Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/turkish-iso-8859-9.inc.php
<?php
/* $Id: turkish-iso-8859-9.inc.php,v 2.74 2005/03/30 19:25:26 lem9 Exp $ */

//son güncelleme:12.12.04(in trapezunta)
// Türkçe Çeviri ® Bora Alioðlu
// mail: boralioglu[at]gmail.{com}
// icq uin: 20940178
// #######################################################
// çeviri hakkýndaki her türlü düzeltme ve önerileriniz
// için benimle temasa geçebilirsiniz...
// #######################################################
// son güncelleme:12.12.04 (in nova roma)
//
//                    "tempus semper fugit"

$charset = 'iso-8859-9';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';

$byteUnits = array('Byte', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
$day_of_week = array('Pazar', 'Pazartesi', 'Salý', 'Çarþamba', 'Perþembe', 'Cuma', 'Cumartesi');
$month = array('Ocak', 'Þubat', 'Mart', 'Nisan', 'Mayýs', 'Haziran', 'Temmuz', 'Aðustos', 'Eylül', 'Ekim', 'Kasým', 'Aralýk');

// Aþaðýdaki deðiþkenin tanýmlanmasý hakkýnda daha fazla bilgi için
// http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php sitesine gözatýnýz

$datefmt = '%B %d, %Y at %I:%M %p';

$timespanfmt = '%s gün, %s saat, %s dakika ve %s saniye';

$strAPrimaryKey = '%s üzerinde birincil indeks eklendi';
$strAbortedClients = 'Ýptal edildi';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Lütfen web sunucusu üzerinde docSQL dizinine giden tam yolu giriniz ';
$strAccessDenied = 'Eriþim engellendi';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin MySQL sunucusuna baðlanmayý denedi sunucu baðlantýyý reddetti. config.inc içerisindeki bilgisayar adresini(host) , kullanýcý adýný ve þifreyi kontrol edin ve MySQL sunucusunun yöneticisi tarafýndan size verilen bilgiyle uyuþtuðundan emin olun.';
$strAction = 'Eylem';
$strAddAutoIncrement = 'Otomatik artma ekle';
$strAddConstraints = 'Sýnýrlama ekle';
$strAddDeleteColumn = 'Sütun alaný Ekle/Sil';
$strAddDeleteRow = 'Kriter satýrý Ekle/Sil';
$strAddDropDatabase = '<b>DROP DATABASE</b> ekle';
$strAddFields = '%s alan(lar) ekle';
$strAddHeaderComment = 'Baþlýða yorum ekle (\\n satýr atlar)';
$strAddIfNotExists = 'IF NOT EXISTS ekle';
$strAddIntoComments = 'Yorumlara ekle';
$strAddNewField = 'Yeni alan ekle';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Bir sonraki veritabaný üzerinde yetki ekle';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Bir sonraki tablo üzerinde yetki ekle';
$strAddSearchConditions = 'Arama durumu ekle ("where" komutu için):';
$strAddToIndex = '%s indeks satýrý ekle';
$strAddUser = 'Yeni kullanýcý ekle';
$strAddUserMessage = 'Yeni bir kullanýcý eklediniz.';
$strAddedColumnComment = 'Sütun için eklenmiþ yorum';
$strAddedColumnRelation = 'Sütun için eklenmiþ iliþki';
$strAdministration = 'Yönetim';
$strAffectedRows = 'Etkilenen satýrlar:';
$strAfter = '%s tablosundan sonra';
$strAfterInsertBack = 'Önceki sayfaya geri dön';
$strAfterInsertNewInsert = 'Yeni kayýt ekle';
$strAfterInsertSame = 'Bu sayfaya geri dön';
$strAll = 'Tümü';
$strAllTableSameWidth = 'Bütün tablolarý ayný geniþlikte göster';
$strAlterOrderBy = 'Tablo sýralamasýný þuna göre deðiþtir';
$strAnIndex = '%s üzerinde yeni bir indeks eklendi';
$strAnalyzeTable = 'Tabloyu analiz et';
$strAnd = 'Ve';
$strAny = 'Herhangi';
$strAnyHost = 'Herhangi sunucu';
$strAnyUser = 'Herhangi kullanýcý';
$strApproximateCount = 'Tahmini olmalý. Ayrýntýlý bilgi için 3.11 FAQ\' süne bakýnýz ';
$strArabic = 'Arapça';
$strArmenian = 'Ermenice';
$strAscending = 'Artan';
$strAtBeginningOfTable = 'Tablo baþýnda';
$strAtEndOfTable = 'Tablo sonunda';
$strAttr = 'Özellikler';
$strAutodetect = 'Otomatik';
$strAutomaticLayout = 'Otomatik düzen';

$strBack = 'Geri';
$strBaltic = 'Baltýk';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinLogEventType = 'Kayýt olay tipi'; 
$strBinLogInfo = 'Bilgi'; 
$strBinLogName = 'Kayýt ismi';
$strBinLogOriginalPosition = 'Orjinal kayýt yeri';
$strBinLogPosition = 'Kayýt yeri'; 
$strBinLogServerId = 'Sunucu ID\`si'; 
$strBinary = 'Binari';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binari - düzenlemeyiniz';
$strBinaryLog = 'Binary kayýt'; 
$strBookmarkAllUsers = 'Bütün kullanýcýlarýn bu bookmark\'a eriþimlerine izin ver';
$strBookmarkDeleted = 'Bookmark silindi.';
$strBookmarkLabel = 'Etiket';
$strBookmarkOptions = 'Yer imi seçenekleri';
$strBookmarkQuery = ' SQL sorgusu';
$strBookmarkThis = 'Bu SQL sorgusunu iþaretle';
$strBookmarkView = 'Sadece gözat';
$strBrowse = 'Tara';
$strBrowseForeignValues = 'Foreign(yabancý) deðerleri tara';
$strBulgarian = 'Bulgarca';
$strBzError = 'phpMyAdmin dump dosyasýný bu php versiyonundaki bozuk bir Bz2 uzantýsý nedeniyle sýkýþtýrýmadý. phpMyAdmin dizinindeki configurasyon dosyasý içindeki <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> yönergesini <code>FALSE</code> \'a deðiþtirmeniz gerekmektedir. Bz2 sýkýþtýrma özelliklerini kullanmak istiyorsanýz ,bir sonraki php sürümüne güncelleme yapmanýz gerekmektedir.php hata raporu %s\' e bakýnýz ';
$strBzip = '"bzip"';

