Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/japanese-euc.inc.php
<?php
/* $Id: japanese-euc.inc.php,v 2.72 2005/03/30 19:23:16 lem9 Exp $ */

/**
 * Translated by Yukihiro Kawada <kawada at den.fujifilm.co.jp>
 *        Tadashi Jokagi <elf2000 at users.sourceforge.net>
 */

$charset = 'euc-jp';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'Osaka, verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'Osaka, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('¥Ð¥¤¥È', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Æü', '·î', '²Ð', '¿å', 'ÌÚ', '¶â', 'ÅÚ');
$month = array('1 ·î','2 ·î','3 ·î','4 ·î','5 ·î','6 ·î','7 ·î','8 ·î','9 ·î','10 ·î','11 ·î','12 ·î');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%Y ǯ %B %d Æü %H:%M';
$timespanfmt = '%s Æü %s »þ´Ö %s ʬ %s ÉÃ';

$strAPrimaryKey = '¼ç¥­¡¼¤¬ %s ¤ËÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAbortedClients = '̾̂';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'docSQL ¤Ø¤ÎÀäÂХѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strAccessDenied = '¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin ¤Ï¡¢MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏÀܳ¤òµñÀ䤷¤Þ¤·¤¿¡£config.inc.php ¤ÎÃæ¤Î¥Û¥¹¥È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý¿Í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤½¤ì¤é¤¬ÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strAction = '¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strAddAutoIncrement = '¡ÖAUTO_INCREMENT¡×ÃͤòÄɲ乤ë';
$strAddConstraints = 'À©¸ÂÄɲ乤ë';
$strAddDeleteColumn = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÎó¤Î¡ÖÄɲÃ/ºï½ü¡×';
$strAddDeleteRow = '¾ò·ï¹Ô¤Î¡ÖÄɲÃ/ºï½ü¡×';
$strAddDropDatabase = '¡ÖDROP DATABASE¡×¤òÄɲ乤ë';
$strAddFields = '%s ¸Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAddHeaderComment = '¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ø¥«¥¹¥¿¥à¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲà (\\n ¤Ç²þ¹Ô)';
$strAddIfNotExists = '¡ÖIF NOT EXISTS¡×¤òÄɲ乤ë';
$strAddIntoComments = '¥³¥á¥ó¥ÈÄɲ乤ë';
$strAddNewField = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÄɲ乤ë';
$strAddPrivilegesOnDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ØÆø¢¤ÎÄɲ乤ë';
$strAddPrivilegesOnTbl = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÆø¢¤ÎÄɲ乤ë';
$strAddSearchConditions = '¸¡º÷¾ò·ïʸ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£("where"¤ÎÀáʸ):';
$strAddToIndex = ' &nbsp;%s&nbsp; ¤ÎÎó¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÄɲä·¤Þ¤·¤¿';
$strAddUser = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÄɲ乤ë';
$strAddUserMessage = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAddedColumnComment = '¥«¥é¥à¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAddedColumnRelation = '¥«¥é¥à¤Î¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAdministration = '´ÉÍý';
$strAffectedRows = '±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¹Ô¿ô:';
$strAfter = '»ØÄꥫ¥é¥à¤Î¸å¤Ë %s';
$strAfterInsertBack = 'Ìá¤ë';
$strAfterInsertNewInsert = '¿·¥ì¥³¡¼¥É¤òÄɲ乤ë';
$strAfterInsertNext = '¼¡¤Î¹Ô¤òÊÔ½¸¤¹¤ë';
$strAfterInsertSame = '¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë';
$strAll = 'Á´Éô';
$strAllTableSameWidth = 'Á´¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òƱ¤¸Éý¤Çɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¤«?';
$strAlterOrderBy = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë½çÈ֤ξò·ï';
$strAnIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬%s¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£';
$strAnalyzeTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òʬÀϤ¹¤ë';
$strAnd = 'AND';
$strAny = 'Á´¤Æ';
$strAnyHost = 'Á´¤Æ¤Î¥Û¥¹¥È';
$strAnyUser = 'Á´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼';
$strApproximateCount = '¶á»÷¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£FAQ 3.11 ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strArabic = '¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì';
$strArmenian = '¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¸ì';
$strAscending = '¾º½ç';
$strAtBeginningOfTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀèƬ';
$strAtEndOfTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎËöÈø';
$strAttr = 'ɽ¼¨¤¹¤ë';
$strAutodetect = '¼«Æ°¸¡ÃΤ¹¤ë';
$strAutomaticLayout = '¼«Æ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È';

$strBack = 'Ìá¤ë';
$strBaltic = '¥Ð¥ë¥È½ô¸ì';
$strBeginCut = 'ÀÚ¤ê¼è¤ê³«»Ï';
$strBeginRaw = 'RAW ³«»Ï';
$strBinLogEventType = '¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥×';
$strBinLogInfo = '¾ðÊó';
$strBinLogName = '¥í¥°Ì¾';
$strBinLogOriginalPosition = '¸µ¤Î°ÌÃÖ';
$strBinLogPosition = '°ÌÃÖ';
$strBinLogServerId = '¥µ¡¼¥Ð¡¼ ID';
$strBinary = ' ¥Ð¥¤¥Ê¥ê ';
$strBinaryDoNotEdit = ' ¥Ð¥¤¥Ê¥ê - ½¤Àµ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strBinaryLog = '¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°';
$strBookmarkAllUsers = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤³¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë';
$strBookmarkDeleted = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤òÀµ¾ï¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strBookmarkLabel = '¥é¥Ù¥ë';
$strBookmarkOptions = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strBookmarkQuery = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë SQL ¾È²ñ';
$strBookmarkThis = 'SQL ¾È²ñ¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë';
$strBookmarkView = 'ɽ¼¨¤Î¤ß';
$strBrowse = 'ɽ¼¨';
$strBrowseForeignValues = '³°Éô¥­¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strBufferPool = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë';
$strBufferPoolUsage = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥×¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑÎÌ';
$strBufferReadMisses = 'Æɤ߹þ¤ß¥ß¥¹¿ô';
$strBufferReadMissesInPercent = '% ¤ÎÆɤ߹þ¤ß¥ß¥¹¿ô';
$strBufferWriteWaits = '½ñ¤­¹þ¤ßÂÔ¤Á¿ô';
$strBufferWriteWaitsInPercent = '% ¤Î½ñ¤­¹þ¤ßÂÔ¤Á¿ô';
$strBulgarian = '¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì';
$strBusyPages = '¥Ó¥¸¡¼¤Ê¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strBzError = '¤³¤Î php ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï Bz2 ³ÈÄ¥¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç phpMyAdmin ¤¬°µ½Ì¥À¥ó¥×¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£phpMyAdmin ¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> ¤ò <code>FALSE</code>¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Bz2 °µ½Ìµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï php ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£php ¥Ð¥°Êó¹ð %s ¾ÜºÙ¡£';
$strBzip = '"bzip Êý¼°"';

$strCSVOptions = 'CSV ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strCalendar = '¥«¥ì¥ó¥À¡¼';
$strCannotLogin = 'MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó';
$strCantLoad = '°·¤¨¤Ê¤¤³ÈÄ¥»Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹,<br />PHP ¤ÎÀßÄê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strCantLoadRecodeIconv = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥ÈÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ iconv ¤Þ¤¿¤Ï GNU recode ¤Î³ÈÄ¥¤¬É¬ÍפǤ¹¡£php ¤Ë¡¢¤³¤Î³ÈÄ¥ÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢phpMyAdmin¤Ç¤Ïʸ»ú¥»¥Ã¥ÈÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strCantRenameIdxToPrimary = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò PRIMARY ¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
$strCantUseRecodeIconv = 'iconv¡¢libiconv¡¢recode_string ¤Î¤É¤Î´Ø¿ô¤â»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£php ¤ÎÀßÄê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strCardinality = '¥«¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ê¥Æ¥£';
$strCarriage = '¥­¥ã¥ê¥Ã¥¸¥ê¥¿¡¼¥ó: \\r';
$strCaseInsensitive = '±Ñ»ú¤ÎÂç¾®¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤';
$strCaseSensitive = '±Ñ»ú¤ÎÂç¾®¤ò¶èÊ̤¹¤ë';
$strCentralEuropean = 'Ãæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í';
$strChange = 'Êѹ¹';
$strChangeCopyMode = 'Ʊ¤¸Æø¢¤ò»ý¤Ã¤¿¿·µ¬¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºî¤ë...';
$strChangeCopyModeCopy = '... ¸Å¤¤¤â¤Î¤ò°Ý»ý¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¸Å¤¤¤â¤Î¤òºï½ü¤·¡¢¸å¤ÇÆø¢¤ËºÆ¤Ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¸Å¤¤¤â¤Î¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... ¸Å¤¤¤â¤Î¤«¤éÍ­¸ú¤ÊÆø¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ̵¸ú¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸å¤Çºï½ü¤¹¤ë';
$strChangeCopyUser = '¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊóÊѹ¹ / ¥æ¡¼¥¶¡¼¥³¥Ô¡¼';
$strChangeDisplay = 'ɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁª¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤';
$strChangePassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤ò¤¹¤ë';
$strCharset = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È';
$strCharsetOfFile = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îʸ»ú¥»¥Ã¥È:';
$strCharsets = 'ʸ»ú¥³¡¼¥É';
$strCharsetsAndCollations = 'ʸ»ú¥»¥Ã¥È¤È¾È²ñ½ç½ø';
$strCheckAll = 'Á´¤Æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë';
$strCheckOverhead = '¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¸¡ºº¤ò¤¹¤ë';
$strCheckPrivs = 'Æø¢¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë';
$strCheckPrivsLong = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ &quot;%s&quot; ¤ÎÆø¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡£';
$strCheckTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë';
$strChoosePage = 'ÊÔ½¸¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strColComFeat = 'Îó¥³¥á¥ó¥Èɽ¼¨µ¡Ç½';
$strCollation = '¾È²ñ½ç½ø';
$strColumnNames = 'Îó(¥«¥é¥à)̾';
$strColumnPrivileges = '¥«¥é¥àÆÃÄê Æø¢';
$strCommand = '¥³¥Þ¥ó¥É';
$strComments = '¥³¥á¥ó¥È';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 ¸ß´¹';
$strCompleteInserts = '´°Á´¤Ê INSERT ʸ¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCompression = '°µ½Ì';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ¤¬¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó! <br />ʸˡ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤­¤¿¤«¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜÆɤ߹þ¤ó¤Ç¡¢php ¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢¶èÀÚ¤êʸ»ú¤ä¥»¥ß¥³¥í¥ó¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤·¶õÇò¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¸½¤ì¤¿¤éÁ´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strConfigureTableCoord = '%s ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤';
$strConnectionError = 'Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: ̵¸ú¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£';
$strConnections = 'Àܳ';
$strConstraintsForDumped = '¥À¥ó¥×ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ©¸Â';
$strConstraintsForTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ©¸Â';
$strCookiesRequired = '¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¥¯¥Ã¥­¡¼¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strCopyDatabaseOK = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤Ï %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strCopyTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò(database<b>.</b>table)¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë:';
$strCopyTableOK = '%s ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strCopyTableSameNames = 'Ʊ¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin¤¬¥¹¥ì¥Ã¥É%s¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢´û¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strCreate = 'ºîÀ®';
$strCreateIndex = '&nbsp;%s&nbsp; ¤ÎÎó¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateIndexTopic = '¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreateNewDatabase = '¿·¤·¤¤ DB ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£';
$strCreateNewTable = '¸½ºß¤Î DB ¤Ë¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë %s --> ';
$strCreatePage = '¿·µ¬¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strCreatePdfFeat = 'PDF ºîÀ®µ¡Ç½';
$strCreationDates = 'ºîÀ®/¹¹¿·/¸¡ºº¤ÎÆüÉÕ¤òÄɲ乤ë';
$strCriteria = '¹Ê¹þ¤ß´ð½à';
$strCroatian = '¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¸ì';
$strCyrillic = '¥­¥ê¥ëʸ»ú¥í¥·¥¢¸ì';
$strCzech = '¥Á¥§¥³¸ì';
$strCzechSlovak = '¥Á¥§¥³¤Î¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¸ì';

