Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/slovak-windows-1250.inc.php
<?php
/* $Id: slovak-windows-1250.inc.php,v 2.71 2005/03/30 19:24:23 lem9 Exp $ */

/* By: lubos klokner <hide@address.com> */

$charset = 'windows-1250';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = '"verdana ce", "arial ce", verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, "verdana ce", "arial ce", helvetica, arial, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bajtov', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Št', 'Pi', 'So');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%B, %Y - %H:%M';
$timespanfmt = '%s dní, %s hodín, %s minút a %s sekúnd';

$strAPrimaryKey = 'Bol pridaný primárny k¾úè pre %s';
$strAbortedClients = 'Prerušené';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Prosím zadajte absolútnu cestu k adresáru docSQL na serveri.';
$strAccessDenied = 'Prístup zamietnutý';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin sa pokúsil pripoji k MySQL serveru ale ten spojenie odmietol. Skontrolujte prosím meno serveru, používate¾ské meno a heslo v súbore config.inc.php a s tým, ktoré ste dostali o administrátora MySQL servera.';
$strAction = 'Akcia';
$strAddAutoIncrement = 'Prida hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Prida obmedzenia';
$strAddDeleteColumn = 'Prida/Odobra polia ståpcov';
$strAddDeleteRow = 'Prida/Odobra kritéria riadku';
$strAddDropDatabase = 'Prida DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Prida vlastný komentár do hlavièky (\\n odde¾uje riadky)';
$strAddIfNotExists = 'Prida IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Prida do komentárov';
$strAddNewField = 'Prida nové pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Prida oprávnenia pre nasledujúcu databázu';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Prida oprávnenia pre nasledujúcu tabu¾ku';
$strAddSearchConditions = 'Prida vyh¾adávacie parametre (obsah dotazu po "where" príkaze):';
$strAddToIndex = 'Prida do indexu &nbsp;%s&nbsp;ståpec';
$strAddUser = 'Prida nového používate¾a';
$strAddUserMessage = 'Používate¾ bol pridaný.';
$strAddedColumnComment = 'Pridaný komentár k ståpcu';
$strAddedColumnRelation = 'Pridaný vzah pre ståpec';
$strAdministration = 'Administrácia';
$strAffectedRows = ' Ovplyvnené riadky: ';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Spä';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vloži nový záznam';
$strAfterInsertSame = 'Spä na túto stránku';
$strAll = 'Všetko';
$strAllTableSameWidth = 'zobrazi všetky tabu¾ky s rovnakou šírkou?';
$strAlterOrderBy = 'Zmeni poradie tabu¾ky pod¾a';
$strAnIndex = 'Bol pridaný index pre %s';
$strAnalyzeTable = 'Analyzova tabu¾ku';
$strAnd = 'a';
$strAny = 'Akýko¾vek';
$strAnyHost = 'Akýko¾vek hostite¾';
$strAnyUser = 'Akýko¾vek používate¾';
$strArabic = 'Arabština';
$strArmenian = 'Arménština';
$strAscending = 'Vzostupne';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèiatku tabu¾ky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabu¾ky';
$strAttr = 'Atribúty';
$strAutodetect = 'Automaticky zisti';
$strAutomaticLayout = 'Automatické rozvrhnutie';

$strBack = 'Spä';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈIATOK VÝSEKU';
$strBeginRaw = 'ZAÈIATOK TOKU';
$strBinary = 'Binárny';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binárny - neupravujte ';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli používa túto položku všetkým používate¾om';
$strBookmarkDeleted = 'Záznam z ob¾úbených bol zmazaný.';
$strBookmarkLabel = 'Názov';
$strBookmarkOptions = 'Vlastnosti ob¾úbených';
$strBookmarkQuery = 'Ob¾úbený SQL dotaz';
$strBookmarkThis = 'Prida tento SQL dotaz do ob¾úbených';
$strBookmarkView = 'Iba prezrie';
$strBrowse = 'Prechádza';
$strBrowseForeignValues = 'Prejs hodnoty cudzích k¾úèov';
$strBulgarian = 'Bulharsky';
$strBzError = 'nepodarilo sa skomprimova výstup z dôvodu chybného rozšírenia pre kompresiu Bz2 v tejto verzii php. Doporuèuje sa nastavi <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v konfigurácii phpMyAdmin na <code>FALSE</code>. Ak si želáte používa kompresiu Bz2 mali by ste nainštalova novšiu verziu php. Viac informácií získate z popisu chyby: %s.';
$strBzip = '"bzipped"';

$strCSVOptions = 'CSV nastavenia';
$strCalendar = 'Kalendár';
$strCannotLogin = 'Nedá sa prihlási k MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nedá sa nahra rozšírenie %s,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie je možné nahra rozšírenie iconv alebo recode potrebné pre prevod znakových sad. Upravte nastavenie php tak aby umožòovalo použi tieto rozšírenia alebo vypnite túto vlastnos v konfigurácii phpMyAdmina.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie je možné premenova index na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie je možné použi funkcie iconv,libiconv a recode_string aj napriek tomu, že rozšírenia sú nahrané. Skontrolujte prosím nastavenie PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnos';
$strCarriage = 'Návrat vozíku (Carriage return): \\r';
$strCaseInsensitive = 'nerozlišova ve¾ké a malé písmená';
$strCaseSensitive = 'rozlišova ve¾ké a malé písmená';
$strCentralEuropean = 'Stredná Európa';
$strChange = 'Zmeni';
$strChangeCopyMode = 'Vytvori používate¾a s rovnakými právami a...';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachova pôvodného používate¾a.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... zmaza pôvodného používate¾a z tabuliek používate¾ov a potom znovunaèíta oprávnenia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... zmaza pôvodného používate¾a z tabuliek používate¾ov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odobra všetky oprávnenia pôvodnému používate¾ovi a následne ho zmaza.';
$strChangeCopyUser = 'Zmeni informácie o používate¾ovi / Kopírova používate¾a';
$strChangeDisplay = 'Zvolte, ktoré pole zobrazi';
$strChangePassword = 'Zmeni heslo';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada súboru:';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávanie';
$strCheckAll = 'Oznaèi všetko';
$strCheckOverhead = 'Zvoli neoptimálne';
$strCheckPrivs = 'Skontrolova oprávnenia';
$strCheckPrivsLong = 'Skontrolova oprávnenia pre databázu &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Skontrolova tabu¾ku';
$strChoosePage = 'Prosím zvolte si Stránku, ktorú chcete upravi';
$strColComFeat = 'Zobrazova komentáre ståpcov';
$strCollation = 'Porovnávanie';
$strColumnNames = 'Názvy ståpcov';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé ståpce';
$strCommand = 'Príkaz';
$strComments = 'Komentáre';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁRE PRE TABU¼KU';
$strCompleteInserts = 'Úplné vloženie';
$strCompression = 'Kompresia';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might happen if php finds a parse error in it or php cannot find the file.<br />Please call the configuration file directly using the link below and read the php error message(s) that you recieve. In most cases a quote or a semicolon is missing somewhere.<br />If you recieve a blank page, everything is fine.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím skonfigurujte koordináty pre tabu¾ku %s';
$strConnectionError = 'Nepodarilo sa pripoji: chybné nastavenia.';
$strConnections = 'Spojenia';
$strConstraintsForDumped = 'Obmedzenie pre exportované tabu¾ky';
$strConstraintsForTable = 'Obmedzenie pre tabu¾ku';
$strCookiesRequired = 'Cookies musia by povolené, pokia¾ chcete pokraèova.';
$strCopyTable = 'Skopírova tabu¾ku do (databáza<b>.</b>tabu¾ka):';
$strCopyTableOK = 'Tabu¾ka %s bola skorírovaná do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nedá sa skopírova tabu¾ka sama do seba!';
$strCouldNotKill = 'Neporadilo za zabi vlákno %s. Jeho beh bol pravdepodobne už ukonèený.';
$strCreate = 'Vytvori';
$strCreateIndex = 'Vytvori index na&nbsp;%s&nbsp;ståpcoch';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvori nový index';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvori novú databázu';
$strCreateNewTable = 'Vytvori novú tabu¾ku v databáze %s';
$strCreatePage = 'Vytvori novú Stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváranie PDF';
$strCreationDates = 'Dátum vytvorenia, poslednej zmeny a kontroly';
$strCriteria = 'Kritéria';
$strCroatian = 'Chorvátsky';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èesky';
$strCzechSlovak = 'Èeština/Slovenèina';

$strDBComment = 'Komentár k databáze: ';
$strDBGContext = 'Kontext';
$strDBGContextID = 'Kontext ID';
$strDBGHits = 'Zásahov';
$strDBGLine = 'Riadok';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max. èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zásah, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Celkový èas, ms';
$strDBRename = 'Premenova databázu na';
$strDanish = 'Dánsky';
$strData = 'Dáta';
$strDataDict = 'Dátový slovník';
$strDataOnly = 'Iba dáta';
$strDatabase = 'Databáza';
$strDatabaseEmpty = 'Meno databázy je prázdne!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavenia exportu databáz';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáza %s bola zmazaná.';
$strDatabaseNoTable = 'Táto databáza neobsahuje žiadne tabu¾ky!';
$strDatabases = 'databáz(y)';
$strDatabasesDropped = 'Úspešne zrušených databáz: %s.';
$strDatabasesStats = 'Štatistiky databázy';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skry štatistiky';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazi štatistiky';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Aktivovanie štatistík databázy môže spôsobi znaèné zvýšenie sieovej prevádzky medzi databázou a web serverom.';
$strDbPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé databázy';
$strDbSpecific = 'závislé na databáze';
$strDefault = 'Predvolené';
$strDefaultValueHelp = 'Pre predvolené hodnoty, prosím zadajte iba jednu hodnotu bez úvodzoviek alebo uvádzacích znakov, napr.: a';
$strDefragment = 'Defragmentova tabu¾ku';
$strDelOld = 'Aktuálna stránka sa odkazuje na tabu¾ky, ktoré už neexistujú, želáte si odstráni tieto odkazy?';
$strDelayedInserts = 'Použi oneskorené vloženia';
$strDelete = 'Zmaza';
$strDeleteAndFlush = 'Odstráni používate¾ov a znovunaèíta práva.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je najèistejšie riešenie, ale znovunaèítanie práv môže chví¾u trva.';
$strDeleted = 'Riadok bol zmazaný';
$strDeletedRows = 'Zmazané riadky:';
$strDeleting = 'Odstraòuje sa %s';
$strDescending = 'Zostupne';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnú kontrolu cudzích k¾úèov';
$strDisabled = 'Vypnuté';
$strDisplayFeat = 'Zobrazi vlastnosti';
$strDisplayOrder = 'Zobrazi zoradené:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazi schému PDF';
$strDoAQuery = 'Vykona "dotaz pod¾a príkladu" (nahradzujúci znak: "%")';
$strDoYouReally = 'Skutoène chcete vykona príkaz ';
$strDocu = 'Dokumentácia';
$strDrop = 'Odstráni';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte sa ZRUŠI celú databázu!';
$strDropSelectedDatabases = 'Zruši vybrané databázy';
$strDropUsersDb = 'Odstráni databázy s rovnakým menom ako majú používatelia.';
$strDumpSaved = 'Dump (schéma) bol uložený do súboru %s.';
$strDumpXRows = 'Zobrazi %s riadkov od riadku %s.';
$strDumpingData = 'Sahujem dáta pre tabu¾ku';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEdit = 'Upravi';
$strEditPDFPages = 'Upravi PDF Stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravi oprávnenia';
$strEffective = 'Efektívny';
$strEmpty = 'Vyprázdni';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdny výsledok (tj. nulový poèet riadkov).';
$strEnabled = 'Zapnuté';
$strEncloseInTransaction = 'Uzatvori príkazy v transakcii';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndCut = 'KONIEC VÝSEKU';
$strEndRaw = 'KONIEC TOKU';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = ' Poznámka: názvy MySQL oprávnení sú uvádzané v angliètine. ';
$strError = 'Chyba';
$strEstonian = 'Estónsky';
$strExcelEdition = 'Verzia Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavenie exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spusti ob¾úbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvetli SQL';
$strExport = 'Exportova';
$strExtendedInserts = 'Rozšírené vkladanie';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepodarených pokusov';
$strField = 'Pole';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s bolo odstránené';
$strFields = 'Polia';
$strFieldsEmpty = ' Poèet polí je prázdny! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polia uzatvorené';
$strFieldsEscapedBy = 'Polia uvedené pomocou';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polia ukonèené';
$strFileAlreadyExists = 'Súbor %s už existuje na servery, zmente názov súboru alebo zvolte prepísanie súboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Súbor sa nedá preèíta';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pre názov súboru';
$strFileNameTemplateHelp = 'Použite __DB__ ako názov databázy, __TABLE__ ako názov tabu¾ky a akéko¾vek parametre pre %sfunkciu strftime%s pre vloženie dát. Prípona súboru bude pridaná automaticky pod¾a typu. Akýko¾vek iný text zostane zachovaný.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamäta si vzor';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získava práva používate¾ov priamo z tabuliek MySQL. Obsah týchto tabuliek sa môže líši od práv, ktoré používa server, ak boli tieto tabu¾ky ruène upravené. V tomto prípade sa odporúèa vykona %sznovunaèítanie práv%s predtým ako budete pokraèova.';
$strFlushTable = 'Vyprázdni tabu¾ku ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Chýbajúca položka vo formulári !';
$strFormat = 'Formát';
$strFullText = 'Plné texty';
$strFunction = 'Funkcia';

$strGenBy = 'Vygenerované';
$strGenTime = 'Vygenerované:';
$strGeneralRelationFeat = 'Možnosti všeobecných vzahov';
$strGeorgian = 'Gruzínèina';
$strGerman = 'Nemecky';
$strGlobal = 'globálny';
$strGlobalPrivileges = 'Globálne práva';
$strGlobalValue = 'Globálna hodnota';
$strGo = 'Vykonaj';
$strGrantOption = 'Prideli';
$strGreek = 'Gréètina';
$strGzip = '"gzip-ované"';

$strHasBeenAltered = 'bola zmenená.';
$strHasBeenCreated = 'bola vytvorená.';
$strHaveToShow = 'Zvolte prosím aspoò jeden ståpec, ktorý chcete zobrazi';
$strHebrew = 'Hebrejsky';
$strHexForBinary = 'Binárne pole vypisova v šestnástkovej sústave';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Oficiálne stránky phpMyAdmin-a';
$strHost = 'Hostite¾';
$strHostEmpty = 'Názov hostite¾a je prázdny!';
$strHungarian = 'Maïarsky';

$strIcelandic = 'Islandèina';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Celý text';
$strIfYouWish = 'Ak si želáte nahra iba urèité ståpce tabu¾ky, špecifikujte ich ako zoznam polí oddelený èiarkou.';
$strIgnore = 'Ignorova';
$strIgnoreInserts = 'Použi IGNORE';
$strIgnoringFile = 'Ignorujem súbor %s';
$strImportDocSQL = 'Importova súbory docSQL';
$strImportFiles = 'Importova súbory';
$strImportFinished = 'Importovanie ukonèené';
$strInUse = 'práve sa používa';
$strIndex = 'Index';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index pre %s bol odstránený';
$strIndexName = 'Meno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indexy';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguraèný súbor obsahuje nastavenia (root bez hesla), ktoré zodpovedajú predvolenému privilegovanému MySQL úètu. Ak MySQL server beží s týmto nastavením, nie je zabezpeèený proti napadnutiu, táto bezpeènostná chyba by mala by urýchlene odstránená.';
$strInsert = 'Vloži';
$strInsertAsNewRow = 'Vloži ako nový riadok';
$strInsertNewRow = 'Vloži nový riadok';
$strInsertTextfiles = 'Vloži textové súbory do tabu¾ky';
$strInsertedRowId = 'Id vloženého riadku:';
$strInsertedRows = 'Vložené riadky:';
$strInstructions = 'Inštrukcie';
$strInternalNotNecessary = '* Vnútorný vzah nie je nutný ak už vzah existuje v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interné vzahy';

$strJapanese = 'Japonèina';
$strJumpToDB = 'Na databázu &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Iba odstráni používate¾lov z tabuliek práv.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Odstránení&quot; používatelia budú ma k serveru ako predtým až do znovunaèítania práv.';

$strKeepPass = 'Nezmeni heslo';
$strKeyname = 'K¾úèový názov';
$strKill = 'Zabi';
$strKorean = 'Kórejèina';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavenia LaTeX';
$strLandscape = 'Na šírku';
$strLatexCaption = 'Nadpis tabu¾ky';
$strLatexContent = 'Obsah tabu¾ky __TABLE__';
$strLatexContinued = '(pokraèovanie)';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadpis pokraèovania tabu¾ky';
$strLatexIncludeCaption = 'Zahrnú nadpis tabu¾ky';
$strLatexLabel = 'Návestie';
$strLatexStructure = 'Štruktúra tabu¾ky __TABLE__';
$strLatvian = 'Lotyšstina';
$strLengthSet = 'Dåžka/Nastavi*';
$strLimitNumRows = 'záznamov na stránku';
$strLineFeed = 'Ukonèenie riadku (Linefeed): \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Riadky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Linka nebola nájdená';
$strLinksTo = 'Linkova na';
$strLithuanian = 'Litovsky';
$strLoadExplanation = 'Automaticky sú nastavené najlepšie hodnoty, ak toto nastavenie nebude fungova, môžete skúsi druhú možnos.';
$strLoadMethod = 'Parametre pre príkaz LOAD';
$strLocalhost = 'Lokálny';
$strLocationTextfile = 'Lokácia textového súboru';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Používate¾:';
$strLogin = 'Login';
$strLoginInformation = 'Prihlásenie';
$strLogout = 'Odhlási sa';

$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRE TABU¼KU';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformácie';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_nodescription = 'Nie je dostupný žiadny popis pre túto transformáciu.<br />Kontaktujte autora, ktorý %s vytára.';
$strMIME_transformation = 'Transformácia pri prehliadaní';
$strMIME_transformation_note = 'Pre zoznam dostupných parametrov a ich MIME typov kliknite na %spopisy transformácií';
$strMIME_transformation_options = 'Parametre transformácie';
$strMIME_transformation_options_note = 'Prosím zadajte hodnoty pre parametre transformácie v nasledujúcom tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak potrebujete použi spätné lomítko ("\") alebo jednoduché úvodzovky ("\'") medzi týmito hodnotami, vložte pred nich spätné lomítko (napr. \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemajú vlastnú transformaènú funkciu';
$strMaximumSize = 'Maximálna ve¾kos: %s%s';
$strModifications = 'Zmeny boli uložené';
$strModify = 'Zmeni';
$strModifyIndexTopic = 'Modifikova index';
$strMoreStatusVars = 'Ïalšie informácie o stave';
$strMoveTable = 'Presunú tabu¾ku do (databáza<b>.</b>tabu¾ka):';
$strMoveTableOK = 'Tabu¾ka %s bola presunutá do %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Nedá sa presunú tabu¾ka sama do seba!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMustSelectFile = 'Zvolte prosím súbor, ktorý si želáte vloži.';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Overenie MySQL spojenia';
$strMySQLReloaded = 'MySQL znovu-naèítaná.';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlási: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% beží na %pma_s2% ako %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazi procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Zobrazi MySQL informácie o behu';
$strMySQLShowVars = 'Zobrazi MySQL systémové premenné';

$strName = 'Názov';
$strNeedPrimaryKey = 'Pre túto tabu¾ku by ste mali definova primárny k¾úè.';
$strNext = 'Ïalší';
$strNo = 'Nie';
$strNoDatabases = 'Žiadne databázy';
$strNoDatabasesSelected = 'Neboli vybrané žiadne databázy.';
$strNoDescription = 'bez Popisu';
$strNoDropDatabases = 'Možnos "DROP DATABASE" vypnutá.';
$strNoExplain = 'Preskoèi vysvetlenie SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin funguje lepšie s prehliadaèmi podporujúcimi <b>rámy</b>.';
$strNoIndex = 'Nebol definovaný žiadny index!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Èasti indexu neboli definované!';
$strNoModification = 'Žiadna zmena';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá žiadne nastavenia';
$strNoPassword = 'Žiadne heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávenia na uloženie do súboru %s.';
$strNoPhp = 'bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = 'Žiadne oprávnenia';
$strNoQuery = 'Žiadny SQL dotaz!';
$strNoRights = 'Nemáte dostatoèné práva na vykonanie tejto akcie!';
$strNoRowsSelected = 'Nebol vybraný žiadny riadok';
$strNoSpace = 'Nedostatok miesta pre uloženie súboru %s.';
$strNoTablesFound = 'Neboli nájdené žiadne tabu¾ky v tejto datábaze.';
$strNoUsersFound = 'Nebol nájdený žiadny používate¾.';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi potvrdenie platnosti SQL';
$strNone = 'Žiadny';
$strNotNumber = 'Toto nie je èíslo!';
$strNotOK = 'chyba';
$strNotSet = 'Tabu¾ka <b>%s</b> nebola nájdená alebo nie je nastavená v %s';
$strNotValidNumber = ' nie je platné èíslo riadku!';
$strNull = 'Nulový';
$strNumSearchResultsInTable = '%s výskyt(ov)v tabu¾ke <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkovo:</b> <i>%s</i> výskyt(ov)';
$strNumTables = 'Tabu¾ky';

$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = 'Èasto uvodzujúce znaky. Volite¾ne znamená, že iba polia typu char a varchar sú uzatvorené do "uzatváracích" znakov.';
$strOperations = 'Operácie';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizova tabu¾ku';
$strOptionalControls = 'Volite¾né. Urèuje ako zapisova alebo èíta špeciálne znaky.';
$strOptionally = 'Volite¾ne';
$strOr = 'alebo';
$strOverhead = 'Naviac';
$strOverwriteExisting = 'Prepísa existujúci súbor(y)';

$strPHP40203 = 'Používate PHP 4.2.3, ktoré ma vážnu chybu pri práci s viac bajtovými znakmi (mbstring). V PHP je táto chyba zdokumentovaná pod èíslom 19404. Nedoporuèuje sa používa túto verziu PHP s phpMyAdminom.';
$strPHPVersion = 'Verzia PHP';
$strPageNumber = 'Èíslo stránky:';
$strPaperSize = 'Ve¾kos stránky';
$strPartialText = 'Èiastoèné texty';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordChanged = 'Heslo pre %s bolo úspešne zmenené.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdne!';
$strPasswordNotSame = 'Heslá sa nezhodujú!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databázy "%s" - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabu¾ka "%s" neexistuje!';
$strPdfNoTables = 'Žiadne tabu¾ky';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minútu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPhoneBook = 'adresár';
$strPhp = 'Vytvori PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Dokumentácia';
$strPmaUriError = 'Direktíva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> v konfiguraènom súbore MUSÍ by nastavená!';
$strPolish = 'Po¾ština';
$strPortrait = 'Na výšku';
$strPos1 = 'Zaèiatok';
$strPrevious = 'Predchádzajúci';
$strPrimary = 'Primárny';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primárny k¾úè bol zrušený';
$strPrimaryKeyName = 'Názov primárneho k¾úèa musí by... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> by <b>iba</b> meno primárneho k¾úèa!)';
$strPrint = 'Vytlaèi';
$strPrintView = 'Náh¾ad k tlaèi';
$strPrintViewFull = 'Náh¾ad tlaèe (s kompletnými textami)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Všetky oprávnenia okrem GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Povolí meni štruktúru existujúcich tabuliek.';
$strPrivDescCreateDb = 'Povolí vytváranie nových databáz a tabuliek.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Povolí vytváranie nových tabuliek.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Povolí vytváranie doèasných tabuliek.';
$strPrivDescDelete = 'Povolí mazanie dát.';
$strPrivDescDropDb = 'Povolí odstraòovanie databáz a tabuliek.';
$strPrivDescDropTbl = 'Povolí odstraòovanie tabuliek.';
$strPrivDescExecute = 'Povolí spúšanie uložených procedúr. Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Povolí importovanie a exportovanie dát zo/do súborov na serveri.';
$strPrivDescGrant = 'Povolí pridávanie uživatelov a práv bez znovunaèítania tabuliek práv.';
$strPrivDescIndex = 'Povolí vytváranie a mazanie indexov.';
$strPrivDescInsert = 'Povolí vkladanie a nahradzovanie dát.';
$strPrivDescLockTables = 'Povolí zmaknutie tabuliek pre aktuálne vlákno.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Obmedzí poèet nových spojení, ktoré môže používate¾ vytvori za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Obmedzí poèet dotazov, ktoré môže používate¾ odosla za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Obmedzí poèet príkazov meniacich tabu¾ku alebo databázu, ktorá môže používate¾ odosla za hodinu.';
$strPrivDescProcess3 = 'Povolí zabíjanie procesov iným používate¾lom.';
$strPrivDescProcess4 = 'Povolí prezeranie kompletných dotazov v zozname procesov.';
$strPrivDescReferences = 'Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Povolí znovunaèítanie nastavení a vyprázdòovanie vyrovnávacích pamätí serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Povolí používate¾ovi zisti kde je hlavný / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebné pre replikáciu pomocných serverov.';
$strPrivDescSelect = 'Povolí èítanie dát.';
$strPrivDescShowDb = 'Povolí prístup ku kompletnému zoznamu databáz.';
$strPrivDescShutdown = 'Povolí vypnutie serveru.';
$strPrivDescSuper = 'Povolí spojenie aj v prípade, že bol dosiahnutý maximálny poèet spojení. Potrebné pre väèšinu operácií pri správe serveru ako nastavovanie globálny premenných alebo zabíjanie procesov iných používate¾ov.';
$strPrivDescUpdate = 'Povolí menenie dát.';
$strPrivDescUsage = 'Žiadne práva.';
$strPrivileges = 'Oprávnenia';
$strPrivilegesReloaded = 'Práva boli úspešne znovunaèítané.';
$strProcesslist = 'Zoznam procesov';
$strPutColNames = 'Prida názvy polí na prvý riadok';

$strQBE = 'Dotaz pod¾a príkladu';
$strQBEDel = 'Zmaza';
$strQBEIns = 'Vloži';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = ' SQL dotaz v databáze <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL história';
$strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sek.';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Neprepisova tento dotaz z hlavného okna';

$strReType = 'Potvrdi';
$strReceived = 'Prijaté';
$strRecords = 'Záznamov';
$strReferentialIntegrity = 'Skontrolova referenènú integritu:';
$strRefresh = 'Obnovi';
$strRelationNotWorking = 'Prídavné vlastnosti pre prácu s prepojenými tabu¾kami boli deaktivované. Ak chcete zisti preèo, kliknite %ssem%s.';
$strRelationView = 'Zobrazi spojitosti';
$strRelationalSchema = 'Relaèná schéma';
$strRelations = 'Prepojenia';
$strRelationsForTable = 'VZAHY PRE TABU¼KU';
$strReloadFailed = 'Znovu-naèítanie MySQL bolo neúspešné.';
$strReloadMySQL = 'Znovu-naèíta MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítanie práv';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstráni vybraných používate¾ov';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáza %s bola premenovaná na %s';
$strRenameTable = 'Premenova tabu¾ku na';
$strRenameTableOK = 'Tabu¾ka %s bola premenovaná na %s';
$strRepairTable = 'Opravi tabu¾ku';
$strReplace = 'Nahradi';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradi NULL hodnoty';
$strReplaceTable = 'Nahradi dáta v tabu¾ke súborom';
$strReset = 'Pôvodné (Reset)';
$strResourceLimits = 'Obmedzenie zdrojov';
$strRevoke = 'Zruši';
$strRevokeAndDelete = 'Odobranie všetkých aktívnych práv používate¾om a ich následné odstránenie.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Užívatelia budú ma stále právo USAGE (používanie) až do znovunaèítania práv.';
$strRevokeMessage = 'Boli zrušené oprávnenia pre %s';
$strRomanian = 'Rumunština';
$strRowLength = 'Dåžka riadku';
$strRowSize = ' Ve¾kos riadku ';
$strRows = 'Riadkov';
$strRowsFrom = 'riadky zaèínajú od';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovnom (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontálnom';
$strRowsModeOptions = 'v(o) %s móde a opakova hlavièky po každých %s bunkách';
$strRowsModeVertical = 'vertikálnom';
$strRowsStatistic = 'Štatistika riadku';
$strRunQuery = 'Odošli dotaz';
$strRunSQLQuery = 'Spusti SQL dotaz/dotazy na databázu %s';
$strRunning = 'beží na %s';
$strRussian = 'Ruština';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Typ vytvorených dotazov';
$strSQLOptions = 'SQL nastavenia';
$strSQLParserBugMessage = 'Je možné, že ste našli chybu v SQL syntaktickom analyzátore. Preskúmajte podrobne SQL dotaz, predovšetkým správnos umiestnenia úvodzoviek. Ïalšia možnos je, že nahrávate súbor s binárnymi dátami nezapísanými v úvodzovkách. Môžete tiež vyskúša použi príkazový riadok MySQL na odstránenie problému. Pokial stále máte problémy alebo syntaktický analyzátor SQL stále hlási chybu v dotaze, ktorý v príkazovom riadku funguje, prosím pokúste sa zredukova dotaz na èo najmenší, v ktorom sa problém ešte vyskytuje a ohláste chybu na stránke phpMyAdmina spolu so sekciou VÝPIS uvedenú nižšie:';
$strSQLParserUserError = 'Vyskytla sa chyba v SQL dotaze. Nižšie uvedený MySQL výstup (ak je nejaký) Vám môže pomôc odstráni problém';
$strSQLQuery = 'SQL dotaz';
$strSQLResult = 'výsledok SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neplatný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzatvorené úvodzovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámy interpunkèný reazec';
$strSave = 'Uloži';
$strSaveOnServer = 'Uloži na server do adresára %s';
$strScaleFactorSmall = 'Mierka je príliš mala na roztiahnutie schémy na stránku';
$strSearch = 'H¾ada';
$strSearchFormTitle = 'H¾ada v databáze';
$strSearchInTables = 'V tabu¾ke(ách):';
$strSearchNeedle = 'Slovo(á) alebo hodnotu(y), ktoré chcete vyh¾ada (nahradzujúci znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'najmenej jedno zo slov';
$strSearchOption2 = 'všetky slová';
$strSearchOption3 = 'presný výraz';
$strSearchOption4 = 'ako regulárny výraz';
$strSearchResultsFor = 'Preh¾ada výsledky na "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Nájdi:';
$strSecretRequired = 'Nastavte prosím k¾úè pre šifrovanie cookies v konfiguraènom súbore (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte si databázu';
$strSelectAll = 'Oznaèi všetko';
$strSelectFields = 'Zvoli pole (najmenej jedno):';
$strSelectNumRows = 'v dotaze';
$strSelectTables = 'Vybra Tabu¾ky';
$strSend = 'Pošli';
$strSent = 'Odoslané';
$strServer = 'Server';
$strServerChoice = 'Vo¾ba serveru';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovedá';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento server beží %s. Bol spustený %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Premenné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
$strServerVars = 'Premenné a nastavenia serveru';
$strServerVersion = 'Verzia serveru';
$strSessionValue = 'Hodnota sedenia';
$strSetEnumVal = 'Ak je pole typu "enum" alebo "set", prosím zadávajte hodnoty v tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak dokonca potrebujete zada spätné lomítko ("\") alebo apostrof ("\'") pri týchto hodnotách, zadajte ich napríklad takto \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\'.';
$strShow = 'Ukáza';
$strShowAll = 'Zobrazi všetko';
$strShowColor = 'Zobrazi farbu';
$strShowDatadictAs = 'Formát dátového slovníka';
$strShowFullQueries = 'Zobrazi kompletné dotazy';
$strShowGrid = 'Zobrazi mriežku';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazi informácie o PHP';
$strShowTableDimension = 'Zobrazi rozmery tabuliek';
$strShowTables = 'Zobrazi tabu¾ky';
$strShowThisQuery = ' Zobrazi tento dotaz znovu ';
$strShowingRecords = 'Ukáza záznamy ';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodušená Èínština';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Ve¾kos';
$strSlovak = 'Slovenèina';
$strSlovenian = 'Slovinèina';
$strSort = 'Triedi';
$strSortByKey = 'Zoradi pod¾a k¾úèa';
$strSpaceUsage = 'Zabrané miesto';
$strSpanish = 'Španielsky';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slová sú rozdelené medzerou (" ").';
$strStatCheckTime = 'Posledná kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvorenie';
$strStatUpdateTime = 'Posledná zmena';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatus = 'Stav';
$strStrucCSV = 'CSV dáta';
$strStrucData = 'Štruktúru a dáta';
$strStrucDrop = 'Pridaj \'vymaž tabu¾ku\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pre MS Excel dáta';
$strStrucNativeExcel = 'Natívne dáta MS Excel';
$strStrucOnly = 'Iba štruktúru';
$strStructPropose = 'Navrhnú štruktúru tabu¾ky';
$strStructure = 'Štruktúra';
$strSubmit = 'Odošli';
$strSuccess = 'SQL dotaz bol úspešne vykonaný';
$strSum = 'Celkom';
$strSwedish = 'Švédsky';
$strSwitchToTable = 'Prepnú na skopírovanú tabu¾ku';

$strTable = 'Tabu¾ka';
$strTableComments = 'Komentár k tabu¾ke';
$strTableEmpty = 'Tabu¾ka je prázdna!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabu¾ka %s bola odstránená';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabu¾ka %s bola vyprázdená';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabu¾ka %s bola vyprázdnená';
$strTableMaintenance = 'Údržba tabu¾ky';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametre tabu¾ky';
$strTableStructure = 'Štruktúra tabu¾ky pre tabu¾ku';
$strTableType = 'Typ tabu¾ky';
$strTables = '%s tabu¾ka(y)';
$strTakeIt = 'zvoli';
$strTblPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé tabu¾ky';
$strTextAreaLength = ' Toto možno nepôjde upravi,<br /> kvôli svojej dåžke ';
$strThai = 'Thajèina';
$strTheContent = 'Obsah Vášho súboru bol vložený.';
$strTheContents = 'Obsah súboru prepíše obsah vybranej tabu¾ky v riadkoch s identickým primárnym alebo unikátnym k¾úèom.';
$strTheTerminator = 'Ukonèenie polí.';
$strTheme = 'Vzh¾ad';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThisNotDirectory = 'Nebol zadaný adresár';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bol úspešne zabité.';
$strTime = 'Èas';
$strToggleScratchboard = 'zobrazi grafický návrh';
$strTotal = 'celkovo';
$strTotalUC = 'Celkom';
$strTraditionalChinese = 'Tradièná Èínština';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièná Španielèina';
$strTraffic = 'Prevádzka';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stiahnutie dát. Prvý parameter je meno súboru, druhý je meno ståpca v tabu¾ke obsahujúci meno súboru. Ak zadáte druhý parameter, prvý musí by prázdny.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náh¾ad obrázku s odkazom na obrázok; parametre šírka a výška v bodoch (pomer strán obrázku zostane zachovaný)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázok (napr. stiahnutie po¾a blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobrazí image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí dátum alebo èas (TIME, TIMESTAMP alebo DATETIME) pod¾a miestneho nastavenia. Prvý parameter je posun (v hodinách), ktorá bude pridaný k zadanému èasu (predvolený je 0). Druhý parameter je formátovací reazec pre php funkciu strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'PLATÍ IBA PRE LINUX: Spustí externú aplikáciu, na jej štandardný vstup pošle pole a zobrazí výstup programu. Predvolený program je Tidy, ktorý pekne sformátuje HTML. Z bezpeènostných dôvodov musíte ruène upravi obsah súboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php a prida do neho povolené aplikácie. Prvý parameter je èíslo aplikácie, ktorú chcete použi a druhý parametre sú parametre tejto aplikácie. Ak je tretí parameter nastavený na 1, výstup bude skonvertovaný funkciou htmlspecialchars() (predvolený je 1). Štvrtý parameter v prípade, že je nastavený na 1 pridá k výstupnému textu parameter NOWRAP, èím zabezpeèí zachovanie formátovania (predvolený je 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pôvodné formátovanie po¾a tak ako je uložené v databáze.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázok a odkaz z po¾a obsahujúceho odkaz na obrázok. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý a tretí parameter urèujú šírku a výšku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z po¾a obsahujúceho odkaz. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý parameter je text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí iba èas reazca. Prvý parameter je posun od zaèiatku (predvolený je 0) a druhý urèuje dåžku textu, ktorá sa ma zobrazi, ak nie je zadaný bude zobrazený zvyšok textu. Tretí parameter urèuje znaky, ktoré budú pridané na koniec skráteného textu (predvolené je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazi skrátene dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajinsky';
$strUncheckAll = 'Odznaèi všetko';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátny';
$strUnknown = 'neznámy';
$strUnselectAll = 'Odznaèi všetko';
$strUpdComTab = 'Prosím preèítajte si dokumentáciu ako aktualizova tabu¾ku s informáciami o ståpcoch (Column_comments Table)';
$strUpdatePrivMessage = 'Boli aktualizované oprávnenia pre %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil bol aktualizovaný.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizova dotaz';
$strUpgrade = 'Mali by ste aktualizova %s na verziu %s alebo vyššiu.';
$strUsage = 'Využitie';
$strUseBackquotes = ' Použi opaèný apostrof pri názvoch tabuliek a polí ';
$strUseHostTable = 'Použi tabu¾ku s hostite¾mi';
$strUseTables = 'Použi tabu¾ky';
$strUseTextField = 'Poži textové pole';
$strUseThisValue = 'Použi túto hodnotu';
$strUser = 'Používate¾';
$strUserAlreadyExists = 'Používate¾ %s už existuje!';
$strUserEmpty = 'Meno používate¾a je prázdne!';
$strUserName = 'Meno používate¾a';
$strUserNotFound = 'Zvolený používate¾ nebol nájdený v tabu¾ke práv.';
$strUserOverview = 'Preh¾ad užívatelov';
$strUsersDeleted = 'Vybraní užívatelia bol úspešne odstránený.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Používatelia majúci prístup k &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Potvrdi platnos SQL';
$strValidatorError = 'SQL validator nemohol by inicializovaný. Prosím skontrolujte, èi sú nainštalované všetky potrebné rozšírenia php, tak ako sú popísané v %sdocumentation%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Premenná';
$strViewDump = 'Zobrazi dump (schému) tabu¾ky';
$strViewDumpDB = 'Zobrazi dump (schému) databázy';
$strViewDumpDatabases = 'Export databáz';

$strWebServerUploadDirectory = 'upload adresár web serveru';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresár urèený pre upload súborov sa nedá otvori';
$strWelcome = 'Vitajte v %s';
$strWestEuropean = 'Západná Európa';
$strWildcard = 'nahradzujúci znak';
$strWindowNotFound = 'Cie¾ové okno prehliadaèa nemohlo by aktualizované. Možno ste zatvorili rodièovské okno, alebo prehliadaè blokuje operácie medzi oknami z dôvodu bezpeènostných nastavení';
$strWithChecked = 'Výber:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Komentár sa nedá zapísa';
$strWritingRelationNotPossible = 'Vzah sa nedá zapísa';
$strWrongUser = 'Zlé používate¾ské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Áno';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavenie týchto parametrov na 0 (nulu) odstráni obmedzenia.';
$strZip = '"zo zipované"';

$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe