Location: PHPKode > projects > interact > language/vi/strings/compiled/forum_strings.inc.php
<?php   //Do NOT modify this file - it is auto-generated

$forum_strings=array('post_editing'=>'Biên tập bài gửi','autoprompting'=>'Auto-prompting','days_to_wait'=>'Days to wait before prompting','number_to_prompt'=>'Number to prompt','passes_allowed'=>'Passes allowed','response_time'=>'Days to wait for response to prompt','add_forum'=>'Thêm một mục (diễn đàn) vào bên trong','separate'=>'Tách rời','embedded'=>'Gắn liền','30_minute_edit'=>'Người sử dụng có thể biên tập trong 30 phút','any_time_edit'=>'Người sử dụng có thể biên tập bất cứ lúc nào','off'=>'Tắt','on'=>'Bật','user_activated'=>'Người sử dụng được kích hoạt','action_selected'=>'Action Selected Posts','flag_as_read'=>'Đánh dấu đã đọc','flag_as_not_read'=>'Đánh dấu chưa đọc','print_save'=>'In/Lưu','posted_by'=>'Được gửi bởi','edit_post'=>'Biên tập/Xóa','post_no'=>'Số bài gửi','thread_no'=>'Số liên kết','parent_no'=>'Số mục chủ','change_parent'=>'Thay đổi mục chủ','change_forum'=>'Thay đổi diễn đàn','change_thread'=>'Thay đổi liên kết','below_self'=>'(Bạn không thể giáng cấp một bài gửi trong cùng một liên kết, hoặc chuyển một mục chủ thành một mục con của một mục con của nó. Hãy thử một mục chủ khác)You can\'t demote a post within the same thread, or make a parent post the child of one of its children. Try a different Parent Key','no_parent'=>'That parent number doesn\'t exist in this forum. Please go back and select an existing parent number to move the post to.','no_thread'=>'That thread number doesn\'t exist. Please go back and select an exisiting thread number to move the post to.','activate_autoprompting'=>'Activate autoprompting for this post','forums'=>'Các diễn đàn','subject'=>'Tiêu đề','message'=>'Tin nhắn','photo'=>'Hiển thị ảnh của bạn cùng với bài gửi','add_photo'=>'Thêm ảnh của bạn','nature_of_post'=>'Tính chất của bài gửi','new_thread'=>'Make Thread No. = Post No. <br />to make this message a new thread.','current_posts_only'=>'Chỉ hiển thị các bài gửi gần đây','un_archive'=>'Không lưu trữ','archived_also'=>'Hiển thị đồng thời các bài được lưu trữ','archived_button'=>'Hiển thị đồng thời các bài được lưu trữ','autoprompting_on'=>'Turn on auto-prompting','post_message'=>'Bắt đầu một chủ đề mới','author'=>'Tác giả','posts'=>'các bài gửi','by_name'=>'Theo tên','by_thread'=>'By thread','move'=>'Chuyển','move_to'=>'Chuyển tới','view_spreadsheet'=>'Hiển thị như một trang mở rộng','admin_note'=>'<strong>N.B.</strong> Deleting or archiving the top post in a thread will automatically delete or archive every post in that thread. <br /> To make a post into a new thread select the "Move" button next to the post but leave "Move To" blank.','archive'=>'Lưu trữ','autoprompting_off'=>'Turn off auto-prompting','not_admin'=>'Xin lỗi! Chỉ có quản trị viên mới sử dụng được chức năng này','no_posts'=>'Chưa có bài gửi nào trong diễn đàn','posts_deleted'=>'Các bài được chọn đã được xóa','posts_archived'=>'Các bài được lựa chọn đã không được lưu trữ','autoprompting_added'=>'The selected posts have had autoprompting added','autoprompting_modified'=>'The selected posts have had autoprompting modified','autoprompting_removed'=>'The selected posts have had autoprompting removed','no_posts_selected'=>'Bạn chưa lựa chọn một bài nào','post_moved'=>'Bài đã được chuyển','postings_from'=>'Các bài gửi từ %s','login_to_post'=>'Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bài thảo luận trên diễn đàn','no_subject'=>'Bạn chưa nhập tiêu đề','no_type_key'=>'Bạn chưa lựa chọn tính chất của bài gửi','no_message'=>'Bạn chưa nhập thông tin','post_added'=>'Bài gửi của bạn đã được gửi','post_modified'=>'Bài gửi của bạn đã được điều chỉnh','add_post'=>'Bắt đầu một chủ đề mới','autoprompt_settings'=>'Autoprompt settings','new_thread2'=>'New thread','view_in_context'=>'View in context','autoprompt_description'=>'Auto-prompting enables you to automatically invite users to contribute to  discussions.','autoprompt_statistics'=>'Auto-prompt statistics for this post','date_prompted'=>'Date prompted','date_actioned'=>'Date actioned','action_taken'=>'Hoạt động được thực hiện','prompting_not_enabled'=>'Auto-prompting is not enabled for this post. Click on Add to enable it.','prompting_enabled'=>'Auto-prompting is enabled for this post','no_days_to_wait'=>'Bạn chưa nhập số ngày chờ đợi','no_number_to_prompt'=>'You did not enter the number of users to prompt','no_passes_allowed'=>'You did not enter the number of passes allowed','no_reponse_time'=>'Bạn chưa nhập khoảng thời gian cho phép trả lời','no_statistics'=>'There are no auto-prompt statistics available for this post yet','no_users_to_prompt'=>'There are no users left to prompt','invitation_subject'=>'Mời trả lời bài gửi trong %s ngày','prompt_reply'=>'Xin không trả lời thông tin này. Để xem bài gửi đang nghi vấn xin theo url sau.','no_replies'=>'Chưa có bài trả lời cho thông tin này','prompt_message1'=>'*****Chú ý quan trọng***** - Không click trả lời để trả lời cho địa chỉ email này','prompt_message2'=>'Để hoạt động email này hãy tới địa chỉ website sau đây.','prompt_message3'=>'Greetings. You are a member of %s and have been randomly selected to receive this automated message. To action this message open the link below in your web browser.','prompt_message4'=>'You are invited to reply to a post (reproduced below) in a forum in the %s site.','prompt_message5'=>'Bạn có ba lựa chọn','prompt_message6'=>'1. Trả lời','prompt_message7'=>'2. Pass','prompt_message8'=>'3. Pass on to someone else','prompt_message9'=>'Hãy lựa chọn một trong các lựa chọn trên bằng cách đi theo các link dưới đây','prompt_message10'=>'Bài gửi bạn đang được yêu cầu trả lời là','response_action'=>'Lựa chọn của bạn đã có hiệu lực','all_prompted'=>'Tất cả các thành viên đều đã được yêu cầu trả lời bài này. Hãy lựa chọn lựa chọn số 1 hoặc số 2.','prompt_action_heading'=>'Respond to an invitation to post','prompt_action_intro'=>'Thank you for responding to the invitation to post a response.   Please choose one of the options below<br />(A copy of the post that you have been invited to respond to, along with any exisiting replies, can be viewed at the bottom of this page)','pass'=>'Pass','pass_on'=>'Pass this request on to someone else. To do this highlight a name below and click submit. Please only use this option if you think the person that you are passing this onto could have something of value to contribute. Please also note that the person that you pass this onto will be notified who has passed it to them. If a name does not appear in the list below it is because they have already been asked to respond to this post, or have already posted a response.','max_passes'=>'The maximum number of passes has been reached','pass_on_note'=>'Greetings. %s was randomly selected to reply to the following post in site %s. They have passed this on to you as they felt that you would have something to contribute.','new_postings'=>'Có các bài mới đăng trong các diễn đàn thảo luận','no_new_postings'=>'Không có bài mới đăng trong các diễn đàn thảo luận','attachment'=>'File đính kèm','view_attachment'=>'Xem file đính kèm','thread_numbers'=>'Chủ đề %d tới %d trong %d','search_heading'=>'Tìm %s','submit_changes'=>'Gửi thay đổi','read'=>'Đã đọc','not_read'=>'Chưa đọc','follow_up'=>'Theo dõi tiếp tục','finished'=>'Hoàn thành','remove_flags'=>'Remove flags','show_read'=>'Hiển thị cả các bài đã đọc','show_unread'=>'Chỉ hiển thị các bài chưa đọc','show_follow_ups'=>'Hiển thị các bài sẽ tiếp tục theo dõi','show_new_posts'=>'Hiển thị các bài mới','expand_all'=>'Mở rộng tất cả','collapse_all'=>'Hủy tất cả','monitor_post'=>'Giám sát các trả lời','remove_monitor_post'=>'Gỡ bỏ giám sát','monitor_post_email'=>'Có người đăng bài trả lời trong mục bạn giám sát trả lời tại mục %s . Click vào link dưới đây để xem bài đăng và các trả lời','monitor_post_subject'=>'%s – Trả lời cảnh báo có bài đăng','post_type_1'=>'Câu hỏi','post_type_2'=>'Câu trả lời','post_type_3'=>'Đồng ý','post_type_4'=>'Không đồng ý','post_type_5'=>'Yêu cầu làm rõ','post_type_6'=>'Thông cáo','post_type_7'=>'Quan điểm','post_type_8'=>'Chào','post_type_9'=>'Trả lời','post_type_10'=>'Grump','post_type_11'=>'Gợi ý','post_type_12'=>'Các gợi ý nóng','post_type_13'=>'Công việc chính thức','post_type_14'=>'Tán gẫu','post_type_15'=>'Ý kiến','post_type_16'=>'Tin tức','email_all'=>'Gửi thư tới tất cả các thành viên','your_reply'=>'Trả lời của bạn','add_reply'=>'Gửi trả lời tới:','new_subscribed_post'=>'<p>Có bài mới trong diễn đàn bạn đã đăng ký theo dõi – trong mục %s - %s</p><p><a href="%s">%s</a></p>\';','my_posts_heading'=>'Các bài tôi đã gửi','view_my_posts'=>'Xem các bài tôi đã gửi trong diễn đàn','view_and_post'=>'To view post and reply go to','number_of_posts'=>'Number of posts','people_posting'=>'People posting','last_post'=>'Last post','added_by'=>'Added by','subscribe_members'=>'Subscribe members','members_subscribed'=>'Members Subscribed to this Forum','subscribe_members_inst'=>'Names that are highlighted are subscribed. To select or de-select multiple members hold down your control key (cmd key on macs)');?>
Return current item: interact