Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/latvian-windows-1257.inc.php
<?php
/* $Id: latvian-windows-1257.inc.php,v 2.72 2005/03/30 19:23:22 lem9 Exp $ */

/**
 * Latvian language file by Sandis Jçrics <sandisj at parks.lv>
 */

$charset = 'windows-1257';
$text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('baiti', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Sv', 'P', 'O', 'T', 'C', 'Pk', 'S');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mai', 'Jûn', 'Jûl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%d.%m.%Y %H:%M';

$timespanfmt = '%s dienas, %s stundas, %s minûtes un %s sekundes';

$strAPrimaryKey = 'Primârâ atslçga pievienota uz lauka %s';
$strAbortedClients = 'Pârtraukts';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Lûdzu ievadiet absolûto ceïu lîdz docSQL direktorijai uz servera';
$strAccessDenied = 'Pieeja aizliegta';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin mçìinâja pieslçgties MySQL serverim, un serveris noraidîja pieslçgumu. Lûdzu pârbaudiet hostu, lietotâjvârdu un paroli config.inc.php failâ, un pârliecinieties, ka tie atbilst informâcijai, ko Jums deva MySQL servera administrators.';
$strAction = 'Darbîba';
$strAddAutoIncrement = 'Pievienot AUTO_INCREMENT vçrtîbu';
$strAddConstraints = 'Pievienot ierobeþojumus';
$strAddDeleteColumn = 'Pievienot/Dzçst laukus (kolonnas)';
$strAddDeleteRow = 'Pievienot/Dzçst ierakstu';
$strAddDropDatabase = 'Pievienot DROP DATABASE';
$strAddFields = 'Pievienot %s lauku(s)';
$strAddHeaderComment = 'Ievietot virsrakstâ komentâru (\\n atdala rindas)';
$strAddIfNotExists = 'Pievienot IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Pievienot komentâros';
$strAddNewField = 'Pievienot jaunu lauku';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Pievienot privilçìijas uz sekojoðo datubâzi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Pievienot privilçìijas uz sekojoðo tabulu';
$strAddSearchConditions = 'Pievienot meklçðanas nosacîjumus ("where" izteiksmes íermenis):';
$strAddToIndex = 'Pievienot indeksam &nbsp;%s&nbsp;kolonn(u/as)';
$strAddUser = 'Pievienot jaunu lietotâju';
$strAddUserMessage = 'Jûs pievienojât jaunu lietotâju.';
$strAddedColumnComment = 'Pievienots komentârs kolonnai';
$strAddedColumnRelation = 'Pievienota relâcija kolonnai';
$strAdministration = 'Administrâcija';
$strAffectedRows = 'Ietekmçto rindu skaits:';
$strAfter = 'Pçc %s';
$strAfterInsertBack = 'Atgriezties atpakaï iepriekðçjâ lapâ';
$strAfterInsertNewInsert = 'Ievietot vçl vienu rindu';
$strAfterInsertSame = 'Atgriezties ðajâ lapâ';
$strAll = 'Visi';
$strAllTableSameWidth = 'râdît visas tabulas vienadâ platumâ?';
$strAlterOrderBy = 'Mainît datu kârtoðanas laukus';
$strAnIndex = 'Indekss tieka pievienots uz %s';
$strAnalyzeTable = 'Analizçt tabulu';
$strAnd = 'Un';
$strAny = 'Jebkurð';
$strAnyHost = 'Jebkurð hosts';
$strAnyUser = 'Jebkurð lietotâjs';
$strApproximateCount = 'Var bût aptuvens skaits. Skatît FAQ 3.11';
$strArabic = 'Arâbu';
$strArmenian = 'Armçòu';
$strAscending = 'Augoðâ secîbâ';
$strAtBeginningOfTable = 'Tabulas sâkumâ';
$strAtEndOfTable = 'Tabulas beigâs';
$strAttr = 'Atribûti';
$strAutodetect = 'Noteikt automâtiski';
$strAutomaticLayout = 'Automâtiskais izvietojums';

$strBack = 'Atpakaï';
$strBaltic = 'Baltijas';
$strBeginCut = 'IZGRIEZT NO ÐÎS VIETAS';
$strBeginRaw = 'RINDAS SÂKUMS';
$strBinLogEventType = 'Notikuma tips';
$strBinLogInfo = 'Informâcija';
$strBinLogName = 'Log-faila nosaukums';
$strBinLogOriginalPosition = 'Oriìinâlâ pozîcija';
$strBinLogPosition = 'Pozîcija';
$strBinLogServerId = 'Servera ID';
$strBinary = 'Binârais';
$strBinaryDoNotEdit = 'Binârais - netiek labots';
$strBinaryLog = 'Binârais log-fails';
$strBookmarkAllUsers = 'Dot ikvienam lietotâjam pieeju ðai grâmatzîmei';
$strBookmarkDeleted = 'Ieraksts tika dzçsts.';
$strBookmarkLabel = 'Nosaukums';
$strBookmarkOptions = 'Grâmatzîmju opcijas';
$strBookmarkQuery = 'Saglabâtie SQL vaicâjumi';
$strBookmarkThis = 'Saglabât ðo SQL vaicâjumu';
$strBookmarkView = 'Tikai apskatît';
$strBrowse = 'Apskatît';
$strBrowseForeignValues = 'Pârlûkot ârçjâs vçrtîbas';
$strBulgarian = 'Bulgâru';
$strBzError = 'phpMyAdmin nevarçja saarhivçt failu dçï bojâta Bz2 paplaðinâjuma ðajâ php versijâ. Stingri rekomendçjam uzstâdît <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktîvu phpMyAdmin konfigurâcijas failâ uz <code>FALSE</code>. Ja vçlaties lietot Bz2 kompresijas iespçjas, Jums jâuzliek jaunâka php versija. Skatît php bug report %s sîkâkai informâcijai.';
$strBzip = 'Arhivçts ar bzip';

$strCSVOptions = 'CSV opcijas';
$strCalendar = 'Kalendârs';
$strCannotLogin = 'Nevar pieslçgties MySQL serverim';
$strCantLoad = 'nevar ielâdçt paplaðinâjumu %s,<br />lûdzu pârbaudiet PHP konfigurâciju';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nevar ielâdçt iconv vai recode paplaðinâjumu, kas ir nepiecieðams rakstzîmju konvertâcijai, lûdzu nokonfigurçjiet php, lai varçtu lietot ðos paplaðinâjumus, vai arî atslçdziet rakstzîmju konvertâciju phpMyAdmin konfigurâcijâ.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Nevar pârsaukt indeksu par PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nevar lietot iconv, libiconv vai recode_string funkciju, bet php saka, ka paplaðinâjums ir ielâdçts. Pârbaudiet php konfigurâciju.';
$strCardinality = 'Kardinalitâte';
$strCarriage = 'Rindas nobeiguma simbols: \\r';
$strCaseInsensitive = 'reìistrnejûtîgs';
$strCaseSensitive = 'reìistrjûtîgs';
$strCentralEuropean = 'Centrâleiropas';
$strChange = 'Labot';
$strChangeCopyMode = 'Izveidot jaunu lietotâju ar tâdâm paðâm privilçìijâm un ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... paturçt veco lietotâju.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... dzçst veco lietotâju no lietotâju tabulas, un pçc tam pârlâdçt privilçìijas.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... dzçst veco lietotâju no lietotâju tabulas.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... atòemt vecajam lietotâjam visas aktîvâs privilçìijas, un pçc tam dzçst viòu.';
$strChangeCopyUser = 'Mainît piekïuves informâciju / Klonçt lietotâju';
$strChangeDisplay = 'Izvçlieties, kuru lauku râdît';
$strChangePassword = 'Mainît paroli';
$strCharset = 'Kodçjums';
$strCharsetOfFile = 'Tabulas kodçjums:';
$strCharsets = 'Rakstzîmju kodçjumi';
$strCharsetsAndCollations = 'Rakstzîmju kodçjumi un izkârtojumi';
$strCheckAll = 'Iezîmçt visu';
$strCheckOverhead = 'Iezîmçt tabulas ar pârtçriòu';
$strCheckPrivs = 'Pârbaudît privilçìijas';
$strCheckPrivsLong = 'Pârbaudît privilçìijas uz datubâzi &quot;%s&quot;.';
$strCheckTable = 'Pârbaudît tabulu';
$strChoosePage = 'Izvçlieties lapu redigçðanai';
$strColComFeat = 'Râdu kolonnu komentârus';
$strCollation = 'Izkârtojumi';
$strColumnNames = 'Kolonnu nosaukumi';
$strColumnPrivileges = 'Kolonnu specifiskâs privilçìijas';
$strCommand = 'Komanda';
$strComments = 'Komentâri';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÂRI TABULAI';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 savietojams';
$strCompleteInserts = 'Pilnas INSERT izteiksmes';
$strCompression = 'Kompresija';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nevar nolasît konfigurâcijas failu!<br />Tas var notikt, ja PHP atrod tajâ kïûdu, vai arî nevar atrast so failu.<br />Mçginiet izsaukt konfigurâcijas failu tieði, klikðkinot linku zemâk un lasiet PHP pazinojumu par kïûdâm. Vairâkumâ gadîjumu kaut kur pietrukst pçdiòa vai semikols.<br />Ja redzat tukðu lapu, viss ir kârtîbâ.';
$strConfigureTableCoord = 'Lûdzu konfigurçjiet koordinâtes tabulai %s';
$strConnectionError = 'Nevar pieslçgties: kïûda konfigurâcijâ.';
$strConnections = 'Konekcijas';
$strConstraintsForDumped = 'Ierobeþojumi izmestâm tabulâm';
$strConstraintsForTable = 'Ierobeþojumi tabulai';
$strCookiesRequired = '"Cookies" ir jâbût atïautiem aiz ðî punkta.';
$strCopyDatabaseOK = 'Datubâze %s tika pârkopçta uz %s';
$strCopyTable = 'Kopçt tabulu uz (datubâze<b>.</b>tabula):';
$strCopyTableOK = 'Tabula %s tika pârkopçta uz %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nevar nokopçt tabulu uz viòu paðu!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nevarçja nogalinât procesu %s. Iespçjams, ka tas jau agrâk tika izbeigts.';
$strCreate = 'Izveidot';
$strCreateIndex = 'Izveidot indeksu uz&nbsp;%s&nbsp;laukiem';
$strCreateIndexTopic = 'Izveidot jaunu indeksu';
$strCreateNewDatabase = 'Izveidot jaunu datubâzi';
$strCreateNewTable = 'Izveidot jaunu tabulu datubâzç %s';
$strCreatePage = 'Izveidot jaunu lapu';
$strCreatePdfFeat = 'PDF failu izveide';
$strCreationDates = 'Izveidoðanas/Atjaunoðanas/Piekïuves datumi';
$strCriteria = 'Kritçrijs';
$strCroatian = 'Horvâtu';
$strCyrillic = 'Kirilisks';
$strCzech = 'Èehu';
$strCzechSlovak = 'Èehu-Slovâku';

$strDBComment = 'Datubâzes komentârs: ';
$strDBCopy = 'Kopçt datubâzi uz';
$strDBGContext = 'Konteksts';
$strDBGContextID = 'Konteksta ID';
$strDBGHits = 'Apmeklçjumi';
$strDBGLine = 'Lînija';
$strDBGMaxTimeMs = 'Maks. laiks, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min. laiks, ms';
$strDBGModule = 'Modulis';
$strDBGTimePerHitMs = 'Viena apmeklçjuma laiks, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Laiks kopâ, ms';
$strDBRename = 'Pârsaukt datubâzi par';
$strDanish = 'Dâòu';
$strData = 'Dati';
$strDataDict = 'Datu vârdnîca';
$strDataOnly = 'Tikai dati';
$strDatabase = 'Datubâze';
$strDatabaseEmpty = 'Datubâzes nosaukums ir tukðs!';
$strDatabaseExportOptions = 'Datubâzu eksporta opcijas';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Datubâze %s tika izdzçsta.';
$strDatabaseNoTable = 'Ðajâ datubâzç nav tabulu!';
$strDatabases = 'Datubâzes';
$strDatabasesDropped = '%s datubâzes tika veiksmîgi dzçstas.';
$strDatabasesStats = 'Datubâzu statistika';
$strDatabasesStatsDisable = 'Izslçgt statistiku';
$strDatabasesStatsEnable = 'Ieslçgt statistiku';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Piezîme: Datubâzes statistikas ieslçgðana ðeit var izsaukt palielinâto datu apmaiòu starp webserveri un MySQL serveri.';
$strDbPrivileges = 'Datubâþu specifiskâs privilçìijas';
$strDbSpecific = 'datubâzei specifisks';
$strDefault = 'Noklusçts';
$strDefaultValueHelp = 'Noklusçtajâm vçrtîbâm, lûdzu ievadiet tikai paðu vertîbu, bez izsargâðanâs ar atpakaïçjo slîpsvîtru vai pçdiòâm, lietojot ðo formatu: a';
$strDefragment = 'Defragmentçt tabulu';
$strDelOld = 'Tekoðajâ lapâ ir atsauces uz tabulâm, kas vairs neeksistç. Vai Jûs gribat dzçst ðîs atsauces?';
$strDelayedInserts = 'Lietot aizturçtos INSERT';
$strDelete = 'Dzçst';
$strDeleteAndFlush = 'Dzçst lietotâjus, un pçc tam pârlâdçt privilçìijas.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Tas ir labâkais veids, bet privilçìiju pârlâdçðana var paòemt zinâmu laiku.';
$strDeleted = 'Ieraksts tika dzçsts';
$strDeletedRows = 'Ieraksti dzçsti:';
$strDeleting = 'Dzçðam %s';
$strDescending = 'Dilstoðâ secîbâ';
$strDescription = 'Apraksts';
$strDictionary = 'vârdnîca';
$strDisableForeignChecks = 'Nepârbaudît ârçjâs atslçgas';
$strDisabled = 'Izslçgts';
$strDisplayFeat = 'Râdît iespçjas';
$strDisplayOrder = 'Attçloðanas secîba:';
$strDisplayPDF = 'Râdît PDF shçmu';
$strDoAQuery = 'Izpildît "vaicâjumu pçc parauga" (aizstâjçjzîme: "%")';
$strDoYouReally = 'Vai Jûs tieðâm gribat ';
$strDocu = 'Dokumentâcija';
$strDrop = 'Likvidçt';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Jûs taisaties LIKVIDÇT veselu datubâzi!';
$strDropSelectedDatabases = 'Dzçst iezîmçtâs datubâzes';
$strDropUsersDb = 'Dzçst datubâzes, kurâm ir tâdi paði vârdi, kâ lietotâjiem.';
$strDumpSaved = 'Damps tika saglabâts failâ %s.';
$strDumpXRows = 'Saglabât %s rindas, sâkot ar %s.';
$strDumpingData = 'Dati tabulai';
$strDynamic = 'dinamisks';

$strEdit = 'Labot';
$strEditPDFPages = 'Labot PDF lapas';
$strEditPrivileges = 'Mainît privilçìijas';
$strEffective = 'Efektîvs';
$strEmpty = 'Iztukðot';
$strEmptyResultSet = 'MySQL atgrieza tukðo rezultâtu (0 rindas).';
$strEnabled = 'Ieslçgts';
$strEncloseInTransaction = 'Iekïaut eksportu transakcijâ';
$strEnd = 'Beigas';
$strEndCut = 'IZGRIEZT LÎDZ ÐAI VIETAI';
$strEndRaw = 'RINDAS BEIGAS';
$strEnglish = 'Angïu';
$strEnglishPrivileges = ' Piezîme: MySQL privilçìiju apzîmçjumi tiek rakstîti angïu valodâ ';
$strError = 'Kïûda';
$strEscapeWildcards = 'Aizstâjçjzîmes _ un % jâaizsargâ ar \ priekðâ, lai izmantotu tâs burtiski';
$strEstonian = 'Igauòu';
$strExcelEdition = 'Excel redakcija';
$strExcelOptions = 'Excel opcijas';
$strExecuteBookmarked = 'Izpildît iegrâmatoto vaicâjumu';
$strExplain = 'Izskaidrot SQL';
$strExport = 'Eksports';
$strExtendedInserts = 'Paplaðinâtas INSERT izteiksmes';
$strExtra = 'Ekstras';

$strFailedAttempts = 'Neveiksmîgi mçìinâjumi';
$strField = 'Lauks';
$strFieldHasBeenDropped = 'Lauks %s tika izdzçsts';
$strFields = 'Lauki';
$strFieldsEmpty = ' Lauku skaits ir nulle! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Lauki iekïauti iekð';
$strFieldsEscapedBy = 'Glâbjoða (escape) rakstzîme ir';
$strFieldsTerminatedBy = 'Lauki atdalîti ar';
$strFileAlreadyExists = 'Fails %s jau eksistç uz servera. Lûdzu nomainiet faila nosaukumu vai atzîmçjiet failu pârrakstîðanas opciju.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Nevar nolasît failu';
$strFileNameTemplate = 'Faila nosaukuma ðablons';
$strFileNameTemplateHelp = 'Lietojiet __DB__ datubâzes nosaukumam, __TABLE__ tabulas nosaukumam un funkcijas %sstrftime%s opcijas laika norâdîsanai, faila paplaðinâjums tiks automâtiski pievienots. Jebkâds cits teksts tiks atstâts bez izmaiòâm.';
$strFileNameTemplateRemember = 'atcerçties ðablonu';
$strFixed = 'fiksçts';
$strFlushPrivilegesNote = 'Piezîme: phpMyAdmin saòem lietotâju privilçìijas pa taisno no MySQL privilçìiju tabilâm. Ðo tabulu saturs var atðíirties no privilçìijâm, ko lieto serveris, ja tur tika veikti labojumi. Ðajâ gadîjumâ ir nepiecieðams %spârlâdçt privilçìijas%s pirms Jûs turpinât.';
$strFlushTable = 'Atsvaidzinât tabulu ("FLUSH")';
$strFormEmpty = 'Formâ trûkst vçrtîbu!';
$strFormat = 'Formats';
$strFullText = 'Pilni teksti';
$strFunction = 'Funkcija';

$strGenBy = 'Uzìenerçja';
$strGenTime = 'Izveidoðanas laiks';
$strGeneralRelationFeat = 'Galvenâs relâciju îpaðîbas';
$strGeorgian = 'Gruzînu';
$strGerman = 'Vâcu';
$strGlobal = 'globâls';
$strGlobalPrivileges = 'Globâlâs privilçìijas';
$strGlobalValue = 'Globâlâ vçrtîba';
$strGo = 'Aiziet!';
$strGrantOption = 'Pieðíirt';
$strGreek = 'Grieíu';
$strGzip = 'Arhivçts ar gzip';

$strHasBeenAltered = 'tika modificçta.';
$strHasBeenCreated = 'tika izveidota.';
$strHaveToShow = 'Izvçlieties vismaz vienu kolonnu attçloðanai';
$strHebrew = 'Ebreju';
$strHexForBinary = 'Lietot heksadecimâlo formâtu binârajiem laukiem';
$strHome = 'Sâkumlapa';
$strHomepageOfficial = 'Oficiâlâ phpMyAdmin mâjaslapa';
$strHost = 'Hosts';
$strHostEmpty = 'Hosts nav norâdîts!';
$strHungarian = 'Ungâru';

$strIcelandic = 'Islandieðu';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Pilni teksti';
$strIfYouWish = 'Ja Jûs vçlaties ielâdçt tikai daþas tabulas kolonnas, norâdiet to nosaukumus, atdalot tos ar komatu.';
$strIgnore = 'Ignorçt';
$strIgnoreInserts = 'Lietot IGNORE INSERTS';
$strIgnoringFile = 'Ignorçjam failu %s';
$strImportDocSQL = 'Importçt docSQL failus';
$strImportFiles = 'Importçt failus';
$strImportFinished = 'Imports pabeigts';
$strInUse = 'lietoðanâ';
$strIndex = 'Indekss';
$strIndexHasBeenDropped = 'Indekss %s tika izdzçsts';
$strIndexName = 'Indeksa nosaukums&nbsp;:';
$strIndexType = 'Indeksa tips&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Vairâk kâ viena %s atslçga tika izveidota kolonnai `%s`';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY un INDEX atslçgas nevar abas reizç tikt uzliktas kolonnai `%s`';
$strIndexWarningTable = 'Problçmas ar indeksiem tabulâ `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE un INDEX atslçgas nevar abas reizç tikt uzliktas kolonnai `%s`';
$strIndexes = 'Indeksi';
$strInnodbStat = 'InnoDB statuss';
$strInsecureMySQL = 'Jûsu konfigurâcijas fails satur iestâdîjumus (lietotâjs "root" bez paroles), kas atbilst noklusçtajam MySQL priviliìçtajam lietotâjam. Jûsu MySQL serveris strâdâ ar ðo noklusçto variantu, ir atvçrts uzbrukumiem, un Jums tieðâm jâaiztaisa ðis droðîbas caurums.';
$strInsert = 'Pievienot';
$strInsertAsNewRow = 'Ievietot kâ jaunu rindu';
$strInsertBookmarkTitle = 'Lûdzu ierakstiet grâmatzîmes virsrakstu';
$strInsertNewRow = 'Pievienot jaunu rindu';
$strInsertTextfiles = 'Ievietot tabulâ datus no teksta faila';
$strInsertedRowId = 'Ievietotâs rindas id:';
$strInsertedRows = 'Rindas pievienotas:';
$strInstructions = 'Instrukcijas';
$strInternalNotNecessary = '* Iekðçjâ relâcija nav nepiecieðama, kad tâ eksistç arî iekð InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Iekðçjâs relâcijas';

$strJapanese = 'Japâòu';
$strJumpToDB = 'pâriet pie datubâzes &quot;%s&quot;.';
$strJustDelete = 'Dzçst lietotâjus no privilçìiju tabulâm.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Dzçstie&quot; lietotâji saglabâ spçju piekïût serverim kâ parasti, lîdz privilçìijas tiek pârlâdçtas.';

$strKeepPass = 'Nemainît paroli';
$strKeyname = 'Atslçgas nosaukums';
$strKill = 'Nogalinât';
$strKorean = 'Korejieðu';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX opcijas';
$strLandscape = 'Ainava';
$strLatexCaption = 'Tabulas virsraksts';
$strLatexContent = 'Tabulas __TABLE__ saturs';
$strLatexContinued = '(turpinâjums)';
$strLatexContinuedCaption = 'Tabulas virsraksta turpinâjums';
$strLatexIncludeCaption = 'Iekïaut tabulas virsrakstu';
$strLatexLabel = 'Etiíetes atslçga';
$strLatexStructure = 'Tabulas __TABLE__ struktûra';
$strLatvian = 'Latvieðu';
$strLengthSet = 'Garums/Vçrtîbas*';
$strLimitNumRows = 'Rindu skaits vienâ lapâ';
$strLineFeed = 'Rindas beigu simbols: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Rindas atdalîtas ar';
$strLinkNotFound = 'Links nav atrasts';
$strLinksTo = 'Linki uz';
$strLithuanian = 'Lietuvieðu';
$strLoadExplanation = 'Labâkâ metode ir izvçlçta pçc noklusçjuma, bet Jûs varat mainît to neveiksmes gadîjumâ.';
$strLoadMethod = 'LOAD metode';
$strLocalhost = 'Lokâls';
$strLocationTextfile = 'Teksta faila atraðanâs vieta';
$strLogPassword = 'Parole:';
$strLogServer = 'Serveris';
$strLogUsername = 'Lietotâjvârds:';
$strLogin = 'Ieiet';
$strLoginInformation = 'Piekïuves informâcija';
$strLogout = 'Iziet';

$strMIMETypesForTable = 'MIME TIPI TABULAI';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME tips';
$strMIME_available_mime = 'Pieejamie MIME tipi';
$strMIME_available_transform = 'Pieejamâs transformâcijas';
$strMIME_description = 'Apraksts';
$strMIME_nodescription = 'Ðai transformâcijai nav apraksta.<br />Jautâjiet autoram, ko %s dara.';
$strMIME_transformation = 'Pârlûkprogrammas transformâcija';
$strMIME_transformation_note = 'Lai iegûtu pieejamo transformâciju opcijas un to MIME tipu transformâcijas, uzklikðíiniet uz %stransformâciju apraksti%s';
$strMIME_transformation_options = 'Transformâcijas opcijas';
$strMIME_transformation_options_note = 'Lûdzu ievadiet transformâciju opciju vçrtîbas, lietojot ðo formatu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ja Jums jâlieto atpakaïçjâ slîpsvîtra ("\") vai vienkârðâ pçdiòa ("\'") starp ðîm vçrtîbâm, lieciet tâs priekðâ vçl vienu atpakaïçjo slîpsvîtru (piemçram \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'MIME tipiem, kas parâdîti slîprakstâ, nav atseviðías transformâcijas funkcijas';
$strMaximumSize = 'Maksimâlais izmçrs: %s%s';
$strModifications = 'Labojumi tika saglabâti';
$strModify = 'Labot';
$strModifyIndexTopic = 'Labot indeksu';
$strMoreStatusVars = 'Vairâk statusa mainîgie';
$strMoveTable = 'Pârvietot tabulu uz (datubâze<b>.</b>tabula):';
$strMoveTableOK = 'Tabula %s tika pârvietota uz %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Nevar pârvietot tabulu uz viòu paðu!';
$strMultilingual = 'daudzvalodu';
$strMustSelectFile = 'Lûdzu izvçlieties failu, kuru Jûs gribat ievietot.';
$strMySQLCharset = 'MySQL kodçjums';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL konekcijas kârtoðana';
$strMySQLReloaded = 'MySQL serveris tika pârlâdçts.';
$strMySQLSaid = 'MySQL teica: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% strâdâ uz %pma_s2%, lietotâjs %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Parâdît procesus';
$strMySQLShowStatus = 'Parâdît MySQL izpildes laika informâciju';
$strMySQLShowVars = 'Parâdît MySQL sistçmas mainîgos';

$strName = 'Nosaukums';
$strNeedPrimaryKey = 'Nodefinçjiet primâro atslçgu ðai tabulai.';
$strNext = 'Nâkamie';
$strNo = 'Nç';
$strNoActivity = 'Nebija aktivitâtes vairâk kâ %s sekunþu laikâ, lûdzu autorizçjieties vçlreiz';
$strNoDatabases = 'Nav datubâzu';
$strNoDatabasesSelected = 'Datubâze nav izvçlçta.';
$strNoDescription = 'Bez apraksta';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" komanda ir aizliegta.';
$strNoExplain = 'Neizskaidrot SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin ir vairâk draudzîgs <b>freimu atbalstoðâm</b> pârlûkprogrammâm.';
$strNoIndex = 'Nav definçti indeksi!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Nav definçto indeksa daïu!';
$strNoModification = 'Netika labots';
$strNoOptions = 'Ðim formâtam nav opciju';
$strNoPassword = 'Nav paroles';
$strNoPermission = 'Web serverim nav tiesîbu rakstît failâ %s.';
$strNoPhp = 'Bez PHP koda';
$strNoPrivileges = 'Nav privilçìiju';
$strNoQuery = 'Nav SQL vaicâjuma!';
$strNoRights = 'Jums nav pietiekoði tiesîbu, lai atrastos ðeit tagad!';
$strNoRowsSelected = 'Rindas nav iezîmçtas';
$strNoSpace = 'Nepietiek vietas, lai saglabâtu failu %s.';
$strNoTablesFound = 'Tabulas nav atrastas ðajâ datubâzç.';
$strNoThemeSupport = 'Nav tçmu atbalsta, lûdzu pârbaudiet jûsu konfigurâciju un/vai Jûsu tçmas direktorijâ %s.';
$strNoUsersFound = 'Lietotâji netika atrasti.';
$strNoValidateSQL = 'Nepârbaudît SQL';
$strNone = 'Nav';
$strNotNumber = 'Tas nav numurs!';
$strNotOK = 'nav OK';
$strNotSet = 'Tabula <b>%s</b> nav atrasta vai nav atzîmeta iekð %s';
$strNotValidNumber = ' nav derîgs lauku skaits!';
$strNull = 'Nulle';
$strNumSearchResultsInTable = '%s rezultâti tabulâ <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Kopumâ:</b> <i>%s</i> rezultâti';
$strNumTables = 'Tabulas';

$strOK = 'Labi';
$strOftenQuotation = 'Parasti pçdiòas. NEOBLIGÂTS nozîmç, ka tikai \'char\' un \'varchar\' tipa lauki tiek norobeþoti ar ðo simbolu.';
$strOperations = 'Darbîbas';
$strOperator = 'Operators';
$strOptimizeTable = 'Optimizçt tabulu';
$strOptionalControls = 'Neobligâts. Nosaka, kâ rakstît vai lasît speciâlâs rakstzîmes.';
$strOptionally = 'NEOBLIGÂTS';
$strOr = 'Vai';
$strOverhead = 'Pârtçriòð';
$strOverwriteExisting = 'Pârrakstît eksistçjoðos failus';

$strPHP40203 = 'Jûs lietojat PHP versiju 4.2.3, kurai ir nopietna kïûda daudzbaitu rindiòu funkcijâs (mbstring). Skatît PHP bug report 19404. Sî PHP versija nav rekomendçjama lietoðanai ar phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'PHP Versija';
$strPageNumber = 'Lapas numurs:';
$strPaperSize = 'Papîra izmçrs';
$strPartialText = 'Daïçji teksti';
$strPassword = 'Parole';
$strPasswordChanged = 'Lietotâja %s parole tika veiksmîgi mainîta.';
$strPasswordEmpty = 'Parole nav norâdîta!';
$strPasswordHashing = 'Paroles jaukðana';
$strPasswordNotSame = 'Paroles nesakrît!';
$strPdfDbSchema = 'Datubâzes "%s" shçma, %s. lapa';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabula "%s" neeksistç!';
$strPdfNoTables = 'Nav tabulu';
$strPerHour = 'stundâ';
$strPerMinute = 'minûtç';
$strPerSecond = 'sekundç';
$strPersian = 'Persieðu';
$strPhoneBook = 'telefonu grâmata';
$strPhp = 'Izveidot PHP kodu';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentâcija';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> direktîvai ir JÂBÛT nodefinçtai Jûsu konfigurâcijas failâ!';
$strPolish = 'Poïu';
$strPortrait = 'Portrets';
$strPos1 = 'Sâkums';
$strPrevious = 'Iepriekðçjie';
$strPrimary = 'Primârâ';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primârâ atslçga tika izdzçsta';
$strPrimaryKeyName = 'Primârâs atslçgas nosaukumam jâbût... PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>jâbût</b> tikai un <b>vienîgi</b> primârâs atslçgas indeksa nosaukumam!)';
$strPrint = 'Drukât';
$strPrintView = 'Izdrukas versija';
$strPrintViewFull = 'Drukas skats (ar pilniem tekstiem)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Iekïauj visas privilçìijas, izòemot GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Ïauj mainît esoðo tabulu struktûru.';
$strPrivDescCreateDb = 'Ïauj veidot jaunas datubâzes un tabulas.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Ïauj veidot jaunas tabulas.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Ïauj veidot pagaidu tabulas.';
$strPrivDescDelete = 'Ïauj dzçst datus.';
$strPrivDescDropDb = 'Ïauj dzçst datubâzes un tabulas.';
$strPrivDescDropTbl = 'Ïauj dzçst tabulas.';
$strPrivDescExecute = 'Ïauj palaist saglabâtâs procedûras; vçl nestrâdâ ðajâ MySQL versijâ.';
$strPrivDescFile = 'Ïauj importçt/eksportçt datus no/uz failiem.';
$strPrivDescGrant = 'Ïauj pievienot lietotâjus un privilçìijas bez privilçìiju tabulu pârlâdçðanas.';
$strPrivDescIndex = 'Ïauj veidot un dzçst indeksus.';
$strPrivDescInsert = 'Ïauj ievietot un mainît datus.';
$strPrivDescLockTables = 'Ïauj bloíçt tabulas tekoðajai darbîbai.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Ierobeþo jauno konekciju skaitu, ko lietotâjs var atvçrt stundas laikâ.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Ierobeþo vaicâjumu skaitu, ko lietotâjs var mosûtît uz serveri stundas laikâ.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Ierobeþo komandu skaitu, kas maina kas maina tabulas vai datubâzes, ko lietotâjs var izpildît stundas laikâ.';
$strPrivDescProcess3 = 'Ïauj nogalinât citu lietotâju procesus.';
$strPrivDescProcess4 = 'Ïauj apskatît pieprasîjumu un procesu sarakstus.';
$strPrivDescReferences = 'Nedarbojas ðajâ MySQL versijâ.';
$strPrivDescReload = 'Ïauj prlâdçt servera iestâdîjumus un iztukðot servera keðu.';
$strPrivDescReplClient = 'Dod lietotâjam tiesîbas jautât, kur ir replikâcijas oriìinâli / kopijas.';
$strPrivDescReplSlave = 'Nepiecieðams replikâciju kopijâm.';
$strPrivDescSelect = 'Ïauj lasît datus.';
$strPrivDescShowDb = 'Dod pieeju pilnam datubâzu sarakstam.';
$strPrivDescShutdown = 'Ïauj apstâdinât serveri.';
$strPrivDescSuper = 'Ïauj pieslçgties pat tad, ja ir sasniegts maksimâlais konekciju skaits; Nepiecieðams vairumam administratîvo operâciju, kâ globâlo mainîgo maiòa vai citu lietotâju procesu nogalinâðana.';
$strPrivDescUpdate = 'Ïauj mainît datus.';
$strPrivDescUsage = 'Nav privilçìiju.';
$strPrivileges = 'Privilçìijas';
$strPrivilegesReloaded = 'Privilçìijas tika veiksmîgi pârlâdçtas.';
$strProcesslist = 'Procesu saraksts';
$strPutColNames = 'Likt kolonnu nosaukumus pirmajâ rindâ';

$strQBE = 'Vaicâjums pçc parauga';
$strQBEDel = 'Dzçst';
$strQBEIns = 'Ielikt';
$strQueryFrame = 'Vaicâjuma logs';
$strQueryOnDb = 'SQL vaicâjums uz datubâzes <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL vçsture';
$strQueryStatistics = '<b>Pieprasîjumu statistika</b>: %s pieprasîjumi tika nosûtîti uz serveri kopð tâ palaiðanâs brîþa.';
$strQueryTime = 'Vaicâjums ilga %01.4f s';
$strQueryType = 'Vaicâjuma tips';
$strQueryWindowLock = 'Nepârrakstît ðo vaicâjumu ârpus ðî loga';

$strReType = 'Atkârtojiet';
$strReceived = 'Saòemts';
$strRecords = 'Ieraksti';
$strReferentialIntegrity = 'Pârbaudît referenciâlo integritâti:';
$strRefresh = 'Atjaunot';
$strRelationNotWorking = 'Papildiespçjas darbam ar saistîtâm tabulâm tika izslçgtas. Lai uzzinâtu kâpçc, klikðkiniet %sðeit%s.';
$strRelationView = 'Relâciju pârskats';
$strRelationalSchema = 'Relâciju shçma';
$strRelations = 'Relâcijas';
$strRelationsForTable = 'RELÂCIJAS TABULAI';
$strReloadFailed = 'Nesanâca pârlâdçt MySQL serveri.';
$strReloadMySQL = 'Pârlâdçt MySQL serveri';
$strReloadingThePrivileges = 'Pârlâdçjam privilçìijas';
$strRemoveSelectedUsers = 'Dzçst izvçlçtos lietotâjus';
$strRenameDatabaseOK = 'Datubâze %s tika pârsaukta par %s';
$strRenameTable = 'Pârsaukt tabulu uz';
$strRenameTableOK = 'Tabula %s tika pârsaukta par %s';
$strRepairTable = 'Restaurçt tabulu';
$strReplace = 'Aizvietot';
$strReplaceNULLBy = 'Aizvietot NULL ar';
$strReplaceTable = 'Aizvietot tabulas datus ar datiem no faila';
$strReset = 'Atcelt';
$strResourceLimits = 'Resursu ierobeþojumi';
$strRevoke = 'Atsaukt';
$strRevokeAndDelete = 'Atòemt visas aktîvâs privilçìijas lietotâjiem, un pçc tam dzçst tos.';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Lietotâji saglabâ iespeju lietot datubâzes, lîdz privilçìijas tiek pârlâdçtas.';
$strRevokeMessage = 'Jûs atòçmât privilçgijas lietotâjam %s';
$strRomanian = 'Rumâòu';
$strRowLength = 'Rindas garums';
$strRowSize = ' Rindas izmçrs ';
$strRows = 'Rindas';
$strRowsFrom = 'rindas sâkot no';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontâlâ (pagriezti virsraksti)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontâlâ';
$strRowsModeOptions = '%s skatâ un atkârtot virsrakstus ik pçc %s rindâm';
$strRowsModeVertical = 'vertikâlâ';
$strRowsStatistic = 'Rindas statistika';
$strRunQuery = 'Izpildît vaicâjumu';
$strRunSQLQuery = 'Izpildît SQL vaicâjumu(s) uz datubâzes %s';
$strRunning = 'atrodas uz %s';
$strRussian = 'Krievu';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportType = 'Eksporta veids';
$strSQLOptions = 'SQL opcijas';
$strSQLParserBugMessage = 'Iespçjams, ka Jûs esat atraduði kïûdu SQL interpretatorâ. Lûdzu apskatiet Jûsu vaicâjumu citîgâk, un pârbaudiet, ka pçdiòas ir pareizas un nav sajauktas. Cits kïûdas iemesls var bût tas, ka Jûs atsûtîjât failu ar binâro vçrtîbu ârpus pçdiòâs iekïautâ teksta lauka. Jûs varat arî izmçìinât savu vaicâjumu MySQL komandrindas interfeisâ. MySQL servera kïûdas paziòojums zemâk, ja tâds ir, var arî palîdzçt Jums diagnosticçt problçmu. Ja problçma paliek, vai arî iekð phpMyAdmin kïûda ir, bet komandrindâ nav, lûdzu samaziniet Jûsu SQL vaicâjumu lîdz vienkârðam vaicâjumam kas izsauc problçmas, un atsûtiet mums ziòojumu par kïûdu, iekïaujot tajâ datus no IZGRIEZT sekcijas zemâk:';
$strSQLParserUserError = 'Izkatâs, ka Jûsu SQL vaicajumâ ir kïûda. MySQL servera kïûdas pazinojums zemâk, ja tâds ir, var arî palîdzet Jums diagnosticçt problçmu.';
$strSQLQuery = 'SQL vaicâjums';
$strSQLResult = 'SQL rezultâts';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nederîgs identifikators';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neaizvçrtas pçdiòas';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nezinâmâ punktuâcijas zîme';
$strSave = 'Saglabât';
$strSaveOnServer = 'Saglabât uz servera direktorijâ %s';
$strScaleFactorSmall = 'Mçrogoðanas faktors ir pârâk mazs, lai shçma ietilptu vienâ lapâ';
$strSearch = 'Meklçt';
$strSearchFormTitle = 'Meklçt datubâzç';
$strSearchInTables = 'Tabulâ(s):';
$strSearchNeedle = 'Vârdi vai vçrtîbas meklçðanai (aizstâjçjzîme: "%"):';
$strSearchOption1 = 'kaut viens no vârdiem';
$strSearchOption2 = 'visi vârdi';
$strSearchOption3 = 'precîza frâze';
$strSearchOption4 = 'kâ regulârâ izteiksme';
$strSearchResultsFor = 'Meklçðanas rezultâti "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Atrast:';
$strSecretRequired = 'Konfigurâcijas fails tagad prasa slepeno paroli (blowfish_secret).';
$strSelectADb = 'Lûdzu izvçlieties datubâzi';
$strSelectAll = 'Iezîmçt visu';
$strSelectBinaryLog = 'Izvçlieties binâro log-failu apskatei';
$strSelectFields = 'Izvçlieties laukus (kaut vienu):';
$strSelectNumRows = 'vaicâjumâ';
$strSelectTables = 'Izvçlieties tabulas';
$strSend = 'Saglabât kâ failu';
$strSent = 'Nosûtîts';
$strServer = 'Serveris';
$strServerChoice = 'Servera izvçle';
$strServerNotResponding = 'Serveris neatbild';
$strServerStatus = 'Izpildes laika informâcija';
$strServerStatusUptime = 'Ðis MySQL serveris strâdâ %s. Tas tika palaists %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesi';
$strServerTabVariables = 'Mainîgie';
$strServerTrafficNotes = '<b>Servera trafiks</b>: Ðîs tabulas parâda ðî MySQL servera tîkla trafika statistiku kopð tâ palaiðanas.';
$strServerVars = 'Servera mainîgie un konfigurâcija';
$strServerVersion = 'Servera versija';
$strSessionValue = 'Sesijas vçrtîba';
$strSetEnumVal = 'Ja lauka tips ir "enum" vai "set", lûdzu ievadiet vçrtîbas atbilstoði ðim formatam: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ja Jums vajag ielikt atpakaïçjo slîpsvîtru (\) vai vienkârðo pçdiòu (\') kâdâ no ðîm vçrtîbâm, lieciet tâs priekðâ atpakaïçjo slîpsvîtru (piemçram, \'\\\\xyz\' vai \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Râdît';
$strShowAll = 'Râdît visu';
$strShowColor = 'Râdît krâsas';
$strShowDatadictAs = 'Datu vârdnîcas formats';
$strShowFullQueries = 'Râdît pilnos vaicâjumus';
$strShowGrid = 'Râdît reþìi';
$strShowPHPInfo = 'Parâdît PHP informâciju';
$strShowTableDimension = 'Râdit tabulu izmçrus';
$strShowTables = 'Râdît tabulas';
$strShowThisQuery = ' Râdît ðo vaicâjumu ðeit atkal ';
$strShowingRecords = 'Parâdu rindas';
$strSimplifiedChinese = 'Vienkârðota íînieðu';
$strSingly = '(atseviðíi)';
$strSize = 'Izmçrs';
$strSlovak = 'Slovâku';
$strSlovenian = 'Slovçòu';
$strSort = 'Kârtoðana';
$strSortByKey = 'Kârtot pçc atslçgas';
$strSpaceUsage = 'Diska vietas lietoðana';
$strSpanish = 'Spâòu';
$strSplitWordsWithSpace = 'Vârdi ir atdalîti ar tukðumu (" ").';
$strStatCheckTime = 'Pçdçjâ pârbaude';
$strStatCreateTime = 'Izveidoðana';
$strStatUpdateTime = 'Pçdçjâ atjaunoðana';
$strStatement = 'Parametrs';
$strStatus = 'Statuss';
$strStrucCSV = 'CSV dati';
$strStrucData = 'Struktûra un dati';
$strStrucDrop = 'Pievienot tabulu dzçðanas komandas';
$strStrucExcelCSV = 'CSV dati MS Excel formâtâ';
$strStrucNativeExcel = 'Dati MS Excel formatâ';
$strStrucOnly = 'Tikai struktûra';
$strStructPropose = 'Ieteikt tabulas sruktûru';
$strStructure = 'Struktûra';
$strSubmit = 'Nosûtît';
$strSuccess = 'Jûsu SQL vaicâjums tika veiksmîgi izpildîts';
$strSum = 'Kopumâ';
$strSwedish = 'Zviedru';
$strSwitchToDatabase = 'Pârslçgties uz nokopçto datubâzi';
$strSwitchToTable = 'Pârslçgties uz nokopçto tabulu';

$strTable = 'Tabula';
$strTableComments = 'Komentârs tabulai';
$strTableEmpty = 'Tabulas nosaukums nav norâdîts!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabula %s tika izdzçsta';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabula %s tika iztukðota';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabula %s tika atsvaidzinâta';
$strTableMaintenance = 'Tabulas apkalpoðana';
$strTableOfContents = 'Satura râdîtâjs';
$strTableOptions = 'Tabulas opcijas';
$strTableStructure = 'Tabulas struktûra tabulai';
$strTableType = 'Tabulas tips';
$strTables = '%s tabula(s)';
$strTakeIt = 'izmantot ðo stilu';
$strTblPrivileges = 'Tabulu specifiskâs privilçìijas';
$strTextAreaLength = ' Sava garuma dçï,<br /> ðis lauks var bût nerediìçjams ';
$strThai = 'Taizemieðu';
$strTheContent = 'Jûsu faila saturs tika ievietots.';
$strTheContents = 'Faila saturs aizvieto izvçlçtâs tabulas saturu rindiòâm ar identisko primârâs vai unikâlâs atslçgas vçrtîbu.';
$strTheTerminator = 'Lauku atdalîtâjs.';
$strTheme = 'Tçma / Stils';
$strThisHost = 'Ðis hosts';
$strThisNotDirectory = 'Tâ nebija direktorija';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Process %s tika veiksmîgi nogalinâts.';
$strTime = 'Laiks';
$strToggleScratchboard = 'parâdît/noslçpt piezîmju tafeli';
$strTotal = 'kopâ';
$strTotalUC = 'Kopâ';
$strTraditionalChinese = 'Tradicionâla íînieðu';
$strTraditionalSpanish = 'Tradicionâlâ spâòu';
$strTraffic = 'Datu apmaiòa';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Râdît saiti uz lauka binâro datu lejuplâdi. Pirmâ opcija ir binârâ faila nosaukums. Otrâ opcija ir iespçjamais lauka nosaukums tabulas rindâ, kas satur faula nosaukumu. Ja izmantojat otro opciju, pirmo atstâjiet tukðo.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Parâda klikðíinâmo sîktçlu; opcijas: platums, augstums pikseïos (saglabâjot oriìinâlâs proporcijas)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Parâda linku uz ðo attçlu (tieða blob lauka lajuplâde).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Skatîties image/jpeg: kâ ierindotu attçlu';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Òem TIME, TIMESTAMP vai DATETIME lauku, un formatç to izmantojot Jûsu lokâlo datuma formatu. Pirmâ opcija ir nobîde (stundâs), kas tiks pievienota timestamp laukam (noklusçtâ: 0). Otrâ opcija ir datuma formats, saskaòâ ar PHP finkcijas strftime() parametriem.';
$strTransformation_text_plain__external = 'Tikai LINUX: Palaiþ ârçjo aplikâciju un padod lauka datus tâs standartievadâ. Atgrieþ aplikâcijas standartizvadi. Noklusçjums ir Tidy, kas izskaistina HTML kodu. Droðîbas apsvçrumu dçï, nepiecieðams manuâli rediìçt failu libraries/transformations/text_plain__external.inc.php un ielikt rîkus, kurus Jûs atïaujat palaist. Pirmâ opcija ir programmas numurs, ko Jûs vçlaties lietot, otrâ opcija ir parametri ðai programmai. Treðâ opcija, ja ir vienâda ar 1, konvertç izvadi, izmantojot htmlspecialchars() (noklusçjums ir 1). Ceturtais parametrs, ja vienâds ar 1, liek NOWRAP parametru satura ðûnai, tâ kâ izvade tiks attçlota bez pârformatçðanas. (noklusçjums ir 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Saglabâ lauka oriìinâlo formatçjumu. Speciâlo rakstzîmju pasargâðana netiek veikta.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Parâda attçlu un linku, lauks satur faila nosauumu; pirmâ opcija ir prefikss, piemçram, "http://domens.lv/", otrâ opcija ir platums pikseïos, treðâ ir augstums.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Parâda attçlu un linku, lauks satur faila nosauumu; pirmâ opcija ir prefikss, piemçram, "http://domens.lv/", otrâ opcija ir linka nosaukums.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Parâda tikai virknes daïu. Pirmâ opcija ir nobîde, kas nosaka, kur Jûsu teksts sâkas (noklusçjums 0). Otrâ opcija ir atgrieþamâ teksta garums. Ja tukða, atgrieþ visu atlikuðo tekstu. Treðâ opcija nosaka rakstzîmes, kas tiks pievienotas apgrieztâs virknes galâ (noklusçjums: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Ierobeþot parâdîto vaicâjumu garumu';
$strTurkish = 'Turku';
$strType = 'Tips';

$strUkrainian = 'Ukraiòu';
$strUncheckAll = 'Neiezîmçt neko';
$strUnicode = 'Unikods';
$strUnique = 'Unikâlais';
$strUnknown = 'nazinâma';
$strUnselectAll = 'Neiezîmçt neko';
$strUpdComTab = 'Lûdzu skatieties dokumentâciju par to, kâ atjaunot \'Column_comments\' tabulu';
$strUpdatePrivMessage = 'Jûs modificçjât privilçìijas objektam %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Profils tika modificçts.';
$strUpdateQuery = 'Atjaunot vaicâjumu';
$strUpgrade = 'Jums ir jâuzliek %s %s vai jaunâks.';
$strUsage = 'Aizòem';
$strUseBackquotes = 'Lietot apostrofa simbolu [`] tabulu un lauku nosaukumiem';
$strUseHostTable = 'Lietot hostu tabulu';
$strUseTabKey = 'Lietojiet TAB taustiòu, lai pârvietotos no vçrtîbas lîdz vçrtîbai, vai CTRL+bultiòas, lai pârvietotos jebkurâ vietâ';
$strUseTables = 'Lietot tabulas';
$strUseTextField = 'Lietot teksta lauku';
$strUseThisValue = 'Lietot ðo vçrtîbu';
$strUser = 'Lietotâjs';
$strUserAlreadyExists = 'Lietotâjs %s jau eksistç!';
$strUserEmpty = 'Lietotâja vârds nav norâdîts!';
$strUserName = 'Lietotâjvârds';
$strUserNotFound = 'Izvçlçtais lietotâjs nav atrasts privilçìiju tabulâ.';
$strUserOverview = 'Lietotâju pârskats';
$strUsersDeleted = 'Izvçlçtie lietotâji tika veiksmîgi dzçsti.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Lietotâji, kam ir pieja datubâzei &quot;%s&quot;';

$strValidateSQL = 'Pârbaudît SQL';
$strValidatorError = 'Nevar inicializçt SQL pârbaudîtâju. Lûdzu pârbaudiet, vai esat uzinstalçjuði nepiecieðamos PHP paplaðinâjumus, kâ aprakstîts %sdokumentâcijâ%s.';
$strValue = 'Vçrtîba';
$strVar = 'Mainîgais';
$strViewDump = 'Apskatît tabulas dampu (shçmu)';
$strViewDumpDB = 'Apskatît datubâzes dampu (shçmu)';
$strViewDumpDatabases = 'Apskatît datubâzu dampu (shçmu)';

$strWebServerUploadDirectory = 'web servera augðupielâdes direktorija';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'Direktoija, kuru norâdijât augðupielâdei, nav pieejama';
$strWelcome = 'Laipni lûgti %s';
$strWestEuropean = 'Rietumeiropas';
$strWildcard = 'aizstâjçjzîme';
$strWindowNotFound = 'Neizdevâs atjaunot galveno pârlûkprogramas logu. Varbût esat viòu aizvçruði, vai arî Jûsu pârlûkprogramma bloíe starplogu saskarsmi Jûsu droðîbas iestâdîjumu dçï.';
$strWithChecked = 'Ar iezîmçto:';
$strWritingCommentNotPossible = 'Komentâra rakstîðana nav iespçjama';
$strWritingRelationNotPossible = 'Relâcijas rakstîðana nav iespçjama';
$strWrongUser = 'Kïûdains lietotâjvârds/parole. Pieeja aizliegta.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Jâ';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Piezîme: Ðo opciju uzstâdîðana uz 0 (nulli) atceï ierobeþojumus.';
$strZip = 'Arhivçts ar zip';

// To translate:
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate

$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate

$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate

$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
?>
Return current item: gframe