$strCSVOptions = 'CSV seçenekleri';
$strCalendar = 'Takvim';
$strCannotLogin = 'MySQL seçenekleri';
$strCantLoad = '%s uzantýsý yüklenemiyor,<br />PHP konfigurasyon dosyasýný kontrol ediniz.';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Karakter seti dönüþümü için gerekli olan Iconv veya recode uzantýlarýný yükleyenemiyor. Php\'nin bu uzantýlara izin vermesini saðlayýn veya phpMyAdmin içinde karakter dönüþümünü devre dýþý býrakýnýz...';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeks\'i PRIMARY olarak adlandýrýmazsýnýz!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Uzantý raporlarý yüklenmiþken , ne iconv,ne libinconv,ne de recode_string fonksiyonu kullanýlamaz. Php ayarlarýnýzý kontrol ediniz.';
$strCardinality = 'En önemli';
$strCarriage = 'Enter Karakteri: \\r';
$strCaseInsensitive = 'büyük küçük harf duyarsýz';
$strCaseSensitive = 'büyük küçük harf duyarlý';
$strCentralEuropean = 'Orta Avrupa';
$strChange = 'Deðiþtir';
$strChangeCopyMode = 'Ayný yetkilerle yeni bir kullanýcý yarat ve :';
$strChangeCopyModeCopy = 'eski kullanýcýyý muhafaza et.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = 'eski kullanýcýyý kullanýcý tablolarýndan sil ve sonra yetkileri yeniden yükle.';
$strChangeCopyModeJustDelete = 'eski kullanýcýyý kullanýcý tablolarýndan sil.';
$strChangeCopyModeRevoke = 'eskiden kalan bütün aktif yetkileri iptal et ve sil.';
$strChangeCopyUser = 'Login bilgisini deðiþtir / Kullanýcý kopyala';
$strChangeDisplay = 'Görmek istediðiniz alaný seçiniz';
$strChangePassword = 'Þifre Deðiþtir';
$strCharset = 'Karakter seti';
$strCharsetOfFile = 'Dosyanýn karakter seti:';
$strCharsets = 'Karakter setleri';
$strCharsetsAndCollations = 'Karakter setleri ve karþýlaþtýrmalar';
$strCheckAll = 'Tümünü seç';
$strCheckOverhead = 'Baþtan aþaðýya kontrol et';
$strCheckPrivs = 'Ýmtiyazlarý kontrol et';
$strCheckPrivsLong = '&quot;%s&quot; veritabaný için yetkileri kontrol et.';
$strCheckTable = 'Tabloyu kontrol et';
$strChoosePage = 'Lütfen düzenlemek istediðiniz sayfayý seçin';
$strColComFeat = 'Sütun yorumlarý gösteriliyor';
$strCollation = 'Karþýlaþtýrma';
$strColumnNames = 'Sütun adlarý';
$strColumnPrivileges = 'Sütuna özgü yetkiler';
$strCommand = 'Komut';
$strComments = 'Sütun yorum,iliþki ve MIME tiplerini içer.';
$strCommentsForTable = 'TABLO YORUMLARI';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 uyumlu'; 
$strCompleteInserts = 'Her INSERT komutunda sütun adlarýný ekle';
$strCompression = 'Sýkýþtýrma';
$strConfigFileError ='phpMyAdmin konfigurasyon dosyanýzý okuyamadý....<br /> Bu php yorumlama hatasý bulduðu zaman veya dosyayý bulamadýðý zaman meydana gelebilir..<br /> Lütfen aþaðýdaki linki kullanarak dosyayý direkt olarak çaðýrýn ve aldýðýnýz php hata mesajlarýný okuyunuz.Çoðu durumda herhangi bir yerde týrnak veya noktalý virgül eksiktir<br /> Boþ bir sayfayla karþýlaþýrsanýz ,herþey yolunda demektir.';
$strConfigureTableCoord = ' Lütfen %s tablosu için koordinatlarý yapýlandýrýnýz';
$strConnectionError = 'Baðlanamýyor: geçersiz ayarlar.';
$strConnections = 'Baðlantýlar';
$strConstraintsForDumped = 'Dökümü yapýlmýþ tablolar için kýsýtlamalar';
$strConstraintsForTable = 'Tablo için kýsýtlamalar';
$strCookiesRequired = 'Cookieler açýk olmalýdýr.';
$strCopyDatabaseOK = '%s veritabaný %s\` e kopyalandý.'; 
$strCopyTable = 'Tabloyu (veritabaný<b>.</b>tablo) kopyala :';
$strCopyTableOK = '%s tablosu %s üzerine kopyalandý.';
$strCopyTableSameNames = 'Tabloyu aynýsýna kopyalayamýyor!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin %s iþlemini kapatamadý. Büyük ihtimalle daha önceden kapatýlmýþ.';
$strCreate = 'Git';
$strCreateIndex = '%s. sütunda yeni bir indeks oluþtur.';
$strCreateIndexTopic = 'Yeni bir indeks oluþtur';
$strCreateNewDatabase = 'Yeni veritabaný oluþtur';
$strCreateNewTable = '<b>%s</b> veritabaný üzerinde yeni bir tablo oluþtur';
$strCreatePage = 'Yeni sayfa oluþtur';
$strCreatePdfFeat = 'PDF\'lerin oluþturulmasý';
$strCreationDates = 'Oluþturulma/Güncelleme/Kontrol tarihleri';
$strCriteria = 'Kriter';
$strCroatian = 'Hýrvatça';
$strCyrillic = 'Kiril';
$strCzech = 'Çekçe';
$strCzechSlovak = 'Çekçe-Slovakça';

$strDBComment = 'Veritabaný yorumu:';
$strDBCopy = 'Veritabanýný þuraya kopyala:'; 
$strDBGContext = 'Ýçerik';
$strDBGContextID = 'Ýçerik ID';
$strDBGHits = 'Giriþler(hit)';
$strDBGLine = 'Satýr';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max zaman, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min zaman, ms';
$strDBGModule = 'Modül';
$strDBGTimePerHitMs = 'Zaman/Giriþ, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Toplam zaman, ms';
$strDBRename = 'Veritabanýný yeniden adlandýr';
$strDanish = 'Danimarkaca';
$strData = 'Veri';
$strDataDict = 'Veri sözlüðü';
$strDataOnly = 'Sadece veri';
$strDatabase = 'Veritabaný';
$strDatabaseEmpty = 'Veritabaný adý boþ!';
$strDatabaseExportOptions = 'Veritabaný dönüþüm ayarlarý';
$strDatabaseHasBeenDropped = '%s veritabaný kaldýrýldý.';
$strDatabaseNoTable = 'Bu veritabaný tablo içermiyor!';
$strDatabases = 'Veritabanlarý';
$strDatabasesDropped = '%s veritabanlarý baþarýyla kaldýrýldý.';
$strDatabasesStats = 'Veritabaný istatistikleri';
$strDatabasesStatsDisable = 'Ýstatistikleri kapat';
$strDatabasesStatsEnable = 'Ýstatistikleri aç';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Not: Burada veritabaný istatistiklerini açmak Web Sunucusu ile MySQL arasýnda yüksek trafiðe yol açabilir.';
$strDbPrivileges = 'Veritabanýna özgü yetkiler';
$strDbSpecific = 'Veritabanýna özgü';
$strDefault = 'Varsayýlan';
$strDefaultValueHelp = 'Varsayýlan deðerler için týrnak iþareti veya slash koymak yerine tek deðer giriniz.Mesela : a';
$strDefragment = 'Tabloyu birleþtir';
$strDelOld = 'Sayfada kullanýlmayan tablolara verilmiþ referanslar bulunuyor. Bu referanslarý silmek ister misiniz?';
$strDelayedInserts = 'Gecikmiþ kayýt eklemeleri kullan';
$strDelete = 'Sil';
$strDeleteAndFlush = 'Kullanýcýlarý sonra da yetkileri sil.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Bu en kýsa yoldur fakat yetkileri yeniden yüklemek zaman alabilir.';
$strDeleted = 'Satýr silindi.';
$strDeletedRows = 'Silinen satýrlar:';
$strDeleting = '%s siliniyor';
$strDescending = 'Azalan';
$strDescription = 'Tanýmlama';
$strDictionary = 'sözlük';
$strDisableForeignChecks = 'Yabancý anahtar iþaretlerini seçilemez kýl';
$strDisabled = 'Etkin deðil';
$strDisplayFeat = 'Özellikleri Göster';
$strDisplayOrder = 'Görünüm düzeni:';
$strDisplayPDF = 'PDF þemasýný göster';
$strDoAQuery = '<br /><br />"Örnekle sorgu" yap. (joker:%) <br />';
$strDoYouReally = 'Aþaðýdaki komutu uygulamak istediðinizden emin misiniz? ';
$strDocu = 'Yardým';
$strDrop = 'Kaldýr';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Bütün bir veritabanýný YOK ETMEK üzeresiniz!';
$strDropSelectedDatabases = 'Seçili veritabanlarýný kaldýr';
$strDropUsersDb = 'Kullanýcýlarla ayný isimlerde olan veritabanlarýný kaldýr.';
$strDumpSaved = 'Döküm dosyasý %s dosyasýna kaydedildi';
$strDumpXRows = 'Satýr sayýsý : %s  %s .satýrdan baþlayarak.';
$strDumpingData = 'Tablo döküm verisi';
$strDynamic = 'deðiþken';

$strEdit = 'Düzenle';
$strEditPDFPages = ' PDF Sayfalarýný düzenle';
$strEditPrivileges = 'Öncelikleri Düzenle';
$strEffective = 'Efektif';
$strEmpty = 'Boþalt';
$strEmptyResultSet = 'MySQL boþ bir sonuç kümesi döndürdü ( sýfýr satýr).';
$strEnabled = 'Etkin';
$strEncloseInTransaction = 'Ýþlemlerde dönüþtürü ekle';
$strEnd = 'Son';
$strEndCut = 'END CUT';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnglish = 'Ýngilizce';
$strEnglishPrivileges = ' Not: MySQL yetki adlarý Ýngilizce olarak belirtilmiþtir ';
$strError = 'Hata';
$strEscapeWildcards = '_ ve % jokerleri harfi harfine kullanýlmak isteniyorsa \ ile beraber kullanýlmalýdýr.';
$strEstonian = 'Estonyaca';
$strExcelEdition = 'Excel tipi';
$strExcelOptions = 'Excel ayarlarý';
$strExecuteBookmarked = 'Ýþaretlenmiþ sorguyu çalýþtýr';
$strExplain = 'SQL\'i açýkla';
$strExport = 'Dönüþtür';
$strExtendedInserts = 'Tablo ismini ve INSERT deyimini sadece bir kez kullan';
$strExtra = 'Ekstra';

$strFailedAttempts = 'Baþarýsýz denemeler';
$strField = 'Alan';
$strFieldHasBeenDropped = '%s alaný kaldýrýlmýþtýr';
$strFields = 'Alanlar';
$strFieldsEmpty = ' Alan sayýsý boþ! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Kapatma karakteri';
$strFieldsEscapedBy = 'Kaçýþ karakteri';
$strFieldsTerminatedBy = 'Alan sonu karakteri';
$strFileAlreadyExists = '%s dosyasý zaten serverda mevcut, dosya adýný deðiþtirin veya üzerine yaz seçeneðini seçin! ';
$strFileCouldNotBeRead = 'Dosya okunamadý';
$strFileNameTemplate = 'Dosya ismi þablonu';
$strFileNameTemplateHelp = 'Veritabaný ismi için __DB__ , tablo ismi için __TABLE__ ve zaman bildirimi için %sherhangi bir strftime%s deðeri kullanýn,uzantý otomatik olarak eklenecek,herhangi diðer bir metin korunacaktýr.';
$strFileNameTemplateRemember = 'þablonu hatýrla';
$strFixed = 'Sabit';
$strFlushPrivilegesNote = 'Not: phpMyAdmin kullanýcýlarýn yetkilerini direkt olarak MySQL\'ün yetki tablolarýndan alýr.Bu tablolarýn içerikleri eðer elle deðiþiklik yapýlmýþsa sunucunun kullandýðý yetkilerden farklý olabilir.Bu durumda devam etmeden önce %syetkileri yeniden yüklemeniz gerekir%s .';
$strFlushTable = 'Tabloyu yeniden yükle("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Form\'da eksik deðer !';
$strFormat = 'Biçim';
$strFullText = 'Tüm metinler';
$strFunction = 'Fonksiyon';

$strGenBy = 'üretildi:';
$strGenTime = 'Çýktý Tarihi';
$strGeneralRelationFeat = 'Genel iliþki özellikleri';
$strGeorgian = 'Gürcüce';
$strGerman = 'Almanca';
$strGlobal = 'genel';
$strGlobalPrivileges = 'Global yetkiler';
$strGlobalValue = 'Global deðer';
$strGo = 'Git';
$strGrantOption = 'Hak';
$strGreek = 'Yunanca';
$strGzip = '"gzip"';

$strHasBeenAltered = 'düzenlendi.';
$strHasBeenCreated = 'yaratýldý.';
$strHaveToShow = 'Görüntülemek için en az bir sütun seçmelisiniz';
$strHebrew = 'Ýbranice';
$strHexForBinary = 'Binari alanlarý için onaltýlýk sayý sistemini kullan.';
$strHome = 'Ana Sayfa';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin Web Sayfasý';
$strHost = 'Sunucu';
$strHostEmpty = 'Sunucu ismi alaný boþ!';
$strHungarian = 'Macarca';

