Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/slovenian-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: slovenian-iso-8859-2.inc.php,v 2.67 2005/03/30 19:24:24 lem9 Exp $ */

/* By: urska.colner, agenda d.o.o. <hide@address.com>, uros kositer, agenda d.o.o. <hide@address.com> */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = '.';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Tor', 'Sre', 'Èet', 'Pet', 'Sob');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Avg', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y ob %I:%M %p';
$timespanfmt = '%s dni, %s ur, %s minut in %s sekund';

$strAPrimaryKey = 'Na %s je dodan primarni kljuè';
$strAbortedClients = 'Prekinjeno';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vnesite absolutno pot do docSQL mape na stre¾niku';
$strAccessDenied = 'Dostop zavrnjen';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se je posku¹al povezati na MySQL stre¾nik, ki je zavrnil povezavo. Preverite, ali gostitelj, uporabni¹ko ime in geslo v datoteki config.inc.php ustrezajo podatkom administratorja MySQL stre¾nika.';
$strAction = 'Akcija';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj AUTO_INCREMENT vrednost';
$strAddConstraints = 'Dodaj omejitve';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Odstrani stolpec \'Polje\'';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/Odstrani vrstico \'Kriterij\'';
$strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj prilagojen komentar v glavo (\\n prelomi vrstice)';
$strAddIfNotExists = 'Dodaj ÈE NE OBSTAJA';
$strAddIntoComments = 'Dodaj med komentarje';
$strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije na naslednji podatkovni bazi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije na naslednji tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj iskalne pogoje (telo "where" stavka):';
$strAddToIndex = 'Dodaj indeksu &nbsp;%s&nbsp;stolpec(ce)';
$strAddUser = 'Dodaj novega uporabnika';
$strAddUserMessage = 'Dodali ste novega uporabnika.';
$strAddedColumnComment = 'Dodan komentar za stolpec';
$strAddedColumnRelation = 'Dodana relacija za stolpec';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Spremenjene vrstice:';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Nazaj na prej¹njo stran';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vstavi ¹e eno novo vrstico';
$strAfterInsertSame = 'Pojdi nazaj na stran';
$strAll = 'Vse/Vsi';
$strAllTableSameWidth = 'prika¾em vse tabele enake ¹irine?';
$strAlterOrderBy = 'Spremeni vrstni red prikaza tabele za';
$strAnIndex = 'Na %s je dodan indeks';
$strAnalyzeTable = 'Analiziraj tabelo';
$strAnd = 'In';
$strAny = 'Katerikoli';
$strAnyHost = 'Katerikoli gostitelj';
$strAnyUser = 'Katerikoli uporabnik';
$strArabic = 'Arabsko';
$strArmenian = 'Armensko';
$strAscending = 'Nara¹èajoèe';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèetku tabele';
$strAtEndOfTable = 'Na koncu tabele';
$strAttr = 'Atributi';
$strAutodetect = 'Samodejno zaznaj';
$strAutomaticLayout = 'Samodejna postavitev';

$strBack = 'Nazaj';
$strBaltic = 'Baltsko';
$strBeginCut = 'ZAÈETEK IZREZA';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinary = 'Binarno';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne urejaj';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli dostop do zaznamka vsem uporabnikom';
$strBookmarkDeleted = 'Zaznamek je odstranjen.';
$strBookmarkLabel = 'Nalepka';
$strBookmarkOptions = 'Mo¾nosti zaznamka';
$strBookmarkQuery = 'Oznaèena SQL-poizvedba';
$strBookmarkThis = 'Oznaèi to SQL-poizvedbo';
$strBookmarkView = 'Samo pogled';
$strBrowse = 'Prebrskaj';
$strBrowseForeignValues = 'Prebrskaj tuje vrednosti';
$strBulgarian = 'Bolgarsko';
$strBzError = 'phpMyAdmin ni uspel stisniti odlo¾enih podatkov zaradi neuporabne konènice Bz2 v tej razlièici php. Zelo dobro bi bilo, da v konfiguracijski datoteki za phpMyAdmin spremenite ukaz <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v <code>FALSE</code>. Èe ¾elite izvajati stiskanje s pomoèjo Bz2, boste morali posodobiti php v novej¹o razlièico. Za podrobnosti si oglejte php poroèilo o napaki %s.';
$strBzip = '"bzipano"';

