Location: PHPKode > projects > INTELIMEN - WYSIWYG HTML Browser Editor > editor/lang.bul.inc.php
<?
$lang['new']            = 'Íîâ';
$lang['open']           = 'Îòâîðè';
$lang['save']           = 'Çàïàçè';
$lang['cancel']          = 'Îòìåíè';
$lang['preview']          = 'Ïðåâþ';
$lang['print']           = 'Ðàçïå÷àòàé';
$lang['spell_check']        = 'Ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà';

$lang['cut']            = 'Èçðåæè';
$lang['copy']           = 'Êîïèðàé';
$lang['paste']           = 'Ïîñòàâè';
$lang['undo']           = 'Undo';
$lang['redo']           = 'Redo';

$lang['insert']          = 'Âìúêíè';
$lang['table']           = 'Òàáëèöà';
$lang['image']           = 'Êàðòèíêà';
$lang['hyperlink']         = 'Õèïåðâðúçêà';
$lang['horizontal_rule']      = 'Õîðèçîíòàëíà ëèíèÿ';
$lang['special_chars']       = 'Ñïåöèàëíè çíàöè';
$lang['search']          = 'Òúðñåíå';
$lang['help']           = 'Ïîìîù';
$lang['about']           = 'About';
$lang['edit_source']        = 'Ðåäàêòèðàé ñîðñà';
$lang['clean_code']        = 'Èç÷èñòè HTML êîäà';
$lang['show_borders']       = 'Ïîêàçâàé ãðàíèöè';
$lang['show_tags']         = 'Ïîêàçâàé òàãîâå';

$lang['edit_cell']         = 'Ðåäàêòèðàé êëåòêà';
$lang['edit_row']         = 'Ðåäàêòèðàé ðåä';
$lang['edit_table']        = 'Ðåäàêòèðàé òàáëèöà';
$lang['insert_col']        = 'Âìúêíè êîëîíà';
$lang['delete_cols']        = 'Òðèé êîëîíè';
$lang['insert_row']        = 'Âìúêíè ðåä';
$lang['delete_rows']        = 'Òðèé ðåäîâå';
$lang['insert_cell']        = 'Âìúêíè êëåòêà';
$lang['delete_cells']       = 'Èçòðèé êëåòêè';
$lang['merge_cells']        = 'Ñëåé êëåòêè';
$lang['split_cell']        = 'Ðàçöåïè êëåòêà';

$lang['custom_dialog']       = 'Âúâåäåòå öâÿò èëè RGB ñòîéíîñò â HEX êîä';
$lang['transparent']        = 'Ïðîçðà÷íî';
$lang['custom']          = 'Ïî èçáîð';

$lang['ok']            = 'OK';
$lang['upload']          = 'Êà÷è';
$lang['file']           = 'Ôàéë';

$lang['layout']          = 'Îôîðìëåíèå';
$lang['background_color']     = 'Ôîíîâ öâÿò';
$lang['border_color']       = 'Öâÿò íà ãðàíèöà';
$lang['border_size']        = 'Ðàçìåð íà ãðàíèöà';
$lang['height']          = 'Âèñî÷èíà';
$lang['width']           = 'Äåáåëèíà';

$lang['table']           = 'Òàáëèöà';
$lang['table_spacing']       = 'Ðàçðåäêà íà òàáëèöà';
$lang['table_padding']       = 'Èíòåðâàë â êëåòêèòå';

$lang['hyperlink']         = 'Õèïåðâðúçêà';
$lang['url']            = 'URL';
$lang['comment']          = 'Êîìåíòàð';
$lang['target']          = 'Öåë';
$lang['_self']           = 'ñúùèÿ ïðîçîðåö';
$lang['_parent']          = 'ïðîçîðåö-ðîäèòåë';
$lang['_top']           = 'íàé-ãîðåí ïðîçîðåö';
$lang['_blank']          = 'íîâ ïðîçîðåö';

$lang['text']           = 'Òåêñò';
$lang['font']           = 'Øðèôò';
$lang['color']           = 'Öâÿò';
$lang['highlight']         = 'Îñâåòåí';
$lang['size']           = 'Ðàçìåð';
$lang['bold']           = 'Ïîëó÷åð';
$lang['italic']          = 'Êóðñèâ';
$lang['underline']         = 'Ïîä÷åðòàí';
$lang['numbers']          = 'Öèôðè';
$lang['bullets']          = 'Ñèìâîëè';

$lang['decrease_indent']      = 'Íàìàëè îòñòúï';
$lang['increase_indent']      = 'Óâåëè÷è îòñòúï';

$lang['vertical_align']      = 'Îòâåñíî ïîäðàâíÿâàíå';
$lang['top']            = 'Ãîðå';
$lang['bottom']          = 'Äîëó';
$lang['middle']          = 'Ñðåäà';
$lang['baseline']         = 'Áàçîâà ëèíèÿ';

$lang['horizontal_align']     = 'Âîäîðàâíî ïîäðàâíÿâàíå';
$lang['left']           = 'Ëÿâî';
$lang['center']          = 'Öåíòðàëíî';
$lang['right']           = 'Äÿñíî';
$lang['justify']          = 'Äâóñòðàííî';

$lang['align']           = 'Ïîäðàâíÿâàíå';
$lang['absmiddle']         = 'Àáñîëþòíà ñðåäà';
$lang['absbottom']         = 'Àáñîëþòíî äîëó';
$lang['texttop']          = 'Íàä òåêñòà';

$lang['erro_ext']         = 'Ïîãðåøíî ôàéëîâî ðàçøèðåíèå.';
$lang['erro_maxsize']       = 'Íàäìèíàò å ìàêñ. ðàçìåð íà ôàéëà.';
$lang['erro_exist']        = 'Ôàéëúò âå÷å ñúùåñòâóâà.';

//Language Concatenations
$lang['insert_hyperlink']     = $lang['insert']." ".$lang['hyperlink'];
$lang['insert_image']       = $lang['insert']." ".$lang['image'];
$lang['insert_special_chars']   = $lang['insert']." ".$lang['special_chars'];
$lang['insert_horizontal_rule']  = $lang['insert']." ".$lang['horizontal_rule'];
$lang['insert_table']       = $lang['insert']." ".$lang['table'];
?>
Return current item: INTELIMEN - WYSIWYG HTML Browser Editor