Location: PHPKode > projects > HuMo-gen > languages/nl/timelines/joods.txt
1013-1073 Rabbi Yitchaki Alfassi (uit Marokko, later Spanje) schrijft de Rif, een belangrijk werk van de joodse wet. 
1040-1105 Rabbijn Sjlomo Jitschaki (Rasji) schrijft belangrijke commentaren op bijna de gehele Tenach (Hebreeuwse bijbel) en de Talmoed. 
1095-1291 Christelijke kruistochten beginnen, leiden tot oorlogs met de islam in Palestina. Kruisvaarders veroveren tijdelijk  Jeruzalem in 1099. Tienduizenden Joden worden gedood door Europese kruisvaarders in heel Europa en in het Midden-Oosten. 
1100-1275 Tijd van de tosafot, Talmoed commentatoren die met het werk van Rashi door gaan. Onder hen zijn een aantal van zijn nakomelingen. 
1107 Marokkaanse Almoraviden heerser Joseph Ibn Tashfin verdrijft Marokkaanse joden die zich niet bekeren tot de islam. 
1135-1204 Rabbi Mozes ben Maimon, alias Maimonides of de Rambam is de toonaangevende rabbijn van Sefardische Joden. Onder zijn vele werken, schrijft hij een invloedrijke code van de wet (De Misjneh Torah) alsmede (in het Arabisch)) het meest invloedrijke filosofische werk (Gids voor de verbijsterden - "Moreh Nevochiem") in de Joodse geschiedenis. 
1141 Jehoeda Halevi maakt een oproep aan de Joden te emigreren naar Palestina en sterft uiteindelijk in Jeruzalem. 
1187 Na de verovering van Jeruzalem, roept Saladin de Joden op en laat hen toe zich te hervestigen in de stad. Met name reageren de inwoners van Asjkelon, een grote joodse nederzetting, op zijn verzoek. 
1250-1300 Het leven van Mozes de Leon, Spanje. Hij publiceert de Zohar, de 2e eeuwse esoterische interpretaties van de Tora door Rabbi Shimon bar Jochai en zijn discipelen. Dit begint de moderne vorm van Kabbalah (esoterische Joodse mystiek). 
1250-1550 Periode van de Risjoniem, de middeleeuwse rabbijnse wijzen. De meeste joden in deze tijd leefden in landen rond de Middellandse Zee of in West-Europa onder feodale systemen. Met de afgang van de islamitische en joodse centra van macht in Irak, was er geen enkele plaats in de wereld dat een erkende autoriteit vormde om besluiten te nemen op het gebied van joodse wetgeving en praktijk. Daarom onderkenden de rabbijnen de noodzaak voor het schrijven van commentaren op de Thora en de Talmoed en voor het schrijven van de wet-codes die joden overal in de wereld konden helpen om volgens de joodse traditie te blijven leven. 
1267 Nahmanides (Ramban) vestigde zich in Jeruzalem en bouwt de Ramban Synagoge. 
1270-1343 Rabbi Jacob ben Asjer van Spanje schrijft de Arba'ah Toeriem (vier rijen van de Joodse wet). 
1290 Joden worden verdreven uit Engeland door Edward I na het verbod op woeker in het "Statuut van Jodendom" van 1275. 
1300 Rabbi Levi ben Gerson, aka Gersonides. Een 14e-eeuwse Franse joodse filosoof die best bekend is voor zijn Sefer Milhamot Adonai ("Het Boek van de Oorlogen van de Heer") alsmede voor zijn filosofische commentaren. 
1306-1394 Joden herhaaldelijk verdreven uit Frankrijk en weer toegelaten, voor een prijs. 
1343 joden worden vervolgd in West-Europa en worden uitgenodigd naar Polen door Casimir de Grote. 
1478 Koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje vestigen de Spaanse Inquisitie. 
1486 Eerste Joodse gebedenboek geplubiceerd in Italië. 
1488-1575 Rabbijn Yosef Karo besteedt 20 jaar aan de samenstelling van het Beit Yosef, een enorme gids voor de joodse wet. Hij schrijft daarna een meer beknopte gids, de Sjoelchan Aroech, wat de standaard wetgids wordt voor de komende 400 jaar. Geboren in Spanje, leeft en sterft Yosef Karo in Safed. 
1488 Obadja ben Abraham, commentator op de Misjna, komt aan in Jeruzalem en markeert een nieuw tijdperk voor de Joodse gemeenschap. 
1492 Het Alhambra decreet: Ongeveer 200,000 Joden worden verdreven uit Spanje, de verdreven Joden verhuizen naar Nederland, Turkije, Arabische landen en Judea. Sommigen belanden uiteindelijk in Zuid-en Midden-Amerika. De meeste emigreren echter naar Polen. In latere eeuwen, leefde meer dan 50% van de Joodse wereldbevolking in Polen. Veel Joden blijven in Spanje na zich in het openbaar te bekeren tot het christendom, en worden Crypto-joden. 
1492 Bayezid II van het Ottomaanse Rijk maakt een formele uitnodiging aan de joden die werden verdreven uit Spanje en Portugal en stuurt schepen om joden veilig naar zijn rijk te brengen. 
1493 Joden worden verdreven uit Sicilië. Zoveel als 137.000 worden verbannen. 
1496 Joden worden verdreven uit Portugal en uit vele Duitse steden. 
1501 Koning Alexander van Polen laat joden weer tot Groothertogdom Litouwen toe. 
1516 Getto van Venetië opgericht, het eerste joodse getto in Europa. Vele anderen volgen. 
1525-1572 Rabbijn Mosje Isserles (De Rema) van Krakau schrijft een uitgebreide uitleg van de Sjoelchan Aroech, Mappah genoemd, die van toepassing is voor de Asjkenazische Joden. 
1534 Koning Sigismund I van Polen schaft de wet aan die vereist dat Joden speciale kleding dragen. 
1534 Eerste Jiddische boek gepubliceerd, in Polen. 
1534-1572 Isaac Loeria ("de Arizal") leert Kabbalah in Jeruzalem en (vooral) Safed, om discipelen te kiezen. Sommige van deze, zoals Ibn Teboel, Israël Sarug en speciaal Chaim Vital, stellen zijn leer op schrift. Terwijl de Sarugische versies kort daarna gepubliceerd werden in Italië en Nederland, blijven de Vitalian teksten nog drie eeuwen lang in manuscripten . 
1547 Eerste Hebreeuwse Joodse drukkerij in Lublin. 
1550 Mozes ben Jacob Cordovero sticht een Kabbalah academie in Safed. 
1567 Eerste Joodse Jeshiva universiteit werd opgericht in Polen. 
1577 Een Hebreeuwse boekdrukkerij is gevestigd in Safed, de eerste drukkerij in Palestina en in Azië. 
1580-1764 Eerste zitting van de Raad van Vier Landen (Va'ad Arba 'Aratzot) in Lublin, Polen. 70 afgevaardigden van de plaatselijke Joodse kehillot komen tezamen om belastingen en andere zaken te bespreken die belangrijk zijn voor de Joodse gemeenschap.
1621-1630 Sela HaKadosh schrijft zijn meest beroemde werk na naar het Land van Israël te emigreren . 
1623 Voor het eerst is er een afzonderlijke Joodse Sejm (Va'ad) voor Groothertogdom Litouwen. 
1626-1676 Valse Messias Sabbatai Zevi. 
1633 Joden van Poznań worden het voorrecht verleend om christenen te verbieden hun stad binnen te komen. 
1648 Joodse bevolking van Polen bereikt 450,000 (dat wil zeggen 4% van de 11.000.000 inwoners van Pools-Litouwse Gemenebest is joods), Bohemen 40.000 en Moravië 25.000. Wereldwijde bevolking van het Jodendom wordt geschat op 750.000. 
1648-1655 De Oekraïense Kozak Bohdan Chmielnicki leidt een bloedbad van de Poolse adel en van de Joden waarbij naar schatting 65.000 Joden worden gedood en een vergelijkbaar aantal adelen. De totale vermindering van het aantal joden wordt geschat op 100.000. 
1655 Joden worden weer toegelaten naar het Engeland van Oliver Cromwell. 
1660 Moord op joden in Hebron. 
1700-1760 Israël ben Eliezer, bekend als de Baal Sjem Tov, sticht het Chassidische jodendom, een wijze om God te benaderen door middel van meditatie en vurige vreugde. Hij en zijn discipelen trekken vele volgelingen, en vestigen tal van Chassidische sekten. De Europese joodse tegenstanders van de Chassidische joden (bekend als Mitnagdiem) redeneren dat men een meer leerzame benadering van het jodendom moet volgen. Sommige van de meer bekende Chassidische sekten vandaag zijn Bobover, Breslover, Gerer, Lubavitch (Chabad) en Satmar Chassidiem. 
1700 Rabbi Yehoeda HeHasied maakt aliyah naar Palestina, begeleid door honderden van zijn volgelingen. Een paar dagen na zijn aankomst, overlijdt Rabbi Yehuda plotseling. 
1720 Onbetaalde Arabische schuldeisers verbranden de onvoltooide synagoge die werd gebouwd door immigranten van Rabbi Yehuda en verdrijven alle Asjkenazische Joden uit Jeruzalem. 
1720-1797 Rabbi Elia van Vilna, de Vilna Gaon. 
1729-1786 Moses Mendelssohn en de Haskalah (Verlichting) beweging. Hij streefde ernaar om een einde te maken aan het isolement van de Joden, zodat zij in staat zouden zijn om de cultuur van de westerse wereld te omarmen, en op hun beurt te worden omarmd door de niet-Joden als gelijken. De Haskalah opende de deur voor de ontwikkeling van alle moderne joodse kerkgenootschappen en de heropleving van het Hebreeuws als spreektaal, maar baande ook de weg voor velen die om volledig te worden geaccepteerd in de christelijke samenleving, zich bekeerden tot het christendom, of kozen om te assimileren. 
1740 Parlement van Groot-Brittannië neemt een wet aan waardoor Joden kunnen worden genaturaliseerd in de Amerikaanse koloniën. Voorheen hadden verschillende kolonies ook al aan Joden toegestaan te worden genaturaliseerd zonder de standaard eed "op het ware geloof van een christen." 
1740 Ottomaanse autoriteiten nodigen Rabbi Haim Aboelafia (1660-1744), bekend Kabbalist en rabbijn van Izmir, uit om naar het Heilige Land te komen. Rabbi Aboelafia zal de stad Tiberias herbouwen, die ongeveer 70 jaar lang verwaarloosd was. Het opleven van de stad wordt door velen gezien als een teken van de komst van de Messias. 
1740-1750 Duizenden emigreren naar Palestina onder invloed van de Messiaanse voorspellingen. De grote immigratie vergroot en versterkt de Joodse nederzettingen in Palestina. 
1747 Rabbijn Abraham Gerson van Kitov (overleden 1761) wordt de eerste immigrant van de chassidische Aliyah. Hij is een gerespecteerd Talmoed geleerde, mysticus, en schoonbroer van Rabbi Israël Baal Shem Tov (stichter van de chassidische beweging). Rabbijn Abraham woont eerst in Hebron. Later verhuisde hij naar Jeruzalem op verzoek van haar bewoners. 
1759 Aanhangers van Jacob Frank treden toe als leden van de Poolse Szlachta (adel) van joodse afkomst. 
1772-1795 Polen wordt verdeeld tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Het grootste deel van de Joden in de wereld woont nu in deze 3 landen. Voormalige privileges van de joodse gemeenschappen worden genuleerd. 
1775-1781 Amerikaanse Revolutie; vrijheid van godsdienst wordt gegarandeerd. 
1775 Bendes oefenen geweld uit tegen de Joden in Hebron. 
1789 De Franse revolutie. In 1791 geeft Frankrijk volledige burgerrechten aan joden maakt het hen mogelijk staatsburgers te worden, onder bepaalde voorwaarden. 
1790 In de VS, stuurt president George Washington een brief aan de joodse gemeenschap in Rhode Island. Hij schrijft dat hij een land voor de ogen heeft "dat fanatisme geen toestemming geeft ... vervolging geen hulp". Ondanks het feit dat de VS een overwegend protestants land was, werden de Joden theoretisch volledige rechten gegeven. Bovendien, draagde de mentaliteit van de Joodse immigranten (die was gevormd door hun rol als handelaren in Oost-Europa) er toe bij dat ze goed waren voorbereid om te concurreren in de Amerikaanse samenleving. Tot dusver is hun aantal beperkt. 
1791 Rusland creëert de Pale of Settlement in een gebied dat ook land verworven uit Polen omvat, met een enorme Joodse bevolking. In hetzelfde jaar creëert het ook de Krim. De joodse bevolking van de Pale was 750,000. 450,000 joden woonden in de Pruisische en Oostenrijkse delen van Polen. 
1798 Rabbi Nachman van Breslov reist naar Palestina. 
1799 Terwijl de Franse troepen in Palestina de stad Akko belegerden, prepareerde Napoleon een proclamatie dat Palestina een onafhankelijke joodse staat zou worden, maar door zijn mislukte poging om Acre te veroveren ging de proclamatie niet door. 
1799 Bendes oefenen geweld uit op joden in Safed. 
1800-1900 De Gouden Eeuw van de Jiddische literatuur, de heropleving van het Hebreeuws als spreektaal, en de herleving van de Hebreeuwse literatuur. 
1808-1840 Grootschalige aliya in de hoop de verlossing te verhaasten, in afwachting van de komst van de Messias in 1840. 
1820-1860 De ontwikkeling van het orthodoxe jodendom, een set van traditionalistische bewegingen die de invloeden van de modernisering (die zijn ontstaan als gevolg van de Europese emancipatie en Verlichting) willen weerstaan; gekenmerkt door een voortdurende strikte naleving van Halacha. 
1830 Griekenland verleent staatsburgerschap aan joden. 
1831 Joodse milities nemen deel aan de verdediging van Warschau tegen de Russen. 
1834-1835 Moslims en Druzen vallen Joden aan in Safed, Hebron en in Jeruzalem. 
1837 Mozes Haim Montefiore wordt geridderd door koningin Victoria, de eerste Jood die een Engels Knighthood ontvangt. 
1837 Een aardbeving in Galilea verwoest de joodse gemeenschappen in Safed en Tiberias. 
1838-1933 Rabbi Meir Jisrael ha-Kohen (Chafetz Chaim) opent een belangrijke jesjieva. Hij schrijft een gezaghebbende halachisch werk, Misjna Beroerah. 
1850 Begin van de opkomst van het klassieke Reform jodendom. 
1850 Rabbi Israël Salanter ontwikkelt de Moessar beweging. Hoewel hij leert dat de joodse wet bindend is, verwerpt hij het huidige filosofische debat en pleit voor de ethische leer als de essentie van het jodendom. 
1850 Positief-Historisch jodendom, later bekend als Conservatief Jodendom, wordt ontwikkeld. 
1841 David Levy Yulee van Florida wordt verkozen in de Amerikaanse Senaat, en werd de eerste jood in het Congres. 
1851 Noorwegen staat Joden toe het land binnen te komen. Ze worden pas in 1891 geëmancipeerd. 
1858 Joden geëmancipeerd in Engeland. 
1860 Alliance Israelite Universelle, een internationale joodse organisatie, wordt opgericht in Parijs met als doel de Joodse burgerrechten te beschermen. 
1860-1875 Moshe Montefiori bouwt joodse wijken buiten de Oude Stad van Jeruzalem, beginnend met Misjkenot Sja'ananiem. 
1860-1864 Joden nemen deel in de Poolse nationale beweging, die werd gevolgd door de januari opstand. 
1860-1943 Henrietta Szold: opvoeder, auteur, maatschappelijk werker en oprichter van Hadassah. 
1861 De Zion Society wordt opgericht in Frankfurt am Main, Duitsland. 
1862 Joden krijgen gelijke rechten in het Russisch-gecontroleerd Polen. De voorrechten van sommige steden om Joodse vestiging te verbieden, worden ingetrokken. 
1867 Joden geëmancipeerd in Hongarije. 
1868 Benjamin Disraeli wordt premier van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel bekeerd tot het christendom als een kind, is hij de eerste persoon van joodse afkomst die een leider van de overheid wordt in Europa. 
1870-1890 Russische zionistische groep Hovevei Zion (Liefhebbers van Sion) en Bilu (1882) vestigen een reeks van joodse nederzettingen in het Land van Israël, financieel geholpen door Baron Edmond James de Rothschild. In Risjon Lezion herleeft Eliezer Ben Jehoeda het Hebreeuws als gesproken moderne taal. 
1870 Joden geëmancipeerd in Italië. 
1871 Joden geëmancipeerd in Duitsland. 
1875 Reform Judaism's Hebrew Union College wordt opgericht in Cincinnati. De oprichter was Rabbi Isaac Mayer Wise, de architect van het Amerikaanse Reform Judaism. 
1877 New Hampshire is de laatste staat die Joden gelijke politieke rechten geven. 
1878 Petah Tikva wordt gevestigd door religieuze pioniers uit Jeruzalem, geleid door Yehoshua Stampfer. 
1880 De Joodse bevolking van de wereld bedraagt rond 7,7 miljoen, 90% in Europa, voornamelijk Oost-Europa; ongeveer 3,5 miljoen in de voormalige Poolse provincies. 
1881-1920 In drie grote golven van pogroms (1884, 1903-1906, 1918-1920) vallen tienduizenden Joodse slachtoffers in Rusland en Oekraïne. Meer dan twee miljoen Russische joden emigreren in de periode 1881-1920. 
1881 Op 30 tot 31 december, werd het eerste congres gehouden van alle zionistische bonden voor de kolonisatie van Palestina in Focsani, Roemenië. 
1882-1903 De Eerste Aliejah, een grote golf van Joodse immigranten om een thuisland in Palestina op te bouwen. 
1886 Rabbi Sabato Morais en Alexander Kohut beginnen de conservatieve joodse reactie op de Amerikaanse Reform beweging te leiden, en vestigen het "Jewish Theological Seminary of America" als een school van de 'verlichte Orthodoxie'. 
1890 De term "Zionisme" wordt voor het eerst gebruikt door de Oostenrijkse joodse publicist Nathan Birnbaum in zijn dagboek "Zelf Emancipatie" en werd gedefinieerd als de nationale beweging voor de terugkeer van het Joodse volk naar hun thuisland en de hervatting van de Joodse soevereiniteit in het Land van Israël. 
1895 Eerste boek van Sigmund Freud geplubliceerd. 
1897 In antwoord op de Dreyfus-affaire, schrijft Theodor Herzl het boekje "Der Judenstaat" (De Joodse Staat), en pleit voor de oprichting van een vrije en onafhankelijke Joodse staat in Israël. 
1897 De "Bund" (Algemene Joodse Arbeid Bund) wordt gevormd in Rusland. 
1897 Eerste Census van het Russische Rijk: 5.200.000 Joden, waarvan 4.900.000 in de Pale. In de gebieden van het voormalige Polen wonen 1.300.000 joden of 14% van de bevolking. 
1897 Het Eerste Zionistische Congres vindt plaats in Basel, waar de World Zionist Organization (WZO) in het leven wordt geroepen. 
1902 Rabbi Dr Solomon Schechter reorganiseert het "Jewish Theological Seminary of America" en maakt het de meest vooraanstaande instelling van het conservatieve jodendom. 
1903 De krant Znamya in St. Petersburg publiceert een verzonnen geschift "De Protocollen van de Wijzen van Zion". In Kishinev vind een pogrom plaats die wordt veroorzaakt door beschuldigingen dat Joden de kannibalisme practiseren. 
1905 De Russische Revolutie wordt begeleid door pogroms. 
1915 Het "Yeshiva College" (later Universiteit) en het rabbijnse seminarie van Rabbi Isaac Elchanan worden gevestigd in New York voor de opleiding in een modern-orthodox milieu. 
1916 Op 1 juli wordt Louis Brandeis, benoemd als de eerste Joodse rechter van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten. Brandeis werd genomineerd door de Amerikaanse president Woodrow Wilson. 
1917 De Britten verslaan de Turken en nemen het beheer over in Palestina.
1917 Publicatie van de Balfour-verklaring die de oprichting van een Joods thuisland in Palestina ondersteunt evenals de bescherming van de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-joodse gemeenschappen. Veel joden begrepen hieruit dat heel Palestina een joodse staat zou worden.
1917 De Pale of Settlement wordt afgeschaft, en de joden krijgen gelijke rechten. De Russische burgeroorlog leidt tot meer dan 2000 pogroms met tienduizenden doden en honderdduizenden daklozen. 
1918-1939 De periode tussen de twee wereldoorlogen wordt vaak de "gouden eeuw van hazzanut" (voorzanger) genoemd. Sommige van de grote Joodse voorzangers van dit tijdperk zijn Abraham Davis, Moshe Koussevitzky, Zavel Kwartin (1874-1953), Jan Peerce, Josef "Yossele" Rosenblatt (1882-1933), Gerson Sirota (1874-1943), en Laibale Waldman. 
1920 In de San Remo conferentie geeft de Volkenbond Groot-Brittannië het  mandaat over Palestina. 
1920-2010 Vele joodse auteurs, onder wie Gertrude Stein, Allen Ginsberg, Saul Bellow, Adrienne Rich en Philip Roth, die soms op basis van de joodse cultuur en geschiedenis schrijven, hebben veel succes en hebben grote invloed op de Engelstalige literaire scène. 
1921 Het Britse militaire bestuur van het mandaat wordt vervangen door een burgerregering. 
1921 Brittannië verkondigt dat het gebied van Palestina ten oosten van de Jordaan rivier voorgoed gesloten is voor Joodse nederzetting, maar niet voor Arabische nederzetting. 
1921 Pools-Russische vredesverdrag in Riga. Burgers van beide zijden worden het recht gegeven om het land te kiezen waar ze willen wonen. Honderdduizenden joden, vooral kleine bedrijven die verboden zijn in de Sovjet-Unie, verhuizen naar Polen. 
1922 Reform Rabbi Stephen S. Wise vestigt het Joodse Instituut voor Religie in New York. (Het fuseerde in 1950 met het Hebrew Union College) 
1923 Groot-Brittannië geeft de Golan-hoogvlakte over aan het Franse mandaat van Syrië. Arabische immigratie is toegestaan; Joodse immigratie niet. 
1924 Volgens de godsdienst poll wonen in Polen 2.989.000 Joden (10,5% van de totale bevolking). 23% van de studenten van middelbare scholen en 26% van de studenten van de universiteiten waren joodse jongeren. 
1926 Over het algemeen waren er voor de Eerste Wereldoorlog geen chassidische jesjievot in Europa, maar op Lag Ba'Omer 1926, zei Rabbi Shlomo Chanoch Hacohen Rabinowicz, de vierde Radomsker Rebbe, "De tijd is gekomen om jesjievot op te zetten waar de jongere generatie in staat zal zijn om te leren en te zwoegen in de Tora. Dit leidde tot de oprichting van de "Keter Thora" yeshivot in heel Polen. 
1930 Wereld jodendom: 15.000.000 personen. Belangrijkste landen USA (4,000,000), Polen (3,5 miljoen, 11% van het totaal), de Sovjet-Unie (2,7 miljoen, 2% van het totaal), Roemenië (1.000.000 6% van het totaal). Palestina 175.000, 17% van de 1.036.000 inwoners van Palestina. 
1933 Hitler krijgt de macht in Duitsland; zijn anti-semitische gevoelens zijn algemeen bekend, hetgeen er toe leidt dat een groot aantal joden weg emigreren. 
1937 Adin Steinsaltz geboren, auteur van het eerste uitgebreide Babylonische Talmoed commentaar sinds Rashi in de 11e eeuw. 
1939 De Britse regering publiceert het 'Witte boek'. Dit besluit stelt een limiet voor van 10.000 joodse immigranten voor elk jaar tussen 1940-1944, plus 25.000 vluchtelingen voor eventuele noodgevallen tijdens die periode. 
1938-1945 De Holocaust (Ha Sjoah), resulterend in de methodische uitroeiing van 6 miljoen joden in heel Europa. 
1942-1945 De "Endlösung" (de Nazi term voor de uitroeiing van de joden) bereikt zijn hoogtepunt met de volledige werking van de voornaamste vernietigingskampen zoals Auschwitz, Sobibor, Treblinka en nog veel meer. 
1945-1948 De vluchtelingen crisis na de Holocaust. De Britten proberen om Joden aan te houden die proberen illegaal Palestina binnen te komen. 
1946-1948 De strijd voor de oprichting van een Joodse staat in het Britse mandaatgebied Palestina wordt intensiever met deelname van de joodse defensie groepen: Haganah, Irgoen en Lechi (groep). 
1946-2010 Diverse joodse filmmakers, waaronder Billy Wilder, Woody Allen, Mel Brooks en de Coen Brothers, die vaak gebruik maken van joodse filosofie en humor, worden enkele van de meest succesvolle en populaire personen in de geschiedenis van het medium. 
1947 Op 29 november 1947 stemt de Verenigde Naties in met de oprichting van een Joodse staat en een Arabische staat in het Britse mandaatgebied Palestina. 
1948 Op 14 mei 1948 roept David Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit van de Staat Israël, onder een portret van Theodor Herzl. 
Andrei Gromyko, de Sovjet-Unie de VN-ambassadeur, roept de VN aan Israël te accepteren als lidstaat. De VN keurt het toe. 
1948 Op 15 mei breekt de Arabisch-Israëlische Oorlog uit: Syrië, Irak, Transjordanië, Libanon en Egypte vallen Israël binnen. De aanval mislukt. 
1948-1949 bijna 250.000 overlevenden van de Holocaust komen naar Israël. "Operation Magic Carpet" brengt duizenden Jemenitische Joden naar Israël.
1956 De Suez-oorlog: Egypte blokkeert de Golf van Aqaba, en sluit het Suezkanaal voor de Israëlische scheepvaart. Egyptische president Nasser roept op tot de vernietiging van Israël. Israël, Engeland, en Frankrijk verklaren de oorlog en dwingen Egypte om de blokkade van Aqaba te beeindigen, en het kanaal open te houden voor alle naties. 
1964 Grote positieve vooruitgang in de joods-christelijke relaties door het Vaticanum II van de Rooms-Katholieke Kerk. 
1966 Sjmoeël Josef Agnon (Sjai Agnon 1888-1970) wordt de eerste Hebreeuwse schrijver die de Nobelprijs voor literatuur wint. 
1967 Op 16 mei eist de Egyptische president Nasser dat de VN de VN Emergency Force I (UNEF I) tussen Israël en Egypte zal ontmantelen. De VN gaat hier mee accoord en de laatste VN-vredessoldaat verlaat Sinaï en de Gazastrook op 19 mei. 
1967 De Egyptische President Gamal Abdel Nasser sluit de strategische Straat van Tiran voor Israëlische scheepvaart en verklaart dat Egypte zich in een staat van oorlog bevindt met Israël. Egyptische troepen concentreren zich in de Sinaï. 
1967 Van 5 tot 10 juni 1967: De Zesdaagse Oorlog. 
1967 Op 1 september 1967 ontmoeten de Arabische leiders elkaar in Khartoem, Soedan. De Drie Nee's van Khartoem: Geen erkenning van Israël. Geen onderhandelingen met Israël. Geen vrede met Israël. 
1968 Rabbijn Mordechai Kaplan creeert formeel een aparte Reconstructionistische Joodse Beweging door de oprichting van het Reconstructioniste Rabbijnen College in Philadelphia. 
1975-2010 Heropleving van de Klezmer muziek (De volksmuziek van de Europese joden). 
1972 Mark Spitz zet het record voor de meeste gouden medailles ooit gewonnen in een enkele Olympische Spelen (zeven). Dit gebeurt in de Olympische Zomerspelen van 1972, waar de aanslag in München plaats vond. 
1973 Van 6 tot 24 oktober 1973: De Jom Kippoer Oorlog. Syrië en Egypte lanceren een verrassingsaanval tegen Israël. Vervolgens verlaagt de OPEC de olieproductie, wat de olieprijzen sterk doet stijgen hetgeen een wereldwijde economische crisis veroorzaakt. 
1975 President Gerald Ford tekent een wetgeving, inclusief het Jackson-Vanik amendement, waarin de VS de handelvoordelen met de Sovjet-Unie verbindt met de vrijheid van emigratie voor de joden. 
1975 De Verenigde Naties neemt een resolutie aan die het zionisme gelijkstelt met racisme. De resolutie wordt in 1991 geannuleerd. 
1976 Israël redt gijzelaars van een vliegtuig dat werd gekaapt naar Entebbe, Oeganda. 
1978 Op 18 september tekenen Israël en Egypte tekenen een alomvattend vredesverdrag in Camp David, in de buurt van Washington DC. De Camp David akkoorden bevatten o.a. de terugtrekking van Israël uit Sinaï. 
1978 De Jiddische schrijver Isaac Bashevis Singer ontvangt Nobelprijs 
1979 Premier Menachem Begin en president Anwar Sadat worden de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. 
1979-1983 Operatie Elia: Redding van Ethiopische Joden. 
1982 Juni-december: de oorlog in Libanon. Israel valt Zuid-Libanon binnen om de PLO te verdrijven. 
1983 Amerikaanse Reform Joden aanvaarden formeel de patrilineaire afkomst (d.w.z. wie alleen een joodse vader heeft wordt ook als Jood beschouwd). Dit creëert een nieuwe definitie van wie een Jood is. 
1984-1985 Operations Mozes, Jozua: Redding van Ethiopische Joden door Israël. 
1986 Elie Wiesel wint de Nobelprijs voor de Vrede 
1986 Nathan Sharansky, de Sovjet-joodse dissident, wordt bevrijd uit de gevangenis. 
1987 Begin van de Eerste Intifada van de Palestijnen tegen Israël. 
1989 De val van de Berlijnse Muur tussen Oost-en West-Duitsland, ineenstorting van de communistische Oost-Duitse regering, en het begin van de hereniging van Duitsland (die formeel verenigd werden in oktober 1990). 
1990 De Sovjet-Unie opent zijn grenzen voor de drie miljoen Sovjet-Joden die virtuele gevangenen in hun eigen land waren. Honderdduizenden Sovjet-Joden kiezen om de Sovjet-Unie te verlaten en naar Israël te komen. 
1990-1991 Irak valt Koeweit binnen, waardoor een oorlog tussen Irak en de geallieerde troepen van de Verenigde Naties uitbreekt. Israël wordt aangevallen met 39 Scud-raketten uit Irak. 
1991 Operatie Salomo: Redding van de rest van de Ethiopische Joden in een vierentwintig uur airlift. Op 30 oktober 1991 wordt de Vredesconferentie van Madrid geopend in Spanje, gesponsord door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. 
1993 Op 13 september ondertekenen Israël en de PLO de Oslo-akkoorden. Jitschak Rabin en Jasser Arafat schudden elkaar de hand bij de ondertekening van de Oslo-akkoorden.
1994 De Lubavitcher (Chabad) Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, sterft. 
1994 Op 26 oktober ondertekenen Israël en Jordanië een officiëel vredesverdrag. Israel geeft een klein bestreden gebied aan Jordanië, en de landen openen officiële diplomatieke betrekkingen met open grenzen en vrije handel. 
1994 Op 10 december ontvangen Arafat, Rabin en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres de Nobelprijs voor de Vrede. 
1995 Op 4 november wordt de Israëlische premier Jitschak Rabin vermoord. 
1996 Peres verliest bij de verkiezingen van Benyamin (Bibi) Netanyahu (Likud partij). 
1999 Ehoed Barak wordt gekozen tot premier van Israël. 
2000 Op 24 mei trekt Israël eenzijdig de resterende troepen uit de veiligheidszone in Zuid-Libanon terug tot aan de internationale grens, hetgeen volledig voldoet aan VN-Veiligheidsraad Res. 425. 
2000 Juli – de Camp David top conferentie. 
2000 In de zomer: Senator Joseph Lieberman wordt de eerste Joodse Amerikaan die wordt genomineerd voor een nationale positie (vice-president van de Verenigde Staten) door een grote politieke partij (de Democratische Partij). 
2000 Op 29 september begint de Al-Aqsa Intifada. 
2001 Verkiezing van Ariel Sharon als premier van Israël. 
2001 Joods Museum van Turkije wordt opgericht door het Turkse jodendom. 
2004 Avram Hershko en Aaron Ciechanover van het Technion winnen de Nobelprijs voor de Scheikunde. De Joodse Autonome Oblast bouwt zijn eerste synagoge, de Birobidzhan Synagoge, in overeenstemming met de halacha. 
2005 Op 31 maart erkent de regering van Israël officieel de Bnei Menashe bevolking van Noord-Oost India als een van de Tien Verloren Stammen van Israël, wat het voor duizenden mensen mogelijk maakt naar Israël te emigreren.
2005 In augustus trekt de regering van Israël zijn strijdkrachten terug uit de Gazastrook, ontruimt de joodse kolonisten en verwoest de joodse nederzettingen daar.
2005 In december raakt premier Ariel Sharon in een coma; vice-premier Ehoed Olmert neemt over als waarnemend minister-president. 
2006 Ehoed Olmert van de Kadima-partij wint de Israëlische verkiezingen en wordt premier van Israël. 
2006 Juli-augustus: een 34-daags militair conflict in Libanon en het noorden van Israël begint op 12 juli. 
2008 In December beginnen de Israëlische strijdkrachten (IDF) Operation Cast Lead in de Gazastrook.

Return current item: HuMo-gen