Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/slovak-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: slovak-iso-8859-2.inc.php,v 2.71 2005/03/30 19:24:21 lem9 Exp $ */

/* By: lubos klokner <hide@address.com> */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = '"verdana ce", "arial ce", verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, "verdana ce", "arial ce", helvetica, arial, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bajtov', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', '©t', 'Pi', 'So');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%B, %Y - %H:%M';
$timespanfmt = '%s dní, %s hodín, %s minút a %s sekúnd';

$strAPrimaryKey = 'Bol pridaný primárny kµúè pre %s';
$strAbortedClients = 'Preru¹ené';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Prosím zadajte absolútnu cestu k adresáru docSQL na serveri.';
$strAccessDenied = 'Prístup zamietnutý';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin sa pokúsil pripoji» k MySQL serveru ale ten spojenie odmietol. Skontrolujte prosím meno serveru, pou¾ívateµské meno a heslo v súbore config.inc.php a s tým, ktoré ste dostali o administrátora MySQL servera.';
$strAction = 'Akcia';
$strAddAutoIncrement = 'Prida» hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Prida» obmedzenia';
$strAddDeleteColumn = 'Prida»/Odobra» polia ståpcov';
$strAddDeleteRow = 'Prida»/Odobra» kritéria riadku';
$strAddDropDatabase = 'Prida» DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Prida» vlastný komentár do hlavièky (\\n oddeµuje riadky)';
$strAddIfNotExists = 'Prida» IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Prida» do komentárov';
$strAddNewField = 'Prida» nové pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Prida» oprávnenia pre nasledujúcu databázu';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Prida» oprávnenia pre nasledujúcu tabuµku';
$strAddSearchConditions = 'Prida» vyhµadávacie parametre (obsah dotazu po "where" príkaze):';
$strAddToIndex = 'Prida» do indexu &nbsp;%s&nbsp;ståpec';
$strAddUser = 'Prida» nového pou¾ívateµa';
$strAddUserMessage = 'Pou¾ívateµ bol pridaný.';
$strAddedColumnComment = 'Pridaný komentár k ståpcu';
$strAddedColumnRelation = 'Pridaný vz»ah pre ståpec';
$strAdministration = 'Administrácia';
$strAffectedRows = ' Ovplyvnené riadky: ';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Spä»';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vlo¾i» nový záznam';
$strAfterInsertSame = 'Spä» na túto stránku';
$strAll = 'V¹etko';
$strAllTableSameWidth = 'zobrazi» v¹etky tabuµky s rovnakou ¹írkou?';
$strAlterOrderBy = 'Zmeni» poradie tabuµky podµa';
$strAnIndex = 'Bol pridaný index pre %s';
$strAnalyzeTable = 'Analyzova» tabuµku';
$strAnd = 'a';
$strAny = 'Akýkoµvek';
$strAnyHost = 'Akýkoµvek hostiteµ';
$strAnyUser = 'Akýkoµvek pou¾ívateµ';
$strArabic = 'Arab¹tina';
$strArmenian = 'Armén¹tina';
$strAscending = 'Vzostupne';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèiatku tabuµky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabuµky';
$strAttr = 'Atribúty';
$strAutodetect = 'Automaticky zisti»';
$strAutomaticLayout = 'Automatické rozvrhnutie';

$strBack = 'Spä»';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈIATOK VÝSEKU';
$strBeginRaw = 'ZAÈIATOK TOKU';
$strBinary = 'Binárny';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binárny - neupravujte ';
$strBookmarkAllUsers = 'Dovoli» pou¾íva» túto polo¾ku v¹etkým pou¾ívateµom';
$strBookmarkDeleted = 'Záznam z obµúbených bol zmazaný.';
$strBookmarkLabel = 'Názov';
$strBookmarkOptions = 'Vlastnosti obµúbených';
$strBookmarkQuery = 'Obµúbený SQL dotaz';
$strBookmarkThis = 'Prida» tento SQL dotaz do obµúbených';
$strBookmarkView = 'Iba prezrie»';
$strBrowse = 'Prechádza»';
$strBrowseForeignValues = 'Prejs» hodnoty cudzích kµúèov';
$strBulgarian = 'Bulharsky';
$strBzError = 'nepodarilo sa skomprimova» výstup z dôvodu chybného roz¹írenia pre kompresiu Bz2 v tejto verzii php. Doporuèuje sa nastavi» <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v konfigurácii phpMyAdmin na <code>FALSE</code>. Ak si ¾eláte pou¾íva» kompresiu Bz2 mali by ste nain¹talova» nov¹iu verziu php. Viac informácií získate z popisu chyby: %s.';
$strBzip = '"bzipped"';

$strCSVOptions = 'CSV nastavenia';
$strCalendar = 'Kalendár';
$strCannotLogin = 'Nedá sa prihlási» k MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nedá sa nahra» roz¹írenie %s,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie je mo¾né nahra» roz¹írenie iconv alebo recode potrebné pre prevod znakových sad. Upravte nastavenie php tak aby umo¾òovalo pou¾i» tieto roz¹írenia alebo vypnite túto vlastnos» v konfigurácii phpMyAdmina.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie je mo¾né premenova» index na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie je mo¾né pou¾i» funkcie iconv,libiconv a recode_string aj napriek tomu, ¾e roz¹írenia sú nahrané. Skontrolujte prosím nastavenie PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnos»';
$strCarriage = 'Návrat vozíku (Carriage return): \\r';
$strCaseInsensitive = 'nerozli¹ova» veµké a malé písmená';
$strCaseSensitive = 'rozli¹ova» veµké a malé písmená';
$strCentralEuropean = 'Stredná Európa';
$strChange = 'Zmeni»';
$strChangeCopyMode = 'Vytvori» pou¾ívateµa s rovnakými právami a...';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachova» pôvodného pou¾ívateµa.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... zmaza» pôvodného pou¾ívateµa z tabuliek pou¾ívateµov a potom znovunaèíta» oprávnenia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... zmaza» pôvodného pou¾ívateµa z tabuliek pou¾ívateµov.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odobra» v¹etky oprávnenia pôvodnému pou¾ívateµovi a následne ho zmaza».';
$strChangeCopyUser = 'Zmeni» informácie o pou¾ívateµovi / Kopírova» pou¾ívateµa';
$strChangeDisplay = 'Zvolte, ktoré pole zobrazi»';
$strChangePassword = 'Zmeni» heslo';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada súboru:';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávanie';
$strCheckAll = 'Oznaèi» v¹etko';
$strCheckOverhead = 'Zvoli» neoptimálne';
$strCheckPrivs = 'Skontrolova» oprávnenia';
$strCheckPrivsLong = 'Skontrolova» oprávnenia pre databázu &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Skontrolova» tabuµku';
$strChoosePage = 'Prosím zvolte si Stránku, ktorú chcete upravi»';
$strColComFeat = 'Zobrazova» komentáre ståpcov';
$strCollation = 'Porovnávanie';
$strColumnNames = 'Názvy ståpcov';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé ståpce';
$strCommand = 'Príkaz';
$strComments = 'Komentáre';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁRE PRE TABU¥KU';
$strCompleteInserts = 'Úplné vlo¾enie';
$strCompression = 'Kompresia';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might happen if php finds a parse error in it or php cannot find the file.<br />Please call the configuration file directly using the link below and read the php error message(s) that you recieve. In most cases a quote or a semicolon is missing somewhere.<br />If you recieve a blank page, everything is fine.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím skonfigurujte koordináty pre tabuµku %s';
$strConnectionError = 'Nepodarilo sa pripoji»: chybné nastavenia.';
$strConnections = 'Spojenia';
$strConstraintsForDumped = 'Obmedzenie pre exportované tabuµky';
$strConstraintsForTable = 'Obmedzenie pre tabuµku';
$strCookiesRequired = 'Cookies musia by» povolené, pokiaµ chcete pokraèova».';
$strCopyTable = 'Skopírova» tabuµku do (databáza<b>.</b>tabuµka):';
$strCopyTableOK = 'Tabuµka %s bola skorírovaná do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nedá sa skopírova» tabuµka sama do seba!';
$strCouldNotKill = 'Neporadilo za zabi» vlákno %s. Jeho beh bol pravdepodobne u¾ ukonèený.';
$strCreate = 'Vytvori»';
$strCreateIndex = 'Vytvori» index na&nbsp;%s&nbsp;ståpcoch';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvori» nový index';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvori» novú databázu';
$strCreateNewTable = 'Vytvori» novú tabuµku v databáze %s';
$strCreatePage = 'Vytvori» novú Stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváranie PDF';
$strCreationDates = 'Dátum vytvorenia, poslednej zmeny a kontroly';
$strCriteria = 'Kritéria';
$strCroatian = 'Chorvátsky';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èesky';
$strCzechSlovak = 'Èe¹tina/Slovenèina';

$strDBComment = 'Komentár k databáze: ';
$strDBGContext = 'Kontext';
$strDBGContextID = 'Kontext ID';
$strDBGHits = 'Zásahov';
$strDBGLine = 'Riadok';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max. èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zásah, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Celkový èas, ms';
$strDBRename = 'Premenova» databázu na';
$strDanish = 'Dánsky';
$strData = 'Dáta';
$strDataDict = 'Dátový slovník';
$strDataOnly = 'Iba dáta';
$strDatabase = 'Databáza';
$strDatabaseEmpty = 'Meno databázy je prázdne!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavenia exportu databáz';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáza %s bola zmazaná.';
$strDatabaseNoTable = 'Táto databáza neobsahuje ¾iadne tabuµky!';
$strDatabases = 'databáz(y)';
$strDatabasesDropped = 'Úspe¹ne zru¹ených databáz: %s.';
$strDatabasesStats = '©tatistiky databázy';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skry» ¹tatistiky';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazi» ¹tatistiky';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Aktivovanie ¹tatistík databázy mô¾e spôsobi» znaèné zvý¹enie sie»ovej prevádzky medzi databázou a web serverom.';
$strDbPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé databázy';
$strDbSpecific = 'závislé na databáze';
$strDefault = 'Predvolené';
$strDefaultValueHelp = 'Pre predvolené hodnoty, prosím zadajte iba jednu hodnotu bez úvodzoviek alebo uvádzacích znakov, napr.: a';
$strDefragment = 'Defragmentova» tabuµku';
$strDelOld = 'Aktuálna stránka sa odkazuje na tabuµky, ktoré u¾ neexistujú, ¾eláte si odstráni» tieto odkazy?';
$strDelayedInserts = 'Pou¾i» oneskorené vlo¾enia';
$strDelete = 'Zmaza»';
$strDeleteAndFlush = 'Odstráni» pou¾ívateµov a znovunaèíta» práva.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je najèistej¹ie rie¹enie, ale znovunaèítanie práv mô¾e chvíµu trva».';
$strDeleted = 'Riadok bol zmazaný';
$strDeletedRows = 'Zmazané riadky:';
$strDeleting = 'Odstraòuje sa %s';
$strDescending = 'Zostupne';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnú» kontrolu cudzích kµúèov';
$strDisabled = 'Vypnuté';
$strDisplayFeat = 'Zobrazi» vlastnosti';
$strDisplayOrder = 'Zobrazi» zoradené:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazi» schému PDF';
$strDoAQuery = 'Vykona» "dotaz podµa príkladu" (nahradzujúci znak: "%")';
$strDoYouReally = 'Skutoène chcete vykona» príkaz ';
$strDocu = 'Dokumentácia';
$strDrop = 'Odstráni»';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte sa ZRU©I« celú databázu!';
$strDropSelectedDatabases = 'Zru¹i» vybrané databázy';
$strDropUsersDb = 'Odstráni» databázy s rovnakým menom ako majú pou¾ívatelia.';
$strDumpSaved = 'Dump (schéma) bol ulo¾ený do súboru %s.';
$strDumpXRows = 'Zobrazi» %s riadkov od riadku %s.';
$strDumpingData = 'S»ahujem dáta pre tabuµku';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEdit = 'Upravi»';
$strEditPDFPages = 'Upravi» PDF Stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravi» oprávnenia';
$strEffective = 'Efektívny';
$strEmpty = 'Vyprázdni»';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdny výsledok (tj. nulový poèet riadkov).';
$strEnabled = 'Zapnuté';
$strEncloseInTransaction = 'Uzatvori» príkazy v transakcii';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndCut = 'KONIEC VÝSEKU';
$strEndRaw = 'KONIEC TOKU';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = ' Poznámka: názvy MySQL oprávnení sú uvádzané v angliètine. ';
$strError = 'Chyba';
$strEstonian = 'Estónsky';
$strExcelEdition = 'Verzia Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavenie exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spusti» obµúbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvetli» SQL';
$strExport = 'Exportova»';
$strExtendedInserts = 'Roz¹írené vkladanie';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepodarených pokusov';
$strField = 'Pole';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s bolo odstránené';
$strFields = 'Polia';
$strFieldsEmpty = ' Poèet polí je prázdny! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Polia uzatvorené';
$strFieldsEscapedBy = 'Polia uvedené pomocou';
$strFieldsTerminatedBy = 'Polia ukonèené';
$strFileAlreadyExists = 'Súbor %s u¾ existuje na servery, zmente názov súboru alebo zvolte prepísanie súboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Súbor sa nedá preèíta»';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pre názov súboru';
$strFileNameTemplateHelp = 'Pou¾ite __DB__ ako názov databázy, __TABLE__ ako názov tabuµky a akékoµvek parametre pre %sfunkciu strftime%s pre vlo¾enie dát. Prípona súboru bude pridaná automaticky podµa typu. Akýkoµvek iný text zostane zachovaný.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamäta» si vzor';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získava práva pou¾ívateµov priamo z tabuliek MySQL. Obsah týchto tabuliek sa mô¾e lí¹i» od práv, ktoré pou¾íva server, ak boli tieto tabuµky ruène upravené. V tomto prípade sa odporúèa vykona» %sznovunaèítanie práv%s predtým ako budete pokraèova».';
$strFlushTable = 'Vyprázdni» tabuµku ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Chýbajúca polo¾ka vo formulári !';
$strFormat = 'Formát';
$strFullText = 'Plné texty';
$strFunction = 'Funkcia';

$strGenBy = 'Vygenerované';
$strGenTime = 'Vygenerované:';
$strGeneralRelationFeat = 'Mo¾nosti v¹eobecných vz»ahov';
$strGeorgian = 'Gruzínèina';
$strGerman = 'Nemecky';
$strGlobal = 'globálny';
$strGlobalPrivileges = 'Globálne práva';
$strGlobalValue = 'Globálna hodnota';
$strGo = 'Vykonaj';
$strGrantOption = 'Prideli»';
$strGreek = 'Gréètina';
$strGzip = '"gzip-ované"';

$strHasBeenAltered = 'bola zmenená.';
$strHasBeenCreated = 'bola vytvorená.';
$strHaveToShow = 'Zvolte prosím aspoò jeden ståpec, ktorý chcete zobrazi»';
$strHebrew = 'Hebrejsky';
$strHexForBinary = 'Binárne pole vypisova» v ¹estnástkovej sústave';
$strHome = 'Domov';
$strHomepageOfficial = 'Oficiálne stránky phpMyAdmin-a';
$strHost = 'Hostiteµ';
$strHostEmpty = 'Názov hostiteµa je prázdny!';
$strHungarian = 'Maïarsky';

$strIcelandic = 'Islandèina';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Celý text';
$strIfYouWish = 'Ak si ¾eláte nahra» iba urèité ståpce tabuµky, ¹pecifikujte ich ako zoznam polí oddelený èiarkou.';
$strIgnore = 'Ignorova»';
$strIgnoreInserts = 'Pou¾i» IGNORE';
$strIgnoringFile = 'Ignorujem súbor %s';
$strImportDocSQL = 'Importova» súbory docSQL';
$strImportFiles = 'Importova» súbory';
$strImportFinished = 'Importovanie ukonèené';
$strInUse = 'práve sa pou¾íva';
$strIndex = 'Index';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index pre %s bol odstránený';
$strIndexName = 'Meno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indexy';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Konfiguraèný súbor obsahuje nastavenia (root bez hesla), ktoré zodpovedajú predvolenému privilegovanému MySQL úètu. Ak MySQL server be¾í s týmto nastavením, nie je zabezpeèený proti napadnutiu, táto bezpeènostná chyba by mala by» urýchlene odstránená.';
$strInsert = 'Vlo¾i»';
$strInsertAsNewRow = 'Vlo¾i» ako nový riadok';
$strInsertNewRow = 'Vlo¾i» nový riadok';
$strInsertTextfiles = 'Vlo¾i» textové súbory do tabuµky';
$strInsertedRowId = 'Id vlo¾eného riadku:';
$strInsertedRows = 'Vlo¾ené riadky:';
$strInstructions = 'In¹trukcie';
$strInternalNotNecessary = '* Vnútorný vz»ah nie je nutný ak u¾ vz»ah existuje v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interné vz»ahy';

$strJapanese = 'Japonèina';
$strJumpToDB = 'Na databázu &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Iba odstráni» pou¾ívateµlov z tabuliek práv.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Odstránení&quot; pou¾ívatelia budú ma» k serveru ako predtým a¾ do znovunaèítania práv.';

$strKeepPass = 'Nezmeni» heslo';
$strKeyname = 'Kµúèový názov';
$strKill = 'Zabi»';
$strKorean = 'Kórejèina';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavenia LaTeX';
$strLandscape = 'Na ¹írku';
$strLatexCaption = 'Nadpis tabuµky';
$strLatexContent = 'Obsah tabuµky __TABLE__';
$strLatexContinued = '(pokraèovanie)';
$strLatexContinuedCaption = 'Nadpis pokraèovania tabuµky';
$strLatexIncludeCaption = 'Zahrnú» nadpis tabuµky';
$strLatexLabel = 'Návestie';
$strLatexStructure = '©truktúra tabuµky __TABLE__';
$strLatvian = 'Loty¹stina';
$strLengthSet = 'Då¾ka/Nastavi»*';
$strLimitNumRows = 'záznamov na stránku';
$strLineFeed = 'Ukonèenie riadku (Linefeed): \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Riadky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Linka nebola nájdená';
$strLinksTo = 'Linkova» na';
$strLithuanian = 'Litovsky';
$strLoadExplanation = 'Automaticky sú nastavené najlep¹ie hodnoty, ak toto nastavenie nebude fungova», mô¾ete skúsi» druhú mo¾nos».';
$strLoadMethod = 'Parametre pre príkaz LOAD';
$strLocalhost = 'Lokálny';
$strLocationTextfile = 'Lokácia textového súboru';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Pou¾ívateµ:';
$strLogin = 'Login';
$strLoginInformation = 'Prihlásenie';
$strLogout = 'Odhlási» sa';

$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRE TABU¥KU';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformácie';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_nodescription = 'Nie je dostupný ¾iadny popis pre túto transformáciu.<br />Kontaktujte autora, ktorý %s vytára.';
$strMIME_transformation = 'Transformácia pri prehliadaní';
$strMIME_transformation_note = 'Pre zoznam dostupných parametrov a ich MIME typov kliknite na %spopisy transformácií';
$strMIME_transformation_options = 'Parametre transformácie';
$strMIME_transformation_options_note = 'Prosím zadajte hodnoty pre parametre transformácie v nasledujúcom tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak potrebujete pou¾i» spätné lomítko ("\") alebo jednoduché úvodzovky ("\'") medzi týmito hodnotami, vlo¾te pred nich spätné lomítko (napr. \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemajú vlastnú transformaènú funkciu';
$strMaximumSize = 'Maximálna veµkos»: %s%s';
$strModifications = 'Zmeny boli ulo¾ené';
$strModify = 'Zmeni»';
$strModifyIndexTopic = 'Modifikova» index';
$strMoreStatusVars = 'Ïal¹ie informácie o stave';
$strMoveTable = 'Presunú» tabuµku do (databáza<b>.</b>tabuµka):';
$strMoveTableOK = 'Tabuµka %s bola presunutá do %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Nedá sa presunú» tabuµka sama do seba!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMustSelectFile = 'Zvolte prosím súbor, ktorý si ¾eláte vlo¾i».';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Overenie MySQL spojenia';
$strMySQLReloaded = 'MySQL znovu-naèítaná.';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlási: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% be¾í na %pma_s2% ako %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazi» procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Zobrazi» MySQL informácie o behu';
$strMySQLShowVars = 'Zobrazi» MySQL systémové premenné';

$strName = 'Názov';
$strNeedPrimaryKey = 'Pre túto tabuµku by ste mali definova» primárny kµúè.';
$strNext = 'Ïal¹í';
$strNo = 'Nie';
$strNoDatabases = '®iadne databázy';
$strNoDatabasesSelected = 'Neboli vybrané ¾iadne databázy.';
$strNoDescription = 'bez Popisu';
$strNoDropDatabases = 'Mo¾nos» "DROP DATABASE" vypnutá.';
$strNoExplain = 'Preskoèi» vysvetlenie SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin funguje lep¹ie s prehliadaèmi podporujúcimi <b>rámy</b>.';
$strNoIndex = 'Nebol definovaný ¾iadny index!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Èasti indexu neboli definované!';
$strNoModification = '®iadna zmena';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá ¾iadne nastavenia';
$strNoPassword = '®iadne heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávenia na ulo¾enie do súboru %s.';
$strNoPhp = 'bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = '®iadne oprávnenia';
$strNoQuery = '®iadny SQL dotaz!';
$strNoRights = 'Nemáte dostatoèné práva na vykonanie tejto akcie!';
$strNoRowsSelected = 'Nebol vybraný ¾iadny riadok';
$strNoSpace = 'Nedostatok miesta pre ulo¾enie súboru %s.';
$strNoTablesFound = 'Neboli nájdené ¾iadne tabuµky v tejto datábaze.';
$strNoUsersFound = 'Nebol nájdený ¾iadny pou¾ívateµ.';
$strNoValidateSQL = 'Preskoèi» potvrdenie platnosti SQL';
$strNone = '®iadny';
$strNotNumber = 'Toto nie je èíslo!';
$strNotOK = 'chyba';
$strNotSet = 'Tabuµka <b>%s</b> nebola nájdená alebo nie je nastavená v %s';
$strNotValidNumber = ' nie je platné èíslo riadku!';
$strNull = 'Nulový';
$strNumSearchResultsInTable = '%s výskyt(ov)v tabuµke <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkovo:</b> <i>%s</i> výskyt(ov)';
$strNumTables = 'Tabuµky';

$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = 'Èasto uvodzujúce znaky. Voliteµne znamená, ¾e iba polia typu char a varchar sú uzatvorené do "uzatváracích" znakov.';
$strOperations = 'Operácie';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizova» tabuµku';
$strOptionalControls = 'Voliteµné. Urèuje ako zapisova» alebo èíta» ¹peciálne znaky.';
$strOptionally = 'Voliteµne';
$strOr = 'alebo';
$strOverhead = 'Naviac';
$strOverwriteExisting = 'Prepísa» existujúci súbor(y)';

$strPHP40203 = 'Pou¾ívate PHP 4.2.3, ktoré ma vá¾nu chybu pri práci s viac bajtovými znakmi (mbstring). V PHP je táto chyba zdokumentovaná pod èíslom 19404. Nedoporuèuje sa pou¾íva» túto verziu PHP s phpMyAdminom.';
$strPHPVersion = 'Verzia PHP';
$strPageNumber = 'Èíslo stránky:';
$strPaperSize = 'Veµkos» stránky';
$strPartialText = 'Èiastoèné texty';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordChanged = 'Heslo pre %s bolo úspe¹ne zmenené.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdne!';
$strPasswordNotSame = 'Heslá sa nezhodujú!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databázy "%s" - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabuµka "%s" neexistuje!';
$strPdfNoTables = '®iadne tabuµky';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minútu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPhoneBook = 'adresár';
$strPhp = 'Vytvori» PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Dokumentácia';
$strPmaUriError = 'Direktíva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> v konfiguraènom súbore MUSÍ by» nastavená!';
$strPolish = 'Poµ¹tina';
$strPortrait = 'Na vý¹ku';
$strPos1 = 'Zaèiatok';
$strPrevious = 'Predchádzajúci';
$strPrimary = 'Primárny';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primárny kµúè bol zru¹ený';
$strPrimaryKeyName = 'Názov primárneho kµúèa musí by»... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> by» <b>iba</b> meno primárneho kµúèa!)';
$strPrint = 'Vytlaèi»';
$strPrintView = 'Náhµad k tlaèi';
$strPrintViewFull = 'Náhµad tlaèe (s kompletnými textami)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'V¹etky oprávnenia okrem GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Povolí meni» ¹truktúru existujúcich tabuliek.';
$strPrivDescCreateDb = 'Povolí vytváranie nových databáz a tabuliek.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Povolí vytváranie nových tabuliek.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Povolí vytváranie doèasných tabuliek.';
$strPrivDescDelete = 'Povolí mazanie dát.';
$strPrivDescDropDb = 'Povolí odstraòovanie databáz a tabuliek.';
$strPrivDescDropTbl = 'Povolí odstraòovanie tabuliek.';
$strPrivDescExecute = 'Povolí spú¹»anie ulo¾ených procedúr. Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Povolí importovanie a exportovanie dát zo/do súborov na serveri.';
$strPrivDescGrant = 'Povolí pridávanie u¾ivatelov a práv bez znovunaèítania tabuliek práv.';
$strPrivDescIndex = 'Povolí vytváranie a mazanie indexov.';
$strPrivDescInsert = 'Povolí vkladanie a nahradzovanie dát.';
$strPrivDescLockTables = 'Povolí zmaknutie tabuliek pre aktuálne vlákno.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Obmedzí poèet nových spojení, ktoré mô¾e pou¾ívateµ vytvori» za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Obmedzí poèet dotazov, ktoré mô¾e pou¾ívateµ odosla» za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Obmedzí poèet príkazov meniacich tabuµku alebo databázu, ktorá mô¾e pou¾ívateµ odosla» za hodinu.';
$strPrivDescProcess3 = 'Povolí zabíjanie procesov iným pou¾ívateµlom.';
$strPrivDescProcess4 = 'Povolí prezeranie kompletných dotazov v zozname procesov.';
$strPrivDescReferences = 'Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Povolí znovunaèítanie nastavení a vyprázdòovanie vyrovnávacích pamätí serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Povolí pou¾ívateµovi zisti» kde je hlavný / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrebné pre replikáciu pomocných serverov.';
$strPrivDescSelect = 'Povolí èítanie dát.';
$strPrivDescShowDb = 'Povolí prístup ku kompletnému zoznamu databáz.';
$strPrivDescShutdown = 'Povolí vypnutie serveru.';
$strPrivDescSuper = 'Povolí spojenie aj v prípade, ¾e bol dosiahnutý maximálny poèet spojení. Potrebné pre väè¹inu operácií pri správe serveru ako nastavovanie globálny premenných alebo zabíjanie procesov iných pou¾ívateµov.';
$strPrivDescUpdate = 'Povolí menenie dát.';
$strPrivDescUsage = '®iadne práva.';
$strPrivileges = 'Oprávnenia';
$strPrivilegesReloaded = 'Práva boli úspe¹ne znovunaèítané.';
$strProcesslist = 'Zoznam procesov';
$strPutColNames = 'Prida» názvy polí na prvý riadok';

$strQBE = 'Dotaz podµa príkladu';
$strQBEDel = 'Zmaza»';
$strQBEIns = 'Vlo¾i»';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = ' SQL dotaz v databáze <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL história';
$strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sek.';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Neprepisova» tento dotaz z hlavného okna';

$strReType = 'Potvrdi»';
$strReceived = 'Prijaté';
$strRecords = 'Záznamov';
$strReferentialIntegrity = 'Skontrolova» referenènú integritu:';
$strRefresh = 'Obnovi»';
$strRelationNotWorking = 'Prídavné vlastnosti pre prácu s prepojenými tabuµkami boli deaktivované. Ak chcete zisti» preèo, kliknite %ssem%s.';
$strRelationView = 'Zobrazi» spojitosti';
$strRelationalSchema = 'Relaèná schéma';
$strRelations = 'Prepojenia';
$strRelationsForTable = 'VZ«AHY PRE TABU¥KU';
$strReloadFailed = 'Znovu-naèítanie MySQL bolo neúspe¹né.';
$strReloadMySQL = 'Znovu-naèíta» MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítanie práv';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstráni» vybraných pou¾ívateµov';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáza %s bola premenovaná na %s';
$strRenameTable = 'Premenova» tabuµku na';
$strRenameTableOK = 'Tabuµka %s bola premenovaná na %s';
$strRepairTable = 'Opravi» tabuµku';
$strReplace = 'Nahradi»';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradi» NULL hodnoty';
$strReplaceTable = 'Nahradi» dáta v tabuµke súborom';
$strReset = 'Pôvodné (Reset)';
$strResourceLimits = 'Obmedzenie zdrojov';
$strRevoke = 'Zru¹i»';
$strRevokeAndDelete = 'Odobranie v¹etkých aktívnych práv pou¾ívateµom a ich následné odstránenie.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'U¾ívatelia budú ma» stále právo USAGE (pou¾ívanie) a¾ do znovunaèítania práv.';
$strRevokeMessage = 'Boli zru¹ené oprávnenia pre %s';
$strRomanian = 'Rumun¹tina';
$strRowLength = 'Då¾ka riadku';
$strRowSize = ' Veµkos» riadku ';
$strRows = 'Riadkov';
$strRowsFrom = 'riadky zaèínajú od';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovnom (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontálnom';
$strRowsModeOptions = 'v(o) %s móde a opakova» hlavièky po ka¾dých %s bunkách';
$strRowsModeVertical = 'vertikálnom';
$strRowsStatistic = '©tatistika riadku';
$strRunQuery = 'Odo¹li dotaz';
$strRunSQLQuery = 'Spusti» SQL dotaz/dotazy na databázu %s';
$strRunning = 'be¾í na %s';
$strRussian = 'Ru¹tina';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Typ vytvorených dotazov';
$strSQLOptions = 'SQL nastavenia';
$strSQLParserBugMessage = 'Je mo¾né, ¾e ste na¹li chybu v SQL syntaktickom analyzátore. Preskúmajte podrobne SQL dotaz, predov¹etkým správnos» umiestnenia úvodzoviek. Ïal¹ia mo¾nos» je, ¾e nahrávate súbor s binárnymi dátami nezapísanými v úvodzovkách. Mô¾ete tie¾ vyskú¹a» pou¾i» príkazový riadok MySQL na odstránenie problému. Pokial stále máte problémy alebo syntaktický analyzátor SQL stále hlási chybu v dotaze, ktorý v príkazovom riadku funguje, prosím pokúste sa zredukova» dotaz na èo najmen¹í, v ktorom sa problém e¹te vyskytuje a ohláste chybu na stránke phpMyAdmina spolu so sekciou VÝPIS uvedenú ni¾¹ie:';
$strSQLParserUserError = 'Vyskytla sa chyba v SQL dotaze. Ni¾¹ie uvedený MySQL výstup (ak je nejaký) Vám mô¾e pomôc» odstráni» problém';
$strSQLQuery = 'SQL dotaz';
$strSQLResult = 'výsledok SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neplatný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzatvorené úvodzovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámy interpunkèný re»azec';
$strSave = 'Ulo¾i»';
$strSaveOnServer = 'Ulo¾i» na server do adresára %s';
$strScaleFactorSmall = 'Mierka je príli¹ mala na roztiahnutie schémy na stránku';
$strSearch = 'Hµada»';
$strSearchFormTitle = 'Hµada» v databáze';
$strSearchInTables = 'V tabuµke(ách):';
$strSearchNeedle = 'Slovo(á) alebo hodnotu(y), ktoré chcete vyhµada» (nahradzujúci znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'najmenej jedno zo slov';
$strSearchOption2 = 'v¹etky slová';
$strSearchOption3 = 'presný výraz';
$strSearchOption4 = 'ako regulárny výraz';
$strSearchResultsFor = 'Prehµada» výsledky na "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Nájdi:';
$strSecretRequired = 'Nastavte prosím kµúè pre ¹ifrovanie cookies v konfiguraènom súbore (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte si databázu';
$strSelectAll = 'Oznaèi» v¹etko';
$strSelectFields = 'Zvoli» pole (najmenej jedno):';
$strSelectNumRows = 'v dotaze';
$strSelectTables = 'Vybra» Tabuµky';
$strSend = 'Po¹li';
$strSent = 'Odoslané';
$strServer = 'Server';
$strServerChoice = 'Voµba serveru';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovedá';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento server be¾í %s. Bol spustený %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Premenné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
$strServerVars = 'Premenné a nastavenia serveru';
$strServerVersion = 'Verzia serveru';
$strSessionValue = 'Hodnota sedenia';
$strSetEnumVal = 'Ak je pole typu "enum" alebo "set", prosím zadávajte hodnoty v tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak dokonca potrebujete zada» spätné lomítko ("\") alebo apostrof ("\'") pri týchto hodnotách, zadajte ich napríklad takto \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\'.';
$strShow = 'Ukáza»';
$strShowAll = 'Zobrazi» v¹etko';
$strShowColor = 'Zobrazi» farbu';
$strShowDatadictAs = 'Formát dátového slovníka';
$strShowFullQueries = 'Zobrazi» kompletné dotazy';
$strShowGrid = 'Zobrazi» mrie¾ku';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazi» informácie o PHP';
$strShowTableDimension = 'Zobrazi» rozmery tabuliek';
$strShowTables = 'Zobrazi» tabuµky';
$strShowThisQuery = ' Zobrazi» tento dotaz znovu ';
$strShowingRecords = 'Ukáza» záznamy ';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodu¹ená Èín¹tina';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Veµkos»';
$strSlovak = 'Slovenèina';
$strSlovenian = 'Slovinèina';
$strSort = 'Triedi»';
$strSortByKey = 'Zoradi» podµa kµúèa';
$strSpaceUsage = 'Zabrané miesto';
$strSpanish = '©panielsky';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slová sú rozdelené medzerou (" ").';
$strStatCheckTime = 'Posledná kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvorenie';
$strStatUpdateTime = 'Posledná zmena';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatus = 'Stav';
$strStrucCSV = 'CSV dáta';
$strStrucData = '©truktúru a dáta';
$strStrucDrop = 'Pridaj \'vyma¾ tabuµku\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pre MS Excel dáta';
$strStrucNativeExcel = 'Natívne dáta MS Excel';
$strStrucOnly = 'Iba ¹truktúru';
$strStructPropose = 'Navrhnú» ¹truktúru tabuµky';
$strStructure = '©truktúra';
$strSubmit = 'Odo¹li';
$strSuccess = 'SQL dotaz bol úspe¹ne vykonaný';
$strSum = 'Celkom';
$strSwedish = '©védsky';
$strSwitchToTable = 'Prepnú» na skopírovanú tabuµku';

$strTable = 'Tabuµka';
$strTableComments = 'Komentár k tabuµke';
$strTableEmpty = 'Tabuµka je prázdna!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabuµka %s bola odstránená';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabuµka %s bola vyprázdená';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabuµka %s bola vyprázdnená';
$strTableMaintenance = 'Údr¾ba tabuµky';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametre tabuµky';
$strTableStructure = '©truktúra tabuµky pre tabuµku';
$strTableType = 'Typ tabuµky';
$strTables = '%s tabuµka(y)';
$strTakeIt = 'zvoli»';
$strTblPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé tabuµky';
$strTextAreaLength = ' Toto mo¾no nepôjde upravi»,<br /> kvôli svojej då¾ke ';
$strThai = 'Thajèina';
$strTheContent = 'Obsah Vá¹ho súboru bol vlo¾ený.';
$strTheContents = 'Obsah súboru prepí¹e obsah vybranej tabuµky v riadkoch s identickým primárnym alebo unikátnym kµúèom.';
$strTheTerminator = 'Ukonèenie polí.';
$strTheme = 'Vzhµad';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThisNotDirectory = 'Nebol zadaný adresár';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bol úspe¹ne zabité.';
$strTime = 'Èas';
$strToggleScratchboard = 'zobrazi» grafický návrh';
$strTotal = 'celkovo';
$strTotalUC = 'Celkom';
$strTraditionalChinese = 'Tradièná Èín¹tina';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièná ©panielèina';
$strTraffic = 'Prevádzka';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stiahnutie dát. Prvý parameter je meno súboru, druhý je meno ståpca v tabuµke obsahujúci meno súboru. Ak zadáte druhý parameter, prvý musí by» prázdny.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhµad obrázku s odkazom na obrázok; parametre ¹írka a vý¹ka v bodoch (pomer strán obrázku zostane zachovaný)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázok (napr. stiahnutie poµa blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobrazí image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí dátum alebo èas (TIME, TIMESTAMP alebo DATETIME) podµa miestneho nastavenia. Prvý parameter je posun (v hodinách), ktorá bude pridaný k zadanému èasu (predvolený je 0). Druhý parameter je formátovací re»azec pre php funkciu strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'PLATÍ IBA PRE LINUX: Spustí externú aplikáciu, na jej ¹tandardný vstup po¹le pole a zobrazí výstup programu. Predvolený program je Tidy, ktorý pekne sformátuje HTML. Z bezpeènostných dôvodov musíte ruène upravi» obsah súboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php a prida» do neho povolené aplikácie. Prvý parameter je èíslo aplikácie, ktorú chcete pou¾i» a druhý parametre sú parametre tejto aplikácie. Ak je tretí parameter nastavený na 1, výstup bude skonvertovaný funkciou htmlspecialchars() (predvolený je 1). ©tvrtý parameter v prípade, ¾e je nastavený na 1 pridá k výstupnému textu parameter NOWRAP, èím zabezpeèí zachovanie formátovania (predvolený je 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pôvodné formátovanie poµa tak ako je ulo¾ené v databáze.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázok a odkaz z poµa obsahujúceho odkaz na obrázok. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý a tretí parameter urèujú ¹írku a vý¹ku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z poµa obsahujúceho odkaz. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý parameter je text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí iba èas» re»azca. Prvý parameter je posun od zaèiatku (predvolený je 0) a druhý urèuje då¾ku textu, ktorá sa ma zobrazi», ak nie je zadaný bude zobrazený zvy¹ok textu. Tretí parameter urèuje znaky, ktoré budú pridané na koniec skráteného textu (predvolené je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazi» skrátene dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajinsky';
$strUncheckAll = 'Odznaèi» v¹etko';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátny';
$strUnknown = 'neznámy';
$strUnselectAll = 'Odznaèi» v¹etko';
$strUpdComTab = 'Prosím preèítajte si dokumentáciu ako aktualizova» tabuµku s informáciami o ståpcoch (Column_comments Table)';
$strUpdatePrivMessage = 'Boli aktualizované oprávnenia pre %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil bol aktualizovaný.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizova» dotaz';
$strUpgrade = 'Mali by ste aktualizova» %s na verziu %s alebo vy¹¹iu.';
$strUsage = 'Vyu¾itie';
$strUseBackquotes = ' Pou¾i» opaèný apostrof pri názvoch tabuliek a polí ';
$strUseHostTable = 'Pou¾i» tabuµku s hostiteµmi';
$strUseTables = 'Pou¾i» tabuµky';
$strUseTextField = 'Po¾i» textové pole';
$strUseThisValue = 'Pou¾i» túto hodnotu';
$strUser = 'Pou¾ívateµ';
$strUserAlreadyExists = 'Pou¾ívateµ %s u¾ existuje!';
$strUserEmpty = 'Meno pou¾ívateµa je prázdne!';
$strUserName = 'Meno pou¾ívateµa';
$strUserNotFound = 'Zvolený pou¾ívateµ nebol nájdený v tabuµke práv.';
$strUserOverview = 'Prehµad u¾ívatelov';
$strUsersDeleted = 'Vybraní u¾ívatelia bol úspe¹ne odstránený.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Pou¾ívatelia majúci prístup k &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Potvrdi» platnos» SQL';
$strValidatorError = 'SQL validator nemohol by» inicializovaný. Prosím skontrolujte, èi sú nain¹talované v¹etky potrebné roz¹írenia php, tak ako sú popísané v %sdocumentation%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Premenná';
$strViewDump = 'Zobrazi» dump (schému) tabuµky';
$strViewDumpDB = 'Zobrazi» dump (schému) databázy';
$strViewDumpDatabases = 'Export databáz';

$strWebServerUploadDirectory = 'upload adresár web serveru';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresár urèený pre upload súborov sa nedá otvori»';
$strWelcome = 'Vitajte v %s';
$strWestEuropean = 'Západná Európa';
$strWildcard = 'nahradzujúci znak';
$strWindowNotFound = 'Cieµové okno prehliadaèa nemohlo by» aktualizované. Mo¾no ste zatvorili rodièovské okno, alebo prehliadaè blokuje operácie medzi oknami z dôvodu bezpeènostných nastavení';
$strWithChecked = 'Výber:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Komentár sa nedá zapísa»';
$strWritingRelationNotPossible = 'Vz»ah sa nedá zapísa»';
$strWrongUser = 'Zlé pou¾ívateµské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Áno';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavenie týchto parametrov na 0 (nulu) odstráni obmedzenia.';
$strZip = '"zo zipované"';

$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe