Location: PHPKode > projects > Kordil EDMS > kordil_edms/originator_password.php
<?php
// +----------------------------------------------------------------------+
// | © Kordil 2009  wwww.kordil.com                   |
// +----------------------------------------------------------------------+
?><?php $_F=__FILE__;$_X='P3VPP0hDSA1JZQ1JI2VlKioqZUFsNmxoL0syZjZlMjZ9ZmhnL0syZjZlKioqZQ1JI2VlZQ1JI2VlUVg9cndzN2U2U0V3UFBQUFBQUFBQUFBQUFA6ZS49WE5ka3M9X0dpDUkjZWVRWD1yd3M3ZVs9V1hzd1BQUFBQUFBQUFBQUDplPjpcVD1zV0V3Yjc4ZVNiTmVbdzc3ZGI1OFwuPVhOZGtcZ2NlVD1zV0V3Yjc4XGdjZUx2ZC5bZDd3OFxRWD1yd3M3OFwuPVhOZGtzPV9HaVwuPVhOZGtzPV9HaVBOcUMNSSNlZVFYPXJ3czdlW3c4OGQ9YmVQUFBQUFBQUFBQOmVHbC9sbFQwei1UVHgwLTl4Pi8tLy9paS0wam9vajBUPkI5OVINSSNlZUFYPVdIZTZTRXdQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQOmVmWGQ1ZGJTNz1YDUkjZWVBWD1XSGVBXTJUUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUDplemw+Umx9L3gtfXgvRy05aX0+LVJ9VH0tMG9SbGl9RzkwbG9WDUkjZWVBWD1XSGVbd1hkU2syVFBQUFBQUFBQUFBQUDplOUJSOQ1JI2VlUVM1d2U2U0V3UFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFA6ZX09WDU9Nzd3YmVRUzg4dj1YTg1JI2VlUVM1d2VLY0h3UFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFA6ZXpCZS1laHc3WGR3WVNrZVFTNXcNSSNlZVFTNXdlQV0yVFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQOmVvOWl4bGx9fS1SMDBHLTlWQi8tL3h9Ry1SelZSbD5HfW8waTkNSSNlZVFTNXdlW3dYZFNrMlRQUFBQUFBQUFBQUFBQOmU5VnowDUkjZWVRUzV3ZX1ka3dlNlNFd1BQUFBQUFBQUFBQUDplPVhkNWRiUzc9WF9IUzg4dj1YTg1JI2VlZQ1JI2VlTnFMdmQuW2Q3d2V7d1g4ZD1iUFBQUFBQUFA6ZTBQOVBHUDANSSNlZU5xTHZkLltkN3dlbE5kN2Q9YlBQUFBQUFBQOmVOcUx2ZC5bZDd3ZWwtPj1FRXdYc3dlbE5kN2Q9Yg1JI2VlZQ1JI2VlQXdid1hTN3dOZT1iUFBQUFBQUFBQUFBQUFA6ZS9XNVc4N2V6QixlaUdHUg1JI2VlQXdid1hTN2Q9YmVLZEV3ODdTRUhQUFBQUFA6ZWlHR1ItekItR3hlR2k6R3o6ajANSSNlZXlTYjVXUzV3UFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQOmVRPFENSSNlZWUNSSNlZUdlUVM1d2UyN3dFODoNSSNlZWUNSSNlZSstLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSsNSSNlZXxlaHc0ZXxlMjd3RWU2U0V3ZVVlPlNIN2Q9YmVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWV8ZUtjSHd8ZTI3d0Vle1NrV3dlZ1NISGRiNWVVZWh3NHdYd2Jzd2VlZWVlZWVlZWVlfGVLd3NDYmRzU2tlMkVIa3dFd2I3UzdkPWJlNlNFd2VlZWVlZWVlZWVlZXwNSSNlZSstLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSsNSSNlZSstLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSsNSSNlZWUNSSNlZX1kd2tOZUtjSHc4ZVR3NGRiZDdkPWI6DUkjZWVlZWVHZS1lS2x0S2VlZWVlZWUNSSNlZWVlZXplLWUyZy9BbGVlZWVlZQ1JI2VlZWVlaWUtZUtsdEtvZnRlZWVlDUkjZWVlZWVqZS1laC9UMmZvXUtLZjYNSSNlZWVlZTllLWV5MltLZ2w2XWVlZQ1JI2VlZWVlMGUtZVtLL0syPktsdEtlDUkjZWVlZWVCZS1lPDJUVGw2ZWVlZWUNSSNlZWVlZXhlLWVdUXlmL1RlZWVlZQ1JI2VlZWVlVmUtZVQvS2xRMj5NbGhlDUkjZWVlZWVSZS1lfTJseVRlZWVlZWUNSSNlZWVlekdlLWU+PGw+TW9mdGVlZQ1JI2VlZQ1JI2VlKioqZWw2VGVmfWVBbDZsaC9LMmY2ZTI2fWZoZy9LMmY2ZSoqKmUNSSNlZWUNSQ1JWHcxV2RYdygnMThfcz1iYndzN2Q9YlBIQ0gnKTsNSVh3MVdkWHdfPWJzdygnPVhkNWRiUzc9WF9XOHdYOFBIQ0gnKTsNSVh3MVdkWHdfPWJzdygnMThfNFdiczdkPWI4UEhDSCcpOw1JJHdYWF84N1hkYjVlYWUiIjsNSUA4dzg4ZD1iXzg3U1g3KCk7DUlkNGUoZDg4dzcoJF9RZltLMyJTczciWikpZW0NSWVlZWUkd0VTZGtYdzFXdzg3ZWFlMThYdzFXdzg3KCJ3RVNkayIpOw1JZWVlZSRDd1NOd1hfcT1OY2VlZWFlIiI7DUllZWVlJEN3U053WF9xPU5jZVBhZSJlXGIiOw1JZWVlZSQ0PT03d1hfcT1OY2VlZWFlIiI7DUllZWVlJDQ9PTd3WF9xPU5jZVBhZSJlXGIiOw1JZWVlZSQ0PT03d1hfcT1OY2VQYWUiZVxiIjsNSWVlZWUkND09N3dYX3E9TmNlUGFlImVNPVhOZGtlbFRnW2UobGt3czdYPWJkc2VUPXNXRXdiN2VnU2JTNXdFd2I3ZVtjODd3RSlcYiI7DUllZWVlJDQ9PTd3WF9xPU5jZVBhZSJlQzc3SDpVVXZ2dlAuPVhOZGtQYnc3XGIiOw1JZWVlZSRFODVfOFdzc3c4OGVlZWFlIiI7DUllZWVlJEU4NV84V3Nzdzg4ZVBhZSJlT3N3Yjd3WHVbV3Nzdzg4NFdra2NlOHdiN2VsLUVTZGtQT1Vzd2I3d1h1XGIiOw1JZWVlZSRFODVfOFdzc3c4OGVlZVBhZSJPcVh1T3FYdU9TZUNYdzRhXCJyU1lTOHNYZEg3Ojh3azRQQ2Q4Nz1YY1BxU3MuKCk7XCJ1QT1lb1NzLmVPVVN1IjsNSWVlZWUkODdYX3dFU2RrNFg9RWVhZSJTTkVkYkAuPVhOZGtQYnc3IjsNSWVlZWUkODdYXzhXcXJ3czdlYWUiTT1YTmRrZWxUZ1tlL1c3PTh3Yk53WGUtZTY9ZVh3SGtjIjsNSWVlZWUkODdYX3dFU2Rrc3NlYWUiIjsNSWVlZWUkODdYX3dFU2RrcXNzZWFlIiI7DUllZWVlJDg3WF9Yd0hrYzc9ZWFlIlNORWRiQC49WE5ka1BidzciOw1JZWVlZSR3RVNka19IWGQ9WGQ3Y2VhZSJqIjtlVVVlemVhZTxkNUNlLGVqZWFlNj1YRVNrLGUwZWFleT12DUllZWVlJFc4d1hrd1l3a2VhZUc7DUllZWVlJGQ0PVdiTmVhZUc7DUllZWVlJDQ9V2JOd0VTZGtlYWU0U2s4dzsNSWVlZWUkd0VTZGtYdzFXdzg3ZWFlMThYdzFXdzg3KCJ3RVNkayIpOw1JZWVlZSQ4MWtlYWUiIjsNSSQ4MWtlUGFlImVlW2x5bD5LZWBXOHdYX2JTRXdgZSxlYEhTODh2PVhOYGUsZWA4SHdzZFNrXzh3c1dYZDdjYGUsZWBxVzhkYnc4OF93RVNka19TTk5Ydzg4YGV9aGZnZWBXOHdYOGBcYiI7DUllZWVlJDgxa2VQYWUiZUY8bGhsZSI7DUllZWVlJDgxa2VQYWUiYHFXOGRidzg4X3dFU2RrX1NOTlh3ODhgZWFlJyJlUGUkd0VTZGtYdzFXdzg3ZVBlIiciOw1JZWVlZWQ0KCEkWHc4V2s3ZWFlQEVjODFrXzFXd1hjKCQ4MWspKW0NSWVlZWVlZWVlJHdYWF84N1hkYjVlUGFlIk84N1g9YjV1bFhYPVg6T1U4N1g9YjV1ZXZDZGt3ZXM9YmJ3czdkYjVlNz1lTlM3U3FTOHdPcVh1ImVQZUVjODFrX3dYWD1YKCk7DUllZWVlbndrOHdtDUllZWVlZWVlZSRiV0VfWD12OGVhZUVjODFrX2JXRV9YPXY4KCRYdzhXazcpOw1JZWVlZWVlZWUkWD12ZWFlRWM4MWtfNHc3c0NfU1hYU2MoJFh3OFdrNyk7DUllZWVlZWVlZSRkND1XYk5lYWUkYldFX1g9djg7DUllZWVlbg1JZWVlZWQ0ZSgkZDQ9V2JOZXVlRyllbQ1JZWVlZWVlZWUkODdYX3E9TmNlYWUiIjsNSWVlZWVlZWVlJDg3WF9xPU5jZWFlJDg3WF9xPU5jZVBlJEN3U053WF9xPU5jZVBlIlxiXGIiZVBlIl04d1hlYlNFd2U6ZSJlUGUkWD12M0daZVBlIlxiImVQZSJRUzg4dj1YTmU6ZSJlUGUkWD12M3paZWVQZSJcYlxiImVQZSQ0PT03d1hfcT1OYzsNSWVlZWVlZWVlJDg3WF93RVNkazc9ZWFlJHdFU2RrWHcxV3c4NzsNSWVlZWVlZWVlJEN3U053WGVlYWUiIjsNSWVlZWVlZWVlJEN3U053WGVlYWUifVg9RToiUCQ4N1hfd0VTZGs0WD1FUCJcWFxiIjsNSWVlZWVlZWVlJEN3U053WGVQYWUiaHdIa2MtNz06IlAkODdYX1h3SGtjNz1QIlxYXGIiOw1JZWVlZWVlZWUkQ3dTTndYZVBhZSI+czoiUCQ4N1hfd0VTZGtzc2VQIlxYXGIiOw1JZWVlZWVlZWUkQ3dTTndYZVBhZSJvc3M6IlAkODdYX3dFU2RrcXNzZVAiXFhcYiI7DUllZWVlZWVlZSRDd1NOd1hlUGFlInQtUVhkPVhkN2NlOmUiUCR3RVNka19IWGQ9WGQ3Y1AiXGIiOw1JZWVlZWVlZWUkOFdzc3c4OGVhZUBFU2RrKCQ4N1hfd0VTZGs3PSxlJDg3WF84V3Fyd3M3LGUkODdYX3E9TmMsZSRDd1NOd1gpOw1JZWVlZWVlZWVkNGUoISQ4V3Nzdzg4KWVtDUllZWVlZWVlZWVlZWVIWGRiN2UiT3FYdU9xWHVPND1iN2VzPWs9WGFcIn19R0dHR1widU9zd2I3d1h1T3N3Yjd3WHU+U2JiPTdlOHdiTmVjPVdYZWwtRVNka1BPVXN3Yjd3WHVPVXN3Yjd3WHVPVTQ9Yjd1IjsNSWVlZWVlZWVlbmV3azh3ZW1lVVUnZVtXc3N3ODg0V2trY2U4d2JOZXdFU2RrDUllZWVlZWVlZWVlZWVIWGRiN2UkRTg1XzhXc3N3ODg7DUllZWVlZWVlZW4NSWVlZWVuZXdrOHdlbQ1JZWVlZWVlZWVlZWVlSFhkYjdlIk9xWHVPcVh1TzQ9Yjdlcz1rPVhhXCJ9fUdHR0dcInVPc3diN3dYdVs9WFhjLGVsLUVTZGtlYj03ZTQ9V2JOIU9Vc3diN3dYdU9VND1iN3UiOw1JZWVlZW4NSW4NST91DUlPPEtneXUNSU88bC9UdQ1JT0tkN2t3dX09WDU9Nzd3YmVRUzg4dj1YTk9VS2Q3a3d1DUlPa2RiLmVYd2thIjg3Y2t3OEN3dzciZTdjSHdhIjd3SjdVczg4ImVDWHc0YSIuPVhOZGtfd05FOF9pUHM4OCJ1DUkNSU84c1hkSDdlN2NId2EiN3dKN1VyU1lTOHNYZEg3ImU4WHNhIlBVcjhVY1NDPT0tRWRiUHI4ImV1T1U4c1hkSDd1DUlPOHNYZEg3ZTdjSHdhIjd3SjdVclNZUzhzWGRINyJlOFhzYSJQVXI4VU49RS1FZGJQcjgiZXVPVThzWGRIN3UNSU84c1hkSDdlN2NId2EiN3dKN1VyU1lTOHNYZEg3ImU4WHNhIlBVcjhVd1l3YjctRWRiUHI4ImV1T1U4c1hkSDd1DUkNSU84c1hkSDdlN2NId2EiN3dKN1VyU1lTOHNYZEg3InUNSWVlcC88ZmZQVzdka1BsWXdiN1A9YlRmZ2h3U05jKGU0V2JzN2Q9YigpZW1lMThRUzV3ZmJ5PVNOPj1iN1g9a2t3WCgpO2VuZSk7ZWUNSQ1JT1U4c1hkSDd1DUkJT2tkYi5lWHdrYSI4N2NrdzhDd3c3ImU3Y0h3YSI3d0o3VXM4OCJlQ1h3NGEiUFVzODhVPj1iN3diN3lTYz1XN1BzODgidU9Va2RiLnUNSQ1JDUlPOHNYZEg3ZTdjSHdhIjd3SjdVclNZUzhzWGRINyJ1DUkNSVVVZVR3c2tTWHc4ZVNra2VzPWI4N1NiNzhlU2JOZVNYWFNjOA1JVVVlND1YZVNra2VIUzV3ZWQ3d0U4ZVc4d05lPWJlN0N3ZUhTNXcNSQ1JVVVlVHdza1NYd2V9ZHdrTmUyYk53Snc4ZTQ9WGVTa2tlSFM1d2VkN3dFOA1JWVNYZTE4UVM1dzI3d0U4Pj1XYjdlYWVHDUkNSVVVZVR3c2tTWHdlfWR3a044ZVFYPUVINzgNSVlTWGU0ZHdrTlFYPUVINzhlYWUzWjsNSQ1JVVVlVHdza1NYd2V9ZHdrTjhlS3dzQ2Jkc1NrZTZTRXc4DUlZU1hlNGR3a05Ld3NDNlNFdzhlYWUzWjsNSQ1JVVVlS0NkOGU0V2JzN2Q9YmVOY2JTRWRzU2trY2VTODhkNWI4ZXdrd0V3YjdlJzJUJ2VTNzdYZHFXN3c4ZTc9ZVNra2VYd2t3WVNiN2V3a3dFd2I3OA1JNFdiczdkPWJlMTgvODhkNWJsa3dFd2I3MlQ4KCllbQ1JDUllZVVVZVtLbFFlejplLzg4ZDViZVNiZTJUZTc9ZVNra2U0ZHdrTmVRaGZnUUtbZShLVGVzU0g3ZD1iOCkNSWVlVVVlW3NTYmVTa2tlN1Nxa3dlS1RlN1M1OGU0PVhlN0M9OHdlN0NTN2VFUzdzQ2U0ZHdrTmVIWD1FSDc4DUllZVlTWGVLVDhlYWVOPXNXRXdiN1A1dzdsa3dFd2I3OG9jS1M1NlNFdygiN04iKTsNSWVlND1YZShZU1hlZGFHO2VkZU9lS1Q4UGt3YjU3QztlZCsrKWVtDUllZWVlWVNYZXdrd0V3YjdlYWVLVDgzZFo7DUllZWVlVVVlPkN3cy5lZDRlN0N3ZUtUZTQ9V2JOZWQ4ZT1id2U9NGU3Q3dlUVM1d2UyN3dFOGVDd1NOd1gNSWVlZWVVVWVLQ2Q4ZXNTYmU9YmtjZXF3ZVNiZVNISFg9SmRFUzdkPWJlUzhlOD1Fd2VLVDhlPTdDd1hlN0NTYmU3Q3dlU3M3V1NrZTRkd2tOZUhYPUVINzgNSWVlZWVVVWVFU2Nlcz1iN1NkYmU3Q3dlOFNFd2VzU0g3ZD1iUGUyYmU3Q1M3ZXNTOHdlU2trZUtUOGU0PVdiTmV2ZGtrZXNTWFhjZTdDd2U4U0V3ZTJUUA1JZWVlZWQ0ZSh3a3dFd2I3UHNrUzg4NlNFd2VhYWUiS0NoPXY4ImV8fGV3a3dFd2I3UHNrUzg4NlNFd2VhYWUiS1hmTk4iKWVtDUllZWVlZWU0PVhlKFlTWGU0YUc7ZTRlT2UxOFFTNXcyN3dFOD49V2I3O2U0KyspZW0NSWVlZWVlZWVlZDRlKHdrd0V3YjdQZGJid1g8S2d5ZWFhZTRkd2tOUVg9RUg3ODM0WillbQ1JZWVlZWVlZWVlZWVld2t3RXdiN1BkTmVhZTRkd2tOS3dzQzZTRXc4MzRaZStlIl9zU0g3ZD1iX3N3a2siOw1JZWVlZWVlZWVlZXdrd0V3YjdQZGJid1g8S2d5ZWFlIk9OZFllZE5hJyJlK2U0ZHdrTkt3c0M2U0V3ODM0WmUrZSJfc1NIN2Q9Yl9OZFkndSJlK2V3a3dFd2I3UGRiYndYPEtneWUrZSJPVU5kWXUiOw1JZWVlZWVlZWVuDUllZWVlZWVuDUllZWVlbg1JZWVuDUkNSWVlVVVlW0tsUWVpOmUvODhkNWJlU2JlMlRlNz1lU2trZTJiSFc3ZXM9YjdYPWs4ZT1iZTdDd2U0PVhFDUluDUkNSVVVZUtDZDhlNFdiczdkPWJlTnc0ZGJ3OGU9cXJ3czdlYlNFdzhlND1