Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > languages/hebrew.lang.php
<?

$charset = "charset=windows-1255";
$translationby = "úåîø éò÷áñåï";
$Awindow_title = "äåñó äåãòä";
$Vwindow_title = "úâåáåú îîá÷øéí";
$add_btn_text = "äåñó äåãòä";
$label_search = "çôù";
$label_viewall = "äøàä äëì";
$label_name = "ùí:";
$label_email = "ãåàì";
$label_home = "òîåã äáéú";
$label_home_site = "áéú";
$label_pic = "úîåðä";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "èìôåï";
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = "àéôä áòåìí?:";
$label_privatemessage = "ôøèé?";
$label_private = "ôøèé";
$label_comment = "ääåãòä ùìê:<br />(Max $max_comment_length<br />characters)";
$label_admin_menu = "úôøéè îðäì";
$label_admin = "àãîéï";
$label_select = "áçø";
$label_entries_public = "äåãòåú ìöéáåø";
$label_entries_private = "äåãòåú ôøèéåú";
$label_requiredfield = "(* îñîðú ùãä äëøçé)";
# The $max_smileys_allowed is a system variable from the config file
$label_smiley_message = "ìçõ òì òã 5 ñîééìéí òì îðú ìöøôí ìäåãòä";
$label_smileys = "äåñó ñîééìéí ";
$label_sign_gb = "äåñó äåãòä";
$label_view_gb = "öôä áäåãòåú";
$label_reverse_display = "äôåê ñãø öôééä";
$label_comments_added = "äåñó úâåáåú";
$on = "îåôòì";
$at = "á";
$label_password = "ñéñîà";
$label_login = "äéëðñ";
$label_back = "çæåø";
$label_update = "òãëï";
$label_config = "òøåê";
$label_submit = "ùìç";
$label_delete = "îç÷";
$label_help = "òæøä";
$label_successful = "òåãëï áäöìçä";
$label_language = "ùôä";
$label_theme = "Theme";
$label_next = "òæøä";
$label_previous = "ä÷åãí";
$label_remaining = "ðùàøå";
$label_admin_comment = "äòøä";
$label_email_icon_mouseover = "ùìç ãåàì";
$label_url_icon_mouseover = "á÷ø áàúø ùìé";
$label_lock_icon_mouseover = "òøåê äåãòä";
$label_preview = "öôééä îå÷ãîú";
$label_hold="Hold";
$label_release="Release";
# Note: The ??? must remain as it will be filled in by the calling logic!!!!
$field_size_error_msg = "Max ??? characters";
$banned_ip_msg = "ìà ðéúï ìùìåç äåãòåú îîçùá æä ";
$not_authorized_msg = "<a href=\"mailto:$admin_email_address\"> <br> àí àúä çåùá ùæàú èòåú àúä éëåì ìëúåá ì <br> àéðê îåøùä ìáöò ôòåìä æå ";
$bad_language_msg = "àúä îðñä ìëúåá äåãòä áùôä ùàéðä îåëøú áàúø æä àðà áçø áùôä àçøú åðñä áùðéú";
# Note the double backward slash for new line!
$invalid_email_msg = " ëúåáú äãåàì äæå àéðä çå÷éú <br> àðà ú÷ï àåúä åðñä ùåá ";
# Note the double backward slash for new line!
$required_field_missing_msg = "ùãä äëøçé çñø. àðà ùðä åùìç áùðéú .";
$unable_to_access_file_msg = "àéï âéùä";
$html_notallowed_msg = " ìà ðéúï ìäùúîù á html ";
$password_field_missing_msg = "àí àéðê øåöä ìäåñéó ñéñîà àå ìçõ òì áéèåì òì îðú ìääåñéó ñéñîà OK úåñéó ìäåãòä ñéñîà ìçõ òì <br>ëëåúá ääåãòä àúä úåëì ìùðåú àú úåëðä ø÷ àí";
$default_status_msg = "ìåç îåãòåú";
$broken_link_msg = "AUTOMATED MESSAGE: There are links in this message with UNBALANCED QUOTES.";
$attempted_use_of_javascript_msg = " : ì÷éùåø åôòåìä æå àéðä çå÷éú JAVA äåãòä àåèåîèéú àúä îðñä ìäåñéó ";
$need_javascript_msg = "òì îðú ìöôåú áãôéí àìå JAVAàðå îöèòøéí àê äãôãôï ùìê öøéê ìúîåê á";
$label_themebuilder = "THEMES áåðä";
$flood_msg = "ìôðé ùúåëì ìùìåç äåãòä ðåñôú $flood_control_timer seconds àðå îöèòøéí àê òìéê ìäîúéï ";
$registeredUserMsg = "îöèòøéí, ùí äîùúîù ùáçøú úôåñ";
$areYouSureMsg = "Are you sure?";
$nothingToPreview = "There is nothing to Preview";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)