Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/polish-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: polish-iso-8859-2.inc.php,v 2.71 2005/03/30 19:23:46 lem9 Exp $ */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, "arial ce", arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, verdana, "arial ce", arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = ',';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bajtów', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Nie', 'Pon', 'Wto', '¦ro', 'Czw', 'Pi±', 'Sob');
$month = array('Sty', 'Lut', 'Mar', 'Kwi', 'Maj', 'Cze', 'Lip', 'Sie', 'Wrz', 'Pa¼', 'Lis', 'Gru');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d %B %Y, %H:%M';
$timespanfmt = '%s dni, %s godzin, %s minut i %s sekund';

$strAPrimaryKey = 'Do %s dodany zosta³ klucz podstawowy';
$strAbortedClients = 'Przerwane';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Proszê podaæ bezwzglêdn± ¶cie¿kê na serwerze www do katalogu docSQL';
$strAccessDenied = 'Brak dostêpu';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin próbowa³ po³±czyæ siê z serwerem MySQL, a serwer odrzuci³ po³±czenie. Powiniene¶ sprawdziæ nazwê hosta, nazwê u¿ytkownika i has³o w pliku config.inc.php i upewniæ siê, ¿e odpowiadaj± one informacjom danym przez administratora serwera MySQL.';
$strAction = 'Dzia³anie';
$strAddAutoIncrement = 'Dodaj warto¶ci AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Dodaj ograniczenia';
$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/usuñ pola';
$strAddDeleteRow = 'Dodaj/usuñ wiersz kryteriów';
$strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
$strAddFields = 'Dodaj %s pól';
$strAddHeaderComment = 'Dodaj do nag³ówka w³asny komentarz (\\n oddziela linie)';
$strAddIfNotExists = 'Dodaj IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Dodaj w komentarzach:';
$strAddNewField = 'Dodaj nowego pole';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj±cej bazy danych';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj uprawnienia dla nastêpuj±cej tabeli';
$strAddSearchConditions = 'Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla "where"):';
$strAddToIndex = 'Dodaj &nbsp;%s&nbsp;kolumn do indeksu ';
$strAddUser = 'Dodaj nowego u¿ytkownika';
$strAddUserMessage = 'Nowy u¿ytkownik zosta³ dodany.';
$strAddedColumnComment = 'Zosta³ dodany komentarz kolumny';
$strAddedColumnRelation = 'Zosta³a dodana relacja dla kolumny';
$strAdministration = 'Administracja';
$strAffectedRows = 'Zmodyfikowanych rekordów:';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Powrót';
$strAfterInsertNewInsert = 'Wstaw nowy rekord';
$strAfterInsertNext = 'Edytuj nastêpny rekord';
$strAfterInsertSame = 'Powrót do tej strony';
$strAll = 'Wszystko';
$strAllTableSameWidth = 'wy¶wietliæ wszystkie tabele z tak± sam± szeroko¶ci±?';
$strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
$strAnIndex = 'Do %s dodany zosta³ indeks';
$strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelê';
$strAnd = 'oraz';
$strAny = 'Dowolny';
$strAnyHost = 'Dowolny host';
$strAnyUser = 'Dowolny u¿ytkownik';
$strApproximateCount = 'Byæ mo¿e w przybli¿eniu. Zobacz FAQ 3.11';
$strArabic = 'Arabski';
$strArmenian = 'Ormiañski';
$strAscending = 'Rosn±co';
$strAtBeginningOfTable = 'Na pocz±tku tabeli';
$strAtEndOfTable = 'Na koñcu tabeli';
$strAttr = 'Atrybuty';
$strAutodetect = 'Autodetekcja';
$strAutomaticLayout = 'Uk³ad automatyczny';

$strBack = 'Powrót';
$strBaltic = 'Ba³tycki';
$strBeginCut = 'TNIJ ST¡D';
$strBeginRaw = 'SUROWE DANE ST¡D';
$strBinLogEventType = 'Typ zdarzenia';
$strBinLogInfo = 'Informacje';
$strBinLogName = 'Nazwa dziennika';
$strBinLogOriginalPosition = 'Oryginalna pozycja';
$strBinLogPosition = 'Pozycja';
$strBinLogServerId = 'ID serwera';
$strBinary = ' Binarne ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binarne - nie do edycji ';
$strBinaryLog = 'Dziennik binarny';
$strBookmarkAllUsers = 'Pozwól na dostêp wszystkim u¿ytkownikom';
$strBookmarkDeleted = 'Zapamiêtane zapytanie SQL zosta³o usuniête.';
$strBookmarkLabel = 'Nazwa';
$strBookmarkOptions = 'Opcje zapamiêtanych zapytañ';
$strBookmarkQuery = 'Zapamiêtane zapytanie SQL';
$strBookmarkThis = 'Pamiêtaj zapytanie SQL';
$strBookmarkView = 'Tylko do pokazania';
$strBrowse = 'Przegl±daj';
$strBrowseForeignValues = 'Przegl±daj zewnêtrzne warto¶ci';
$strBufferPool = 'Rezerwy buforowe';
$strBufferPoolActivity = 'Aktywno¶æ rezerw buforowych';
$strBufferPoolUsage = 'U¿ycie rezerw buforowych';
$strBufferReadMisses = 'Chybienia odczytu';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Chybienia odczytu w %';
$strBufferWriteWaits = 'Oczekiwania na zapis';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Oczekiwania zapisu w %';
$strBulgarian = 'Bu³garski';
$strBusyPages = 'Strony u¿ywane';
$strBzError = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê skompresowaæ zrzutu z powodu zepsutego rozszerzenia Bz2 w tej wersji php. Jest bardzo zalecane by ustawiæ dyrektywê <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> w pliku konfiguracyjnym phpMyAdmina na <code>FALSE</code>. Je¶li chcesz u¿yæ funkcji kompresji Bz2, php powinien zostaæ zaktualizowany do najnowszej wersji. Szczegó³y mo¿na zobaczyæ w raporcie na temat b³êdów php %s.';
$strBzip = '".bz2"';

