Location: PHPKode > projects > interact > language/vi/strings/forum_strings.txt
post_editing=Biên tập bài gửi

autoprompting=Auto-prompting

days_to_wait=Days to wait before prompting

number_to_prompt=Number to prompt

passes_allowed=Passes allowed

response_time=Days to wait for response to prompt

add_forum=Thêm một mục (diễn đàn) vào bên trong 

separate=Tách rời

embedded=Gắn liền

30_minute_edit=Người sử dụng có thể biên tập trong 30 phút

any_time_edit=Người sử dụng có thể biên tập bất cứ lúc nào

off=Tắt

on=Bật

user_activated=Người sử dụng được kích hoạt

action_selected=Action Selected Posts

flag_as_read=Đánh dấu đã đọc

flag_as_not_read=Đánh dấu chưa đọc

print_save=In/LÆ°u

posted_by=Được gửi bởi

edit_post=Biên tập/Xóa

post_no=Số bài gửi

thread_no=Số liên kết

parent_no=Số mục chủ

change_parent=Thay đổi mục chủ

change_forum=Thay đổi diễn đàn

change_thread=Thay đổi liên kết

below_self=(Bạn không thể giáng cấp một bài gửi trong cùng một liên kết, hoặc chuyển một mục chủ thành một mục con của một mục con của nó. Hãy thử một mục chủ khác)You can't demote a post within the same thread, or make a parent post the child of one of its children. Try a different Parent Key

no_parent=That parent number doesn't exist in this forum. Please go back and select an existing parent number to move the post to.

no_thread= That thread number doesn't exist. Please go back and select an exisiting thread number to move the post to.

activate_autoprompting=Activate autoprompting for this post

forums=Các diễn đàn

subject=Tiêu đề

message=Tin nhắn

photo=Hiển thị ảnh của bạn cùng với bài gửi

add_photo=Thêm ảnh của bạn

nature_of_post=Tính chất của bài gửi

new_thread=Make Thread No. = Post No. <br />to make this message a new thread.

current_posts_only=Chỉ hiển thị các bài gửi gần đây

un_archive=Các bài gửi được đánh dấu không lưu trữ

archived_also=Hiển thị đồng thời các bài được lưu trữ

archived_button= Hiển thị đồng thời các bài được lưu trữ

autoprompting_on=Autoprompting is on for this post - click to view details

post_message=Bắt đầu một chủ đề mới

author=Tác giả

posts=các bài gửi

by_name=Theo tên

by_thread=By thread

move=Chuyển

move_to=Chuyển tới

view_spreadsheet=Hiển thị như một trang mở rộng

admin_note=<strong>N.B.</strong> Deleting or archiving the top post in a thread will automatically delete or archive every post in that thread. <br /> To make a post into a new thread select the "Move" button next to the post but leave "Move To" blank.

archive=Lưu trữ

un_archive=Không lưu trữ

autoprompting_on=Turn on auto-prompting

autoprompting_off=Turn off auto-prompting

not_admin=Xin lỗi! Chỉ có quản trị viên mới sử dụng được chức năng này

no_posts=Chưa có bài gửi nào trong diễn đàn

posts_deleted=Các bài được chọn đã được xóa

posts_archived=Các bài được lựa chọn đã được lưu trữ

posts_archived=Các bài được lựa chọn đã không được lưu trữ

autoprompting_added=The selected posts have had autoprompting added

autoprompting_modified=The selected posts have had autoprompting modified

autoprompting_removed=The selected posts have had autoprompting removed

no_posts_selected=Bạn chưa lựa chọn một bài nào

post_moved=Bài đã được chuyển

postings_from=Postings from "%s" forum in "%s"

login_to_post=Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bài thảo luận trên diễn đàn

no_subject=Bạn chưa nhập tiêu đề

no_type_key=Bạn chưa lựa chọn tính chất của bài gửi

no_message=Bạn chưa nhập thông tin

post_added=Bài gửi của bạn đã được gửi

post_modified=Bài gửi của bạn đã được điều chỉnh

add_post=Bắt đầu một chủ đề mới

autoprompt_settings=Autoprompt settings

new_thread2=New thread

view_in_context=View in context

autoprompt_description=Auto-prompting enables you to automatically invite users to contribute to  discussions.

autoprompt_statistics=Auto-prompt statistics for this post

date_prompted=Date prompted

date_actioned=Date actioned

action_taken=Hoạt động được thực hiện

prompting_not_enabled=Auto-prompting is not enabled for this post. Click on Add to enable it.

prompting_enabled=Auto-prompting is enabled for this post

no_days_to_wait=Bạn chưa nhập số ngày chờ đợi

no_number_to_prompt=You did not enter the number of users to prompt

no_passes_allowed=You did not enter the number of passes allowed

no_reponse_time=Bạn chưa nhập khoảng thời gian cho phép trả lời

no_statistics=There are no auto-prompt statistics available for this post yet

no_users_to_prompt=There are no users left to prompt

invitation_subject=Mời trả lời bài gửi trong %s ngày

prompt_reply=Xin không trả lời thông tin này. Để xem bài gửi đang nghi vấn xin theo url sau.

no_replies=Chưa có bài trả lời cho thông tin này

prompt_message1=*****Chú ý quan trọng***** - Không click trả lời để trả lời cho địa chỉ email này

prompt_message2=Để hoạt động email này hãy tới địa chỉ website sau đây.

prompt_message3=Greetings. You are a member of %s and have been randomly selected to receive this automated message. To action this message open the link below in your web browser.

prompt_message4=You are invited to reply to a post (reproduced below) in a forum in the %s site.

prompt_message5=Bạn có ba lựa chọn

prompt_message6=1. Trả lời

prompt_message7=2. Pass

prompt_message8=3. Pass on to someone else

prompt_message9=Hãy lựa chọn một trong các lựa chọn trên bằng cách đi theo các link dưới đây

prompt_message10=Bài gửi bạn đang được yêu cầu trả lời là

response_action=Lựa chọn của bạn đã có hiệu lực

all_prompted=Tất cả các thành viên đều đã được yêu cầu trả lời bài này. Hãy lựa chọn lựa chọn số 1 hoặc số 2.

prompt_action_heading=Respond to an invitation to post

prompt_action_intro=Thank you for responding to the invitation to post a response.   Please choose one of the options below<br />(A copy of the post that you have been invited to respond to, along with any exisiting replies, can be viewed at the bottom of this page)

pass=Pass

pass_on=Pass this request on to someone else. To do this highlight a name below and click submit. Please only use this option if you think the person that you are passing this onto could have something of value to contribute. Please also note that the person that you pass this onto will be notified who has passed it to them. If a name does not appear in the list below it is because they have already been asked to respond to this post, or have already posted a response.

max_passes=The maximum number of passes has been reached

pass_on_note=Greetings. %s was randomly selected to reply to the following post in site %s. They have passed this on to you as they felt that you would have something to contribute.

new_postings=Có các bài mới đăng trong các diễn đàn thảo luận

no_new_postings=Không có bài mới đăng trong các diễn đàn thảo luận 

postings_from=Các bài gửi từ %s

attachment=File đính kèm

view_attachment=Xem file đính kèm

thread_numbers=Chủ đề %d tới %d trong %d

search_heading=Tìm %s

submit_changes=Gửi thay đổi

read=Đã đọc

not_read=Chưa đọc

follow_up=Theo dõi tiếp tục

finished=Hoàn thành

remove_flags=Remove flags

show_read=Hiển thị cả các bài đã đọc

show_unread=Chỉ hiển thị các bài chưa đọc

show_follow_ups=Hiển thị các bài sẽ tiếp tục theo dõi

show_new_posts=Hiển thị các bài mới

expand_all=Mở rộng tất cả

collapse_all=Hủy tất cả

monitor_post=Giám sát các trả lời

remove_monitor_post=Gỡ bỏ giám sát

monitor_post_email=Có người đăng bài trả lời trong mục bạn giám sát trả lời tại mục %s . Click vào link dưới đây để xem bài đăng và các trả lời

monitor_post_subject=%s – Trả lời cảnh báo có bài đăng

post_type_1=Câu hỏi

post_type_2=Câu trả lời

post_type_3=Đồng ý

post_type_4=Không đồng ý

post_type_5=Yêu cầu làm rõ

post_type_6=Thông cáo

post_type_7=Quan điểm

post_type_8=Chào

post_type_9=Trả lời

post_type_10=Grump

post_type_11=Gợi ý

post_type_12=Các gợi ý nóng

post_type_13=Công việc chính thức

post_type_14=Tán gẫu

post_type_15=Ý kiến

post_type_16=Tin tức

email_all=Gửi thư tới tất cả các thành viên

your_reply=Trả lời của bạn

add_reply=Gửi trả lời tới:

new_subscribed_post=<p>Có bài mới trong diễn đàn bạn đã đăng ký theo dõi – trong mục %s - %s</p><p><a href="%s">%s</a></p>';

my_posts_heading=Các bài tôi đã gửi 

view_my_posts=Xem các bài tôi đã gửi trong diễn đàn Return current item: interact