$strCSVOptions = 'CSV mo¾nosti';
$strCalendar = 'Koledar';
$strCannotLogin = 'Ne morem se prijaviti v MySQL stre¾nik';
$strCantLoad = 'ne morem nalo¾iti podalj¹ka %s,<br />prosim preverite PHP konfiguracijo';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Ni mogoèe nalo¾iti iconv ali recode ekstenzij, ki so potrebne za pretvorbe kodnih tabel, konfigurirajte php tako, da bo omogoèal uporabo teh ekstenzij ali onemogoèite pretvarjanje kodnih tabel v phpMyAdmin.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksa ni mogoèe preimenovati v PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Ni mogoèe uporabljati iconv, libiconv ali recode_string funkcij, èeprav so ekstenzije normalno nalo¾ene. Preverite konfiguracijo php.';
$strCardinality = 'Kardinalnost';
$strCarriage = 'Znak za pomik na zaèetek vrste (Carriage return): \\r';
$strCaseInsensitive = 'ne razlikuj velikih in malih èrk';
$strCaseSensitive = 'razlikuj velike in male èrke';
$strCentralEuropean = 'Centralno evropsko';
$strChange = 'Spremeni';
$strChangeCopyMode = 'Ustvari novega uporabnika z enakimi pravicami in ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... obdr¾i starega.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbri¹i starega uporabnika s seznama uporabnikov ter ponovno nalo¾i njegove pravice.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbri¹i starega s seznama uporabnikov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... preklièi vse aktivne pravice starega uporabnika ter jih izbri¹i.';
$strChangeCopyUser = 'Spremeni prijavne informacije / Kopiraj uporabnika';
$strChangeDisplay = 'Izberite polje za prikaz';
$strChangePassword = 'Spremeni geslo';
$strCharset = 'Nabor znakov';
$strCharsetOfFile = 'Nabor znakov datoteke:';
$strCharsets = 'Nabori znakov';
$strCharsetsAndCollations = 'Nabori znakov in pravila za razvr¹èanje znakov';
$strCheckAll = 'Oznaèi vse';
$strCheckOverhead = 'Preveri prekoraèene';
$strCheckPrivs = 'Preveri privilegije';
$strCheckPrivsLong = 'Preveri privilegije za podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Preveri tabelo';
$strChoosePage = 'Izberite stran za urejanje';
$strColComFeat = 'Prikazovanje komentarjev stolpcev';
$strCollation = 'Pravilo za razvr¹èanje znakov';
$strColumnNames = 'Imena stolpcev';
$strColumnPrivileges = 'Privilegiji tipièni za stolpec';
$strCommand = 'Ukaz';
$strComments = 'Komentarji';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARJI ZA TABELO';
$strCompleteInserts = 'Popolne \'insert\' poizvedbe';
$strCompression = 'Stiskanje';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ni mogel prebrati konfiguracijske datoteke!<br />To se lahko zgodi, èe php pri prevajanju konfiguracijske datoteke najde napako ali pa ne najde datoteke.<br />Prosimo, odprite konfiguracijsko datoteko s povezavo, ki je navedena spodaj in preberite dobljeno sporoèilo o napaki. V veèini primerov gre za manjkajoèi narekovaj ali podpièje.<br />Èe dobite prazno stran, je vse v redu.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosimo, konfigurirajte koordinate za tabelo %s';
$strConnectionError = 'Povezava ni mogoèa: neveljavne nastavitve.';
$strConnections = 'Povezave';
$strConstraintsForDumped = 'Omejitve tabel za povzetek stanja';
$strConstraintsForTable = 'Omejitve za tabelo';
$strCookiesRequired = 'Èe ¾elite ¹e dalje uporabljati program, morate omogoèiti pi¹kotke.';
$strCopyTable = 'Kopiraj tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s je skopirana v %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Tabele ni mogoèe kopirati same vase!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ni uspel prekiniti teme %s. Verjetno je ¾e prekinjena.';
$strCreate = 'Ustvari';
$strCreateIndex = 'Ustvari indeks na&nbsp;%s&nbsp;stolpcih';
$strCreateIndexTopic = 'Ustvari nov indeks';
$strCreateNewDatabase = 'Ustvari novo podatkovno bazo';
$strCreateNewTable = 'Ustvari novo tabelo v podatkovni bazi %s';
$strCreatePage = 'Ustvari novo stran';
$strCreatePdfFeat = 'Ustvarjanje PDF datotek';
$strCreationDates = 'Datumi za ustvarjeno/posodobljeno/preverjeno';
$strCriteria = 'Kriteriji';
$strCroatian = 'Hrva¹ko';
$strCyrillic = 'Cirilica';
$strCzech = 'Èe¹ko';
$strCzechSlovak = 'Èe¹koslova¹ko';

$strDBComment = 'Komentar zbirke podatkov: ';
$strDBGContext = 'Kontekst';
$strDBGContextID = 'Kontekst ID';
$strDBGHits = 'Zadetki';
$strDBGLine = 'Vrstica';
$strDBGMaxTimeMs = 'Najveèji èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Najmanj¹i èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zadetek, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Skupni èas, ms';
$strDBRename = 'Preimenuj podatkovno bazo v';
$strDanish = 'Dansko';
$strData = 'Podatki';
$strDataDict = 'Podatkovni slovar';
$strDataOnly = 'Samo podatki';
$strDatabase = 'Podatkovna baza';
$strDatabaseEmpty = 'Ime podatkovne baze je prazno!';
$strDatabaseExportOptions = 'Mo¾nosti za izvoz baze podatkov';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Podatkovna baza %s je zavr¾ena.';
$strDatabaseNoTable = 'Ta baza podatkov ne vsebuje tabele!!';
$strDatabases = 'podatkovne baze';
$strDatabasesDropped = '%s podatkovne baze so uspe¹no zavr¾ene.';
$strDatabasesStats = 'Statistika podatkovnih baz';
$strDatabasesStatsDisable = 'Onemogoèi statistiko';
$strDatabasesStatsEnable = 'Omogoèi statistiko';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogoèitev statistike podatkovne baze lahko povzroèi moèno poveèan promet med spletnim in podatkovnim stre¾nikom.';
$strDbPrivileges = 'Privilegiji tipièni za podatkovno bazo';
$strDbSpecific = 'glede na zbirko podatkov';
$strDefault = 'Privzeto';
$strDefaultValueHelp = 'Za privzete vrednosti vnesite samo vrednosti, brez po¹evnice nazaj ali narekovaja, npr.: a';
$strDelOld = 'Trenutna stran vsebuje sklice na tabele, ki ne obstajajo veè. Ali ¾elite izbrisati te sklice?';
$strDelayedInserts = 'Uporabi zakasnjeno vstavljanje';
$strDelete = 'Izbri¹i';
$strDeleteAndFlush = 'Izbri¹i uporabnike in potem osve¾i privilegije.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'To je najbolj¹i naèin, vendar lahko osve¾evanje privilegijev traja nekaj èasa.';
$strDeleted = 'Vrstica je izbrisana';
$strDeletedRows = 'Izbrisane vrstice:';
$strDeleting = 'Bri¹em %s';
$strDescending = 'Padajoèe';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 'slovar';
$strDisabled = 'Onemogoèeno';
$strDisplayFeat = 'Prika¾i lastnosti';
$strDisplayOrder = 'Vrstni red prikaza:';
$strDisplayPDF = 'Prika¾i PDF shemo';
$strDoAQuery = 'Izvedi "query by example" (nadomestni znak: "%")';
$strDoYouReally = 'Ali res ¾elite ';
$strDocu = 'Dokumentacija';
$strDrop = 'Zavr¾i';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'S tem dejanjem boste UNIÈILI celotno bazo podatkov!';
$strDropSelectedDatabases = 'Zavr¾i izbrane podatkovne baze';
$strDropUsersDb = 'Izbri¹i podatkovne baze, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
$strDumpSaved = 'Dump je shranjen v datoteko %s.';
$strDumpXRows = 'Odlo¾i %s vrstic, zaèni z zapisom # %s.';
$strDumpingData = 'Odlo¾i podatke za tabelo';
$strDynamic = 'dinamièno';

