Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > languages/polish.lang.php
<?
/*
   KISGB - a Guest Book script written in PHP.
   Copyright (C) 2001-2002 Gaylen Fraley
   hide@address.com

   WHEN USING PHRASES WITH SINGLE QUOTE MARKS, YOU MUST USE THE HTML
   ENTITY.  FOR EXAMPLE, IF YOU WANTED TO SAY: Gaylen's Guest Book
   YOU WOULD ACTUALLY CODE Gaylen&#039;s Guest Book
*/
$translationby = "Krzysiek Sijka == hide@address.com = ";
$charset = "charset=iso-8859-2;";
$Awindow_title = "Proszê wpisz siê do Ksiêgi";
$Vwindow_title = "Komentarze odwiedzaj¹cych";
$add_btn_text = "Dodaj wpis do Ksiêgi";
$label_search = "Szukaj";
$label_viewall = "Zobacz wszystkie";
$label_name = "Imiê:";
$label_email = "Twój E-mail:";
$label_home = "Adres strony:";
$label_home_site = "G³ówna";
$label_pic = "Twoje zdjêcie:";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "GG:";	//we use GG in poland, so i&#039;ve put it instead of AIM; you don&#039;t have to change label_aim name.
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = "Kraj:";
$label_privatemessage = "Prywatna?";
$label_private = "Prywatna";
$label_comment = "Komentarz:<br />(Max $max_comment_length<br />characters)";
$label_admin_menu = "Panel Administracyjny (wymaga logowania)";
$label_admin = "Administracyjny";
$label_select = "Wybierz";
$label_entries_public = "wpisy";
$label_entries_private = "Wpisy Prywatne";
$label_requiredfield = "(* musisz wype³niæ te pola)";
# Parametr $max_smileys_allowed jest zmienn¹ systemow¹ z pliku konfiguracyjnego
$label_smiley_message = "Kliknij by dodaæ do komentarza maksymalnie $max_smileys_allowed emotikonów";
$label_smileys = "Emotikony";
$label_sign_gb = "Wpisz siê do Ksiêgi";
$label_view_gb = "Przejrzyj Wpisy w  Ksiêdze";
$label_reverse_display = "Odwróæ kolejnoœc wyœwietlania";
$label_comments_added = "doda³(doda³a) ten komentarz";
$on = "dnia"; //i have to see, how is it used, because &#039;on&#039; has several meanings
$at = "o godzinie"; //i have to see, how is it used, because &#039;at&#039; has several meanings
$label_password = "Has³o";
$label_login = "Login";
$label_back = "Powrót";
$label_update = "Uaktualnienie";
$label_config = "Konfiguracja";
$label_submit = "Wyœlij";
$label_delete = "Kasowanie";
$label_help = "Pomagaæ";
$label_successful = "Wpis zosta³ dodany!!!";
$label_language = "Jêzyka";
$label_theme = "Temat";
$label_next = "Poprzedni";
$label_previous = "Nastepny";
$label_remaining = "pozostaly";
$label_admin_comment = "Komentarz";
$label_email_icon_mouseover = "Wyslij Email";
$label_url_icon_mouseover = "Odwiedz stronê";
$label_lock_icon_mouseover = "Edytuj Wpis";
$label_preview = "Podgl±d";
$label_hold="Hold";
$label_release="Release";
# Note: The ??? must remain as it will be filled in by the calling logic!!!!
$field_size_error_msg = "Max ??? characters";
$banned_ip_msg = "Nie mo¿esz dodaæ wpisu z tego adresu IP (zosta³ on zablokowany).  Mimo to, nadal mo¿esz przegl¹daæ t¹ stronê.  Mo¿esz skontaktowaæ siê z administratorem, by wyjaœniæ powody zablokowania tego adresu IP.";
$not_authorized_msg = "Nie masz prawa do uzywania tej funkcji.<br />Proszê, skonsultuj to z<br /><a href=\"mailto:$admin_email_address\">administratorem</a><br />je¿eli uwa¿asz, ¿e to b³¹d.";
$bad_language_msg = "Dokona³eœ nastêpuj¹cego wpisu,<br />zawieraj¹cego jêzyk nie dozwolony dla tej strony<br />Proszê, popraw to i spróbuj ponownie.";
# wpisz "\\n" by przejœc do kolejnego wiersza!
$invalid_email_msg = "B³êdny adres email.\\nProszê, popraw to i spróbuj ponownie.";
# Note the double backward slash for new line!
$required_field_missing_msg = "SprawdŸ, czy wszystkie wymagane pola s¹ wype³nione.\\nProszê, popraw to i spróbuj ponownie.";
$unable_to_access_file_msg = "Problemy z dostêpem do pliku";
$html_notallowed_msg = "U¿ycie kodu HTML niedozwolone";
$password_field_missing_msg = "Jako autor tej wiadomo¶ci bêdziesz mieæ mo¿liwo¶æ\\nedycji tej wiadomo¶ci, jedynie gdy podasz has³o.\\n\\nNaci¶nij OK by dodaæ wpis bez has³a\\nlub Cancel by powróciæ i wpisaæ has³o.";
$default_status_msg = "Ksiêga Go¶ci";
$broken_link_msg = "KOMUNIKAT AUTOMATYCZNY: Wiadomo¶æ zawiera niezamkniête cudzys³owy";
$attempted_use_of_javascript_msg = "KOMUNIKAT AUTOMATYCZNY: Wywo³ania funkcji JavaScript s± zabronione w linkach. Twój link nie mo¿e byc wy¶wietlony.";
$need_javascript_msg = "Przykro mi, ale musisz mieæ w³±czon± ob³ugê JavaScript by korzystaæ z tej ksiêgi go¶ci";
$label_themebuilder = "Konstruktor Kompozycji";
$flood_msg = "Przykro mi, ale musisz odczekaæ przynajmniej $flood_control_timer sekund pomiêdzy kolejnymi wpisami.";
$registeredUserMsg = "Sorry, that name is in use by a Registered member.";
$areYouSureMsg = "Czy na pewno chcesz to zrobic?";
$nothingToPreview = "There is nothing to Preview";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)