Location: PHPKode > projects > KISGB (Keep It Simple Guest Book) > kisgb/languages/greek.lang.php
<?
/*
   KISGB - a Guest Book script written in PHP.
   Copyright (C) 2001-2002 Gaylen Fraley
   hide@address.com

   WHEN USING PHRASES WITH SINGLE QUOTE MARKS, YOU MUST USE THE HTML
   ENTITY.  FOR EXAMPLE, IF YOU WANTED TO SAY: Gaylen's Guest Book
   YOU WOULD ACTUALLY CODE Gaylen&#039;s Guest Book
*/
$charset = "charset=windows-1253";
$translationby = "Christos Teriakis";
$Awindow_title = "Ðáñáêáëþ ðåßôå ìïõ ôç ãíþìç óáò";
$Vwindow_title = "Ãíþìç ôïõ åðéóêÝðôç&#039;s";
$add_btn_text = "ÐñïóèÞêç ÅããñáöÞò";
$label_search = "ÁíáæÞôçóç";
$label_viewall = "ÅìöÜíéóç Ïëùí";
$label_name = "Ïíïìáôåðþíõìï:";
$label_email = "E-mail äéåýèõíóç:";
$label_home = "ÐñïóùðéêÞ óáò óåëßäá:";
$label_home_site = "Óåëßäá";
$label_pic = "Öùôïãñáößá:";
$label_icq = "ICQ:";
$label_aim = "AIM:";
$label_yim = "YIM:";
$label_msn = "MSN:";
$label_ip = "IP:";
$label_nation = "×þñá:";
$label_privatemessage = "Ðñïóùðéêü;";
$label_private = "Ðñïóùðéêü";
$label_comment = "Ç Ãíþìç óáò:<br />(ÌÝãéóôï $max_comment_length<br />÷áñáêôÞñåò)";
$label_admin_menu = "ÅðéëïãÝò Äéá÷åéñéóôÞ";
$label_admin = "Äéá÷åéñéóôÞò";
$label_select = "ÅðéëÝîôå";
$label_entries_public = "Ãíþìåò";
$label_entries_private = "ÐñïóùðéêÜ ó÷üëéá";
$label_requiredfield = "(* Õðïäçëþíåé õðï÷ñåùôéêü óôïé÷åßï)";
# The $max_smileys_allowed is a system variable from the config file
$label_smiley_message = "Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ìÝ÷ñé $max_smileys_allowed ãêñéìÜôóåò óôéò ðáñáôçñÞóåéò óáò";
$label_smileys = "ÃêñéìÜôóåò";
$label_sign_gb = "ÃñÜøôå ôç ãíþìç óáò";
$label_view_gb = "ÄéáâÜóôå ôéò ãíþìåò Üëëùí";
$label_reverse_display = "Ìå áíôßèåôç öïñÜ ôáîéíüìçóçò";
$label_comments_added = "Ýãñáøå áõôÜ ôá ó÷üëéá";
$on = "óôéò:";
$at = "Ùñá:";
$label_password = "Êùäéêüò";
$label_login = "Åßóïäïò";
$label_back = "Ðßóù";
$label_update = "ÅíçìÝñùóç";
$label_config = "Ðáñáììåôñïðïßçóç";
$label_submit = "ÕðïâïëÞ";
$label_delete = "ÄéáãñáöÞ";
$label_help = "Ïäçãßåò";
$label_successful = "Êáôá÷ùñÞèçêå !!!";
$label_language = "Ãëþóóá";
$label_theme = "ÅìöÜíéóç";
$label_next = "Åðüìåíï";
$label_previous = "Åðüìåíï";
$label_remaining = "õðïëåéðüìåíá";
$label_admin_comment = "ÐáñáôÞñçóç";
$label_email_icon_mouseover = "ÁðïóôïëÞ Email";
$label_url_icon_mouseover = "Åðéóêåöôåßôå ôç óåëßäá ìïõ";
$label_lock_icon_mouseover = "Äéüñèùóç";
$label_preview = "Ðñïåðéóêüðçóç";
# Note: The ??? must remain as it will be filled in by the calling logic!!!!
$field_size_error_msg = "ÌÝãéóôï ??? ÷áñáêôÞñåò";
$banned_ip_msg = "ÁõôÞ ç IP Ý÷åé ìðëïêáñéóôåß óôï íá êáôá÷ùñåß ðáñáôçñÞóåéò. Ìðïñåßôå íá äåßôå áëëÜ ü÷é íá ðñïóèÝóåôå. Ìðïñåßôå åðßóçò íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïí Äéá÷åéñéóôÞ ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò.";
$not_authorized_msg = "Äåí åðéôñÝðåôå áõôÞ ç åíÝñãåéá.<br />Ðáñáêáëþ åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí <br /><a href=\"mailto:$admin_email_address\">Äéá÷åéñéóôÞ óôïõ óõóôÞìáôïò</a><br />áí íïìßæåôå üôé åßíáé ëÜèïò.";
$bad_language_msg = "Å÷åôå ãñÜøåé êÜôé ðïõ<br />ðåñéÝ÷åé ëÝîåéò ðïõ áðáãïñåýïíôáé.<br />Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå ôåò êáé óõíå÷ßóôå.";
# Note the double backward slash for new line!
$invalid_email_msg = "Ç email äéåýèõíóç åßíáé ëÜèïò.\\nÐáñáêáëþ äéïñèþóôå êáé óõíå÷ßóôå.";
# Note the double backward slash for new line!
$required_field_missing_msg = "Åíá õðï÷ñåùôéêü óôïé÷åßï äåí óõìðëçñþèçêå.\\nÐáñáêáëþ äéïñèþóôå êáé óõíå÷ßóôå.";
$unable_to_access_file_msg = "Áäýíáôç ç ðñüóâáóç";
$html_notallowed_msg = "Äåí åðéôñÝðïíôáé óôïé÷åßá HTML";
$password_field_missing_msg = "Óáí åêäüôçò ôïõ ìçíýìáôïò, ìðïñåßôå íá\\näéïñèþóåôå ôï êåßìåíï ìüíï áí äþóåôå êáé êùäéêü.\\n\\nÐáôÞóôå OK ãéá êáôá÷þñçóç ÷ùñßò êùäéêü\\nÞ Áêýñùóç ãéá íá ðÜôå ðßóù íá äþóåôå Ýíá êùäéêü.";
$default_status_msg = "Âéâëßï Åðéóêåðôþí";
$broken_link_msg = "ÁÕÔÏÌÁÔÏ ÌÇÍÕÌÁ: Óôï ìÞíõìá õðÜñ÷ïõí äåóìïß ÌÅ ÁÍÏÉ×ÔÁ ÅÉÓÁÃÙÃÉÊÁ.";
$attempted_use_of_javascript_msg = "ÁÕÔÏÌÁÔÏ ÌÇÍÕÌÁ: Äåí åðéôñÝðåôáé Javascript óôïõò äåóìïýò.  Ï äåóìüò äåí èá åìöáíéóôåß.";
$need_javascript_msg = "ËõðÜìáé áëëÜ ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ðñüãñáììá, ðñÝðåé íá Ý÷åôå åíåñãïðïéçìÝíç ôç Javascript.";
$label_themebuilder = "Äçìéïõñãßá èåìÜôùí";
$flood_msg = "ËõðÜìáé áëëÜ ðñÝðåé íá ðåñéìÝíåôå ôïõëÜ÷éóôïí $flood_control_timer äåõôåñüëåðôá, ðñéí êÜíåôå íÝá êáôá÷þñçóç.";
$registeredUserMsg = "Sorry, that name is in use by a Registered member.";
?>
Return current item: KISGB (Keep It Simple Guest Book)