$strEdit = 'Uredi';
$strEditPDFPages = 'Uredi PDF strani';
$strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
$strEffective = 'Uèinkovito';
$strEmpty = 'Izprazni';
$strEmptyResultSet = 'MySQL je vrnil kot rezultat prazno mno¾ico (npr. niè vrstic).';
$strEnabled = 'Omogoèeno';
$strEncloseInTransaction = 'Vkljuèi izvoz v transakcijo';
$strEnd = 'Konec';
$strEndCut = 'KONEC IZREZA';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnglish = 'Angle¹ko';
$strEnglishPrivileges = ' Opomba: Imena MySQL privilegijev so zapisana v angle¹èini ';
$strError = 'Napaka';
$strEstonian = 'Estonsko';
$strExcelEdition = 'Izdaja za Excel';
$strExcelOptions = 'Mo¾nosti za Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Izvedi izbrano poizvedbo';
$strExplain = 'Razlo¾i SQL stavek';
$strExport = 'Izvozi';
$strExtendedInserts = 'Raz¹irjene \'insert\' poizvedbe';
$strExtra = 'Dodatno';

$strFailedAttempts = 'Neuspeli poizkusi';
$strField = 'Polje';
$strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je zavr¾eno';
$strFields = 'Polja';
$strFieldsEmpty = ' ©tevec polj je prazen! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polja obdana z';
$strFieldsEscapedBy = 'Polja izognjena z';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polja zakljuèena z';
$strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s ¾e obstaja na stre¾niku, spremenite ime novi ali prepi¹ite obstojeèo datoteko.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Ne morem prebrati datoteke';
$strFileNameTemplate = 'Predloga datoteke';
$strFileNameTemplateHelp = 'Uporabi __DB__ za ime zbirke podatkov, __TABLE__ za ime tabele in mo¾nosti %sany strftime%s za navedbo èasa, pripone pa bodo dodane samodejno. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.';
$strFileNameTemplateRemember = 'Shrani predlogo';
$strFixed = 'fiksno';
$strFlushPrivilegesNote = 'Obvestilo: phpMyAdmin dobi podatke o uporabnikovih privilegijih iz MySQL tabel privilegijev. Vsebina teh tabel se lahko razlikuje od privilegijev, ki jih uporablja stre¾nik, èe so bile tabele roèno spremenjene. V tem primeru morate, preden nadaljujete, osve¾iti privilegije.';
$strFlushTable = 'Poèisti tabelo ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'V obliki manjka vrednost !';
$strFormat = 'Oblika';
$strFullText = 'Polna besedila';
$strFunction = 'Funkcija';

$strGenBy = 'Ustvaril';
$strGenTime = 'Èas nastanka';
$strGeneralRelationFeat = 'Splo¹ne lastnosti relacij';
$strGeorgian = 'Gruzijsko';
$strGerman = 'Nem¹ko';
$strGlobal = 'globalno';
$strGlobalPrivileges = 'Globalni privilegiji';
$strGlobalValue = 'Skupna vrednost';
$strGo = 'Izvedi';
$strGrantOption = 'Dovoli';
$strGreek = 'Gr¹ko';
$strGzip = '"gzipano"';

$strHasBeenAltered = 'je bil spremenjen(a).';
$strHasBeenCreated = 'je bil ustvarjen(a).';
$strHaveToShow = 'Za prikaz morate izbrati morate vsaj en stolpec';
$strHebrew = 'Hebrejsko';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Uradna domaèa stran phpMyAdmin';
$strHost = 'Gostitelj';
$strHostEmpty = 'Ime gostitelja je prazno!';
$strHungarian = 'Mad¾arsko';