$strDBComment = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥³¥á¥ó¥È: ';
$strDBCopy = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼ ¥³¥Ô¡¼Àè:';
$strDBCopy = '²¼µ­¤Ø¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼';
$strDBGContext = '¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È';
$strDBGContextID = '¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥ÈID';
$strDBGHits = '¥Ò¥Ã¥È';
$strDBGLine = '¹Ô';
$strDBGMaxTimeMs = 'ºÇÂç»þ´Ö(¥ß¥êÉÃ)';
$strDBGMinTimeMs = 'ºÇ¾®»þ´Ö(¥ß¥êÉÃ)';
$strDBGModule = '¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
$strDBGTimePerHitMs = '¥Ò¥Ã¥ÈΨ(¥ß¥êÉÃ)';
$strDBGTotalTimeMs = 'Áí·×»þ´Ö(¥ß¥êÉÃ)';
$strDBRename = '²¼µ­¤Ø¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾Êѹ¹';
$strDanish = '¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¸ì';
$strData = '¥Ç¡¼¥¿';
$strDataDict = '¥Ç¡¼¥¿¼­½ñ';
$strDataOnly = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß';
$strDataPages = '¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strDatabase = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹';
$strDatabaseEmpty = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¤¬¶õ¤Ç¤¹!';
$strDatabaseExportOptions = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strDatabaseHasBeenDropped = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤òÀµ¾ï¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDatabaseNoTable = '¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó!';
$strDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹';
$strDatabasesDropped = '%s ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDatabasesStats = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÅý·×';
$strDatabasesStatsDisable = 'Åý·×¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë';
$strDatabasesStatsEnable = 'Åý·×¤òµö²Ä¤¹¤ë';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Ãí°Õ: ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Åý·×¤òµö²Ä¤¹¤ë¤È MySQL ¤È WEB¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç½Å¤¤¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£';
$strDbPrivileges = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ÆÃÄê Æø¢';
$strDbSpecific = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹»ÅÍÍ';
$strDefault = '´ðËÜÃÍ';
$strDefaultEngine = '%s ¤Ï¡¢¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£';
$strDefaultValueHelp = '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤΤ¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ä°úÍÑÉä¤Ê¤·¤Î 1 ¸Ä¤À¤±¤ÎÃͤòÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤, ¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï: a';
$strDefragment = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥é¥°';
$strDelOld = '¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»²¾È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î»²¾È¤òºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?';
$strDelayedInserts = 'Ãٱ䥤¥ó¥µ¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strDelete = 'ºï½ü';
$strDeleteAndFlush = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºï½ü¤·¤ÆÆø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strDeleteAndFlushDescr = '¤³¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£Æø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ç¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strDeleted = 'ÁªÂò¤·¤¿Îó¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDeletedRows = 'ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¿ô:';
$strDeleting = '%s ¤òºï½üÃæ¤Ç¤¹';
$strDescending = '¹ß½ç';
$strDescription = 'ÀâÌÀ';
$strDictionary = '¼­½ñ';
$strDirtyPages = 'ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strDisableForeignChecks = '³°Éô¥­¡¼¤Î¸¡ºº¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë';
$strDisabled = '̵¸ú';
$strDisplayFeat = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾ðÊóɽ¼¨µ¡Ç½';
$strDisplayOrder = 'ɽ¼¨½ç½ø:';
$strDisplayPDF = 'PDF ¥¹¥­¡¼¥Þ¤Îɽ¼¨¤ò¤¹¤ë';
$strDoAQuery = '"Îã¤ÎQUERY"¤ò¼Â¹Ô (¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É: "%")';
$strDoYouReally = 'ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤âÎɤ¤¤Ç¤¹¤«¡© --> ';
$strDocu = '¥Ø¥ë¥×';
$strDrop = 'ºï½ü';
$strDropSelectedDatabases = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Îºï½ü¤¹¤ë';
$strDropUsersDb = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈƱ¤¸Ì¾Á°¤ò»ý¤Ä¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strDumpSaved = '¥À¥ó¥×¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ËÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strDumpXRows = '%s Îó¤ò¥À¥ó¥×¡£³«»ÏÎó¤Ï %s ¤Ç¤¹¡£';
$strDumpingData = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×¥Ç¡¼¥¿';
$strDynamic = '¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯';

