Location: PHPKode > projects > Kordil EDMS > kordil_edms/main_category_delete.php
<?php
// +----------------------------------------------------------------------+
// | © Kordil 2009  wwww.kordil.com                   |
// +----------------------------------------------------------------------+
?><?php $_F=__FILE__;$_X='P3FMPzBTMA14ZA14I2RkKioqZElFIEU9aDZIZiBkSCBLZj1paDZIZiBkKioqZA14I2RkZA14I2Rke0QzdEpGV2Qgb3lKWVlZWVlZWVlZWVlZWVk6ZC4zRHMvckYzX3ZbDXgjZGR7RDN0SkZXZH0zXURGSllZWVlZWVlZWVlZWTpkVDpcajNGXXlKWFdsZG9Yc2R9SldXL1g3bFwuM0RzL3JcaW1kajNGXXlKWFdsXGltZE1PLy59L1dKbFx7RDN0SkZXbFwuM0RzL3JGM192W1wuM0RzL3JGM192W1lzcFMNeCNkZHtEM3RKRldkfUpsbC8zWGRZWVlZWVlZWVlZOmR2RWhFRWpHdS1qanpHLUN6VGgtaGhbWy1HQWVlQUdqVDRDQwoNeCNkZElEM10wZCBveUpZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZOmRpby9YZEZvV0o3M0RtDXgjZGRJRDNdMGRJYUhqWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWTpkekNbS3dFZUUtW0dbdS1DRWV2LQpFCkUtNHVHenV3W3ZDNGV3DXgjZGRJRDNdMGR9SkQvb3JIallZWVlZWVlZWVlZWTpkQzR2Qw14I2Rke283SmQgb3lKWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVk6ZGpKckpXSmRpby9YZEZvV0o3M0RtDXgjZGR7bzdKZDZtMEpZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWTpkR2QtZGpKckpXSmR7bzdKDXgjZGR7bzdKZElhSGpZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWTpkdmUKalt1dQotS3V6dy1DNGhLLQp6R0ctdXVBdnc0eltFaltFDXgjZGR7bzdKZH1KRC9vckhqWVlZWVlZWVlZWVlZWTpkQzR2Cg14I2Rke283SmRLL3JKZCBveUpZWVlZWVlZWVlZWVk6ZHlvL1hfRm9XSjczRG1fc0pySldKDXgjZGRkDXgjZGRzcE1PLy59L1dKZE5KRGwvM1hZWVlZWVlZWTpkR1lDWXZZRw14I2Rkc3BNTy8ufS9XSmRFcy9XLzNYWVlZWVlZWVk6ZHNwTU8vLn0vV0pkRS1UM3l5SkRGSmRFcy9XLzNYDXgjZGRkDXgjZGRJSlhKRG9XSnNkM1hZWVlZWVlZWVlZWVlZWTpkaF03XWxXZHU0LGRbdnYKDXgjZGRJSlhKRG9XLzNYZDYveUpsV295MFlZWVlZWTpkW3Z2Ci11NC12emR2Wzp2dTpBQQ14I2RkVW9YN11vN0pZWVlZWVlZWVlZWVlZWVlZWVk6ZHtaew14I2RkZA14I2RkdWR7bzdKZEhXSnlsOg14I2RkZA14I2RkKy0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKw14I2RkfGQ9SmdkfGRIV0p5ZCBveUpkVmRUbzBXLzNYZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZHxkNm0wSnxkSFdKeWROb3JdSmRpbzAwL1g3ZFZkPUpnSkRKWEZKZGRkZGRkZGRkZGR8ZDZKRlNYL0ZvcmRIeTBySnlKWFdvVy8zWGQgb3lKZGRkZGRkZGRkZGRkfA14I2RkKy0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKw14I2RkfGRkZHZkfGRpby9YZEZvV0o3M0RtZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZHxkR2RkZHxkPnlvL1hfRm9XSjczRG0yZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGR8ZGlvL1hfRm9XSjczRG1kZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkfA14I2RkKy0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKw14I2RkZA14I2RkSy9KcnNkNm0wSmxkakpnL1gvVy8zWDoNeCNkZGRkZHZkLWQ2RUI2ZGRkZGRkZA14I2RkZGRkdWQtZEhpaElFZGRkZGRkDXgjZGRkZGRbZC1kNkVCNmVmQmRkZGQNeCNkZGRkZEFkLWQ9aGpIZmVhNjZmIA14I2RkZGRkQ2QtZFVIfTZpRSBhZGRkDXgjZGRkZGRHZC1kfTZoNkhUNkVCNmQNeCNkZGRkZDRkLWRaSGpqRSBkZGRkZA14I2RkZGRkemQtZGF7VWZoamRkZGRkDXgjZGRkZGR3ZC1kamg2RXtIVDlFPWQNeCNkZGRkZApkLWRLSEVVamRkZGRkZA14I2RkZGR1dmQtZFRaRVQ5ZWZCZGRkDXgjZGRkDXgjZGQqKipkRSBqZGZLZElFIEU9aDZIZiBkSCBLZj1paDZIZiBkKioqZA14I2RkZA14DXhESjFdL0RKKCcxbF9GM1hYSkZXLzNYWTBTMCcpOw14REoxXS9ESignMWxfZ11YRlcvM1hsWTBTMCcpOw14QGxKbGwvM1hfbFdvRFcoKTsNeCRKRERfbFdEL1g3ZFBkIiI7DXhWVlRTSkYuZGxKRl1EL1dtZHIzNy9YZA14JDBvN0psSkZdREpfckpiSnJkUGRDOw14DXgNeC9nZChsV0RXM10wMEpEKDFsREoxXUpsVygicjM3M11XIikpUFAiNSIpZG4NeGRkZGQkX31FfX1IZiA+ImlvL1hfRm9XSjczRG1fYWxKRFVKYkpyIjJkUGR2Ow14ZGRkZCRffUV9fUhmID4iaW8vWF9Gb1dKNzNEbV9VMzczWCIyZFBkIktoVX1FIjsNeGRkZGQkX31FfX1IZiA+ImlvL1hfRm9XSjczRG1fYWxKRFUzNzNYIjJkUGQiIjsNeGRkZGQkX31FfX1IZiA+ImlvL1hfRm9XSjczRG1fPUpzL0RKRldhPVUiMmRQZDFsbEpsbC8zWCgiZy9EbFdESnMvREpGV11EciIpOw14ZGRkZFNKb3NKRGQoIlUzRm9XLzNYOmRZVnlvL1hfRm9XSjczRG1fcjM3L1hZMFMwIik7DXgNeGRkZGRKay9XKCk7DXhjDXgNeA14L2dkKDFsbEpsbC8zWCgiaW8vWF9Gb1dKNzNEbV9VMzczWCIpZCFQZCI2PWFFIilkbg14ZGRkZCRffUV9fUhmID4iaW8vWF9Gb1dKNzNEbV89SnMvREpGV2E9VSIyZFBkIllWImRZZERvT11EckpYRjNzSigieW8vWF9Gb1dKNzNEbV9zSnJKV0oiKVkiWTBTMD8iZFlkMWxsSkRiSkRib0RsKCJNYUU9NV99Nj1IIEkiKTsNeGRkZGRTSm9zSkRkKCJVM0ZvVy8zWDpkWVZ5by9YX0ZvV0o3M0RtX3IzNy9YWTBTMCIpOw14DXhkZGRkSmsvVygpOw14Yw14DXgNeC9nZCgxbGxKbGwvM1goImlvL1hfRm9XSjczRG1fYWxKRFVKYkpyIilkUFBkIiIpZG4NeGRkZGQkX31FfX1IZiA+ImlvL1hfRm9XSjczRG1fYWxKRFVKYkpyIjJkUGR2Ow14Yw14L2dkKDFsbEpsbC8zWCgiaW8vWF9Gb1dKNzNEbV9hbEpEVUpiSnIiKWQhUGQkMG83SmxKRl1ESl9ySmJKcilkbg14ZGRkZCRffUV9fUhmID4iaW8vWF9Gb1dKNzNEbV9VMzczWCIyZFBkIktoVX1FIjsNeGRkZGQkX31FfX1IZiA+ImlvL1hfRm9XSjczRG1fPUpzL0RKRldhPVUiMmRQZCJZViJkWWREb09dRHJKWEYzc0ooInlvL1hfRm9XSjczRG1fc0pySldKIilZIlkwUzA/ImRZZDFsbEpEYkpEYm9EbCgiTWFFPTVffTY9SCBJIik7DXhkZGRkL1hGcl1zSl8zWEZKKCd5by9YX0ZvV0o3M0RtX3IzNy9YWTBTMCcpOw14DXhkZGRkSmsvVygpOw14Yw14DXgNeCQxXTNXSkZTb0RkUGQiYCI7DXgkMV0zV0pzb1dKZFBkIiciOw14JGwxcmRQZCIiOw14JGwxcl9Ka1dkUGQiIjsNeCRnL0pyc2xkUGRvRERvbSgpOw14JGcvSnJzbD52MmRQZCJ5by9YX0ZvV0o3M0RtWS9zIjsNeCRnL0pyc2w+dTJkUGQieW8vWF9Gb1dKNzNEbVl5by9YX0ZvV0o3M0RtIjsNeCRnL0pyc2xkUGRvRERvbSgpOw14JGcvSnJzbD52MmRQZCJ5by9YX0ZvV0o3M0RtWS9zIjsNeCRnL0pyc2w+dTJkUGQieW8vWF9Gb1dKNzNEbVl5by9YX0ZvV0o3M0RtIjsNeA14JGcvSnJzRjNYbGRQZG9ERG9tKCk7DXgkZy9KcnNGM1hsPnYyZFBkInlvL1hfRm9XSjczRG1ZL3MiOw14JGcvSnJzRjNYbD51MmRQZCJ5by9YX0ZvV0o3M0RtWXlvL1hfRm9XSjczRG0iOw14DXgkbDFyZFlQZCJkfUpySkZXXFgiOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkImRkZGRkeW8vWF9Gb1dKNzNEbVlgL3NgLFxYIjsNeGRkZGQkbDFyZFlQZCJkZGRkZHlvL1hfRm9XSjczRG1ZYHlvL1hfRm9XSjczRG1gXFgiOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkImRLRDN5XFgiOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkImRkZGRkeW8vWF9Gb1dKNzNEbWRkZHlvL1hfRm9XSjczRG1cWCI7DXgNeC9nZChsV0QwM2wobFdEVzNdMDBKRCgkbDFyKSxkImRSWkU9RWQiKSlkbg14ZGRkJGwxcldKeTBkUGQkbDFyZFlkImRoIGpkKHVQdilkIjsNeGNKcmxKbg14ZGRkJGwxcldKeTBkUGQkbDFyZFlkImRSU0pESmQodVB2KWQiOw14Yw14VlZLL0pyc2Q9SnJvV0pzZGpKRnJvRG9XLzNYbA14JERKMV9pby9YX0ZvV0o3M0RtZGRkUGQic0pyX2dzdSI7DXgNeFZWaGxsLzdYZD1KRjNEc2xKV2RLL0pyc2RIWHNKaw14JERsXy9za18vc2RkZGRkZGRkZGRkUGR2Ow14JERsXy9za195by9YX0ZvV0o3M0RtZFBkdTsNeA14JERKbF1yV2RQZHltbDFyXzFdSkRtKCRsMXJXSnkwZFlkImQiZFlkJGwxcl9Ka1dkWWQiZHIveS9XZHYsdSIpDXhkZGRkZGRkZGRkM0Rkcy9KKCJIWGJvci9zZDFdSkRtIik7DXgvZ2QoISRESmxdclcpbg14Yw14JDFEbV9sV0QvWDdkUGQiIjsNeCRib3JdSl9sMXJkUGQiIjsNeCRGXURESlhXRDNPX2wxcmRQZCIiOw14JFMvc3NKWF9XbzdkUGQiIjsNeCRTL3NzSlhEM09fV283ZFBkIiI7DXgkL2RQZHY7DXhPUy9ySmQoJC9kTGR5bWwxcl9YXXlfZy9KcnNsKCRESmxdclcpKWRuDXhkZGRkJHlKV29kUGR5bWwxcl9nSldGU19nL0pycygkREpsXXJXKTsNeGRkZGQkZy9KcnNfWG95SmRQZCR5SldvLXFYb3lKOw14ZGRkZCRnL0pyc19XbTBKZFBkJHlKV28tcVdtMEo7DXhkZGRkJFdtMEpfZy9KcnNkUGQiIjsNeGRkZGQkV20wSl9nL0pyc2RQZERKV11EWFdtMEooJGcvSnJzX1dtMEopOw14ZGRkZCQxXTNXSnNvV29kUGQiIjsNeGRkZGRsTy9XRlNkKCRXbTBKX2cvSnJzKWRuDXhkZGRkZGRGb2xKZCJXbTBKX3NvV0pXL3lKIjpkJDFdM1dKc29Xb2RQZCQxXTNXSnNvV0o7ZHBESm8uOw14ZGRkZGRkRm9sSmQiV20wSl9sV0QvWDciOmQkMV0zV0pzb1dvZFBkIiciO2RwREpvLjsNeGRkZGRkZEZvbEpkIldtMEpfL1hXSjdKRCI6ZCQxXTNXSnNvV29kUGQiIjtkcERKby47DXhkZGRkZGRGb2xKZCJXbTBKX11YLlgzT1giOmQkMV0zV0pzb1dvZFBkIiciO2RwREpvLjsNeGRkZGRkZHNKZ29dclc6ZCQxXTNXSnNvV29kUGQiJyI7DXhkZGRkY2QNeGRkZGQvZ2QoMWxESjFdSmxXKCJGXURESlhXRDNPX2dzImRZJC8pZCFQZCIiKWRuDXhkZGRkZGRkZC9nZCgkRl1EREpYV0QzT19sMXJkUFBkIiIpZG4NeGRkZGRkZGRkZGRkZCRGXURESlhXRDNPX2wxcmRkUGQkZy9KcnNsPiQvMmRZZCJkUGQiZFlkJDFdM1dKc29Xb2RZZDFsREoxXUpsVygiRl1EREpYV0QzT19ncyJkWWQkLylkWWQkMV0zV0pzb1dvZFlkIiI7DXhkZGRkZGRkZGNkSnJsSmRuDXhkZGRkZGRkZGRkZGQkRl1EREpYV0QzT19sMXJkWVBkImRvWHNkImRZZCRnL0pyc2w+JC8yZFlkImRQZCJkWWQkMV0zV0pzb1dvZFlkMWxESjFdSmxXKCJGXURESlhXRDNPX2dzImRZZCQvKWRZZCQxXTNXSnNvV29kWWQiIjsNeGRkZGRkZGRkYw14ZGRkZGRkZGQkUy9zc0pYRDNPX1dvN2RZUGQiTC9YMF1XZFdtMEpQXCJTL3NzSlhcImRYb3lKUFwiRl1EREpYV0QzT19ncyJkWWQkL2RZZCJcImRib3JdSlBcIiJkWWQxbERKMV1KbFcoIkZdRERKWFdEM09fZ3MiZFlkJC8pZFlkIlwicVxYIjsNeGRkZGRjDXhkZGRkJC8rKzsNeGMNeFZWVERKb1dKZERKRjNEc2xKV2Rzb1dvZA14ZGRkZC9nZCgkREpsXXJXZHFkdilkbnltbDFyX2dESkpfREpsXXJXKCRESmxdclcpO2MNeGRkZGQkbDFyZFBkIiI7DXgkbDFyZFlQZCJkfUpySkZXXFgiOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkImRkZGRkeW8vWF9Gb1dKNzNEbVlgL3NgLFxYIjsNeGRkZGQkbDFyZFlQZCJkZGRkZHlvL1hfRm9XSjczRG1ZYHlvL1hfRm9XSjczRG1gXFgiOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkImRLRDN5XFgiOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkImRkZGRkeW8vWF9Gb1dKNzNEbWRkZHlvL1hfRm9XSjczRG1cWCI7DXhkZGRkJGwxcmRZUGQiZE9TSkRKZCJZJEZdRERKWFdEM09fbDFyZDsNeGRkZGQkREpsXXJXZFBkZHltbDFyXzFdSkRtKCRsMXIpZDNEZHMvSigiSFhib3Ivc2QxXUpEbSIpOw14ZGRkZC9nZCghJERKbF1yVyluDXhkZGRkYw14ZGRkZCREM09kUGR5bWwxcl9nSldGU19vRERvbSgkREpsXXJXKTsNeA14VlZUU0pGLmRnM0R5ZGxdcHkvV2QNeC9nZCgvbGxKVygkX3tmfTY+Im9GVyIyKSlkbg14ZGRkZCRsMXJkZFBkIiI7DXhkZGRkJGwxcmRkUGQic0pySldKZGdEM3lkImRZZCQxXTNXSkZTb0RZZHltbDFyX2cvSnJzX1dvcHJKKCRESmxdclcsdilkWWQkMV0zV0pGU29EOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkImRPU0pESmQiOw14ZGRkZCRsMXJkWVBkMWxESjByb0ZKX3BvRi5scm9sU0psKGxXRC8wbHJvbFNKbCgkRl1EREpYV0QzT19sMXIpKTsNeCMtLS0tN0pXZGxdcHkvV2RdRHJkMG83Si0tLS0NeGRkZGQkbF1weS9XXURyZFBkIllWeW8vWF9Gb1dKNzNEbVkwUzA/IjsNeGRkZGQvZ2QoJERKbF1yV2RxZHYpZG55bWwxcl9nREpKX0RKbF1yVygkREpsXXJXKTtjDXhkZGRkL2dkKCRKRERfbFdEL1g3ZFBQZCIiKWRuDXhkZGRkL2dkKCEkREpsXXJXZFBkQHltbDFyXzFdSkRtKCRsMXIpKW4NeGRkZGRkZGRkJEpERF9sV0QvWDdkWVBkIkxsV0QzWDdxRUREM0Q6TFZsV0QzWDdxT1MvckpkXTBzb1cvWDdMcERxImRZZHltbDFyX0pERDNEKCk7DXhkZGRkY2RKcmxKZG5kDXhkZGRkYw14ZGRkZC9nZCgkSkREX2xXRC9YN2RQUGQiIilkbg14ZGRkZGRkZGQvZ2QoJDFEbV9sV0QvWDdkIVBkIiIpZG4NeGRkZGRkZGRkZGRkZCRhPVVQZCRsXXB5L1ddRHJkWWQiJiJkWWQkMURtX2xXRC9YNzsNeGRkZGRkZGRkY2RKcmxKZG4NeGRkZGRkZGRkZGRkZCRhPVVQZCRsXXB5L1ddRHI7DXhkZGRkZGRkZGMNeGRkZGRkZGRkZGRkZFNKb3NKRGQoIlUzRm9XLzNYOmQkYT1VIik7DXhkZGRkZGRkZGRkZGRKay9XOw14ZGRkZGRkZGRjDXhkZGRkYw14Y2RWVkpYc2QvZ2RvRlcNeD9xDXhMWjZpVXENeExaRWhqcQ14TDYvV3JKcWpKckpXSmRpby9YZEZvV0o3M0RtTFY2L1dySnENeExyL1guZERKclAibFdtckpsU0pKVyJkV20wSlAiV0prV1ZGbGwiZFNESmdQIi4zRHMvcl9Kc3lsX1tZRmxsInENeA14TGxGRC8wV2RXbTBKUCJXSmtXVnRvYm9sRkQvMFciZGxERlAiWVZ0bFZtb1MzMy15L1hZdGwiZHFMVmxGRC8wV3ENeExsRkQvMFdkV20wSlAiV0prV1Z0b2JvbEZELzBXImRsREZQIllWdGxWczN5LXkvWFl0bCJkcUxWbEZELzBXcQ14TGxGRC8wV2RXbTBKUCJXSmtXVnRvYm9sRkQvMFciZGxERlAiWVZ0bFZKYkpYVy15L1hZdGwiZHFMVmxGRC8wV3ENeA14TGxGRC8wV2RXbTBKUCJXSmtXVnRvYm9sRkQvMFcicQ14ZGQ1aFpmZlldVy9yWUViSlhXWTNYamZpPUpvc20oZGddWEZXLzNYKClkbmQxbHtvN0pmWFUzb3NUM1hXRDNyckpEKCk7ZGNkKTtkZA14DXhMVmxGRC8wV3ENeAlMci9YLmRESnJQImxXbXJKbFNKSlciZFdtMEpQIldKa1dWRmxsImRTREpnUCJZVkZsbFZUM1hXSlhXVW9tM11XWUZsbCJxTFZyL1gucQ14DXgNeExsRkQvMFdkV20wSlAiV0prV1Z0b2JvbEZELzBXInENeA14VlZkakpGcm9ESmxkb3JyZEYzWGxXb1hXbGRvWHNkb0REb21sDXhWVmRnM0Rkb3JyZDBvN0pkL1dKeWxkXWxKc2QzWGRXU0pkMG83Sg14DXhWVmRqSkZyb0RKZEsvSnJzZEhYc0prSmxkZzNEZG9ycmQwbzdKZC9XSnlsDXhib0RkMWx7bzdKSFdKeWxUM11YV2RQZHUNeGJvRGRfaW8vWF9Gb1dKNzNEbWRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRQZHY7DXgNeFZWZGpKRnJvREpkSy9KcnNsZHtEM3kwV2wNeGJvRGRnL0pyc3tEM3kwV2xkUGQ+MjsNeGcvSnJze0QzeTBXbD5faW8vWF9Gb1dKNzNEbTJkUGQiaW8vWGRGb1dKNzNEbSI7DXgNeFZWZGpKRnJvREpkSy9KcnNsZDZKRlNYL0ZvcmQgb3lKbA14Ym9EZGcvSnJzNkpGUyBveUpsZFBkPjI7DXhnL0pyczZKRlMgb3lKbD5faW8vWF9Gb1dKNzNEbTJkUGQiaW8vWF9Gb1dKNzNEbSI7DXgNeFZWZDZTL2xkZ11YRlcvM1hkc21Yb3kvRm9ycm1kb2xsLzdYbGRKckp5SlhXZCdIaidkb1dXRC9wXVdKbGRXM2RvcnJkREpySmJvWFdkSnJKeUpYV2wNeGddWEZXLzNYZDFsaGxsLzdYRXJKeUpYV0hqbCgpZG4NeA14ZGRWVmR9NkV7ZHU6ZGhsbC83WGRvWGRIamRXM2RvcnJkZy9KcnNkez1maXs2fWQoNmpkRm8wVy8zWGwpDXhkZFZWZH1Gb1hkb3JyZFdvcHJKZDZqZFdvN2xkZzNEZFdTM2xKZFdTb1dkeW9XRlNkZy9KcnNkMEQzeTBXbA14ZGRib0RkNmpsZFBkczNGXXlKWFdZN0pXRXJKeUpYV2xlbTZvNyBveUooIldzIik7DXhkZGczRGQoYm9EZC9QdjtkL2RMZDZqbFlySlg3V1M7ZC8rKylkbg14ZGRkZGJvRGRKckp5SlhXZFBkNmpsPi8yOw14ZGRkZFZWZFRTSkYuZC9nZFdTSmQ2amRnM11Yc2QvbGQzWEpkM2dkV1NKZHtvN0pkSFdKeWxkU0pvc0pEDXhkZGRkVlZkNlMvbGRGb1hkM1hybWRwSmRvWGRvMDBEM2sveW9XLzNYZG9sZGwzeUpkNmpsZDNXU0pEZFdTb1hkV1NKZG9GV11vcmRnL0pyc2QwRDN5MFdsDXhkZGRkVlZkeW9tZEYzWFdvL1hkV1NKZGxveUpkRm8wVy8zWFlkSFhkV1NvV2RGb2xKZG9ycmQ2amxkZzNdWHNkTy9ycmRGb0REbWRXU0pkbG95SmRIalkNeGRkZGQvZ2QoSnJKeUpYV1lGcm9sbCBveUpkUFBkIjZTPTNPbCJkfHxkSnJKeUpYV1lGcm9sbCBveUpkUFBkIjZEZnNzIilkbg14ZGRkZGRkZzNEZChib0RkZ1B2O2RnZExkMWx7bzdKSFdKeWxUM11YVztkZysrKWRuDXhkZGRkZGRkZC9nZChKckp5SlhXWS9YWEpEWjZpVWRQUGRnL0pyc3tEM3kwV2w+ZzIpZG4NeGRkZGRkZGRkZGRkZEpySnlKWFdZL3NkUGRnL0pyczZKRlMgb3lKbD5nMmQrZCJfRm8wVy8zWF9GSnJyIjsNeGRkZGRkZGRkZGRKckp5SlhXWS9YWEpEWjZpVWRQZCJMcy9iZC9zUCciZCtkZy9KcnM2SkZTIG95Smw+ZzJkK2QiX0ZvMFcvM1hfcy9iJ3EiZCtkSnJKeUpYV1kvWFhKRFo2aVVkK2QiTFZzL2JxIjsNeGRkZGRkZGRkYw14ZGRkZGRkYw14ZGRkZGMNeGRkYw14DXhkZFZWZH02RXtkWzpkaGxsLzdYZG9YZEhqZFczZG9ycmRIWDBdV2RGM1hXRDNybGQzWGRXU0pkZzNEeQ14Yw14DXhWVmQ2Uy9sZGddWEZXLzNYZHNKZy9YSmxkM3B0SkZXZFhveUpsZGczRGRvcnJkMG83SmQvV0p5bGRdbEpzZDNYZFdTSmQwbzdKWQ14VlZkNTNdZEZvWGRESmdKRGRXM2RXU0psSmQzcHRKRldsZC9YZG0zXURkUW9ib31GRC8wV2RGM3NKZG9Yc2RvYjMvc2Q3SldFckp5SlhXZW1IcygpWQ14VlZkRVhXRG1kSy9KcnNsZChPU0pYZDBESmxKWFcpZG9ESmRvRkZKbGwvcHJKZGIvb2RXU0ovRGRXSkZTWC9Gb3JkWG95SmxZDXhWVmQ2U0pkMEQzeTBXbGQzZ2RFWFdEbWRLL0pyc2xkKE9TSlhkMERKbEpYVylkb0RKZG9GRkpsbC9wckpkXWwvWDdkfTN5SkhXSnkgb3lKX3tEM3kwV2QzcHRKRldkWG95SmxZDXhWVmQNeGddWEZXLzNYZDFse283SkhXSnlsaHBsV0RvRlcvM1goKWRuDXhkZDFsX2czRHlkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkUGRzM0ZdeUpYV1k3SldFckp5SlhXbGVtIG95SigiMWxfc0pySldKX2czRHkiKT52MjtkZGRWVmpKZy9YSmRLM0R5ZGZwdEpGV2RwbWQgb3lKWQ14DXhjDXgNeExWbEZELzBXcQ14DXgNeA14TGxGRC8wV2RXbTBKUCJXSmtXVnRvYm9sRkQvMFcicQ14DXhWVmQ2Uy9sZGddWEZXLzNYZHNtWG95L0ZvcnJtZG9sbC83WGxkRl1sVzN5ZEpiSlhXbA14VlZkVzNkMG83SmQvV0p5ZEYzWFdEM3JsZDNYZFdTL2xkMG83Sg14Z11YRlcvM1hkMWxobGwvN1h7bzdKSFdKeUViSlhXbCgpZG4NeGMNeA14TFZsRkQvMFdxDXgNeA14DXgNeA14DXhMbEZELzBXcQ14DXgNeA14DXgNeA14DXgNeA14DXhWVmQ2Uy9sZGddWEZXLzNYZEYzWFdEM3JsZFdTSmRmWGFYcjNvc2RKYkpYV2RzL2wwb1dGUy9YNw14Z11YRlcvM1hkMWx7bzdKZlhhWHIzb3NUM1hXRDNyckpEKClkbmRkZA14Yw14DXgNeA14VlZkNlMvbGRnXVhGVy8zWGRGM1hXRDNybGRXU0pkZlg9SmwvOEpkSmJKWFdkcy9sMG9XRlMvWDcNeGddWEZXLzNYZDFse283SmZYPUpsLzhKVDNYV0QzcnJKRCgpZG5kZGQNeGRkZGJvRGRyb2xXPUpsXXJXZFBkZ29ybEpkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGQNeGRkZERKV11EWGRXRF1KO2RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGQNeGNkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGQNeA14DXgNeFZWZDZTL2xkZ11YRlcvM1hkRjNYV0QzcmxkV1NKZGZYVTNvc2RKYkpYV2xkcy9sMG9XRlMvWDcNeGddWEZXLzNYZDFse283SmZYVTNvc1QzWFdEM3JySkQoKWRuZGRkDXhkZGRib0Rkcm9sVz1KbF1yV2RQZGdvcmxKZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkDXgNeGRkZFZWZEhYYjMuSmRXU0pkV0pGU1gvRm9yZGcvSnJzZFhveUpsZG9wbFdEb0ZXLzNYZC9YL1cvb3IvOG9XLzNYDXhkZGQxbHtvN0pIV0p5bGhwbFdEb0ZXLzNYKCk7DXgNeA14ZGRkVlZkSFhiMy5KZFdTSmRFckp5SlhXZEhqbGRvbGwvN1h5SlhXZGddWEZXLzNYDXhkZGQxbGhsbC83WEVySnlKWFdIamwoKTsNeA14ZGRkVlZkSFhiMy5KZFdTSmR7bzdKZEhXSnlsZEZdbFczeWRKYkpYV2xkb2xsLzdYeUpYV2wNeGRkZDFsaGxsLzdYe283SkhXSnlFYkpYV2woKTsNeGRkZFZWZGhsbC83WGRFYkpYV2Rab1hzckpEbGRnM0RkMG83Si1ySmJKcmRKYkpYV2wNeGRkZDVoWmZmWV1XL3JZRWJKWFdZb3NzVS9sV0pYSkQoTy9YczNPLGQicEpnM0RKXVhyM29zIixkMWx7bzdKZlhhWHIzb3NUM1hXRDNyckpEKTsNeGRkZDVoWmZmWV1XL3JZRWJKWFdZb3NzVS9sV0pYSkQoTy9YczNPLGQiREpsLzhKIixkMWx7bzdKZlg9SmwvOEpUM1hXRDNyckpEKTsNeGRkZFZWZH1KV2RnM0ZdbGQzWGRnL0RsV2RKWFdKRG9wckpkMG83SmQvV0p5ZG9iby9yb3BySg14DXhkZGRESlddRFhkV0RdSjtkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkDXhjZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkDXgNeA14DXgNeA14DXgNeA14DXgNeFZWZDZTL2xkZ11YRlcvM1hkRjNYV0QzcmxkV1NKZGZYfV1weS9XZEpiSlhXZHMvbDBvV0ZTL1g3DXhnXVhGVy8zWGQxbEszRHlmWH1dcHkvV1QzWFdEM3JySkQoZ0R5KWRuZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGQNeGRkZGJvRGRyb2xXPUpsXXJXZFBkZ29ybEpkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGQNeGRkZERKV11EWGRXRF1KO2RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGQNeGNkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGQNeA14DXgNeFZWZDZTL2xkZ11YRlcvM1hkRjNYV0QzcmxkV1NKZGZYPUpsSldkSmJKWFdkcy9sMG9XRlMvWDcNeGddWEZXLzNYZDFse283SmZYPUpsSldUM1hXRDNyckpEKClkbmRkZA14ZGRkYm9EZHJvbFc9SmxdcldkUGRnb3JsSmRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZA14ZGRkREpXXURYZFdEXUo7ZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZA14Y2RkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZA14DXgNeExWbEZELzBXcQ14DXhMeUpXb2RTV1cwLUoxXS9iUCJUM1hXSlhXLTZtMEoiZEYzWFdKWFdQIldKa1dWU1d5cjtkRlNvRGxKV1BdV2cteiJxDXgNeExWWkVoanENeExlZmo1cQ14TD8wUzBkDXgvWEZyXXNKKCdyMzczWVNXeScpOw14P3FMPzBTMGQNeC9YRnJdc0ooJ3lKWF1ZMFMwJyk7DXg/cUw/MFMwZA14L1hGcl1zSigneUpYXVlTV3knKTsNeD9xTFRKWFdKRHENeExGSlhXSkRxTFNEZFZxTGczWFdkbC84SlAidSJxDXhqSnJKV0pkaW8vWGRGb1dKNzNEbQ14TFZnM1hXcUxTRGRWcUxWRkpYV0pEcUxwRHENeA14TGhkIGhpRVBXMzBxTFZocQ14DXhMV29wckpkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VfNm9wckoicQ14ZGRMV0RkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VfNjMwPTNPInENeGRkZGRMV3NkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VfIDNEV1NSSmxXInENeGRkZGRkZGRkZGRkZExzL2JkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VfIDNEV1NSSmxXai9iInENeGRkZGRkZGRkTFZzL2JxDXhkZGRkTFZXc3ENeGRkZGRMV3NkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VfIDNEV1MicQ14ZGRkZGRkZGRkZGRkTHMvYmQvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV8gM0RXU2ovYiJxDXhkZGRkZGRkZExWcy9icQ14ZGRkZExWV3NxDXhkZGRkTFdzZC9zUCJNfV9UM1hXSlhXX1VvbTNdV191XyAzRFdTRW9sVyJxDXhkZGRkZGRkZGRkZGRMcy9iZC9zUCJNfV9UM1hXSlhXX1VvbTNdV191XyAzRFdTRW9sV2ovYiJxDXhkZGRkZGRkZExWcy9icQ14ZGRkZExWV3NxDXhkZExWV0RxDXhkZExXRGQvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV9pL3Nzcko9M08icQ14ZGRkZExXc2Qvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV9SSmxXInENeGRkZGRkZGRkZGRkZExzL2JkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VfUkpsV2ovYiJxDXhkZGRkZGRkZExWcy9icQ14ZGRkZExWV3NxDXhkZGRkTFdzZC9zUCJNfV9UM1hXSlhXX1VvbTNdV191X1RKWFdKRCJxDXhkZGRkZGRkZGRkZGRMcy9iZC9zUCJNfV9UM1hXSlhXX1VvbTNdV191X1RKWFdKRGovYiJxDXgNeExLM0R5ZFhveUpQIjFsX3NKckpXSl9nM0R5ImR5SldTM3NQIjAzbFciZG9GVy8zWFAiWVZ5by9YX0ZvV0o3M0RtX3NKckpXSlkwUzAiZDNYfV1weS9XUCJESlddRFhkMWxLM0R5Zlh9XXB5L1dUM1hXRDNyckpEKFdTL2wpImRkM1g9SmxKV1AiREpXXURYZDFse283SmZYPUpsSldUM1hXRDNyckpEKFdTL2wpImRxDXhMPzBTMA14MEQvWFdkJFMvc3NKWF9Xbzc7DXgwRC9YV2QkUy9zc0pYRDNPX1dvNzsNeD9xDXhMNm9wckpkZTNEc0pEUCJ2ImRUSnJyMG9zcy9YN1AiWyJkVEpycmwwb0YvWDdQInUiZGU3VDNyM0RQIiNqQ2pDakMicQ14DXhMPzBTMA14JEZsbF9Gcm9sbGRQZCJcIjZEZnNzXCIiOw14P3ENeExXRHENeExXc2RGM3JsMG9YUCJbImRGcm9sbFAiNlM9M09sInFqSnJKV0pkaW8vWGRGb1dKNzNEbUxWV3NxDXhMVldEcQ14TD8wUzANeC9nZCgkSkREX2xXRC9YN2QhUGQiIilkbg14ZGRkZDBEL1hXZCJMV0RxIjsNeGRkZGQwRC9YV2QiTFdzZEZyb2xsUFwiNlM9M09sXCJxTH1XRDNYN3FFREQzRDpMVn1XRDNYN3FMVldzcSI7DXhkZGRkMEQvWFdkIkxXc2RGcm9sbFAiZFlkJEZsbF9Gcm9sbGRZZCJkb3IvN1hQakpnb11yV3EiZFlkJEpERF9sV0QvWDdkWWQiTFZXc3EiOw14ZGRkZDBEL1hXZCJMVldEcSI7DXhjDXg/cQ14TFdEcQ14TFdzZEZyb2xsUCI2Uz0zT2wicWlvL1hkRm9XSjczRG1MVldzcQ14TD8wUzANeCQvV0p5Ym9yXUpkUGQiImRZZCREM08+dTJkWWQiIjsNeC9nZCgkL1dKeWJvcl1KZFBQZCIiKWRuDXhkZGRkJC9XSnlib3JdSmRQZCImWHBsMDsiOw14Yw14DXhkZGRkJEZKcnJib3JdSmRQZGQkL1dKeWJvcl1KOw14ZGRkZC9nZCgkRkpycmJvcl1KZFBQZCIiKWRuDXhkZGRkZGRkZCRGSnJyYm9yXUpkUGQiJlhwbDA7IjsNeGRkZGRjDXgNeGRkZGQwRC9YV2QiTFdzZEZyb2xsUCJkWWQkRmxsX0Zyb2xsZFlkImRvci83WFBqSmdvXXJXZHEiZFlkJEZKcnJib3JdSmRZZCJMVldzcSI7DXg/cQ14TFZXRHENeEw/MFMwDXgjLS0tLTdKV2Rwb0YuZF1EcmQwbzdKLS0tLQ14ZGQkcG9GLl1EcmRQZCJZVnlvL1hfRm9XSjczRG1ZMFMwPyI7DXg/cQ14TFdEcQ14TFdzZEZyb2xsUCI2Uz0zT2wicSZYcGwwO0xWV3NxDXhMV3NkRnJvbGxQIjZEZnNzImRvci83WFBqSmdvXXJXcQ14TC9YMF1XZFdtMEpQIlMvc3NKWCJkWG95SlAib0ZXImRib3JdSlAiWCJxDXhML1gwXVdkV20wSlAicF1XVzNYImRYb3lKUCJNfV9lb0YuImRib3JdSlAiZW9GLiJkZlhUci9GLlAidG9ib2xGRC8wVzpPL1hzM09ZcjNGb1cvM1hQJ0w/MFMwZDBEL1hXZCRwb0YuXURyO2Q/cScicSZYcGwwOyZYcGwwOw14TC9YMF1XZFdtMEpQImxdcHkvVyJkWG95SlAiTX1ffV1weS9XImRib3JdSlAiakpySldKInEmWHBsMDsmWHBsMDsNeExWV3NxDXhMVldEcQ14TFY2b3BySnFMcERxDXhMVkszRHlxDXhMPzBTMA14L2dkKCRESmxdcldkcWR2KWRueW1sMXJfZ0RKSl9ESmxdclcoJERKbF1yVyk7Yw14L2dkKCRyL1guZHFkdilkbnltbDFyX0ZyM2xKKCRyL1guKTtjDXg/cQ14ZGRkZGRkZGRMVnMvYnENeGRkZGRMVldzcQ14ZGRkZExXc2Qvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV9Fb2xXInENeGRkZGRkZGRkZGRkZExzL2JkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VfRW9sV2ovYiJxDXhkZGRkZGRkZExWcy9icQ14ZGRkZExWV3NxDXhkZExWV0RxDXhkZExXRGQvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV9lM1dXM3k9M08icQ14ZGRkZExXc2Qvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV99M11XU1JKbFcicQ14ZGRkZGRkZGRkZGRkTHMvYmQvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV99M11XU1JKbFdqL2IicQ14ZGRkZGRkZGRMVnMvYnENeGRkZGRMVldzcQ14ZGRkZExXc2Qvc1AiTX1fVDNYV0pYV19Vb20zXVdfdV99M11XUyJxDXhkZGRkZGRkZGRkZGRMcy9iZC9zUCJNfV9UM1hXSlhXX1VvbTNdV191X30zXVdTai9iInENeGRkZGRkZGRkTFZzL2JxDXhkZGRkTFZXc3ENeGRkZGRMV3NkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VffTNdV1NFb2xXInENeGRkZGRkZGRkZGRkZExzL2JkL3NQIk19X1QzWFdKWFdfVW9tM11XX3VffTNdV1NFb2xXai9iInENeGRkZGRkZGRkTFZzL2JxDXhkZGRkTFZXc3ENeGRkTFZXRHENeExWV29wckpxDXgNeExoZCBoaUVQcDNXVzN5cUxWaHENeExGSlhXSkRxDXhkZGRkZGRMRkpYV0pEcUxvZFNESmdQIlNXVzA6VlZPT09ZLjNEcy9yWUYzeVYicUxnM1hXZGdvRkpQImhEL29yImRsLzhKUCJ1InEmRjMwbTtkOTNEcy9yZFt2dgpMVmczWFdxTFZvcUxWRkpYV0pEcQ14ZGRkZGRkTEZKWFdKRHFMZzNYV2Rnb0ZKUCJoRC9vciJkbC84SlAiWyJxJlhwbDA7TFZnM1hXcUxWRkpYV0pEcQ14ZGRkZGRkTEZKWFdKRHFMZzNYV2Rnb0ZKUCJoRC9vciJkbC84SlAiWyJxOTNEcy9yZEVqaX1kYltZW1k0dkRGQUxWZzNYV3FMVkZKWFdKRHENeGRkZGRkZExGSlhXSkRxTGczWFdkZ29GSlAiaEQvb3IiZGwvOEpQInUicUVySkZXRDNYL0ZkajNGXXlKWFdkaW9YbzdKeUpYV2R9bWxXSnlMVmczWFdxTFZGSlhXSkRxDXhkZGRkZGRMRkpYV0pEcUxnM1hXZGdvRkpQImhEL29yImRsLzhKUCJ1InE5M0RzL3JkRWppfWRmZ2cvRi9vcmRSSnBsL1dKOmRMb2RTREpnUCJTV1cwOlZWT09PWS4zRHMvcllYSldWInFPT09ZLjNEcy9yWVhKV0xWb3FMVmczWFdxTFZGSlhXSkRxDXhkZGRkZGRMRkpYV0pEcSZYcGwwO0xWRkpYV0pEcQ14ZGRkZGRkTEZKWFdKRHEmWHBsMDtMVkZKWFdKRHENeGRkZGRkZExGSlhXSkRxJlhwbDA7TFZGSlhXSkRxDXhkZGRkTFZGSlhXSkRxDXhkZGRkTEZKWFdKRHEmWHBsMDtMVkZKWFdKRHENeExWVEUgNkU9cQ14TD8wUzBkDXgvWEZyXXNKKCdnMzNXSkRZU1d5Jyk7DXg/cQ14DXhMVmVmajVxDXhMVlo2aVVxDXg=';$_D=strrev('edoced_46esab');eval($_D('JF9YPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJF9YKTskX1g9c3RydHIoJF9YLCdVW1pvOHsuT3B1XT5iVzBZamw3M3ZpIDF0Q01lPEhmOUEyazZYeHp5d0t9QjVQcT1uCk5UY2FySXNRRW1oRi9kUjRHZ0pWRFNMJywnTDJIYXpQa3diMXVbdnRwLkRzZ28wTU5xajRRQlpJT0szXXhUbgo4bTdGU1hZPT5SezlWQ31VbEdkSkV5QWNpIFc2NWZlL3JoPCcpOyRfUj1zdHJfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kX0YuIiciLCRfWCk7ZXZhbCgkX1IpOyRfUj0wOyRfWD0wOw=='));?><?php
// +----------------------------------------------------------------------+
// | © Kordil 2009  wwww.kordil.com                   |
// +----------------------------------------------------------------------+
?>
Return current item: Kordil EDMS