$strIcelandic = 'Ýzlandaca';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Tüm metinler';
$strIfYouWish = 'Eðer bir tablo\'nun sadece bazý sütunlarýný yüklemek istiyorsanýz,virgüllerle ayrýlmýþ bir alan listesi belirtiniz.';
$strIgnore = 'Yoksay';
$strIgnoreInserts = 'Kayýt eklemeleri yoksayý kullan';
$strIgnoringFile = '%s dosyasýný yoksayýyor';
$strImportDocSQL = 'docSQL dosyalarýný dönüþtür ';
$strImportFiles = 'Dosyalarý dönüþtür';
$strImportFinished = 'Dönüþtürme bitti';
$strInUse = 'kullanýmda';
$strIndex = 'Ýndeks';
$strIndexHasBeenDropped = '%s indeks\'i silindi.';
$strIndexName = 'Ýndeks ismi :';
$strIndexType = 'Ýndeks tipi :';
$strIndexWarningMultiple = '`%s` sütunu için birden fazla %s anahtarý yaratýldý. ';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ve INDEX anahtarlarýnýn ikisine birden `%s` sütunu için deðer verilemez.';
$strIndexWarningTable = '`%s` tablosunun indexleri ile ilgili sorunlar';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';
$strIndexes = 'Ýndeksler';
$strInnodbStat = 'InnoDB durumu';
$strInsecureMySQL = 'Konfigurasyon dosyanýz (þifresiz root) varsayýlan MySQL yetki dosyasýyla aynen uyuþan ayarlar içeriyor.MySQL sunucunuz bu varsayýlan ayarlarla çalýþýyor,dýþardan giriþe açýk,ve bu güvenlik açýðýný hemen düzeltmeniz gerekmektedir.';
$strInsert = 'Ekle';
$strInsertAsNewRow = 'Yeni satýr olarak ekle';
$strInsertBookmarkTitle = 'Lütfen bookmark baþlýðýný ekleyin'; 
$strInsertNewRow = 'Yeni satýr ekle';
$strInsertTextfiles = 'Tablo içine metin dosyasý ekle';
$strInsertedRowId = 'Satýr id\'si eklendi:';
$strInsertedRows = 'Eklenen satýrlar:';
$strInstructions = 'Talimatlar';
$strInternalNotNecessary = '* InnoDb\'nin içinde zaten bir iç iliþki var ise gerekli deðildir.';
$strInternalRelations = 'Ýç iliþkiler';

$strJapanese = 'Japonca';
$strJumpToDB = '&quot;%s&quot; veritabanýna git.';
$strJustDelete = 'Kullanýcýlarý yetki tablolarýndan sil .';
$strJustDeleteDescr = '&quot;silinmiþ&quot; kullanýcýlar, yetkiler yeniden yüklenmedikçe ,hala sunucuya normaldeki gibi eriþilebilecek ';

$strKeepPass = 'Þifreyi deðiþtirme';
$strKeyname = 'Anahtar ismi';
$strKill = 'Kapat';
$strKorean = 'Korece';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX seçenekleri';
$strLandscape = 'Peyzaj';
$strLatexCaption = 'Tablo baþlýðý';
$strLatexContent = '__TABLE__ tablosunun içeriði';
$strLatexContinued = '(devam eden)';
$strLatexContinuedCaption = 'devam eden tablo baþlýðý';
$strLatexIncludeCaption = 'Tablo baþlýðýný içer';
$strLatexLabel = 'Etiket anahtarý';
$strLatexStructure = '__TABLE__ tablosunun yapýsý';
$strLatvian = 'Litvanyaca';
$strLengthSet = 'Boyut/Deðerler*';
$strLimitNumRows = 'Sayfa baþýna kayýt sayýsý :';
$strLineFeed = 'Satýr: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Satýr sonu';
$strLinkNotFound = 'Link bulunamadý';
$strLinksTo = 'Linkler->';
$strLithuanian = 'Litvanyaca';
$strLoadExplanation = 'En iyi yöntem varsayýlan olarak iþaratlenmiþ,fakat hata olursa deðiþtirebilirsiniz.';
$strLoadMethod = 'YÜKLEME yöntemi';
$strLocalhost = 'Lokal';
$strLocationTextfile = 'Dosyadan yükle';
$strLogPassword = 'Þifre:';
$strLogServer = 'Sunucu';
$strLogUsername = 'Kullanýcý Adý:';
$strLogin = 'Login';
$strLoginInformation = 'Login bilgisi';
$strLogout = 'Çýkýþ';

$strMIMETypesForTable = 'TABLO MIME TÝPLERÝ';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-tip';
$strMIME_available_mime = 'Uygun MIME-tipleri';
$strMIME_available_transform = 'Uygun dönüþümler';
$strMIME_description = 'Tanýmlama';
$strMIME_nodescription = 'Bu dönüþüm için uygun bilgi bulunmamaktadýr.<br />Lütfen yazara %s ne yapar diye sorun';
$strMIME_transformation = 'Tarayýcý dönüþümü';
$strMIME_transformation_note = 'Uygun dönüþüm seçeneklerinin listesi ve onlarýn MIME-tip dönüþümleri için, %sdönüþüm tanýmlamarý%s\'na týklayýn';
$strMIME_transformation_options = 'Dönüþüm seçenekleri';
$strMIME_transformation_options_note = 'Lütfen dönüþüm seçenekleri için deðerleri bu þekili kullanarak giriniz: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Backslash ("\") veya tek týrnak ("\'") kullamanýz gerekiyorsa, þu þekilde kullanýn : \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'Ýtalik olarak yazýlmýþ MIME-tipleri ayrý bir dönüþüm fonksiyonuna sahip deðildir.';
$strMaximumSize = 'En büyük boyut: %s%s';
$strModifications = 'Deðiþiklikler kaydedildi';
$strModify = 'Deðiþtir';
$strModifyIndexTopic = 'Indeks düzenle';
$strMoreStatusVars = 'Diðer durum deðiþkenleri:';
$strMoveTable = 'Tabloyu (veritabaný<b>.</b>tablo) taþý :';
$strMoveTableOK = '%s tablosu %s üzerine taþýndý.';
$strMoveTableSameNames = 'Tabloyu aynýsýna taþýyamýyor!';
$strMultilingual = 'çoklu dil';
$strMustSelectFile = 'Eklemek istediðiniz dosyayý seçmeniz gerekir.';
$strMySQLCharset = 'MySQL karakter seti';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL baðlantý karþýlaþtýrmasý';
$strMySQLReloaded = 'MySQL yeniden yüklendi.';
$strMySQLSaid = 'MySQL çýktýsý: ';
$strMySQLServerProcess = ' MySQL %pma_s1%  %pma_s2% üzerinde %pma_s3% olarak çalýþýyor';
$strMySQLShowProcess = 'Ýþlemleri göster';
$strMySQLShowStatus = 'MySQL çalýþma zamaný bilgisini göster';
$strMySQLShowVars = 'MySQL sistem deðiþkenlerini göster';

$strName = 'Ýsim';
$strNeedPrimaryKey = 'Bu tablo için birincil anahtar tanýmlamanýz gerekir.';
$strNext = 'Sonraki';
$strNo = 'Hayýr';
$strNoActivity = '%s veya daha fazla saniye boyunca hiçbir iþlem yapýlmadý, lütfen yeniden giriþ yapýnýz';
$strNoDatabases = 'Veritabaný yok';
$strNoDatabasesSelected = 'Veritabaný seçilmedi.';
$strNoDescription = 'Tanýmlama yok';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" cümlesi burada kullanýlamaz.';
$strNoExplain = 'SQL açýklamasýný yapma';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin frame destekli bir tarayýcý ile daha iyi çalýþmaktadýr...';
$strNoIndex = 'Indeks tanýmlanmadý!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Indeks kýsmý tanýmlanmadý!';
$strNoModification = 'Deðiþiklik yok';
$strNoOptions = 'Bu düzenin seçeði yok';
$strNoPassword = 'Þifre yok';
$strNoPermission = 'Web sunucusu %s dosyasýný kaydetmek için izne sahip deðil.';
$strNoPhp = ' PHP kodsuz';
$strNoPrivileges = 'Buna yetkiniz yok';
$strNoQuery = 'SQL sorgusu yok!';
$strNoRights = 'Burada bulunmak için yeterli haklara sahip deðilsiniz!';
$strNoRowsSelected = 'Satýr seçilmedi';
$strNoSpace = '%s dosyasýný kaydetmek için yeterli alan yok.';
$strNoTablesFound = 'Veritabanýnda tablo bulunamadý.';
$strNoThemeSupport = 'Tema desteði bulunmuyor,lütfen ayarlarý ve/veya %s dizinindeki temalarýnýzý kontrol ediniz';
$strNoUsersFound = 'Kullanýcý(lar) bulunamadý.';
$strNoValidateSQL = 'SQL doðrulamasýný yapma';
$strNone = 'Hiçbiri';
$strNotNumber = 'Lütfen bir sayý giriniz!';
$strNotOK = 'Tamam deðil';
$strNotSet = '<b>%s</b> tablosu bulunamadý veya %s içinde tanýmlanmadý';
$strNotValidNumber = ' geçerli bir satýr sayýsý deðil!';
$strNull = 'Boþ';
$strNumSearchResultsInTable = '<b><font color=\'blue\'>%s</font></b> ( <b>%s</b> tablosu içinde aramanýza uyan kayýt sayýsý ) ';
$strNumSearchResultsTotal = 'Toplam: %s eþleþim';
$strNumTables = 'Tablolar';

$strOK = 'Tamam';
$strOftenQuotation = 'Sýk kullanýlan aktarma iþaretleri.SEÇÝME BAÐLI,sadece <b>char</b> ve <b>varchar</b> alanlarýnýn kapatma karakteri ile çevreleneceði anlamýna gelir..';
$strOperations = 'Ýþlemler';
$strOperator = 'Ýþlemci';
$strOptimizeTable = 'Tabloyu optimize et';
$strOptionalControls = 'Özel karakterleri yazmak ve okumak için kontroller.Opsiyonel';
$strOptionally = 'Seçime Baðlý';
$strOr = 'veya';
$strOverhead = 'Kullanýlamayan Veri';
$strOverwriteExisting = 'Mevcut dosyalarýn üzerine yaz!';

$strPHP40203 = ' Ciddi bir multi-byte strings (mbstring) hatasýna sahip olan PHP 4.2.3 kullanýyorsunuz,. PHP hata raporu 19404\' e bakýnýz. Bu sürümün phpMyAdmin\'le kullanýlmasý önerilmez.';
$strPHPVersion = 'PHP Sürümü';
$strPageNumber = 'Sayfa numarasý:';
$strPaperSize = 'Kaðýt boyu';
$strPartialText = 'Kýsmi Metinler';
$strPassword = 'Þifre';
$strPasswordChanged = '%s için þifre baþarýyla deðiþtirildi.';
$strPasswordEmpty = 'Þifre alaný doldurulmadý!';
$strPasswordHashing = 'Þifre Hash yöntemi'; 
$strPasswordNotSame = 'Girilen þifreler ayný deðil!';
$strPdfDbSchema = ' "%s" veritabanýnýn þemasý - Sayfa %s';
$strPdfInvalidTblName = ' "%s" tablosu bulunamýyor !';
$strPdfNoTables = 'Tablo yok';
$strPerHour = 'saat baþýna';
$strPerMinute = 'dakika baþýna';
$strPerSecond = 'saniye baþýna';
$strPersian = 'Farsça';
$strPhoneBook = 'telefon defteri';
$strPhp = 'PHP kodu oluþtur';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin yardým';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt>\' nin deðeri konfigurasyon dosyasýnýn içinde verilmelidir!';
$strPolish = 'Lehce';
$strPortrait = 'Portre';
$strPos1 = 'Baþlangýç';
$strPrevious = 'Önceki';
$strPrimary = 'Birincil';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Birincil anahtar silindi';
$strPrimaryKeyName = 'PRIMARY KEY TEK olmalýdýr!';
$strPrimaryKeyWarning = '# PRIMARY <b>sadece</b> birincil bir anahtarýn ismi <b>olmalýdýr!</b>';
$strPrint = 'Yazdýr';
$strPrintView = 'Yazýcý görüntüsü';
$strPrintViewFull = 'Yazýcý görüntüsü (tüm metin)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'GRANT hariç tüm yetkileri içerir.';
$strPrivDescAlter = 'Varolan tablonun yapýsýnýn deðiþtirilmesine izin verir.';
$strPrivDescCreateDb = 'Yeni veritabanlarý ve tablolarýn oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Yeni tablolarýn oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Geçici tablolara oluþturulmasýna izin verir.';
$strPrivDescDelete = 'Veri silinmesine izin verir.';
$strPrivDescDropDb = 'Veritabanlarý ve tablolarýn kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescDropTbl = 'Tablolarýn kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescExecute = 'Kaydedilmiþ yordamlarýn çalýþtýrýlmasýna izin verir.; Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescFile = 'Data import ve export\'una izin verir.';
$strPrivDescGrant = 'Ýmtiyaz tablolarýný yeniden yüklemeden yeni kullanýcý ve yetki eklenmesine izin verir.';
$strPrivDescIndex = 'Ýndekslerin yaratýlmasýna ve kaldýrýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescInsert = 'Verinin eklenmesine ve yer deðiþtirilmesine izin verir.';
$strPrivDescLockTables = 'Geçerli iþlem için tablolarýn kilitlenmesine izin verir.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Kullanýcýnýn saat baþýna açabileceði baðlantýyý sýnýrlar.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Kullanýcýnýn saat baþýna sunucuya gönderebileceði sorgu sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Kullanýcýnýn,saat baþýna çalýþtýrabileceði,herhangi bir tablo veya veritabaný deðiþtiren komut sayýsýný sýnýrlar.';
$strPrivDescProcess3 = 'Diðer kullanýcýlarýn iþlemlerinin kapatýlmasýna izin verir.';
$strPrivDescProcess4 = 'Ýþlem listesindeki bütün sorgularýn görüntülenmesine izin verir.';
$strPrivDescReferences = 'Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
$strPrivDescReload = 'Sunucu ayarlarýnýn yeniden yüklenmesine ve önbelleðin silinmesine izin verir';
$strPrivDescReplClient = 'Kullanýcýlara Slave ve Master\'larýn nerede olduðunu sorma hakkýný verir.';
$strPrivDescReplSlave = 'Kopya slave\'ler için gerekli.';
$strPrivDescSelect = 'Veri okunmasýna izin ver.';
$strPrivDescShowDb = 'Bütün veritabanlarý listesine eriþim verir.';
$strPrivDescShutdown = 'Sunucunun kapatýlmasýna izin ver.';
$strPrivDescSuper = 'Maksimum baðlantý sayýsý aþýlsa bile baðlanmasýna izin ver;Global deðiþkenleri saptamak veya diðer kullanýcýlarýn iþlemlerini sonlandýrmak gibi bir çok yönetim iþlemi için gereklidir.';
$strPrivDescUpdate = 'Veri deðiþtirilmesine izin ver.';
$strPrivDescUsage = 'Ýmtiyaz yok.';
$strPrivileges = 'Ýmtiyazlar';
$strPrivilegesReloaded = 'Ayrýcalýklar baþarýyla yüklendi.';
$strProcesslist = 'Ýþlem listesi';
$strPutColNames = 'Ýlk satýrda alan isimlerini koy';

$strQBE = ' Sorgula';
$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQueryFrame = 'Sorgu penceresi';
$strQueryOnDb = '<b>%s</b> veritabanýnda SQL sorgusu&nbsp;:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL geçmiþi';
$strQueryStatistics = '<b>Sorgu istatistikleri</b>: Baþlangýçtan bu yana sunucuya <b>%s</b> sorgu gönderildi.';
$strQueryTime = 'Sorgu %01.4f san sürdü';
$strQueryType = 'Sorgu þekli';
$strQueryWindowLock = 'Pencere dýþýndan bu sorgunun üzerine yazma';

$strReType = 'Yeniden gir';
$strReceived = 'Alýndý';
$strRecords = 'Kayýtlar';
$strReferentialIntegrity = 'Referans bütünlüðünü kontrol et.';
$strRefresh = 'Yenile';
$strRelationNotWorking = 'Ýliþkili tablolarla çalýþmada kullanýlan ekstra özellikler kapatýldý.Nedenini öðrenmek için %sburaya%s týklayýnýz...';
$strRelationView = 'Ýliþki görünümü';
$strRelationalSchema = 'Ýliþki þemasý';
$strRelations = 'Ýliþkiler';
$strRelationsForTable = 'TABLO ÝLÝÞKÝLERÝ';
$strReloadFailed = 'MySQL yeniden yüklenmesi gerçekleþtirilemedi.';
$strReloadMySQL = 'MySQL\' i yeniden yükle';
$strReloadingThePrivileges = 'Ýmtiyazlarý yeniden yüklüyor';
$strRemoveSelectedUsers = 'Seçili kullanýcýlarý kaldýr';
$strRenameDatabaseOK = '%s veritabaný %s olarak yeniden adlandýrýldý';
$strRenameTable = 'Tabloyu yeniden adlandýr';
$strRenameTableOK = '%s tablosu %s olarak yeniden adlandýrýldý';
$strRepairTable = 'Tablo\'yu onar';
$strReplace = 'Yerdeðiþtir';
$strReplaceNULLBy = 'NULL \' u bununla yerdeðiþtir';
$strReplaceTable = 'Tablo verisini bir dosyadaki ile deðiþtir';
$strReset = 'Sýfýrla';
$strResourceLimits = 'Kaynak sýnýrlarý';
$strRevoke = 'Geçersiz kýl';
$strRevokeAndDelete = 'Kullanýcýlardaki tüm etkin yetkileri geçersiz kýl ve sonra sil..';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Kullanýcýlar yeniden yüklenene kadar hala KULLANIM ayrýcalýðýna sahip olacaklar.';
$strRevokeMessage = '%s\'in önceliklerini kaldýrdýnýz';
$strRomanian = 'Romence';
$strRowLength = 'Satýr boyu';
$strRowSize = ' Satýr boyutu ';
$strRows = 'Satýr';
$strRowsFrom = 'kayýt : Baþlayacaðý kayýt :';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'yatay (döndürülmüþ baþlýklar)';
$strRowsModeHorizontal = 'yatay';
$strRowsModeOptions = '%s olarak göster ve %s hücre sonra baþlýðý tekrarla.';
$strRowsModeVertical = 'dikey';
$strRowsStatistic = 'Satýr istatistiði';
$strRunQuery = 'Sorguyu çalýþtýr';
$strRunSQLQuery = '<b>%s</b> veritabaný üzerinde sorgu çalýþtýr';
$strRunning = '# %s üzerinde çalýþýyor...';
$strRussian = 'Rusça';

