Location: PHPKode > projects > glFusion CMS > glfusion-1.2.2/private/lib/phpmailer/language/phpmailer.lang-pl.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file.
 * Polish Version, encoding: windows-1250
 * translated from english lang file ver. 1.72
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"]   = 'Nale¿y podaæ prawid³owy adres email Odbiorcy.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = 'Wybrana metoda wysy³ki wiadomoœci nie jest obs³ugiwana.';
$PHPMAILER_LANG["execute"]       = 'Nie mo¿na uruchomiæ: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"]     = 'Nie mo¿na wywo³aæ funkcji mail(). SprawdŸ konfiguracjê serwera.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"]     = 'B³¹d SMTP: Nie mo¿na przeprowadziæ autentykacji.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"]     = 'Nastêpuj¹cy adres Nadawcy jest jest nieprawid³owy: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"]  = 'B³¹d SMTP: Nastêpuj¹cy ' .
                     'odbiorcy s¹ nieprawid³owi: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"]  = 'B³¹d SMTP: Dane nie zosta³y przyjête.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"]     = 'B³¹d SMTP: Nie mo¿na po³¹czyæ siê z wybranym hostem.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"]     = 'Brak dostêpu do pliku: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"]      = 'Nie mo¿na otworzyæ pliku: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"]       = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';
$PHPMAILER_LANG["signing"]       = 'Signing Error: ';

?>
Return current item: glFusion CMS