Location: PHPKode > projects > interact > language/vi/strings/general_strings.txt
language_description=Vietnamese
character_set=utf-8
module_text=Bộ phận
space_text=LÄ©nh vá»±c
space_admin_text=Giảng viên / Quản trị viên
name=Tên
description=Mô tả về bài đăng
cancel=Hủy bỏ
optional=Lựa chọn
no_edit_rights=Bạn không có quyền biên tập tại đây
add=Đăng bài
delete=Xóa bài
modify=Sửa bài
problem_below=Có lỗi xuất hiện. Hãy xem chi tiết bên dưới đây
no_action=Bạn thực hiện không đúng. Hãy thử lại
no_name=Bạn chưa nhập tên 
no_body=Bạn chưa soạn thảo phần thân văn bản
no_description=Bạn chưa nhập phần mô tả bài đăng
no_file_type=Bạn chưa chọn loại file
return=Trở lại 
insert_link=Nhập đường link
email_link=Link thư điện tử
preview=Xem trước
date=Ngày
remove_date=Bài sẽ được xóa sau ngày
delete_warning=Bạn có chắc chắn không?
new=Soạn mới
status=Trạng thái
comments=Ý kiến
file=File
file_type=Loại file
submit=Gửi đi
back_to=Trở lại về
click_here=Nhấn vào đây
upload=Tải lên
view=Xem
subject=Tiêu đề
message=Tin nhắn
copy_self=Gửi cho bản thân
carboncopy=Đồng thời gửi tới
cc_instructions=Tách biệt các địa chỉ bằng dấu phẩy (,)
attachment=Đính kèm
email_instructions=Lựac họn một trong các lựa chọn sau. Nếu bạn muốn gửi thư cho các thành viên được lựa chọn, <br /> chọn tên của họ trong danh sách phía bên phải.
email_all=Gửi thư tới tất cả các thành viên
email_selected=Gửi thư tới các thành viên được lựa chọn
send=Gá»­i
email_sent=Thư của bạn đã được gửi
email_who_error=Bạn chưa chọn người muốn gửi thư tới
email_who_error2=Bạn muốn gửi thư tới những thành viên được lựa chọn, nhưng bạn chưa lựa chọn thành viên nào 
no_subject=Bạn chưa nhập tiêu đề
no_message=bạn chưa nhập phần tin nhắn
attachment_to_big=Xin lỗi, dung lượng file đính kèm quá lớn
summary=Tóm tắt
full_details=Chi tiết cụ thể
text_input_suggestion=<b>ưu ý quan trọng:</b> Nếu như bạn viết một góp ý dài, tốt hưon hết là bạn nên sử dụng chương trình soạn thảo Word, sau đó lưu nó lại, cắt và dán nó vào trong hộp NHẬP VÀO. Cách này giúp bạn tránh được việc hết thời gian đăng nhập và ý kiến của bạn sẽ không bị mất.
return_to=Trở lại tới
comment=ý kiến
easy_edit=Biên tập nhanh
italic_abb=Chữ nghiêng
bold_abb=Chữ đậm
add_image=Thêm hình
sort_order=Thứ tự sắp xếp
select_below=Chọn một trong các lựa chọn sau
display=Hiển thị
added_by=Đăng bởi
on=vào ngày
at=vào giờ
or=hoặc
home=trang chủ
title=tiêu đề
back=trở lại
from=từ
print_display=Hiển thị để in
reply=Trả lời
reply_quoted=Trả lời có trích dẫn văn bản gốc
edit=Biên tập
finished_edit=Hoàn thành biên tập
check=Bạn có chắc chắn không?!
access_denied=Xin lỗi, bạn không được phép vào phần này
type=Gõ
select=Chọn
open=Mở
closed=Đóng 
optional_settings=Cài đặt lựa chọn
go=Đi
all=Tất cả
days=các ngày
month=Tháng
first_name=Tên 
last_name=Họ
date_added=Ngày đăng
close_window=Đóng cửa sổ
search=Tìm kiếm
all_words=Tất cả các từ<br />
any_words=Bất cứ từ nào
exact_phrase=Chính xác cụm từ
site_content=Nội dung trang WEB
forum_postings=Các bài đăng trong diễn đàn
preferences=Cài đặt sở thích
select_multiple=Giữ phím CTRL để chọn nhiều mục (phím CMD với máy chạy Macs)
no_user=Không có tên đăng nhập %s
no_group=Không có %s với số %d
email_members=Các thành viên gửi thư điện tử
email=Thư điện tử
yes=Đống ý
no=Không
categories=Các mục
category_heading=Dẫn tới %ss
your_links=Link của bạn
since_last_login=Kể từ lần cuối đăng nhập
for_last_days=Trong %d ngày gần nhất
last_days=%d ngày gần nhất
last_month=Tháng trước
today=Cho hôm nay
days_to_show=%d %s
no_news_ll=Không có bài đăng mới kể từ lần cuối bạn đăng nhập
no_news_days=Không có bài đăng mới trong vòng %d trở lại đây
new_posts=Có %d bài đăng mới trong diễn đàn của bạn
new_post=Có %d bài mới trong diễn đàn của bạn
new_sharing_items=Có %sbàimới trong diễn đàn của bạn
new_dropbox_items=Các mục sau có bài mới
dropbox_changed_status=Các mục sau có các bài được thay đổi trạng thái
no_new_items=Không có bài nào được đăng/điều chỉnh
admin=Quản trị viên
news=Tin tức
new_items=Các bài mới nhất
view_postings=Xem các bài đăng trong diễn đàn
show=Hiển thị
modify_details=Điều chỉnh các chi tiết về bạn
logged_in_as=Bạn đã đăng nhập với tên 
not_logged_in=Bạn chưa đăng nhập
no_login=Chào mừng. Để tham gia tất cả các mục trong hệ thống bạn cần phải <a href="login.php">đăng nhập</a>.
enquiries=Nếu có thắc mắc xin gửi thư theo địa chỉ %s
login_needed=Bạn cần phải đăng nhập
start=Bắt đầu
logout=Thoát
login=Đăng nhập
current_module_no=Hiện tại %s #
members=Các thành viên
add_to_homepage=Đặt trang này trở thành trang chủ của bạn
no_memberships=Hiện tại bạn không phải là thành viên của %ss
remove_membership_warning=Bạn có chắc chắn không? Bạn sẽ không còn là thành viên của %s này
remove_admin=Bạn sẽ không còn quyền quản trị nào nữa
remove=Gỡ bỏ
add_module=Thêm
add_module_to=Thêm
hours=giờ
minutes=phút
seconds=giây
modified_by=Điều chỉnh bởi
new_tags=Có các lưu ý sau cho bạn
view_tags=Xem các lưu ý
login_details=Chi tiết đăng nhập
login_details_email=%s %s\n\n thân mến, sau đây là các thông tin đăng nhập chi tiết của %s (%s)\n\nTên đăng nhập = %s\nPassword = %s\n\n. Hãy nhớ rằng password là rất quan trọng. Hãy đổi password ngay khi bạn đăng nhập lần đầu tiên bằng cách nhấn vào tên đăng nhập của bạn tại góc trên bên trái màn hình.
id_number=Số ID (CMND, Passport)
global_gradebook=Cấp
show_all=Hiển thị tất cả
show_visible=Chỉ hiển thị những người muốn được hiển thị
next=Tiếp theo
previous=Phần trước
finished=Hoàn thành
select_all=Chọn tất cả
clear_all=Xóa tất cả
clear=Xóa
add_me=Tham gia
remove_me=Xóa tôi khỏi diễn đàn
not_allowed=Xin lỗi, bạn không được phép làm điều đó
server_admin=Quản trị máy chủ
latest_postings=Những bài đăng mới nhất
new_postings_count=%d Mới
more=hơn
updated_items=Các bài đã được cập nhật
icon=Biểu tượng
space_admin=%s Quản trị viên
tag_page=Đánh dấu lưu ý trang này
no_item_updates=Không có bài đăng nào được cập nhật kể từ lần cuối bạn đăng nhập
find_spaces=Tìm %s
space_plural=Các phần
hidden=Ẩn
visible=Hiển thị
error=Xuất hiện lỗi
add_comment=Đăng ý kiến
comment_added=Ý kiến của bạn đã được đăng
comment_modified=Ý kiến của bạn đã được điều chỉnh
comment_deleted=Ý kiến của bạn đã bị xóa
reference=Tham khảo
heading=Đầu đề
category=Mục
add_categories=Thêm/Điều chỉnh các mục
add_category=Thêm một mục mới
modify_category=Điều chỉnh một mục
category_input=Thêm/Điều chỉnh một mục
category_parent=Mục chủ
no_move_category=Bạn chưa chọn mục để chuyển bài tới
delete_options=Các lựa chọn xóa
delete_items=Xóa các bài đính kèm với mục này
move_items=Di chuyển bài đính kèm từ mục này tới mục dưới đây
category_name=ên mục
sub_categories=Các tiểu mục
category_added=Mục đã được đăng
category_modified=Mục đã được điều chỉnh
category_deleted=Mục đã xóa
new_members=Thành viên mới
all_latest_items=Các bài mới nhất trong số %s bài của bạn
space_latest_items=Các bài mới nhất trong số %s này
draft=Phác thảo
published=Đã công bố
add_success=Gửi bài thành công
skin=Giao diện
skins=giao diện
hidden-restricted=Ẩn và hạn chế
show_new=Hiển thị các bài mới
add_me_explain=Biến bạn trở thành thành viên của %s này
subscribe=Đăng ký
unsubscribe=Hủy đăng ký
membership=Tư cách thành viên
my_posts=Các bài đăng của tôi
my_tags=Các lưu ý của tôi
off=Off
change_saved=Các thay đổi của bạn đã được lưu
member_since=Trở thành thành viên kể từ
last_login=Lần đăng nhập gần đây nhất
member_post_count=Số bài đã đăng
messages=Tin nhắn
user_groups=Nhóm sử dụng
show_me=Hiển thị tôi
hide_me=Ẩn tôi
show_me_desc=Nhấn vào đây để những người khác biết tôi đang online
hide_me_desc=Nhấn vào đây nếu bạn không muốn người khác biết bạn đang online
access_rights=Các quyền truy cập
all_members=Tất cả thành viên
selected_members=Các thành viên được chọn
body=Thân
publish_date=Ngày công bố
monitor_comments=Giám sát ý kiến
options=Lựa chọn
required_field_empty=Bạn chưa hoan thành hết các mục yêu cầu
posted_by=Đăng bởi
reply_to_comment=Trả lời ý kiến
show_comments=Hiển thị ý kiến
hide_comments=Ẩn ý kiến
show_comments_default=Hiển thị ý kiến dạng mặc định
not_published=Chưa công bố
tags=Lưu ý
modify_comment=Điều chỉnh các ý kiến
edit_rights=Các quyền biên tập
myspace=Lĩnh vực của tôi
url_tags=Các trang được đánh lưu ý
use_default=Sử dụng hệ thống mặc định
admin_tool_button=Ẩn/Hiển thị các công cụ quản trị viên
spacemap=Sơ đồ website
bulk_upload=Upload tất cả hồ sơ người dùng trong một lần
Return current item: interact