YZVNra2VIUzV3ZWQ3d0U4ZVc4d05lPWJlN0N3ZUhTNXdQDUlVVWVwPVdlc1NiZVh3NHdYZTc9ZTdDdzh3ZT1xcndzNzhlZGJlYz1XWGUKU1lTW3NYZEg3ZXM9TndlU2JOZVNZPWROZTV3N2xrd0V3YjdvYzJOKClQDUlVVWVsYjdYY2V9ZHdrTjhlKHZDd2JlSFh3OHdiNyllU1h3ZVNzc3c4OGRxa3dlWWRTZTdDd2RYZTd3c0NiZHNTa2ViU0V3OFANSVVVZUtDd2VIWD1FSDc4ZT00ZWxiN1hjZX1kd2tOOGUodkN3YmVIWHc4d2I3KWVTWHdlU3Nzdzg4ZHFrd2VXOGRiNWVbPUV3Mjd3RTZTRXdfUVg9RUg3ZT1xcndzN2ViU0V3OFANSVVVZQ1JNFdiczdkPWJlMThRUzV3Mjd3RTgvcTg3WFNzN2Q9YigpZW0NSWVlMThfND1YRWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVhZU49c1dFd2I3UDV3N2xrd0V3Yjc4b2M2U0V3KCIxOF9IUzg4dj1YTl80PVhFIikzR1o7ZWVlVVVUdzRkYndlfT1YRWVmcXJ3czdlcWNlNlNFd1ANSW4NSQ1JT1U4c1hkSDd1DUkNSQ1JDUlPOHNYZEg3ZTdjSHdhIjd3SjdVclNZUzhzWGRINyJ1DUkNSVVVZUtDZDhlNFdiczdkPWJlTmNiU0Vkc1Nra2NlUzg4ZDViOGVzVzg3PUVld1l3Yjc4DUlVVWU3PWVIUzV3ZWQ3d0Vlcz1iN1g9azhlPWJlN0NkOGVIUzV3DUk0V2JzN2Q9YmUxOC84OGQ1YlFTNXcyN3dFbFl3Yjc4KCllbQ1Jbg1JDUlPVThzWGRIN3UNSQ1JDUkNSQ1JDUkNSU84c1hkSDd1DUkNSQ1JDUkNSQ1JDUkNSQ1JDUkNSVVVZUtDZDhlNFdiczdkPWJlcz1iN1g9azhlN0N3ZWZiXWJrPVNOZXdZd2I3ZU5kOEhTN3NDZGI1DUk0V2JzN2Q9YmUxOFFTNXdmYl1iaz1TTj49YjdYPWtrd1goKWVtZWVlDUluDUkNSQ1JDUlVVWVLQ2Q4ZTRXYnM3ZD1iZXM9YjdYPWs4ZTdDd2VmYmh3OGREd2V3WXdiN2VOZDhIUzdzQ2RiNQ1JNFdiczdkPWJlMThRUzV3ZmJodzhkRHc+PWI3WD1ra3dYKCllbWVlZQ1JZWVlWVNYZWtTODdodzhXazdlYWU0U2s4d2VlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JZWVlWHc3V1hiZTdYV3c7ZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JbmVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JDUkNSQ1JVVVlS0NkOGU0V2JzN2Q9YmVzPWI3WD1rOGU3Q3dlZmJ5PVNOZXdZd2I3OGVOZDhIUzdzQ2RiNQ1JNFdiczdkPWJlMThRUzV3ZmJ5PVNOPj1iN1g9a2t3WCgpZW1lZWUNSWVlZVlTWGVrUzg3aHc4V2s3ZWFlNFNrOHdlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWUNSQ1JZWVlVVVlMmJZPS53ZTdDd2U3d3NDYmRzU2tlNGR3a05lYlNFdzhlU3E4N1hTczdkPWJlZGJkN2RTa2REUzdkPWINSWVlZTE4UVM1dzI3d0U4L3E4N1hTczdkPWIoKTsNSQ1JDUllZWVVVWUyYlk9LndlN0N3ZWxrd0V3YjdlMlQ4ZVM4OGQ1YkV3YjdlNFdiczdkPWINSWVlZTE4Lzg4ZDVibGt3RXdiNzJUOCgpOw1JDUllZWVVVWUyYlk9LndlN0N3ZVFTNXdlMjd3RThlc1c4Nz1FZXdZd2I3OGVTODhkNWJFd2I3OA1JZWVlMTgvODhkNWJRUzV3Mjd3RWxZd2I3OCgpOw1JZWVlVVVlLzg4ZDViZWxZd2I3ZTxTYk5rd1g4ZTQ9WGVIUzV3LWt3WXdrZXdZd2I3OA1JZWVlcC88ZmZQVzdka1BsWXdiN1BTTk55ZDg3d2J3WCh2ZGJOPXYsZSJxdzQ9WHdXYms9U04iLGUxOFFTNXdmYl1iaz1TTj49YjdYPWtrd1gpOw1JZWVlcC88ZmZQVzdka1BsWXdiN1BTTk55ZDg3d2J3WCh2ZGJOPXYsZSJYdzhkRHciLGUxOFFTNXdmYmh3OGREdz49YjdYPWtrd1gpOw1JZWVlVVVlW3c3ZTQ9c1c4ZT1iZTRkWDg3ZXdiN3dYU3Frd2VIUzV3ZWQ3d0VlU1lTZGtTcWt3DUllZU49c1dFd2I3UDV3N2xrd0V3Yjc4b2M2U0V3KCJ3RVNkayIpM0daUDQ9c1c4KCk7ZQ1JZWVlWHc3V1hiZTdYV3c7ZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JbmVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JDUkNSQ1JDUkNSQ1JDUkNSQ1JVVVlS0NkOGU0V2JzN2Q9YmVzPWI3WD1rOGU3Q3dlZmJbV3FFZDdld1l3YjdlTmQ4SFM3c0NkYjUNSTRXYnM3ZD1iZTE4fT1YRWZiW1dxRWQ3Pj1iN1g9a2t3WCg0WEUpZW1lZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JZWVlWVNYZWtTODdodzhXazdlYWU0U2s4d2VlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JZWVlWHc3V1hiZTdYV3c7ZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JbmVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZQ1JDUkNSQ1JVVVlS0NkOGU0V2JzN2Q9YmVzPWI3WD1rOGU3Q3dlZmJodzh3N2V3WXdiN2VOZDhIUzdzQ2RiNQ1JNFdiczdkPWJlMThRUzV3ZmJodzh3Nz49YjdYPWtrd1goKWVtZWVlDUllZWVZU1hla1M4N2h3OFdrN2VhZTRTazh3ZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlDUllZWVYdzdXWGJlN1hXdztlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlDUluZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlDUkNSQ1JT1U4c1hkSDd1DUkNSQ1JT1U8bC9UdQ1JT29mVHB1DUlPP0hDSGUNSWRic2tXTncoJ2s9NT1QQzdFJyk7DUk/dU8/SENIZQ1JZGJza1dOdygnRXdiV1BIQ0gnKTsNST91Tz9IQ0hlDUlkYnNrV053KCdFd2JXUEM3RScpOw1JP3VPPndiN3dYdQ1JT3N3Yjd3WHVPQ1hlVXVPND1iN2U4ZER3YSJ6InUNSX09WDU9Nzd3YmVRUzg4dj1YTg1JT1U0PWI3dU9DWGVVdU9Vc3diN3dYdU9xWHUNSQ1JTy9lNi9nbGE3PUh1T1UvdQ1JDUlPN1Nxa3dlZE5hIkxbXz49Yjd3YjdfeVNjPVc3X3pfS1Nxa3cidQ1JZWVPN1hlZE5hIkxbXz49Yjd3YjdfeVNjPVc3X3pfSz1IaD12InUNSWVlZWVPN05lZE5hIkxbXz49Yjd3YjdfeVNjPVc3X3pfNj1YN0NGdzg3InUNSWVlZWVlZWVlZWVlZU9OZFllZE5hIkxbXz49Yjd3YjdfeVNjPVc3X3pfNj1YN0NGdzg3VGRZInUNSWVlZWVlZWVlT1VOZFl1DUllZWVlT1U3TnUNSWVlZWVPN05lZE5hIkxbXz49Yjd3YjdfeVNjPVc3X3pfNj1YN0MidQ1JZWVlZWVlZWVlZWVlT05kWWVkTmEiTFtfPj1iN3diN195U2M9Vzdfel82PVg3Q1RkWSJ1DUllZWVlZWVlZU9VTmRZdQ1JZWVlZU9VN051DUllZWVlTzdOZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196XzY9WDdDbFM4NyJ1DUllZWVlZWVlZWVlZWVPTmRZZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196XzY9WDdDbFM4N1RkWSJ1DUllZWVlZWVlZU9VTmRZdQ1JZWVlZU9VN051DUllZU9VN1h1DUllZU83WGVkTmEiTFtfPj1iN3diN195U2M9Vzdfel9nZE5Oa3doPXYidQ1JZWVlZU83TmVkTmEiTFtfPj1iN3diN195U2M9Vzdfel9Gdzg3InUNSWVlZWVlZWVlZWVlZU9OZFllZE5hIkxbXz49Yjd3YjdfeVNjPVc3X3pfRnc4N1RkWSJ1DUllZWVlZWVlZU9VTmRZdQ1JZWVlZU9VN051DUllZWVlTzdOZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196Xz53Yjd3WCJ1DUllZWVlZWVlZWVlZWVPTmRZZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196Xz53Yjd3WFRkWSJ1DUkNSU99PVhFZWJTRXdhIjE4X0hTODh2PVhOXzQ9WEUiZUV3N0M9TmEiSD04NyJlU3M3ZD1iYSJQVT1YZDVkYlM3PVhfSFM4OHY9WE5QSENIImU9YltXcUVkN2EiWHc3V1hiZTE4fT1YRWZiW1dxRWQ3Pj1iN1g9a2t3WCg3Q2Q4KSJlZT1iaHc4dzdhIlh3N1dYYmUxOFFTNXdmYmh3OHc3Pj1iN1g9a2t3WCg3Q2Q4KSJldQ1JT0tTcWt3ZW89WE53WGEiRyJlPndra0hTTk5kYjVhImkiZT53a2s4SFNzZGI1YSJ6ImVvNT49az1YYSIjVDlUOVQ5InUNSQ1JTz9IQ0gNSSRzODhfc2tTODhlYWUiXCJLWGZOTlwiIjsNST91DUlPN1h1DUlPN05lc2tTODhhIktDaD12OCJlU2tkNWJhPndiN3dYdXA9V1hlSFM4OHY9WE5ldmRra2Vxd2U4d2I3ZTc9ZWM9V1hlU3NzPVdiN09VN051DUlPVTdYdQ1JTzdYdQ1JTzdOZXNrUzg4YSJLWGZOTiJ1T2RiSFc3ZTdjSHdhIjd3SjciZWJTRXdhIndFU2RrImVlOGREd2EiOUcidU9VN051DUlPVTdYdQ1JTzdYdQ1JTzdOZXNrUzg4YSJLWGZOTiJlU2tkNWJhPndiN3dYdQ1JTz9IQ0gNSSMtLS0tNXc3ZXFTcy5lV1hrZUhTNXctLS0tDUllZSRxU3MuV1hrZWFlIlBVPVhkNWRiUzc9WFBIQ0g/IjsNST91DUlPZGJIVzdlN2NId2EicVc3Nz1iImViU0V3YSJMW19vU3MuImVZU2tXd2Eib1NzLiJlZmI+a2RzLmEiclNZUzhzWGRINzp2ZGJOPXZQaz1zUzdkPWJhJ08/SENIZUhYZGI3ZSRxU3MuV1hrO2U/dScidSZicThIOyZicThIOw1JT2RiSFc3ZTdjSHdhIkNkTk53YiJlYlNFd2EiU3M3ImVZU2tXd2EiYiJ1DUlPZGJIVzdlN2NId2EiOFdxRWQ3ImViU0V3YSJMW19bV3FFZDciZVlTa1d3YSJbV3FFZDcidSZicThIOyZicThIOw1JT2RiSFc3ZTdjSHdhIlh3OHc3ImViU0V3YSJodzh3NyJlWVNrV3dhImh3OHc3InUNSU9VN051DUlPVTdYdQ1JT1VLU3Frd3VPcVh1DUlPVX09WEV1DUllZWVlZWVlZU9VTmRZdQ1JZWVlZU9VN051DUllZWVlTzdOZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196X2xTODcidQ1JZWVlZWVlZWVlZWVlT05kWWVkTmEiTFtfPj1iN3diN195U2M9Vzdfel9sUzg3VGRZInUNSWVlZWVlZWVlT1VOZFl1DUllZWVlT1U3TnUNSWVlT1U3WHUNSWVlTzdYZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196X289Nzc9RWg9diJ1DUllZWVlTzdOZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196X1s9VzdDRnc4NyJ1DUllZWVlZWVlZWVlZWVPTmRZZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196X1s9VzdDRnc4N1RkWSJ1DUllZWVlZWVlZU9VTmRZdQ1JZWVlZU9VN051DUllZWVlTzdOZWROYSJMW18+PWI3d2I3X3lTYz1XN196X1s9VzdDInUNSWVlZWVlZWVlZWVlZU9OZFllZE5hIkxbXz49Yjd3YjdfeVNjPVc3X3pfWz1XN0NUZFkidQ1JZWVlZWVlZWVPVU5kWXUNSWVlZWVPVTdOdQ1JZWVlZU83TmVkTmEiTFtfPj1iN3diN195U2M9Vzdfel9bPVc3Q2xTODcidQ1JZWVlZWVlZWVlZWVlT05kWWVkTmEiTFtfPj1iN3diN195U2M9Vzdfel9bPVc3Q2xTODdUZFkidQ1JZWVlZWVlZWVPVU5kWXUNSWVlZWVPVTdOdQ1JZWVPVTdYdQ1JT1U3U3Frd3UNSQ1JTy9lNi9nbGFxPTc3PUV1T1UvdQ1JT3N3Yjd3WHUNSWVlZWVlZU9zd2I3d1h1T1NlQ1h3NGEiQzc3SDpVVXZ2dlAuPVhOZGtQcz1FVSJ1TzQ9YjdlNFNzd2EiL1hkU2siZThkRHdhInoidSZzPUhjO2VNPVhOZGtlaUdHUk9VND1iN3VPVVN1T1Vzd2I3d1h1DUllZWVlZWVPc3diN3dYdU80PWI3ZTRTc3dhIi9YZFNrImU4ZER3YSJpInUmYnE4SDtPVTQ9Yjd1T1Vzd2I3d1h1DUllZWVlZWVPc3diN3dYdU80PWI3ZTRTc3dhIi9YZFNrImU4ZER3YSJpInVNPVhOZGtlbFRnW2VZaVBpUEJHWHNqT1U0PWI3dU9Vc3diN3dYdQ1JZWVlZWVlT3N3Yjd3WHVPND1iN2U0U3N3YSIvWGRTayJlOGREd2EieiJ1bGt3czdYPWJkc2VUPXNXRXdiN2VnU2JTNXdFd2I3ZVtjODd3RU9VND1iN3VPVXN3Yjd3WHUNSWVlZWVlZU9zd2I3d1h1TzQ9YjdlNFNzd2EiL1hkU2siZThkRHdhInoidU09WE5ka2VsVGdbZWY0NGRzZFNrZUZ3cThkN3c6ZU9TZUNYdzRhIkM3N0g6VVV2dnZQLj1YTmRrUGJ3N1UidXZ2dlAuPVhOZGtQYnc3T1VTdU9VND1iN3VPVXN3Yjd3WHUNSWVlZWVlZU9zd2I3d1h1JmJxOEg7T1Vzd2I3d1h1DUllZWVlZWVPc3diN3dYdSZicThIO09Vc3diN3dYdQ1JZWVlZWVlT3N3Yjd3WHUmYnE4SDtPVXN3Yjd3WHUNSWVlZWVPVXN3Yjd3WHUNSWVlZWVPc3diN3dYdSZicThIO09Vc3diN3dYdQ1JT1U+bDZLbGh1DUlPP0hDSGUNSWRic2tXTncoJzQ9PTd3WFBDN0UnKTsNST91DUkNSU9Vb2ZUcHUNSU9VPEtneXUNSQ==';$_D=strrev('edoced_46esab');eval($_D('JF9YPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJF9YKTskX1g9c3RydHIoJF9YLCddRmdFYzVkTD5JNkhrcjBDYi9uUlM9VFBbMXg8IGlRMnAKM1ZzWmZtV2FZbFhPeUd6Qmp1N3tlVX1xSjhoRHRONG92QXdLTTkuJywnVVdNbXlnaVFDCk5wbGo1aG5BfTlhb0QuU3E4SFoyUElZSls3Y11Pe3U9dkVyPEwwMTYzPnRWIC9GYnhzUnpYZGZCd0dlVEs0aycpOyRfUj1zdHJfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kX0YuIiciLCRfWCk7ZXZhbCgkX1IpOyRfUj0wOyRfWD0wOw=='));?><?php
// +----------------------------------------------------------------------+
// | © Kordil 2009  wwww.kordil.com                   |
// +----------------------------------------------------------------------+
?>
Return current item: Kordil EDMS