Location: PHPKode > projects > html2pdf > html2pdf_v4.01/langues/tr.txt
err01	<b>&lt;[[OTHER]]&gt;</b> etiketi bulunamadý.<br><br>Eklemek isterseniz, <b>o_[[OTHER]]</b> þeklinde açýp, <b>c_[[OTHER]]</b> þeklinde kapatabilirsiniz.<br><br> Bu þekilde etiketler üretirseniz lütfen daha sonraki HTML2PDF versiyonuna eklenmek üzere bana gönderin. ( hide@address.com ).
err02	Ýçerik 1000 satýrdan fazla ve gerekenden uzun <br><b>Konu :</b> [[OTHER_0]]<br><b>Geniþlik :</b> [[OTHER_1]]<br><b>Yazý boyutu :</b> [[OTHER_2]]<br>
err03	HTML kodu hatalý, etiket birden fazla defa kapatýlmýþ: <b>&lt;[[OTHER]]&gt;</b>
err04	HTML kodu hatalý, etiketler gereken düzen içinde kapatýlmamýþ.<br>Durum : <pre>[[OTHER]]</pre>
err05	HTML kodu hatalý, bütün etiketler kapatýlmalý.<br>Durum : <pre>[[OTHER]]</pre>
err06	Resim dosyasý okunamýyor <b>[[OTHER]]</b>
err07	TD içeriði bir sayfaya sýðmýyor
err08	<b>&lt;[[OTHER]]&gt;</b> tag not in a &lt;DRAW&gt; tag
err09	The using of the <b>&lt;[[OTHER_0]]&gt;</b>> tag has changed, you can not use [[OTHER_1]] anymore. Read the WIKI
txt01	HATA n°
txt02	Dosya :
txt03	Satýr :
pdf01	Doküman üretilme tarihi [[date_y]]-[[date_m]]-[[date_d]]
pdf02	Doküman üretilme tarihi [[date_h]]:[[date_i]]
pdf03	Doküman üretilme tarihi [[date_y]]-[[date_m]]-[[date_d]] saati [[date_h]]:[[date_i]]
pdf04	Sayfa [[current]]/[[nb]]
pdf05	Adobe Reader 9 gerektirir
vue01	DOSYA ÜSTÜ
vue02	DOSYA ALTI
vue03	SAYFA
vue04	Görünüm
Return current item: html2pdf