Location: PHPKode > projects > IntraMessenger > common/library/sypex_dumper/sxd/lang/lng_vi.php
<?php
// Language File for Sypex Dumper 2
$LNG = array(

// Information about the language file
'ver'				=> 20006, // Dumper version
'translated'		=> 'Trần Quang Nhựt', // Contacts
'name'				=> 'Việt Nam', // Lang name

// Toolbar
'tbar_backup'		=> 'Sao lÆ°u',
'tbar_restore'		=> 'Phục hồi', 
'tbar_files'		=> 'Các tệp',
'tbar_services'		=> 'Dịch vụ',
'tbar_options'		=> 'Tùy chọn',
'tbar_createdb'		=> 'Tạo CSDL',
'tbar_connects'		=> 'Kết nối',
'tbar_exit'			=> 'Thoát',

// Names of objects in the tree
'obj_tables'		=> 'Tables',
'obj_views'			=> 'Views',
'obj_procs'			=> 'Procedures',
'obj_funcs'			=> 'Functions',
'obj_trigs'			=> 'Triggers',
'obj_events'		=> 'Events',

// Export
'zip_max'			=> 'cao nhất',
'zip_min'			=> 'thấp nhất',
'zip_none'			=> 'Không nén',
'default'			=> 'mặc định',
'combo_db'			=> 'CSDL (Schema):', 
'combo_charset'		=> 'Bảng mã:', 
'combo_zip'			=> 'Độ nén:', 
'combo_comments'	=> 'Ghi chú:',
'del_legend'		=> 'Tự động xóa nếu:',
'del_date'			=> 'tập tin cũ hơn %s ngày',
'del_count'			=> 'số lượng tập tin lớn hơn %s',
'tree'				=> 'Chọn đối tượng:',
'no_saved'			=> 'Không lưu công việc',
'btn_save'			=> 'LÆ°u',
'btn_exec'			=> 'ThÆ°Ì£c thi',

// Import
'combo_file'		=> 'Tập tin:',
'combo_strategy'	=> 'Kiểu khôi phục:',
'ext_legend'		=> 'Tùy chọn mở rộng:',
'correct'			=> 'Sửa lỗi bảng mã',
'autoinc'			=> 'Thiết đặt lại AUTO_INCREMENT',

// Log
'status_current'	=> 'Trạng thái hiện thời:',
'status_total'		=> 'Tổng trạng thái:',
'time_elapsed'		=> 'Đã trải qua:',
'time_left'			=> 'Còn lại:',
'btn_stop'			=> 'Hủy',
'btn_pause'			=> 'Tạm dừng',
'btn_resume'		=> 'Tiếp tục',
'btn_again'			=> 'Lặp lại',
'btn_clear'			=> 'Xóa nhật ký',

// Files
'btn_delete'		=> 'Xóa',
'btn_download'		=> 'Tải',
'btn_open'			=> 'Mở',

// Services
'opt_check'			=> 'Tùy chọn kiểm tra:',
'opt_repair'		=> 'Tùy chọn sửa chữa:',
'btn_delete_db'		=> 'Xóa CSDL',
'btn_check'			=> 'Kiểm tra',
'btn_repair'		=> 'Sửa lỗi',
'btn_analyze'		=> 'Phân tích',
'btn_optimize'		=> 'Tối ưu',

// Options
'cfg_legend'		=> 'Thiết lập cơ bản:',
'cfg_time_web'		=> 'Thời gian giới hạn cho web (giây):',
'cfg_time_cron'		=> 'Thời gian giới hạn cho cron (giây):',
'cfg_backup_path'	=> 'Đường dẫn lưu các bản sao lưu:',
'cfg_backup_url'	=> 'URL lưu các bản sao lưu:',
'cfg_globstat'		=> 'Thống kê chung:',
'cfg_extended'		=> 'Thiết lập mở rộng:',
'cfg_charsets'		=> 'Lọc bảng mã:',
'cfg_only_create'	=> 'Chỉ tạo những loại:',
'cfg_auth'			=> 'Chuỗi chứng thực:',
'cfg_confirm'		=> 'Hiện câu hỏi xác nhận khi:',
'cfg_conf_import'	=> 'Phục hồi',
'cfg_conf_file'		=> 'Xóa tập tin',
'cfg_conf_db'		=> 'Xóa CSDL',

// Connection
'con_header'		=> 'Thiết lập kết nối',
'connect'			=> 'Kết nối',
'my_host'			=> 'Host:',
'my_port'			=> 'Cổng:',
'my_user'			=> 'Tên đăng Phục hồi:',
'my_pass'			=> 'Mật khẩu:',
'my_pass_hidden'	=> 'Không hiện mật khẩu',
'my_comp'			=> 'Nén kết nối',
'my_db'				=> 'CSDL:',
'btn_cancel'		=> 'Hủy',

// Save Job
'sj_header'			=> 'Lưu công việc',
'sj_job'			=> 'Công việc',
'sj_name'			=> 'Tên:',
'sj_title'			=> 'Miêu tả:',