$strSQL = 'SQL sorgusu';
$strSQLExportType = 'Export tipi';
$strSQLOptions = 'SQL seçenekleri';
$strSQLParserBugMessage = 'SQL yorumlayýcýsýnda bir hata bulma ihtimaliniz var.Lütfen sorgunuzu dikkatli bir þekilde gözden geçiriniz,ve týrnaklar doðru ve yanlýþ yazýlmamýþ kontrol ediniz.Diðer olasý hata nedenleri metin alanýna alabileceði boyuttan daha büyük bir dosya yüklüyor olma ihtimalinizdir.Sorgunuzu MySQL komut satýrý arayüzünde de deneyebilirsiniz..MySQL sunucu hata çýktýsý,var ise,hatayý manýzda size yardýmcý olabilir.Hala sorunlarýnýz varsa veya komut satýrý arayüzü çalýþýrken,yorumlayýcý hata veriyorsa,lütfen SQL sorgu giriþinizi hata yaratan tek bir sorguya indirgeyin,ve aþaðýdaki CUT bölümü veri yýðýný ile birlikte hata raporunu bildiriniz:';
$strSQLParserUserError = 'SQL sorgunuzda bir hata varmýþ gibi gözüküyor.MySQL sunucu hata çýktýsý,var ise,hatayý bulmanýzda size yardýmcý olabilir.';
$strSQLQuery = 'SQL sorgusu';
$strSQLResult = 'SQL sonucu';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Geçersiz tanýmlayýcý';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Kapatýlmamýþ týrnak';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Bilinmeyen noktalama iþareti';
$strSave = 'Kaydet';
$strSaveOnServer = 'Sunucuda %s dizininin içinde kaydet';
$strScaleFactorSmall = 'Çarpan faktörü sayfadaki þema için çok küçük';
$strSearch = 'Ara';
$strSearchFormTitle = 'Veritabanýnda ara';
$strSearchInTables = 'Tablo içinde ara :';
$strSearchNeedle = 'Aranacak kelime veya deðerler ( joker: "%" ):';
$strSearchOption1 = 'kelimelerin en azýndan biri';
$strSearchOption2 = 'bütün kelimeler';
$strSearchOption3 = 'tam eþleþim';
$strSearchOption4 = 'normal deyim gibi';
$strSearchResultsFor = ' "%s" %s için arama sonuçlarý:';
$strSearchType = '<b>BUL </b> :';
$strSecretRequired = 'Ayar dosyasý için gizli bir þifre gerekiyor (blowfish_secret).';
$strSelectADb = ' Lütfen bir veritabaný seçiniz';
$strSelectAll = 'Tümünü seç';
$strSelectBinaryLog = 'Görüntülemek istediðiniz binari kaydýný seçiniz'; 
$strSelectFields = 'Alan seç (en az bir)';
$strSelectNumRows = 'sorgu içerisinde';
$strSelectTables = 'Tablolarý seç';
$strSend = 'Dosya olarak kaydet';
$strSent = 'Gönderildi';
$strServer = 'Sunucusu';
$strServerChoice = 'Server seçimi';
$strServerNotResponding = 'Sunucu yanýt vermiyor';
$strServerStatus = 'Çalýþma bilgisi';
$strServerStatusUptime = 'Bu MySQL sunucusunun çalýþma süresi : %s <br /> Baþlama Zamaný: %s ';
$strServerTabProcesslist = 'Ýþlemler';
$strServerTabVariables = 'Deðiþkenler';
$strServerTrafficNotes = '<b>Sunucu Yoðunluðu</b>: Bu tablolar baþlama zamanýndan bu yana MySQL sunucusunun network yoðunluðunu gösterir.';
$strServerVars = 'Sunucu deðiþkenleri ve ayarlarý';
$strServerVersion = 'Server sürümü';
$strSessionValue = 'Oturum deðeri';
$strSetEnumVal = 'Eðer alan tipi "enum" veya "set" ise verileri þu formata göre giriniz: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Eðer bu deðerler arasýna backslash ("\") veya tek týrnak koymanýz gerekirse (\'),bunun için backslash kullanýn.Mesela: \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\') gibi.';
$strShow = 'Göster';
$strShowAll = 'Tümünü göster';
$strShowColor = 'Rengi göster';
$strShowDatadictAs = 'Veri sözlüðü formatý';
$strShowFullQueries = 'Sorgularýn tümünü göster';
$strShowGrid = 'Izgarayý göster';
$strShowPHPInfo = 'PHP bilgisini göster';
$strShowTableDimension = 'Tablolarýn';
$strShowTables = 'Tablolarý göster';
$strShowThisQuery = 'Sorguyu burada yine göster.';
$strShowingRecords = 'Kayýtlarý gösteriyor...';
$strSimplifiedChinese = 'Basitleþtirilmiþ Çince';
$strSingly = '( birer birer )';
$strSize = 'Boyut';
$strSlovak = 'Slovakça';
$strSlovenian = 'Slovence';
$strSort = 'Sýrala';
$strSortByKey = 'Anahtara göre sýrala';
$strSpaceUsage = 'Kullanýlan alan';
$strSpanish = 'Ýspanyolca';
$strSplitWordsWithSpace = 'Kelimelerin arasýnda boþluk olmalýdýr (" ").';
$strStatCheckTime = 'Son kontrol';
$strStatCreateTime = 'Oluþturulma';
$strStatUpdateTime = 'Son güncellenme';
$strStatement = 'Durum';
$strStatus = 'Durum';
$strStrucCSV = 'CSV verisi';
$strStrucData = 'Yapý ve Veri';
$strStrucDrop = 'DROP TABLE ekle';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel verisi için CSV';
$strStrucNativeExcel = 'MS Excel verisi';
$strStrucOnly = 'Sadece yapý';
$strStructPropose = 'Tablo yapýsýný analiz et.';
$strStructure = 'Yapý';
$strSubmit = 'Onayla';
$strSuccess = 'SQL sorgunuz baþarýyla çalýþtýrýlmýþtýr';
$strSum = 'toplam';
$strSwedish = 'Ýsveçce';
$strSwitchToDatabase = 'Kopyalanmýþ veritabanýný kullan.'; 
$strSwitchToTable = 'Kopyalanmýþ tabloya geç';

