Location: PHPKode > projects > Libretto: Web download manager > libretto/content/help_ca.php
<?
/*
 * Libretto - Web download manager.
 * Copyright (C) 2007 Jordi Pujol (jordi_pujolATtelefonicaDOTnet).
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
 * the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
 * Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
 * version.
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
 * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
 * FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
 * details.
 * 
 * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
 * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
 * Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */

?>

<H1><?echo t('help'); ?></H1>
<H2>Estat de les desc&agrave;rregues</H2>
<P>Ens presenta una llista amb les feines de desc&agrave;rrega.<br>
	Amb una barra de progr&eacute;s observem gr&agrave;ficament la ocupaci&oacute; del disc que cont&eacute;
	el directori de desc&agrave;rregues, i amb una altre barra de progr&eacute;s la ocupaci&oacute; del disc
	que cont&eacute; el directori cau.<br>
	Observem l'estat de cada feina, si ha comen&ccedil;at, si est&agrave; en proc&eacute;s,
	el seu percentatge de  progr&eacute;s, la velocitat de desc&agrave;rrega i de pujada,
	n&uacute;mero de Bytes compartits, si ha acabat satisfact&ograve;riament, ...<br>
	Les feines es gestionen amb botons que representen gr&agrave;ficament les accions que executen
	amb icones. Amb els que es pot parar, reiniciar o cancel&middot;lar una feina.<br>
	Disposem dels botons seg&uuml;ents:<br>
	<ul>
		<li>Informaci&oacute;.
		<li>Obrir.
		<ul>
			<li>Descarregar en Local.
			<li>Eliminar fitxers.
		</ul>
		<li>Aturar/Reiniciar.
		<li>Cancel&middot;lar feina.
		<li>Veure Log.
	</ul>
</P>
<H2>Afegir una feina de desc&agrave;rrega</H2>
<P><CODE>Libretto</CODE> pot executar diferents tipus de desc&agrave;rregues; s&oacute;n:
	<OL>
		<LI><P><B>Un <CODE>fitxer</CODE> &uacute;nic.</B><br>
		<CODE>Libretto</CODE> descarrega el fitxer amb un dels protocols seg&uuml;ents:
		<CODE>HTTP, HTTPS, FTP</CODE>.<br>Hem d'escriure la <CODE>URL</CODE> &ograve;n es troba
		el fitxer.
		</P>
		<LI><P><B>Tots els fitxers d'un <CODE>directori</CODE>.</B><br>
		<CODE>Libretto</CODE> descarrega tots els fitxers del
		directori especificat en la <CODE>URL</CODE>, en aquest cas podem seleccionar l'extensi&oacute; dels
		fitxers a descarregar.<br>
		Suporta els protocols seg&uuml;ents: <CODE>HTTP, HTTPS, FTP</CODE>.
		</P>
		<LI><P><B>Crear un <CODE>mirall</CODE> d'un lloc d'Internet.</B><br>
		<CODE>Libretto</CODE> descarrega tots els fitxers de
		la ubicaci&oacute; especificada en la <CODE>URL</CODE>, per crear una imatge mirall.<br>
		Soporta els protocols: <CODE>HTTP, HTTPS, FTP</CODE>.
		</P>
		<LI><P><B>Protocol <CODE>BitTorrent</CODE>.</B><br>
		<CODE>Libretto</CODE> necessita el fitxer <CODE>.torrent</CODE>
		que cont&eacute; la informaci&oacute; sobre la desc&agrave;rrega; podem escriure
		la <CODE>URL</CODE> que apunta al fitxer, o pujar-lo
		des de l'ordinador client amb la
		entrada <CODE>Fitxer Local</CODE>.
		</P>
		<LI><P><B>Protocol <CODE>MetaLink</CODE>.</B><br>
		<CODE>Libretto</CODE> necessita el fitxer <CODE>.metalink</CODE>
		que cont&eacute; la informaci&oacute; sobre la desc&agrave;rrega; podem escriure
		la <CODE>URL</CODE> que apunta al fitxer, o pujar-lo
		des de l'ordinador client amb la
		entrada <CODE>Fitxer Local</CODE>
		</P>
		<LI><P><B>Protocol <CODE>Jigsaw Download</CODE>.</B><br>
		<CODE>Libretto</CODE> necessita dos fitxers, un de tipus <CODE>.jigdo</CODE>
		que cont&eacute; la informaci&oacute; sobre la desc&agrave;rrega, i un altre fitxer
		de tipus <CODE>.template</CODE>;
		podem pujar-los des de l'ordinador client amb les entrades
		<CODE>Fitxer Local</CODE> i <CODE>Fitxer Local auxiliar</CODE>, respectivament.<br>
		Moltes vegades una desc&agrave;rrega no necessita el fitxer auxiliar i comen&ccedil;a
		satisfact&ograve;riament tant sols amb el fitxer <CODE>.jigdo</CODE>; podem escriure
		la <CODE>URL</CODE> que apunta al fitxer.
		</P>
	</OL>
</P>
<H2>Instal&middot;laci&oacute;</H2>
<P>Com instal&middot;lar <CODE>Libretto</CODE> f&agrave;cilment
	en un ordinador amb <CODE>GNU/Linux</CODE>, <CODE>MS Windows</CODE>, o qualsevol
	Servidor Web que disposi de <CODE>PHP</CODE>, d'un sistema de autoritzaci&oacute; d'usuaris,
	i les utilitats <CODE>Wget</CODE>, <CODE>Aria2</CODE>,
	<CODE>Enhanced Ctorrent</CODE> o <CODE>Jigsaw Download</CODE>.
</P>
<OL>
	<LI><P><CODE>Libretto</CODE> corre en
		qualsevol servidor Web equipat amb un entorn d'execuci&oacute;
		<CODE>PHP</CODE>. Ha de tenir espai de disc per emmagatzemar les desc&agrave;rregues.<br>
		El client &eacute;s un navegador Web amb interfase gr&agrave;fic.
	</P>
	<LI><P>La seguretat a nivell d'usuari es gestiona amb el Servidor Web. <CODE>Libretto</CODE>
		pot funcionar amb servidors <CODE>HTTP</CODE> compatibles amb autentificaci&oacute;
		<CODE>PHP</CODE> com <CODE>Apache</CODE> o <CODE>IIS</CODE>.<br>
		La configuraci&oacute; s'escriu en el fitxer <CODE>includes/settings.php</CODE>.<br>
		Per cada usuari posarem el seu nom en el sistema, el seu nom complert i
		tamb&eacute; el directori dest&iacute; de les desc&agrave;rregues,
		en el que <CODE>Apache</CODE> (<CODE>www-data</CODE>) ha de tenir perm&iacute;s per
		<CODE>lectura/escritura</CODE>.<br>
		Definint un usuari <CODE>Administrador</CODE> podrem gestionar les feines de tots els usuaris
		amb l'interfase de <CODE>Libretto</CODE>.<br>
		No obstant, vost&egrave; tamb&eacute; pot arrancar l'aplicaci&oacute; sense configurar la seguretat
		ni definir usuaris, en aquest cas tots ells fan servir el mateix directori per guardar les
		desc&agrave;rregues.</P>
</OL>
<P>Suposem un sistema <CODE>Debian GNU/Linux</CODE>
</P>
<P>
	Desempaquetem <CODE>Libretto</CODE> en un directori, per exemple <CODE>/home/www/libretto</CODE>
</P>
<P>Crearem un enlla&ccedil; a aquest directori</P>
<PRE>ln -s /home/www/libretto /var/www/libretto</PRE>
<P>En el fitxer <CODE>includes/settings.php</CODE> definim els directoris temporal
	i de desc&agrave;rrega, si volem seguretat a nivell d'usuari crearem una llista dels usuaris i,
	nom&eacute;s en el cas de que no es trobin en el <CODE>PATH</CODE> del sistema, les ubicacions de les
	utilitats <CODE>Wget</CODE>, <CODE>Aria2</CODE>,
	<CODE>Enhanced Ctorrent</CODE> o <CODE>Jigsaw Download</CODE>.</P>
<P>Per provar el funcionamient definirem
<PRE>$authrequire = <B>false</B>;</PRE>
i escriurem en el navegador Web:</P>
<PRE>http://localhost/libretto</PRE>
<H2>Servidor Web</H2>
<P><CODE>Libretto</CODE> &eacute;s compatible amb qualsevol tipus d'autoritzaci&oacute;
	disponible en el servidor Web.
</P>
<P>Per exemple, en un sistema <CODE>Debian GNU/Linux</CODE> i el servidor
	de p&agrave;gines Web <CODE>Apache v2</CODE> podem fer que cada usuari del sistema
	<CODE>Debian GNU/Linux</CODE>
	sigui usuari de <CODE>Libretto</CODE>, i s'identifiqui amb el seu propi nom d'usuari i paraula de pas.</P>
<P>Soposem que el sistema <CODE>Debian GNU/Linux</CODE> s'ha configurat amb <CODE>shadow passwords</CODE>.
	Hem de tenir instal&middot;lats el Servidor Apache v2, els m&ograve;duls php5 (o php4) i auth-pam</P>
<P>Editem el fitxer <CODE>/etc/apache2/httpd.conf</CODE></P>
<PRE>&lt;Directory &quot;/var/www/libretto/&quot;&gt;
	AllowOverride AuthConfig
	AuthBasicProvider file
	AuthUserFile /etc/shadow
	AuthPAM_Enabled on
	AuthName &quot;Libretto Web Download Manager&quot;
	AuthType Basic
	require valid-user
&lt;/Directory&gt;</PRE>
<H2>Automatitzar les feines de desc&agrave;rrega</H2>
<P>En un proc&eacute;s batch podem afegir feines per <CODE>Libretto</CODE> seguint aquestes instruccions.<br>
	Per exemple per iniciar la desc&agrave;rrega del fitxer <CODE>Jigsaw Download</CODE> que es troba en
	<CODE>http://inter.net/file.jigdo</CODE>.<br>
	Soposem que el nostre servidor es troba protegit per usuari i paraula de pas <CODE>myuser:mypass</CODE>;
	enviarem al nostre Servidor Web la <CODE>URL</CODE> amb el codi que segueix:
</P>
<PRE>http://myuser:hide@address.com/libretto/index.php?batch=true&amp;url=http://inter.net/file.jigdo
</PRE>
<P>Els par&agrave;metres disponibles son:
</P>
<P>
<UL>
	<LI><B>url</B> &eacute;s la <CODE>URL</CODE> d'un fitxer de Internet o la
	<CODE>direcci&oacute; absoluta</CODE>
	d'un fitxer que es troba en el disc del nostre servidor Web. Es l'&uacute;nic par&agrave;metre requerit;
	els altres son opcionals.
	<LI><B>downloadtype</B>  &eacute;s el tipus de fitxer a descarregar.<br>
	Si escrivim <CODE>auto</CODE> o no el posem, <CODE>Libretto</CODE> dedu&iuml;r&agrave; aquest valor;
	els valors possibles son:
	<UL>
		<LI><b>auto</b> (default)
		<LI><b>file</b>
		<LI><b>directory</b>
		<LI><b>mirror</b>
		<LI><b>torrent</b>
		<LI><b>metalink</b>
		<LI><b>jigdo</b>
	</UL>
	<LI><B>mask</B> Quan <CODE>Libretto</CODE> descarrega els fitxers d'un directori podem triar
		l'extensi&oacute; descarregada. Ex: <CODE>.jpg</CODE><br>
		Veure <CODE>man wget</CODE> per m&eacute;s informaci&oacute;.
	<LI><B>httpuser</B> &eacute;s el nom d'usuari per accedir a un fitxer que es troba en una URL protegida.
	<LI><B>httppasswd</B> &eacute;s la paraula de pas per accedir a un fitxer
		que es troba en una URL protegida.
	<LI><B>urltype</B> &eacute;s el tipus de la ubicaci&oacute; on es troba el fitxer.<br>
		Si escrivim <CODE>auto</CODE> o no el posem, <CODE>Libretto</CODE> dedu&iuml;r&agrave; aquest valor;
		els valors possibles son:
	<UL>
		<LI><b>auto</b> (default)
		<LI><b>url</b>
		<LI><b>fileserver</b>
		<LI><b>filelocal</b> (nom&eacute;s es pot fer servir en Interactiu)
	</UL>
	<LI><B>subdircheck</B> &eacute;s un indicador de que <CODE>Libretto</CODE> ha de generar un nom
		per el subdirectori de desc&agrave;rrega.
	<UL>
		<LI><b>true</b> (default)
		<LI><b>false</b>
	</UL>
	<LI><B>subdirname</B> &eacute;s el nom que nosaltres volem per el subdirectori de desc&agrave;rrega.
</UL>
</P>
<P>Per exemple, iniciarem la desc&agrave;rrega seg&uuml;ent amb el protocol <CODE>Bittorrent</CODE>,
	amb un fitxer de descripcci&oacute;
	que es troba en la <CODE>URL</CODE> de Internet <CODE>http://inter.net/path/file.torrent</CODE>;
	y guardarem els fitxers en el subdirectori <CODE>mytorrents</CODE>
</P>
<PRE>http://myuser:hide@address.com/libretto/index.php?batch=true&amp;url=http://inter.net/path/file.torrent&amp;subdirname=mytorrents
</PRE>
Return current item: Libretto: Web download manager