$strCSVOptions = 'Opcje CSV';
$strCalendar = 'Kalendarz';
$strCannotLogin = 'Nie uda³o siê zalogowaæ na serwer MySQL';
$strCantLoad = 'nie uda³o siê za³adowaæ modu³u %s,<br />proszê sprawdziæ konfiguracjê PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie uda³o siê za³adowaæ rozszerzeñ iconv lub recode, które s± niezbêdne do konwersji kodowania znaków, skonfiguruj php tak, by móg³ u¿ywaæ tych rozszerzeñ albo zablokuj konwersjê kodowania znaków w phpMyAdminie.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie mo¿na zmieniæ nazwy indeksu na PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nie uda³o siê u¿yæ ani funkcji iconv, ani libiconv, mimo ¿e rozszerzenia zg³aszaj± siê jako za³adowane. Sprawd¼ swoj± konfiguracjê php.';
$strCardinality = 'Moc';
$strCarriage = 'Znak powrotu: \\r';
$strCaseInsensitive = 'bez rozró¿niania wielko¶ci liter';
$strCaseSensitive = 'z rozró¿nianiem wielko¶ci liter';
$strCentralEuropean = '¦rodkowoeuropejski';
$strChange = 'Zmieñ';
$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
$strChangeDisplay = 'Wybierz wy¶wietlane pole';
$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
$strCharset = 'Zestaw znaków';
$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
$strCharsets = 'Zestawy znaków';
$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
$strCheckPrivs = 'Sprawd¼ uprawnienia';
$strCheckPrivsLong = 'Sprawd¼ uprawnienia bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Sprawd¼ tabelê';
$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
$strColComFeat = 'Wy¶wietl komentarze dla kolumn';
$strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
$strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
$strColumnPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla kolumn';
$strCommand = 'Polecenie';
$strComments = 'Komentarze';
$strCommentsForTable = 'KOMENTARZE TABELI';
$strCompatibleHashing = 'Kompatybilny z MySQL-em&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Pe³ne dodania';
$strCompression = 'Kompresja';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nie zdo³a³ odczytaæ Twojego pliku konfiguracji!<br />Mo¿e siê to zdarzyæ, je¶li php znajdzie w nim b³±d sk³adniowy lub nie mo¿e znale¼æ tego pliku.<br />Proszê wywo³aæ bezpo¶rednio plik konfiguracyjny u¿ywaj±c poni¿szego linku i odczytaæ otrzymane komunikat(y) o b³êdach. W wiêkszo¶ci przypadków brakuje gdzie¶ cudzys³owu lub ¶rednika.<br />Je¿eli otrzymasz pust± stronê, wszystko jest w porz±dku.';
$strConfigureTableCoord = 'Proszê skonfigurowaæ wspó³rzêdnie dla tabeli %s';
$strConnectionError = 'Nie uda³o siê nawi±zaæ po³±czenia: b³êdne ustawienia.';
$strConnections = 'Po³±czenia';
$strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
$strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
$strCookiesRequired = 'Odt±d musi byæ w³±czona obs³uga "cookies".';
$strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s zosta³a skopiowana do %s';
$strCopyTable = 'Skopiuj tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strCopyTableOK = 'Tabela %s zosta³a skopiowana do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nie mo¿na skopiowaæ tabeli do niej samej!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminowi nie uda³o siê unicestwiæ w±tku %s. Prawdopodobnie zosta³ on ju¿ zamkniêty.';
$strCreate = 'Utwórz';
$strCreateIndex = 'Utwórz indeks dla %s kolumn';
$strCreateIndexTopic = 'Utwórz nowy indeksu';
$strCreateNewDatabase = 'Utwórz now± bazê danych';
$strCreateNewTable = 'Utwórz now± tabelê w bazie danych %s';
$strCreatePage = 'Utwórz now± stronê';
$strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
$strCreationDates = 'Daty utworzenia/aktualizacji/sprawdzenia';
$strCriteria = 'Kryteria';
$strCroatian = 'Chorwacki';
$strCyrillic = 'Cyrylica';
$strCzech = 'Czeski';
$strCzechSlovak = 'Czesko-s³owacki';

$strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
$strDBCopy = 'Kopiuj bazê danych do';
$strDBGContext = 'Kontekst';
$strDBGContextID = 'ID kontekstu';
$strDBGHits = 'Trafienia';
$strDBGLine = 'Linia';
$strDBGMaxTimeMs = 'Maksymalny czas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Minimalny czas, ms';
$strDBGModule = 'Modu³';
$strDBGTimePerHitMs = 'Czas/trafienie, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Ca³kowity czas, ms';
$strDBRename = 'Zmieñ nazwê bazy danych na';
$strDanish = 'Duñski';
$strData = 'Dane';
$strDataDict = 'S³ownik danych';
$strDataOnly = 'Tylko dane';
$strDataPages = 'Strony zawieraj±ce dane';
$strDatabase = 'Baza danych';
$strDatabaseEmpty = 'Nazwa bazy danych jest pusta!';
$strDatabaseExportOptions = 'Opcje eksportu bazy danych';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza danych %s zosta³a usuniêta.';
$strDatabaseNoTable = 'Ta baza danych nie zawiera ¿adnej tabeli!';
$strDatabases = 'Bazy danych';
$strDatabasesDropped = '%s baz danych zosta³o pomy¶lnie usuniêtych.';
$strDatabasesStats = 'Statystyki baz danych';
$strDatabasesStatsDisable = 'Wy³±cz statystyki';
$strDatabasesStatsEnable = 'W³±cz statystyki';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Uwaga: W³±czenie statystyk baz danych mo¿e spowodowaæ du¿y ruch pomiêdzy serwerem WWW a serwerem MySQL.';
$strDbPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych';
$strDbSpecific = 'specyficzne dla bazy danych';
$strDefault = 'Domy¶lnie';
$strDefaultEngine = '%s to domy¶lny mechanizm sk³adowania tego serwera MySQL.';
$strDefaultValueHelp = 'Dla warto¶ci domy¶lnych, proszê wprowadziæ po prostu pojedyncz± warto¶æ, bez cytowania odwrotnym uko¶nikiem czy ujmowania w cudzys³owy, u¿ywaj±c takiego formatu: a';
$strDefragment = 'Tablica defragmentacji';
$strDelOld = 'Aktualna strona ma powi±zania z tabel±, która ju¿ nie istnieje. Czy chcesz usun±æ te powi±zania?';
$strDelayedInserts = 'U¿yj opó¼nionych dodañ';
$strDelete = 'Usuñ';
$strDeleteAndFlush = 'Usuñ u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Jest to najzgrabniejszy sposób, ale prze³adowanie uprawnieñ mo¿e potrwaæ jaki¶ czas.';
$strDeleted = 'Rekord zosta³ skasowany';
$strDeletedRows = 'Skasowane rekordy:';
$strDeleting = 'Usuwanie %s';
$strDescending = 'Malej±co';
$strDescription = 'Opis';
$strDictionary = 's³ownik';
$strDirtyPages = 'Strony brudne';
$strDisableForeignChecks = 'Wy³±cz sprawdzanie kluczy zewnêtrznych';
$strDisabled = 'wy³±czone';
$strDisplayFeat = 'Funkcje wy¶wietlania';
$strDisplayOrder = 'Kolejno¶æ wy¶wietlania:';
$strDisplayPDF = 'Wy¶wietl schemat PDF';
$strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przyk³ad" (znak globalny: "%")';
$strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonaæ ';
$strDocu = 'Dokumentacja';
$strDrop = 'Usuñ';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYÆ ca³± bazê danych!';
$strDropSelectedDatabases = 'Usuñ wybrane bazy danych';
$strDropUsersDb = 'Usuñ bazy danych o takich samych nazwach jak u¿ytkownicy.';
$strDumpSaved = 'Zrzut zosta³ zapisany do pliku %s.';
$strDumpXRows = 'Zrzuæ %s wierszy zaczynaj±c od wiersza %s.';
$strDumpingData = 'Zrzut danych tabeli';
$strDynamic = 'zmienny';

