Location: PHPKode > projects > L-Forum > l-forum/lang/gr.inc
<?

$codepage			= "iso-8859-7";

$lang['next_m']			= "Åðüìåíá ìçíýìáôá";
$lang['prev_m']			= "Ðñïçãïýìåíá ìçíýìáôá";
$lang['ascend']			= "Áýîïõóá ôáîéíüìçóç";
$lang['descend']		= "Öèßíïõóá ôáîéíüìçóç";

$lang['search']			= "ÁíáæÞôçóç";
$lang['search_res']		= "ÁðïôåëÝóìáôá áíáæÞôçóçò";
$lang['forum_list']		= "Ëßóôá ÈåìÜôùí";

$lang['new_message']		= "ÍÝï ìÞíõìá";
$lang['read_message']		= "ÌÞíõìá";
$lang['title']			= "L-Forum";
$lang['administration']		= "Äéá÷åßñéóç";
$lang['subject']		= "ÈÝìá";
$lang['date']			= "Çìåñïìçíßá";
$lang['from']			= "Áðü";
$lang['email']			= "E-mail";
$lang['send']			= "ÁðïóôïëÞ";
$lang['add']			= "ÐñïóèÞêç";
$lang['remove']			= "ÄéáãñáöÞ";
$lang['views']			= "åìöáíßóåéò";
$lang['openall']		= "ÁíÜðôõîç üëùí";
$lang['back']			= "ÅðéóôñïöÞ óôéò óõæçôÞóåéò";

$lang['forum_name']		= "Ïíïìáóßá";
$lang['desc']			= "ÐåñéãñáöÞ";

$lang['no_from']		= "Ôï ðåäßï \"Áðü\" åßíáé êåíü";
$lang['no_subject']		= "Ôï ðåäßï \"ÈÝìá\" åßíáé êåíü";
$lang['no_mess_id']		= "Äåí âñÝèçêå ôï ìÞíõìá!";
$lang['no_email']		= "Ôï ðåäßï \"E-mail\" åßíáé êåíü";
$lang['not_proper_email']	= "Ç äéåýèõíóç email ðïõ äþóáôå äåí åßíáé Ýãêõñç";
$lang['bad_res']		= "ÓöÜëìá óôçí âÜóç äåäïìÝíùí. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéá÷åéñéóôÞ";
$lang['nofid']			= "Äåí âñÝèçêå ç óõæÞôçóç";

$lang['post']			= "ÍÝï ìÞíõìá";
$lang['reply']			= "ÁðÜíôçóç";
$lang['sort_thr']		= "Ôáîéíüìçóç áíÜ èÝìá ";
$lang['sort_dat']		= "Ôáîéíüìçóç áíÜ çìåñïìçíßá";

$lang['error']			= "ÓöÜëìá";
$lang['change']			= "ÁëëáãÞ";
$lang['ch_lang']		= "ÁëëáãÞ ãëþóóáò";

$lang['auth_failed']		= "Ç ðéóôïðïßçóç óáò áðÝôõ÷å";

$lang['ban']			= "Äåí óáò åðéôñÝðåôáé ç êáôá÷þñéóç";

$lang['admin_tools']		= "Åñãáëåßá Äéá÷åßñéóçò";
$lang['res_name']		= "Ðñïóôáóßá ìå êùäéêü";
$lang['notip']			= "Entered address is not IP";

// Date/time translation ("_s" - short, "_l" - long)

$lang['monday_s']		= "Äåõ";
$lang['monday_l']		= "ÄåõôÝñá";
$lang['tuesday_s']		= "Ôñé";
$lang['tuesday_l']		= "Ôñßôç";
$lang['wednesday_s']		= "Ôåô";
$lang['wednesday_l']		= "ÔåôÜñôç";
$lang['thursday_s']		= "Ðåì";
$lang['thursday_l']		= "ÐÝìðôç";
$lang['friday_s']		= "Ðáñ";
$lang['friday_l']		= "ÐáñáóêåõÞ";
$lang['saturday_s']		= "ÓÜâ";
$lang['saturday_l']		= "ÓÜââáôï";
$lang['sunday_s']		= "Êõñ";
$lang['sunday_l']		= "ÊõñéáêÞ";

$lang['january_s']		= "Éáí";
$lang['january_l']		= "Éáíïõáñßïõ";
$lang['february_s']		= "Öåâ";
$lang['february_l']		= "Öåâñïõáñßïõ";
$lang['march_s']		= "Ìáñ";
$lang['march_l']		= "Ìáñôßïõ";
$lang['april_s']		= "Áðñ";
$lang['april_l']		= "Áðñéëßïõ";
$lang['may_s']			= "ÌáÀ";
$lang['may_l']			= "ÌáÀïõ";
$lang['june_s']			= "Éïõí";
$lang['june_l']			= "Éïõíßïõ";
$lang['july_s']			= "Éïõë";
$lang['july_l']			= "Éïõëßïõ";
$lang['august_s']		= "Áõã";
$lang['august_l']		= "Áõãïýóôïõ";
$lang['september_s']		= "Óåð";
$lang['september_l']		= "Óåðôåìâñßïõ";
$lang['october_s']		= "Ïêô";
$lang['october_l']		= "Ïêôùâñßïõ";
$lang['november_s']		= "Íïå";
$lang['november_l']		= "Íïåìâñßïõ";
$lang['december_s']		= "Äåê";
$lang['december_l']		= "Äåêåìâñßïõ";

?>
Return current item: L-Forum