Location: PHPKode > projects > MJGUEST > mjguest/interface/language/vi.utf8.php
<?php

	/*
	+----------------------------------------------------------------
	|
	|	MJGUEST
	|	=============================================================
	|	Copyright (c) 2002-2008 Giacomo "mdsjack" Menni
	|	Terms of agreement and support at www.mdsjack.bo.it
	|
	+----------------------------------------------------------------
	|	[ EXTENSION MODULE ]
	|	Language translation (vietnamese) by Nguyen Quoc Thanh
	+----------------------------------------------------------------
	*/

$this->langdir = 'ltr';

$this->say	= array(
	'guestbook'					=> 'Sổ góp ý'
,	'guest'						=> 'Khách'
,	'mod'						=> 'Moderator'
,	'admin'						=> 'Administrator'
,	'guests'					=> 'Khách'
,	'name'						=> 'Tên truy cập'
,	'email'						=> 'Email'
,	'country'					=> 'Quốc gia'
,	'web'						=> 'Website'
,	'chat'						=> 'Messenger'
,	'pic'						=> 'Hình đại diện'
,	'msg'						=> 'Nội dung'
,	'pvt'						=> 'Riêng tư'
,	'emoticons'					=> 'Hình biểu cảm'
,	'eneabled'					=> 'Sử dụng'
,	'disabled'					=> 'Không sử dụng'
,	'website_name'				=> 'Tên website'
,	'cp_password'				=> 'Administrator password'
,	'language'					=> 'Ngôn ngữ'
,	'datetime_format'			=> 'Định dạng ngày tháng'
,	'theme'						=> 'Phong cách trình bày'
,	'allow_pics'				=> 'Cho phép dùng hình đại diện'
,	'swearwords_filter'			=> 'Swearwords filter'
,	'trash_entries'				=> 'Cho các nhận xét vào thùng rác'
,	'restore_config'			=> 'Trở về cấu hình gốc'
,	'recover_pass'				=> 'Khôi phục mật khẩu'
,	'time_zone'					=> 'Múi giờ hệ thống'
,	'entries_per_page'			=> 'Số các nhận xét / trang'
,	'button_view'				=> 'Xem tất cả'
,	'button_sign'				=> 'Nhận xét của bạn'
,	'button_admin'				=> 'Administrator panel'
,	'button_logout'				=> 'Thoát ra'
,	'button_prev'				=> 'Trang trước'
,	'button_next'				=> 'Trang tiếp'
,	'exceeded_msglen'			=> 'Đã sử dụng hết số ký tự được phép.'
,	'exceeded_emoticonsxentry'	=> 'Không còn hình biểu cảm nào.'
,	'confirm_delete_entry'		=> 'Bạn có thật sự muốn xoá nhận xét này?'
,	'connex_data'				=> 'Dữ liệu kết nối'
,	'confirm_trash_entries'		=> 'Thao tác này sẽ xoá toàn bộ nhận xét trong sổ góp ý.'
,	'confirm_restore_config'	=> 'Thao tác này sẽ khôi phục cấu hình gốc.'
,	'confirm_proceed'			=> 'Bạn có muốn tiếp tục?'
,	'not_admin'					=> 'Bạn không phải là Administrator'
,	'entry_added'				=> 'Cảm ơn bạn đã góp ý'
,	'entry_not_added'			=> 'Góp ý của bạn không thể được cập nhật'
,	'entry_deleted'				=> 'Góp ý đã bị xoá'
,	'entry_modified'			=> 'Góp ý đã được sửa đổi'
,	'already_signed'			=> 'Bạn đã đăng nhập'
,	'pass_sent_to_admin'		=> 'Mật khẩu đã được gửi cho admin'
,	'pass_already_sent'			=> 'Mật khẩu đã được gửi cho admin'
,	'config_updated'			=> 'Cấu hình đã được cập nhật'
,	'enter_admin_pass'			=> 'Nhập mật khẩu'
,	'logged_in'					=> 'Đang đăng nhập...'
,	'wrong_pass'				=> 'Từ chối đăng nhập, bạn hãy thử làm lại!'
,	'logged_out'				=> 'Đang thoát ra...'
,	'alert_empty_captcha'		=> 'Please write the security code (5 digits)'
,	'guestbook_empty'			=> 'Guestbook is empty'
,	'field_name_maxlength'		=> 'Số ký tự nhiều nhất cho 1 tên truy cập'
,	'field_msg_maxlength'		=> 'Số ký tự nhiều nhất cho 1 nhận xét'
,	'max_emoticons_permsg'		=> 'Số hình ảnh biểu cảm tối đa được sử dụng trong mỗi nhận xét'
,	'max_avatar_kb'				=> 'Kích thước tối đa cho 1 hình đại diện tính theo Kilobyte'
,	'redirect_screen'			=> 'Hiển thị màn hình redirect (không sử dụng trên những server có tốc độ chậm)'
,	'email_notify'				=> 'Nhận email cho mỗi nhận xét được thêm vào (sử dụng cho website tốc độ thấp)'
,	'use_captcha'				=> 'Tính năng hiển thị hình ảnh bảo mật CAPTCHA (trong trường hợp có spam)'
,	'confirm_ban_guest'			=> 'You are going to ban this guest and delete all his messages.'
,	'entry_approval'			=> 'Let me check and approve all new entries before they are published'
,	'mod_account'				=> 'Activate Moderator account'
,	'acp_admin_info'			=> 'Administrator'
,	'acp_localization'			=> 'Localization'
,	'acp_appearance'			=> 'Appearance'
,	'acp_customization'			=> 'Customization'
,	'acp_security'				=> 'Security'
,	'acp_reset_ops'				=> 'Reset operations'
,	'rate_website'				=> 'Rate this web site'
,	'acp_statistics'			=> 'Statistics'
,	'rating_system'				=> 'Web site rating system'
,	'banned_guests'				=> 'Banned guests'
);

?>
Return current item: MJGUEST