$strEdit = 'Edytuj';
$strEditPDFPages = 'Edytuj strony PDF';
$strEditPrivileges = 'Edytuj uprawnienia';
$strEffective = 'Efektywne';
$strEmpty = 'Wyczy¶æ';
$strEmptyResultSet = 'MySQL zwróci³ pusty wynik (zero rekordów).';
$strEnabled = 'w³±czone';
$strEncloseInTransaction = 'Obejmij eksport transakcj±';
$strEnd = 'Koniec';
$strEndCut = 'TNIJ DOT¡D';
$strEndRaw = 'SUROWE DANE DOT¡D';
$strEngineAvailable = '%s jest dostêpny na tym serwerze MySQL.';
$strEngineDisabled = 'Mechanizm %s zosta³ wy³±czony w tym serwerze MySQL.';
$strEngineUnsupported = 'Ten serwer MySQL nie wspiera mechanizmu sk³adowania %s.';
$strEngines = 'Mechanizmy';
$strEnglish = 'Angielski';
$strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL s± oznaczone w jêzyku angielskim ';
$strError = 'B³±d';
$strEscapeWildcards = 'Aby u¿yæ symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dos³ownym, nale¿y je poprzedziæ znakiem \\';
$strEstonian = 'Estoñski';
$strExcelEdition = 'Wydanie Excela';
$strExcelOptions = 'Opcje Excela';
$strExecuteBookmarked = 'Wykonaj zapamiêtanego zapytania';
$strExplain = 'Wyja¶nij SQL';
$strExport = 'Eksport';
$strExtendedInserts = 'Rozszerzone dodania';
$strExtra = 'Dodatkowy';

$strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
$strField = 'Pole';
$strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zosta³o usuniête';
$strFields = 'Pola';
$strFieldsEmpty = ' Liczba pól jest pusta! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
$strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
$strFieldsTerminatedBy = 'Pola oddzielane przez';
$strFileAlreadyExists = 'Plik %s ju¿ istnieje na serwerze, zmieñ nazwê pliku lub zaznacz opcjê nadpisywania plików.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Nie mo¿na odczytaæ pliku';
$strFileNameTemplate = 'Szablon nazwy';
$strFileNameTemplateHelp = 'Jako nazwy bazy danych u¿yj __DB__, jako nazwy tabeli __TABLE__, a by okre¶liæ czas - dowolnych opcji %sstrftime%s; rozszerzenia zostan± dodane automatycznie. Ka¿dy inny tekst zostanie zachowany.';
$strFileNameTemplateRemember = 'pamiêtaj szablon';
$strFixed = 'sta³y';
$strFlushPrivilegesNote = 'Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia u¿ytkowników wprost z tabeli uprawnieñ MySQL-a. Zawarto¶æ tej tabeli, je¶li zosta³y w niej dokonane rêczne zmiany, mo¿e siê ró¿niæ od uprawnieñ jakich faktycznie u¿ywa serwer. W takim przypadku powiniene¶ przed dalsz± prac± %sprze³adowaæ uprawnienia%s.';
$strFlushTable = 'Prze³aduj tabelê ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Brakuj±ca warto¶æ w formularzu!';
$strFormat = 'Format';
$strFreePages = 'Strony puste';
$strFullText = 'Pe³ny tekst';
$strFunction = 'Funkcja';

$strGenBy = 'Wygenerowany przez';
$strGenTime = 'Czas wygenerowania';
$strGeneralRelationFeat = 'Ogólne funkcje relacyjne';
$strGeorgian = 'Gruziñski';
$strGerman = 'Niemiecki';
$strGlobal = 'globalnie';
$strGlobalPrivileges = 'Globalne uprawnienia';
$strGlobalValue = 'Warto¶æ globalna';
$strGo = 'Wykonaj';
$strGrantOption = 'Nadawanie';
$strGreek = 'Grecki';
$strGzip = '".gz"';

$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Opcje eksportu do formatu Microsoft Word 2000';
$strHasBeenAltered = 'zosta³o zamienione.';
$strHasBeenCreated = 'zosta³o utworzone.';
$strHaveToShow = 'Musisz wybraæ przynajmniej jedn± kolumnê do wy¶wietlenia';
$strHebrew = 'Hebrajski';
$strHexForBinary = 'U¿yj liczb szesnastkowych w przypadku pól binarnych';
$strHome = 'Wej¶cie';
$strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
$strHost = 'Host';
$strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
$strHungarian = 'Wêgierski';

$strIcelandic = 'Islandzki';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Pe³ny tekst';
$strIfYouWish = 'Proszê podaæ listê kolumn rozdzielon± przecinkami aby za³adowaæ tylko wybrane kolumny.';
$strIgnore = 'Ignoruj';
$strIgnoreInserts = 'U¿yj ignorowanych wstawieñ';
$strIgnoringFile = 'Plik %s jest ignorowany';
$strImportDocSQL = 'Import plików docSQL';
$strImportFiles = 'Import plików';
$strImportFinished = 'Import zakoñczony';
$strInUse = 'w u¿yciu';
$strIndex = 'Indeks';
$strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s zosta³ usuniêty';
$strIndexName = 'Nazwa indeksu :';
$strIndexType = 'Rodzaj indeksu :';
$strIndexWarningMultiple = 'Dla kolumny `%s` zosta³o utworzonych wiele indeksów';
$strIndexWarningPrimary = 'Klucze PRIMARY i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problemy z indeksami tabeli `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Klucze UNIQUE i INDEX nie powinny dotyczyæ tej samej kolumny `%s`';
$strIndexes = 'Indeksy';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Przyrost autoextend';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Rozmiar o jaki automatycznie powiêkszy siê tabela, kiedy zostanie zape³niona.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Rozmiar rezerw buforowych';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Ilo¶æ pamiêci, której InnoDB u¿ywa do buforowania danych i indeksów swoich tabel.';
$strInnoDBDataFilePath = 'Pliki danych';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Katalog domowy danych';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Wspólna czê¶æ ¶cie¿ki do wszystkich plików danych InnoDB.';
$strInnoDBPages = 'stron';
$strInnodbStat = 'Status InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez has³a), które odpowiadaj± domy¶lnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL dzia³a z takim ustawieniem, jest otwarty dla w³amywaczy. Ta luka w bezpieczeñstwie naprawdê powinna zostaæ naprawiona.';
$strInsert = 'Dodaj';
$strInsertAsNewRow = 'Dodaj jako nowy rekordu';
$strInsertBookmarkTitle = 'Proszê wprowadziæ tytu³ zapamiêtanego zapytania';
$strInsertNewRow = 'Dodaj nowy rekord';
$strInsertTextfiles = 'Dodaj plik tekstowy do tabeli';
$strInsertedRowId = 'Id wstawionego wiersza:';
$strInsertedRows = 'Wprowadzone rekordy:';
$strInstructions = 'Instrukcje';
$strInternalNotNecessary = '* Wewnêtrzna relacja nie jest konieczna gdy istnieje równie¿ w InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Wewnêtrzne relacje';

$strJapanese = 'Japoñski';
$strJumpToDB = 'Skok do bazy danych &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Po prostu usuñ u¿ytkowników z tabeli uprawnieñ.';
$strJustDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan± prze³adowane, &quot;usuniêci&quot; u¿ytkownicy nadal bêd± mieli dotychczasowy dostêp do serwera.';

$strKeepPass = 'Nie zmieniaj has³a';
$strKeyname = 'Nazwa klucza';
$strKill = 'Unicestwij';
$strKorean = 'Koreañski';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Opcje LaTeX-a';
$strLandscape = 'Orientacja pozioma';
$strLatchedPages = 'Stron zatrza¶niêtych';
$strLatexCaption = 'Nag³ówek tabeli';
$strLatexContent = 'Zawarto¶æ tabeli __TABLE__';
$strLatexContinued = '(kontynuacja)';
$strLatexContinuedCaption = 'Kontynuacja nag³ówka tabeli';
$strLatexIncludeCaption = 'Za³±cz nag³ówek tabeli';
$strLatexLabel = 'Etykieta klucza';
$strLatexStructure = 'Struktura tabeli __TABLE__';
$strLatvian = '£otewski';
$strLengthSet = 'D³ugo¶æ/Warto¶ci*';
$strLimitNumRows = 'rekordów na stronie';
$strLineFeed = 'Kod wysuniêcia linii: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Linie zakoñczone przez';
$strLinkNotFound = '£±cze nie znalezione';
$strLinksTo = '£±cze';
$strLithuanian = 'Litewski';
$strLoadExplanation = 'Domy¶lnie zaznaczona jest najlepsza metoda, ale mo¿na j± zmieniæ je¶li nie dzia³a.';
$strLoadMethod = 'Metoda LOAD';
$strLocalhost = 'Host lokalny';
$strLocationTextfile = 'Lokalizacja pliku tekstowego';
$strLogPassword = 'Has³o:';
$strLogServer = 'Serwer';
$strLogUsername = 'U¿ytkownik:';
$strLogin = 'Login';
$strLoginInformation = 'Dane u¿ytkownika';
$strLogout = 'Wyj¶cie';
$strLongOperation = 'Ta operacja mo¿e trwaæ d³ugo. Czy mimo to kontynuowaæ?';

$strMIMETypesForTable = 'TYPY MIME TABELI';
$strMIME_MIMEtype = 'Typ MIME';
$strMIME_available_mime = 'Dostêpne typy MIME';
$strMIME_available_transform = 'Dostêpne transformacje';
$strMIME_description = 'Opis';
$strMIME_nodescription = 'Transformacja ta nie ma opisu.<br />Proszê zapytaæ autora, co robi %s.';
$strMIME_transformation = 'Sposób prezentacji danych';
$strMIME_transformation_note = 'Aby uzyskaæ listê dostêpnych opcji transformacji i ich typów MIME, kliknij na %sopisy transformacji%s';
$strMIME_transformation_options = 'Opcje transformacji';
$strMIME_transformation_options_note = 'Proszê wprowadziæ warto¶ci dla tranformacji w nastêpuj±cym formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny uko¶nik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym uko¶nikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'Typy MIME pisane czcionk± pochylon± nie maj± oddzielnej funkcji transformacji';
$strMaximumSize = 'Maksymalny rozmiar: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Rozszerzenie PHP o nazwie mbstring nie zosta³o znalezione, a wygl±da na to, ¿e u¿ywasz wielobajtowego zestawu znaków. Bez rozszerzenia mbstring phpMyAdmin nie ma mo¿liwo¶ci poprawnego rozbijania napisów, co mo¿e skutkowaæ niespodziewanymi rezultatami.';
$strMbOverloadWarning = 'Opcja mbstring.func_overload jest w³±czona w pliku konfiguracyjnym PHP. Jest ona niekompatyblina z phpMyAdminem i mo¿e powodowaæ utratê niektórych danych!';
$strModifications = 'Modyfikacje zosta³y zapamiêtane';
$strModify = 'Modyfikacja';
$strModifyIndexTopic = 'Modyfikacja indeksu';
$strMoreStatusVars = 'Pozosta³e zmienne okre¶laj±ce stan serwera';
$strMoveTable = 'Przenie¶ tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
$strMoveTableOK = 'Tabela %s zosta³a przeniesiona do %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Nie mo¿na przenie¶æ tabeli do niej samej!';
$strMultilingual = 'wiele jêzyków';
$strMustSelectFile = 'Nale¿y wybraæ plik, który chcesz wstawiæ.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Rozmiar wska¼nika danych';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Domy¶lny rozmiar wska¼nika w bajtach, który jest u¿ywany przez CREATE TABLE dla tabel MyISAM, gdy nie okre¶lono opcji MAX_ROWS.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla tworzenia indeksu';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Je¿eli plik tymczasowy u¿yty przy szybkim tworzeniu indeksu MyISAM by³by wiêkszy o warto¶æ tu okre¶lon±, ni¿ w wypadku zastosowania metody pamiêci podrêcznej kluczy, preferuj tê drug± metodê.';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego, którego mo¿e zostaæ u¿yty przy ponownym tworzeniu indeksu MyISAM (podczas operacji REPAIR TABLE, ALTER TABLE lub LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Tryb automatycznej naprawy';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Tryb w którym po awarii tabele MyISAM s± automatycznie naprawiane; w³±czany przez opcjê startow± serwera --myisam-recover.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Liczba w±tków naprawiaj±cych';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Warto¶æ wiêksza ni¿ 1 oznacza, ¿e indeksy tabel MyISAM s± tworzone wspó³bie¿nie (ka¿dy indeks ma swój w±tek) podczas naprawy przez proces sortuj±cy.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy s± tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'System porównañ dla po³±czenia MySQL';
$strMySQLReloaded = 'MySQL prze³adowany.';
$strMySQLSaid = 'MySQL zwróci³ komunikat: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% uruchomiony na %pma_s2%, u¿ytkownik %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Poka¿ procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Informacje o stanie serwera MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Zmienne systemowe serwera MySQL';

$strName = 'Nazwa';
$strNeedPrimaryKey = 'Nale¿y zdefiniowaæ klucz podstawowy dla tej tabeli.';
$strNext = 'Nastêpne';
$strNo = 'Nie';
$strNoActivity = 'Brak aktywno¶ci przez co najmniej %s sekund, proszê zalogowaæ siê jeszcze raz';
$strNoDatabases = 'Brak baz danych';
$strNoDatabasesSelected = '¯adna baza danych nie zosta³ wybrana.';
$strNoDescription = 'brak opisu';
$strNoDetailsForEngine = 'Brak szczegó³owych informacji o tym mechanizmie sk³adowania';
$strNoDropDatabases = 'Polecenie "DROP DATABASE" jest zablokowane.';
$strNoExplain = 'Pomiñ wyja¶nienie SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin jest bardziej przyjazny w przegl±darkach <b>obs³uguj±cych ramki</b>';
$strNoIndex = 'Brak zdefiniowanego indeksu!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Brak zdefiniowanych czê¶ci indeksu!';
$strNoModification = 'Bez zmian';
$strNoOptions = 'Ten format nie ma ¿adnych opcji';
$strNoPassword = 'Brak has³a';
$strNoPermission = 'Serwer WWW nie ma praw do zapisu pliku %s.';
$strNoPhp = 'bez kodu PHP';
$strNoPrivileges = 'Brak uprawnieñ';
$strNoQuery = 'Brak zapytania SQL!';
$strNoRights = 'Brak wystarczaj±cych uprawnieñ!';
$strNoRowsSelected = '¯aden wiersz nie zosta³ zaznaczony';
$strNoSpace = 'Brak miejsca na zapis pliku %s.';
$strNoTablesFound = 'Nie znaleziono tabeli w bazie danych.';
$strNoThemeSupport = 'Brak obs³ugi motywów graficznych, proszê sprawdziæ konfiguracjê i/lub motywy graficzne w katalogu %s.';
$strNoUsersFound = 'Nie znaleziono u¿ytkownika(ów).';
$strNoValidateSQL = 'Pomiñ sprawdzanie poprawno¶ci SQL';
$strNone = 'Brak';
$strNotNumber = 'To nie jest liczba!';
$strNotOK = 'b³±d';
$strNotSet = 'Tabela <b>%s</b> nie zosta³a znaleziona lub nie jest ustawiona w %s';
$strNotValidNumber = ' nie jest poprawnym numerem rekordu!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s trafieñ wewn±trz tabeli <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafieñ';
$strNumTables = 'Tabele';

$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = 'Znaki cudzys³owu. OPCJONALNIE oznacza, ¿e tylko pola char oraz varchar s± zawarte w "cudzys³owach".';
$strOperations = 'Operacje';
$strOperator = 'Operator';
$strOptimizeTable = 'Optymalizuj tabelê';
$strOptionalControls = 'Opcjonalnie. Okre¶l w jaki sposób zapisaæ lub odczytaæ znaki specjalne.';
$strOptionally = 'OPCJONALNIE';
$strOr = 'lub';
$strOverhead = 'Nadmiar';
$strOverwriteExisting = 'Nadpisuj istniej±ce pliki';

$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³±d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
$strPHPVersion = 'Wersja PHP';
$strPageNumber = 'Numer strony:';
$strPagesToBeFlushed = 'Strony do opró¿nienia';
$strPaperSize = 'Rozmiar papieru';
$strPartialText = 'Skrócony tekst';
$strPassword = 'Has³o';
$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomy¶lnie zmienione.';
$strPasswordEmpty = 'Puste has³o!';
$strPasswordHashing = 'Sposób kodowania hase³';
$strPasswordNotSame = 'Has³a nie s± identyczne!';
$strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
$strPdfNoTables = 'Brak tabel';
$strPerHour = 'na godzinê';
$strPerMinute = 'na minutê';
$strPerSecond = 'na sekundê';
$strPersian = 'Perski';
$strPhoneBook = 'ksi±¿ka telefoniczna';
$strPhp = 'Utwórz kod PHP';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi byæ ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
$strPolish = 'Polski';
$strPortrait = 'Orientacja pionowa';
$strPos1 = 'Pocz±tek';
$strPrevious = 'Poprzednie';
$strPrimary = 'Podstawowy';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Klucz podstawowy zosta³ usuniêty';
$strPrimaryKeyName = 'Nazw± podstawowego klucza musi byæ... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musi</b> byæ nazw± <b>jedynie</b> klucza podstawowego!)';
$strPrint = 'Drukuj';
$strPrintView = 'Widok do druku';
$strPrintViewFull = 'Widok do druku (z pe³nymi tekstami)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Wszystkie uprawnienia, oprócz GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Pozwól zmieniaæ strukturê istniej±cych tabel.';
$strPrivDescCreateDb = 'Pozwól tworzyæ nowe bazy danych i tabele.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Pozwól tworzyæ nowe tabele.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Pozwala tworzyæ tabele tymczasowe.';
$strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwaæ dane.';
$strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwaæ bazy danych i tabele.';
$strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwaæ tabele.';
$strPrivDescExecute = 'Pozwól uruchamiaæ zapamiêtane procedury; Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Pozwól importowaæ i eksportowaæ dane z/do plików.';
$strPrivDescGrant = 'Pozwól dodawaæ u¿ytkowników i nadawaæ uprawnienia bez prze³adowywania tabeli uprawnieñ.';
$strPrivDescIndex = 'Pozwól tworzyæ i usuwaæ indeksy.';
$strPrivDescInsert = 'Pozwól wstawiaæ i zamieniaæ dane.';
$strPrivDescLockTables = 'Pozwól blokowaæ tabele dla aktualnego w±tku.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Ogranicz liczbê nowych po³±czeñ, które mo¿e otworzyæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ogranicz liczbê zapytañ, które mo¿e wys³aæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ogranicz liczbê poleceñ zmieniaj±cych jak±kolwiek tabelê lub bazê danych, które mo¿e wykonaæ u¿ytkownik w ci±gu godziny.';
$strPrivDescProcess3 = 'Pozwól unicestwiaæ procesy innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescProcess4 = 'Pozwól zobaczyæ pe³n± listê zapytañ na li¶cie procesów.';
$strPrivDescReferences = 'Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Pozwól prze³adowywaæ ustawienia serwera i opró¿niaæ pamiêæ podrêczn± serwera.';
$strPrivDescReplClient = 'Nadaj u¿ytkownikowi prawo, by zapytaæ gdzie s± serwery podrzêdne / nadrzêdne.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potrzebne dla replikacji serwera podrzêdnego.';
$strPrivDescSelect = 'Pozwól czytaæ dane.';
$strPrivDescShowDb = 'Daj dostêp do pe³nej listy baz danych.';
$strPrivDescShutdown = 'Pozwól zamkn±æ serwer.';
$strPrivDescSuper = 'Pozwól na po³±czenie, nawet je¶li osi±gniêta zosta³a maksymalna ilo¶æ po³±czeñ; Wymagane dla wiêkszo¶æ operacji administracyjnych, takich jak ustawianie zmiennych globalnych czy unicestwianie w±tków innych u¿ytkowników.';
$strPrivDescUpdate = 'Pozwól zmieniaæ dane.';
$strPrivDescUsage = 'Brak uprawnieñ.';
$strPrivileges = 'Uprawnienia';
$strPrivilegesReloaded = 'Uprawnienia zosta³y pomy¶lnie prze³adowane.';
$strProcesslist = 'Lista procesów';
$strPutColNames = 'Umie¶æ nazwy pól w pierwszym rekordzie';

$strQBE = 'Zapytanie przez przyk³ad';
$strQBEDel = 'Usuñ';
$strQBEIns = 'Wstaw';
$strQueryFrame = 'Okienko zapytania';
$strQueryOnDb = 'Zapytanie SQL dla bazy danych <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'Historia SQL';
$strQueryStatistics = '<b>Statystyki zapytañ</b>: Od rozpoczêcia jego pracy, do serwera zosta³o wys³anych %s zapytañ.';
$strQueryTime = 'Wykonanie zapytania trwa³o %01.4f sekund(y)';
$strQueryType = 'Rodzaj zapytania';
$strQueryWindowLock = 'Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna';

$strReType = 'Ponownie';
$strReadRequests = '¯±dañ odczytu';
$strReceived = 'Otrzymane';
$strRecords = 'Rekordy';
$strReferentialIntegrity = 'Sprawd¼ spójno¶æ powi±zañ:';
$strRefresh = 'Od¶wie¿';
$strRelationNotWorking = 'Dodatkowe mo¿liwo¶ci pracy z po³±czonymi tabelami zosta³y wy³±czone. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
$strRelationView = 'Widok relacyjny';
$strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
$strRelations = 'Relacje';
$strRelationsForTable = 'RELACJE TABELI';
$strReloadFailed = 'Prze³adowanie MySQL nie powiod³o siê.';
$strReloadMySQL = 'Prze³aduj MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
$strRemoveSelectedUsers = 'Usuñ zaznaczonych u¿ytkowników';
$strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwê zmienion± na %s';
$strRenameTable = 'Zmieñ nazwê tabeli na';
$strRenameTableOK = 'Tabela %s ma nazwê zmienion± na %s';
$strRepairTable = 'Napraw tabelê';
$strReplace = 'Zamiana';
$strReplaceNULLBy = 'Zamiana NULL na';
$strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
$strReset = 'Reset';
$strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
$strRevoke = 'Cofnij';
$strRevokeAndDelete = 'Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia u¿ytkownikom, a nastêpnie usuñ ich.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan± prze³adowane, u¿ytkownicy nadal bêd± mieli uprawnienie USAGE.';
$strRevokeMessage = 'Uprawnienia dla %s zosta³y cofniête';
$strRomanian = 'Rumuñski';
$strRowLength = 'D³ugo¶æ rekordu';
$strRowSize = ' Rozmiar rekordu ';
$strRows = 'Rekordów';
$strRowsFrom = 'rekordów pocz±wszy od';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'poziomo (obrócone nag³ówki)';
$strRowsModeHorizontal = 'poziomo';
$strRowsModeOptions = 'w trybie %s powtórz nag³ówki po %s komórkach';
$strRowsModeVertical = 'pionowo';
$strRowsStatistic = 'Statystyka rekordów';
$strRunQuery = 'Wykonaj zapytania';
$strRunSQLQuery = 'Wykonanie zapytania/zapytañ SQL do bazy danych %s';
$strRunning = 'uruchomiony na %s';
$strRussian = 'Rosyjski';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportCompatibility = 'Kompatybilno¶æ eksportu SQL';
$strSQLExportType = 'Rodzaj eksportu';
$strSQLOptions = 'Opcje SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Istnieje szansa, ¿e w³a¶nie znalaz³e¶ b³±d w analizatorze sk³adni SQL. Zbadaj bli¿ej swoje zapytanie i sprawd¼, czy cudzys³owy s± poprawne i dobrze sparowane. Inn± mo¿liw± przyczyn± niepowodzenia mo¿e byæ to, ¿e wysy³asz plik ze znakami binarnymi poza obszarem tekstu ujêtego w cudzys³owy. Mo¿esz równie¿ sprawdziæ swoje zapytanie SQL poprzez liniê poleceñ MySQL. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - je¶li siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL. Je¶li nadam masz problemy lub analizator sk³adni zg³asza usterkê a linia poleceñ - nie, ogranicz sekwencjê zapytañ SQL do pojedynczego, które powoduje problemy i zg³osiæ b³±d, do³±czaj±c fragment danych zawarty w poni¿szej sekcji TNIJ:';
$strSQLParserUserError = 'Wygl±da na to, ¿e w twoim zapytaniu SQL jest b³±d. W znalezieniu przyczyny problemu mo¿e pomóc tak¿e - je¶li siê pojawi - poni¿szy opis b³êdu serwera MySQL.';
$strSQLQuery = 'zapytanie SQL';
$strSQLResult = 'Rezultat SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawid³owy identyfikator';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamkniêty cudzys³ów';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
$strSave = 'Zachowaj';
$strSaveOnServer = 'Zapisz na serwerze w katalogu %s';
$strScaleFactorSmall = 'Wspó³czynnik skali jest za ma³y, by schemat zmie¶ci³ siê na jednej stronie';
$strSearch = 'Szukaj';
$strSearchFormTitle = 'Szukaj w bazie danych';
$strSearchInTables = 'Wewn±trz tabel(i):';
$strSearchNeedle = 'Szukane s³owa lub warto¶ci (symbol wieloznaczny: "%"):';
$strSearchOption1 = 'przynajmniej jedno ze s³ów';
$strSearchOption2 = 'wszystkie s³owa';
$strSearchOption3 = 'ca³a fraza';
$strSearchOption4 = 'wyra¿enie regularne';
$strSearchResultsFor = 'Szukaj w rezultatach dla "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Znajd¼:';
$strSecretRequired = 'Plik konfiguracyjny wymaga teraz tajnej frazy koduj±cej (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Proszê wybraæ bazê danych';
$strSelectAll = 'Zaznacz wszystkie';
$strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binary do podgl±du';
$strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
$strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
$strSelectTables = 'Wybierz tabele';
$strSend = 'Zapisz jako plik';
$strSent = 'Wys³ane';
$strServer = 'Serwer';
$strServerChoice = 'Wybór serwera';
$strServerNotResponding = 'Serwer nie odpowiada';
$strServerStatus = 'Informacje o dzia³aniu serwera';
$strServerStatusUptime = 'Serwer MySQL dzia³a przez %s. Pocz±tek pracy: %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Zmienne';
$strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poni¿sze tabele pokazuj± statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczêcia jego pracy.';
$strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
$strServerVersion = 'Wersja serwera';
$strSessionValue = 'Warto¶æ sesji';
$strSetEnumVal = 'Je¿eli pole jest typu "ENUM" lub "SET", warto¶ci wprowadza siê w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny uko¶nik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym uko¶nikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Poka¿';
$strShowAll = 'Poka¿ wszystko';
$strShowColor = 'Poka¿ kolor';
$strShowDatadictAs = 'Format s³ownika danych';
$strShowFullQueries = 'Poka¿ pe³ne zapytania';
$strShowGrid = 'Poka¿ siatkê';
$strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
$strShowTableDimension = 'Poka¿ wymiary tabel';
$strShowTables = 'Poka¿ tabele';
$strShowThisQuery = ' Wywo³aj ponownie zapytanie ';
$strShowingRecords = 'Poka¿ rekordy ';
$strSimplifiedChinese = 'Chiñski uproszczony';
$strSingly = '(pojedynczo)';
$strSize = 'Rozmiar';
$strSlovak = 'S³owacki';
$strSlovenian = 'S³oweñski';
$strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL server\'s nie jest skonfigurowane poprawnie)';
$strSort = 'Sortuj';
$strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
$strSpaceUsage = 'Wykorzystanie przestrzeni';
$strSpanish = 'Hiszpañski';
$strSplitWordsWithSpace = 'S³owa s± rozdzielane znakiem spacji (" ").';
$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
$strStatCreateTime = 'Utworzenie';
$strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
$strStatement = 'Cecha';
$strStatus = 'Status';
$strStorageEngine = 'Mechanizm sk³adowania';
$strStorageEngines = 'Mechanizmy sk³adowania';
$strStrucCSV = 'Dane CSV';
$strStrucData = 'Struktura i dane';
$strStrucDrop = 'Dodaj DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Dane w formacie macierzystym MS Excela';
$strStrucOnly = 'Tylko struktura';
$strStructPropose = 'Analiza zawarto¶ci';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Wy¶lij';
$strSuccess = 'Zapytanie SQL zosta³o wykonane pomy¶lnie';
$strSum = 'Suma';
$strSwedish = 'Szwedzki';
$strSwitchToDatabase = 'Prze³±cz do skopiowanej bazy danych';
$strSwitchToTable = 'Prze³±cz na skopiowan± tabelê';

$strTable = 'Tabela';
$strTableComments = 'Komentarze tabeli';
$strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s zosta³a usuniêta';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s zosta³a opró¿niona';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s zosta³a prze³adowana';
$strTableMaintenance = 'Zarz±dzanie tabel±';
$strTableOfContents = 'Spis tre¶ci';
$strTableOptions = 'Opcje tabeli';
$strTableStructure = 'Struktura tabeli dla ';
$strTableType = 'Typ tabeli';
$strTables = '%s tabel(a)';
$strTakeIt = 'u¿yj';
$strTblPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla tabel';
$strTextAreaLength = ' To pole mo¿e nie daæ siê edytowaæ<br /> z powodu swojej d³ugo¶ci ';
$strThai = 'Tajski';
$strTheContent = 'Zawarto¶æ pliku zosta³a do³±czona.';
$strTheContents = 'Zawarto¶æ pliku zast±pi³a dane wybranej tabeli, których podstawowy lub jednoznaczny klucz by³ identyczny.';
$strTheTerminator = 'Znak rozdzielaj±cy pola.';
$strTheme = 'Motyw graficzny / styl';
$strThisHost = 'Ten host';
$strThisNotDirectory = 'To nie by³ katalog';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'W±tek %s zosta³ pomy¶lnie unicestwiony.';
$strTime = 'Czas';
$strToggleScratchboard = 'w³±cz / wy³±cz scratchboard';
$strTotal = 'wszystkich';
$strTotalUC = 'Sumarycznie';
$strTraditionalChinese = 'Chiñski tradycyjny';
$strTraditionalSpanish = 'Tradycyjny hiszpañski';
$strTraffic = 'Ruch';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Wy¶wietla link do ¶ci±gniêcia binarnych danych z tego pola. Pierwsza opcja to nazwa pliku binarnego. Drug± opcj± jest mo¿liwa nazwa pola zawieraj±cego nazwê pliku. Je¿eli dana jest druga opcja, pierwsza musi byæ pustym napisem';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wy¶wietla klikaln± miniaturkê; opcje: szeroko¶æ,wysoko¶æ w pikselach (oryginalne proporcje zostan± zachowane)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Wy¶wietla link do tego obrazu (bezpo¶rednie ¶ci±gniêcie bloba).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Bierze pole TIME, TIMESTAMP lub DATETIME i formatuje je u¿ywaj±c lokalnego formatu daty. Pierwsza opcja to liczba godzin, jaka zostanie dodana do daty (domy¶lnie: 0). Druga opcja to inny format daty, zgodny z parametrami dostêpnymi dla funkcji PHP strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnêtrzn± aplikacjê i przekazuje dane pól na standardowe wej¶cie. Zwraca standardowe wyj¶cie tej aplikacji. Domy¶lnie jest to Tidy, którzy porz±dkuje kod HTML. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, musisz rêcznie zmodyfikowaæ plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i wstawiæ narzêdzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwsz± opcj± jest liczba programów, których chcesz u¿yæ, a drug± s± parametry programu. Je¿eli trzeci parametr jest ustawiony na 1, zostanie dokonana konwersja wyj¶cia poprzez u¿ycie htmlspecialchars() (Domy¶ln± warto¶ci± jest 1). Je¿eli czwarty parametr zosta³ ustawiony na 1, zawarto¶æ komórki nie bêdzie zawijana, tak ¿e ca³e wyj¶cie zostanie pokazane bez zmian formatu (domy¶ln± warto¶ci± jest 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wy¶wietla obrazek i link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsz± opcjê jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drug± opcj± jest szeroko¶æ w pikselach, trzeci± opcj± jest wysoko¶æ.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Wy¶wietla link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytu³ linku.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie czê¶æ napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacz±æ siê wy¶wietlanie tekstu (domy¶lnie 0). Druga opcja to ilo¶æ zwracanego tekstu. Je¿eli jest pusta, zwracany jest ca³y pozosta³y tekst. Trzecia opcja okre¶la jakie znaki zostan± dodane do wyj¶cia, je¿eli zwracany jest czê¶æ napisu (domy¶lnie: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Ucinaj wy¶wietlane zapytania';
$strTurkish = 'Turecki';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukraiñski';
$strUncheckAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUnicode = 'Unikod';
$strUnique = 'Jednoznaczny';
$strUnknown = 'nieznany';
$strUnselectAll = 'Odznacz wszystkie';
$strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizowaæ tabelê Column_comments znajduj± siê w dokumentacji';
$strUpdatePrivMessage = 'Uaktualni³e¶ uprawnienia dla %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profil zosta³ uaktualniony.';
$strUpdateQuery = 'Zmieñ zapytanie';
$strUpgrade = 'Poleca siê aktualizacjê do %s w wersji %s lub pó¼niejszej.';
$strUsage = 'Wykorzystanie';
$strUseBackquotes = 'U¿yj cudzys³owów z nazwami tabel i pól';
$strUseHostTable = 'U¿yj tabeli hostów';
$strUseTabKey = 'Klawisz TAB przemieszcza pomiêdzy warto¶ciami, CTRL+strza³ka przenosi w dowolne miejsce';
$strUseTables = 'U¿yj tabel';
$strUseTextField = 'U¿yj pola tekstowego';
$strUseThisValue = 'U¿yj tej warto¶ci';
$strUser = 'U¿ytkownik';
$strUserAlreadyExists = 'U¿ytkownik %s ju¿ istnieje!';
$strUserEmpty = 'Brak nazwy u¿ytkownika!';
$strUserName = 'Nazwa u¿ytkownika';
$strUserNotFound = 'Wybrany u¿ytkownik nie zosta³ znaleziony w tabeli uprawnieñ.';
$strUserOverview = 'Opis u¿ytkownika';
$strUsersDeleted = 'Wybrani u¿ytkownicy zostali pomy¶lnie usuniêci.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'U¿ytkownicy maj±cy dostêp do &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Sprawd¼ proprawno¶æ SQL';
$strValidatorError = 'Analizator sk³adni SQL nie móg³ zostaæ zainicjowany. Sprawd¼, czy zainstalowane s± niezbêdne rozszerzenia php, tak jak zosta³o to opisane w %sdokumentacji%s.';
$strValue = 'Warto¶æ';
$strVar = 'Zmienna';
$strVersionInformation = 'Informacja o wersji';
$strView = 'Perspektywa';
$strViewDump = 'Zrzut tabeli';
$strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
$strViewDumpDatabases = 'Zrzut baz danych';
$strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s zosta³a usuniêta';

$strWebServerUploadDirectory = 'katalog serwera www dla uploadu';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosi±galny';
$strWelcome = 'Witamy w %s';
$strWestEuropean = 'Zachodnioeuropejski';
$strWildcard = 'znak wieloznaczny';
$strWindowNotFound = 'Docelowe okno przegl±darki nie mog³o byæ zaktualizowane. Byæ mo¿e okno-rodzic zosta³o zamkniête lub przegl±darka, uwzglêdniaj±c ustawienia bezpieczeñstwa, blokuje aktualizacje pomiêdzy oknami';
$strWithChecked = 'Zaznaczone:';
$strWriteRequests = '¯±dañ zapisu';
$strWritingCommentNotPossible = 'Zapisanie komentarza nie jest mo¿liwe';
$strWritingRelationNotPossible = 'Zapisanie relacji nie jest mo¿liwe';
$strWrongUser = 'B³êdne pola u¿ytkownik/has³o. Brak dostêpu.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Tak';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
$strZip = '".zip"';

?>
Return current item: gframe