// Create DB
'cdb_header'		=> 'Tạo CSDL mới',
'cdb_detail'		=> 'Chi tiết',
'cdb_name'			=> 'Tên:',
'combo_collate'		=> 'Bảng mã:',
'btn_create'		=> 'Tạo',

// Authorization
'js_required'		=> 'JavaScript phải được bật',
'auth'				=> 'Chứng thực',
'auth_user'			=> 'Tài khoản:',
'auth_remember'		=> 'Ghi nhớ',
'btn_enter'			=> 'Đăng nhập',
'my_language'       => 'Ngôn ngữ',
'btn_details'		=> 'Chi tiết',

// Log messages
'not_found_rtl'		=> 'Không tìm thấy tập tin RTL',
'backup_begin'		=> 'Bắt đầu sao lưu CSDL `%s`',
'backup_TC'			=> 'Sao lÆ°u table `%s`',
'backup_VI'			=> 'Sao lÆ°u view `%s`',
'backup_PR'			=> 'Sao lÆ°u procedure `%s`',
'backup_FU'			=> 'Sao lÆ°u function `%s`',
'backup_EV'			=> 'Sao lÆ°u event `%s`',
'backup_TR'			=> 'Sao lÆ°u trigger `%s`',
'continue_from'		=> 'từ vị trí %s',
'backup_end'		=> 'Sao lưu CSDL `%s` hoàn tất.',
'autodelete'		=> 'Tự động xóa tập tin :',
'del_by_date'		=> '- `%s` - đã xóa (quá ngày quy định)',
'del_by_count'		=> '- `%s` - đã xóa (quá số lượng quy định)',
'del_fail'			=> '- `%s` - xóa thất bại',
'del_nothing'		=> '- không có tập tin nào bị xóa',
'set_names'			=> 'Thiết lập mã hóa cho kết nối: `%s`',
'restore_begin'		=> 'Bắt đầu phục hồi CSDL `%s`',
'restore_TC'		=> 'Phục hồi table `%s`',
'restore_VI'		=> 'Phục hồi view `%s`',
'restore_PR'		=> 'Phục hồi procedure `%s`',
'restore_FU'		=> 'Phục hồi function `%s`',
'restore_EV'		=> 'Phục hồi event `%s`',
'restore_TR'		=> 'Phục hồi trigger `%s`',
'restore_keys'		=> 'Bật lập chỉ mục',
'restore_end'		=> '`%s` CSDL đã phục hồi.',
'stop_1'			=> 'Quá trình bị hủy bỏ do người dùng', 
'stop_2'			=> 'Quá trình bị dừng do by user',
'stop_3'			=> 'Quá trình bị dừng do thời gian',
'stop_4'			=> 'Quá trình bị dừng do hết thời gian',
'stop_5'			=> 'Quá trình bị dừng do lỗi',
'job_done'			=> 'Công việc hoàn tất',
'file_size'			=> 'Kích thước',
'job_time'			=> 'Tổng thời gian thực hiện',
'seconds'			=> 'giây',
'job_freeze'		=> 'Tiến trình không được cập nhật trong vòng 30 giây. Bấm để tiếp tục',
'stop_job'			=> 'Ngừng yêu cầu',

// For JS
'js' => array(
	
	// Tabs names
	'backup'		=> 'Sao lÆ°u CSDL (schema)',
	'restore'		=> 'Phục hồi CSDL (schema)',
	'log'			=> 'Nhật ký',
	'result'		=> 'Kết quả',
	'files'			=> 'Tập tin',
	'services'		=> 'Dịch vụ',
	'options'		=> 'Tùy chọn',

	// Tables header
	'dt'			=> 'Ngày/Giờ',
	'action'		=> 'Hoạt động',
	'db'			=> 'CSDL',
	'type'			=> 'Kiểu',
	'tab'			=> 'Tabs',
	'records'		=> 'Records',
	'size'			=> 'Kích thước',
	'comment'		=> 'Ghi chú',

	// AJAX Status
	'load'			=> 'Đang tải',
	'run'			=> 'Đang chạy...',
	'sdb'			=> 'Tạo CSDL mới',
	'sc'			=> 'Lưu kết nối',
	'sj'			=> 'Lưu công việc',
	'so'			=> 'Lưu thiết lập',

	// Messages
	'pro'			=> 'Tùy chọn này chỉ có trong phiên bản thương mại',
	'err_fopen'		=> 'Không thể mở tập tin',
	'err_sxd2'		=> 'Xem nội dung tập tin chỉ có hiệu lực với các tập tin được tạo ra bởi Sypex Dumper 2 ',
	'err_empty_db'	=> 'CSDL trống rỗng',
	'fdc'			=> 'Bạn có muốn xóa tập tin này không?',
	'ddc'			=> 'Bạn có muốn xóa CSDL này không?',
	'fic'			=> 'Bạn có muốn phục hồi CSDL bằng tập tin này không?',

	// Sizes
	'sizes'			=> array('B', 'KB', 'MB', 'GB'),
)
);
?>
Return current item: IntraMessenger