Location: PHPKode > projects > L-Forum > l-forum/lang/ru.inc
<?

$codepage			= "win-1251";

$lang['next_m']			= "Ñëåäóþùèå ñîîáùåíèÿ";
$lang['prev_m']			= "Ïðåäûäóùèå ñîîáùåíèÿ";
$lang['ascend']			= "Ïî âîçðàñòàíèþ";
$lang['descend']		= "Ïî óáûâàíèþ";

$lang['search']			= "ïîèñê";
$lang['search_res']		= "ðåçóëüòàòû ïîèñêà";
$lang['forum_list']		= "ñïèñîê ôîðóìîâ";

$lang['new_message']		= "Íîâîå ñîîáùåíèå";
$lang['read_message']		= "Ñîîáùåíèå";
$lang['title']			= "L-Forum";
$lang['administration']		= "Àäìèíèñòðèðîâàíèå";
$lang['subject']		= "Òåìà";
$lang['date']			= "Äàòà";
$lang['from']			= "Îò";
$lang['email']			= "E-mail";
$lang['send']			= "Îòïðàâèòü";
$lang['add']			= "Äîáàâèòü";
$lang['remove']			= "Óäàëèòü";
$lang['views']			= "ïðî÷èòàíî";
$lang['openall']		= "Îòêðûòü âñå íèòè";
$lang['back']			= "Âåðíóòüñÿ â ôîðóì";

$lang['forum_name']		= "Íàçâàíèå ôîðóìà";
$lang['desc']			= "Îïèñàíèå";

$lang['no_from']		= "Ïîëå \"Îò\" ïóñòî";
$lang['no_subject']		= "Ïîëå \"Òåìà\" ïóñòî";
$lang['no_mess_id']		= "Íå íàéäåí ID ñîîáùåíèÿ!";
$lang['no_email']		= "Ïîëå \"E-mail\" ïóñòî";
$lang['not_proper_email']	= "E-mail àäðåñ íå ïðàâèëüíüé";
$lang['bad_res']		= "Îøèáêà â áàçå äàííûõ. Ñîîáùèòå àäìèíèñòðàòîðó.";
$lang['nofid']			= "ID ôîðóìà íå íàéäåí";

$lang['post']			= "Íîâîå ñîîáùåíèå";
$lang['reply']			= "Îòâåòèòü";
$lang['sort_thr']		= "Ñîðòèðîâàòü ïî íèòÿì";
$lang['sort_dat']		= "Ñîðòèðîâàòü ïî äàòå";

$lang['error']			= "Îøèáêà";
$lang['change']			= "Ïåðåêëþ÷èòü";
$lang['ch_lang']		= "Ñìåíèòü ÿçûê";

$lang['auth_failed']		= "Àóòåíòèôèêàöèÿ íå ïðîéäåíà";

$lang['ban']			= "Âàø IP çàïðåùåí äëÿ îòïðàâêè ñîîáùåíèé";

$lang['admin_tools']		= "Èíñòðóìåíòû àäìèíèñòðèðîâàíèÿ";
$lang['res_name']		= "Èìÿ çàùèùåíî ïàðîëåì";
$lang['notip']			= "Ââåäåííûé àäðåñ íå IP-àäðåñ";

// Date/time translation ("_s" - short, "_l" - long)

$lang['monday_s']		= "Ïîí";
$lang['monday_l']		= "Ïîíåäåëüíèê";
$lang['tuesday_s']		= "Âòð";
$lang['tuesday_l']		= "Âòîðíèê";
$lang['wednesday_s']		= "Ñðä";
$lang['wednesday_l']		= "Ñðåäà";
$lang['thursday_s']		= "×òâ";
$lang['thursday_l']		= "×åòâåðã";
$lang['friday_s']		= "Ïÿò";
$lang['friday_l']		= "Ïÿòíèöà";
$lang['saturday_s']		= "Ñóá";
$lang['saturday_l']		= "Ñóááîòà";
$lang['sunday_s']		= "Âîñ";
$lang['sunday_l']		= "Âîñêðåñåíüå";

$lang['january_s']		= "ßíâ";
$lang['january_l']		= "ßíâàðü";
$lang['february_s']		= "Ôåâ";
$lang['february_l']		= "Ôåâðàëü";
$lang['march_s']		= "Ìàð";
$lang['march_l']		= "Ìàðò";
$lang['april_s']		= "Àïð";
$lang['april_l']		= "Àïðåëü";
$lang['may_s']			= "Ìàé";
$lang['may_l']			= "Ìàé";
$lang['june_s']			= "Èþí";
$lang['june_l']			= "Èþíü";
$lang['july_s']			= "Èþë";
$lang['july_l']			= "Èþëü";
$lang['august_s']		= "Àâã";
$lang['august_l']		= "Àâãóñò";
$lang['september_s']		= "Ñåí";
$lang['september_l']		= "Ñåíòÿáðü";
$lang['october_s']		= "Îêò";
$lang['october_l']		= "Îêòÿáðü";
$lang['november_s']		= "Íîÿ";
$lang['november_l']		= "Íîÿáðü";
$lang['december_s']		= "Äåê";
$lang['december_l']		= "Äåêàáðü";

?>
Return current item: L-Forum