$strEdit = '½¤Àµ';
$strEditPDFPages = 'PDF ¤ÎÊÔ½¸ ¥Ú¡¼¥¸';
$strEditPrivileges = 'Æø¢¤ò½¤Àµ';
$strEffective = '¼Â¸ú';
$strEmpty = '¶õ¤Ë¤¹¤ë';
$strEmptyResultSet = 'MySQL¤¬¶õ¤ÎÃͤòÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£(Î㤨¤Ð¹Ô¤¬¶õ¤È¤«).';
$strEnabled = 'Í­¸ú';
$strEncloseInTransaction = '¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò°Ï¤à';
$strEncto = '¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë'; // encoding convert
$strEnd = 'ºÇ¸å';
$strEndCut = 'ÀÚ¤ê¼è¤ê½ªÎ»';
$strEndRaw = 'RAW ½ªÎ»';
$strEngineAvailable = '%s ¤Ï¡¢¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£';
$strEngineDisabled = '%s ¤Ï¡¢¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï̵¸ú¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strEngineUnsupported = '¤³¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï %s ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strEngines = '¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strEnglish = '±Ñ¸ì';
$strEnglishPrivileges = ' Ãí°Õ: MySQL¤ÎÆø¢¤Î̾Á°¤Ï±Ñ¸ì¤Çɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strError = '¥¨¥é¡¼';
$strEscapeWildcards = '¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ö_¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö%¡×¤Ï¤½¤ì¤é¤òʸ»úÄ̤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö\¡×¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×(²óÈò)¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strEscapeWildcards = '¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ö_¡×¤È¡Ö%¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òʸ»úÄ̤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö\¡×¤Ç²óÈò¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strEstonian = '¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¸ì';
$strExcelEdition = 'Excel ¤Î¼ïÎà';
$strExcelOptions = 'Excel ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strExecuteBookmarked = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾È²ñ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strExplain = 'Explain SQL';
$strExport = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È';
$strExtendedInserts = 'Ť¤ INSERT ʸ¤òºîÀ®¤¹¤ë';
$strExtra = 'Äɲ乤ë';

$strFailedAttempts = '¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿';
$strField = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É';
$strFieldHasBeenDropped = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É %s ¤¬Àµ¾ï¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É';
$strFieldsEmpty = ' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿ô¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£ ';
$strFieldsEnclosedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É°Ï¤ßµ­¹æ';
$strFieldsEscapedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×µ­¹æ';
$strFieldsTerminatedBy = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶èÀڤ국¹æ';
$strFileAlreadyExists = '¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï´û¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸ºß¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«¡¢¾å½ñ¤­¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strFileCouldNotBeRead = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó¡£';
$strFileNameTemplate = '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È';
$strFileNameTemplateHelp = '__DB__ ¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¤Ë¡¢__TABLE__ ¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ%sǤ°Õ¤Î strftime ´Ø¿ô%s ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»þ´Ö»ÅÍͤˡ¢³ÈÄ¥¤È¤·¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䵤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤âÊݸ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£';
$strFileNameTemplateRemember = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò³Ð¤¨¤ë';
$strFixed = '¸ÇÄê';
$strFlushPrivilegesNote = 'Ãí°Õ: phpMyAdmin ¤Ï MySQL ¤ÎÆø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éľÀܤ˥桼¥¶¡¼Æø¢¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÇÆø¢¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆâÍƤȤϰۤʤ뤫¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Â³¤±¤ë¤Þ¤¨¤Ë %s Æø¢¥ê¥í¡¼¥É %s ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strFlushTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë("FLUSH")';
$strFormEmpty = '¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÃͤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strFormat = '¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È';
$strFreePages = '¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strFullText = 'Á´Ê¸';
$strFunction = '´Ø¿ô';

$strGenBy = 'À¸À®¤µ¤ì¤¿ by';
$strGenTime = 'ºîÀ®¤Î»þ´Ö';
$strGeneralRelationFeat = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½';
$strGeorgian = '¥°¥ë¥¸¥¢¸ì';
$strGerman = '¥É¥¤¥Ä¸ì';
$strGlobal = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ë';
$strGlobalPrivileges = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆø¢';
$strGlobalValue = '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃÍ';
$strGo = '¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strGrantOption = '¸¢¸Â°Ñ¾ù';
$strGreek = '¥®¥ê¥·¥¢¸ì';
$strGzip = '"gzip Êý¼°"';

$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strHasBeenAltered = '¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strHasBeenCreated = '¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strHaveToShow = 'ɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥é¥à¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strHebrew = '¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì';
$strHexForBinary = '¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï 16 ¿Ê¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strHome = '¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ø';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin ¥Û¡¼¥à';
$strHost = '¥Û¥¹¥È';
$strHostEmpty = '¥Û¥¹¥È̾¤Ï¶õ¤Ç¤¹!';
$strHungarian = '¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì';

$strIcelandic = '¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ì';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Á´Ê¸';
$strIfYouWish = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÎó(¥«¥é¥à)¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É°ìÍ÷¤ò¥«¥ó¥Þ¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strIgnore = '̵»ë';
$strIgnoreInserts = '¡ÖINSERT IGNORE¡×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë';
$strIgnoringFile = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò̵»ë %s';
$strImportDocSQL = 'docSQL ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È';
$strImportFiles = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strImportFinished = '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿';
$strInUse = '»ÈÍÑÃæ';
$strIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹';
$strIndexHasBeenDropped = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ %s ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strIndexName = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ì¾&nbsp;:';
$strIndexType = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ïÎà&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = '1 ¸Ä¤ò±Û¤¨¤ë INDEX ¥­¡¼¤¬¥«¥é¥à `%s` ÍѤ˺îÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ¤È INDEX ¤Î¥­¡¼¤ÏξÊý¤È¤â¡¢¥«¥é¥à `%s` ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strIndexWarningTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë `%s` ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê';
$strIndexWarningTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë `%s` ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£';
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE ¤È INDEX ¤Î¥­¡¼¤ÏξÊý¤È¤â¡¢¥«¥é¥à `%s` ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strIndexes = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥º';
$strInnoDBAutoextendIncrement = '¼«Æ°³ÈÄ¥¤ÎÄɲÃÁý²ÃÎÌ';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' ¤½¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¼«Æ°³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁýʬÎ̤Ǥ¹¡£';
$strInnoDBBufferPoolSize = '¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼ÃßÀÑ¥µ¥¤¥º';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'InnoDB ¤¬¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤È¤½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë»È¤¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥á¥â¥ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£';
$strInnoDBDataFilePath = '¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë';
$strInnoDBDataHomeDir = '¥Ç¡¼¥¿¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = '¤¹¤Ù¤Æ¤Î InnoDB ¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤Î¶¦ÄÌÉôʬ¤Ç¤¹¡£';
$strInnoDBPages = '¥Ú¡¼¥¸';
$strInnodbStat = 'InnoDB ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹';
$strInsecureMySQL = '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀßÄ꤬ MySQL ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÆø¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ (root ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤·) ¡£ MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤â¤³¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¯Æþ¼Ô¤ËÂФ·¤Æ̵ËÉÈ÷¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ïɬ¤ºÊĤ¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strInsert = 'ÄɲÃ';
$strInsertAsNewRow = '¿·¤·¤¤¹Ô¤È¤·¤ÆÄɲ乤ë';
$strInsertBookmarkTitle = '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strInsertNewRow = '¿·¤·¤¤¹Ô¤òÄɲ乤ë';
$strInsertTextfiles = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë';
$strInsertedRowId = '¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤·¤¿¹Ô ID:';
$strInsertedRows = 'Äɲ䵤줿¹Ô¿ô:';
$strInstructions = '¼Â»ÜÎã';
$strInternalNotNecessary = '* InnoDB ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆâÉô¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏɬÍפǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strInternalRelations = 'ÆâÉô¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó';

$strJapanese = 'ÆüËܸì';
$strJumpToDB = '&quot;%s&quot; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×.';
$strJustDelete = 'Æø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¨ºï½ü¤¹¤ë';
$strJustDeleteDescr = '&quot;ºï½üºÑ&quot; ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆø¢¤¬¥ê¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£';

$strKanjiEncodConvert = '´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹'; // kanji code convert
$strKeepPass = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤·¤Ê¤¤';
$strKeyname = '¥­¡¼Ì¾';
$strKill = 'Ää»ß';
$strKorean = '´Ú¹ñ¸ì';

$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'LaTeX ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strLandscape = '¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×';
$strLatexCaption = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó';
$strLatexContent = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë __TABLE__ ¤ÎÆâÍÆ';
$strLatexContinued = '(³¤±¤ë)';
$strLatexContinuedCaption = '·Ñ³»þ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó';
$strLatexIncludeCaption = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à';
$strLatexLabel = '¥é¥Ù¥ë¥­¡¼';
$strLatexStructure = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë __TABLE__ ¤Î¹½Â¤';
$strLatvian = '¥é¥È¥Ó¥¢¸ì';
$strLengthSet = 'Ťµ/¥»¥Ã¥È*';
$strLimitNumRows = '¥Ú¡¼¥¸¤ÎºÇÂç¥ì¥³¡¼¥É¿ô';
$strLineFeed = '²þ¹Ôʸ»ú: \\n';
$strLinesTerminatedBy = '¹Ô¤Î½ªÃ¼µ­¹æ';
$strLinkNotFound = '¥ê¥ó¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strLinksTo = '¥ê¥ó¥¯';
$strLithuanian = '¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¸ì';
$strLoadExplanation = 'ºÇÎɤμêÃʤϥǥե©¥ë¥È¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Êѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£';
$strLoadMethod = 'LOAD ¼êÃÊ';
$strLocalhost = '¥í¡¼¥«¥ë';
$strLocationTextfile = '¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì½ê';
$strLogPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:';
$strLogServer = '¥µ¡¼¥Ð¡¼';
$strLogUsername = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾:';
$strLogin = '¥í¥°¥¤¥ó';
$strLoginInformation = '¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó';
$strLogout = '¥í¥°¥¢¥¦¥È';
$strLongOperation = '¤³¤ÎÁàºî¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤«?';

