Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > kisgb/languages/thai.lang.php
<?
/*
   KISGB - a Guest Book script written in PHP.
   Copyright (C) 2001-2002 Gaylen Fraley
   hide@address.com

   WHEN USING PHRASES WITH SINGLE QUOTE MARKS, YOU MUST USE THE HTML
   ENTITY.  FOR EXAMPLE, IF YOU WANTED TO SAY: Gaylen's Guest Book
   YOU WOULD ACTUALLY CODE Gaylen&#039;s Guest Book
*/
$charset = "charset=tis-620";
$translationby = "Prapatsorn Pornsinsirirak";
$Awindow_title = "à¢Õ¹ÊÁØ´àÂÕèÂÁ";
$Vwindow_title = "ÁÕ·Ñé§ËÁ´&#039;s ¢éͤÇÒÁ";
$add_btn_text = "ºÑ¹·Ö¡";
$label_search = "¤é¹ËÒ";
$label_viewall = "´Ù·Ñé§ËÁ´";
$label_name = "ª×èÍ:";
$label_email = "ÍÕàÁÅì:";
$label_home = "àÇçºä«µì:";
$label_home_site = "àÇçºä«µì";
$label_pic = "ÃÙ»ÍǵÒÃ:";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "AIM:";
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = "»ÃÐà·È:";
$label_privatemessage = "äÁèãË餹Í×è¹ÍèÒ¹?";
$label_private = "¢éͤÇÒÁÊèǹµÑÇ";
$label_comment = "¢éͤÇÒÁ:<br />(¾ÔÁ¾ìä´éÍÕ¡ $max_comment_length<br />µÑÇÍÑ¡ÉÃ)";
$label_admin_menu = "¨Ñ´¡ÒÃÊÁØ´àÂÕèÂÁ";
$label_admin = "à¨éҢͧÊÁØ´àÂÕèÂÁ";
$label_select = "àÅ×Í¡";
$label_entries_public = "¢éͤÇÒÁ";
$label_entries_private = "¢éͤÇÒÁÊèǹµÑÇ";
$label_requiredfield = "(* µéͧãÊè)";
# The $max_smileys_allowed is a system variable from the config file
$label_smiley_message = "ãÊèäͤ͹ä´éÍÕ¡ $max_smileys_allowed ÃÙ»";
$label_smileys = "äͤ͹";
$label_sign_gb = "à¢Õ¹ÊÁØ´àÂÕèÂÁ";
$label_view_gb = "ÍèÒ¹ÊÁØ´àÂÕèÂÁ";
$label_reverse_display = "àÃÕ§ãËÁè";
$label_comments_added = "à¢Õ¹àÁ×èÍ";
$on = "³";
$at = "àÇÅÒ";
$label_password = "ÃËÑʼèÒ¹";
$label_login = "à¢éÒÊÙèÃкº";
$label_back = "¡ÅѺ";
$label_update = "»ÃѺ»Ãا¢éÍÁÙÅ";
$label_config = "á¡éä¢";
$label_submit = "µ¡Å§";
$label_delete = "ź";
$label_help = "ªèÇÂàËÅ×Í";
$label_successful = "ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$label_language = "ÀÒÉÒ";
$label_theme = "à»ÅÕè¹ÊÕ";
$label_next = "µèÍä»";
$label_previous = "¡è͹˹éÒ";
$label_remaining = "àËÅ×ÍÍÕ¡";
$label_admin_comment = "¢éͤÇÒÁ";
$label_email_icon_mouseover = "ÍÕàÁÅì";
$label_url_icon_mouseover = "àÇçºä«µì";
$label_lock_icon_mouseover = "á¡é䢢éͤÇÒÁ";
$label_preview = "Preview";
# Note: The ??? must remain as it will be filled in by the calling logic!!!!
$field_size_error_msg = "¾ÔÁ¾ìä´éÍÕ¡ ??? µÑÇÍÑ¡ÉÃ";
$banned_ip_msg = "IP¹Õé¶Ù¡ËéÒÁäÁèãËéà¢Õ¹ÊÁØ´àÂÕèÂÁ ¤Ø³ÂѧÊÒÁÒöÍèÒ¹ÊÁØ´àÂÕèÂÁä´é ÁջѭËÒã´æâ»Ã´µÔ´µèÍàÇçºÁÒÊàµÍÃì";
$not_authorized_msg = "¤Ø³äÁèÊÒÁÒöãªéàÁ¹Ù¹Õéä´é<br />¡ÃسҵԴµèÍ<br /><a href=\"mailto:$admin_email_address\">àÇçºÁÒÊàµÍÃì</a>";
$bad_language_msg = "¤Ø³ãÊèµÑÇÍÑ¡ÉÃäÁè¶Ù¡µéͧ ¡ÃسҡÅѺä»á¡éä¢ãËÁè You have entered the following entry which<br />contains unacceptable language at this site.<br />Please correct and try again.";
# Note the double backward slash for new line!
$invalid_email_msg = "¡ÃسÒãÊèÍÕàÁÅìãËé¶Ù¡µéͧ";
# Note the double backward slash for new line!
$required_field_missing_msg = "â»Ã´ãÊè¢éÍÁÙÅ㹪èͧ·ÕèÁÕ*ãËé¤Ãº";
$unable_to_access_file_msg = "äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä´é";
$html_notallowed_msg = "äÁè͹حҵÔãËéãÊèÃËÑÊHTML";
$password_field_missing_msg = "As the author of this message, you will be able to\\nedit this message only if you also enter a password.\\n\\nClick OK to add entry without a password\\nor Cancel to go back and enter the password.";
$default_status_msg = "Guest Book";
$broken_link_msg = "AUTOMATED MESSAGE: There are links in this message with UNBALANCED QUOTES.";
$attempted_use_of_javascript_msg = "AUTOMATED MESSAGE: Javascript calls are not allowed in Links.  Your link cannot be displayed.";
$need_javascript_msg = "I&#039;m sorry, but you need to have Javascript enabled to use this guestbook.";
$label_themebuilder = "Theme Builder";
$flood_msg = "I&#039;m sorry but you must wait at least $flood_control_timer seconds in-between posts.";
$registeredUserMsg = "Sorry, that name is in use by a Registered member.";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)