Location: PHPKode > projects > Local Lyric Displayer > lyrics/changelog.txt
Local Lyric Displayer

Tanaydýn "HuzursuZ" Þirin
hide@address.com
ICQ#: 5995835
ChangeLog

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.01 15-16 Temmuz 2001 (Pazar-Pazartesi) 03:26 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Database Yapýlarý (Tam Bitmedi)
	Þarký Gösterme, Ekleme, Deðiþtirme Fonksiyonlarý
	HTML, "'", "\" kontrolleri
	CSS Dosyasý
	Tüm Bilgiler Türkçe
Yapýlmasý Planlananlar :
	Her Þarký Ýçin Ayrý Sayaç
	Albüm Bilgisi
	ID'deki Tüm Bilgilerin Girilebilmesi
	Sözlerin Gösterildiði Sayfada Görüntü Seçenekler
	Þarkýlar Üzerinde Daha Fazla Kontrol (Silme, Yorum Ekleme, vs...)
Düþünceler :
	ilk build olmasýna raðmen baþarýlý çalýþýyor yazlýktan eve dönerken
	"no woman no cry" dinlerken aklýma geldi bu fikir... bi iki plug-in
	var netten dinlerken sözleri okumak için... ben disq'in yazdýðýný
	kullanacaðým çünkü onunkinde url seçimi yapabiliyorum... tabiki
	kendisinden izin alacaðým... umarým verir... (yalarým disq :) )
	herneyse... geçen cuma çok enteresan bi gündü... oha dedim deli gibi
	göt oldum... çok merak ederseniz icq'dan sorum anlatýrým belki...
	herneyse... "Dedicated To Didem" diyorum o kadar...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.02 17 Temmuz 2001 (Pazartesi-Salý) 01:38 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Database'e albüm bilgisi eklendi (hala bazý planlarým mevcut)
	Þarký gösterme, ekleme, deðiþtirme fonksiyonlarýnda album bilgisi eklendi
	Gösterme fonksiyonunda <br>'leri HTML Special Char.'a çeviriyodu o bug giderildi
	CSS'e Grup adý ile þarký adý arasýndaki çizgi bilgisi ve album adý için gerekli style'lar eklendi
	SourgeForge'ye lld adý ile baþvurdum
Yapýlmasý Planlananlar :
	Diðer dillere çevirilme olaylarý
Düþünceler :
	Bugün bi miktar caným sýkkýn olduðundan çalýþmayý erken býraktým ama
	yinede iþe yarayan elle tutulur biþi üretmiþ oldum... bu gece fight
	club'ý sinemada izledim... daha önce vcd ve DivX ;) olarakta izlemiþtim
	ama sinemada süpermiþ... herneyse... Bu düþüncelerde git gide günlük
	tarzý bi bilgiye dönüþmeye baþlýyo sanýrým... hiçbiþeyden emin deðilim
	yarýn yaþayabileceðimden bile...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.03 23 Temmuz 2001 (Pazar-Pazartesi) 03:24 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Database'e sayaç bilgisi eklendi
	Þarký eklenen ve deðiþtirilen yerdeki þarký, grup, aldüm adlarýnýn yazýldýðý text alanlarý uzatýldý
	Yukarýda söylenen alanlarýn üzerine o alanýn ne olduðu yazýldý
	Sayaç olayý eklendi... þarký her çalýnýþýnda bir artýyor kendileri...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Çeþitli istatislik bilgileri eklemeyi düþünüyorum... en çok çalýnan þarký falan...
	Yönetimle ilgili biþiler eklemeliyim...
	Ýstatistiklerin görüneceði biþiler yapmalýyým...
Düþünceler :
	Genel anlamda baþarýlý çalýþan bir yazýlým var elimde, ve üzerinde çalýþmaktan gerçekten zevk
	alýyorum... umarým ileride daha çok iþe yarayacak...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.04 24 Temmuz 2001 (Pazartesi-Salý) 01:15 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Yönetim olayýna baþladým...
	Þarkýlarýn tümünü sadece isim olarak gosteren showall.php dosyasý ve onun sýralama fonsksiyonlarý yazýldý
	Bir grubun tüm þarkýlarýný gösteren showband.php dosyasý yazýldý (sýralamada var içinde)
	Çeþitli yerlerde þarkýlarýn numaralarý gözüküyo... ayrýyeten css dosyasýndada couter ve no için gerekli eklemeler yapýldý
	Tüm gruplarýn adýný gösteren showbandlist.php dosyasýda yazýldý
Yapýlmasý Planlananlar :
	Geri dönüþ olaylarýný unutmuþum onlarý halledecem.... þimdilik þu yönetim olayýný yaptýðýmdan yeni biþi eklemeyi düþünmüyorum...
Düþünceler :
	Bu akþam yüm bu kodlarý yazarken kafam güzeldi... bira içtim bu kafa ile help anlamak biraz zor olsana baþardým
	aferim bana demekki... haftaya pazartesi laila'da tarkan'ýn karma albümünün tanýtýmý var... ona gidecez didemle
	herhalde... kafamda güzel... demekki süper... yalarým...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.05 25 Temmuz 2001 (Salý-Çarþamba) 01:30 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Yeni þarký eklenirken albümadý kýsmý ile þarkýadý kýsmý karýþýyordu onu düzelttim
	Þarký silen sil.php dosyasý yazýldý ve tüm þarkýlarýn gösterildiði sayfaya eklendi
Yapýlmasý Planlananlar : 
	Þarký adý bulunamadýðýnda ona yakýn isimlerin getirilmesi olayýna kasacam ileride...
Düþünceler :
	Bu gün gittik Didem'e bi pantolon aldýk... Pazartesi günü Laila'da Tarkan'ýn yeni albümü Karma'nýn tanýtýmý var ona gidicez beraber
	Bu akþam kodlarý yazarken "Iron Maiden - Best Of The Beast" dinledim zevk aldým... yazarken babaannem yataðýmda býdý býdý konuþtu
	o yüzden fazla konsantre olamadým erken býraktým... Ha bide bu gün Filiz gelmiþ kapýya liseden arkadaþým oha dedim... 6 sene geçmiþti
	way be.... üstteki log'u okuyunca ayný þeyi iki kere yazdýðýmý anladým direk malým :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.051 26 Temmuz 2001 (Çarþamba-Perþembe) 0:57 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	CSS'in içine tüm kelimelerin ilk harflerini büyüten style eklendi
Yapýlmasý Planlananlar :
	Database'den þarkýlarý adam gibi dump eden bi kod yazacam þarkýlarýn no'larýný almam lazým...
Düþünceler :
	Tembelliðim ve yorgunluðum var bu gece... geçen gün Didemle düþündüðümüz filmin adý Notre Dame'in Kamburu idi bu gece hatýrladým... hatta
	Quasimodo idi o kamburun adý... tembelim...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.06 27 Temmuz 2001 (Perþembe-Cuma) 01:59 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Ýstatistiklerde kolaylýk olsun die grup isimlerini ayrý bi table'e yazmaya karar verdim onu hallettim ve o þekilde iken gösteren php dosyasýný
	yazdým
	Upgrade eden fonksiyonuda yeniledim süper oldu...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Þarký deðiþtirme silme falan yeni yapýya uyarlanacak
Düþünceler :
	Yarý tembel yarý çalýþkan bi build oldu bu... iyiye gidiyo sanýrým... bu arada Ali Güven'den nefret ediyorum... Smooth Criminal süper þarký...
	Bu gece Didem'le Þarabi'ye gittik Pelin bide bi kýz daha orada idi... 1 þiþe beyaz +1 bir kadeh kýrmýzý þarap 4.500.000 heh benim kýrmýzý
	þarabýmý hesaba katmayý unuttular herhalde :). Ýstatistikler daha kolay ve hýzlý çalýþacak bu database yapýsýyla...
	(tabi yazarsam (yalarsam iðrenç espiri))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.07 28 Temmuz 2001 (Cuma-Cumartesi) 00:15 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Tüm sayfalar yeni database yapýsý ile çalýþabilecek hale getirildi... biraz zor oldu ama hallettim :),
Yapýlmasý Planlananlar :
	Albüm isimleri içinde ayrý bi table açmayý planlýyorum ama kod gitgide karýþýk hale geldi... biraz optimizasyon yapmam lazým önce
	sanýrým bu gün eski	kodun içinden çýkana kadar caným çýktý... bol bol comment falan eklemeliyim...
	Çeþitli arama fonksiyonlarý falan yazsam fena olmaz sanýrým...
Düþünceler :
	Bir cuma akþamý yapýlabilecek en iyi þeyi yapýp bütün gece kýçýmýn üstünde oturup bu programý yazdým... ama sabahtan beri nasýl istiyodum eve gidip
	yazmayý anlatamam... her neyse bu gün tarkan'ýn fanlarýna mailleri attýk... pazartesi gecesi olacak olan parti için falan ne bilim... bu akþam
	yaptýðým þeyler dýþarýdan bakýldýðýnda hiçbiþi gibi gözüküyo çünkü görüüþte hiçbiþey deðiþmedi... ama tahmin ediyorum database büyüyünce acaip
	hýzý ve kullanýlan yeri artýracak biþi oldu... Didem salý günü tatile gidiyo... tatilde onu aramamaya karar verdim... kafasýný iyicene dinlemesini
	ve toplamasýný istiyorum tabi ona söyleyecem aramayacaðýmý o kadar öküz deðilim herhalde...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.08 29 Temmuz 2001 (Cumartesi-Pazar) 01:14 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Ýstatistiklere baþladým... toplam þarký sayýsýný yazan ufacýk biþi yaptým...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Ýstatistikler geliþtirilecek
Düþünceler :
	Bu akþam hiçbiþi yazmak istemedim ama bu akþamý yazmak istediðimden illaki biþiler yaptým... akþam Bora, kýz arkadaþý ben ve Didem Karga'ya
	gittik Didem orada biraz içini döktü bana falan bilmiyorum ne olcak... iyi gibi sanki... uykum var fena...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
build 0.09 30 Temmuz 2001 Pazar-Pazartesi 00:58 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Dün gece kodu optimize etmek için bakarken bi ton ayný kodu her sayfada yazdýðýmý gördüðümden bu kodlarý fonksiyonlar halinde toplamaya
	karar verdim ve bu gece functions.php dosyasýna baþladým... ilk yaptýðým grup adýndan id'sini ve adýný geriye döndüren bir fonksiyon yazmak
	oldu... bölece hem array hemde fonksiyon olaylarýna baþlamýþ oldum...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Þu anda bir bug var maalesef... eðer grubun adý database'te var ama o þarký yoksa (baþka bi þarkýsý varsa yani) çýktý falan vermiyo alet
	onu fark ettim bugün iþteyken... ama þu fonksiyon olaylarý bitmeden onu düzeltmeyeceðim çünkü fonksiyonlarý düzeltince oda süper çalýþýr bi
	hale gelecek... þimdi kasmaya gerek yok...
Düþünceler :
	Ufacýk fikrimin yavaþ yavaþ büyüdüðünü görmek çok süper bi duygu... hem php hakimiyetim ve kod tekniðim geliþiyor hemde zevk aldýðým biþiler
	yapýyorum böylece 
	Bugün Laila'ya gidecez bakalým nasýl olacak...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.091 31 Temmuz 2001 Pazartesi-Salý 02:48 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Dün akþam yazdýðým fonksiyonu geliþtirdim... sadece bandname parametresi ile çalýþýyordu onu bandid ilede çalýþabilecek hale getirdim
	süper oldu...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Diðer fonksiyonlarýda çevirecem iþte böle teker teker...
Düþünceler :
	Akþam Laila'ya gittik... hatun kasýldý falan Ali Güven gelecek yok caným sýkýldý yok bilmemne die... sonra Deha abisinin gitarýný almasý
	gerekiyormuþ Ýskender Paylaþ'ýn stüdyosundan nasýl etsem die düþünüyo ben fikir vermeye çalýþýyorum "salak salak konuþup sinirimi bozma"
	dedi bana deli oldum bi anda... çünkü ben öküz, duygusuz, hayvan, düþüncesiz, kaba gidi bi çok sýfatý hak etsemde salaðý hak etmiyorum
	çünkü salak deðilim... sonra bunu taksiye býrakýyorum "neden agresifim bu günlerde bilmiyorum hede hödö" gibi bi laf etti... klasik
	siktim ben seni ama kusuruma bakma istemeden oldum tarzýndaki iðrenç yaklaþým bindirdim taksiye gönderdim gitti... sinirlendim hemde çok
	bilemiyorum ileride nasýl olur ne olur fena yani... Yarýnda gidecek tatiline... istanbul'un her tarafýnda Ali Güven yüzünden acý çekiyormuþ
	hede hödö falannn çok sinirliyim çok...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.092 6 Aðustos 2001 Pazar-Pazartesi 00:14 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Functions.php'nin içine lyrics tableinden bilgi almak için get_lyric() fonksiyonunu ekledim... eski fonksiyonun adýný kýsalttým ve iþine
	uygun bi hale getirmiþ oldum bölece...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Þimdilik çeþitli fonksiyonlar yazamya devam edeceðim...
Düþünceler :
	Didem deli etti beni... Salý günü Bodruma gitti ve ben o gitmeden bana þaka gibi sölediði biþeyin aslýnda gerçek olduðunu öðrendim ve
	acaip sinirlendim... Telefon ettim aramýzda biþi yokki dedi bana deli etti iyicene... istanbul'a gelsin bakalým konuþacaz ne varmýþ
	ne yokmuþ aramýzda die... Bu gün Alev'in niþanlanacaðý çocuðu gördüm dünyanýn en þanslý ekeði olmasýna raðmen hiçte öyle gözükmüyodu :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.0921 20 Aðuston 2001 Pazartesi 09:07 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	get_lyric() funtion'unun kullanýmýný yazdým sadece.
Yapýlmasý Planlananlar :
	Biraz kafamý toplayýp devam etmek istiyorum þimdilik...
Düþünceler :
	Hayat garip... dün zirve yaptýk çok eðlendik...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.0922 27 Aðustos 2001 Pazartesi 02:11 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	show.php dosyasý yeni functions.php dosyasý kullanýlarak tamamen baþtan yazýldý...
	get_lyric fonksiyonuna bandid ve counter ekledim, böylece cover þarkýlarda sorun çýkmayacak...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Diðer dosyalarýda fonksiyonlarla beraber çalýþýr hale getirilecek.
Düþünceler :
	Hayat harbi garip... Arzu ile tanýþtýk falan... baya zaman oluyo tabi ama ancak þimdi yazabildim....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.0923 14 Kasým Çarþamba 01:10 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	show.php'deki if komutlarýnda eski yöntemle yaptýðým yapý yüzünden salak bi hata vardý... artýk daha çok þey biliyorum... && koydum
	düzelttim.
	edit.php fonksiyonlarla çalýþýr hale getirildi.
Yapýlmasý Planlananlar :
	Web sitesi alacam bu yazýlým için.
Düþünceler :
	Çok zaman geçmiþti üstünden... 3 ay... Zeynep'le beraberim þimdi, neden döndüm bu projeye bilmiyorum, sanýrým arkamda yarým iþler
	býrakmaktan býktým artýk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.0924 16 Kasým Cuma 00:34 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	shop.php'de þarký gösterilince sayaç artmýyodu onu artar hale getirdim.
Yapýlmasý Planlananlar :
	Vakit buldukça yapýcam biþiler... önce istatistiklerimi yapsam yoksa user olayýnýmý halletsem diye düþünüyorum...
Düþünceler :
	Düþünüyorum öyle ise varým ! Tekrar zevkle yazýyorum... :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 0.0925 18 Kasým Pazar 00:11 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	show.php'nin içine meta expire tagýný koydum artýk þarký her çaldýðýnda cache'den okumadan getirecek.
	þarký sözlerini editlerken pencere direk winamp'ýn içinde açýlýyodu onu yeni pencerede açýlýr hale getirdim... eðer yönetimden gelinirse
	yeni pencerede deðil ayný pencerede açýyor ama :)
	show.php artýk albüm adýnýda gösteriyo ve add.php'ye gönderiyo böylece albüm isimlerini copy, paste yapmaktan kurtardým...
	addsong.php'nin içine þarký eklendiðinde winamp'ýn içindeki browser'i refesh eden bi javascript ekledim, þeker oldu...
	css dosyasýna albüm adý ve grup adýnýn ilk harflerini büyük yapan bi style ekledim.
	addsong.php'ye yaptýðýmýn aynýsýný editsong.php'yede yaptým...
Yapýlmasý Planlananlar :
	CVS olayýný çözmeyi planlýyorum
Düþünceler :
	Bu akþam wget ile uplink'i dl etmeye býraktým iþ yerindeki linux makinayý dýþarýdan baðlanarak... çok hoþuma gitti walla :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 17 19 Kasým Pazartesi 00:00 - 00:24 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	build olayýný deðiþtirdim çünkü eskisi gib kalsa idi alakasýz bi yerde v1.0 gibi biþeyin çýkmasý kaçýnýlmaz oluyodu
	editsong.php'de sayfayý yenileyen kodu deðiþtirdim, sayfa deðiþtiðinde sayaç artmayacak artýk, show.php'deki count boþ gelmediði zaman
	geri dönmek için eklenen back tuþu çýkýyodu onun için count'u sayma yerine edited gönderiyorumki orda geri tuþu çýkmasýn.
Yapýlmasý Planlananlar :
	User, Pass olayýný ekliyecem
	Albumleride database'e sayý halinde yazacam... þimdi uykum var o yüzden yapmadým, dün albumnames die bi tablo hazýrlamýþtým ama hala el atamadým
Düþünceler :
	Bu akþam Sevgim'in doom günü vardý... orda idik... yarýnda Maden Makinalarý sýnavým var yorgun hissediyorum kendimi, diþim sýzlýyo deli
	ediyo walla...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 18 20 Kasým Salý 00:48 - 01:55 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Albumadýný adam gibi albumname table'inden getiren bi fonksiyon yazdým, diðer fonksiyonlarýda bununla beraber çalýþýr hale getirdim.
	addsong.php dosyasýnýda albumname'i sayý olarak ekliyecek hale getirdim, bazý ufak tefek buglar olabilir daha tam test edemedim.
Yapýlmasý Planlananlar :
	Bu þarký ekleme kodu üzerinde biraz çalýþmam lazým, fonksiyonlar falan yazmam lazým çok karýþýk oldu oralar çünkü...
Düþünceler :
	3 diþim aðrýyor, hiçbiþi düþünemiyorum :(
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 19 20 Kasým Salý 21:58 - 22:05 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	functions.php'deki get_lyric() ve get_lyricinfo_by_no() fonksiyonlarýný album adýnýn yanýnda albumid'sinide döndürür hale getirdim.
	editlenen þarkýnýn albüm bilgisi database'e yanlýþ yazýlýyodu onu hallettim.
	edit.php ve add.php grup, albumadý ve þarký adý inputlarýný readonly yaptým... onlar deðiþirse þarký deðiþmiþ olur diye düþünüyorum çünkü.
Yapýlmasý Planlananlar :
	Þimdi yýkanmayý planlýyorum.
Düþünceler :
	Güzel gittiðini düþünüyorum...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 20 25 Kasým Pazar 16:26 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	addsong.php'deki þarký eklendiðinde winamp'teki sayfayý refresh eden script'i ekledim yine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 21 29 Kasým Perþembe 00:15 - 02:25 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	addsong.php'yi tamamiyle functions.php ile beraber çalýþacak hale getirdim. add_band, add_album, add_lyric fonksiyonlarýný ekledim.
	show.php'ye Türkçe harfler adam gibi çýksýn diye meta tagýný ekledim
	functions.php'deki fonksiyonlar arasýndaki boþluklarý kaldýrdým. PHP o boþluklarý output sayýp session iþlerinde sorun çýkartýyordu.
	User pass olayýnýn bir kýsmýný ekledim... ama büyük bir kýsmýda çalýþmamakta direnmekte bunun için login, loginkontrol ve logout.php
	dosyalarýný ekledim.
	Javascripler için javascript.php dosyasýný ekledim
Yapýlmasý Planlananlar :
	Bu user sistemi adam gibi çalýþmýyo onu düzelmeye kasacam... yoruldum...
Düþünceler :
	2 gün sonra doom günüm... tek istediðim özgürce kod yazmak...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 22 02 Aralýk Pazar 02:40 - 03:01 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	User, Pass olayýný cookie ile tamamiyle çalýþýr hale getirdim... sadece show.php'de kontrol ediliyor ama olsun ileride bütün sayfalarda
	kontrol edilecek bunun için show.php, login.php, loginkont.php, functions.php ve logout.php'yi editledim...
	Ani bir gaz sonucu kiþilerin kaç kere baðlandýðýný sayan bir fonskiyon daha ekledim... (03:16)
Yapýlmasý Planlananlar :
	Tüm sayfalarý cookie ile çalýþýr hale getirecem...
	Login sayfalarýný css'i kullanýr hale getirecem...
Düþünceler :
	Bu gün doðum günümdü eðlendim :) yazmaktan çok zevk aldýðým bir baþka gece oldu çünkü yazdýklarým neredeyse sorunsuz denecek kadar rahat
	bir þekilde çalýþtýlar...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 23 04 Aralýk Salý ??:?? - 02:02 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Þarký eklemelerdeki buglarý giderdim ve cookie olayýný ekledim. Bunu yaparken bi ton þarkýyý eklemem gerektiðinden database'i mahvettim
	resmen bi ton salak salak þarký eklenmiþ oldu bi ara temizlerim belki...
	Gereksiz (*_old.php) dosyalarý sildim...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Daha önceden planladýðým þeyeleri bitirecem.
Düþünceler :
	Daha önce çalýþan sayfalar cookie eklenince çalýþmamaya baþladý ilginç yani... resmen csaným çýktý bu akþamki bugfix'leri yaparken çok basit
	yerlerde çok ufak hatalar sonucu oluþmuþ þeyler... herneyse halloldu :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 23.5 06 Aralýk Perþembe 23:54 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Kullanýcýsý menüsünü yukarý alýyorken babam geldi ve zorla bilgisayarý kapattýrtýyo yarým kaldý... yaþasýn Türk programcýlýðý, yaþasýn
	Türk mantýðý. >:(
Yapýlmasý Planlananlar :
	Ayrý bir ev tutulmasý planlanýyor
Düþünceler :
	Sikerim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 24 07 Aralýk Cuma 03:05 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Kullanýcýsý menüsünü yukarý aldým
Yapýlmasý Planlananlar :
	Buglar var onlarý düzeltecem...
Düþünceler :
	Can sýkýntýsý ve muz kabuðu...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 24 10 Aralýk Pazartesi 04:17 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Bütün gece uðraþýp elimizdeki lyric formatlarýna uygun þekilde þarkýnýn sözü geldiðinde ilgili satýrýn bgColor'unu deðiþtiren bir kod
	yazdým :) hayvaným ben :)))
Yapýlmasý Planlananlar :
	Þarký sözünün saniyesine göre gösteren fonksiyonu ekliyecem...
	Hangi þarkýyý kimin eklediðini tutan biþi lazým...
Düþünceler :
	Bu akþam yaptýðým þey acaip hoþuma gitti... resmen gurur duyuyorum yani :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 25 13 Aralýk 2001 Perþembe 02:44 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Lyriclerin saniyelerinde lyric satýrý üzerinde iþlem yapan script'i ekledim :)
	add.php'nin method'unun post yaptým bazý sorunlar çýkýyodu...
Yapýlmasý Planlananlar
	Yukarýdakileri yapacam önce
	Fark ettiðim buglarý temizleyecem
Düþünceler :
	Kendime Hastayým Çýlgýným
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 25a 14 Aralýk 2001 Cuma 01:47 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Dün script'i eklemek için show.php'nin üzerinde genel yapýya pek uymayan deðiþiklikler yapmýþtým onlarý düzelttim, yeni bi ekleme yapmadým
Yapýlmasý Planlananlar :
	Daha önce düþündüðüm þeyleri bitirecem
Düþünceler :
	Bugün evimize haciz geliyordu az kalsýn jaws'ýn borcuna kefil olduðum için acaip caným sýkkýn hiçbiþi yapmak istemiyorum...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 26 17 Aralýk 2001 Pazartesi 18:56 - 19:23 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Þarký editlendiði zaman sayaç artýyordu onu hallettim, show.php'deki ufak bi bug idi.
	Eklenen þarkýya ekleyen user'in id'sinide yazýyor database'e artýk.
	show.php hangi user'in eklediðini de göstermekte
Yapýlmasý Planlananlar :
	Þarkýlarý sadece ekleyenler yada Yöneticiler deðiþtirebilecek.
Düþünceler :
	Ýyi, caným sýkýldý biraz Fallout oynayayýp devam edebilesim var...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 27 23 Aralýk 2001 Pazar 04:37 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Þarký olmasada login olmuþ userlerin nickleri sað aþaðýda gösteriyo.
	ALbumadý olmadýðý zaman sayacýn solunda çýkan gereksiz bir boþluk vardý onu hallettim.
	Þarký sözlerinin olduðu yerde nowrap koymýþým nedense... onu sildim...
	Yoneticilerin yada yazanlarýn deðiþtirmesini yada silmesini yapacak olan kod'u yazýyodum ama yarým kaldý
Yapýlmasý Planlananlar :
	Üstte yazanlar...
Düþünceler :
	Blade Runner izlemek istiyorum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 28 13 Ocak 2002 Pazar 09:51 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Yönetici yada þarký'yý yazanlarýn þarkýyý deðiþtirebilmesi yapýldý... ama hala tam bitmedi... (sonra bitirdim)
Yapýlmasý Planlananlar :
	Deðiþik projeler
Düþünceler :
	Bugün ftuff'ýn bowling turnuvasýna gidecem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 29 13 - 14 Ocak 2002 Pazar - Pazartesi 23:43-00:05 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Login olunduktan sonra sað üstte kullanýcý adýnýn görünmesi ve diðer yazýlarla güzel bi yerde durmasýný yaptým.
	edit.php'nin içine gerçektan sarkýyý giren kiþininmi editlemek istediðini kontrol eden biþi ekledim...
	css'in içine username için bi kýsým ekledim...
Yapýlmasý Planlananlar :
	Kafama göre takýlýyom iþte...
	Login olmamýþ kullanýcýda þarkýyý yazan kiþi gözükmüyo onu düzeltmek lazým...
Düþünceler :
	Yarýn "Maden Makinalarý" sýnavým var ben hala php kasmaktayým... gidip yatayým en iyisi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 29.001 10 Þubat 2002 Pazar 02:00 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Ýþ yerinde fark ettim bi bug'ý hallettim, lyric sayýsý 255'i aþtýðýnda database'de TINYINT tanýmlý olduðundan sapýtýyodu. Onu düzelttim
	PHP 4.1.1'e geçtim ama alet sql query'lerindeki "'"'leri "\'" haline otomatik dönüþtürmüyomuþ þimdi bütün scriptleri bunu kontrol edip
	o hale çeviren hale getirmem gerekecek
Yapýlmasý Planlananlar :
	Biþi planlamadým
Düþünceler :
	Uzun zamandýr adam gibi vakit bulamadýðýmdan bu projeyi geliþtiremiyorum ama unutmadým geliþtirecem, çünkü bunu yazmaktan gerçekten
	çok zevk alýyorum...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 30 13 Þubat 2002 Çarþamba 00:23 istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Hatalarýn daha rahat görünmesi için css'in içine error die bi style oluþturdum ve functions.php'deki bütün hatalarý ve sql query'lerini 
	burdan okuttum
	Bazý buglarý düzelttim ama counter hala adam gibi çalýþmýyo deli oldum
Yapýlmasý Planlananlar :
	Yapýyom iþte kafama göre... bunun sayesinde php 4.1.1'ilede haþýr neþir oluyos... yabancý bi adamla proje konusunda mailleþiyoruz ona gönderebilirim
Düþünceler :
	Tanýmadýðým bir insanýn bu proje ile ilgileniyo olmasý gerçekten heyecan verici. Yarýn sevgililer günü... bilgisayarýma biþey alamýyorum ama
	bu ay ödemeler falan çok...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
build 31 (cenabet build) 27 Þubat 2002 Çarþamba 21:37- istanbul/Turkiye
Yapýlanlar :
	Grup ismindeki ' karakterlerinden önce \ koyuyordu o düzeltildi.
	ist.php dosyasý PHP 4.1.1 version'u ile bir Warning veriyordu o düzeltildi.
Yapýlmasý Planlananlar :

Düþünceler :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Return current item: Local Lyric Displayer