$strTable = 'Tablo:';
$strTableComments = 'Tablo yorumlarý';
$strTableEmpty = 'Tablo ismi boþ!';
$strTableHasBeenDropped = '%s tablosu kaldýrýlmýþtýr';
$strTableHasBeenEmptied = '%s tablosu boþaltýlmýþtýr';
$strTableHasBeenFlushed = '%s tablosu baþarýyla kapatýlmýþtýr.';
$strTableMaintenance = 'Tablo bakýmý';
$strTableOfContents = 'Ýçerik tablosu';
$strTableOptions = 'Tablo ayarlarý';
$strTableStructure = 'Tablo yapýsý :';
$strTableType = 'Tablo tipi';
$strTables = '%s tablo';
$strTakeIt = 'Seç';
$strTblPrivileges = 'Tabloya özgü yetkiler';
$strTextAreaLength = 'Boyutu nedeniyle,<br /> bu alan düzenlenmeyebilir ';
$strThai = 'Thai';
$strTheContent = 'Dosyanýzýn içeriði eklendi.';
$strTheContents = 'Dosyanýn içeriði tablonun içeriðini ayný birincil veya unique anahtar deðerli sütunlar için yer deðiþtirir..';
$strTheTerminator = 'Alan bitimini belirten iþaret.';
$strTheme = 'Tema / Sitil';
$strThisHost = 'Bu host ';
$strThisNotDirectory = 'Bu bir dizin deðildi';
$strThreadSuccessfullyKilled = '%s iþlemi baþarýyla sonlandýrýldý.';
$strTime = 'Zaman';
$strToggleScratchboard = 'scratchboard\a geç';
$strTotal = 'toplam';
$strTotalUC = 'Toplam';
$strTraditionalChinese = 'Geleneksel Çince';
$strTraditionalSpanish = 'Geleneksel Ýspanyolca';
$strTraffic = 'Yoðunluk';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Bir alandaki binari veriyi yüklemek için link göster.Ýlk seçenek binari dosya adýdýr.Ýkinci seçenek ise dosya adýný içeren tablo satýrýrýn olasý alan adýdýr.Ýkinci bir seçenek istiyorsanýz ilk seçeneði boþ býrakmalýsýnýz.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Týklanabilir bir thumbnail gösterir; seçenekler: pixel olarak geniþlik,yükseklik (orijinal oran korunur)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Bu resime direkt bir link gösterir (direct blob yüklemesi...).';
$strTransformation_image_png__inline = 'jpeg resmini gör: satýriçi';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Bir TIME, TIMESTAMP veya DATETIME alaný alýr ve varsayýlan tarih formatý bilgilerinizle onu yeniden biçimlendirir.Ýlk seçenek zamangösterimi(timestamp)\'ne eklenecek bir offset(saat olarak)\'tir.(Varsayýlan: 0).Ýkinci seçenek PHP\'nin strftime() fonksiyonu için uygun olan parametrelere göre farklý bir zamangösterimi(timestamp)\'dir.';
$strTransformation_text_plain__external = 'Dýþ bir uygulama çalýþtýrýr ve alanverisini standart giriþ yoluyla besler.Uygulamanýn standart çýktýsý döner.Varsayýlan hoþ bir HTML çýktýsý veren Tidy(Düzenli)\'dir..Güvenlik nedeniyle libraries/transformations/text_plain__external.inc.php dosyasýný elle düzenlemeniz ve çalýþmasýna izin vereceðiniz araçlarý eklemeniz gerekir.Ýlk seçenek;çalýþtýrmak istediðiniz program sayýsý,ikinci seçenek ise program için gerekli olan parametrelerdir.Üçüncü parametre ,eðer 1\'e setlenmiþse htmlspecialchars() fonksiyonunu kullanarak çýktýyý dönüþtürecektir(Varsayýlan: 1).Dördüncü bir parametre ise ,eðer 1\'e setlenmiþse NOWRAP(kaydýrma yok) kodu tüm hücreye eklenecek ve bütün çýktý yeniden düzenlenmeden görünecektir.(Varsayýlan :1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Alanýn orijinal biçimlendirmesini korur.Escaping(kaçýþ) yapýlmaz..';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Bir resim ve bir link gösterir,alan dosya ismini içerir;ilk seçenek "http://domain.com/" gibi bir yazým,ikinci seçenek pixel olarak geniþlik,üçüncüsü ise yüksekliktir.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Bir link ve dosya ismini içeren alaný gösterir;ilk seçenek "http://domain.com/" gibi bir gösterim,ikincisi ise link için bir baþlýktýr.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Sadece yazýnýn bir kýsmýný gösterir. Ýlk seçenek metin çýktýnýzýn nerede olduðunu tanýmlamak için kullanýlacak bir offset\'tir. (varsayýlan: 0).Ýkinci seçenek ne kadar metinin geri döndürüldüðünü belirten bir offset\'tir.. Eðer boþsa, bütün kalan metin geri döndürülür.Üçüncü seçenek bir substring döndürüldüðünde hangi karakterlerin çýktýnýn sonuna ekleneceðini tanýmlar(Varsayýlan:...) .';
$strTruncateQueries = 'Görülen sorgularý kýsalt';
$strTurkish = 'Türkçe';
$strType = 'Tip';

$strUkrainian = 'Ukraynaca';
$strUncheckAll = 'Hiçbirisini Seçme';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unique';
$strUnknown = 'bilinmeyen';
$strUnselectAll = 'Hiçbirisini seçme';
$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumlarý tablosunun nasýl güncellendiðini öðrenmek istiyorsanýz Dökümanlara bakýnýz.';
$strUpdatePrivMessage = '%s için olan yetkileri güncellediniz.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil güncellendi.';
$strUpdateQuery = 'Sorguyu güncelle';
$strUpgrade = '%s %s veya daha sonraki bir sürüme yükseltme yapmanýz gereklidir.';
$strUsage = 'Kullaným';
$strUseBackquotes = 'Tablo ve alan isimleri için ters týrnak " ` " iþaretini kullan';
$strUseHostTable = 'Host tablosunu kullan';
$strUseTabKey = 'Deðerden deðere geçmek için TAB tuþunu istediðiniz herhangi bir yere gitmek için CTRL+OK TUÞLARI\`ný kullanýn.';
$strUseTables = 'Tablolarý kullan';
$strUseTextField = 'Metin alanýný kullan';
$strUseThisValue = 'Bu deðeri kullan';
$strUser = 'Kullanýcý';
$strUserAlreadyExists = '%s kullanýcýsý zaten mevcut!';
$strUserEmpty = 'Kullanýcý ismi alaný doldurulmadý!';
$strUserName = 'Kullanýcý ismi';
$strUserNotFound = 'Seçili kullanýcý yetki tablosunda bulunamadý.';
$strUserOverview = 'Kullanýcý gözlem';
$strUsersDeleted = 'Seçili kullanýcýlar baþarýyla silindi.';
$strUsersHavingAccessToDb = '&quot;%s&quot; veritabanýna eriþimi olan kullanýcýlar';

$strValidateSQL = 'SQL\'i doðrula';
$strValidatorError = 'SQL onaylayýcýsý baþlatýlamadý.%sdökümanlar%s\'da belirtildiði gibi,gerekli php uzantýlarýnýn yüklenip yüklenilmediðini kontrol ediniz.';
$strValue = 'Deðer';
$strVar = 'Deðiþken';
$strViewDump = 'Tablo döküm þemasý';
$strViewDumpDB = 'Veritabaný döküm þemasý';
$strViewDumpDatabases = 'Veritabanlarý döküm þemasý';

$strWebServerUploadDirectory = 'web sunucu yükleme dizini';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Yükleme için belirttiðiniz dizine ulaþýlamýyor.';
$strWelcome = '%s sürümüne HOÞGELDÝNÝZ....';
$strWestEuropean = 'Batý Avrupa';
$strWildcard = 'joker';
$strWindowNotFound = 'Hedefteki tarayý penceresi güncellenemiyor...Baðlantýsý olan pencereyi kapattýnýz veya tarayýcýnýzýn güvenlik ayarlarý buna izin vermiyor';
$strWithChecked = 'Seçilileri:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Yorum yazýlmasý mümkün deðil.';
$strWritingRelationNotPossible = 'Ýliþki yazýlmasý mümkün deðil.';
$strWrongUser = 'Hatalý kullanýcý adý/parola. Eriþim engellendi.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Evet';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Not: Bu seçeneklerin 0\'a ayarlanmasý sýnýrý kaldýrýr..';
$strZip = '"ziplenmiþ"';

$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe