Location: PHPKode > projects > IptablesWeb > iptablesweb/classes/phpmailer/language/phpmailer.lang-cz.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file. 
 * Czech Version
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Musíte zadat alespoò jednu ' .
                   'emailovou adresu pøíjemce.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailový klient není podporován.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Nelze provést: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Nelze vytvoøit instanci emailové funkce.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP Error: Chyba autentikace.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Následující adresa From je nesprávná: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP Error: Adresy pøíjemcù ' .
                    'nejsou správné ' .
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP Error: Data nebyla pøijata';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP Error: Nelze navázat spojení se ' .
                 ' SMTP serverem.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Soubor nenalezen: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'File Error: Nelze otevøít soubor pro ètení: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Neznámé kódování: ';
?>
Return current item: IptablesWeb