datový slovník';
$strDataOnly = ' Jen data';
$strDataPages = 'Stránek obshahujících data';
$strDBComment = 'Komentáø k&nbsp;databázi: ';
$strDBCopy = 'Zkopírovat databázi na';
$strDBGContextID = 'Kontext ID';
$strDBGContext = 'Kontext';
$strDBGHits = 'Zásahù';
$strDBGLine = 'Øádka';
$strDBGMaxTimeMs = 'Min. èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Max. èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zásah, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Celkový èas, ms';
$strDbPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé databáze';
$strDBRename = 'Pøejmenovat databázi na';
$strDbSpecific = 'závislé na databázi';
$strDefaultEngine = '%s je výchozí úlo¾i¹tì na tomto MySQL serveru.';
$strDefaultValueHelp = 'Výchozí hodnotu zadejte jen jednu hodnotu bez uvozovek a escapování znakù, napøíklad: a';
$strDefault = 'Výchozí';
$strDefragment = 'Defragmentovat tabulku';
$strDelayedInserts = 'Pou¾ívat zpo¾dìné inserty';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je nejèist¹í øe¹ení, ale naèítání oprávnìní mù¾e trvat dlouho.';
$strDeleteAndFlush = 'Odstranit u¾ivatele a znovunaèíst oprávnìní.';
$strDeleted = 'Øádek byl smazán';
$strDeletedRows = 'Smazané øádky:';
$strDeleteNoUsersSelected = 'Musíte vybrat u¾ivatele, které chcete odstranit!';
$strDelete = 'Odstranit';
$strDeleting = 'Odstraòuji %s';
$strDelOld = 'Aktuální stránka se odkazuje na tabulky, které ji¾ neexistují. Chcete odstranit tyto odkazy?';
$strDescending = 'Sestupnì';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDirtyPages = 'Zmìnìných stránek';
$strDisabled = 'Vypnuto';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnout kontrolu cizích klíèù';
$strDisplayFeat = 'Zobrazení funkcí';
$strDisplayOrder = 'Seøadit podle:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazit jako schéma v&nbsp;PDF';
$strDoAQuery = 'Provést &bdquo;dotaz podle pøíkladu&ldquo; (zástupný znak: &bdquo;%&ldquo)';
$strDocu = 'Dokumentace';
$strDoYouReally = 'Opravdu si pøejete vykonat pøíkaz';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte se ZRU©IT celou databázi!';
$strDrop = 'Odstranit';
$strDropSelectedDatabases = 'Zru¹it vybranou databázi';
$strDropUsersDb = 'Odstranit databáze se stejnými jmény jako u¾ivatelé.';
$strDumpingData = 'Vypisuji data pro tabulku';
$strDumpSaved = 'Výpis byl ulo¾en do souboru %s.';
$strDumpXRows = 'Vypsat %s øádkù od %s.';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEditPDFPages = 'Upravit PDF stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravit oprávnìní';
$strEdit = 'Upravit';
$strEffective = 'Efektivní';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdný výsledek (tj. nulový poèet øádkù).';
$strEmpty = 'Vyprázdnit';
$strEnabled = 'Zapnuto';
$strEncloseInTransaction = 'Uzavøít pøíkazy v&nbsp;transakci';
$strEnclosingOptional = 'Uzavøení sloucù je volitelné';
$strEndCut = 'KONEC VÝPISU';
$strEnd = 'Konec';
$strEndRaw = 'KONEC VÝPISU';
$strEngineAvailable = 'Úlo¾i¹tì %s je dostupné na tomto MySQL serveru.';
$strEngineDisabled = 'Úlo¾i¹tì %s je vypnuté na tomto MySQL serveru.';
$strEngines = 'Úlo¾i¹tì';
$strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úlo¾i¹tì %s.';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = 'Poznámka: názvy oprávnìní v&nbsp;MySQL jsou uvádìny anglicky';
$strError = 'Chyba';
$strErrorInZipFile = 'Chyba v&nbsp;ZIP archívu:';
$strEscapeWildcards = 'Zástupné znaky _ a % by mìly být escapovány pomocí \, pokud je chcete pou¾ít jako znak';
$strEsperanto = 'Esperanto';
$strEstonian = 'Eston¹tina';
$strExcelEdition = 'Verze Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavení exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spustit oblíbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvìtlit dotaz';
$strExport = 'Export';
$strExtendedInserts = 'Roz¹íøené inserty';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepovedených pokusù';
$strFieldHasBeenDropped = 'Sloupec %s byl odstranìn';
$strFieldsEmpty = ' Nebyl zadán poèet sloupcù! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Názvy sloupcù uzavøené do';
$strFieldsEscapedBy = 'Názvy sloupcù escapovány';
$strField = 'Sloupec';
$strFields = 'Sloupce';
$strFieldsTerminatedBy = 'Sloupce oddìlené';
$strFileAlreadyExists = 'Soubor %s ji¾ na serveru existuje, zmìòte jméno souboru, nebo zvolte pøepsání souboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Soubor nelze pøeèíst';
$strFileNameTemplateHelp = 'Pou¾ijte __DB__ pro jméno databáze, __TABLE__ pro jméno tabulky a jakékoliv parametry pro %sfunkci strftime%s pro vlo¾ení data. Pøípona souboru bude automaticky pøidána podle typu. Jakýkoliv jiný text bude zachován.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamatovat si hodnotu';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pro jméno souboru';
$strFileToImport = 'Soubor pro importování';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnìní pøímo z&nbsp;tabulek MySQL. Obsah tìchto tabulek se mù¾e li¹it od oprávnìní, která server právì pou¾ívá, pokud byly tyto tabulky upravovány. V&nbsp;tomto pøípadì je vhodné provést %sznovunaètení oprávnìní%s pøed pokraèováním.';
$strFlushQueryCache = 'Vyprázdnit vyrovnávací pamì» dotazù';
$strFlushTables = 'Zavøít v¹echny tabulky';
$strFlushTable = 'Vyprázdnit vyrovnávací pamì» pro tabulku (&bdquo;FLUSH&ldquo;)';
$strFormat = 'Formát';
$strFormEmpty = 'Chybìjící hodnota ve formuláøi!';
$strFreePages = 'Volných stránek';
$strFullText = 'Celé texty';
$strFunction = 'Funkce';

$strGenBy = 'Vygeneroval';
$strGeneralRelationFeat = 'Obecné funkce relací';
$strGeneratePassword = 'Vytvoøit heslo';
$strGenerate = 'Vytvoøit';
$strGenTime = 'Vygenerováno';
$strGeorgian = 'Gruzín¹tina';
$strGerman = 'Nìmecky';
$strGlobal = 'globální';
$strGlobalPrivileges = 'Globální oprávnìní';
$strGlobalValue = 'Globální hodnota';
$strGo = 'Proveï';
$strGrantOption = 'Pøidìlování';
$strGreek = 'Øeètina';
$strGzip = '&bdquo;zagzipováno&ldquo;';

$strHandler = 'Obslu¾né rutiny';
$strHasBeenAltered = 'byla zmìnìna.';
$strHasBeenCreated = 'byla vytvoøena.';
$strHaveToShow = 'Musíte zvolit alespoò jeden sloupec, který chcete zobrazit.';
$strHebrew = 'Hebrej¹tina';
$strHexForBinary = 'Binární pole vypisovat ¹estnáctkovì';
$strHome = 'Hlavní strana';
$strHomepageOfficial = 'Oficiální stránka phpMyAdmina';
$strHostEmpty = 'Jméno poèítaèe je prázdné!';
$strHost = 'Poèítaè';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Maïar¹tina';

$strIcelandic = 'Island¹tina';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltext';
$strIgnoreDuplicates = 'Ignorovat duplicitní øádky';
$strIgnore = 'Ignorovat';
$strIgnoreInserts = 'Pou¾ít IGNORE';
$strIgnoringFile = 'Ignoruji soubor %s';
$strImportDocSQL = 'Importovat soubory docSQL';
$strImportFiles = 'Importovat soubory';
$strImportFinished = 'Import byl úspì¹nì dokonèen.';
$strImportFormat = 'Formát importovaného souboru'; 
$strImport = 'Import';
$strIndexes = 'Indexy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s byl odstranìn';
$strIndex = 'Index';
$strIndexName = 'Jméno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Pro sloupec `%s` je vytvoøeno více indexù';
$strIndexWarningPrimary = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsa¾en v&nbsp;PRIMARY a INDEX klíèi';
$strIndexWarningTable = 'Problémy s&nbsp;indexy v&nbsp;tabulce `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsa¾en v&nbsp;PRIMARY a UNIQUE klíèi';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Velikost o&nbsp;kterou je zvìt¹en soubor s&nbsp;daty, pokud je zaplnìný.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Krok automatického zvìt¹ování';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Velikost vyrovnávací pamìti, kterou InnoDB pou¾ívá pro vyrovnávací pamì» dat a indexù tabulek.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Velikost vyrovnávací pamìti';
$strInnoDBDataFilePath = 'Soubor s&nbsp;daty';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Spoleèná èást cesty pro v¹echny soubory obsahující data InnoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresáø pro data';
$strInnoDBPages = 'stránek';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Máte standardní nastavení hesla u¾ivatele root v&nbsp;MySQL. Doporuèujeme zmìnit toto nastavení a tím podstatnì zvý¹it bezpeènost Va¹eho serveru.';
$strInsertAsNewRow = 'Vlo¾it jako nový øádek';
$strInsertedRowId = 'Id vlo¾eného øádku:';
$strInsertedRows = 'Vlo¾eno øádkù:';
$strInsertNewRow = 'Vlo¾it nový øádek';
$strInsert = 'Vlo¾it';
$strInternalNotNecessary = '* Interní relace není potøebná, pokud ji¾ relace existuje v&nbsp;InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interní relace';
$strInUse = 'právì se pou¾ívá';
$strInvalidAuthMethod = 'V konfiguraci máte ¹patnou autentizaèní metodu:';
$strInvalidColumn = 'Byl zadán chybný sloupec (%s)!';
$strInvalidColumnCount = 'Poèet sloupcù musí být vìt¹í ne¾ nula.';
$strInvalidCSVInput = 'Chybná CVS data, nepodaøilo se je naèíst!';
$strInvalidFieldAddCount = 'Musíte pøidat alespoò jeden sloupec.';
$strInvalidFieldCount = 'Tabulka musí mít alespoò jeden sloupec.';
$strInvalidLDIImport = 'Tento plugin nepodporuje komprimované soubory!';
$strInvalidRowNumber = '%d není platné èíslo øádku.';

$strJapanese = 'Japon¹tina';
$strJoins = 'Pou¾ité výbìry';
$strJumpToDB = 'Pøejít na databázi &bdquo;%s&ldquo;.';
$strJustDeleteDescr = 'Odstranìní u¾ivatelé stále budou mít pøístup na server, dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strJustDelete = 'Jen odstranit u¾ivatele z&nbsp;tabulek s&nbsp;oprávnìními.';

$strKeepPass = 'Nemìnit heslo';
$strKeyCache = 'Vyrovnávací pamì» klíèù';
$strKeyname = 'Klíèový název';
$strKill = 'Ukonèit';
$strKorean = 'Korej¹tina';

$strLandscape = 'Na ¹íøku';
$strLatchedPages = 'Zamèených stránek';
$strLatexCaption = 'Titulek tabulky';
$strLatexContent = 'Obsah tabulky __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Titulek pokraèování tabulky';
$strLatexContinued = '(pokraèování)';
$strLatexIncludeCaption = 'Pou¾ít titulek tabulky';
$strLatexLabel = 'Návìstí';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavení exportu do LaTeXu';
$strLatexStructure = 'Struktura tabulky __TABLE__';
$strLatvian = 'Loty¹tina';
$strLDI = 'CSV pomocí LOAD DATA';
$strLDIImportOptions = 'Nastavení CSV importu pomocí LOAD DATA';
$strLDILocal = 'Pou¾ít klíèové slovo LOCAL';
$strLengthSet = 'Délka/Mno¾ina*';
$strLimitNumRows = 'záznamù na stránku';
$strLinesTerminatedBy = 'Øádky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Odkaz nenalezen';
$strLinksTo = 'Odkazuje na';
$strLithuanian = 'Litev¹tina';
$strLocalhost = 'Lokální';
$strLocationTextfile = 'textový soubor';
$strLoginInformation = 'Pøihla¹ování';
$strLogin = 'Pøihlá¹ení';
$strLogout = 'Odhlásit se';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Jméno:';
$strLongOperation = 'Tato operace mù¾e trvat velmi dlouho. Chcete je pøesto provést?';

$strMaxConnects = 'Maximum souèasných pøipojení';
$strMaximalQueryLength = 'Maximální velikost vytvoøeného dotazu';
$strMaximumSize = 'Maximální velikost: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Roz¹íøení mbstring pro PHP nebylo nalezeno a zdá se, ¾e po¾íváte vícebajtovou znakovou sadu. Bez roz¹íøení mbstring neumí phpMyAdmin správnì rozdìlovat øetìzce a proto to mù¾e mít neèekané následky.';
$strMbOverloadWarning = 'V&nbsp;nastavení PHP máte zapnuto mbstring.func_overload. Toto nastavení není kompatibilní s&nbsp;phpMyAdminem a mù¾e zpùsobit po¹kození dat!';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformace';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_nodescription = 'Pro tuto transformaci není dostupný ¾ádný popis.<br />Zeptejte se autora co %s dìlá.';
$strMIME_transformation_note = 'Pro seznam dostupných parametrù transformací a jejich MIME typù kliknìte na %spopisy transformací%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Zadejte parametry transformací v&nbsp;následujícím tvaru: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potøebujete pou¾ít zpìtné lomítko (&bdquo;\&ldquo;) nebo jednoduché uvozovky (&bdquo;\'&ldquo;) mezi tìmito hodnotami, vlo¾te pøed nì zpìtné lomítko (napøíklad \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Parametry transformace';
$strMIME_transformation = 'Transformace pøi prohlí¾ení';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRO TABULKU';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemají vlastní transformaèní funkci';
$strModifications = 'Zmìny byly ulo¾eny';
$strModifyIndexTopic = 'Upravit index';
$strModify = 'Úpravy';
$strMoveTableOK = 'Tabulka %s byla pøesunuta do %s.';
$strMoveTable = 'Pøesunout tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strMoveTableSameNames = 'Nelze pøesunout tabulku na sebe samu!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Výchozí velikost ukazatele v&nbsp;bajtech, která bude pou¾ita pro vytváøení MyISAM tabulek, pokud není uvedeno MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Velikost ukazatele na data';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Pokud by byl soubor pro vytváøení MyISAM indexu byl vìt¹í ne¾ zde uvedená hodnota, pou¾ije se pomalej¹í metoda vyrovnávací pamìti klíèù.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pøi vytváøení indexu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximální velikost doèasných souborù, které smí MySQL pou¾ít pøi obnovì indexu (pøi REPAIR TABLE, ALTER TABLE nebo LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pro øazení';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatický re¾im obnovy';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Re¾im automatické obnovy po¹kozených MyISAM tabulek. Nastavuje se parametrem --myisam-recover pøi spou¹tìní serveru.';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Pokud je tato hodnota vìt¹í ne¾ 1, indexy v&nbsp;MyISAM tabulkách jsou vytváøeny paralelenì (ka¾dý index vlastním threadem) pøi obnovì nebo øazení.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Threadù pro opravování';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Pamì», která je alokována pøi øazení MyISAM indexù bìhem jejich vytváøení nebo opravování.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Velikost pamìti pro øazení';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v&nbsp;MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Porovnávání pro toto pøipojení k&nbsp;MySQL';
$strMySQLReloaded = 'MySQL znovu naèteno.';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlásí: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% bì¾ící na serveru %pma_s2%, u¾ivatel pøihlá¹en jako %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazit procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Informace o&nbsp;stavu MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Systémové promìnné MySQL';

$strName = 'Název';
$strNext = 'Dal¹í';
$strNoActivity = 'Byli jste pøíli¹ dlouho neaktivní (déle ne¾ %s sekund), prosím pøihlaste se znovu';
$strNoDatabasesSelected = 'Nebyla vybrána ¾ádná databáze.';
$strNoDatabases = '®ádné databáze';
$strNoDescription = '¾ádný popisek';
$strNoDetailsForEngine = 'Nejsou dostupné podrobnìj¹í informace o tomto úlo¾i¹ti.';
$strNoDropDatabases = 'Pøíkaz &bdquo;DROP DATABASE&ldquo; je vypnutý.';
$strNoExplain = 'Bez vysvìtlení (EXPLAIN) SQL';
$strNoFilesFoundInZip = 'V&nbsp;ZIP archívu nebyly nalezeny ¾ádné soubory!';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin se lépe pou¾ívá v&nbsp;prohlí¾eèi podporujícím rámy (&bdquo;FRAME&ldquo;).';
$strNoIndex = 'Tabulka nemá ¾ádný index!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Nebyla zadána ¾ádná èást indexu!';
$strNoModification = '®ádná zmìna';
$strNo = 'Ne';
$strNone = '®ádná';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá ¾ádná nastavení';
$strNoPassword = '®ádné heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávnìní ulo¾it výpis do souboru %s.';
$strNoPhp = 'Bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = 'Nemáte oprávnìní';
$strNoRights = 'Nemáte dostateèná práva na provedení této akce!';
$strNoRowsSelected = 'Nebyl vybrán ¾ádný øádek';
$strNoSpace = 'Nedostatek místa pro ulo¾ení souboru %s.';
$strNoTablesFound = 'V&nbsp;databázi nebyla nalezena ¾ádná tabulka.';
$strNoThemeSupport = 'Není podporována zmìna tématu, zkontrolujte nastavení a témata v&nbsp;adresáøi %s.';
$strNothingToImport = 'Nebyla zadána ¾ádná data pro import!';
$strNotNumber = 'Nebylo zadáno èíslo!';
$strNotOK = 'není v&nbsp;poøádku';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabulka nenalezena nebo není nastavena v&nbsp;%s';
$strNoUsersFound = '®ádný u¾ivatel nenalezen.';
$strNoValidateSQL = 'Bez kontroly SQL';
$strNull = 'Nulový';
$strNumberOfFields = 'Poèet sloupcù';
$strNumSearchResultsInTable = '%s odpovídající(ch) záznam(ù) v&nbsp;tabulce <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkem:</b> <i>%s</i> odpovídající(ch) záznam(ù)';
$strNumTables = 'Tabulek';

$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Úpravy';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizovat tabulku';
$strOr = 'nebo';
$strOverhead = 'Navíc';
$strOverwriteExisting = 'Pøepsat existující soubor(y)';

$strPageNumber = 'Strana èíslo:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stránek urèených k&nbsp;uvolnìní';
$strPaperSize = 'Velikost stránky';
$strPartialImport = 'Èásteèný import';
$strPartialText = 'Zkrácené texty';
$strPasswordChanged = 'Heslo pro %s bylo úspì¹nì zmìnìno.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdné!';
$strPasswordHashing = 'Ha¹ovací funkce pro heslo';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordNotSame = 'Hesla nejsou stejná!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databáze &bdquo;%s&ldquo; - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabulka &bdquo;%s&ldquo; neexistuje!';
$strPdfNoTables = '¾ádné tabulky';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minutu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPersian = 'Per¹tina';
$strPhoneBook = 'adresáø';
$strPHP40203 = 'Pou¾íváte PHP 4.2.3, které má záva¾nou chybu pøi práci s&nbsp;vícebajtovými znaky (mbstring), jedná se o&nbsp;chybu PHP èíslo 19404. Nedoporuèujeme pou¾ívat tuto verzi PHP s&nbsp;phpMyAdminem.';
$strPHPVersion = 'Verze PHP';
$strPhp = 'Zobrazit PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentace phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Parametr <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MUSÍ být nastaven v&nbsp;konfiguraèním souboru!';
$strPolish = 'Pol¹tina';
$strPortrait = 'Na vý¹ku';
$strPos1 = 'Zaèátek';
$strPrevious = 'Pøedchozí';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primární klíè byl odstranìn';
$strPrimaryKeyName = 'Jméno primárního klíèe musí být &bdquo;PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '(&bdquo;PRIMARY&ldquo; <b>musí</b> být jméno <b>pouze</b> primárního klíèe!)';
$strPrimary = 'Primární';
$strPrintViewFull = 'Náhled k&nbsp;vyti¹tìní (s&nbsp;kompletními texty)';
$strPrintView = 'Náhled k&nbsp;vyti¹tìní';
$strPrint = 'Vytisknout';
$strPrivDescAllPrivileges = 'V¹echna oprávnìní kromì GRANT.';
$strPrivDescAlterRoutine = 'Umo¾òuje mìnit a ru¹it ulo¾ené procedury.';
$strPrivDescAlter = 'Umo¾òuje mìnit strukturu existujících tabulek.';
$strPrivDescCreateDb = 'Umo¾òuje vytváøet nové databáze a tabulky.';
$strPrivDescCreateRoutine = 'Umo¾òuje vytváøet ulo¾ené procedury.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Umo¾òuje vytváøet nové tabulky.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Umo¾òuje vytváøet doèasné tabulky.';
$strPrivDescCreateUser = 'Umo¾òuje vytváøet, ru¹it a pøejmenovávat úèty u¾ivatelù.';
$strPrivDescCreateView = 'Umo¾òuje vytváøet nové pohledy.';
$strPrivDescDelete = 'Umo¾òuje mazat data.';
$strPrivDescDropDb = 'Umo¾òuje odstranit databáze a tabulky.';
$strPrivDescDropTbl = 'Umo¾òuje odstranit tabulky.';
$strPrivDescExecute5 = 'Umo¾òuje spou¹tìt ulo¾ené procedury.';
$strPrivDescExecute = 'Umo¾òuje spou¹tìt ulo¾ené procedury. V&nbsp;této verzi MySQL se nepou¾ívá.';
$strPrivDescFile = 'Umo¾òuje importovat a exportovat data z/do souborù na serveru.';
$strPrivDescGrant = 'Umo¾òuje pøidávat u¾ivatele a oprávnìní bez znovunaèítání tabulek s&nbsp;oprávnìními.';
$strPrivDescIndex = 'Umo¾òuje vytváøet a ru¹it indexy.';
$strPrivDescInsert = 'Umo¾òuje vkládat a pøepisovat data.';
$strPrivDescLockTables = 'Umo¾òuje zamknout tabulku pro aktuální thread.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omezuje poèet nových pøipojení, která mù¾e u¾ivatel vytvoøit za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omezuje, kolik dotazù mù¾e u¾ivatel odeslat serveru za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omezuje, kolik dotazù mìnících nìjakou tabulku nebo databázi mù¾e u¾ivatel spustit za hodinu.';
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Omezuje poèet souèasných pøipojení u¾ivatele.';
$strPrivDescProcess3 = 'Umo¾òuje ukonèit procesy jiným u¾ivatelùm.';
$strPrivDescProcess4 = 'Umo¾òuje vidìt celé dotazy v&nbsp;seznamu procesù.';
$strPrivDescReferences = 'Nemá ¾ádný vliv v&nbsp;této verzi MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Umo¾òuje znovunaètení nastavení a vyprázdnìní vyrovnávacích pamìtí MySQL serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Umo¾ní u¾ivateli zjistit, kde je hlavní / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potøebné pro replikaci pomocných serverù.';
$strPrivDescSelect = 'Umo¾òuje vybírat data.';
$strPrivDescShowDb = 'Umo¾òuje pøístup k&nbsp;úplnému seznamu databází.';
$strPrivDescShowView = 'Umo¾òuje spu¹tìní dotazu SHOW CREATE VIEW.';
$strPrivDescShutdown = 'Umo¾òuje vypnout server.';
$strPrivDescSuper = 'Umo¾òuje pøipojení, i kdy¾ je dosa¾en maximální poèet pøipojení. Potøebné pro vìt¹inu operací pro správu serveru jako nastavování globálních promìnných a zabíjení threadù jiných u¾ivatelù.';
$strPrivDescUpdate = 'Umo¾òuje mìnit data.';
$strPrivDescUsage = '®ádná oprávnìní.';
$strPrivileges = 'Oprávnìní';
$strPrivilegesReloaded = 'Oprávnìní byla znovunaètena úspì¹nì.';
$strProcesslist = 'Seznam procesù';
$strPutColNames = 'Pøidat jména sloupcù na první øádek';

$strQBEDel = 'smazat';
$strQBE = 'Dotaz';
$strQBEIns = 'pøidat';
$strQueryCache = 'Vyrovnávací pamì» dotazù';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = 'SQL dotaz na databázi <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL historie';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika dotazù</b>: Od spu¹tìní bylo serveru posláno %s dotazù.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sekund';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Nepøepisovat tento dotaz z&nbsp;hlavního okna';

$strReadRequests = 'Po¾adavkù na zápis';
$strReceived = 'Pøijato';
$strRecords = 'Záznamù';
$strReferentialIntegrity = 'Zkontrolovat integritu odkazù:';
$strRefresh = 'Obnovit';
$strRelationalSchema = 'Relaèní schéma';
$strRelationNotWorking = 'Nìkteré z&nbsp;roz¹íøených funkcí phpMyAdmina nelze pou¾ívat. %sZde%s zjistíte proè.';
$strRelationsForTable = 'RELACE PRO TABULKU';
$strRelations = 'Relace';
$strRelationView = 'Zobrazit relace';
$strReloadFailed = 'Znovunaètení MySQL selhalo.';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítám oprávnìní';
$strReloadMySQL = 'Znovunaètení MySQL';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstranit vybrané u¾ivatele';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáze %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabulka %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTable = 'Pøejmenovat tabulku na';
$strRepairTable = 'Opravit tabulku';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradit NULL hodnoty';
$strReplaceTable = 'Pøepsat data tabulky souborem';
$strReplication = 'Replikace';
$strReset = 'Pùvodní';
$strResourceLimits = 'Omezení zdrojù';
$strReType = 'Heslo znovu';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'U¾ivatelé budou mít oprávnìní &bdquo;USAGE&ldquo; (pou¾ívání), dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strRevokeAndDelete = 'Odebrat u¾ivatelùm ve¹kerá oprávnìní a poté je odstranit z&nbsp;tabulek.';
$strRevokeMessage = 'Byla zru¹ena práva pro %s';
$strRevoke = 'Zru¹it';
$strRomanian = 'Rumun¹tina';
$strRowLength = 'Délka øádku';
$strRowsFrom = 'øádkù zaèínající od';
$strRowSize = ' Velikost øádku ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovném (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodorovném';
$strRowsModeOptions = 've %s re¾imu a opakovat hlavièky po %s øádcích.';
$strRowsModeVertical = 'svislém';
$strRows = 'Øádkù';
$strRowsStatistic = 'Statistika øádkù';
$strRunning = 'na %s';
$strRunQuery = 'Provést dotaz';
$strRunSQLQueryOnServer = 'Spustit SQL dotaz(y) na serveru %s';
$strRunSQLQuery = 'Spustit SQL dotaz(y) na databázi %s';
$strRussian = 'Ru¹tina';

$strSaveOnServer = 'Ulo¾it na serveru v&nbsp;adresáøi %s';
$strSave = 'Ulo¾';
$strScaleFactorSmall = 'Mìøítko je pøíli¹ malé, aby se schéma ve¹lo na jednu stránku';
$strSearchFormTitle = 'Vyhledávání v&nbsp;databázi';
$strSearchInTables = 'V&nbsp;tabulkách:';
$strSearchNeedle = 'Slova nebo hodnoty, které chcete vyhledat (zástupný znak: &bdquo;%&ldquo;):';
$strSearchOption1 = 'alespoò jedno ze slov';
$strSearchOption2 = 'v¹echna slova';
$strSearchOption3 = 'pøesnou frázi';
$strSearchOption4 = 'jako regulární výraz';
$strSearchResultsFor = 'Výsledky vyhledávání pro &bdquo;<i>%s</i>&ldquo; %s:';
$strSearchType = 'Najít:';
$strSearch = 'Vyhledávání';
$strSecretRequired = 'Nastavte klíè pro ¹ifrování cookies (blowfish_secret) v&nbsp;konfiguraèním souboru (config.inc.php).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte databázi';
$strSelectAll = 'Vybrat v¹e';
$strSelectBinaryLog = 'Zvolte binární log pro zobrazení';
$strSelectFields = 'Zvolte sloupec (alespoò jeden):';
$strSelectNumRows = 'v&nbsp;dotazu';
$strSelectTables = 'Vybrat tabulky';
$strSend = 'Do souboru';
$strSent = 'Odesláno';
$strServerChoice = 'Server';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovídá';
$strServer = 'Server';
$strServerStatusDelayedInserts = 'Odlo¾ené inserty';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento MySQL server bì¾í %s. Èas spu¹tìní: %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Promìnné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Provoz serveru</b>: Informace o&nbsp;sí»ovém provozu MySQL serveru od jeho spu¹tìní.';
$strServerVars = 'Promìnné a nastavení serveru';
$strServerVersion = 'Verze MySQL';
$strSessionValue = 'Hodnota sezení';
$strSetEnumVal = 'Pokud je sloupec typu &bdquo;enum&ldquo; nebo &bdquo;set", zadávejte hodnoty v&nbsp;následujícím formátu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potøebujete zadat zpìtné lomítko (&bdquo;\&ldquo;) nebo jednoduché uvozovky (&bdquo;\'&ldquo;) mezi tìmito hodnotami, napi¹te pøed nì zpìtné lomítko (pøíklad: \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Zobrazit v¹e';
$strShowColor = 'Barevné ¹ipky';
$strShowDatadictAs = 'Formát datového slovníku';
$strShowFullQueries = 'Zobrazit celé dotazy';
$strShowGrid = 'Zobrazit møí¾ku';
$strShowingBookmark = 'Zobrazuji oblíbený dotaz';
$strShowingRecords = 'Zobrazeny záznamy';
$strShowOpenTables = 'Zobrazit otevøené tabulky';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazit informace o&nbsp;PHP';
$strShowSlaveHosts = 'Zobrazit podøízené servery';
$strShowSlaveStatus = 'Zobrazit stav podøízených serverù';
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Poèet transakcí, které pou¾ily doèasný binární log, ale pøekroèily hodnotu binlog_cache_size a musely pou¾ít doèasný soubor pro ulo¾ení pøíkazù transakce.';
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Poèet transakcí, které vyu¾ily doèasný binární log.';
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabulek vytvoøených serverem na disku pøi provádìní dotazù. Pokud je tato hodnota velká, mù¾ete zvìt¹it parametr tmp_table_size a MySQL bude pou¾ívat vìt¹í doèasné tabulky v&nbsp;pamìti.';
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Poèet vytvoøených doèasných souborù.';
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabulek vytvoøených serverem v&nbsp;pamìti pøi provádìní dotazù.';
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Poèet øádkù provedených pomocí INSERT DELAYED, u&nbsp;kterých se vyskytla chyba (pravdìpodobnì duplicitní klíè).';
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Poèet vláken pou¾ívaných pro INSERT DELAYED. Ka¾dá tabulka na které je pou¾it INSERT DEKAYED má jeden thread.';
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Poèet øádkù zapsaných pomocí INSERT DELAYED.';
$strShowStatusFlush_commandsDescr  = 'Poèet provedených pøíkazù FLUSH.';
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Poèet interních pøíkazù COMMIT.';
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Poèet po¾adavkù na smazání øádku.';
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'Poèet zji¹»ování tabulek. Tímto se nazývá dotaz NDB clusteru, jestli ví o tabulce daného jména.';
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Poèet pøeètení první polo¾ky indexu. Pøíli¹ vysoká hodnota znamení, ¾e server provádí mnoho kompletních procházení indexu. Na pøíklad SELECT col1 FROM foo, pokud je col1 indexována.';
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Poèet po¾adavkù na pøeètení øádku vycházející z&nbsp;indexu. Vysoká hodnota znamená, ¾e dotazy správnì vyu¾ívají indexy.';
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Poèet po¾adavkù na pøeètení dal¹ího øádku podle indexu. Tato hodnota se zvìt¹uje pokud provádíte dotaz na indexovaný sloupec s&nbsp;omezením rozsahu nebo prohledáváte index.';
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Poèet po¾adavkù na pøeètení pøedchozího øádku z&nbsp;indexu. Pou¾ívané pro optimalizaci dotazù ORDER BY ... DESC.';
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Poèet po¾adavkù na pøeètení konkrétního øádku tabulky. Vysoká hodnota znamená, ¾e provádíte mnoho dotazù, které vyøadují øazení výsledkù. Pravdìpodobnì pou¾íváte mnoho dotazù, které vy¾adují prohlí¾ení celé tabulky nebo pou¾íváte spojení tabulek, která nevyu¾ívají indexù.';
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Poèet po¾adavkù na pøeètení dal¹ího øádku ze souboru. Tato hodnota je vysoká pokud dotazy procházejí celé tabulky, pravdìpodobnì tedy nemají vhodné indexy.';
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Poèet interních pøíkazù ROLLBACK.';
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Poèet po¾adavkù na aktualizaci øádku.';
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Poèet po¾adavkù na vlo¾ení øádku.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Poèet stránek obsahujících data (zmìnìné i nezmìnìné).';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Poèet zmìnìných stránek.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Poèet stránek, na které je po¾adavek na vyprázdnìní.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Poèet volných stránek.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Poèet zamèených stránek, tzn. stránek, které jsou právì zapisovány nebo èteny nebo nemohou být odstranìny z&nbsp;jakéhokoliv dùvodu.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Poèet stránek zablokovaných pro administrativní úèely jako zamykání øádkù nebo hashe indexù. Tato hodnota také mù¾e být vypoèítána jako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Celková velikost InnoDB bufferù, ve stránkách.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Poèet provedených &bdquo;náhodných&ldquo; dopøedných ètení. Tato situace nastává pokud dotaz prochází velkou èást tabulky v&nbsp;náhodném poøadí.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Poèet provedených sekvenèních dopøedných ètení. Toto nastává pokud InnoDB musí procházet celou tabulku.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Poèet provedených logických ètení.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Poèet logických ètení, které nemohly být uspokojeny z&nbsp;bufferu, ale bylo nutné pøeèíst stránku ze souboru.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Poèet èekání na zápis do InnoDB bufferù. Tyto zápisy obvykle probíhají na pozadí, ale pokud je nutné pøeèíst nebo vytvoøit stránku a ¾ádná volná není k&nbsp;dispozici, musí se èekat. Pokud je velikost bufferù nastavena správnì, mìla by tato hodnota být malá.';
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Poèet zápisù provedených do InnoDB bufferu.';
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Poèet provedených synchronizací.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Poèet nevyøízených synchronizací.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Poèet nevyøízených ètení.';
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Poèet nevyøízených zápisù.';
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'Velikost pøeètených dat, v&nbsp;bajtech.';
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Poèet provedenách ètení dat.';
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Poèet provedenách zápisù dat.';
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'Velikost zapsaných dat, v&nbsp;bajtech.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Poèet provedených dvojitých zapsání a poèet stránek, které byly takto zapsány.';
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Poèet provedených dvojitých zapsání a poèet stránek, které byly takto zapsány.';
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Poèet èekání kvùli plnému bufferu logu, který musel být vyprázdnìn pøed pokraèováním.';
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Poèet po¾adavkù na zápis do logovacího souboru.';
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Poèet skuteèných zápisù do logovacího souboru.';
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Poèet synchronizací provedených na logovacích souborech.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Poèet nevyøízených synchronizací logovacích souborù.';
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Poèet nevyøízených zápisù do logovacích souborù.';
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Poèet bajtù zapsaných do logovacího souboru.';
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Poèet vytvoøených stránek.';
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Zakompilovaná velikost stránky InnoDB (výchozí je 16 kB). Mnoho hodnot je uvádìno ve stránkách, pomocí této hodnoty je mù¾ete pøepoèítat na velikost.';
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Poèet pøeètených stránek.';
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Poèet zapsaných stránek.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Poèet zámkù øádku, na které se v&nbsp;souèasné dobì èeká.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Prùmìrný èas potøebný pro získání zámku øádku, v&nbsp;milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Celkový èas strávený èekáním na zámek øádku, v&nbsp;milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maximální èas potøebný pro získání zámku øádku, v&nbsp;milisekundách.';
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Kolikrát se muselo èekat na zámek øádku.';
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Poèet øádkù ostranìných z&nbsp;InnoDB tabulek.';
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Poèet øádkù vlo¾ených do InnoDB tabulek.';
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Poèet øádkù pøeètených z&nbsp;InnoDB tabulek.';
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Poèet øádkù aktualizovaných v&nbsp;InnoDB tabulkách.';
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Poèet blokù ve vyrovnávací pamìti klíèù, které byly zmìnìny, ale nebyly zapsány na disk. Døíve se tato hodnota jmenovala Not_flushed_key_blocks.';
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Poèet nepou¾itých blokù ve vyrovnávací pamìti klíèù. Pomocí této hodoty poznáte jak moc je vyrovnávací pamì» vyu¾itá.';
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Poèet pou¾itých blokù ve vyrovnávací pamìti klíèù. Tato hodnota urèuje maximum blokù, které kdy byly obsazeny najednou.';
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Poèet po¾adavkù na pøeètení klíèe z&nbsp;vyrovnávací pamìti.';
$strShowStatusKey_readsDescr = 'Poèet skuteèných ètení bloku zklíèe z&nbsp;disku. Pokud je hodnota pøíli¹ velká, pravdìpodobnì máte malou vyrovnávací pamì» (key_buffer_size). Úspì¹nost vyrovnávací pamìti mù¾ete spoèítat jako Key_reads/Key_read_requests.'; 
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Poèet po¾adavkù na zápis bloku klíèe na disk.';
$strShowStatusKey_writesDescr = 'Poèet skuteèných zápisù bloku klíèe na disk.';
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Celková cena posledního kompilovaného dotazu spoèítaná optimalizérem dotazù. U¾iteèné pro porovnání rùzných dotazù. Výchozí hodnota 0 znamená, ¾e ¾ádný dotaz je¹tì nebyl kompilován.';
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Poèet øádkù èekajících na zapsání ve frontì INSERT DELAYED.';
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Celkem otevøených tabulek. Pokud je tato hodnota pøíli¹ vysoká, pravdìpodobnì máte malou vyrovnávací pamì» pro tabulky.';
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Poèet otevøených souborù.';
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Poèet otevøených streamù (pou¾ívané pøevá¾nì pro logování).';
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Poèet aktuálnì otevøených tabulek.';
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Poèet volných blokù pamìti ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'Velikost volné pamìti ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Poèet zásahù vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Poèet dotazùch pøidaných do vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Poèet dotazù odstranìných z&nbsp;vyrovnávací pamìti dotazù aby uvolnily místo pro nové. Tato hodnota mù¾e pomoci v&nbsp;nastavení velikosti vyrovnávací pamìti. Vyrovnávací pamì» pou¾ívá strategii LRU (nejdéle nepou¾ité) pro vyøazování dotazù z&nbsp;vyrovnávací pamìti.';
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Poèet necachovaných dotazù (necachovatelných nebo necachovaných kvùli nastavení query_cache_type).';
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Poèet dotazù ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Celkový poèet blokù ve vyrovnávací pamìti dotazù.';
$strShowStatusReset = 'Vynulovat statistiky';
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stav failsafe replikace.';
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Poèet spojení, které nevyu¾ívaly indexy. Pokud tato hodnota není 0, mìli byste zkontrolovat indexy tabulek.';
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Poèet spojení, které pou¾ívaly intervalové vyhledávání na referenèní tabulce.';
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Poèet spojení bez klíèù, které kontrolovaly pou¾ití klíèù po ka¾dém øádku. Pokud tato hodnota není 0, mìli byste zkontrolovat indexy tabulek.';
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Poèet spojení, které pou¾ivaly intervalové vyhledávání na první tabulce. Tato hodnota obvykle není kritická i kdy¾ je vysoká.';
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Poèet spojení, které provádìly kompletní procházení první tabulky.';
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Poèet doèasných tabulek v&nbsp;souèasné dobì otevøených podøízeným serverem.';
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Celkový poèek, kolikrát musel podøízený server opakovat transakce.';
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'Tato polo¾ka je zapnutá, pokud server pracuje jako podøízený.';
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Poèet vláken jejih¾ vytvoøení trvalo déle ne¾ slow_launch_time sekund.';
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Poèet dotazù, které trvaly déle ne¾ long_query_time sekund.';
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Poèet prùchodù sluèování, které musel provést øadicí algoritmus. Pøi pøíli¹ vysoké hodnotì zva¾te zvý¹ení sort_buffer_size.';
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'Poèet øazení, které byly omezeny rozsahem.';
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'Poèet øazených øádek.';
$strShowStatusSort_scanDescr = 'Poèet øazení provedených procházením tabulky.';
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Poèek okam¾itých získání zámku tabulky.';
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Poèet èekání na získání zámku tabulky. Pokud je tato hodnota vysoká a máte problémy s&nbsp;výkonem, mìli byste optimalizovat dostazy a pøípadnì rozdìlit tabulky nebo pou¾ít replikaci.';
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Poèet vláken ve vyrovnávací pamìti. Úspì¹nost vyrovnávací pamìti mù¾e být spoèítána jako Threads_created/Connections. Pokud je tato hodnota èervená, mìli byste zvý¹it thread_cache_size.';
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Poèet aktuálnì otevøených pøipojení.';
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Poèet vláken vytvoøených pro obsluhu pøipojení. Pokud je hodnota pøíli¹ velká, mù¾ete zvìt¹it parametr thread_cache_size. Na platformách, které mají dobrou implementaci vláken v¹ak toto nemá pøíli¹ velký vliv.';
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'Poèet vláken, která nespí.';
$strShowTableDimension = 'Rozmìry tabulek';
$strShowTables = 'Zobrazit tabulky';
$strShowThisQuery = 'Zobrazit zde tento dotaz znovu';
$strShow = 'Zobrazit';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodu¹ená èín¹tina';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Velikost';
$strSkipQueries = 'Poèet záznamù (dotazù) od zaèátku, které se mají pøeskoèit';
$strSlovak = 'Sloven¹tina';
$strSlovenian = 'Slovin¹tina';
$strSocketProblem = '(nebo není spávnì nastaven lokální socket MySQL serveru)';
$strSortByKey = 'Setøídit podle klíèe';
$strSorting = 'Øazení';
$strSort = 'Øadit';
$strSpaceUsage = 'Vyu¾ití místa';
$strSpanish = '©panìl¹tina';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slova jsou oddìlena mezerou (&bdquo; &ldquo;).';
$strSQLExportCompatibility = 'Kompatibilita SQL exportu';
$strSQLExportType = 'Typ vytvoøených dotazù';
$strSQLOptions = 'Nastavení SQL exportu';
$strSQLParserBugMessage = 'Je mo¾né, ¾e jste na¹li chybu v&nbsp;SQL parseru. Prosím prozkoumejte podrobnì SQL dotaz, pøedev¹ím jestli jsou správnì uvozovky a jestli nejsou proházené. Dal¹í mo¾nost selhání je pokud nahráváte soubor s&nbsp;binárními daty nezapsanými v&nbsp;uvozovkách. Mù¾ete také vyzkou¹et pøíkazovou øádku MySQL. Ní¾e uvedený výstup z&nbsp;MySQL serveru (pokud je nìjaký) Vám také mù¾e pomoci pøi zkoumání problému. Pokud stále máte problémy nebo pokud SQL parser ohlásí chybu u&nbsp;dotazu, který na pøíkazové øádce funguje, prosím pokuste se zredukovat dotaz na co nejmen¹í, ve kterém se problém je¹tì vyskytne, a ohlaste chybu na stránkách phpMyAdmina spolu se sekcí VÝPIS uvedenou ní¾e:';
$strSQLParserUserError = 'Pravdìpodobnì máte v&nbsp;SQL dotazu chybu. Ní¾e uvedený výstup MySQL serveru (pokud je nìjaký) Vám také mù¾e pomoci pøi zkoumání problému';
$strSQLQuery = 'SQL-dotaz';
$strSQLResult = 'Výsledek SQL dotazu';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Chybný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzavøené uvozovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámé interpunkèní znaménko';
$strStatCheckTime = 'Poslední kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvoøení';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatUpdateTime = 'Poslední zmìna';
$strStatus = 'Stav';
$strStorageEngines = 'Úlo¾i¹tì';
$strStorageEngine = 'Úlo¾i¹tì';
$strStrucCSV = 'CSV';
$strStrucData = 'Strukturu a data';
$strStrucDrop = 'Pøidat DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pro MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Nativní formát MS Excelu';
$strStrucOnly = 'Pouze strukturu';
$strStructPropose = 'Navrhnout strukturu tabulky';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Provést';
$strSuccess = 'Vá¹ SQL-dotaz byl úspì¹nì vykonán';
$strSum = 'Celkem';
$strSwedish = '©véd¹tina';
$strSwitchToDatabase = 'Pøepnout na zkopírovanou databázi';
$strSwitchToTable = 'Pøepnout na zkopírovanou tabulku';

$strTableAlreadyExists = 'Tabulka %s ji¾ existuje!';
$strTableComments = 'Komentáø k&nbsp;tabulce';
$strTableEmpty = 'Jméno tabulky je prázdné!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabulka %s byla odstranìna';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabulka %s byla vyprázdnìna';
$strTableHasBeenFlushed = 'Vyrovnávací pamì» pro tabulku %s byla vyprázdnìna';
$strTableMaintenance = ' Údr¾ba tabulky ';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametry tabulky';
$strTables = '%s tabulek';
$strTableStructure = 'Struktura tabulky';
$strTable = 'Tabulka';
$strTableType = 'Typ tabulky';
$strTakeIt = 'zvolit';
$strTblPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé tabulky';
$strTempData = 'Doèasná data';
$strTextAreaLength = 'Tento sloupec mo¾ná nepùjde <br />(kvùli délce) upravit ';
$strThai = 'Thaj¹tina';
$strTheme = 'Vzhled';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThisNotDirectory = 'Nebyl zadán adresáø';
$strThreads = 'Poèet vláken';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bylo úspì¹nì zabito.';
$strTime = 'Èas';
$strTimeoutInfo = 'Pøedchozí ímport vyèerpal ve¹kerý èas, po dal¹ím odeslání bude import pokraèovat od pozize %d.';
$strTimeoutNothingParsed = 'Bohu¾el bìhem posledního pokusu nebyla ¾ádná data naètena. Toto obvykle znamená, ¾e phpMyAdmin nebude schopen naèíst tento soubor, pokud nezvý¹íte èasové limity v&nbsp;PHP.';
$strTimeoutPassed = 'Limit pro bìh importu vypr¹el, prosím ode¹lete formuláø znovu se stejným souborem a import bude pokraèovat.';
$strToggleScratchboard = 'Zobrazit grafický návrh';
$strTotal = 'celkem';
$strTotalUC = 'Celkem';
$strTraditionalChinese = 'Tradièní èín¹tina';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièní ¹panìl¹tina';
$strTraffic = 'Provoz';
$strTransactionCoordinator = 'Koordinátor transakcí';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stáhnutí dat. První parametr je jméno souboru, druhý jméno sloupce v&nbsp;tabulce obsahující jméno souboru. Pokud zadáte druhý parametr, první musí být prázdný.';
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Zobrazí data ¹estnáctkovì.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhled obrázku s&nbsp;odkazem na obrázek; parametry ¹íøka a vý¹ka v&nbsp;bodech (pomìr stran obrázku zùstane zachován)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázek (napøíklad stáhnutí pole blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Viz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí datum nebo èas (TIME, TIMESTAMP a DATETIME) podle místního nastavení. První parametr je posun (v&nbsp;hodinách), který bude pøidán k&nbsp;èasu (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací øetìzec pro funkci strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'JEN PRO LINUX: Spustí externí program, na jeho standardní vstup po¹le obsah pole a zobrazí výstup programu. Výchozí je program Tidy, který pìknì zformátuje HTML. Z&nbsp;bezpeènostních dùvodù musíte jména povolených programù zapsat do souboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php. První parametr je èíslo programu, který má být spu¹tìn a druhý parametr udává parametry tohoto programu. Tøetí parametr urèuje, zda mají být ve výstupu nahrazeny HTML entity (napø. pro zobrazení zdrojového kódu HTML) (výchozí je 1, tedy pøevádìt na entity), ètvrtý (pøi nastavení na 1) zajistí pøidání parametru NOWRAP k&nbsp;vypisovanému textu, èím¾ se zachová formátování (výchozí je 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pùvodní formátování sloupce, tak jak je ulo¾en v&nbsp;databázi.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázek a odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz na obrázek. První parametr je prefix URL (napøíklad &bdquo;http://mojedomena.cz/&ldquo;), druhý a tøetí urèuje ¹íøku a vý¹ku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz. První parametr je prefix URL (napøíklad &bdquo;http://mojedomena.cz/&ldquo;), druhý text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__sql = 'Zobrazí text jako SQL dotaz se zvýrazòováním syntaxe.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí jen èást textu. První parametr je posun od zaèátku (výchozí je 0) a druhý urèuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude zobrazen zbytek textu. Tøetí parametr urèuje, jaký text má být pøidán za zkrácený text (výchozí je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazit zkrácené dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajin¹tina';
$strUncheckAll = 'Od¹krtnout v¹e';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátní';
$strUnknown = 'neznámý';
$strUnselectAll = 'Odznaèit v¹e';
$strUnsupportedCompressionDetected = 'Pokusili jste se importovat soubor s&nbsp;nepodporovanou kompresí (%s). Buïto podpora není implementována nebo je vypnuta ve va¹í konfiguraci.';
$strUpdatePrivMessage = 'Byla aktualizována oprávnìní pro %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Pøístup byl zmìnìn.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizovat dotaz';
$strUpdComTab = 'Podívejte se prosím do dokumentace, jak aktualizovat tabulku s&nbsp;informacemi o&nbsp;sloupcích (tabulka column_comments)';
$strUpgrade = 'Mìli byste aktualizovat %s na verzi %s nebo vy¹¹í.';
$strUploadLimit = 'Pravdìpodobnì jste se pokusili nahrát pøíli¹ velký soubor. Pøeètìte si prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít.';
$strUsage = 'Pou¾ívá';
$strUseBackquotes = 'Pou¾ít zpìtné uvozovky u&nbsp;jmen tabulek a sloupcù';
$strUseHostTable = 'Pou¾ít tabulku s&nbsp;poèítaèi';
$strUserAlreadyExists = 'U¾ivatel %s ji¾ existuje!';
$strUserEmpty = 'Jméno u¾ivatele je prázdné!';
$strUserName = 'Jméno u¾ivatele';
$strUserNotFound = 'Zvolený u¾ivatel nebyl nalezen v&nbsp;tabulce oprávnìní.';
$strUserOverview = 'Pøehled u¾ivatelù';
$strUsersDeleted = 'Vybraní u¾ivatelé byli úspì¹nì odstranìni.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'U¾ivatelé mající pøístup k&nbsp;&bdquo;%s&ldquo;';
$strUser = 'U¾ivatel';
$strUseTabKey = 'Pou¾ijte klávesu TAB pro pohyb mezi hodnotami nebo CTRL+¹ipky po pohyb v¹emi smìry.';
$strUseTables = 'Pou¾ít tabulky';
$strUseTextField = 'Pou¾ít textové pole';
$strUseThisValue = 'Pou¾ít tuto hodnotu';

$strValidateSQL = 'Zkontrolovat SQL';
$strValidatorError = 'SQL validátor nemohl být inicializován. Prosím zkontrolujte, jestli máte po¾adovaná roz¹íøení PHP, která jsou uvedena v&nbsp;%sdokumentaci%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Promìnná';
$strVersionInformation = 'Informace o&nbsp;verzi';
$strViewDumpDatabases = 'Export databází';
$strViewDumpDB = 'Export databáze';
$strViewDump = 'Export tabulky';
$strViewHasBeenDropped = 'Pohled %s byl odstranìn';
$strView = 'Pohled';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresáø urèený pro upload souborù nemohl být otevøen';
$strWebServerUploadDirectory = 'soubor z&nbsp;adresáøe pro upload';
$strWelcome = 'Vítejte v&nbsp;%s';
$strWestEuropean = 'Západní Evropa';
$strWildcard = 'maska';
$strWindowNotFound = 'Cílové okno prohlí¾eèe nemohlo být aktualizováno. Mo¾ná jste zavøel rodièovské okno, nebo prohlí¾eè blokuje operace mezi okny z&nbsp;dùvodu bezpeènostních nastavení.';
$strWithChecked = 'Za¹krtnuté:';
$strWriteRequests = 'Po¾adavkù na ètení';
$strWritingCommentNotPossible = 'Nelze zapsat komentáø';
$strWritingRelationNotPossible = 'Nelze zapsat relaci';
$strWrongUser = '©patné u¾ivatelské jméno nebo heslo. Pøístup odepøen.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Ano';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavení tìchto parametrù na 0 (nulu) odstraní omezení.';
$strZip = '&bdquo;zazipováno&ldquo;';

?>
Return current item: Modular Site Manager