Location: PHPKode > projects > Kordil EDMS > kordil_edms/personnel_dpr_emailform.php
<?php
// +----------------------------------------------------------------------+
// | © Kordil 2009  wwww.kordil.com                   |
// +----------------------------------------------------------------------+
?><?php $_F=__FILE__;$_X='Py9PP3ZDdg1uRg1uI0ZGKioqRnI0RTRtaXU4WUVGOEVjWW1waXU4WUVGKioqRg1uI0ZGRg1uI0ZGNjVdMFVnWEZFMlJVdHR0dHR0dHR0dHR0dHQ6RnpdNUc5YWddX3NQDW4jRkY2NV0wVWdYRkJdTDVnVXR0dHR0dHR0dHR0dDpGZjpcRF1nTFJVWlg+RjJaR0ZCVVhYOVp4Plx6XTVHOWFccFdGRF1nTFJVWlg+XHBXRnl9OXpCOVhVPlw2NV0wVWdYPlx6XTVHOWFnXV9zUFx6XTVHOWFnXV9zUHRHLkMNbiNGRjY1XTBVZ1hGQlU+PjldWkZ0dHR0dHR0dHR0OkZzNGk0NERlWy1ERGhlLUloZmktaWlQUC1lb1FRb2VEZmtJSXsNbiNGRnI1XUx2RkUyUlV0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0OkY2VTU+XVpaVWFGRDZtDW4jRkZyNV1MdkZyTThEdHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dDpGc3tpUXdlY2UtaDRRby1Jd1tQLXtpe2YtW3tva2Zja2hJNHtjDW4jRkZyNV1MdkZCVTU5MmE4RHR0dHR0dHR0dHR0dDpGa3t3aA1uI0ZGNjJ4VUZFMlJVdHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHQ6RkQyWDJGNFIyOWFGXSBGNlU1Pl1aWlVhRkQ2bQ1uI0ZGNjJ4VUZ1V3ZVdHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHQ6RltzRi1GNC1wMjlhRjYyeFUNbiNGRjYyeFVGck04RHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0OkZEY29JaGZ3RC1RNGZJLUlJW1staFFQNC1vc2NlNG9Jc2hve2UNbiNGRjYyeFVGQlU1OTJhOER0dHR0dHR0dHR0dHR0OkZre2hrDW4jRkY2MnhVRmM5YVVGRTJSVXR0dHR0dHR0dHR0dDpGdlU1Pl1aWlVhX0d2NV9VUjI5YQ1uI0ZGRg1uI0ZGRy55fTl6QjlYVUZUVTU+OV1adHR0dHR0dHQ6RmV0SXRzdGUNbiNGRkcueX05ekI5WFVGNEc5WDldWnR0dHR0dHR0OkZHLnl9OXpCOVhVRjQtZl1SUlU1Z1VGNEc5WDldWg1uI0ZGRg1uI0ZGclVaVTUyWFVHRl1adHR0dHR0dHR0dHR0dHQ6RmlMeEw+WEZbayxGUHNzew1uI0ZGclVaVTUyWDldWkZ1OVJVPlgyUnZ0dHR0dHQ6RlBzc3stW2stc2hGc1A6c1A6c3cNbiNGRmwyWnhMMnhVdHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0OkY2ZDYNbiNGRkYNbiNGRltlRjYyeFVGOFhVUj46DW4jRkZGDW4jRkYrLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rDW4jRkZ8Rm1VIEZ8RjhYVVJGRTJSVUYxRmYydlg5XVpGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZ1V3ZVfEY4WFVSRlQyYUxVRnAydnY5WnhGMUZtVSBVNVVaZ1VGRkZGRkZGRkZGRnxGdVVnQ1o5ZzJhRjhSdmFVUlVaWDJYOV1aRkUyUlVGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkYrLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rDW4jRkZ8RkZGc0Z8RmNMYWFGWjJSVUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZQRkZGfEZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGY0xhYV9aMlJVRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGW0Z8RjQtUjI5YUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZQRkZGfEZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGNF9SMjlhRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGUEZ8RmZdUlJVWlhGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZQRkZGfEZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGZl1SUlVaWEZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGb0Z8RjhHRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKOUc3RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGOEdGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGSUZ8Rk0+VTVGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKTD5VNTdGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGTT5VNUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGZUZ8RkRVdjI1WFJVWlhGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKR1V2MjVYUlVaWDdGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGRFV2MjVYUlVaWEZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGa0Z8Rm1Vdl01WDlaeEZYXUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKNVV2XTVYOVp4X1hdN0ZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGbVV2XTVYOVp4X1hdRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGd0Z8RkJMUlIyNVdGdlU1IF01UjJaZ1VGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKPkxSUjI1V192VTUgXTVSMlpnVTdGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGQkxSUjI1V192VTUgXTVSMlpnVUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGaEZ8RjQ9VVpYPkYyWkdGYV14RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKVT1VWlg+XzJaR19hXXg3RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGND1VWlg+XzJaR19hXXhGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZGe0Z8RkRdfVpYOVJVRkdVWDlhPkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKR119Wlg5UlVfR1VYOWE+N0ZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGRF19Wlg5UlVfR1VYOWE+RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZbc0Z8RjRBWFU1WjJhRmddWkc5WDldWj5GRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKVUFYVTVaMmFfZ11aRzlYOV1aPjdGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGNEFYVTVaMmFfZ11aRzlYOV1aPkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZbW0Z8RkVdWFU+RjJaR0Y1VWddUlVaRzJYOV1aPkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKWl1YVT5fMlpHXzVVZ11SVVpHMlg5XVo+N0ZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGRV1YVT5fMlpHXzVVZ11SVVpHMlg5XVo+RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZbUEZ8RkQyWFVGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKRzJYVV9dIF81VXZdNVg3RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGRDJYVUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZbb0Z8RmlHR1VHRl1aRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKMkdHVUdfXVo3RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGaUdHVUdfXVpGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkZ8RkZbSUZ8RmM5YVVGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGfEZzRkZGfEYKIDlhVV9aMlJVN0ZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRnxGaVhYMmdDUlVaWEZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ8DW4jRkYrLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rDW4jRkZGDW4jRkZjOVVhR0Z1V3ZVPkZEVSA5WjlYOV1aOg1uI0ZGRkZGc0YtRnU0SnVGRkZGRkZGDW4jRkZGRkZbRi1GOHBpcjRGRkZGRkYNbiNGRkZGRlBGLUZ1NEp1UVlKRkZGRg1uI0ZGRkZGb0YtRm1pRDhZUU11dVlFDW4jRkZGRkZJRi1GbDhCdXA0RU1GRkYNbiNGRkZGRmVGLUZCdWl1OGZ1NEp1Rg1uI0ZGRkZGa0YtRmQ4REQ0RUZGRkZGDW4jRkZGRkZoRi1GTTZsWWlERkZGRkYNbiNGRkZGRndGLUZEaXU0NjhmPDRtRg1uI0ZGRkZGe0YtRmM4NGxERkZGRkZGDW4jRkZGRltzRi1GZmQ0ZjxRWUpGRkYNbiNGRkYNbiNGRioqKkY0RURGWWNGcjRFNG1pdThZRUY4RWNZbXBpdThZRUYqKipGDW4jRkZGDW4NbjVVVkw5NVUoJ1Y+X2ddWlpVZ1g5XVp0dkN2Jyk7DW41VVZMOTVVKCdWPl8gTFpnWDldWj50dkN2Jyk7DW4kVkxdWFVnQzI1RkhGImAiOw1uJFZMXVhVRzJYVUZIRiInIjsNbjExYzlVYUdGbVVhMlhVR0ZEVWdhMjUyWDldWj4NbiQ1VVZfY0xhYV9aMlJVRkZGRkZGRkhGIlVSMjlhXyBHW1AiOw1uJDVVVl80X1IyOWFGRkZGRkZGRkZGSEYiVVIyOWEiOw1uJDVVVl9mXVJSVVpYRkZGRkZGRkZGSEYiVVIyOWFfIEdbSSI7DW4kNVVWXzhHRkZGRkZGRkZGRkZGRkZIRiJVUjI5YV8gR3MiOw1uJDVVVl9NPlU1RkZGRkZGRkZGRkZGSEYiVVIyOWFfIEdbIjsNbiQ1VVZfRFV2MjVYUlVaWEZGRkZGRkhGIlVSMjlhXyBHUCI7DW4kNVVWX21Vdl01WDlaeF9YXUZGRkZIRiJVUjI5YV8gR28iOw1uJDVVVl9CTFJSMjVXX3ZVNSBdNVIyWmdVRkhGIlVSMjlhXyBHSSI7DW4kNVVWXzQ9VVpYPl8yWkdfYV14RkZIRiJVUjI5YV8gR2UiOw1uJDVVVl9EXX1aWDlSVV9HVVg5YT5GSEYiVVIyOWFfIEdrIjsNbiQ1VVZfNEFYVTVaMmFfZ11aRzlYOV1aPkZIRiJVUjI5YV8gR3ciOw1uJDVVVl9FXVhVPl8yWkdfNVVnXVJVWkcyWDldWj5GSEYiVVIyOWFfIEdoIjsNbiQ1VVZfRDJYVUZGRkZGRkZGRkZGRkhGIlVSMjlhXyBHeyI7DW4kNVVWX2lHR1VHX11aRkZGRkZGRkZIRiJVUjI5YV8gR1tzIjsNbiQ1VVZfaVhYMmdDUlVaWEZGRkZGRkhGIlVSMjlhXyBHW1siOw1uDW4xMWk+Pjl4WkZtVWddNUc+VVhGYzlVYUdGOFpHVUENbiQ1Pl85R0FfOUdGRkZGRkZGRkZGRkhGczsNbiQ1Pl85R0FfTD5VNUZGRkZGRkZGRkhGWzsNbiQ1Pl85R0FfR1V2MjVYUlVaWEZGRkhGUDsNbiQ1Pl85R0FfNVV2XTVYOVp4X1hdRkhGbzsNbiQ1Pl85R0FfPkxSUjI1V192VTUgXTVSMlpnVUZIRkk7DW4kNT5fOUdBX1U9VVpYPl8yWkdfYV14RkhGZTsNbiQ1Pl85R0FfR119Wlg5UlVfR1VYOWE+RkhGazsNbiQ1Pl85R0FfVUFYVTVaMmFfZ11aRzlYOV1aPkZIRnc7DW4kNT5fOUdBX1pdWFU+XzJaR181VWddUlVaRzJYOV1aPkZIRmg7DW4kNT5fOUdBX0cyWFVfXSBfNVV2XTVYRkhGezsNbiQ1Pl85R0FfMkdHVUdfXVpGRkZGRkhGW3M7DW4kNT5fOUdBXyA5YVVfWjJSVUZGRkZIRltbOw1uDW4/Lw1uT0NYUmEvDW5PQ1UyRy8Nbk9YOVhhVS9EMlgyRjRSMjlhRl0gRjZVNT5dWlpVYUZENm1PMVg5WGFVLw1uT2E5WnpGNVVhSCI+WFdhVT5DVVVYIkZYV3ZVSCJYVUFYMWc+PiJGQzVVIEgidlU1Pl1aWlVhX0d2NV9VUjI5YSBdNVJ0Zz4+Ii8Nbk8+ZzU5dlhGYTJaeEwyeFVIIjAyPTI+ZzU5dlgiLw1uIExaZ1g5XVpGdTU5Uig+KVMNbkZGRkY9MjVGWFVSdkZIRiJGIjsNbkZGRkY9MjVGOUZIRnM7DW5GRkZGfUM5YVVGKChYVVJ2RkhIRiJGIilGJiZGKDlGT0hGPnRhVVp4WEMpKUZTDW5GRkZGRkZGRlhVUnZGSEY+dGdDMjVpWCg5KTsNbkZGRkZGRkZGOSsrOw1uRkZGRnENbkZGRkY+RkhGPnQ+TC4+WDU5WngoOUYtRlssRj50YVVaeFhDKTsNbkZGRkY1VVhMNVooPik7DW5xDW4gTFpnWDldWkZnQ1VneiggNVIpRlMNbkZGRkY9MjVGPktpYVU1WEZIRiI4Wj0yYTlHXFoiOw1uRkZGRj0yNUZaOFpHVUFGSEZzOw1uRkZGRjkgRighbVVWTDk1VUdjOVVhRyggNVJ0VVIyOWF0PTJhTFUpKUZTDW5GRkZGRkZGRlo4WkdVQSsrOw1uRkZGRkZGRkY+S2lhVTVYRitIRiItRiJGKyInNC1SMjlhJ0ZnMlpaXVhGLlVGLmEyWnpcWiI7DW5GRkZGcQ1uRkZGRjkgRighNFIyOWFUMmE5RzJYVSggNVJ0VVIyOWF0PTJhTFUpKUZTDW5GRkZGRkZGRlo4WkdVQSsrOw1uRkZGRkZGRkY+S2lhVTVYRitIRiItRiJGKyInNC1SMjlhJ0Y5PkZaXVhGMkY9MmE5R0ZVLVIyOWFGIF01UjJYXFoiOw1uRkZGRnENbkZGRkY5IChaOFpHVUFGL0ZzKUZTDW5GRkZGRkZGCTJhVTVYKD5LaWFVNVgpRjsNbkZGRkZGRgk1VVhMNVpGIDJhPlVGOw1uRkZGRnENbkZGRkY1VVhMNVpGWDVMVUY7DW5xDW5PMT5nNTl2WC8Nbk8+ZzU5dlhGPjVnSCI9MmE5RzJYVXQwPiIvTzE+ZzU5dlgvDW4Nbk9SVVgyRkNYWHYtVVZMOT1IImZdWlhVWlgtdVd2VSJGZ11aWFVaWEgiWFVBWDFDWFJhO0ZnQzI1PlVYSExYIC1oIi8Nbg1uTz5nNTl2WC8Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uMTFGdUM5PkYgTFpnWDldWkZnXVpYNV1hPkZYQ1VGWVpNWmFdMkdGVT1VWlhGRzk+djJYZ0M5WngNbiBMWmdYOV1aRlY+NjJ4VVlaTVphXTJHZl1aWDVdYWFVNSgpRlNGRkYNbnENbg1uDW4NbjExRnVDOT5GIExaZ1g5XVpGZ11aWDVdYT5GWENVRllabVU+OUtVRlU9VVpYRkc5PnYyWGdDOVp4DW4gTFpnWDldWkZWPjYyeFVZWm1VPjlLVWZdWlg1XWFhVTUoKUZTRkZGDW5GRkY9MjVGYTI+WG1VPkxhWEZIRiAyYT5VRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW5GRkY1VVhMNVpGWDVMVTtGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW5xRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW4Nbg1uDW4xMUZ1Qzk+RiBMWmdYOV1aRmddWlg1XWE+RlhDVUZZWmxdMkdGVT1VWlg+Rkc5PnYyWGdDOVp4DW4gTFpnWDldWkZWPjYyeFVZWmxdMkdmXVpYNV1hYVU1KClGU0ZGRg1uRkZGPTI1RmEyPlhtVT5MYVhGSEYgMmE+VUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRg1uDW5GRkYxMUY4Wj1delVGWENVRlhVZ0NaOWcyYUYgOVVhR0ZaMlJVPkYyLj5YNTJnWDldWkY5WjlYOTJhOUsyWDldWg1uRkZGVj42MnhVOFhVUj5pLj5YNTJnWDldWigpOw1uDW4NbkZGRjExRjhaPV16VUZYQ1VGNGFVUlVaWEY4RD5GMj4+OXhaUlVaWEYgTFpnWDldWg1uRkZGVj5pPj45eFo0YVVSVVpYOEQ+KCk7DW4NbkZGRjExRjhaPV16VUZYQ1VGNjJ4VUY4WFVSPkZnTD5YXVJGVT1VWlg+RjI+Pjl4WlJVWlg+DW5GRkZWPmk+Pjl4WjYyeFU4WFVSND1VWlg+KCk7DW5GRkYxMUZpPj45eFpGND1VWlhGZDJaR2FVNT5GIF01RnYyeFUtYVU9VWFGVT1VWlg+DW5GRkYzaWRZWXRMWDlhdDQ9VVpYdDJHR2w5PlhVWlU1KH05WkddfSxGIi5VIF01VUxaYV0yRyIsRlY+NjJ4VVlaTVphXTJHZl1aWDVdYWFVNSk7DW5GRkYzaWRZWXRMWDlhdDQ9VVpYdDJHR2w5PlhVWlU1KH05WkddfSxGIjVVPjlLVSIsRlY+NjJ4VVlabVU+OUtVZl1aWDVdYWFVNSk7DW5GRkYxMUZCVVhGIF1nTD5GXVpGIDk1PlhGVVpYVTUyLmFVRnYyeFVGOVhVUkYyPTI5YTIuYVUNbkZGdng5WFJfY0xhYV9aMlJVdCBdZ0w+KCk7DW5GRkY1VVhMNVpGWDVMVTtGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW5xRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4Nbg1uDW4xMUZ1Qzk+RiBMWmdYOV1aRmddWlg1XWE+RlhDVUZZWkJMLlI5WEZVPVVaWEZHOT52MlhnQzlaeA1uIExaZ1g5XVpGVj5jXTVSWVpCTC5SOVhmXVpYNV1hYVU1KCA1UilGU0ZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW5GRkY9MjVGYTI+WG1VPkxhWEZIRiAyYT5VRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW5GRkYxMUZmMmFhRlhDVUY+WDJaRzI1R0ZHLnl9OXpCOVhVRiBdNVJGPTJhOUcyWDldWkY1TGFVPg1uRkZGYTI+WG1VPkxhWEZIRmdDVWd6KCA1Uik7RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRg1uRkZGOSBGKGEyPlhtVT5MYVhGSEhGIDJhPlUpRlNGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRg1uRkZGRkZGNVVYTDVaRiAyYT5VO0ZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRg1uRkZGcUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRg1uRkZGNVVYTDVaRlg1TFU7RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRg1ucUZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRg1uDW4Nbg1uMTFGdUM5PkYgTFpnWDldWkZnXVpYNV1hPkZYQ1VGWVptVT5VWEZVPVVaWEZHOT52MlhnQzlaeA1uIExaZ1g5XVpGVj42MnhVWVptVT5VWGZdWlg1XWFhVTUoKUZTRkZGDW5GRkY9MjVGYTI+WG1VPkxhWEZIRiAyYT5VRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW5GRkY1VVhMNVpGWDVMVTtGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW5xRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGDW4Nbg1uTzE+ZzU5dlgvDW4Nbk8xQ1UyRy8Nbk8uXUdXLw1uT0c5PUYyYTl4WkgiZ1VaWFU1Ii8Nbk8/dkN2DW5APlU+PjldWl8+WDI1WCgpOw1uJFU1NV8+WDU5WnhGSEYiIjsNbiQ+WDVfLl1HV0ZIRiIiOw1uRkZGRiRDVTJHVTVfLl1HV0ZGRkhGIiI7DW4kQ1UyR1U1Xy5dR1dGdEhGIkZcWiI7DW5GRkZGJCBdXVhVNV8uXUdXRkZGSEYiIjsNbiQgXV1YVTVfLl1HV0Z0SEYiRlxaIjsNbkZGRkYkIF1dWFU1Xy5dR1dGdEhGIkZcWiI7DW5GRkZGJCBdXVhVNV8uXUdXRnRIRiJGPF01RzlhRjREcEJGKDRhVWdYNV1aOWdGRF1nTFJVWlhGcDJaMnhVUlVaWEZCVz5YVVIpXFoiOw1uRkZGRiQgXV1YVTVfLl1HV0Z0SEYiRkNYWHY6MTF9fX10el01RzlhdFpVWFxaIjsNbkZGRkYkUj54Xz5MZ2dVPj5GRkZIRiIiOw1uJFI+eF8+TGdnVT4+RnRIRiJGT2dVWlhVNS9CTGdnVT4+IExhYVdGPlVaWEY0LVIyOWF0TzFnVVpYVTUvXFoiOw1uRkZGRiRSPnhfPkxnZ1U+PkZGRnRIRiJPLjUvTy41L08yRkM1VSBIXCIwMj0yPmc1OXZYOj5VYSB0Qzk+WF01V3QuMmd6KCk7XCIvcl1GUTJnekZPMTIvIjsNbiMtLS0teFVYRi4yZ3pGTDVhRnYyeFUtLS0tDW5GRiQuMmd6TDVhRkhGInQxdlU1Pl1aWlVhX0d2NXR2Q3Y/IjsNbiQ+WDVfVVIyOWFYXUZGRkhGIjJHUjlaQHpdNUc5YXRaVVgiRjsNbiQ+WDVfVVIyOWEgNV1SRkhGIjJHUjlaQHpdNUc5YXRaVVgiOw1uJD5YNV8+TC4wVWdYRkZGSEYiPF01RzlhRjREcEJGaUxYXT5VWkdVNUYtRkVdRjVVdmFXIjsNbiQ+WDVfVVIyOWFnZ0ZGRkhGIiI7DW4kPlg1X1VSMjlhLmdnRkZIRiIiOw1uJD5YNV81VXZhV1hdRkZGSEYiMkdSOVpAel01RzlhdFpVWCI7DW4kVVIyOWFfdjU5XTU5WFdGSEYibyI7RjExRltGSEZkOXhDRixGb0ZIRkVdNVIyYSxGZUZIRmxdfQ1uOSBGKFY+NVVWTFU+WCgiVVIyOWEiKUYhSEYiIilGUw1uRkZGRiQ+WDVfVVIyOWEgNV1SRkhGVj41VVZMVT5YKCJVUjI5YSIpOw1ucQ1uOSBGKFY+NVVWTFU+WCgiUjI5YVhdIilGIUhGIiIpRlMNbkZGRkYkPlg1X1VSMjlhWF1GSEZWPjVVVkxVPlgoIlIyOWFYXSIpOw1ucQ1uOSBGKFY+NVVWTFU+WCgiVVIyOWFnZyIpRiFIRiIiKUZTDW5GRkZGJD5YNV9VUjI5YWdnRkhGVj41VVZMVT5YKCJVUjI5YWdnIik7DW5xDW45IEYoVj41VVZMVT5YKCJVUjI5YS5nZyIpRiFIRiIiKUZTDW5GRkZGJD5YNV9VUjI5YS5nZ0ZIRlY+NVVWTFU+WCgiVVIyOWEuZ2ciKTsNbnENbjkgRigkPlg1XzVVdmFXWF1GSEhGIiIpRlMNbkZGRkYkPlg1XzVVdmFXWF1GSEYkPlg1X1VSMjlhIDVdUjsNbnENbiQ+WDVfLl1HV0Z0SEYiY0xhYUZaMlJVRjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1tQIjcpKT8oJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1tQIjcpRjpGIiIpdEYiXFoiRjsNbiQ+WDVfLl1HV0Z0SEYiNC1SMjlhRjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YSI3KSk/KCRfNllCdQoiVVIyOWEiNylGOkYiIil0RiJcWiJGOw1uJD5YNV8uXUdXRnRIRiJmXVJSVVpYRjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1tJIjcpKT8oJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1tJIjcpRjpGIiIpdEYiXFoiRjsNbiQ+WDVfLl1HV0Z0SEYiOEdGOkYiRnRGKCg5Pj5VWCgkXzZZQnUKIlVSMjlhXyBHcyI3KSk/KCRfNllCdQoiVVIyOWFfIEdzIjcpRjpGIiIpdEYiXFoiRjsNbiQ+WDVfLl1HV0Z0SEYiTT5VNUY6RiJGdEYoKDk+PlVYKCRfNllCdQoiVVIyOWFfIEdbIjcpKT8oJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1siNylGOkYiIil0RiJcWiJGOw1uJD5YNV8uXUdXRnRIRiJEVXYyNVhSVVpYRjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1AiNykpPygkXzZZQnUKIlVSMjlhXyBHUCI3KUY6RiIiKXRGIlxaIkY7DW4kPlg1Xy5dR1dGdEhGIm1Vdl01WDlaeEZYXUY6RiJGdEYoKDk+PlVYKCRfNllCdQoiVVIyOWFfIEdvIjcpKT8oJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR28iNylGOkYiIil0RiJcWiJGOw1uJD5YNV8uXUdXRnRIRiJCTFJSMjVXRnZVNSBdNVIyWmdVRjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR0kiNykpPygkXzZZQnUKIlVSMjlhXyBHSSI3KUY6RiIiKXRGIlxaIkY7DW4kPlg1Xy5dR1dGdEhGIjQ9VVpYPkYyWkdGYV14RjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR2UiNykpPygkXzZZQnUKIlVSMjlhXyBHZSI3KUY6RiIiKXRGIlxaIkY7DW4kPlg1Xy5dR1dGdEhGIkRdfVpYOVJVRkdVWDlhPkY6RiJGdEYoKDk+PlVYKCRfNllCdQoiVVIyOWFfIEdrIjcpKT8oJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR2siNylGOkYiIil0RiJcWiJGOw1uJD5YNV8uXUdXRnRIRiI0QVhVNVoyYUZnXVpHOVg5XVo+RjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR3ciNykpPygkXzZZQnUKIlVSMjlhXyBHdyI3KUY6RiIiKXRGIlxaIkY7DW4kPlg1Xy5dR1dGdEhGIkVdWFU+RjJaR0Y1VWddUlVaRzJYOV1aPkY6RiJGdEYoKDk+PlVYKCRfNllCdQoiVVIyOWFfIEdoIjcpKT8oJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR2giNylGOkYiIil0RiJcWiJGOw1uJD5YNV8uXUdXRnRIRiJEMlhVRjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR3siNykpPygkXzZZQnUKIlVSMjlhXyBHeyI3KUY6RiIiKXRGIlxaIkY7DW4kPlg1Xy5dR1dGdEhGImlHR1VHRl1aRjpGIkZ0RigoOT4+VVgoJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1tzIjcpKT8oJF82WUJ1CiJVUjI5YV8gR1tzIjcpRjpGIiIpdEYiXFoiRjsNbiQ+WDVfLl1HV0Z0SEYiYzlhVUY6RiJGdEYoKDk+PlVYKCRfNllCdQoiVVIyOWFfIEdbWyI3KSk/KCRfNllCdQoiVVIyOWFfIEdbWyI3KUY6RiIiKXRGIlxaIkY7DW4kPlg1Xy5dR1dGRkhGJENVMkdVNV8uXUdXRnQiXFpcWiJGdEY+WDU5dmc+YTI+Q1U+KCQ+WDVfLl1HVylGdEYiXFoiRnRGJCBdXVhVNV8uXUdXOw1uJENVMkdVNUZGSEYiYzVdUjoidCQ+WDVfVVIyOWEgNV1SdCJcNVxaIjsNbiRDVTJHVTVGdEhGIm1VdmFXLVhdOiJ0JD5YNV81VXZhV1hddCJcNVxaIjsNbjkgRigkPlg1X1VSMjlhZ2dGIUhGIiIpRlMNbkZGRkYkQ1UyR1U1RnRIRiJmZzoidCQ+WDVfVVIyOWFnZ0Z0Ilw1XFoiOw1ucQ1uOSBGKCQ+WDVfVVIyOWEuZ2dGIUhGIiIpRlMNbkZGRkYkQ1UyR1U1RnRIRiJRZ2c6InQkPlg1X1VSMjlhLmdnRnQiXDVcWiI7DW5xDW45IEYoJFVSMjlhX3Y1OV01OVhXRiFIRiIiKUZTDW5GRkZGJENVMkdVNUZ0SEYiSi02NTldNTlYV0Y6RiJ0JFVSMjlhX3Y1OV01OVhXdCJcWiI7DW5xDW4kPkxnZ1U+PkZIRkBSMjlhKCQ+WDVfVVIyOWFYXSxGJD5YNV8+TC4wVWdYLEYkPlg1Xy5dR1csRiRDVTJHVTUpOw1uOSBGKCFGJD5MZ2dVPj4pUw1uRkZGRnY1OVpYRiJPLjUvTy41L08gXVpYRmddYV01SFwiY2Nzc3NzXCIvT2dVWlhVNS9mMlpaXVhGPlVaR0ZXXUw1RjQtUjI5YXRPMWdVWlhVNS9PMSBdWlgvIjsNbnFGVWE+VUZTRjExJ0ZCTGdnVT4+IExhYVdGPlVaR0ZVUjI5YQ1uRkZGRnY1OVpYRiRSPnhfPkxnZ1U+PjsNbnENbj8vDW5PMUc5PS8Nbk8xLl1HVy8Nbk8xQ1hSYS8Nbg==';$_D=strrev('edoced_46esab');eval($_D('JF9YPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJF9YKTskX1g9c3RydHIoJF9YLCdxT0NJNkxyNEt2XVBtdUgxZzl3amMzc3t4MlZFWy56VTA9YVFrYkZvQXlmPH10V0duNU0+RFgvUjhsaFQKZGVwWk4gN1NKaVlCJywnfTxoNFB1R0V6cG8yUlQ9L2NpN0pGWTA5Z2FxTjFia2VqdmxCNlcgM3hRQ0t3LnlkCnJVc0R0Pm1JTDhWW0g1TW5aZl17WEFPUycpOyRfUj1zdHJfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kX0YuIiciLCRfWCk7ZXZhbCgkX1IpOyRfUj0wOyRfWD0wOw=='));?><?php
// +----------------------------------------------------------------------+
// | © Kordil 2009  wwww.kordil.com                   |
// +----------------------------------------------------------------------+
?>
Return current item: Kordil EDMS