Location: PHPKode > projects > INTELIMEN - WYSIWYG HTML Browser Editor > editor/lang.ger.inc.php
<?
$lang['new']            = 'Neu';
$lang['open']           = 'Oeffnen';
$lang['save']           = 'Speichern';
$lang['cancel']          = 'Abbrechen';
$lang['preview']          = 'Vorschau';
$lang['print']           = 'Drucken';
$lang['spell_check']        = 'Rechtschreibpruefung';

$lang['cut']            = 'Ausschneiden';
$lang['copy']           = 'Kopieren';
$lang['paste']           = 'Einfuegen';
$lang['undo']           = 'Rueckgaengig';
$lang['redo']           = 'Wiederherstellen';

$lang['insert']          = 'Einfuegen';
$lang['table']           = 'Tabelle';
$lang['image']           = 'Bild';
$lang['hyperlink']         = 'Hyperlink';
$lang['horizontal_rule']      = 'Horizontale Linie';
$lang['special_chars']       = 'Spezielle Zeichen';
$lang['search']          = 'Suchen';
$lang['help']           = 'Hilfe';
$lang['about']           = 'Ueber';
$lang['edit_source']        = 'Quelltext bearbeiten';
$lang['clean_code']        = 'HTML Code Saeubern';
$lang['show_borders']       = 'Rahmen anzeigen';
$lang['show_tags']         = 'Tags anzeigen';

$lang['edit_cell']         = 'Zelle bearbeiten';
$lang['edit_row']         = 'Zeile bearbeiten';
$lang['edit_table']        = 'Tabelle bearbeiten';
$lang['insert_col']        = 'Spalte einfuegen';
$lang['delete_cols']        = 'Spalte loeschen';
$lang['insert_row']        = 'Reihe einfuegen';
$lang['delete_rows']        = 'Zeilen loeschen';
$lang['insert_cell']        = 'Zelle einfuegen';
$lang['delete_cells']       = 'ZEllen loeschen';
$lang['merge_cells']        = 'Zellen zusammenfassen';
$lang['split_cell']        = 'Zelle teilen';

$lang['custom_dialog']       = 'Farbe oder RGB Wert (hexadezimal) eingeben';
$lang['transparent']        = 'Transparent';
$lang['custom']          = 'Eigene';

$lang['ok']            = 'OK';
$lang['upload']          = 'Hochladen';
$lang['file']           = 'Datei';

$lang['layout']          = 'Layout';
$lang['background_color']     = 'Hintergrundfarbe';
$lang['border_color']       = 'Randfarbe';
$lang['border_size']        = 'Randgroesse';
$lang['height']          = 'Hoehe';
$lang['width']           = 'Weite';

$lang['table']           = 'Tabelle';
$lang['table_spacing']       = 'Table Spacing';
$lang['table_padding']       = 'Table Padding';

$lang['hyperlink']         = 'Hyperlink';
$lang['url']            = 'URL';
$lang['comment']          = 'Kommentar';
$lang['target']          = 'Ziel';
$lang['_self']           = 'gleiches Fenster';
$lang['_parent']          = 'uebergeordnetes Fenster';
$lang['_top']           = 'oberes Fenster';
$lang['_blank']          = 'neues Fenster';

$lang['text']           = 'Text';
$lang['font']           = 'Font';
$lang['color']           = 'Farbe';
$lang['highlight']         = 'Hervorheben';
$lang['size']           = 'Groesse';
$lang['bold']           = 'Fett';
$lang['italic']          = 'Kursiv';
$lang['underline']         = 'Unterstrichen';
$lang['numbers']          = 'Zahlen';
$lang['bullets']          = 'Knoepfe';

$lang['decrease_indent']      = 'Indent herabsetzen';
$lang['increase_indent']      = 'Indent heraufsetzen';

$lang['vertical_align']      = 'Vertikale Position';
$lang['top']            = 'Oben';
$lang['bottom']          = 'Unten';
$lang['middle']          = 'Mitte';
$lang['baseline']         = 'Unten';

$lang['horizontal_align']     = 'Horizontal';
$lang['left']           = 'Links';
$lang['center']          = 'Zentriert';
$lang['right']           = 'Rechts';
$lang['justify']          = 'Justieren';

$lang['align']           = 'Positionierung';
$lang['absmiddle']         = 'Absolute Mitte';
$lang['absbottom']         = 'Absolut unten';
$lang['texttop']          = 'Text oben';

$lang['erro_ext']         = 'ungueltig Datei-Erweiterung.';
$lang['erro_maxsize']       = 'Maximale Dateigroesse erreicht.';
$lang['erro_exist']        = 'Datei existiert schon.';

//Language Concatenations
$lang['insert_hyperlink']     = $lang['hyperlink']." ".$lang['insert'];
$lang['insert_image']       = $lang['image']." ".$lang['insert'];
$lang['insert_special_chars']   = $lang['special_chars']." ".$lang['insert'];
$lang['insert_horizontal_rule']  = $lang['horizontal_rule']." ".$lang['insert'];
$lang['insert_table']       = $lang['table']." ".$lang['insert'];
?>
Return current item: INTELIMEN - WYSIWYG HTML Browser Editor