$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Polno besedilo';
$strIfYouWish = 'Èe bi radi nalo¾ili samo nekatere stolpce tabele, jih navedite v seznamu, kjer jih loèite z vejico.';
$strIgnore = 'Prezri';
$strIgnoreInserts = 'Uporabi mo¾nost prezri vstavke';
$strIgnoringFile = 'Prezrl sem datoteko %s';
$strImportDocSQL = 'Uvozi docSQL datoteke';
$strImportFiles = 'Uvozi datoteke';
$strImportFinished = 'Uvoz konèan';
$strInUse = 'v uporabi';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s je zavr¾en';
$strIndexName = 'Ime indeksa&nbsp;:';
$strIndexType = 'Vrsta indeksa&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indeksi';
$strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguracijska datoteka vsebuje nastavitve (uporabnik root brez gesla), ki odgovarjajo privzetemu privlegiranemu raèunu MySQLa. MySQL stre¾nik teèe s privzetimi nastavitvami, zato je izpostavljen vdorom. Èimprej odpravite ti dve varnostni luknji.';
$strInsert = 'Vstavi';
$strInsertAsNewRow = 'Vstavi kot novo vrstico';
$strInsertNewRow = 'Vstavi novo vrstico';
$strInsertTextfiles = 'V tabelo vstavi podatke iz datoteke z besedilom';
$strInsertedRowId = 'Vstavljen id vrstice:';
$strInsertedRows = 'Vstavljene vrstice:';
$strInstructions = 'Navodila';
$strInternalNotNecessary = '* Notranja relacija je nepotrebna, èe obstaja tudi v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Notranje relacije';

$strJapanese = 'Japonsko';
$strJumpToDB = 'Preskoèi na podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Samo izbri¹i uporabnike iz tabel privilegijev.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Izbrisani&quot; uporabniki lahko ¹e vedno normalno dostopajo do stre¾nika, dokler ne osve¾ite privilegijev';

$strKeepPass = 'Ne spreminjaj gesla';
$strKeyname = 'Ime kljuèa';
$strKill = 'Prekini proces';
$strKorean = 'Korejsko';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Mo¾nosti za LaTeX';
$strLandscape = 'Le¾eèe';
$strLatexCaption = 'Ime tabele';
$strLatexContent = 'Vsebina tabele __TABLE__';
$strLatexContinued = '(nadaljevanje)';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadaljevanje imena tabele';
$strLatexIncludeCaption = 'Vkljuèi ime tabele';
$strLatexLabel = 'Oznaèi kljuè';
$strLatexStructure = 'Struktura tabele __TABLE__';
$strLengthSet = 'Dol¾ina/Vrednosti*';
$strLimitNumRows = '©tevilo vrstic na stran';
$strLineFeed = 'Pomik v novo vrsto (Linefeed): \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Vrstice zakljuèene z';
$strLinkNotFound = 'Povezave ni mogoèe najti';
$strLinksTo = 'Povezave z';
$strLithuanian = 'Litvansko';
$strLoadExplanation = 'Privzeto je izbrana najbolj¹a metoda, ki pa jo lahko v primeru neuspeha zamenjate.';
$strLoadMethod = 'LOAD metoda';
$strLocalhost = 'Lokalno';
$strLocationTextfile = 'Lokacija datoteke z besedilom';
$strLogPassword = 'Geslo:';
$strLogServer = 'Stre¾nik';
$strLogUsername = 'Uporabni¹ko ime:';
$strLogin = 'Prijava';
$strLoginInformation = 'Podatki o prijavi';
$strLogout = 'Odjava';

$strMIMETypesForTable = 'VRSTE MIME ZA TABELO';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-vrsta';
$strMIME_available_mime = 'Razpolo¾ljive MIME-vrste';
$strMIME_available_transform = 'Razpolo¾ljive pretvorbe';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_nodescription = 'Za to pretvorbo ni na voljo opisa.<br />Za funkcije %s se pozanimajte pri avtorju.';
$strMIME_transformation = 'Pretvorba z brskalnikom';
$strMIME_transformation_note = 'Seznam razpolo¾ljivih mo¾nosti pretvorbe in pretvorbe MIME-vrst boste videli, èe kliknete na %sopise transformacij%s';
$strMIME_transformation_options = 'Mo¾nosti pretvorbe';
$strMIME_transformation_options_note = 'Vrednosti za mo¾nosti pretvorbe vnesite v naslednji obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Èe ¾elite med vrednosti vnesti po¹evnico nazaj ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), morate pred ta znak postaviti (¹e eno) po¹evnico nazaj (npr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME-vrste, ki so napisano le¾eèe, nimajo lastne pretvorbene funkcije';
$strMaximumSize = 'Najveèja velikost: %s%s';
$strModifications = 'Spremembe so shranjene';
$strModify = 'Spremeni';
$strModifyIndexTopic = 'Spremeni indeks';
$strMoreStatusVars = 'Dodatne statusne spremenljivke';
$strMoveTable = 'Premakni tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s je bila premaknjena v %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Tabele ni mogoèe premakniti same vase!';
$strMultilingual = 'veèjezièno';
$strMustSelectFile = 'Izberite datoteko, ki jo ¾elite vstaviti.';
$strMySQLCharset = 'MySQL kodna tabela';
$strMySQLReloaded = 'MySQL ponovno nalo¾en.';
$strMySQLSaid = 'MySQL je vrnil: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% teèe na %pma_s2% kot %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Poka¾i procese';
$strMySQLShowStatus = 'Poka¾i tekoèe informacije o MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Poka¾i sistemske spremenljivke MySQL';

$strName = 'Ime';
$strNeedPrimaryKey = 'Doloèite primarni kljuè za to tabelo.';
$strNext = 'Naslednji';
$strNo = 'Ne';
$strNoDatabases = 'Brez podatkovnih baz';
$strNoDatabasesSelected = 'Ni izbranih podatkovnih baz.';
$strNoDescription = 'brez opisa';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" poizvedbe so izkljuèene.';
$strNoExplain = 'Preskoèi razlago SQL stavka';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin je prijaznej¹i z brskalnikom, ki podpira okvirje.';
$strNoIndex = 'Ni definiranega indeksa!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Ni definiranega dela indeksa!';
$strNoModification = 'Brez sprememb';
$strNoOptions = 'Za to obliko ni mo¾nosti';
$strNoPassword = 'Brez gesla';
$strNoPermission = 'Spletni stre¾nik nima dovoljenja za shranjevanje datoteke %s';
$strNoPhp = 'Brez kode PHP';
$strNoPrivileges = 'Brez privilegijev';
$strNoQuery = 'Brez SQL poizvedbe!';
$strNoRights = 'Nimate dovolj pravic, da bi bili sedaj tukaj!';
$strNoSpace = 'Ni dovolj prostora za shranjevanje datoteke %s.';
$strNoTablesFound = 'V podatkovni bazi ni mogoèe najti tabel.';
$strNoUsersFound = 'Ni mogoèe najti uporabnika(ov).';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi preverjanje pravilnosti SQL stavka';
$strNone = 'Brez';
$strNotNumber = 'To ni ¹tevilo!';
$strNotOK = 'Ni v redu';
$strNotSet = 'Tabele <b>%s</b> ni mogoèe najti ali pa ni v %s';
$strNotValidNumber = ' ni veljavna ¹tevilka vrstice!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s zadetek(ov) v tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Skupaj:</b> <i>%s</i> zadetek(ov)';
$strNumTables = 'Ttabel';

$strOK = 'V redu';
$strOftenQuotation = 'Pogosti narekovaji. OPCIJSKO pomeni, da so samo polja tipa \'char\' in \'varchar\' obdana s temi znaki.';
$strOperations = 'Operacije';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optimiraj tabelo';
$strOptionalControls = 'Opcijsko. Narekuje naèin pisanja in branja posebnih znakov.';
$strOptionally = 'OPCIJSKO';
$strOr = 'Ali';
$strOverhead = 'Prese¾ek';
$strOverwriteExisting = 'Prepi¹i obstojeèo(e) datoteko(e)';

$strPHP40203 = 'Uporabljate PHP 4.2.3, ki ima resne te¾ave z veèbitnimi stavki (mbstring). Glej PHP poroèilo o hro¹èu 19404. Ta verzija PHP ni priporoèljiva za uporabo s phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'Razlièica PHP';
$strPageNumber = '©tevilka strani:';
$strPaperSize = 'Velikost papirja';
$strPartialText = 'Delna besedila';
$strPassword = 'Geslo';
$strPasswordChanged = 'Geslo za %s je uspe¹no spremenjeno.';
$strPasswordEmpty = 'Geslo je prazno!';
$strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
$strPdfDbSchema = 'Shema podatkovne baze "%s" - Stran %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" ne obstaja!';
$strPdfNoTables = 'Ni tabel';
$strPerHour = 'na uro';
$strPerMinute = 'na minuto';
$strPerSecond = 'na sekundo';
$strPhoneBook = 'telefonski imenik';
$strPhp = 'Ustvari PHP kodo';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Ukaz <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> mora biti definiran v konfiguracijski datoteki!';
$strPortrait = 'Pokonèno';
$strPos1 = 'Zaèetek';
$strPrevious = 'Prej¹nji';
$strPrimary = 'Primarni';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni kljuè je zavr¾en';
$strPrimaryKeyName = 'Ime primarnega kljuèa mora biti... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora</b> biti ime <b>samo</b> primarnega kljuèa!)';
$strPrint = 'Natisni';
$strPrintView = 'Pogled postavitve tiskanja';
$strPrintViewFull = 'Pogled za tiskanje (s polnimi besedili)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Vsebuje vse privilegije razen GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Omogoèa spreminjanje strukture obstojeèih tabel.';
$strPrivDescCreateDb = 'Omogoèa ustvarjanje novih podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Omogoèa ustvarjanje novih tabel.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Omogoèa ustvarjanje zaèasnih tabel.';
$strPrivDescDelete = 'Omogoèa brisanje podatkov.';
$strPrivDescDropDb = 'Omogoèa brisanje podatkovnih baz in tabel.';
$strPrivDescDropTbl = 'Omogoèa brisanje tabel.';
$strPrivDescExecute = 'Omogoèa poganjanje shranjenih postopkov; V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescFile = 'Omogoèa uva¾anje in izva¾anje podatkov v datoteke.';
$strPrivDescGrant = 'Omogoèa dodajanje uporabnikov in privilegijev brez osve¾evanja privilegijev.';
$strPrivDescIndex = 'Omogoèa ustvarjanje in brisanje indeksov.';
$strPrivDescInsert = 'Omogoèa vstavljanje in zamenjavo podatkov.';
$strPrivDescLockTables = 'Omogoèa zaklepanje tabel za trenutno temo.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omeji ¹tevilo povezav, ki jih uporabnik lahko odpre v eni uri.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omeji ¹tevilo poizved, ki jih uporabnik lahko po¹lje stre¾niku v eni uri.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji ¹tevilo ukazov za spremembo tabel ali podatkovne baze, ki jih uporabnik lahko izvr¹i v eni uri.';
$strPrivDescProcess3 = 'Omogoèa ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescProcess4 = 'Omogoèa pregled popolnih poizvedb v spisku procesov.';
$strPrivDescReferences = 'V tej verziji MySQL nima pomena.';
$strPrivDescReload = 'Omogoèa osve¾evanje stre¾nikovih nastavitev in praznjenje stre¾nikovih predpomnilnikov.';
$strPrivDescReplClient = 'Da uporabniku pravico poizvedovati kje so njegovi nadrejeni / podrjeni stre¾niki.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za podrejene stre¾nike pri replikaciji.';
$strPrivDescSelect = 'Omogoèa branje podatkov.';
$strPrivDescShowDb = 'Omogoèa dostop do popolnega spiska podatkovnih baz';
$strPrivDescShutdown = 'Omogoèa uga¹anje stre¾nika.';
$strPrivDescSuper = 'Omogoèa priklaplanje tudi èe je ¾e dose¾eno najveèje dovoljeno ¹tevilo priklopov; Potrebno za veèino administrativnih nalog kot sta postavljanje globalnih spremenljivk in ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
$strPrivDescUpdate = 'Omogoèa spreminjanje podatkov.';
$strPrivDescUsage = 'Brez privilegijev.';
$strPrivileges = 'Privilegiji';
$strPrivilegesReloaded = 'Uspe¹no sem osve¾il privilegije.';
$strProcesslist = 'Seznam procesov';
$strPutColNames = 'Postavi imena polj v prvo vrstico';

$strQBE = 'Poizvedba';
$strQBEDel = 'Bri¹i';
$strQBEIns = 'Vstavi';
$strQueryFrame = 'Okno za iskanje';
$strQueryOnDb = 'SQL-poizvedba na podatkovni bazi <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-zgodovina';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika poizvedbe</b>: Od zagona je bilo stre¾niku poslanih %s poizvedb.';
$strQueryTime = 'Poizvedba je potrebovala %01.4f s';
$strQueryType = 'Vrsta poizvedbe';
$strQueryWindowLock = 'Ne prepi¹i te poizvedbe od zunaj';

$strReType = 'Ponovno vnesi';
$strReceived = 'Prejeto';
$strRecords = 'Zapisi';
$strReferentialIntegrity = 'Preveri referenèno integriteto:';
$strRelationNotWorking = 'Dodatne funkcije za delo s povezanimi tabelami so bile izkjuèene. Èe ¾elite izvedeti zakaj, kliknite %stukaj%s.';
$strRelationView = 'Pogled relacij';
$strRelationalSchema = 'Relacijska shema';
$strRelations = 'Relacije';
$strRelationsForTable = 'RELACIJE ZA TABELO';
$strReloadFailed = 'Ponovno nalaganje MySQL ni uspelo.';
$strReloadMySQL = 'Ponovno nalo¾i MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Osve¾ujem privilegije';
$strRemoveSelectedUsers = 'Izbri¹i izbrane uporabnike';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza podatkov %s je preimenovana v %s';
$strRenameTable = 'Preimenuj tabelo v';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s je preimenovana v %s';
$strRepairTable = 'Popravi tabelo';
$strReplace = 'Zamenjaj';
$strReplaceNULLBy = 'Zamenjaj NULL z';
$strReplaceTable = 'Podatke v tabeli zamenjaj z datoteko';
$strReset = 'Ponastavi';
$strResourceLimits = 'Omejitve virov';
$strRevoke = 'Odvzemi';
$strRevokeAndDelete = 'Odvzemi uporabnikom aktivne privilegije in jih potem izbri¹i.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Uporabniki bodo ¹e vedno imeli USAGE privilegije, dokler ne osve¾ite privilegijev.';
$strRevokeMessage = 'Odvzeli ste privilegije za %s';
$strRowLength = 'Dol¾ina vrstice';
$strRowSize = ' Velikost vrstice ';
$strRows = 'Vrstice';
$strRowsFrom = 'vrstice naprej od zapisa #';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (zasukani naslovi)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodoravnem';
$strRowsModeOptions = 'v %s naèinu in ponovi glavo po %s celicah';
$strRowsModeVertical = 'navpiènem';
$strRowsStatistic = 'Statistika vrstic';
$strRunQuery = 'Izvedi poizvedbo';
$strRunSQLQuery = 'Izvedi SQL poizvedbo/poizvedbe na podatkovni bazi %s';
$strRunning = 'teèe na %s';
$strRussian = 'Rusko';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Vrsta izvoza';
$strSQLOptions = 'SQL mo¾nosti';
$strSQLParserBugMessage = 'Obstaja mo¾nost, da ste v SQL razèlenjevalniku naleteli na hro¹èa. Temeljito preglejte poizvedbo in preverite, èe so citati pravilni in èe se ujemajo. Mo¾no je tudi, da prena¹ate binarno datoteko, ki je izven podroèja besedila citata. Poizvedbo lahko preizkusite tudi na vmesniku ukazne vrstice MySQL. Èe je stre¾nik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju te¾av. Èe se bodo te¾ave nadaljevale, ali èe razèlenjevalniku ne uspe tam, kjer vmesniku ukazne vrstice uspe, potem zmanj¹ajte vne¹eno SQL poizvedbo na tisto poizvedbo, ki povzroèa te¾ave in po¹ljite poroèilo o napaki skupaj s podatki iz spodnjega odseka IZREZA.';
$strSQLParserUserError = 'Izgleda, da je v SQL poizvedbi pri¹lo do napake. Èe je stre¾nik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju te¾av.';
$strSQLQuery = 'SQL-poizvedba';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neveljavni identifikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Odprt citat';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznan niz loèil';
$strSave = 'Shrani';
$strSaveOnServer = 'Shrani na stre¾nik, v imenik %s';
$strScaleFactorSmall = 'Faktor poveèava je premajhen, da bi spravili shemo na eno stran';
$strSearch = 'Iskanje';
$strSearchFormTitle = 'I¹èi v podatkovni bazi';
$strSearchInTables = 'V tabelah:';
$strSearchNeedle = 'Iskane besede ali vrednosti (nadomestni znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'katerokoli besedo';
$strSearchOption2 = 'vse besede';
$strSearchOption3 = 'toèno doloèeno frazo';
$strSearchOption4 = 'kot \'regular expression\'';
$strSearchResultsFor = 'Rezultati iskanja "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Najdi:';
$strSecretRequired = 'Konfiguracijski datoteki morate sedaj doloèiti skrivno geslo (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosimo, izberite podatkovno bazo';
$strSelectAll = 'Izberi vse';
$strSelectFields = 'Izberite polja (vsaj eno):';
$strSelectNumRows = 'in poizvedba';
$strSelectTables = 'Izberi tabele';
$strSend = 'Shrani kot datoteko';
$strSent = 'Poslano';
$strServer = 'Stre¾nik';
$strServerChoice = 'Izbira stre¾nika';
$strServerStatus = 'Podatki o izvajanju';
$strServerStatusUptime = 'MySQL stre¾nik deluje ¾e %s. Zagnal se je %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesi';
$strServerTabVariables = 'Spremenljivke';
$strServerTrafficNotes = '<b>Promet na stre¾niku</b>: V teh tabelah je prikazana statistika obremenitve omre¾ja za ta MySQL stre¾nik, odkar je bil zagnan.';
$strServerVars = 'Spremenljivke in nastavitve stre¾nika';
$strServerVersion = 'Razlièica stre¾nika';
$strSessionValue = 'Vrednost seje';
$strSetEnumVal = 'Èe je polje vrste "enum" ali "set", navedite vrednosti v obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br /> Èe ¾elite med vrednostmi uporabiti po¹evnico ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), pred tem znakom vnesite po¹evnico (n.pr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Poka¾i';
$strShowAll = 'Poka¾i vse';
$strShowColor = 'Poka¾i barvo';
$strShowDatadictAs = 'Oblika podatkovnega slovarja';
$strShowFullQueries = 'Poka¾i celotne poizvedbe';
$strShowGrid = 'Poka¾i mre¾o';
$strShowPHPInfo = 'Poka¾i podatke o PHP';
$strShowTableDimension = 'Poka¾i dimenzije tabel';
$strShowTables = 'Poka¾i tabele';
$strShowThisQuery = ' Ponovno poka¾i poizvedbo v tem oknu ';
$strShowingRecords = 'Prikazujem vrstice';
$strSimplifiedChinese = 'Poenostavljeno kitajsko';
$strSingly = '(posamezno)';
$strSize = 'Velikost';
$strSort = 'Sortiraj';
$strSortByKey = 'Uredi po kljuèu';
$strSpaceUsage = 'Poraba prostora';
$strSplitWordsWithSpace = 'Besede so loèene s presledkom (" ").';
$strStatCheckTime = 'Zadnjiè pregledano';
$strStatCreateTime = 'Ustvarjeno';
$strStatUpdateTime = 'Zadnjiè posodobljeno';
$strStatement = 'Izjave';
$strStatus = 'Stanje';
$strStrucCSV = 'CSV podatki';
$strStrucData = 'Struktura in podatki';
$strStrucDrop = 'Dodaj DROP TABLE poizvedbo';
$strStrucExcelCSV = 'CSV podatki za MS Excel';
$strStrucOnly = 'Samo struktura';
$strStructPropose = 'Predlagaj strukturo tabele';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Po¹lji';
$strSuccess = 'SQL-poizvedba je bila uspe¹no izvedena';
$strSum = 'Vsota';
$strSwedish = '©vedsko';
$strSwitchToTable = 'Preklopi na kopirano tabelo';

$strTable = 'Tabela';
$strTableComments = 'Komentar tabele';
$strTableEmpty = 'Ime tabele je prazno!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s je zavr¾ena';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s je izpraznjena';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s je osve¾ena';
$strTableMaintenance = 'Vzdr¾evanje tabele';
$strTableOfContents = 'Vsebina';
$strTableOptions = 'Mo¾nosti tabele';
$strTableStructure = 'Struktura tabele';
$strTableType = 'Vrsta tabele';
$strTables = '%s tabel';
$strTblPrivileges = 'Privilegiji tipièni za tabelo';
$strTextAreaLength = ' Zaradi njegove dol¾ine<br /> polja ne bo mogoèe urejati ';
$strThai = 'Tajsko';
$strTheContent = 'Vsebina datoteke je vne¹ena.';
$strTheContents = 'Vsebina datoteke zamenja vsebino izbrane tabele v vrsticah z identiènim primarnim ali unikatnim kljuèem.';
$strTheTerminator = 'Zakljuèni znak polj.';
$strThisHost = 'Ta stre¾nik';
$strThisNotDirectory = 'To ni bila mapa';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Tema %s je bila prekinjena.';
$strTime = 'Èas';
$strToggleScratchboard = 'preklopi odlo¾i¹èe (scratchboard)';
$strTotal = 'skupaj';
$strTotalUC = 'Skupaj';
$strTraditionalChinese = 'Tradicionalno kitajsko';
$strTraffic = 'Promet';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Prika¾i povezavo za prenos binarnih podatkov polja. Prva mo¾nost je ime binarne datoteke. Druga mo¾nost je mo¾no ime polja v vrstici tabele, ki vsebuje to ime datoteke. Èe vnesete drugo mo¾nost, mora biti prva mo¾nost prazna';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prika¾e slièico, na katero lahko kliknete; mo¾nosti: ¹irina, vi¹ina v slikovnih pikah (obdr¾i prvotna razmerja)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Poka¾e povezavo na grafiko (neposredni BLOB prenos, ipd.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Poka¾i sliko/jpeg: vkljuèeno';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Oblikuje polje TIME, TIMESTAMP ali DATETIME glede na lokalne oblike za prikaz èasa. Prva mo¾nost je odmik (v urah), ki bo dodan polju timestamp (Privzeto: 0). Druga mo¾nost je drugaèna oblika prikaza datuma, glede na parametre za PHP strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Za¾ene zunanjo aplikacijo in podaja podatke za fielddata preko standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za tiskanje HTML-kode. Zaradi varnostnih razlogov morate roèno urediti datoteko libraries/transformations/text_plain__external.inc.php in vstaviti orodja za zaganjanje. Prva mo¾nost je ¹tevilka programa, ki ga ¾elite uporabiti, druga mo¾nost pa so parametri za program. Èe tretji parameter nastavite na 1, bo s pomoèjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto: 1). Èe nastavite èetrti parameter na 1, bo v celico z vsebino (content cell) vnesel NOWRAP in tako prikazal celoten izhod brez preoblikovanja (Privzeto: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Ohrani izvirno oblikovanje polja, brez izgubljanja vsebine.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prika¾e sliko in povezavo, polje vsebuje ime datoteke; najprej je predpona, npr. "http://domena.com/", druga mo¾nost je ¹irina v slikovnih pikah, tretja pa vi¹ina.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Prika¾e povezavo, polje vsebuje ime datoteke; prva mo¾nost je predpona, npr. "http://domena.com/", druga pa ime povezave.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Vrne le del niza. Prva mo¾nost je odmik, ki doloèa, kje se bo zaèelo prikazano besedilo (Privzeto: 0). Druga mo¾nost je odmik, ki pove, koliko besedila bo prikazanega. Èe ni doloèen, bo izpisano vse preostalo besedilo. Tretja mo¾nost pa doloèa, kateri znaki bodo pripeti vrnjenemu podnizu (Privzeto: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Skrèi prikazane poizvedbe';
$strTurkish = 'Tur¹ko';
$strType = 'Vrsta';

$strUkrainian = 'Ukrajinsko';
$strUncheckAll = 'Odznaèi vse';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikaten';
$strUnknown = 'neznano';
$strUnselectAll = 'Preklièi izbor vsega';
$strUpdComTab = 'Navodila za posodobitev tabele Column_comments\' najdete v dokumentaciji';
$strUpdatePrivMessage = 'Posodobili ste privilegije za %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil je posodobljen.';
$strUpdateQuery = 'Osve¾i poizvedbo';
$strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi v verzijo %s ali novej¹o.';
$strUsage = 'Uporaba';
$strUseBackquotes = 'Obdaj imena tabel in polj z enojnimi po¹evnimi narekovaji';
$strUseHostTable = 'Uporabi tabelo gostiteljev';
$strUseTables = 'Uporabi tabele';
$strUseTextField = 'Uporabi tekstovno polje';
$strUseThisValue = 'Uporabi to vrednost';
$strUser = 'Uporabnik';
$strUserAlreadyExists = 'Uporabnik %s ¾e obstaja!';
$strUserEmpty = 'Uporabni¹ko ime je prazno!';
$strUserName = 'Uporabni¹ko ime';
$strUserNotFound = 'Izbranega uporabnika v tabelah privilegijev nisem na¹el.';
$strUserOverview = 'Pregled uporabnikov';
$strUsersDeleted = 'Uspe¹no sem izbrisal izbrane uporabnike.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Uporabni¹ki dostop do &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Preveri pravilnost SQL stavka';
$strValidatorError = 'Ne morem inicializirati SQL validatorja. Prosim preverite, èe so name¹èeni vsi php raz¹iritve, kot je navedeno v %dokumenaciji%.';
$strValue = 'Vrednost';
$strVar = 'Spremenljivka';
$strViewDump = 'Preglej povzetek stanja tabele';
$strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja podatkovne baze';
$strViewDumpDatabases = 'Poka¾i povzetek stanja podatkovnih baz';

$strWebServerUploadDirectory = 'imenik za nalaganje datotek';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Imenik, ki ste ga doloèili za nalaganje, je nedosegljiv';
$strWelcome = 'Dobrodo¹li v %s';
$strWestEuropean = 'Zahodno evropsko';
$strWildcard = 'nadomestni znak';
$strWindowNotFound = 'Ciljnega okna ni bilo mogoèe osve¾iti. Morda ste zaprli nadrejeno okno ali pa va¹ brskalnik blokira osve¾evanje varnostnih parametrov med okni.';
$strWithChecked = 'Z oznaèenim:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Zapisovanje komentarjev ni mogoèe';
$strWritingRelationNotPossible = 'Zapisovanje relacij ni mogoèe';
$strWrongUser = 'Napaèno uporabni¹ko ime/geslo. Dostop zavrnjen.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Da';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Obvestilo: Èe postavite vrednost na 0 (niè), boste odstranili omejitev.';
$strZip = '"zipano"';

$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe