Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/lithuanian-windows-1257.inc.php
<?php
/* $Id: lithuanian-windows-1257.inc.php,v 2.67 2005/03/30 19:23:22 lem9 Exp $ */

$charset = 'windows-1257';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Sekmadienis', 'Pirmadienis', 'Antradienis', 'Treèiadienis', 'Ketvirtadienis', 'Penktadienis', 'Ðeðtadienis');
$month = array('Sausio', 'Vasario', 'Kovo', 'Balandþio', 'Geguþio', 'Birþelio', 'Liepos', 'Rugpjûèio', 'Rugsëjo', 'Spalio', 'Lapkrièio', 'Gruodþio');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = ' %Y m. %B %d d. %H:%M';
$timespanfmt = '%s d., %s val., %s min. ir %s s.';

$strAPrimaryKey = 'Stulpeliui %s sukurtas PIRMINIS raktas';
$strAbortedClients = 'Atmestos jungtys';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Praðome nurodyti absoliutø kelià iki docSQL katalogo darbinëje stotyje';
$strAccessDenied = 'Jungtis neámanoma';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin nepavyko prisijungti prie MySQL darbinës stoties (jungtis atmesta). Patikrinkite config.inc.php byloje nurodytus duomenis (darbinës stoties adresà, prisijungimo vardà ir slaptaþodá) ir ásitikinkite ar jie sutampa su duomenimis gautais ið darbinës stoties administratoriaus.';
$strAction = 'Valdymo veiksmai';
$strAddAutoIncrement = 'Pridëti AUTO_INCREMENT reikðmæ';
$strAddConstraints = 'Pridëti apribojimà';
$strAddDeleteColumn = 'Áterpti/Trinti stulpelius';
$strAddDeleteRow = 'Áterpti/Trinti poþymio eilutæ(es)';
$strAddDropDatabase = 'Pridëti DROP DATABASE';
$strAddHeaderComment = 'Áterpti savo komentarà á header sritá (eiluèiø skirtukas \\n )';
$strAddIfNotExists = 'Pridëti IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Pridëti á komentarus';
$strAddNewField = 'Áterpti naujà laukelá(ius)';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Sukurti privilegijas ðiai duombazei';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Sukurti privilegijas ðiai lentelei';
$strAddSearchConditions = 'Áterpkite paieðkos sàlygas á "where" sakiná:';
$strAddToIndex = 'Áterpti indeksui papildomus &nbsp;%s&nbsp;stulpelá(ius)';
$strAddUser = 'Sukurti naujà vartotojà';
$strAddUserMessage = 'Jûs sukûrëte naujà vartotojà.';
$strAddedColumnComment = 'Pridëtas stulpelio komentaras';
$strAddedColumnRelation = 'Pridëtas stulpelio sàryðis';
$strAdministration = 'Administracija';
$strAffectedRows = 'Pakeista eiluèiø:';
$strAfter = 'Po %s';
$strAfterInsertBack = 'Sugráþti á buvusá puslapá';
$strAfterInsertNewInsert = 'Áterpti sekanèià naujà eilutæ';
$strAfterInsertSame = 'Gráþti atgal á ðá puslapá';
$strAll = 'Viskà';
$strAllTableSameWidth = 'rodyti visas lenteles vienodo ploèio?';
$strAlterOrderBy = 'Pakeisti lentelës rûðiavimà pagal:';
$strAnIndex = 'Indeksas sukurtas %s stulpeliui';
$strAnalyzeTable = 'Analizuoti lentelæ';
$strAnd = 'IR';
$strAny = 'Bet kurá(ià)';
$strAnyHost = 'Bet kurá prisijungimo adresà';
$strAnyUser = 'Bet kurá vartotojà';
$strArabic = 'Arabø';
$strArmenian = 'Armënø';
$strAscending = 'Didëjimo tvarka';
$strAtBeginningOfTable = 'Lentelës pradþioje';
$strAtEndOfTable = 'Lentelës pabaigoje';
$strAttr = 'Atributai';
$strAutodetect = 'Automatinis nustatymas';
$strAutomaticLayout = 'Automatinis iðdëstymas';

$strBack = 'Atgal';
$strBaltic = 'Baltø';
$strBeginCut = 'KIRPIMO PRADÞIA';
$strBeginRaw = 'RAW PRADÞIA';
$strBinary = 'Dvejetainis';
$strBinaryDoNotEdit = 'Dvejetainis - nekeisti';
$strBookmarkAllUsers = 'Leisti kitiems vartotojams naudotis ðia þyme';
$strBookmarkDeleted = 'Nuoroda iðtrinta.';
$strBookmarkLabel = 'Nuorodos Antraðtë';
$strBookmarkOptions = 'Þymiø parinktys';
$strBookmarkQuery = 'Sukurti nuoroda SQL-uþklausai';
$strBookmarkThis = 'Sukurti nuorodà';
$strBookmarkView = 'Perþiûra';
$strBrowse = 'Perþiûrëti';
$strBrowseForeignValues = 'Narðyti iðorines reikðmes';
$strBulgarian = 'Bulgarø';
$strBzError = 'phpMyAdmin negalëjo suspausti lentelës struktûros atvaizdá (dump), nes ðioje php versijoje neveikia Bz2 modulis. Rekomenduojame phpMyAdmin konfigûracinëje byloje <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktyvà prilyginti <code>FALSE</code>. Atnaujinkite savo php versijà, jeigu norite naudotis Bz2 moduliu. Detalesnë informacija: %s.';
$strBzip = '"bzip"';

$strCSVOptions = 'CSV parinktys';
$strCannotLogin = 'Neprisijungia prie MySQL darbinës stoties';
$strCantLoad = 'negalima ákrauti %s plëtinio,<br />pasitikrinkite php parinktis';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nepavyko uþkrauti <em>iconv</em> arba <em>recode</em> plëtiniø, reikalingø koduotës kovertavimui. Suteikite PHP teises naudotis ðiais iðplëtimais arba iðjunkite phpMyAdmin koduotës konvertavimà. ';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksà pervadinti PIRMINIU nepavyko!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Kraunant plëtiniø praneðimus, nepavyko pasinaudoti <em>iconv</em> arba <em>libiconv</em> arba <em>recode_string</em> funkcijomis. Pasitkrinkite PHP parinktis. ';
$strCardinality = 'Elementø skaièius';
$strCarriage = 'Gráþimo á eilutës pradþià simbolis(CR): \\r';
$strCaseInsensitive = 'simboliø registras nesvarbus';
$strCaseSensitive = 'simboliø registras svarbus';
$strCentralEuropean = 'Centrinës Europos';
$strChange = 'Redaguoti';
$strChangeCopyMode = 'Sukurti naujà vartotojà su tom paèiom privilegijom ir ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... palikti senà vartotojà.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... paðalinti senà vartotojà ið vartotojø lentelës ir poto perkrauti privilegijas';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... paðalinti senà vartotojà ið vartotojø lentelës.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... panaikinti visas privilegijas ið seno vartotojo ir poto já paðalinti.';
$strChangeCopyUser = 'Pakeisti prisijungimo informacijà / Kopijuoti vartotojo duomenis';
$strChangeDisplay = 'Pasirinkite laukà, kurá norite perþiûrëti';
$strChangePassword = 'Pakeisti slaptaþodá';
$strCharset = 'Koduotë';
$strCharsetOfFile = 'Simboliø koduotë byloje:';
$strCharsets = 'Koduotës';
$strCharsetsAndCollations = 'Simboliø rinkiniai ir Palyginimai';
$strCheckAll = 'Paþymëti viskà';
$strCheckOverhead = 'Patikrinti perkrautus';
$strCheckPrivs = 'Patikrinti privilegijas';
$strCheckPrivsLong = 'Patikrinti duombazës &quot;%s&quot; privilegijas.';
$strCheckTable = 'Patikrinti lentelæ';
$strChoosePage = 'Pasirinkite puslapá redagavimui';
$strColComFeat = 'Stulpeliø komentarø iðvedimas';
$strCollation = 'Palyginimas';
$strColumnNames = 'Stulpeliø vardai';
$strColumnPrivileges = 'Specifinës stulpeliø privilegijos';
$strCommand = 'Komanda';
$strComments = 'Komentarai';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';
$strCompleteInserts = 'Visiðkas áterpimas';
$strCompression = 'Kompresija';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin negalëjo perskaityti parinkèiø bylos!<br />Tai galëjo nutikti jeigu <u>php</u> rado byloje vykdymo klaidà arba visai nerando bylos.<br />Praðome kreiptis á parinkèiø bylà tiesiogiai (naudojantis nuoroda þemiau) ir perskaityti gautus <u>php</u> klaidø praneðimà(us). Daugeliu atveju vienoje/keletoje eiluèiø truksta kabuèiø ir/arba kabliataðkio.<br />Jeigu iðvedamas tuðèias narðyklës langas - viskas tvarkoje (klaidø nepastebëta).';
$strConfigureTableCoord = 'Nustatykite lentelës %s koordinates';
$strConnectionError = 'Neámanoma prisijungti: neteisingi duomenys.';
$strConnections = 'Prisijungimai';
$strConstraintsForDumped = 'Apribojimai eksportuotom lentelëm';
$strConstraintsForTable = 'Apribojimai lentelei';
$strCookiesRequired = 'Sausainëliai(Cookies) turi bûti priimami.';
$strCopyTable = 'Kopijuoti lentelë á (duombazë<b>.</b>lentelë):';
$strCopyTableOK = 'Letelë %s nukopijuota á %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Negalima kopijuoti lentelës á jà paèià!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin negalëjo iðjungti %s proceso. Gali bûti jog jis jau uþbaigë darbà.';
$strCreate = 'Sukurti';
$strCreateIndex = 'Sukurti indeksà &nbsp;%s&nbsp;stulpeliui(iams)';
$strCreateIndexTopic = 'Sukurti naujà indeksà';
$strCreateNewDatabase = 'Sukurti naujà duombazæ';
$strCreateNewTable = 'Sukurti naujà lentelæ duombazëje %s';
$strCreatePage = 'Sukurti naujà puslapá';
$strCreatePdfFeat = 'PDF bylos generavimas';
$strCreationDates = 'Sukûrimo/Atnaujinimo/Perþiûros datos';
$strCriteria = 'Kriterijai';
$strCroatian = 'Kroatø';
$strCyrillic = 'Kirylica';
$strCzech = 'Èekø';
$strCzechSlovak = 'Èekø-Slovakø';

$strDBComment = 'Duombazës komantaras: ';
$strDBGContext = 'Kontekstas';
$strDBGContextID = 'Konteksto ID';
$strDBGHits = 'Uþklausos';
$strDBGLine = 'Eilutë';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max laikas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min laikas, ms';
$strDBGModule = 'Modulis';
$strDBGTimePerHitMs = 'Laikas/Uþklausa, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Pilnas laikas, ms';
$strDBRename = 'Pervadinti duombazæ á';
$strDanish = 'Danø';
$strData = 'Duomenys';
$strDataDict = 'Duomenø þodynas';
$strDataOnly = 'Tik duomenys';
$strDatabase = 'Duombazë';
$strDatabaseEmpty = 'Nenurodytas duombazës vardas!';
$strDatabaseExportOptions = 'Duombazës eksportavimo parinktys';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Duombazë %s iðtrinta.';
$strDatabaseNoTable = 'Ði duombazë lenteliø neturi!';
$strDatabases = 'duombazës';
$strDatabasesDropped = 'Sëkmingai paðalintos %s duombazës.';
$strDatabasesStats = 'Duombaziø statistika';
$strDatabasesStatsDisable = 'Leisti statistikà';
$strDatabasesStatsEnable = 'Neleisti statistikos';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Pastaba: jeigu duombazës statistika ájungta - apkrovimas tarp www ir MySQL darbiniø stoèiø, gali padidëti aukðèiau normos.';
$strDbPrivileges = 'Specifinës duombaziø privilegijos';
$strDbSpecific = 'priklausantis nuo duombazës tipo';
$strDefault = 'Nutylint';
$strDefaultValueHelp = 'Nenaudokite iðskyrimo simboliø ar kabuèiu, nurodydami reikðmæ pagal nutylëjimà. Naudokitës ðiuo formatu: a';
$strDelOld = 'Ðis puslapis turi nuorodø á lenteles, kurios jau neegzistuoja. Ar norite paðalinti ðias nuorodas?';
$strDelayedInserts = 'Naudoti uþlaikytus áterpimus';
$strDelete = 'Trinti';
$strDeleteAndFlush = 'paðalinti vartotojus ir perkrauti privilegijas.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Tai yra ðvariausias bûdas, bet privilegijø perkrovimas gali ðiek tiek uþtrukti.';
$strDeleted = 'Eilutë iðtrinta';
$strDeletedRows = 'Eilutës iðtrintos:';
$strDeleting = 'Ðaliname: %s';
$strDescending = 'Maþëjimo tvarka';
$strDescription = 'Paaiðkinimas';
$strDictionary = 'þodynas';
$strDisabled = 'Iðjungta';
$strDisplayFeat = 'Iðvedimo sàvybës';
$strDisplayOrder = 'Atvaizdavimo tvarka:';
$strDisplayPDF = 'Rodyti PDF vaizdà';
$strDoAQuery = 'Vykdyti "uþklausà pagal pavyzdá" (pakaitos simbolis: "%")';
$strDoYouReally = 'Ar TIKRAI norite ';
$strDocu = '?';
$strDrop = 'Ðalinti';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Jûs ruoðiatës SUNAIKINTI visà duombazæ!';
$strDropSelectedDatabases = 'Paðalinti paþymëtas duombazes';
$strDropUsersDb = 'Paðalinti duombazes, turinèias tokius paèius vardus kaip ir vartotojai.';
$strDumpSaved = 'Duombazës atvaizdis iðsaugotas byloje %s.';
$strDumpXRows = 'Iðvesti %s eiluèiø pradedant nuo %s eilutës.';
$strDumpingData = 'Sukurta duomenø kopija lentelei';
$strDynamic = 'dinaminis';

$strEdit = 'Redaguoti';
$strEditPDFPages = 'Redaguoti PDF puslapius';
$strEditPrivileges = 'Redaguoti privilegijas';
$strEffective = 'Efektyvus';
$strEmpty = 'Iðvalyti';
$strEmptyResultSet = 'MySQL graþino tuðèià rezultatø rinkiná (nëra eiluèiø).';
$strEnabled = 'Ájungta';
$strEnd = 'Pabaiga';
$strEndCut = 'KIRPIMO PABAIGA';
$strEndRaw = 'RAW PABAIGA';
$strEnglish = 'Anglø';
$strEnglishPrivileges = ' Pastaba: MySQL privilegijø pavadinimai pateikiami anglø kalba';
$strError = 'Klaida';
$strEstonian = 'Estø'; 
$strExcelEdition = 'Excel variantas';
$strExcelOptions = 'Excel parinktys';
$strExecuteBookmarked = 'Ávykdyti iðsaugotà uþklausà';
$strExplain = 'Paaiðkinti';
$strExport = 'Eksportuoti';
$strExtendedInserts = 'Iðplëstinis áterpimas';
$strExtra = 'Papildomai';

$strFailedAttempts = 'Nepavykæ bandymai';
$strField = 'Laukas';
$strFieldHasBeenDropped = 'Laukas %s iðmestas';
$strFields = 'Laukà';
$strFieldsEmpty = ' Tuðèia laukø skaièiaus reikðmë! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Laukø reikðmës apskliaustos simboliais';
$strFieldsEscapedBy = 'Laukø reikðmës baigiasi simboliu';
$strFieldsTerminatedBy = 'Laukø pabaigos þymë';
$strFileAlreadyExists = 'Byla pavadinimu %s jau yra darbinëje stotyje, pakeiskite norimà pavadinimà arba pasirinkite nustatymà leidþiantá perraðyti esanèias bylas.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Negalima perskaityti bylos';
$strFileNameTemplate = 'Failo pavadinimo ðablonas';
$strFileNameTemplateHelp = 'Naudokite __DB__ duombazës pavadinimui, __TABLE__ lentelës pavadinimui ir funkcijos %sstrftime%s nustatymus laiko formatui. Iðplëtimas bus pridedamas automatiðkai. Kitas tekstas bus atvaizduotas kaip ávesta.';
$strFileNameTemplateRemember = 'atsiminti ðablonà';
$strFixed = 'fiksuotas';
$strFlushPrivilegesNote = 'Pastaba: phpMyAdmin gauna vartotojø teises tiesiai ið MySQL privilegijø lentelës. Ðiose lentelëse nurodytos teisës gali skirtis nuo parinkèiø bylose nurodytø teisiø. Todël %sperkraukite teises%s, jeigu norite tæsti. ';
$strFlushTable = 'Iðvalyti lentelæ ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Trûksta reikðmës formoje !';
$strFormat = 'Formatas';
$strFullText = 'Tekstus rodyti pilnai';
$strFunction = 'Funkcija';

$strGenBy = 'Generavo:';
$strGenTime = 'Atlikimo laikas';
$strGeneralRelationFeat = 'Pagrindinës sàryðiø sàvybës';
$strGeorgian = 'Gruzinø';
$strGerman = 'Vokieèiø';
$strGlobal = 'globalus';
$strGlobalPrivileges = 'Globalios teisës';
$strGlobalValue = 'Globali reikðmë';
$strGo = 'Vykdyti';
$strGrantOption = 'Suteikti';
$strGreek = 'Graikø';
$strGzip = '"gzipped"';

$strHasBeenAltered = 'iðplësta.';
$strHasBeenCreated = 'sukurta.';
$strHaveToShow = 'Pasirinkite bent vienà stulpelá iðvedimui';
$strHebrew = 'Þydø';
$strHome = 'Pradinis';
$strHomepageOfficial = 'Oficialus phpMyAdmin tinklapis';
$strHost = 'Darbinë stotis';
$strHostEmpty = 'Tuðèias prisijungimo adresas!';
$strHungarian = 'Vengrø';

$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltext';
$strIfYouWish = 'Jei pageidaujate pakrauti keletà lentelës stulpeliø, sudarykite laukø sàraðà atskirtà kabliataðkiais.';
$strIgnore = 'Ignoruoti';
$strIgnoreInserts = 'Ignoruoti INSERT uþklausas.';
$strIgnoringFile = 'Ignoruojama byla %s';
$strImportDocSQL = 'Importuoti docSQL bylas';
$strImportFiles = 'Importuoti bylas';
$strImportFinished = 'Importavimas baigtas';
$strInUse = 'ðiuo metu naudojama';
$strIndex = 'Indeksas';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indeksas %s panaikintas';
$strIndexName = 'Indekso vardas&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indekso tipas&nbsp;:';
$strIndexes = 'Indeksai';
$strInnodbStat = 'InnoDB bûsena';
$strInsecureMySQL = 'Jûsø parinkèiø byloje yra nurodyti standartiniai nustatymai (pvz: root vartotojas be slaptaþoþio). Taip sutinkinta MySQL darbinë stotis yra nesaugi, bei gali bûti atvira ásilauþimams, todël rekomenduojame pakeisti ðias parinktis.';
$strInsert = 'Áterpti';
$strInsertAsNewRow = 'Áterpti naujà áraðà';
$strInsertNewRow = 'Áterpti naujà eilutæ';
$strInsertTextfiles = 'Áterpti duomenis ið tekstinio failo á lentelæ';
$strInsertedRowId = 'Áterptos eilutës id:';
$strInsertedRows = 'Áterptà eiluèiø:';
$strInstructions = 'Instrukcijos';
$strInternalNotNecessary = '* Galite nenaudoti vidiniø sàryðiø, jeigu jie jau apibrëþti InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Vidiniai sàryðiai';

$strJapanese = 'Japonø';
$strJumpToDB = 'Pereiti á &quot;%s&quot; duombazæ.';
$strJustDelete = 'tik paðalinti vartotojus ið privilegijø lentelës.';
$strJustDeleteDescr = 'Kol nëra perkrautos privilegijos, &quot;paðalinti&quot; vartotojai gali prisijungti prie MySQL darbinës stoties.';

$strKeepPass = 'Nekeisti slaptaþodþio';
$strKeyname = 'Raktinis þodis';
$strKill = 'Stabdyti procesà';
$strKorean = 'Korëjieèiø';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX nustatymai';
$strLandscape = 'Peizaþinis';
$strLatexCaption = 'Lentelës antraðtë';
$strLatexContent = 'Lentelës __TABLE__ turinys';
$strLatexContinued = '(tæsinys)';
$strLatexContinuedCaption = 'Lentelës antraðtë (tæsinys)';
$strLatexIncludeCaption = 'Áterpti lentelës antraðtæ';
$strLatexLabel = 'Pavadinimo raktas';
$strLatexStructure = 'Lentelës __TABLE__ struktûra';
$strLengthSet = 'Ilgis/reikðmës*';
$strLimitNumRows = 'Eiluèiø skaièius puslapyje';
$strLineFeed = 'Eilutës: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Eilutës pabaigos þymë';
$strLinkNotFound = 'Sàryðis nerastas';
$strLinksTo = 'Sàryðis su';
$strLithuanian = 'Lietuviø';
$strLoadExplanation = 'Geriausias metodas yra parinktas pagal nutylëjimà, taèiau já galite pasikeisti, jeigu metodas pagal nutylëjimà neveikia.';
$strLoadMethod = 'LOAD metodas';
$strLocalhost = 'Lokali darbinë stotis';
$strLocationTextfile = 'Tekstiniai SQL uþklausø failai';
$strLogPassword = 'Slaptaþodis:';
$strLogServer = 'Darbinë stotis';
$strLogUsername = 'Vartotojo vardas:';
$strLogin = 'Ásiregistruoti';
$strLoginInformation = 'Prisijungimo informacija';
$strLogout = 'Iðsiregistruoti';

$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME tipai';
$strMIME_available_mime = 'Galimi MIME-tipai';
$strMIME_available_transform = 'Galimos transformacijos';
$strMIME_description = 'Paaiðkinimas';
$strMIME_nodescription = 'Ði transformacija neturi paaiðkinimo.<br />Klauskite autoriaus kà %s daro.';
$strMIME_transformation = 'Narðyklës transformacija';
$strMIME_transformation_note = 'Norëdami gauti pilnà sàraðà galimø transformacijø ir jø MIME tipø transformacijø, spauskite %stransformacijos paaiðkinimà%s';
$strMIME_transformation_options = 'Transformacijos nustatymai';
$strMIME_transformation_options_note = 'Praðome ávesti transformacijos nustatymø reikðmes naudodami toká ávedimo formatà: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Jeigu tarp ðiø reikðmiø prisireiks panaudoti virðutiná vertikalø pasvirà brûkðná ("\") arba viengubà kabutæ ("\'"), naudokite virðutiná vertikalø pasvirà brûkðná prieð ðiuos simbolius (pvz: \'\\\\xyz\' ar \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME tipai atspausdinti pasvirusiu ðriftu neturi atskirø transformacijos funkcijos.';
$strMaximumSize = 'Didþiausias dydis: %s%s';
$strModifications = 'Pakeitimai iðsaugoti';
$strModify = 'Keisti';
$strModifyIndexTopic = 'Keisti indeksà';
$strMoreStatusVars = 'Daugiau bûsenos kintamøjø';
$strMoveTable = 'Perkelti lentelë á (duombazë<b>.</b>lentelë):';
$strMoveTableOK = 'Lentelë %s perkelta á %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Negalima perkelti lentelës á jà paèià!';
$strMultilingual = 'daugiakalbis';
$strMustSelectFile = 'Pasirinkite bylà, kurià norite áterpti.';
$strMySQLCharset = 'MySQL koduotë';
$strMySQLReloaded = 'MySQL procesas perkrautas.';
$strMySQLSaid = 'MySQL atsakymas: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% procesas darbinëje stotyje %pma_s2%. Áregistruotas vartotojas %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Rodyti procesus';
$strMySQLShowStatus = 'Rodyti MySQL aplinkos bûsenà';
$strMySQLShowVars = 'Rodyti MySQL sistemos kintamuosius';

$strName = 'Pavadinimas';
$strNeedPrimaryKey = 'Nurodykite ðiai lentelei pirminá raktà';
$strNext = 'Sekantis';
$strNo = 'Ne';
$strNoDatabases = 'Nëra duombaziø';
$strNoDatabasesSelected = 'Nepaþymëjote duombazës.';
$strNoDescription = 'Apraðymo nëra';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" komandos ávykdyti negalima.';
$strNoExplain = 'Praleisti SQL uþklausos aiðkinimà';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin draugiðkesnis su <b>rëmelius</b> palaikanèiomis narðyklëmis.';
$strNoIndex = 'Neapraðyti indeksai!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Neapraðytos indekso dalys!';
$strNoModification = 'Nëra pakeitimø';
$strNoOptions = 'Ðis formatas neturi nustatymø';
$strNoPassword = 'Nëra slaptaþodþio';
$strNoPermission = 'Nëra teisiø iðsaugoti bylai %s.';
$strNoPhp = 'be PHP kodo';
$strNoPrivileges = 'Nëra privilegijø';
$strNoQuery = 'Nëra SQL uþklausos!';
$strNoRights = 'Neturite pakankamai teisiø';
$strNoSpace = 'Nëra pakankamai vietos iðsaugoti bylai %s.';
$strNoTablesFound = 'Duombazëje nerasta lenteliø.';
$strNoUsersFound = 'Nerasta vartotojo(ø).';
$strNoValidateSQL = 'Praleisti SQL uþklausos tikrinimà';
$strNone = 'Nëra';
$strNotNumber = 'Áveskite skaièiø!';
$strNotOK = 'Negerai';
$strNotSet = 'Lentelë <b>%s</b> nerasta arba nenurodyta %s byloje';
$strNotValidNumber = ' netinkamas eilutës numeris!';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s atitikmuo(enys) lentelëje <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Viso:</b> <i>%s</i> atitikmuo(enys)';
$strNumTables = 'Lentelës';

$strOK = 'Gerai';
$strOftenQuotation = 'Daþnai kartojasi kabutës. Pasirinktinai reiðkia, kad tik char ir varchar laukai yra uþdaryti kabutëmis.';
$strOperations = 'Veiksmai';
$strOptimizeTable = 'Optimizuoti';
$strOptionalControls = 'Pasirinktinai. Kontroliuojama kaip skaitoma, raðoma specialiuosius simbolius.';
$strOptionally = 'Pasirinktinai';
$strOr = 'Arba';
$strOverhead = 'Perteklius';
$strOverwriteExisting = 'Perraðyti esanèias bylas';

$strPHP40203 = 'Jûs naudojate PHP 4.2.3 versijà, kurioje yra rimta klaida, susiijusi su daugiabaièiais stringais (mbstring). Daugiau informacijos rasite PHP klaidø praneðime Nr.19404. <strong>NEREKOMENDUOJAME naudoti ðios PHP versijos su phpMyAdmin</strong>.';
$strPHPVersion = 'PHP versija';
$strPageNumber = 'Puslapis:';
$strPaperSize = 'Lapo dydis';
$strPartialText = 'Tekstus rodyti dalinai';
$strPassword = 'Slaptaþodis';
$strPasswordChanged = 'Vartotojo %s slaptaþodis sëkmingai pakeistas.';
$strPasswordEmpty = 'Tuðèias slaptaþodis!';
$strPasswordNotSame = 'Slaptaþodþiai nesutampa!';
$strPdfDbSchema = 'Duombazës "%s" schema - %s puslapis';
$strPdfInvalidTblName = 'Lentelë "%s" neegzistuoja!';
$strPdfNoTables = 'No tables';
$strPerHour = 'per valandà';
$strPerMinute = 'per minutæ';
$strPerSecond = 'per sekundæ';
$strPhoneBook = 'telefonø knyga';
$strPhp = 'PHP kodas';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin\'o dokumentacija';
$strPmaUriError = 'Reikia parinkèiø byloje áraðyti <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> reikðmæ!';
$strPortrait = 'Portretinis';
$strPos1 = 'Pradþia';
$strPrevious = 'Praëjæs';
$strPrimary = 'Pirminis';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Panaikintas pirminis raktas';
$strPrimaryKeyName = 'Pirminio rakto pavadinimas turi bûti "PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>yra vienintelis</b> pirminio rakto tipas!)';
$strPrint = 'Spausdinti';
$strPrintView = 'Spausdinti struktûrà';
$strPrintViewFull = 'Spausdinti vaizdà (su pilnai tekstais)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Átraukti visas teises, iðskyrus GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Leisti keisti jau egzistuojanèiø leneteliø struktûrà.';
$strPrivDescCreateDb = 'Leisti kurti naujas duombazes ir lenteles.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Leisti kurti naujas lenteles.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Leisti kurti laikinas lenteles.';
$strPrivDescDelete = 'Leisti ðalinti duomenis.';
$strPrivDescDropDb = 'Leisti ðalinti duombazes ir lenteles.';
$strPrivDescDropTbl = 'Leisti ðalinti lenteles.';
$strPrivDescExecute = 'Leisti vykdyti iðsaugotas procedûras; Negalioja ðioje MySQL versijoje.';
$strPrivDescFile = 'Leisti áterpti ir eksportuoti duomenis ið bylø.';
$strPrivDescGrant = 'Leisti áterpti naujus vartotojus, bei prisikirti privilegijas, neperkraunant privilegijø lentelës.';
$strPrivDescIndex = 'Leisti áterpti ir modifikuoti indeksus.';
$strPrivDescInsert = 'Leisti áterpti ir modifikuoti duomenis.';
$strPrivDescLockTables = 'Leisti uþrakinti lenteles procesø metu.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Riboti prisijungimø kieká per valandà.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Riboti uþklausø kieká per valandà';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Riboti komandø (kurios vienaip ar kitaip modifikuoja lenteles ar duombazes) kieká per valandà.';
$strPrivDescProcess3 = 'Leisti iðjungti kitø vartotojø procesus.';
$strPrivDescProcess4 = 'Leisti perþiûrëti procesø sàraðe pilnà uþklausø sàraðà.';
$strPrivDescReferences = ' Negalioja ðioje MySQL versijoje.';
$strPrivDescReload = 'Leisti perkrauti darbinæ stotá, bei iðvalyti laikinàjà atmintá (cache).';
$strPrivDescReplClient = 'Leisti vartotojo uþklausas dël atstatymo master / slave darbiniø stoèiø.';
$strPrivDescReplSlave = 'Reikalinga atstatyti slave darbinei stoèiai';
$strPrivDescSelect = 'Leisti skaityti duomenis.';
$strPrivDescShowDb = 'Suteikti prieigà prie visø duombaziø.';
$strPrivDescShutdown = 'Leisti iðjungti serverá.';
$strPrivDescSuper = 'Leisti prisijungti, kai virðytas prisijungimø kiekis; Reikalinga daugumai administratoriaus darbø, tokiø kaip globaliø reikðmiø modifikavimui ar vartotojø atjungimui.';
$strPrivDescUpdate = 'Leisti modifikuoti duomenis.';
$strPrivDescUsage = 'Be teisiø.';
$strPrivileges = 'Privilegijos';
$strPrivilegesReloaded = 'Teisës sëkmingai perkrautos.';
$strProcesslist = 'Procesø sàraðas';
$strPutColNames = 'Stulpeliø pavadinimus áraðyti pirmoje eilutëje';

$strQBE = 'SQL&nbsp;uþklausa';
$strQBEDel = 'Pakeièiant';
$strQBEIns = 'Áterpiant';
$strQueryFrame = 'Uþklausø langas';
$strQueryOnDb = 'SQL-uþklausa duombazëje <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL uþklausø istorija';
$strQueryStatistics = '<b>Uþklausø statistika</b>: nuo paleidimo dienos buvo iðsiøsta %s uþklausø á serverá.';
$strQueryTime = 'Uþklausa uþtruko %01.4f sek.';
$strQueryType = 'Uþklausos tipas';
$strQueryWindowLock = 'Nekeisti ðios uþklausos uþ aktyvaus lango ribø.';

$strReType = 'Áveskite dar kartà';
$strReceived = 'Gauta';
$strRecords = 'Viso áraðø:';
$strReferentialIntegrity = 'Patikrinti sàryðiø vientisumà:';
$strRelationNotWorking = 'Nëra PMA lenteliø, kurios leidþia dirbti su jungtinëmis MySQL lentelëmis. %sPaaiðkinimas%s.';
$strRelationView = 'Perþiûrëti sàryðius';
$strRelationalSchema = 'Ryðiø schema';
$strRelations = 'Sàryðiai';
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';
$strReloadFailed = 'MySQL procesà perkrauti nepavyko.';
$strReloadMySQL = 'Perkrauti MySQL procesà';
$strReloadingThePrivileges = 'Perkraunamos privilegijos';
$strRemoveSelectedUsers = 'Paðalinti paþymëtus vartotojus';
$strRenameDatabaseOK = 'Duombazë %s pervadinta á %s';
$strRenameTable = 'Pervadinti lentelæ á';
$strRenameTableOK = 'Lentelë %s pervadinta á %s';
$strRepairTable = 'Redaguoti';
$strReplace = 'Pakeisti';
$strReplaceNULLBy = 'Pakeisti NULL á';
$strReplaceTable = 'Pakeisti lentelës turiná failo duomenimis ';
$strReset = 'Atstatyti á pradinæ bûsenà';
$strResourceLimits = 'Iðtekliø apribojimai';
$strRevoke = 'Panaikinti';
$strRevokeAndDelete = 'Panaikinti visas aktyvias vartotojø privilegijas ir paðalinti vartotojus.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Kol nëra perkrautos privilegijos, vartotojai dar turës privilegijà USAGE.';
$strRevokeMessage = 'Jûs panaikinote privilegijas %s';
$strRowLength = 'Eilutës ilgis';
$strRowSize = 'Eilutës dydis';
$strRows = 'Eilutës';
$strRowsFrom = 'eiluèiø pradedant nuo';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontalûs (pasukti pavadinimai)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontaliai';
$strRowsModeOptions = 'iðdëstant %s pakartoti antraðtes kas %s áraðø';
$strRowsModeVertical = 'vertikaliai';
$strRowsStatistic = 'Eiluèiø statistika';
$strRunQuery = 'Vykdyti uþklausà';
$strRunSQLQuery = 'Vykdyti SQL sakinius duombazëje <strong>%s</strong>';
$strRunning = 'adresu %s';
$strRussian = 'Rusø';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Eksporto tipas';
$strSQLOptions = 'SQL nustatymai';
$strSQLParserBugMessage = 'Klaidà SQL interpretatoriuje. Praðome patikrinti ar SQL uþklausoje teisingai naudojamos kabutës. Kita, galima klaida, jog Jûs bandote atsiøsti dvejetainius (binary) duomenis neapskliaustus kabutëmis. Taip pat Jûs galite pabandyti ávykdyti savo uþklausà ið MySQL konsolës. MySQL serverio iðvesta informacija apie klaidà (jeigu tokiø bus) gali padëti Jums nustatyti klaidos prieþastá. Jeigu uþklausa sëkmingai ávykdoma konsolëje, o SQL interpretatorius vistiek iðveda praneðimus apie klaidas, praðome supaprastinite savo SQL uþklausà ir perduodamø duomenø kieká uþklausoje ir praneðkite apie klaidà programos kûrëjams su þemiau pateikiama informacija:';
$strSQLParserUserError = 'Klaida SQL uþklausoje. Þemiau iðvestas MySQL serverio praneðimas (jeigu toks yra), turëtø padëti Jums nustatyti klaidos prieþastá';
$strSQLQuery = 'SQL uþklausa';
$strSQLResult = 'SQL rezultatas';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Klaidingas vardas';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Trûksta uþdaromosios kabutës';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Klaidinga skyryba';
$strSave = 'Iðsaugoti';
$strSaveOnServer = 'Iðsaugoti serveryje, kataloge pavadinimu %s';
$strScaleFactorSmall = 'Dydþio matas yra per maþas norint sutalpinti vaizdà viename lape.';
$strSearch = 'Paieðka';
$strSearchFormTitle = 'Paieðka duombazëje';
$strSearchInTables = 'Lentelës(iø) viduje:';
$strSearchNeedle = 'Paieðkos þodis(iai) arba reikðmë(ës) (pakaitos simbolis: "%"):';
$strSearchOption1 = 'bent vienas ið þodþiø';
$strSearchOption2 = 'visi þodþiai';
$strSearchOption3 = 'iðtisa frazë';
$strSearchOption4 = 'kaip reguliarøjá iðsireiðkimà';
$strSearchResultsFor = 'Paieðkos rezultatai frazei "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Rasti:';
$strSecretRequired = 'Nustatymø byloje nurodykite slaptà frazæ (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Pasirinkite duombazæ';
$strSelectAll = 'Iðrinkti visas(us)';
$strSelectFields = 'Pasirinkti laukus (nors vienà)';
$strSelectNumRows = 'uþklausà vykdoma';
$strSelectTables = 'Pasirinkite lenteles';
$strSend = 'Iðsaugoti á failà';
$strSent = 'Siøsta';
$strServer = 'Serveris';
$strServerChoice = 'Pasirinkti serverá';
$strServerStatus = 'Veikimo informacija';
$strServerStatusUptime = 'MySQL serverio veikimo trukmë: %s. Serveris pradëjo veikti: %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesai';
$strServerTabVariables = 'Kintamieji';
$strServerTrafficNotes = '<b>Serverio apkrovimas</b>: ðiose lentelëse saugoma statistinë informacija apie MySQL serverio apkrovimà nuo paleidimo dienos.';
$strServerVars = 'Serverio kintamieji ir nustatymai';
$strServerVersion = 'Serverio versija';
$strSessionValue = 'Sesijos reikðmë';
$strSetEnumVal = 'Jeigu laukelio tipas yra "enum" arba "set", tuomet duomenø reikðmes reikia ávesti naudojant ðá formatà: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />. Jeigu jums reikia áraðyti deðininá áþambøjá brûkðná ("\") arba kabutes("\'"), tuomet prieð ðios simbolius reikia papildomo deðininio áþambaus brûkðnio (pavyzdþiui: \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Rodyti';
$strShowAll = 'Rodyti viskà';
$strShowColor = 'Rodyti spalvà';
$strShowDatadictAs = 'Duomenø þodyno formatas';
$strShowFullQueries = 'Rodyti pilnas uþklausas';
$strShowGrid = 'Rodyti tinklelá';
$strShowPHPInfo = 'Rodyti PHP informacijà';
$strShowTableDimension = 'Rodyti lenteliø dydþius';
$strShowTables = 'Rodyti lentelës';
$strShowThisQuery = ' Rodyti ðià uþklausà vël ';
$strShowingRecords = 'Rodomi áraðai';
$strSimplifiedChinese = 'Supaprastinta Kinieèiø';
$strSingly = '(pavieniui)';
$strSize = 'Dydis';
$strSort = 'Rûðiuoti';
$strSortByKey = 'Rûðiuoti pagal raktà';
$strSpaceUsage = 'Vietos naudojimas';
$strSplitWordsWithSpace = 'Þodþiai atskirti tarpo simboliu (" ").';
$strStatCheckTime = 'Paskutinis patikrinimas';
$strStatCreateTime = 'Sukurta';
$strStatUpdateTime = 'Paskutinis atnaujinimas';
$strStatement = 'Parametrai';
$strStatus = 'Statusas';
$strStrucCSV = 'Duomenys CSV formatu';
$strStrucData = 'Struktûra ir duomenys';
$strStrucDrop = 'Panaikinti-áterpti lentelæ';
$strStrucExcelCSV = 'Duomenys ekselio CSV formatu';
$strStrucOnly = 'Tik struktûrà';
$strStructPropose = 'Analizuoti lentelës struktûrà';
$strStructure = 'Struktûra';
$strSubmit = 'Siøsti';
$strSuccess = 'Jûsø SQL uþklausa sëkmingai ávykdyta';
$strSum = 'Sumos';
$strSwedish = 'Ðvedø';
$strSwitchToTable = 'Pereiti á lentelës kopijà';

$strTable = 'Lentelë';
$strTableComments = 'Lentelës komentarai';
$strTableEmpty = 'Tuðèias lentelës vardas!';
$strTableHasBeenDropped = 'Lentelë %s panaikinta';
$strTableHasBeenEmptied = 'Lentelës reikðmës %s iðtuðtintos';
$strTableHasBeenFlushed = 'Lentelës buferis %s iðvalytas';
$strTableMaintenance = 'Lentelës diagnostika';
$strTableOfContents = 'Turinys';
$strTableOptions = 'Lentelës parinktys';
$strTableStructure = 'Sukurta duomenø struktûra lentelei';
$strTableType = 'Lentelës tipas';
$strTables = '%s lentelë(s)';
$strTblPrivileges = 'Specifinës lenteliø privilegijos';
$strTextAreaLength = ' Tai yra jo ilgis,<br /> ðis laukelis neredaguojamas ';
$strThai = 'Tailando';
$strTheContent = 'Jûsø failo turinys áterptas.';
$strTheContents = 'Failo turinys áterpus panaikina iðrinktos lentelës ar stulpelio turiná, bet iðlieka unikalûs ir pirminiai indeksai.';
$strTheTerminator = 'Laukø pabaigos þymë.';
$strThisHost = 'Dabartinis serveris';
$strThisNotDirectory = 'Tai ne katalogas';
$strThreadSuccessfullyKilled = '%s buvo sëkmingai iðjungtas.';
$strTime = 'Laikas';
$strToggleScratchboard = 'ájungti scratchboard';
$strTotal = ' ið viso ';
$strTotalUC = 'Viso';
$strTraditionalChinese = 'Tradicinë Kinieèiø';
$strTraffic = 'Apkrovimas';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Áðvesti nuorodà dvejetainiø lauko duomenø atsisiuntimui. Pirmas parametras - dvejetainiø lauko duomenø bylos pavadinimas. Antras parametras - galimas lentelës eilutës lauko turinèio bylà pavadinimas. Jeigu pateiksite antrà parametrà, iðtrinkite pirmojo parametro reikðmæ.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Parodo aktyvø maþiná; nustatymai: plotis,aukðtis pikseliais (iðsaugo originalø santyká)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Iðvedama nuoroda á ðá paveikslëlá (tiesioginis blob atsisiuntimas ir pan.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Þr. image/jpeg: vidø';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Pasiima TIME, TIMESTAMP arba DATETIME laukø reikðmes ir apipavidalina jas pagal naudojamà lokalø datos formatà. Pirmas parametras reikðmë valandomis, kuri bus pridëta prie laiko þymës (nutylint: 0). Antras parametras tai kitoks datos apipavidalinimo formatas pateiktas pagal strftime() fukcijà.';
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX VARTOTOJAMS: Paleidþiama iðorinë aplikacija ir duomenys imami ið standartinio ávedimo. Iðvedama ið aplikacijos gauta informacija. Nutylint: bus Tidy korektiðkam HTML kodo iðvedimui. Saugumo sumetimais Jûs turite paredaguoti libraries/transformations/text_plain__external.inc.php bylà ir ávesti tas aplikacijas, kurias naudosite. Pirmas parametras yra leidþiamø aplikacijø kiekis, kurias naudosite. Antras parametras yra specifiniai aplikacijø raktai. Jeigu treèias parametras lygus 1, tai iðvedama informacija bus apdorota su htmlspecialchars() (nutylint: reikðmë lygi 1). Jeigu ketvirtas parametras lygus 1, tai iðvedimo lentelës celë turës atributà NOWRAP, tam kad iðvedama bûtø atvaizduota be perkëlimø á kitas eilutes (nutylint: reikðmë lygi 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Iðsaugo originalø lauko apipavidalinimà. Nevykdomas iðvengimas.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Graþinamas paveikslëlis ir nuoroda á ávedimo lauke áraðytà bylos pavadinimà; argumentai: prefiksas (pvz "http://domain.com/"), plotis (pikseliais), aukðtis (pikseliais).';
$strTransformation_text_plain__link = 'Graþinama nuoroda á ávedimo lauke áraðytà bylos pavadinimà; argumentai: prefiksas (pvz "http://domain.com/"), nuorodos pavadinimas.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Rodoma tik dalis teksto. Pirmas parametras nurodo iðvedamo teksto pradþià (nutylint: 0). Antrasis parametras nurodo iðvedamo teksto kieká. Jeigu antras parametras nenurodytas tai bus iðvestas visas tekstas. Treèiasis parametras nurodo kurios raidës bus prijungtos prie iðvedimo teksto (nutylint: ...).';
$strTruncateQueries = 'Trumpinti rodomas uþklausas';
$strTurkish = 'Turkø';
$strType = 'Tipas';

$strUkrainian = 'Ukrainieèiø';
$strUncheckAll = 'Nepaþymëti visus(as)';
$strUnicode = 'Unicodas';
$strUnique = 'Unikalus';
$strUnknown = 'neþinoma';
$strUnselectAll = 'Nepaþymëti visus(as)';
$strUpdComTab = 'Informacijà, kaip atnaujinti Column_comments lentelæ, galite rasti dokumentacijoje.';
$strUpdatePrivMessage = 'Jûs pakeitëte privilegijas %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profilis papildytas.';
$strUpdateQuery = 'Atnaujinti uþklausà';
$strUpgrade = 'Rekomenduojame atnaujint %s iki %s ar vëlesnës versijos.';
$strUsage = 'Iðnaudota';
$strUseBackquotes = 'Lenteliø ir laukø vardams naudoti ðias kabutes ` `';
$strUseHostTable = 'Naudoti Host lentelæ';
$strUseTables = 'Naudoti lenteles';
$strUseTextField = 'Naudokite teksto ávedimo laukà';
$strUseThisValue = 'Naudokite ðià reikðmæ';
$strUser = 'Vartotojas';
$strUserAlreadyExists = 'Vartotojas %s jau yra!';
$strUserEmpty = 'Tuðèias vartotojo vardas!';
$strUserName = 'Vartotojo vardas';
$strUserNotFound = 'Privilegijø lentelëje pasirinktas vartotojas nerastas.';
$strUserOverview = 'Vartotojø perþiûra';
$strUsersDeleted = 'Paþymëti vartotojai sëkmingai paðalinti.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Vartotojai turintys priëjimà prie &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Patikrinti SQL uþklausà';
$strValidatorError = 'Neveikia SQL interpretatorius. Praðome patikrinkite ar yra suinstaliuoti visi privalomi php moduliai, nurodyti %sdokumentacijoje%s.';
$strValue = 'Reikðmë';
$strVar = 'Kintamasis';
$strViewDump = 'Perþiûrëti lentelës struktûros atvaizdá';
$strViewDumpDB = 'Sukurti, perþiûrëti duombazës atvaizdá';
$strViewDumpDatabases = 'Perþiûrëti duombaziø iðraðà';

$strWebServerUploadDirectory = 'web serverio katalogas atsiuntimams';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Nepasiekimas nurodytas www-serverio katalogas atsiuntimams.';
$strWelcome = 'Jûs naudojate %s';
$strWestEuropean = 'Vakarø Europos';
$strWildcard = 'pakaitos simbolis';
$strWindowNotFound = 'Tikslo langas neatnaujintas. Galbût Jûs uþdarëte pagrindiná langà arba Jûsø narðyklë blokuoja atnaujinimus tarp langø dël nustatyto saugumo.';
$strWithChecked = 'Pasirinktas lenteles:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Negalimas komentavimas';
$strWritingRelationNotPossible = 'Negalimas sàryðis';
$strWrongUser = 'Neteisingas vartotojo vardas arba slaptaþodis. Priëjimas uþdraustas.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Taip';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Pastaba: nëra jokiø apribojimø jeigu reikðmë nurodyta lygi 0 (nuliui).';
$strZip = '"zip"';

$strOperator = 'Operator'; //to translate
$strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
$strCalendar = 'Calendar'; //to translate
$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe