Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > languages/slovak.lang.php
<?
/*
   KISGB - a Guest Book script written in PHP.
   Copyright (C) 2001 Gaylen Fraley
   hide@address.com

   WHEN USING PHRASES WITH SINGLE QUOTE MARKS, YOU MUST USE THE HTML
   ENTITY.  FOR EXAMPLE, IF YOU WANTED TO SAY: Gaylen's Guest Book
   YOU WOULD ACTUALLY CODE Gaylen&#039;s Guest Book
*/
$charset = "charset=iso-8859-2";
$translationby = "Richard Tušan == hide@address.com = ";
$Awindow_title = "Pridajte svoj zápis do knihy hostí";
$Vwindow_title = "Zápisy náv¹tevníkov";
$add_btn_text = "Pridaj svoj zápis";
$label_search = "Hµadaj";
$label_viewall = "Prezri v¹etko";
$label_name = "Meno:";
$label_email = "Tvoj E-mail:";
$label_home = "Tvoja webová stránka:";
$label_home_site = "Tvoja domáca stránka";
$label_pic = "Tvoja fotografia:";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "AIM:";
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = "Krajina:";
$label_privatemessage = "Súkromne?";
$label_private = "Súkromne";
$label_comment = "Zápis:<br>(Max $max_comment_length<br>characters)";
$label_admin_menu = "Menu administrátora";
$label_admin = "Administrátorský";
$label_select = "Vyber";
$label_entries_public = "verejných zápisov";
$label_entries_private = "súkromných zápisov";
$label_requiredfield = "(* vyplò takto oznaèené polia)";
# Parameter $max_smileys_allowed upravuje systémovú zmenu konfiguraèného súboru pre max. poèet smajlíkov
$label_smiley_message = "Obmedz maximálny poèet smajlíkov $max_smileys_allowed ktoré sa mô¾u pripoji» k zápisu";
$label_smileys = "Smajlíkovia";
$label_sign_gb = " Nový zápis";
$label_view_gb = "Zobraz Knihu hostí";
$label_reverse_display = "Obrá» poradie zobrazenia";
$label_comments_added = "pridal(a) zápis";
$on = "dòa";
$at = "o";
$label_password = "Heslo";
$label_login = "Pripojenie";
$label_back = "Návrat";
$label_update = "Obnov";
$label_config = "Konfigurácia";
$label_submit = "Odoslanie";
$label_delete = "Vymazanie";
$label_help = "Nápoveda";
$label_successful = "Úspe¹ne zmenené !!!";
$label_language = "Jazyk";
$label_theme = "Téma";
$label_next = "Nasledujúci";
$label_previous = "Predchádzajúci";
$label_remaining = "zostávajúcich";
$label_admin_comment = "Komentár";
$label_email_icon_mouseover = "Po¹li mi Email";
$label_url_icon_mouseover = "Nav¹tív moju stránku";
$label_lock_icon_mouseover = "Edituj odkaz";
$label_preview = "Prezri";
$label_hold="Hold";
$label_release="Release";
# Note: Tri ??? musia zosta» pretože budú nahradené volaním logic!!!!
$field_size_error_msg = "Max ??? znakov";
$banned_ip_msg = "z tejto IP adresy u¾ nemô¾ete pridáva» zápisy do knihy hostí.  Mô¾te v¹ak prehliada» obsah webových stránok. Kôli vyjasneniu dôvodov pre blokovanie Vá¹ho prístupu mô¾te kontaktova» webmastera stránok.";
$not_authorized_msg = "Nemáte oprávnenie pre túto funkciu.<br>Overte si prosím u <br><a href=\"mailto:$admin_email_address\">Administrátora</a><br>Ak máte dojem ¾e je to omyl.";
$bad_language_msg = "Vlo¾ili ste nasledovný zápis<br>ktorý obsahuje neakceptovateµný výraz pre túto stránku.<br>Prosím opravte a skúste znova.";
# Pre nový riadok používajte dvojité spätné lomítko!
$invalid_email_msg = "E mailová adresa je neplatná.\\nProsím opravte a skúste znova.";
# Pre nový riadok používajte dvojité spätné lomítko!
$required_field_missing_msg = "Po¾adované pole nie je vyplnené.\\nProsím vyplòte a odo¹lite znova.";
$unable_to_access_file_msg = "Nie je mo¾né otvori» súbor";
$html_notallowed_msg = "Pou¾ívanie HTML kódu nie je povolené";
$password_field_missing_msg = "Ako autorovi tohto odkazu, Ti bude umo¾nené\\nneskôr editova» tento odkaz len ak zadá¹ heslo.\\n\\nStlaè OK a pridaj zápis bez zadania hesla,\\nalebo stlaè Zru¹i» pre návrat a vlo¾ heslo.";
$default_status_msg = "Náv¹tevná kniha";
$broken_link_msg = "AUTOMATICKÝ ODKAZ: Odkazy v tomto zápise nemajú UZAVRETÉ ÚVODZOVKY.";
$attempted_use_of_javascript_msg = "AUTOMATICKÝ ODKAZ: Volania Javaskriptu nie sú umo¾nené v odkazoch.  Tvoj odkaz nemô¾e by» zobrazený.";
$need_javascript_msg = "Je mi µúto, ale pre prácu s Knihou hostí musíte ma» umo¾nené pou¾ívanie Javaskriptu.";
$label_themebuilder = "Kon¹truktér tém";
$flood_msg = "Je mi µúto, ale musíte poèka» najmenej $flood_control_timer sekúnd medzi jednotlivými zápismi.";
$registeredUserMsg = "µutujem, toto meno u¾ pou¾íva zaregistrovaný èlen.";
$areYouSureMsg = "Ali ste prepricani?";
$nothingToPreview = "There is nothing to Preview";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)