Location: PHPKode > projects > INTELIMEN - WYSIWYG HTML Browser Editor > editor/lang.rus.inc.php
<?
$lang['new']            = 'îÏ×ÙÊ';
$lang['open']           = 'ïÔËÒÙÔØ';
$lang['save']           = 'óÏÈÒÁÎÉÔØ';
$lang['cancel']          = 'ïÔÍÅÎÁ';
$lang['preview']          = 'ðÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÙÊ ÐÒÏÓÍÏÔÒ';
$lang['print']           = 'ðÅÞÁÔØ';
$lang['spell_check']        = 'ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ';

$lang['cut']            = '÷ÙÒÅÚÁÔØ';
$lang['copy']           = 'ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ';
$lang['paste']           = '÷ÓÔÁ×ËÁ';
$lang['undo']           = 'ïÔÍÅÎÉÔØ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ';
$lang['redo']           = 'ðÏ×ÔÏÒÉÔØ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ';

$lang['insert']          = '÷ÓÔÁ×ÉÔØ';
$lang['table']           = 'ôÁÂÌÉÃÁ';
$lang['image']           = 'òÉÓÕÎÏË';
$lang['hyperlink']         = 'çÉÐÅÒÓÓÙÌËÁ';
$lang['horizontal_rule']      = 'çÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÁÑ ÞÅÒÔÁ';
$lang['special_chars']       = 'óÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ ÚÎÁËÉ';
$lang['search']          = 'ðÏÉÓË';
$lang['help']           = 'ðÏÍÏÝØ';
$lang['about']           = 'ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ';
$lang['edit_source']        = 'òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÉÓÈÏÄÎÙÊ ËÏÄ';
$lang['clean_code']        = 'õÂÒÁÔØ HTML ËÏÄ';
$lang['show_borders']       = 'ðÏËÁÚÁÔØ ÇÒÁÎÉÃÙ';
$lang['show_tags']         = 'ðÏËÁÚÁÔØ ÔÜÇÉ';

$lang['edit_cell']         = 'òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÑÞÅÊËÕ';
$lang['edit_row']         = 'òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÔÒÏËÕ';
$lang['edit_table']        = 'òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÔÁÂÌÉÃÕ';
$lang['insert_col']        = '÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÔÏÌÂÃÙ';
$lang['delete_cols']        = 'õÄÁÌÉÔØ ÓÔÏÌÂÃÙ';
$lang['insert_row']        = '÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÔÒÏËÉ';
$lang['delete_rows']        = 'õÄÁÌÉÔØ ÓÔÒÏËÉ';
$lang['insert_cell']        = '÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÑÞÅÊËÉ';
$lang['delete_cells']       = 'õÄÁÌÉÔØ ÑÞÅÊËÉ';
$lang['merge_cells']        = 'óÌÉÑÎÉÅ ÑÞÅÅË';
$lang['split_cell']        = 'òÁÚÂÉÔØ ÑÞÅÊËÉ';

$lang['custom_dialog']       = '÷×ÅÄÉÔÅ Ã×ÅÔ ÉÌÉ ÚÎÁÞÅÎÉÅ RGB × ÛÅÓÔÎÁÄÃÁÔÅÒÉÞÎÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ';
$lang['transparent']        = 'ðÒÏÚÒÁÞÎÏÓÔØ';
$lang['custom']          = 'ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ';

$lang['ok']            = 'OK';
$lang['upload']          = 'úÁÇÒÕÚËÁ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ';
$lang['file']           = 'æÁÊÌ';

$lang['layout']          = 'òÁÓËÌÁÄËÁ';
$lang['background_color']     = 'æÏÎÏ×ÙÊ Ã×ÅÔ';
$lang['border_color']       = 'ã×ÅÔ ÇÒÁÎÉÃÙ';
$lang['border_size']        = 'ôÏÌÝÉÎÁ ÇÒÁÎÉÃÙ';
$lang['height']          = '÷ÙÓÏÔÁ';
$lang['width']           = 'ûÉÒÉÎÁ';

$lang['table']           = 'ôÁÂÌÉÃÁ';
$lang['table_spacing']       = 'òÁÓÓÔÏÑÎÉÅ ÍÅÖÄÕ ÑÞÅÊËÁÍÉ';
$lang['table_padding']       = 'òÁÓÓÔÏÑÎÉÅ ÏÔ ÇÒÁÎÉÃÙ ÑÞÅÊËÉ ÄÏ ÔÁÂÌÉÃÙ (îÁÂÉ×ËÁ)';

$lang['hyperlink']         = 'çÉÐÅÒÓÓÙÌËÁ';
$lang['url']            = 'URL';
$lang['comment']          = 'ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ';
$lang['target']          = 'ðÏÌÕÞÁÔÅÌØ';
$lang['_self']           = '× ÔÏÍ ÖÅ ÏËÎÅ';
$lang['_parent']          = 'ÒÏÄÉÔÅÌØÓËÏÅ ÏËÎÏ';
$lang['_top']           = '×ÅÒÈÎÅÅ ÏËÎÏ';
$lang['_blank']          = 'ÎÏ×ÏÅ ÏËÎÏ';

$lang['text']           = 'ôÅËÓÔ';
$lang['font']           = 'ûÒÉÆÔ';
$lang['color']           = 'ã×ÅÔ';
$lang['highlight']         = 'ðÏÄÓ×ÅÔËÁ';
$lang['size']           = 'òÁÚÍÅÒ';
$lang['bold']           = 'ðÏÌÕÖÉÒÎÙÊ';
$lang['italic']          = 'îÁËÌÏÎÎÙÊ';
$lang['underline']         = 'ðÏÄÞÅÒËÎÕÔÙÊ';
$lang['numbers']          = 'þÉÓÌÁ';
$lang['bullets']          = 'íÁÒËÅÒÙ';

$lang['decrease_indent']      = 'õÍÅÎØÛÉÔØ ÏÔÓÔÕÐ';
$lang['increase_indent']      = 'õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÏÔÓÔÕÐ';

$lang['vertical_align']      = '÷ÅÒÔÉËÁÌØÎÏÅ ×ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ';
$lang['top']            = 'ðÏ ×ÅÒÈÎÅÍÕ ËÒÁÀ';
$lang['bottom']          = 'ðÏ ÎÉÖÎÅÍÕ ËÒÁÀ';
$lang['middle']          = 'ðÏ ÓÅÒÅÄÉÎÅ';
$lang['baseline']         = 'ðÏ ÂÁÚÏ×ÏÊ ÌÉÎÉÉ';

$lang['horizontal_align']     = 'çÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÏÅ ×ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ';
$lang['left']           = 'ðÏ ÌÅ×ÏÍÕ ËÒÁÀ';
$lang['center']          = 'ðÏ ÃÅÎÔÒÕ';
$lang['right']           = 'ðÏ ÐÒÁ×ÏÍÕ ËÒÁÀ';
$lang['justify']          = 'ðÏ ÛÉÒÉÎÅ';

$lang['align']           = '÷ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ';
$lang['absmiddle']         = 'áÂÓÏÌÀÔÎÏÅ ×ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ ÐÏ ÃÅÎÔÒÕ';
$lang['absbottom']         = 'áÂÓÏÌÀÔÎÏÅ ×ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ ÐÏ ÎÉÖÎÅÍÕ ËÒÁÀ';
$lang['texttop']          = 'áÂÓÏÌÀÔÎÏÅ ×ÙÒÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ ÐÏ ×ÙÓÏÔÅ ÔÅËÓÔÁ';

$lang['erro_ext']         = 'îÅ×ÅÒÎÏÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ ÆÁÊÌÁ.';
$lang['erro_maxsize']       = 'íÁËÓÉÍÁÌØÎÙÊ ÒÁÚÍÅÒ ÆÁÊÌÁ ÐÒÅ×ÙÛÁÅÔ.';
$lang['erro_exist']        = 'æÁÊÌ Ó ÔÁËÉÍ ÉÍÅÎÅÍ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.';

//Language Concatenations
$lang['insert_hyperlink']     = $lang['insert']." ".$lang['hyperlink'];
$lang['insert_image']       = $lang['insert']." ".$lang['image'];
$lang['insert_special_chars']   = $lang['insert']." ".$lang['special_chars'];
$lang['insert_horizontal_rule']  = $lang['insert']." ".$lang['horizontal_rule'];
$lang['insert_table']       = $lang['insert']." ".$lang['table'];
?>
Return current item: INTELIMEN - WYSIWYG HTML Browser Editor