$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME ¥¿¥¤¥×';
$strMIME_available_mime = 'Í­¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×';
$strMIME_available_transform = 'ÊÑ´¹Í­¸ú';
$strMIME_description = 'ÀâÌÀ';
$strMIME_transformation = '¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼ÊÑ´¹';
$strMIME_transformation_options = 'ÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strMIME_without = '¥¤¥¿¥ê¥Ã¥¯ÂΤǰõºþ¤µ¤ì¤¿MIME ¥¿¥¤¥×¤Ï¸ÄÊ̤ÎÊÑ´¹´Ø¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strMaximumSize = 'ºÇÂ祵¥¤¥º: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'mbstring PHP ³ÈÄ¥¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£phpMyAdmin ¤Ï mbstring ³ÈÄ¥¤Ê¤·¤Ç¤Ïʸ»úÎó¤òÀµ³Î¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬Ê֤äƤ¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£';
$strMbOverloadWarning = 'PHP ¤ÎÀßÄê¤Ç mbstring.func_overload ¤¬Í­¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï phpMyAdmin ¤È¸ß´¹À­¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇ˲õ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó!';
$strModifications = '¤òÀµ¤·¤¯½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strModify = '½¤Àµ';
$strModifyIndexTopic = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊѹ¹';
$strMoreStatusVars = '¤½¤Î¾¤ÎÊÑ¿ô¤Î¾õÂÖ';
$strMoveTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò(database<b>.</b>table)¤Ë°ÜÆ°:';
$strMoveTableOK = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤¬ %s °ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strMoveTableSameNames = 'Ʊ¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!';
$strMultilingual = '¿¹ñ¸ì';
$strMustSelectFile = '¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strMyISAMDataPointerSize = '¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥µ¥¤¥º';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ºîÀ®ÍÑ°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º';
$strMyISAMMaxSortFileSize = '°ì»þ¥½¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MyISAM ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÆºîÀ®¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤¿ MySQL °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤Ç¤¹ (REPAIR TABLE Ãæ¡¢ALTER TABLE ¤« LOAD DATA INFILE)';
$strMyISAMRecoverOptions = '¼«Æ°½¤Éü¥â¡¼¥É';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = '¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿ MyISAM ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼«Æ°²óÉüÍѥ⡼¥É¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼µ¯Æ°¥ª¥×¥·¥ç¥ó --myisam-recover ¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£';
$strMyISAMRepairThreads = '¥ê¥Ú¥¢¥¹¥ì¥Ã¥É';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = '¤â¤·¤³¤ÎÃͤ¬ 1 °Ê¾å¤Ê¤é¡¢MyISAM ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥½¡¼¥È½èÍý¤Î½¤ÉüÃæ¤ËÊ¿¹Ô¤Ç(¤½¤ì¼«¿È¤Î³Æ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò)ºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£';
$strMyISAMSortBufferSize = '¥½¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥º';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = '¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢REPAIR TABLE ¤Î´Ö¤Ë MyISAM ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï CREATE INDEX ¤« ALTER TABLE ¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢³ä¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£';
$strMySQLCharset = 'MySQL¤Îʸ»ú¥»¥Ã¥È';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL Àܳ¾È²ñ½ç½ø';
$strMySQLReloaded = 'MySQL¤ò¿·¤·¤¯Æɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£';
$strMySQLSaid = 'MySQL¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ --> ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% ¤Ï %pma_s2% ¾å %pma_s3% ¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strMySQLShowProcess = 'MySQL¥×¥í¥»¥¹¤Îɽ¼¨';
$strMySQLShowStatus = 'MySQL¤Î¥é¥ó¥¿¥¤¥à¾ðÊó';
$strMySQLShowVars = 'MySQL¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¿ô';

$strName = '̾Á°';
$strNeedPrimaryKey = '¤³¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥­¡¼¤òÄêµÁ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹';
$strNext = '¼¡¤Ø';
$strNo = '¤¤¤¤¤¨';
$strNoActivity = '%s ÉðʾåÁàºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strNoDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¿ô';
$strNoDatabasesSelected = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoDescription = 'µ­½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strNoDetailsForEngine = '¤³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE"¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë';
$strNoExplain = 'Explain SQL ¤ò¥¹¥­¥Ã¥×';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin ¤Ï<b>¥Õ¥ì¡¼¥à</b>¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤ÎÍøÍѤò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£';
$strNoIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoIndexPartsDefined = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉôʬ¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoModification = 'Êѹ¹Ìµ¤·';
$strNoOptions = '¤³¤Î½ñ¼°¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É̵¤·';
$strNoPermission = '¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤òÊݸ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoPhp = 'PHP ¥³¡¼¥É̵¤·';
$strNoPrivileges = 'Æø¢Ìµ¤·';
$strNoQuery = 'SQL ¾È²ñ̵¤·';
$strNoRights = '¸½ºßÆø¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoRowsSelected = '¹Ô¤ÏÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strNoSpace = '¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶õ¤­ÍÆÎ̤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£';
$strNoTablesFound = '¸½ºß¤Î DB ¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNoThemeSupport = '¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀßÄê¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s ¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strNoUsersFound = '³ºÅö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strNoValidateSQL = 'SQL ¸¡¾Ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×';
$strNone = '̵¤·';
$strNotNumber = '¤³¤ì¤Ï¿ôÃͤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNotOK = 'OK ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNotSet = '<b>%s</b> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¡¢%s ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strNotValidNumber = ' ¤Ï¹Ô¤ÎÀµ¤·¤¤ÈÖ¹æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ';
$strNull = '¶õ¤ÎÃÍ(NULL)';
$strNumSearchResultsInTable = '%s ·ï¤¬ <i>%s</i> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>·ï¿ô:</b> <i>%s</i> ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£';
$strNumTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë';

$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = '°úÍÑÉä¹æ¤Ç¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢char ¤Þ¤¿¤Ï varchar ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤ß" "¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£';
$strOperations = 'Áàºî';
$strOptimizeTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºÇŬ²½¤¹¤ë';
$strOptionalControls = 'Æüìʸ»ú¤ÎÆɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strOptionally = '¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strOr = '¤Þ¤¿¤Ï';
$strOverhead = '¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É';
$strOverwriteExisting = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¾å½ñ¤­';

$strPHP40203 = '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú(mbstring)¤Î°·¤¤¤Ë½ÅÂç¤Ê¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë PHP 4.2.3 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PHP ¤Î¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È 19404 ¤Ç¤¹¡£phpMyAdmin ¤ò»È¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î PHP ¤Ï¤ª¾©¤á¤·¤Þ¤»¤ó...¤È¸À¤¦¤« patch ¤ò¤¢¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤­¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPHPVersion = 'PHP ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strPageNumber = '¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ:';
$strPagesToBeFlushed = '¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¿ô';
$strPaperSize = '»æ¥µ¥¤¥º';
$strPartialText = 'ÉôʬŪ¤Êʸ½ñ';
$strPassword = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É';
$strPasswordChanged = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï %s Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strPasswordEmpty = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£';
$strPasswordNotSame = '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPdfDbSchema = '"%s" ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ - %s ÊǤοÞ';
$strPdfInvalidTblName = '"%s" ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!';
$strPdfNoTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strPerHour = '»þËè';
$strPerMinute = '/ʬ';
$strPerSecond = '/ÉÃ';
$strPersian = '¥Ú¥ë¥·¥¢¸ì';
$strPhoneBook = 'ÅÅÏÃÄ¢';
$strPhp = 'PHP ¥³¡¼¥É¤ÎºîÀ®';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È';
$strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> ¤òɬ¤º config ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!';
$strPolish = '¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸ì';
$strPortrait = '¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È';
$strPos1 = 'ºÇ½é';
$strPrevious = '°ÊÁ°';
$strPrimary = '¼çÍ×';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = '¼ç¥­¡¼¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strPrimaryKeyName = '¼ç¥­¡¼¤Î̾Á°¤Ï... PRIMARY ¤Ç¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY"¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¼ç¥­¡¼¤Î̾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrint = '°õºþ';
$strPrintView = '°õºþÍѤÎɽ¼¨';
$strPrintViewFull = '°õºþ¥Ó¥å¡¼ (Á´¥Æ¥­¥¹¥È¤ò´Þ¤à)';
$strPrivDescAllPrivileges = 'GRANT ¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤ÎÆø¢¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescAlter = '¸ºß¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½Â¤¤ÎÊѹ¹¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateDb = '¿·¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateTbl = '¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescCreateTmpTable = '¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescDelete = '¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescDropDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescDropTbl = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescExecute = '¥¹¥È¥¢¡¼¥É¥×¥í¥·¥¸¥ã¡¼¤¬Áö¤ë¤Î¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹; ¤³¤ÎMySQLÈǤǤϰÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrivDescFile = '¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescGrant = 'Æø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ê¥í¡¼¥É¤Ê¤·¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢Æø¢¤ÎÄɲäòµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescIndex = '¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¡¢ºï½ü¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescInsert = '¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁÞÆþ¡¢Æþ¤ìÂؤ¨¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescLockTables = '¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescMaxConnections = '1 »þ´ÖÆâ¤Ë¿·¤·¤¯Àܳ²Äǽ¤Ê¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescMaxQuestions = '1 »þ´ÖÆâ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¾È²ñ¤òÁ÷¤ì¤ë¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescMaxUpdates = '1 »þ´ÖÆâ¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¤ÎÊѹ¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescProcess3 = '¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥»¥¹¤òÄä»ß¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescProcess4 = '¥×¥í¥»¥¹¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î´°Á´¤Ê¾È²ñ¤Îɽ¼¨¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescReferences = '¤³¤Î MySQL ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrivDescReload = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ê¥í¡¼¥É¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¯¥ê¥¢¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescReplClient = '¥¹¥ì¡¼¥Ö¤«¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÍ×µá¤Ç¤­¤ë¸¢Íø¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescReplSlave = '¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥ì¡¼¥Ö¤¬É¬ÍפǤ¹¡£';
$strPrivDescSelect = '¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߽Ф·µö²Ä';
$strPrivDescShowDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î´°Á´¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹·ï¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescShutdown = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescSuper = 'ºÇÂç¤ÎÀܳ¿ô¤Ë㤷¤Æ¤âÀܳ¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ÉÍýÁàºî¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô¤ä¾¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥»¥¹¤Î½ªÎ»¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊÀßÄ꤬ɬÍפǤ¹¡£';
$strPrivDescUpdate = '¥Ç¡¼¥¿¤Î½¤Àµ¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£';
$strPrivDescUsage = 'Æø¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strPrivileges = 'Æø¢';
$strPrivilegesReloaded = 'Æø¢¤Ï¥ê¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strProcesslist = '¥×¥í¥»¥¹¥ê¥¹¥È';
$strPutColNames = 'ºÇ½é¤Î 1 ¹ÔÌܤ˥ե£¡¼¥ë¥É̾¤òÄɲ乤ë';

$strQBE = '¾È²ñ';
$strQBEDel = 'ºï½ü';
$strQBEIns = 'ÁÞÆþ';
$strQueryFrame = '¾È²ñ¥¦¥£¥ó¥É¥¦';
$strQueryOnDb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î SQL ¾È²ñ <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL ÍúÎò';
$strQueryStatistics = '<b>¾È²ñÅý·×</b>: µ¯Æ°¤«¤é %s ¾È²ñ¤¬¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strQueryTime = '¾È²ñ¤Î¼Â¹Ô»þ´Ö %01.4f ÉÃ';
$strQueryType = '¾È²ñ¥¿¥¤¥×';
$strQueryWindowLock = '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³°¤«¤é¤³¤Î¾È²ñ¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£';

$strReType = 'ºÆµ­Æþ';
$strReadRequests = 'Æɤ߹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô';
$strReceived = '¼õ¿®ºÑ';
$strRecords = '¥ì¥³¡¼¥É¿ô';
$strReferentialIntegrity = '·ë¹ç¹àÌܤΥÁ¥§¥Ã¥¯:';
$strRefresh = 'ºÆÉÁ²è';
$strRelationNotWorking = 'phpMyAdmin ¤ÎÆȼ«µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï %s¤³¤³%s ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¸¶°ø¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strRelationView = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strRelationalSchema = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥­¡¼¥Þ';
$strRelations = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó';
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';
$strReloadFailed = 'MySQL ¤Î¥ê¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strReloadMySQL = 'MySQL ¤Î¥ê¥í¡¼¥É';
$strReloadingThePrivileges = 'Æø¢¤ò¥ê¥í¡¼¥ÉÃæ¤Ç¤¹¡£';
$strRemoveSelectedUsers = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹';
$strRenameDatabaseOK = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤Ï %s ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strRenameTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤ÎÊѹ¹';
$strRenameTableOK = '%s ¤ò %s ¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strRepairTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÉüµì¤¹¤ë';
$strReplace = 'ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë';
$strReplaceNULLBy = 'NULL ¤ò»ØÄê¤Îʸ»úÎó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë';
$strReplaceTable = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤ë';
$strReset = '¥ê¥»¥Ã¥È';
$strResourceLimits = '  ¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀ©¸Â';
$strRevoke = 'ÇÑ»ß';
$strRevokeAndDelete = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤ÊÆø¢¤òÁ´¤ÆÇË´þ¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë';
$strRevokeAndDeleteDescr = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆø¢¥ê¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Þ¤Ç USAGE Æø¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£';
$strRevokeMessage = '%s ¤ÎÆø¢¤ò¼è¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strRomanian = '¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì';
$strRowLength = '¹Ô¤ÎŤµ';
$strRowSize = ' ¹Ô¤Î¥µ¥¤¥º ';
$strRows = '¹Ô';
$strRowsFrom = '³«»Ï¹Ô';
$strRowsModeHorizontal = '¿åÊ¿';
$strRowsModeOptions = 'Êý¸þ: %s : %s Î󤺤ĥإåÀ¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤¹¤ë';
$strRowsModeVertical = '¿âľ';
$strRowsStatistic = '¹Ô¤ÎÅý·×';
$strRunQuery = '¾È²ñ¤Î¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRunSQLQuery = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ %s ¤ËSQL ¾È²ñ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strRunning = '¤¬¼Â¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£ %s';
$strRussian = '¥í¥·¥¢¸ì';

$strSQL = 'SQL';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸ß´¹';
$strSQLExportType = '¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È·Á¼°';
$strSQLOptions = 'SQL ¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strSQLParserBugMessage = '¤¢¤Ê¤¿¤Ï SQL ¥Ñ¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ð¥°¤ò¸«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¡¢°úÍÑÉ䤬Àµ¤·¤¯¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾¤Î¼ºÇԤˤϥƥ­¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç°úÍѤ·¤¿³°Â¦¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥³¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò MySQL ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ»î¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌäÂ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ñ¡¼¥µ¡¼¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ë SQL Ì䤤¹ç¤ï¤»¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Îʸ¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¥Ð¥°Êó¹ð¤òÁ÷¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤:';
$strSQLParserUserError = '¤¢¤Ê¤¿¤Î SQL ¾È²ñ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£';
$strSQLQuery = '¼Â¹Ô¤·¤¿ SQL ¾È²ñ';
$strSQLResult = 'SQL ¤Î·ë²Ì';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'ǧ¾Ú¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£';
$strSQPBugUnclosedQuote = '°úÍÑÉ䤬ÊĤ¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£';
$strSQPBugUnknownPunctuation = '̵¸ú¤Ê¶çÆÉÅÀʸ»ú¤Ç¤¹¡£';
$strSave = 'Êݸ¤¹¤ë';
$strSaveOnServer = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î %s ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤¹¤ë';
$strScaleFactorSmall = '1 ¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë¿Þɽ¤òÇÛÃÖ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ礭¤µ¤¬¾®¤µ²á¤®¤Þ¤¹';
$strSearch = '¸¡º÷';
$strSearchFormTitle = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤ò¸¡º÷¤¹¤ë';
$strSearchInTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î»ØÄê:';
$strSearchNeedle = '¸¡º÷¤¹¤ëñ¸ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃÍ (¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ï: "%"):';
$strSearchOption1 = '¤¤¤º¤ì¤«¤Îñ¸ì¤ò´Þ¤à';
$strSearchOption2 = 'Á´¤Æ¤Îñ¸ì¤ò´Þ¤à';
$strSearchOption3 = 'