Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/serbian_cyrillic-windows-1251.inc.php
<?php
/* $Id: serbian_cyrillic-windows-1251.inc.php,v 2.76.2.1 2005/04/16 10:37:59 lem9 Exp $ */

/**
 * Translated by:
 *     Igor Mladenovic <hide@address.com>, David Trajkovic <hide@address.com>
 *     Mihailo Stefanovic <hide@address.com>, Branislav Jovanovic <hide@address.com>
 */

$charset = 'windows-1251';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('áà¼òîâà', 'ÊÁ', 'ÌÁ', 'ÃÁ', 'ÒÁ', 'ÏÁ', 'ÅÁ');

$day_of_week = array('Íåä', 'Ïîí', 'Óòî', 'Ñðå', '×åò', 'Ïåò', 'Ñóá');
$month = array('¼àí', 'ôåá', 'ìàð', 'àïð', 'ìà¼', '¼óí', '¼óë', 'àâã', 'ñåï', 'îêò', 'íîâ', 'äåö');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d. %B %Y. ó %H:%M';
$timespanfmt = '%s äàíà, %s ñàòè, %s ìèíóòà è %s ñåêóíäè';

$strAPrimaryKey = 'Ïðèìàðíè êšó÷ ¼å óïðàâî äîäàò %s';
$strAbortedClients = 'Ïðåêèíóòî';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Óíåñèòå êîìïëåòíó ïóòàœó äî äèðåêòîðè¼óìà docSQL íà âåá ñåðâåðó';
$strAccessDenied = 'Ïðèñòóï îäáè¼åí';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin ¼å ïîêóøàî äà ñå ïîâåæå íà MySQL ñåðâåð, àëè ¼å ñåðâåð îäáèî ïîâåçèâàœå. Ïðîâåðèòå íàçèâ äîìàžèíà, êîðèñíè÷êî èìå è ëîçèíêó ó config.inc.php è óâåðèòå ñå äà îäãîâàðà¼ó ïîäàöèìà êî¼å ñòå äîáèëè îä àäìèíèñòðàòîðà MySQL ñåðâåðà.';
$strAction = 'Àêöè¼à';
$strAddAutoIncrement = 'Äîä༠AUTO_INCREMENT âðåäíîñò';
$strAddConstraints = 'Äîä༠îãðàíè÷åœà';
$strAddDeleteColumn = 'Äîäà¼/îáðèøè êîëîíó';
$strAddDeleteRow = 'Äîäà¼/îáðèøè ïîšå çà êðèòåðè¼óì';
$strAddDropDatabase = 'Äîä༠DROP DATABASE';
$strAddFields = 'Äîä༠%s ïîšà';
$strAddHeaderComment = 'Äîä༠êîìåíòàð ó çàãëàâšå (\\n ðàçäâà¼à ëèíè¼å)';
$strAddIfNotExists = 'Äîä༠\'IF NOT EXISTS\'';
$strAddIntoComments = 'Äîä༠ó êîìåíòàðå';
$strAddNewField = 'Äîä༠íîâî ïîšå';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Äîä༠ïðèâèëåãè¼å íà ñëåäåžî¼ áàçè';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Äîä༠ïðèâèëåãè¼å íà ñëåäåžî¼ òàáåëè';
$strAddSearchConditions = 'Äîä༠óñëîâå ïðåòðàæèâàœà (äåî "WHERE" óïèòà):';
$strAddToIndex = 'Äîä༠ó êšó÷ &nbsp;%s&nbsp;êîëîíà(å)';
$strAddUser = 'Äîä༠íîâîã êîðèñíèêà';
$strAddUserMessage = 'Äîäàëè ñòå íîâîã êîðèñíèêà.';
$strAddedColumnComment = 'Äîäàò ¼å êîìåíòàð êîëîíè';
$strAddedColumnRelation = 'Äîäàòà ¼å ðåëàöè¼à êîëîíè';
$strAdministration = 'Àäìèíèñòðàöè¼à';
$strAffectedRows = 'Îáóõâàžåíî ðåäîâà:';
$strAfter = 'Ïîñëå %s';
$strAfterInsertBack = 'Íàçàä íà ïðåòõîäíó ñòðàíó';
$strAfterInsertNewInsert = 'Äîä༠¼îø ¼åäàí íîâè ðåä';
$strAfterInsertNext = 'Óðåäè ñëåäåžè ðåä';
$strAfterInsertSame = 'Âðàòè ñå íà îâó ñòðàíó';
$strAll = 'Ñâå';
$strAllTableSameWidth = 'Ïðèêàç ñâèõ òàáåëà èñòå øèðèíå?';
$strAlterOrderBy = 'Ïðîìåíè ðåäîñëåä ó òàáåëè';
$strAnIndex = 'ʚó÷ ¼å óïðàâî äîäàò %s';
$strAnalyzeTable = 'Àíàëèçèð༠òàáåëó';
$strAnd = 'è';
$strAny = 'Áèëî êî¼è';
$strAnyHost = 'Áèëî êî¼è äîìàžèí';
$strAnyUser = 'Áèëî êî¼è êîðèñíèê';
$strApproximateCount = 'Ìîæå áèòè ïðèáëèæíî. Âèäèòå FAQ 3.11';
$strArabic = 'Àðàïñêè';
$strArmenian = '£åðìåíñêè';
$strAscending = 'Ðàñòóžè';
$strAtBeginningOfTable = 'Íà ïî÷åòêó òàáåëå';
$strAtEndOfTable = 'Íà êðà¼ó òàáåëå';
$strAttr = 'Àòðèáóòè';
$strAutodetect = 'àóòîìàòñêè';
$strAutomaticLayout = 'Àóòîìàòñêè ðàñïîðåä';

$strBack = 'Íàçàä';
$strBaltic = 'Áàëòè÷êè';
$strBeginCut = 'ÏÎ×ÅÒÀÊ ÐÅÇ';
$strBeginRaw = 'ÏÎ×ÅÒÀÊ ÑÈÐÎÂÎ';
$strBinLogEventType = 'Âðñòà äîãàà¼à';
$strBinLogInfo = 'Èíôîðìàöè¼å';
$strBinLogName = 'Íàçèâ äíåâíèêà';
$strBinLogOriginalPosition = 'Îðèãèíàëíà ïîçèöè¼à';
$strBinLogPosition = 'Ïîçèöè¼à';
$strBinLogServerId = 'ÈÄ ñåðâåðà';
$strBinary = 'Áèíàðíè';
$strBinaryDoNotEdit = 'Áèíàðíè - íå ìåœà¼';
$strBinaryLog = 'Áèíàðíè äíåâíèê';
$strBookmarkAllUsers = 'Äîçâîëè ñâàêîì êîðèñíèêó äà ïðèñòóïà îâîì óïàìžåíîì óïèòó';
$strBookmarkDeleted = 'Îáåëåæèâà÷ ¼å óïðàâî îáðèñàí.';
$strBookmarkLabel = 'Íàçèâ';
$strBookmarkOptions = 'Îïöè¼å îáåëåæèâà÷à';
$strBookmarkQuery = 'Çàïàìžåí SQL-óïèò';
$strBookmarkThis = 'Çàïàìòè SQL-óïèò';
$strBookmarkView = 'Âèäè ñàìî';
$strBrowse = 'Ïðåãëåä';
$strBrowseForeignValues = 'Ïðåãëåä༠ñòðàíå âðåäíîñòè';
$strBufferPool = 'Ñêóï ïðèõâàòíèêà';
$strBufferPoolActivity = 'Àêòèâíîñò ñêóïà ïðèõâàòíèêà';
$strBufferPoolUsage = 'Êîðèøžåœå ñêóïà ïðèõâàòíèêà';
$strBufferReadMisses = 'Ïðîìàøà¼è ïðè ÷èòàœó';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Ïðîìàøà¼è ÷èòàœà ó %';
$strBufferWriteWaits = '×åêàœà íà óïèñ';
$strBufferWriteWaitsInPercent = '×åêàœà íà óïèñ ó %';
$strBulgarian = 'Áóãàðñêè';
$strBusyPages = 'Çàóçåòå ñòðàíå';
$strBzError = 'phpMyAdmin íè¼å ìîãàî äà êîìïðåñó¼å ñàäðæ༠áàçå çáîã íåèñïðàâíå BZ2 åêñòåíçè¼å ó îâî¼ âåðçè¼è PHP-à. Ïðåïîðó÷ó¼å ñå äà ïîäåñèòå <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> äèðåêòèâó ó âàøoj phpMyAdmin êîíôèãóðàöèîíîj äàòîòåöè íà <code>FALSE</code>. Àêî æåëèòå äà êîðèñòèòå ìîãóžíîñòè BZ2 êîìïðåñè¼å, òðåáàëî áè äà ïðååòå íà íîâè¼ó âåðçè¼ó PHP-à. Âèäèòå PHP èçâåøò༠î ãðåøêàìà %s çà äåòàšå.';
$strBzip = '"áçèï-îâàíî"';

$strCSVOptions = 'CSV îïöè¼å';
$strCalendar = 'Êàëåíäàð';
$strCannotLogin = 'Íå ìîãó äà ñå ïðè¼àâèì íà MySQL ñåðâåð';
$strCantLoad = 'íå ìîãó äà ó÷èòàì åêñòåíçè¼ó %s,<br />ìîëèì ïðîâåðèòå PHP êîíôèãóðàöè¼ó';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Íå ìîãó äà ó÷èòàì iconv èëè recode åêñòåíçè¼å ïîòðåáíå çà êîíâåðçè¼ó ñêóïîâà çíàêîâà, ïîäåñèòå PHP äà äîçâîëè êîðèøžåœå îâèõ åêñòåíçè¼à èëè îíåìîãóžèòå êîíâåðçè¼ó ñêóïîâà çíàêîâà ó phpMyAdmin-ó.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Íå ìîãó äà ïðîìåíèì êšó÷ ó PRIMARY (ïðèìàðíè) !';
$strCantUseRecodeIconv = 'Íå ìîãó äà êîðèñòèì iconv èëè libiconv èëè recode_string ôóíêöè¼å èàêî åêñòåíçè¼à ïðè¼àâšó¼å äà ¼å ó÷èòàíà. Ïðîâåðèòå âàøó PHP êîíôèãóðàöè¼ó.';
$strCardinality = 'Êàðäèíàëíîñò';
$strCarriage = 'Íîâè ðåä (carriage return): \\r';
$strCaseInsensitive = 'Íå ðàçëèêó¼å ìàëà è âåëèêà ñëîâà';
$strCaseSensitive = 'Ðàçëèêó¼å ìàëà è âåëèêà ñëîâà';
$strCentralEuropean = 'Öåíòðàëíîåâðîïñêè';
$strChange = 'Ïðîìåíè';
$strChangeCopyMode = 'Íàïðàâè íîâîã êîðèñíèêà ñà èñòèì ïðèâèëåãè¼àìà è ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... ñà÷óâ༠ñòàðå.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... îáðèøè ñòàðîã èç òàáåëå êîðèñíèêà è çàòèì ïîíîâî ó÷èò༠ïðèâèëåãè¼å.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... îáðèøè ñòàðå èç òàáåëà êîðèñíèêà.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... îáóñòàâè ñâå ïðèâèëåãè¼å ñòàðîã êîðèñíèêà è çàòèì ãà îáðèøè.';
$strChangeCopyUser = 'Ïðîìåíè èíôîðìàöè¼å î ïðè¼àâè / Êîïèð༠êîðèñíèêà';
$strChangeDisplay = 'Èçàáåðè ïîšà çà ïðèêàç';
$strChangePassword = 'Ïðîìåíè ëîçèíêó';
$strCharset = 'Êàðàêòåð ñåò';
$strCharsetOfFile = 'Êàðàêòåð ñåò äàòîòåêå:';
$strCharsets = 'Êîäíå ñòðàíå';
$strCharsetsAndCollations = 'Êàðàêòåð ñåòîâè è ñîðòèðàœå';
$strCheckAll = 'Îçíà÷è ñâå';
$strCheckOverhead = 'Ïðîâåðè òàáåëå êî¼å èìà¼ó ïðåêîðà÷åœà';
$strCheckPrivs = 'Ïðîâåðè ïðèâèëåãè¼å';
$strCheckPrivsLong = 'Ïðîâåðè ïðèâèëåãè¼å çà áàçó &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Ïðîâåðè òàáåëó';
$strChoosePage = 'Èçàáåðèòå ñòðàíó êî¼ó ìåœàòå';
$strColComFeat = 'Ïðèêàçó¼åì êîìåíòàðå êîëîíå';
$strCollation = 'Ñîðòèðàœå';
$strColumnNames = 'Èìåíà êîëîíà';
$strColumnPrivileges = 'Ïðèâèëåãè¼å âåçàíå çà êîëîíå';
$strCommand = 'Íàðåäáà';
$strComments = 'Êîìåíòàðè';
$strCommentsForTable = 'ÊÎÌÅÍÒÀÐÈ ÒÀÁÅËÅ';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 êîìïàòèáèëíî';
$strCompleteInserts = 'Êîìïëåòàí INSERT (ñà èìåíèìà ïîšà)';
$strCompression = 'Êîìïðåñè¼à';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin íè¼å ìîãàî äà ïðî÷èòà âàøó êîíôèãóðàöèîíó äàòîòåêó!<br />Îâî ñå ìîæå äåñèòè àêî PHP íàå ãðåøêó ó ïðîöåñèðàœó èëè íå ìîæå äà ïðîíàå äàòîòåêó.<br />Ïîçîâèòå êîíôèãóðàöèîíó äàòîòåêó äèðåêòíî êîðèñòåžè äîœè ëèíê è ïðî÷èòà¼òå ïîðóêå î ãðåøöè êî¼å äîáè¼àòå. Ó âåžèíè ñëó÷à¼åâå íåãäå íåäîñòà¼å íàâîäíèê èëè òà÷êà-çàðåç.<br />Àêî äîáè¼åòå ïðàçíó ñòðàíó, ñâå ¼å ó ðåäó.';
$strConfigureTableCoord = 'Ïîäåñèòå êîîðäèíàòå çà òàáåëó %s';
$strConnectionError = 'Íå ìîãó äà ñå ïîâåæåì: íåèñïðàâíà ïîäåøàâàœà.';
$strConnections = 'Êîíåêöè¼å';
$strConstraintsForDumped = 'Îãðàíè÷åœà çà èçâåçåíå òàáåëå';
$strConstraintsForTable = 'Îãðàíè÷åœà çà òàáåëå';
$strCookiesRequired = 'Êîëà÷èžè (Cookies) ìîðà¼ó ó îâîì ñëó÷à¼ó áèòè àêòèâíè.';
$strCopyDatabaseOK = 'Áàçà %s ¼å ïðåêîïèðàíà ó %s';
$strCopyTable = 'Êîïèð༠òàáåëó ó (áàçà<b>.</b>òàáåëà):';
$strCopyTableOK = 'Òàáåëà %s ¼å êîïèðàíà ó %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Íå ìîãó äà êîïèðàì òàáåëó ó ñàìó ñåáå!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin íè¼å ìîãàî äà ïðåêèíå ïðîöåñ %s. Âåðîâàòíî ¼å âåž çàòâîðåí.';
$strCreate = 'Íàïðàâè';
$strCreateIndex = 'Íàïðàâè êšó÷ íà&nbsp;%s&nbsp;êîëîíà';
$strCreateIndexTopic = 'Íàïðàâè íîâè êšó÷';
$strCreateNewDatabase = 'Íàïðàâè íîâó áàçó ïîäàòàêà';
$strCreateNewTable = 'Íàïðàâè íîâó òàáåëó ó áàçè %s';
$strCreatePage = 'Íàïðàâè íîâó ñòðàíó';
$strCreatePdfFeat = 'Ïðàâšåœå PDF-ova';
$strCreationDates = 'Äàòóìè êðåèðàœà/àæóðèðàœà/ïðîâåðå';
$strCriteria = 'Êðèòåðè¼óì';
$strCroatian = 'Õðâàòñêè';
$strCyrillic = 'Žèðèëè÷íè';
$strCzech = '×åøêè';
$strCzechSlovak = '×åøêî-ñëîâà÷êè';

$strDBComment = 'Êîìåíòàð áàçå:';
$strDBCopy = 'Êîïèð༠áàçó ó';
$strDBGContext = 'Êîíòåêñò';
$strDBGContextID = 'Êîíòåêñò ÈÄ';
$strDBGHits = 'Ïîãîäàêà';
$strDBGLine = 'Ëèíè¼à';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max âðåìå, ìñ';
$strDBGMinTimeMs = 'Ìèí âðåìå, ìñ';
$strDBGModule = 'Ìîäóë';
$strDBGTimePerHitMs = 'Âðåìå/ïîãîäàê, ìñ';
$strDBGTotalTimeMs = 'Óêóïíî âðåìå, ìñ';
$strDBRename = 'Ïðåèìåíó¼ áàçó ó';
$strDanish = 'Äàíñêè';
$strData = 'Ïîäàöè';
$strDataDict = 'Ðå÷íèê ïîäàòàêà';
$strDataOnly = 'Ñàìî ïîäàöè';
$strDataPages = 'Ñòðàíå ñà ïîäàöèìà';
$strDatabase = 'Áàçà ïîäàòàêà';
$strDatabaseEmpty = 'Èìå áàçå íè¼å çàäàòî!';
$strDatabaseExportOptions = 'Îïöè¼å çà èçâîç áàçå';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Áàçà %s ¼å îäáà÷åíà.';
$strDatabaseNoTable = 'Áàçà íå ñàäðæè òàáåëå!';
$strDatabases = 'Áàçå';
$strDatabasesDropped = '%s áàçà ¼å óñïåøíî îäáà÷åíî.';
$strDatabasesStats = 'Ñòàòèñòèêà áàçå';
$strDatabasesStatsDisable = 'Èñêšó÷è ñòàòèñòèêå';
$strDatabasesStatsEnable = 'Óêšó÷è ñòàòèñòèêå';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Íàïîìåíà: óêšó÷èâàœå ñòàòèñòèêà ìîæå ïðîóçðîêîâàòè âåëèêè ñàîáðàžà¼ èçìåó âåá è MySQL ñåðâåðà.';
$strDbPrivileges = 'Ïðèâèëåãè¼å âåçàíå çà áàçó';
$strDbSpecific = 'Ñïåöèôè÷íî çà áàçó';
$strDefault = 'Ïîäðàçóìåâàíî';
$strDefaultEngine = '%s ¼å ïîäðàçóìåâàíè ïîãîí ñêëàäèøòåœà íà îâîì MySQL ñåðâåðó.';
$strDefaultValueHelp = 'Çà ïîäðàçóìåâàíó âðåäíîñò, óíåñèòå ñàìî ¼åäíó âðåäíîñò, áåç êîñèõ öðòà èëè íàâîäíèêà ó îâîì îáëèêó: à';
$strDefragment = 'Äåôðàãìåíòèð༠òàáåëó';
$strDelOld = 'Òðåíóòíà ñòðàíà èìà ðåôåðåíöå íà òàáåëå êî¼å âèøå íå ïîñòî¼å. Æåëèòå ëè äà îáðèøåòå òå ðåôåðåíöå?';
$strDelayedInserts = 'Êîðèñòè îäëîæåíà óìåòàœà';
$strDelete = 'Îáðèøè';
$strDeleteAndFlush = 'Îáðèøè êîðèñíèêå è ïîíîâî ó÷èò༠ïðèâèëåãè¼å.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Îâî ¼å íà¼÷èñòè¼è íà÷èí, àëè ïîíîâíî ó÷èòàâàœå ïðèâèëåãèíà ìîæå äà ïîòðà¼å.';
$strDeleted = 'Ðåä ¼å îáðèñàí';
$strDeletedRows = 'Îáðèñàíè ðåäîâè:';
$strDeleting = 'Áðèøåì %s';
$strDescending = 'Îïàäà¼óžè';
$strDescription = 'Îïèñ';
$strDictionary = 'ðå÷íèê';
$strDirtyPages = 'Ïðšàâå ñòðàíå';
$strDisableForeignChecks = 'Èñêšó÷è ïðîâåðå ñòðàíèõ êšó÷åâà';
$strDisabled = 'Îíåìîãóžåíî';
$strDisplayFeat = 'Ïðèêàæè îñîáèíå';
$strDisplayOrder = 'Ðåäîñëåä ïðèêàçà:';
$strDisplayPDF = 'Ïðèêàæè PDF ñõåìó';
$strDoAQuery = 'Íàïðàâè "óïèò ïî ïðèìåðó" (Ÿîêåð: "%")';
$strDoYouReally = 'Äà ëè ñòâàðíî õîžåòå äà ';
$strDocu = 'Äîêóìåíòàöè¼à';
$strDrop = 'Îäáàöè';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Îâèì žåòå ÓÍÈØÒÈÒÈ êîìïëåòíó áàçó ïîäàòàêà!';
$strDropSelectedDatabases = 'Îäáàöè èçàáðàíå áàçå';
$strDropUsersDb = 'Îäáàöè áàçå êî¼å ñå çîâó èñòî êàî êîðèñíèöè.';
$strDumpSaved = 'Ñàäðæ༠áàçå ¼å ñà÷óâàí ó äàòîòåêó %s.';
$strDumpXRows = 'Ïðèêàæè %s ðåäîâà ïî÷åâøè îä ðåäà %s.';
$strDumpingData = 'Ïðèêàç ïîäàòàêà òàáåëå';
$strDynamic = 'äèíàìè÷êè';

$strEdit = 'Ïðîìåíè';
$strEditPDFPages = 'Óðåèâàœå PDF ñòðàíà';
$strEditPrivileges = 'Ïðîìåíè ïðèâèëåãè¼å';
$strEffective = 'Åôåêòèâíå';
$strEmpty = 'Èñïðàçíè';
$strEmptyResultSet = 'MySQL ¼å âðàòèî ïðàçàí ðåçóëòàò (íóëà ðåäîâà).';
$strEnabled = 'Îìîãóžåíî';
$strEncloseInTransaction = 'Îáàâè èçâîç ó òðàíñàêöè¼è';
$strEnd = 'Êðà¼';
$strEndCut = 'ÊÐÀ£ ÐÅÇ';
$strEndRaw = 'ÊÐÀ£ ÑÈÐÎÂÎ';
$strEngineAvailable = '%s ¼å äîñòóïàí íà îâîì MySQL ñåðâåðó.';
$strEngineDisabled = '%s ¼å îíåìîãóžåí íà îâîì MySQL ñåðâåðó.';
$strEngineUnsupported = 'Îâ༠MySQL ñåðâåð íå ïîäðæàâà %s ïîãîí ñêëàäèøòåœà.';
$strEngines = 'Ñêëàäèøòåœà';
$strEnglish = 'Åíãëåñêè';
$strEnglishPrivileges = ' Íàïîìåíà: MySQL èìåíà ïðèâèëåãè¼à ìîðà¼ó äà áóäó íà åíãëåñêîì ';
$strError = 'Ãðåøêà';
$strEscapeWildcards = 'Ïðå Ÿîêåðà _ è % òðåáà ñòàâèòè çíàê \ àêî èõ êîðèñòèòå ñàìîñòàëíî';
$strEstonian = 'Åñòîíñêè';
$strExcelEdition = 'Excel èçäàœå';
$strExcelOptions = 'Excel îïöè¼å';
$strExecuteBookmarked = 'Èçâðøè óïàìžåí óïèò';
$strExplain = 'Îá¼àñíè SQL';
$strExport = 'Èçâîç';
$strExtendedInserts = 'Ïðîøèðåíè INSERT';
$strExtra = 'Äîäàòíî';

$strFailedAttempts = 'Íåóñïåëèõ ïîêóøà¼à';
$strField = 'Ïîšå';
$strFieldHasBeenDropped = 'Ïîšå %s ¼å îáðèñàíî';
$strFields = 'Ïîšà';
$strFieldsEmpty = ' Áðî¼ ïîšà ¼å íóëà! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Ïîšà îãðàíè÷åíà ñà';
$strFieldsEscapedBy = 'Åñêå¼ï êàðàêòåð &nbsp; &nbsp; &nbsp;';
$strFieldsTerminatedBy = 'Ïîšà ðàçäâî¼åíà ñà';
$strFileAlreadyExists = 'Äàòîòåêà %s âåž ïîñòî¼è íà ñåðâåðó, ïðîìåíèòå èìå äàòîòåêå èëè óêšó÷èòå îïöè¼ó ïðåïèñèâàœà.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Äàòîòåêó íè¼å ìîãóžå ïðî÷èòàòè';
$strFileNameTemplate = 'Øàáëîí èìåíà äàòîòåêå';
$strFileNameTemplateHelp = 'Êîðèñòè __DB__ çà èìå áàçå, __TABLE__ çà èìå òàáåëå  è %sáèëî êî¼ó strftime%s îïöè¼ó çà ñïåöèôèêàöè¼ó âðåìåíà, è åêñòåíçè¼à žå àóòîìàòñêè áèòè äîäàòà. Ñàâ îñòàëè òåêñò áèžå ñà÷óâàí.';
$strFileNameTemplateRemember = 'çàïàìòè øàáëîí';
$strFixed = 'ñðååíî';
$strFlushPrivilegesNote = 'Íàïîìåíà: phpMyAdmin óçèìà ïðèâèëåãè¼å êîðèñíèêà äèðåêòíî èç MySQL òàáåëà ïðèâèëåãè¼à. Ñàäðæ༠îâå òàáåëå ìîæå ñå ðàçëèêîâàòè îä ïðèâèëåãè¼à êî¼å ñåðâåð êîðèñòè àêî ñó âðøåíå ðó÷íå èçìåíå. Ó òîì ñëó÷à¼ó %sïîíîâî ó÷èòà¼òå ïðèâèëåãè¼å%s ïðå íåãî øòî íàñòàâèòå.';
$strFlushTable = 'Îñâåæè òàáåëó ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Íåäîñòà¼å âðåäíîñò ó îáðàñöó!';
$strFormat = 'Ôîðìàò';
$strFreePages = 'Ñëîáîäíå ñòðàíå';
$strFullText = 'Ïóí òåêñò';
$strFunction = 'Ôóíêöè¼à';

$strGenBy = 'Ãåíåðèñàî';
$strGenTime = 'Âðåìå êðåèðàœà';
$strGeneralRelationFeat = 'Îïøòå îñîáèíå ðåëàöè¼à';
$strGeorgian = 'Ãðóçè¼ñêè';
$strGerman = 'Íåìà÷êè';
$strGlobal = 'ãëîáàëíî';
$strGlobalPrivileges = 'Ãëîáàëíå ïðèâèëåãè¼å';
$strGlobalValue = 'Ãëîáàëíà âðåäíîñò';
$strGo = 'Êðåíè';
$strGrantOption = 'Îìîãóžè';
$strGreek = 'Ãð÷êè';
$strGzip = '"ãçèï-îâàíî"';

$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Îïöè¼å èçâîçà ó Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Îïöè¼å èçâîçà ó Microsoft Word 2000';
$strHasBeenAltered = '¼å ïðîìåœåí(à).';
$strHasBeenCreated = '¼å êðåèðàí(à).';
$strHaveToShow = 'Ìîðàòå èçàáðàòè áàð ¼åäíó êîëîíó çà ïðèêàç';
$strHebrew = 'Õåáðå¼ñêè';
$strHexForBinary = 'Êîðèñòè õåêñàäåöèìàëíî çà áèíàðíà ïîšà';
$strHome = 'Ïî÷åòíà ñòðàíà';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin âåá ñà¼ò';
$strHost = 'Äîìàžèí';
$strHostEmpty = 'Èìå äîìàžèíà ¼å ïðàçíî!';
$strHungarian = 'Ìààðñêè';

$strIcelandic = 'Èñëàíäñêè';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Òåêñò êšó÷';
$strIfYouWish = 'Àêî æåëèòå äà èçëèñòàòå ñàìî íåêå êîëîíå ó òàáåëè, íàâåäèòå èõ ðàçäâî¼åíå çàðåçîì';
$strIgnore = 'Èãíîðèøè';
$strIgnoreInserts = 'Èãíîðèøè äóïëèêàòå ïðè óìåòàœó';
$strIgnoringFile = 'Èãíîðèøåì äàòîòåêó %s';
$strImportDocSQL = 'Óâîç docSQL äàòîòåêà';
$strImportFiles = 'Óâîç äàòîòåêà';
$strImportFinished = 'Óâîç çàâðøåí';
$strInUse = 'ñå êîðèñòè';
$strIndex = 'ʚó÷';
$strIndexHasBeenDropped = 'ʚó÷ %s ¼å îáðèñàí';
$strIndexName = 'Èìå êšó÷à :';
$strIndexType = 'Òèï êšó÷à :';
$strIndexWarningMultiple = 'Âèøå îä ¼åäíîã %s êšó÷à ¼å íàïðàâšåíî çà êîëîíó `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY è INDEX êšó÷åâè íå áè òðåáàëè äà áóäó èñòîâðåìåíî ïîñòàâšåíè çà êîëîíó `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Ïðîáëåì ïðè èíäåêñèðàœó òàáåëå `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE è INDEX êšó÷åâè íå áè òðåáàëè äà áóäó èñòîâðåìåíî ïîñòàâšåíè çà êîëîíó `%s`';
$strIndexes = 'ʚó÷åâè';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Êîðàê àóòîìàòñêîã ïðîøèðåœà';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Âåëè÷èíà êîðàêà ïðîøèðåœà âåëè÷èíå òàáåëà êî¼å ñå àóòîìàòñêè ïðîøèðó¼ó êàäà ñå íàïóíå.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Âåëè÷èíà ïðèõâàòíèêà';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Âåëè÷èíà ìåìîðè¼ñêîã ïðèõâàòíèêà êî¼å InnoDB êîðèñòè çà êåøèðàœå ïîäàòàêà è èíäåêñà ñâî¼èõ òàáåëà.';
$strInnoDBDataFilePath = 'Äàòîòåêå ñà ïîäàöèìà';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Îñíîâíè äèðåêòîðè¼óì ïîäàòàêà';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Çà¼åäíè÷êè äåî ïóòàœå äèðåêòîðè¼óìà çà ñâå InnoDB äàòîòåêå ñà ïîäàöèìà.';
$strInnoDBPages = 'ñòðàíà';
$strInnodbStat = 'InnoDB ñòàòóñ';
$strInsecureMySQL = 'Âàøà êîíôèãóðàöèîíà äàòîòåêà ñàäðæè ïîäåøàâàœà (root áåç ëîçèíêå) êî¼à îäãîâàðà¼ó ñòàíäàðäíîì MySQL ïðèâèëåãîâàíîì íàëîãó. Âàø MySQL ñåðâåð ðàäè ñà îâèì ïîäåøàâàœèìà, îòâîðåí ¼å çà óïàäå, è çàèñòà òðåáà äà èñïðàâèòå îâ༠ñèãóðíîñíè ðèçèê.';
$strInsert = 'Íîâè çàïèñ';
$strInsertAsNewRow = 'Óíåñè êàî íîâè ðåä';
$strInsertBookmarkTitle = 'Ìîëèìî óíåñèòå íàçèâ ìàðêåðà';
$strInsertNewRow = 'Óíåñè íîâè ðåä';
$strInsertTextfiles = 'Óâåçè ïîäàòêå èç òåêñòóàëíå äàòîòåêå';
$strInsertedRowId = 'ID óìåòíóòèõ ðåäîâà:';
$strInsertedRows = 'Óíåñåíî ðåäîâà:';
$strInstructions = 'Óïóòñòâà';
$strInternalNotNecessary = '* Óíóòðàøœà ðåëàöè¼à íè¼å íåîïõîäíà êàäà ïîñòî¼è è ó InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Óíóòðàøœå ðåëàöè¼å';

$strJapanese = '£àïàíñêè';
$strJumpToDB = 'Ïðåè íà áàçó &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Ñàìî îáðèøè êîðèñíèêå èç òàáåëå ïðèâèëåãè¼à.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Îáðèñàíè&quot; êîðèñíèöè žå è äàšå èìàòè ïðèñòóï ñåðâåðó äîê ïðèâèëåãè¼å íå áóäó ïîíîâî ó÷èòàíå.';

$strKeepPass = 'Íåìî¼ äà ìåœàø ëîçèíêó';
$strKeyname = 'Èìå êšó÷à';
$strKill = 'Îáóñòàâè';
$strKorean = 'Êîðå¼ñêè';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX îïöè¼å';
$strLandscape = 'Ïîëîæåíî';
$strLatchedPages = 'Çàáðàâšåíå ñòðàíå';
$strLatexCaption = 'Êîìåíòàð òàáåëå';
$strLatexContent = 'Ñàäðæ༠òàáåëå __TABLE__';
$strLatexContinued = '(íàñòàâšåíî)';
$strLatexContinuedCaption = 'Íàñòàâšåí êîìåíòàð òàáåëå';
$strLatexIncludeCaption = 'Óêšó÷è êîìåíòàð òàáåëå';
$strLatexLabel = 'Îçíàêà êšó÷à';
$strLatexStructure = 'Ñòðóêòóðà òàáåëå __TABLE__';
$strLatvian = 'Ëåòîíñêè';
$strLengthSet = 'Äóæèíà/Âðåäíîñò*';
$strLimitNumRows = 'Áðî¼ ðåäîâà ïî ñòðàíè';
$strLineFeed = 'Îçíàêà çà êð༠ëèíè¼å: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Ëèíè¼å ñå çàâðøàâà¼ó ñà';
$strLinkNotFound = 'Âåçà íè¼å ïðîíàåíà';
$strLinksTo = 'Âåçå êà';
$strLithuanian = 'Ëèòâàíñêè';
$strLoadExplanation = 'Íà¼áîšè ìåòîä ¼å âåž èçàáðàí, àëè ãà ìîæåòå ïðîìåíèòè àêî íå ðàäè.';
$strLoadMethod = 'LOAD ìåòîä';
$strLocalhost = 'Ëîêàëíè';
$strLocationTextfile = 'Ëîêàöè¼à òåêñòóàëíå äàòîòåêå';
$strLogPassword = 'Ëîçèíêà:';
$strLogServer = 'Ñåðâåð';
$strLogUsername = 'Êîðèñíè÷êî èìå:';
$strLogin = 'Ïðè¼àâšèâàœå';
$strLoginInformation = 'Ïîäàöè î ïðè¼àâè';
$strLogout = 'Îä¼àâšèâàœå';
$strLongOperation = 'Îâà îïåðàöè¼à ìîæå äà ïîòðà¼å. Äà ëè äà íàñòàâèìî?';

$strMIMETypesForTable = 'MIME ÒÈÏÎÂÈ ÇÀ ÒÀÁÅËÓ';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-òèïîâè';
$strMIME_available_mime = 'Äîñòóïíè MIME-òèïîâè';
$strMIME_available_transform = 'Äîñòóïíå òðàíñôîðìàöè¼å';
$strMIME_description = 'Îïèñ';
$strMIME_nodescription = 'Íåìà îïèñà çà îâó òðàíñôîðìàöè¼ó.<br />Ìîëèìî ïèòà¼òå àóòîðà øòà %s ðàäè.';
$strMIME_transformation = 'Òðàíôîðìàöè¼å ÷èòà÷à';
$strMIME_transformation_note = 'Çà ëèñòó äîñòóïíèõ îïöè¼à òðàíñôîðìàöè¼å è œèõîâå òðàíñôîðìàöè¼å MIME-òèïîâà, êëèêíèòå íà %sîïèñå òðàíñôîðìàöè¼à%s';
$strMIME_transformation_options = 'Îïöè¼å òðàíñôîðìàöè¼å';
$strMIME_transformation_options_note = 'Ìîëèìî óíåñèòå âðåäíîñòè çà îïöè¼å òðàíñôîðìàöè¼å êîðèñòåžè îâ༠îáëèê: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Àêî òðåáà äà óíåñåòå îáðíóòó êîñó öðòó ("\\") èëè àïîñòðîô ("\'") ó òå âðåäíîñòè, ñòàâèòå îáðíóòó êîñó öðòó èñïðåä œèõ (íà ïðèìåð \'\\\\xyz\' èëè \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME-òèïîâè ïðèêàçàíè ó êóðçèâó íåìà¼ó îäâî¼åíå ôóíêöè¼å òðàíñôîðìàöè¼å.';
$strMaximumSize = 'Ìàêñèìàëíà âåëè÷èíà: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'mbstring ÏÕÏ åêñòåíçè¼à íè¼å ïðîíàåíà, à ÷èíè ñå äà âè êîðèñòèòå âèøåáà¼òíè ñêóï çíàêîâà. Áåç mbstring åêñòåíçè¼å phpMyAdmin íå ìîæå èñïðàâíî äà ðàçäâà¼à ñòðèíãîâå è òî ìîæå äîâåñòè äî íåî÷åêèâàíèõ ðåçóëòàòà.';
$strMbOverloadWarning = 'Óêšó÷åíà âàì ¼å mbstring.func_overload îïöè¼à ó ÏÕÏ ïîäåøàâàœèìà. Îâà îïöè¼à ¼å íåêîìïàòèáèëíà ñà phpMyAdmin è ìîæå äîâåñòè äî ãðåøàêà ó íåêèì ïîäàöèìà!';
$strModifications = 'Èçìåíå ñó ñà÷óâàíå';
$strModify = 'Ïðîìåíè';
$strModifyIndexTopic = 'Èçìåíè êšó÷';
$strMoreStatusVars = '£îø ñòàòóñíèõ ïðîìåíšèâèõ';
$strMoveTable = 'Ïîìåðè òàáåëó ó (áàçà<b>.</b>òàáåëà):';
$strMoveTableOK = 'Òàáåëà %s ¼å ïîìåðåíà ó %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Íå ìîãó äà ïðåìåñòèì òàáåëó ó ñàìó ñåáå!';
$strMultilingual = 'âèøå¼åçè÷êè';
$strMustSelectFile = 'Ìîðàòå èçàáðàòè äàòîòåêó êî¼ó æåëèòå äà óìåòíåòå.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Âåëè÷èíà ïîêàçèâà÷à ïîäàòàêà';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Ïîäðàçóìåâàíà âåëè÷èíà ïîêàçèâà÷à ó áà¼òîâèìà, êîðèñòè ñå ïðè CREATE TABLE çà MyISAM òàáåëå êàäà íè¼å çàäàòà îïöè¼à MAX_ROWS';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Ìàêñèìàëíà âåëè÷èíà ïðèâðåìåíèõ äàòîòåêà ïðè êðåèðàœó èíäåêñà';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Àêî áè ïðèâðåìåíà äàòîòåêà êî¼à ñå êîðèñòè çà áðçî êðåèðàœå MyISAM èíäåêñà áèëà âåžà íåãî ïðè êîðèøžåœó êåøà êšó÷åâà çà îâäå çàäàòó âðåäíîñò, êîðèñòè ìåòîä êåøèðàœà êšó÷åâà';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Ìàêñèìàëíà âåëè÷èíà ïðèâðåìåíèõ äàòîòåêà çà ñîðòèðàœå';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Ìàêñèìàëíà âåëè÷èíà ïðèâðåìåíèõ äàòîòåêà êî¼å MySQL ñìå äà êîðèñòè ïðè ðå-êðåèðàœó MyISAM èíäåêñà (ó òîêó REPAIR TABLE, ALTER TABLE, èëè LOAD DATA INFILE îïåðàöè¼à).';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Ðåæèì àóòîìàòñêîã îïîðàâêà';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Ðåæèì àóòîìàòñêîã îïîðàâêà ïóêíóòèõ MyISAM òàáåëà, ïîäåøåí ïðè ñòàðòîâàœó ñåðâåðà îïöè¼îì --myisam-recover.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Íèòè ïîïðàâêå';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Àêî ¼å âðåäíîñò âåžà îä 1, èíäåêñè MyISAM òàáåëà ñå ïàðàëåëíî êðåèðà¼ó (ñâàêè èíäåêñ ó ñîïñòâåíî¼ íèòè) çà âðåìå ïðîöåñà ïîïðàâêå ñîðòèðàœåì.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Âåëè÷èíà ïðèõâàòíèêà çà ñîðòèðàœå';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Ïðèõâàòíèê êî¼è ñå àëîöèðà ïðè ñîðòèðàœó MyISAM èíäåêñà çà âðåìå îïåðàöè¼å REPAIR TABLE èëè ïðè êðåèðàœó èíäåêñà ñà CREATE INDEX èëè ALTER TABLE.';
$strMySQLCharset = 'MySQL ñåò êàðàêòåðà';
$strMySQLConnectionCollation = 'Ñîðòèðàœå çà MySQL âåçó';
$strMySQLReloaded = 'MySQL ïîíîâî ïîêðåíóò.';
$strMySQLSaid = 'MySQL ðå÷å: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% ïîêðåíóò íà %pma_s2%, ïðè¼àâšåí êàî %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Ïðèêàæè ëèñòó ïðîöåñà';
$strMySQLShowStatus = 'Ïðèêàæè MySQL èíôîðìàöè¼å î òîêó ðàäà';
$strMySQLShowVars = 'Ïðèêàæè MySQL ñèñòåìñêå ïðîìåíšèâå';

$strName = 'Èìå';
$strNeedPrimaryKey = 'Òðåáàëî áè äà äåôèíèøåòå ïðèìàðíè êšó÷ çà îâó òàáåëó.';
$strNext = 'Ñëåäåžè';
$strNo = 'Íå';
$strNoActivity = 'Íè¼å áèëî àêòèâíîñòè %s èëè âèøå ñåêóíäè, ìîëèìî ïðè¼àâèòå ñå ïîíîâî';
$strNoDatabases = 'Áàçà íå ïîñòî¼è';
$strNoDatabasesSelected = 'Íè¼å èçàáðàíà íè ¼åäíà áàçà.';
$strNoDescription = 'íåìà îïèñà';
$strNoDetailsForEngine = 'Íåìà äåòàšíè¼èõ èíôîðìàöè¼à î ñòàòóñó çà îâ༠ïîãîí ñêëàäèøòåœà.';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" êîìàíäà ¼å îíåìîãóžåíà.';
$strNoExplain = 'Ïðåñêî÷è îá¼àøœàâàœå SQL-a';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin ïðåôåðèðà ÷èòà÷å êî¼è ïîäðæàâà¼ó îêâèðå.';
$strNoIndex = 'ʚó÷ íè¼å äåôèíèñàí!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Äåëîâè êšó÷à íèñó äåôèíèñàíè!';
$strNoModification = 'Íåìà èçìåíà';
$strNoOptions = 'Íå ïîñòî¼å îïöè¼å çà îâ༠ôîðìàò';
$strNoPassword = 'Íåìà ëîçèíêå';
$strNoPermission = 'Âåá ñåðâåðó íè¼å äîçâîšåíî äà ñà÷óâà äàòîòåêó %s.';
$strNoPhp = 'áåç PHP êîäà';
$strNoPrivileges = 'Íåìà ïðèâèëåãè¼à';
$strNoQuery = 'Íåìà SQL óïèòà!';
$strNoRights = 'Íè¼å Âàì äîçâîšåíî äà áóäåòå îâäå!';
$strNoRowsSelected = 'Íåìà îäàáðàíèõ ðåäîâà';
$strNoSpace = 'Íåäîâîšíî ïðîñòîðà çà ñíèìàœå äàòîòåêå %s.';
$strNoTablesFound = 'Òàáåëå íèñó ïðîíàåíå ó áàçè.';
$strNoThemeSupport = 'Íåìà ïîäðøêå çà òåìå, ìîëèìî ïðîâåðèòå êîíôèãóðàöè¼ó è/èëè òåìå ó äèðåêòîðè¼óìó %s.';
$strNoUsersFound = 'Êîðèñíèê íè¼å íàåí.';
$strNoValidateSQL = 'Ïðåñêî÷è ïðîâåðó SQL-a';
$strNone = 'íåìà';
$strNotNumber = 'Îâî íè¼å áðî¼!';
$strNotOK = 'íè¼å ó ðåäó';
$strNotSet = '<b>%s</b> òàáåëà íè¼å ïðîíàåíà èëè íè¼å ïîñòàâšåíà ó %s';
$strNotValidNumber = 'íè¼å îäãîâàðà¼óžè áðî¼ êîëîíå!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s ïîãîäàêà óíóòàð òàáåëå <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Óêóïíî:</b> <i>%s</i> ïîãîäàêà';
$strNumTables = 'Òàáåëå';

$strOK = 'Ó ðåäó';
$strOftenQuotation = 'Íàâîäíèöè êî¼è ñå êîðèñòå. ÎÏÖÈÎÍÎ ñå ìèñëè äà íåêà ïîšà ìîãó, àëè íå ìîðà¼ó äà áóäó ïîä çíàöèìà íàâîäà.';
$strOperations = 'Îïåðàöè¼å';
$strOperator = 'Îïåðàòîð';
$strOptimizeTable = 'Îïòèìèçó¼ òàáåëó';
$strOptionalControls = 'Îïöèîíî. Çíàê êî¼è ïðåòõîäè ñïåöè¼àëíèì çíàöèìà.';
$strOptionally = 'ÎÏÖÈÎÍÎ';
$strOr = 'èëè';
$strOverhead = 'Ïðåêîðà÷åœå';
$strOverwriteExisting = 'Ïðåïèøè ïîñòî¼åžå äàòîòåêå';

$strPHP40203 = 'Êîðèñòèòå PHP 4.2.3, êî¼è èìà îçáèšàí áàã ñà âèøåáà¼òíèì ñòðèíãîâèìà (mbstring). Ïîãëåäà¼òå èçâåøò༠î ãðåøöè áð. 19404. Îâà âåðçè¼à PHP-a ñå íå ïðåïîðó÷ó¼å çà êîðèøžåœå ñà phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'âåðçè¼à PHP-a';
$strPageNumber = 'Áðî¼ ñòðàíå:';
$strPagesToBeFlushed = 'Ñòðàíå êî¼å òðåáà äà áóäó óñêëàåíå';
$strPaperSize = 'Äèìåíçè¼å ïàïèðà';
$strPartialText = 'Äåî òåêñòà';
$strPassword = 'Ëîçèíêà';
$strPasswordChanged = 'Ëîçèíêà çà %s ¼å óñïåøíî ïðîìåœåíà.';
$strPasswordEmpty = 'Ëîçèíêà ¼å ïðàçíà!';
$strPasswordHashing = 'Õåøèðàœå ëîçèíêå';
$strPasswordNotSame = 'Ëîçèíêå íèñó èäåíòè÷íå!';
$strPdfDbSchema = 'Ñõåìà áàçå "%s" - Ñòðàíà %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Òàáåëà "%s" íå ïîñòî¼è!';
$strPdfNoTables = 'Íåìà òàáåëà';
$strPerHour = 'íà ñàò';
$strPerMinute = 'ó ìèíóòó';
$strPerSecond = 'ó ñåêóíäè';
$strPersian = 'Ïåðñè¼ñêè';
$strPhoneBook = 'òåëåôîíñêè èìåíèê';
$strPhp = 'Íàïðàâè PHP êîä';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin äîêóìåíòàöè¼à';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> äèðåêòèâà ÌÎÐÀ áèòè ïîäåøåíà ó êîíôèãóðàöèîíî¼ äàòîòåöè!';
$strPolish = 'Ïîšñêè';
$strPortrait = 'Óñïðàâíî';
$strPos1 = 'Ïî÷åòàê';
$strPrevious = 'Ïðåòõîäíà';
$strPrimary = 'Ïðèìàðíè';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Ïðèìàðíè êšó÷ ¼å îáðèñàí';
$strPrimaryKeyName = 'Èìå ïðèìàðíîã êšó÷à ìîðà äà áóäå... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>ìîðà</b> áèòè èìå <b>ñàìî</b> ïðèìàðíîã êšó÷à!)';
$strPrint = 'Øòàìïà¼';
$strPrintView = 'Çà øòàìïó';
$strPrintViewFull = 'Ïîãëåä çà øòàìïó (ñà ïóíèì òåêñòîì)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Óêšó÷ó¼å ñâå ïðèâèëåãè¼å îñèì GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Äîçâîšàâà èçìåíó ñòðóêòóðà ïîñòî¼åžèõ òàáåëà.';
$strPrivDescCreateDb = 'Äîçâîšàâà êðåèðàœå íîâèõ áàçà è òàáåëà.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Äîçâîšàâà êðåèðàœå íîâèõ òàáåëà.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Äîçâîšàâà êðåèðàœå ïðèâðåìåíèõ òàáåëà..';
$strPrivDescDelete = 'Äîçâîšàâà áðèñàœå ïîäàòàêà.';
$strPrivDescDropDb = 'Äîçâîšàâà îäáàöèâàœå áàçà è òàáåëà.';
$strPrivDescDropTbl = 'Äîçâîšàâà îäáàöèâàœå òàáåëà.';
$strPrivDescExecute = 'Äîçâîšàâà ïîêðåòàœå ñà÷óâàíèõ ïðîöåäóðà. Íåìà åôåêòà ó îâî¼ âåðçè¼è MySQL-a.';
$strPrivDescFile = 'Äîçâîšàâà óâîç ïîäàòàêà è œèõîâ èçâîç ó äàòîòåêå.';
$strPrivDescGrant = 'Äîçâîšàâà äîäàâàœå êîðèñíèêà è ïðèâèëåãè¼à áåç ïîíîâíîã ó÷èòàâàœà òàáåëà ïðèâèëåãè¼à.';
$strPrivDescIndex = 'Äîçâîšàâà êðåèðàœå è áðèñàœå êšó÷åâà.';
$strPrivDescInsert = 'Äîçâîšàâà óìåòàœå è çàìåíó ïîäàòàêà.';
$strPrivDescLockTables = 'Äîçâîšàâà çàêšó÷àâàœå òàáåëà òåêóžèì ïðîöåñèìà.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Îãðàíè÷àâà áðî¼ íîâèõ êîíåêöè¼à êî¼å êîðèñíèê ìîæå òà îòâîðè íà ñàò.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Îãðàíè÷àâà áðî¼ óïèòà êî¼å êîðèñíèê ìîæå äà óïóòè ñåðâåðó çà ñàò.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Îãðàíè÷àâà áðî¼ êîìàíäè êî¼å ìåœà¼ó òàáåëå èëè áàçå êî¼å êîðèñíèê ìîæå äà èçâðøè íà ñàò.';
$strPrivDescProcess3 = 'Äîçâîšàâà ïðåêèäàœå ïðîöåñà äðóãèõ êîðèñíèêà.';
$strPrivDescProcess4 = 'Äîçâîšàâà ïðåãëåä êîìïëåòíèõ óïèòà ó ëèñòè ïðîöåñà.';
$strPrivDescReferences = 'Íåìà åôåêòà ó îâî¼ âåðçè¼è MySQL-a.';
$strPrivDescReload = 'Äîçâîšàâà ïîíîâíî ó÷èòàâàœå ïîäåøàâàœà ñåðâåðà è ïðàæœåœå êåøà ñåðâåðà.';
$strPrivDescReplClient = 'Äà¼å ïðàâî êîðèñíèêó äà ïèòà ãäå ñó ãëàâíè/ïîìîžíè ñåðâåðè.';
$strPrivDescReplSlave = 'Ïîòðåáíî çáîã ïîìîžíèõ ñåðâåðà çà ðåïëèêàöè¼ó.';
$strPrivDescSelect = 'Äîçâîšàâà ÷èòàœå ïîäàòàêà.';
$strPrivDescShowDb = 'Äà¼å ïðèñòóï êîìïëåòíî¼ ëèñòè áàçà.';
$strPrivDescShutdown = 'Äîçâîšàâà ãàøåœå ñåðâåðà.';
$strPrivDescSuper = ' Äîçâîšàâà ïîâåçèâàœå èàêî ¼å äîñòèãíóò ìàêñèìàëàí áðî¼ äîçâîšåíèõ âåçà; Íåîïõîäíî çà âåžèíó àäìèíèñòðàòèâíèõ îïöè¼à êàî øòî ñó ïîäåøàâàœå ãëîáàëíèõ ïðîìåíšèâèõ èëè ïðåêèäàœå ïðîöåñà îñòàëèõ êîðèñíèêà.';
$strPrivDescUpdate = 'Äîçâîšàâà èçìåíó ïîäàòàêà.';
$strPrivDescUsage = 'Íåìà ïðèâèëåãè¼à.';
$strPrivileges = 'Ïðèâèëåãè¼å';
$strPrivilegesReloaded = 'Ïðèâèëåãè¼å ñó óñïåøíî ïîíîâî ó÷èòàíå.';
$strProcesslist = 'Ëèñòà ïðîöåñà';
$strPutColNames = 'Ñòàâè èìåíà ïîšà ó ïðâè ðåä';

$strQBE = 'Óïèò ïî ïðèìåðó';
$strQBEDel = 'Del';
$strQBEIns = 'Ins';
$strQueryFrame = 'Ïðîçîð çà óïèòå';
$strQueryOnDb = 'SQL óïèò íà áàçè <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL èñòîðè¼àò';
$strQueryStatistics = '<b>Ñòàòèñòèêå óïèòà</b>: %s óïèòà ¼å ïîñòàâšåíî ñåðâåðó îä œåãîâîã ïîêðåòàœà.';
$strQueryTime = 'Óïèò ¼å òðà¼àî %01.4f ñåêóíäè';
$strQueryType = 'Âðñòà óïèòà';
$strQueryWindowLock = 'Íå ïðåïèñó¼ îâ༠óïèò èçâàí ïðîçîðà';

$strReType = 'Ïîíîâèòå óíîñ';
$strReadRequests = 'Çàõòåâè çà ÷èòàœå';
$strReceived = 'Ïðèìšåíî';
$strRecords = 'Çàïèñè';
$strReferentialIntegrity = 'Ïðîâåðè ðåôåðåíöè¼àëíè èíòåãðèòåò:';
$strRefresh = 'Îñâåæè';
$strRelationNotWorking = 'Äîäàòíå ìîãóžíîñòè çà ðàä ñà ïîâåçàíèì òàáåëàìà ñó èñêšó÷åíå. Äà áèñòå ñàçíàëè çàøòî, êëèêíèòå %sîâäå%s.';
$strRelationView = 'Ðåëàöèîíè ïîãëåä';
$strRelationalSchema = 'Ðåëàöèîíà ñõåìà';
$strRelations = 'Ðåëàöè¼å';
$strRelationsForTable = 'ÐÅËÀÖȣŠÒÀÁÅËÅ';
$strReloadFailed = 'Ïîíîâíî ïîêðåòàœå MySQL-a íè¼å óñïåëî.';
$strReloadMySQL = 'Ïîíîâî ïîêðåíè MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Ïîíîâî ó÷èòàâàì ïðèâèëåãè¼å';
$strRemoveSelectedUsers = 'Óêëîíè èçàáðàíå êîðèñíèêå';
$strRenameDatabaseOK = 'Áàçà %s ¼å ïðåèìåíîâàíà ó %s';
$strRenameTable = 'Ïðîìåíè èìå òàáåëå ó ';
$strRenameTableOK = 'Òàáåëè %s ïðîìåœåíî èìå ó %s';
$strRepairTable = 'Ïîïðàâè òàáåëó';
$strReplace = 'Çàìåíè';
$strReplaceNULLBy = 'Çàìåíè NULL ñà';
$strReplaceTable = 'Çàìåíè ïîäàòêå ó òàáåëè ñà ïîäàöèìà èç äàòîòåêå';
$strReset = 'Ïîíèøòè';
$strResourceLimits = 'Îãðàíè÷åœà ðåñóðñà';
$strRevoke = 'Çàáðàíè';
$strRevokeAndDelete = 'Îáóñòàâè ñâå àêòèâíå ïðèâèëåãè¼å êîðèñíèêà è çàòèì èõ îáðèøè.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Êîðèñíèöè žå è äàšå èìàòè USAGE ïðèâèëåãè¼å äîê ñå ïðèâèëåãè¼å ïîíîâî íå ó÷èòà¼ó.';
$strRevokeMessage = 'Çàáðàíèëè ñòå ïðèâèëåãè¼å çà %s';
$strRomanian = 'Ðóìóíñêè';
$strRowLength = 'Äóæèíà ðåäà';
$strRowSize = 'Âåëè÷èíà ðåäà';
$strRows = 'Ðåäîâà';
$strRowsFrom = ' ðåäîâà ïî÷åâ îä ðåäà';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'õîðèçîíòàëíîì (ðîòèðàíà çàãëàâšà)';
$strRowsModeHorizontal = 'õîðèçîíòàëíîì';
$strRowsModeOptions = 'ó %s ìîäó è ïîíîâè çàãëàâšå ïîñëå ñâàêîã %s ðåäà';
$strRowsModeVertical = 'âåðòèêàëíîì';
$strRowsStatistic = 'Ñòàòèñòèêå ðåäà';
$strRunQuery = 'Èçâðøè SQL óïèò';
$strRunSQLQuery = 'Èçâðøè SQL óïèò(å) íà áàçè %s';
$strRunning = 'íà ñåðâåðó %s';
$strRussian = 'Ðóñêè';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportCompatibility = 'Êîìïàòèáèëíîñò SQL èçâîçà';
$strSQLExportType = 'Òèï èçâîçà';
$strSQLOptions = 'SQL îïöè¼å';
$strSQLParserBugMessage = 'Ïîñòî¼è ìîãóžíîñò äà ñòå ïðîíàøëè áàã ó SQL ïàðñåðó. Ìîëèìî èñïèòà¼òå ñâî¼ óïèò ïàæšèâî, è ïðîâåðèòå äà ñó íàâîäíèöè èñïðàâíè è äà íå íåäîñòà¼ó. Îñòàëè ìîãóžè ðàçëîçè ãðåøêå ìîãó áèòè äà ñòå ïîñëàëè áèíàðíó äàòîòåêó âàí îáëàñòè çà îáè÷àí òåêñò. Ìîæåòå ïðîáàòè ñâî¼ óïèò ó MySQL ñó÷åšó êîìàíäíå ëèíè¼å. Äîœà ïîðóêà î ãðåøöè MySQL ñåðâåðà, àêî ¼å èìà, ìîæå âàì ïîìîžè ó îòêðèâàœó ïðîáëåìà. Àêî è äàšå èìàòå ïðîáëåìå èëè àêî ïàðñåð íå óñïåâà òàìî ãäå óñïåâà ñó÷åšå êîìàíäíå ëèíè¼å, ñâåäèòå ñâî¼ SQL óïèò íà ¼åäàí ¼åäèíè óïèò êî¼è ñòâàðà ïðîáëåìå è ïîøàšèòå íàì èçâåøò༠î ãðåøöè ñà äåëîì êîäà ó äîœî¼ ÐÅÇ ñåêöè¼è:';
$strSQLParserUserError = 'Èçãëåäà äà ïîñòî¼è ãðåøêà ó âàøåì SQL óïèòó. Îâäå ¼å ïîðóêà î ãðåøêè MySQL ñåðâåðà, êî¼à âàì ìîæå ïîìîžè ó îòêðèâàœó ïðîáëåìà';
$strSQLQuery = 'SQL óïèò';
$strSQLResult = 'SQL ðåçóëòàò';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Íåèñïðàâàí èäåíòèôèêàòîð';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Íàâîäíèê íè¼å çàòâîðåí';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Íåïîçíàò ñòðèíã èíòåðïóíêöè¼å';
$strSave = 'Ñà÷óâà¼';
$strSaveOnServer = 'Ñà÷óâ༠íà ñåðâåð ó äèðåêòîðè¼óì %s';
$strScaleFactorSmall = 'Ôàêòîð óìàœåœà ¼å ïðåìàëè äà áè ñõåìà ñòàëà íà ¼åäíó ñòðàíó';
$strSearch = 'Ïðåòðàæèâàœå';
$strSearchFormTitle = 'Ïðåòðàæèâàœå áàçå';
$strSearchInTables = 'Óíóòàð òàáåëà:';
$strSearchNeedle = 'Ðå÷è èëè âðåäíîñòè êî¼å ñå òðàæå (Ÿîêåð: "%"):';
$strSearchOption1 = 'áàð ¼åäíó îä ðå÷è';
$strSearchOption2 = 'ñâå ðå÷è';
$strSearchOption3 = 'òà÷àí èçðàç';
$strSearchOption4 = 'êàî ðåãóëàðíè èçðàç';
$strSearchResultsFor = 'Ðåçóëòàòè ïðåòðàãå çà "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Òðàæè:';
$strSecretRequired = 'Êîíôèãóðàöèîíà äàòîòåêà çàõòåâà òà¼íó ëîçèíêó (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Èçàáåðèòå áàçó';
$strSelectAll = 'Èçàáåðè ñâå';
$strSelectBinaryLog = 'Èçàáåðèòå áèíàðíè äíåâíèê çà ïðåãëåä';
$strSelectFields = 'Èçàáåðè ïîšà (íà¼ìàœå ¼åäíî)';
$strSelectNumRows = 'ó óïèòó';
$strSelectTables = 'Èçàáåðè òàáåëå';
$strSend = 'Ñà÷óâ༠êàî äàòîòåêó';
$strSent = 'Ïîñëàòî';
$strServer = 'Ñåðâåð';
$strServerChoice = 'Èçáîð ñåðâåðà';
$strServerNotResponding = 'Ñåðâåð íå îäãîâàðà';
$strServerStatus = 'Èíôîðìàöè¼å î òîêó ðàäà';
$strServerStatusUptime = 'Îâ༠MySQL ñåðâåð ðàäè âåž %s. Ïîêðåíóò ¼å %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Ïðîöåñè';
$strServerTabVariables = 'Ïðîìåíšèâå';
$strServerTrafficNotes = '<b>Ñàîáðàžà¼ ñåðâåðà</b>: Òàáåëå ïîêàçó¼ó ñòàòèñòèêå ìðåæíîã ñàîáðàžà¼à íà îâîì MySQL ñåðâåðó îä œåãîâîã ïîêðåòàœà.';
$strServerVars = 'Ñåðâåðñêå ïðîìåíšèâå è ïîäåøàâàœà';
$strServerVersion = 'Âåðçè¼à ñåðâåðà';
$strSessionValue = 'Âðåäíîñò ñåñè¼å';
$strSetEnumVal = 'Àêî ¼å ïîšå "enum" èëè "set", óíåñèòå âðåäíîñòè ó ôîðìàòó: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Àêî âàì òðåáà îáðíóòà êîñà öðòà ("\\") èëè àïîñòðîô ("\'") êîðèñòèòå èõ ó "èçáåãíóòîì" (escaped) îáëèêó (íà ïðèìåð \'\\\\xyz\' èëè \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Ïðèêàæè';
$strShowAll = 'Ïðèêàæè ñâå';
$strShowColor = 'Ïðèêàæè áî¼ó';
$strShowDatadictAs = 'Ôîðìàò ðå÷íèêà ïîäàòàêà';
$strShowFullQueries = 'Ïðèêàæè êîìïëåòíå óïèòå';
$strShowGrid = 'Ïðèêàæè ìðåæó';
$strShowPHPInfo = 'Ïðèêàæè èíôîðìàöè¼å î PHP-ó';
$strShowTableDimension = 'Ïðèêàæè äèìåíçè¼å òàáåëå';
$strShowTables = 'Ïðèêàæè òàáåëå';
$strShowThisQuery = 'Ïðèêàæè ïîíîâî îâ༠óïèò';
$strShowingRecords = 'Ïðèêàç çàïèñà';
$strSimplifiedChinese = 'Ïî¼åäíîñòàâšåíè êèíåñêè';
$strSingly = '(ïî ¼åäíîì ïîšó)';
$strSize = 'Âåëè÷èíà';
$strSlovak = 'Ñëîâà÷êè';
$strSlovenian = 'Ñëîâåíà÷è';
$strSocketProblem = '(èëè ïðèêšó÷àê ëîêàëíîã MySQL ñåðâåðà íè¼å èñïðàâíî ïîäåøåí)';
$strSort = 'Ñîðòèðàœå';
$strSortByKey = 'Ñîðòèð༠ïî êšó÷ó';
$strSpaceUsage = 'Çàóçåžå';
$strSpanish = 'Øïàíñêè';
$strSplitWordsWithSpace = 'Ðå÷è ñå îäâà¼à¼ó ðàçìàêîì (" ").';
$strStatCheckTime = 'Ïîñëåäœà ïðîâåðà';
$strStatCreateTime = 'Íàïðàâšåíî';
$strStatUpdateTime = 'Ïîñëåäœà èçìåíà';
$strStatement = 'Èìå';
$strStatus = 'Ñòàòóñ';
$strStorageEngine = 'Ïîãîí ñêëàäèøòåœà';
$strStorageEngines = 'Ïîãîíè ñêëàäèøòåœà';
$strStrucCSV = 'CSV ôîðìàò';
$strStrucData = 'Ñòðóêòóðà è ïîäàöè';
$strStrucDrop = 'Äîä༠\'DROP TABLE\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV çà MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Èçâîðíè MS Excel ïîäàöè';
$strStrucOnly = 'Ñàìî ñòðóêòóðà';
$strStructPropose = 'Ïðåäëîæè ñòðóêòóðó òàáåëå';
$strStructure = 'Ñòðóêòóðà';
$strSubmit = 'Ïîøàšè';
$strSuccess = 'Âàø SQL óïèò ¼å óñïåøíî èçâðøåí';
$strSum = 'Óêóïíî';
$strSwedish = 'Øâåäñêè';
$strSwitchToDatabase = 'Ïðåáàöè ñå íà êîïèðàíó áàçó';
$strSwitchToTable = 'Ïðåè íà êîïèðàíó òàáåëó';

$strTable = 'Òàáåëà';
$strTableComments = 'Êîìåíòàðè òàáåëå';
$strTableEmpty = 'Èìà òàáåëå ¼å ïðàçíî!';
$strTableHasBeenDropped = 'Òàáåëà %s ¼å îäáà÷åíà';
$strTableHasBeenEmptied = 'Òàáåëà %s ¼å èñïðàæœåíà';
$strTableHasBeenFlushed = 'Òàáåëà %s ¼å îñâåæåíà';
$strTableMaintenance = 'Ðàäœå íà òàáåëè';
$strTableOfContents = 'Ñàäðæà¼';
$strTableOptions = 'Îïöè¼å òàáåëå';
$strTableStructure = 'Ñòðóêòóðà òàáåëå';
$strTableType = 'Òèï òàáåëå';
$strTables = '%s òàáåëà';
$strTakeIt = 'ïðåóçìè';
$strTblPrivileges = 'Ïðèâèëåãè¼å âåçàíå çà òàáåëå';
$strTextAreaLength = 'Çáî㠜åõîâå âåëè÷èíå, ïîšå<br />ìîæäà íåžåòå ìîžè äà èçìåíèòå';
$strThai = 'Òà¼ñêè';
$strTheContent = 'Ñàäðæ༠äàòîòåêå ¼å äîäàò ó áàçó.';
$strTheContents = 'Ïîäàòêå ñàäðæàíå ó òàáåëè çàìåíè ñà ïîäàöèìà èç äàòîòåêå êî¼è èìà¼ó èäåíòè÷íå ïðèìàðíå è ¼åäèíñòâåíå (unique) êšó÷åâå.';
$strTheTerminator = 'Ñåïàðàòîð ïîšà ó äàòîòåöè.';
$strTheme = 'Òåìà / ñòèë';
$strThisHost = 'Îâ༠ñåðâåð';
$strThisNotDirectory = 'Îâî íè¼å äèðåêòîðè¼óì';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Ïðîöåñ %s ¼å óñïåøíî ïðåêèíóò.';
$strTime = 'Âðåìå';
$strToggleScratchboard = 'Óêšó÷è/èñêšó÷è ðàäíó òàáëó';
$strTotal = 'óêóïíî';
$strTotalUC = 'Óêóïíî';
$strTraditionalChinese = 'Òðàäèöèîíàëíè êèíåñêè';
$strTraditionalSpanish = 'Òðàäèöèîíàëíè øïàíñêè';
$strTraffic = 'Ñàîáðàžà¼';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Ïðèêàçó¼å âåçó çà ïðåóçèìàœå áèíàðíèõ ïîäàòàêà çà ïîšå. Ïðâà îïöè¼à ¼å èìå áèíàðíå äàòîòåêå. Äðóãà îïöè¼à ¼å ìîãóžå èìå ïîšà ðåäà òàáåëå êî¼è ñàäðæè èìå äàòîòåêå. Àêî äàòå äðóãó îïöè¼ó, ïðâà ìîðà áèòè ïîñòàâšåíà íà ïðàçàí ñòðèíã';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Ïðèêàçó¼å óìàœåíó ñëèêó íà êî¼ó ¼å ìîãóžå êëèêíóòè; îïöè¼å: øèðèíà, âèñèíà ó ïèêñåëèìà (÷óâà îðèãèíàëíè îäíîñ)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Ïðèêàçó¼å ëèíê êà îâî¼ ñíèìöè (íïð. äèðåêòíî ïðåóçèìàœå èç BLOB-à).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Ïðèêàæè JPEG ñëèêå íà ñòðàíè';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Óçèìà TIME, TIMESTAMP èëè DATETIME ïîšå è ôîðìàòèðà ãà êîðèñòåžè ëîêàëíè îáëèê ïðèêàçèâàœà äàòóìà. Ïðâà îïöè¼à ¼å îôñåò (ó ñàòèìà) êî¼è ñå äîäà¼å âðåìåíñêî¼ îçíàöè (ïîäðàçóìåâàíî: 0). Äðóãà îïöè¼à ¼å ðàçëè÷èò ôîðìàò äàòóìà ïðåìà ïàðàìåòðèìà êî¼è ñó äîñòóïíè çà PHP-ov strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'ÑÀÌÎ LINUX: Ïîêðåžå åêñòåðíó àïëèêàöè¼ó è ïîïóœàâà ïîäàòêå ó ïîšèìà ïðåêî ñòàíäàðäíîã óëàçà. Âðàžà ñòàíäàðäíè èçëàç àïëèêàöè¼å. Ïîäðàçóìåâàíî ¼å Tidy, çà ëåïøè ïðèêàç HTML êîäà. Çáîã ñèãóðíîñíèõ ðàçëîãà, ìîðàòå ðó÷íî èçìåíèòè äàòîòåêó libraries/transformations/text_plain__external.inc.php è äîäàòè àëàòå êî¼å æåëèòå äà êîðèñòèòå. Ïðâà îïöè¼à ¼å áðî¼ ïðîãðàìà êî¼å æåëèòå äà êîðèñòèòå, à äðóãà ñó ïàðàìåòðè ïðîãðàìà. Àêî ñå òðåžè ïàðàìåòàð ïîñòàâè íà 1 èçëàç žå áèòè êîíâåðòîâàí êîðèñòåžè htmlspecialchars() (ïîäðàçóìåâàíî ¼å 1). Àêî ¼å ÷åòâðòè ïàðàìåòàð ïîñòàâšåí íà 1, NOWRAP žå áèòè äîäàòî žåëè¼è ñà ñàäðæà¼åì òàêî äà žå èçëàç áèòè ïðèêàçàí áåç èçìåíà. (ïîäðàçóìåâàíî 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = '×óâà îðèãèíàëíî ôîðìàòèðàœå ïîšà. Escaping ñå íå âðøè.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Ïðèêàçó¼å ñëèêó è ëèíê, ïîšå ñàäðæè íàçèâ äàòîòåêå; ïðâà îïöè¼à ¼å ïðåôèêñ êàî "http://domain.com/", äðóãà îïöè¼à ¼å øèðèíà ó ïèêñåëèìà, òðåžà ¼å âèñèíà.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Ïðèêàçó¼å ëèíê, ïîšå ñàäðæè íàçèâ äàòîòåêå; ïðâà îïöè¼à ¼å ïðåôèêñ êàî "http://domain.com/", äðóãà îïöè¼à ¼å íàñëîâ çà ëèíê.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Ïîêàçó¼å äåî ñòðèíãà. Ïðâà îïöè¼à ¼å áðî¼ çíàêîâà êî¼å òðåáà ïðåñêî÷èòè îä ïî÷åòêà ñòðèíãà (ïîäðàçóìåâàíî 0). Äðóãà îïöè¼à ¼å áðî¼ âðàžåíèõ çíàêîâà (ïîäðàçóìåâàíî: äî êðà¼à ñòðèíãà). Òðåžà îïöè¼à ¼å ñòðèíã êî¼è ñå äîäà¼å êàäà äîå äî îäñåöàœà (ïîäðàçóìåâàíî: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Ïðèêàæè ñêðàžåíå óïèòå';
$strTurkish = 'Òóðñêè';
$strType = 'Òèï';

$strUkrainian = 'Óêðà¼èíñêè';
$strUncheckAll = 'íè¼åäíî';
$strUnicode = 'Óíèêîä';
$strUnique = '£åäèíñòâåíè';
$strUnknown = 'íåïîçíàò';
$strUnselectAll = 'íèøòà';
$strUpdComTab = 'Ìîëèìî ïîãëåäà¼òå ó äîêóìåíòàöè¼è êàêî ñå àæóðèðà òàáåëà Column_comments';
$strUpdatePrivMessage = 'Àæóðèðàëè ñòå ïðèâèëåãè¼å çà %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Ïðîôèë ¼å ïðîìåœåí.';
$strUpdateQuery = 'Àæóðèð༠óïèò';
$strUpgrade = 'Òðåáàëî áè äà óíàïðåäèòå âàø %s ñåðâåð íà âåðçè¼ó %s èëè íîâè¼ó.';
$strUsage = 'Çàóçåžå';
$strUseBackquotes = 'Êîðèñòè \' çà îãðàíè÷àâàœå èìåíà ïîšà';
$strUseHostTable = 'Êîðèñòè òàáåëó äîìàžèíà';
$strUseTabKey = 'Êîðèñòèòå TAB òàñòåð çà ïîìåðàœå îä ïîšà äî ïîšà, èëè CTRL+ñòðåëèöå çà ñëîáîäíî ïîìåðàœå';
$strUseTables = 'Êîðèñòè òàáåëå';
$strUseTextField = 'Êîðèñòè òåêñò ïîšå';
$strUseThisValue = 'Êîðèñòè îâó âðåäíîñò';
$strUser = 'Êîðèñíèê';
$strUserAlreadyExists = 'Êîðèñíèê %s âåž ïîñòî¼è!';
$strUserEmpty = 'Èìå êîðèñíèêà íè¼å óíåòî!';
$strUserName = 'Èìå êîðèñíèêà';
$strUserNotFound = 'Èçàáðàíè êîðèñíèê íè¼å ïðîíàåí ó òàáåëè ïðèâèëåãè¼à.';
$strUserOverview = 'Ïðåãëåä êîðèñíèêà';
$strUsersDeleted = 'Èçàáðàíè êîðèñíèöè ñó óñïåøíî îáðèñàíè.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Êîðèñíèöè êî¼è èìà¼ó ïðèñòóï &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Ïðîâåðè SQL';
$strValidatorError = 'SQL âàëèäàòîð íè¼å ìîãàî äà áóäå ïîêðåíóò. Ïðîâåðèòå äà ëè ñó èíñòàëèðàíå íåîïõîäíå PHP åêñòåíçè¼å îïèñàíå ó  %säîêóìåíòàöè¼è%s.';
$strValue = 'Âðåäíîñò';
$strVar = 'Ïðîìåíšèâà';
$strVersionInformation = 'Èíôîðìàöè¼å î âåðçè¼è';
$strView = 'Ïîãëåä';
$strViewDump = 'Ïðèêàæè ñàäðæ༠(ñõåìó) òàáåëå';
$strViewDumpDB = 'Ïðèêàæè ñàäðæ༠(ñõåìó) áàçå';
$strViewDumpDatabases = 'Ïðèêàæè ñàäðæ༠(ñõåìó) áàçå';
$strViewHasBeenDropped = 'Ïîãëåä %s ¼å îäáà÷åí';

$strWebServerUploadDirectory = 'äèðåêòîðè¼óì çà ñëàœå âåá ñåðâåðà ';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Äèðåêòîðè¼óì êî¼è ñòå èçàáðàëè çà ñëàœå íè¼å äîñòóïàí';
$strWelcome = 'Äîáðîäîøëè íà %s';
$strWestEuropean = 'Çàïàäíîåâðîïñêè';
$strWildcard = 'Ÿîêåð';
$strWindowNotFound = 'Îäðåäèøíè ïðîçîð ïðåòðàæèâà÷à íè¼å ìîãàî äà áóäå àæóðèðàí. Ìîæäà ñòå çàòâîðèëè ìàòè÷íè ïðîçîð, èëè âàø ïðåòðàæèâà÷ îíåìîãóžàâà àæóðèðàœå ìåó ïðîçîðèìà çáîã ñèãóðíîñíèõ ïîäåøàâàœà';
$strWithChecked = 'Îçíà÷åíî:';
$strWriteRequests = 'Çàõòåâè çà óïèñ';
$strWritingCommentNotPossible = 'Ïèñàœå êîìåíòàðà íè¼å ìîãóžå';
$strWritingRelationNotPossible = 'Óïèñèâàœå ðåëàöè¼å íè¼å ìîãóžå';
$strWrongUser = 'Ïîãðåøíî êîðèñíè÷êî èìå/ëîçèíêà. Ïðèñòóï îäáè¼åí.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Äà';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Íàïîìåíà: Ïîñòàâšàœå îâèõ îïöè¼à íà 0 (íóëó) óêëàœà îãðàíè÷åœà.';
$strZip = '"çèïîâàíî"';

?>
Return current item: gframe