Location: PHPKode > projects > L-Forum > l-forum/lang/cz.inc
<?

$codepage			= "winsows-1250";

$lang['bytes']			= "bytù";

$lang['next_m']			= "Další zprávy";
$lang['prev_m']			= "Pøedchozí zprávy";
$lang['ascend']			= "Vzestupnì";
$lang['descend']		= "Sestupnì";

$lang['search']			= "Hledání";
$lang['search_res']		= "Výsledky hledání";
$lang['forum_list']		= "Probíraná témata v diskuzních fórech";

$lang['new_message']		= "Nová zpráva";
$lang['read_message']		= "Zpráva";
$lang['title']			= "Diskusní fórum";
$lang['administration']		= "Administrace";
$lang['subject']		= "Pøedmìt";
$lang['date']			= "Datum";
$lang['from']			= "Od";
$lang['email']			= "E-mail";
$lang['send']			= "Poslat";
$lang['add']			= "Pøidat";
$lang['remove']			= "Odstranit";
$lang['views']			= "zobrazení";
$lang['openall']		= "Otevøít všechny thready";
$lang['back']			= "Zpìt do diskusního fóra";
$lang['att']			= "Pøíloha";
$lang['too_big']		= "Pøíloha je pøíliš velká";

$lang['forum_name']		= "Jméno diskusního fóra";
$lang['desc']			= "Popis";

$lang['no_from']		= "Pole \"Od\" je prázdné";
$lang['no_subject']		= "Pole \"Pøedmìt\" je prázdné";
$lang['no_mess_id']		= "Nemohu najít zprávu s tímto ID!";
$lang['no_email']		= "Pole \"E-mail\" je prázdné";
$lang['not_proper_email']	= "E-mailová adresa je nekorektní";
$lang['bad_res']		= "Databázová chyba. Kontaktujte, prosím, administrátora.";
$lang['nofid']			= "Nemohu najít diskusní fórum s tímto ID.";
$lang['copy_err']		= "Chyba pøi kopírování pøílohy.";

$lang['post']			= "Nová zpráva";
$lang['reply']			= "Odpovìdìt";
$lang['sort_thr']		= "Tøídit dle threadù";
$lang['sort_dat']		= "Tøídit dle datumù";

$lang['error']			= "Chyba";
$lang['change']			= "Výbìr";
$lang['ch_lang']		= "Zmìnit jazyk";

$lang['auth_failed']		= "Chybnì zadané údaje pro autentikaci";

$lang['ban']			= "Vaše IP adresa má zakázané postování";

$lang['admin_tools']		= "Administraèní nástroje";
$lang['res_name']		= "Jméno je chránìné heslem";
$lang['notip']			= "Vložená adresa není IP";

// Date/time translation ("_s" - short, "_l" - long)

$lang['monday_s']		= "Po";
$lang['monday_l']		= "Pondìlí";
$lang['tuesday_s']		= "Út";
$lang['tuesday_l']		= "Úterý";
$lang['wednesday_s']		= "St";
$lang['wednesday_l']		= "Støeda";
$lang['thursday_s']		= "Èt";
$lang['thursday_l']		= "Ètvrtek";
$lang['friday_s']		= "Pá";
$lang['friday_l']		= "Pátek";
$lang['saturday_s']		= "So";
$lang['saturday_l']		= "Sobota";
$lang['sunday_s']		= "Ne";
$lang['sunday_l']		= "Nedìle";

$lang['january_s']		= "Led";
$lang['january_l']		= "Leden";
$lang['february_s']		= "Úno";
$lang['february_l']		= "Únor";
$lang['march_s']		= "Bøe";
$lang['march_l']		= "Bøezen";
$lang['april_s']		= "Dub";
$lang['april_l']		= "Duben";
$lang['may_s']			= "Kvì";
$lang['may_l']			= "Kvìten";
$lang['june_s']			= "Èer";
$lang['june_l']			= "Èerven";
$lang['july_s']			= "Èec";
$lang['july_l']			= "Èervenec";
$lang['august_s']		= "Srp";
$lang['august_l']		= "Srpen";
$lang['september_s']		= "Záø";
$lang['september_l']		= "Záøi";
$lang['october_s']		= "Øíj";
$lang['october_l']		= "Øíjen";
$lang['november_s']		= "Lis";
$lang['november_l']		= "Listopad";
$lang['december_s']		= "Pro";
$lang['december_l']		= "Prosinec";

?>
Return current item: L-Forum