Location: PHPKode > projects > L-Forum > l-forum/lang/jp.inc
<?

$codepage			= "EUC-JP";

$lang['lang']			= "Japanese";

$lang['msg_locked']		= "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÖ¿®¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£";
$lang['sent_moder']		= "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏµÄĹ¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂԤäƤ¤¤Þ¤¹¡£";

$lang['show_thread']		= "°ìÍ÷ɽ¼¨";
$lang['last_unread']		= "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸";
$lang['bytes']			= "¥Ð¥¤¥È";
$lang['next_m']			= "¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸";
$lang['prev_m']			= "Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸";
$lang['ascend']			= "¾º½ç¥½¡¼¥È";
$lang['descend']		= "¹ß½ç¥½¡¼¥È";
$lang['search']			= "¸¡º÷";
$lang['search_res']		= "¸¡º÷·ë²Ì";
$lang['forum_list']		= "¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥ê¥¹¥È";
$lang['new_message']		= "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸";
$lang['read_message']		= "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸";
$lang['title']			= "L-Forum";
$lang['administration']		= "Administration";
$lang['subject']		= "¥¿¥¤¥È¥ë";
$lang['date']			= "ÆüÉÕ";
$lang['from']			= "̾Á°";
$lang['email']			= "E-mail";
$lang['send']			= "Á÷¿®";
$lang['add']			= "ÄɲÃ";
$lang['remove']			= "ºï½ü";
$lang['views']			= "³Îǧ";
$lang['openall']		= "Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«";
$lang['back']			= "¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ËÌá¤ë";
$lang['att']			= "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë";
$lang['too_big']		= "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹";
$lang['forum_name']		= "¥Õ¥©¡¼¥é¥à̾";
$lang['desc']			= "¥³¥á¥ó¥È";
$lang['no_from']		= "\"̾Á°\" ¤¬¶õÇò¤Ç¤¹";
$lang['no_subject']		= "\"¥¿¥¤¥È¥ë\" ¤¬¶õÇò¤Ç¤¹";
$lang['no_mess_id']		= "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!";
$lang['no_email']		= "\"E-mail\" ¤¬¶õÇò¤Ç¤¹";
$lang['not_proper_email']	= "E-mail¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Å¬ÀڤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó";
$lang['bad_res']		= "¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
$lang['nofid']			= "¥Õ¥©¡¼¥é¥àID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó";
$lang['copy_err']		= "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿";
$lang['post']			= "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸";
$lang['reply']			= "ÊÖ¿®";
$lang['sort_thr']		= "¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ç¥½¡¼¥È";
$lang['sort_dat']		= "ÆüÉդǥ½¡¼¥È";
$lang['error']			= "¥¨¥é¡¼";
$lang['change']			= "Êѹ¹";
$lang['ch_lang']		= "¸À¸ì¤ÎÊѹ¹";
$lang['auth_failed']		= "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿";
$lang['ban']			= "¤¢¤Ê¤¿¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤Ïµ­Æþ¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹";
$lang['admin_tools']		= "´ÉÍý¼ÔÍѥġ¼¥ë";
$lang['res_name']		= "̾Á°¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹";
$lang['notip']			= "ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤ÏIP¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó";
$lang['database']		= "¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ù¡¼¥¹¤Ø¤ÎÀܳ¥¨¥é¡¼";
$lang['query']			= "¥¯¥¨¥ê¡¼¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿";

// Date/time translation ("_s" - short, "_l" - long)

$lang['monday_s']		= "·î";
$lang['monday_l']		= "·îÍË";
$lang['tuesday_s']		= "²Ð";
$lang['tuesday_l']		= "²ÐÍË";
$lang['wednesday_s']		= "¿å";
$lang['wednesday_l']		= "¿åÍË";
$lang['thursday_s']		= "ÌÚ";
$lang['thursday_l']		= "ÌÚÍË";
$lang['friday_s']		= "¶â";
$lang['friday_l']		= "¶âÍË";
$lang['saturday_s']		= "ÅÚ";
$lang['saturday_l']		= "ÅÚÍË";
$lang['sunday_s']		= "Æü";
$lang['sunday_l']		= "ÆüÍË";

$lang['january_s']		= "1";
$lang['january_l']		= "1·î";
$lang['february_s']		= "2";
$lang['february_l']		= "2·î";
$lang['march_s']		= "3";
$lang['march_l']		= "3·î";
$lang['april_s']		= "4";
$lang['april_l']		= "4·î";
$lang['may_s']			= "5";
$lang['may_l']			= "5·î";
$lang['june_s']			= "6";
$lang['june_l']			= "6·î";
$lang['july_s']			= "7";
$lang['july_l']			= "7·î";
$lang['august_s']		= "8";
$lang['august_l']		= "8·î";
$lang['september_s']		= "9";
$lang['september_l']		= "9·î";
$lang['october_s']		= "10";
$lang['october_l']		= "10·î";
$lang['november_s']		= "11";
$lang['november_l']		= "11·î";
$lang['december_s']		= "12";
$lang['december_l']		= "12·î";
?>

Return current item: L-Forum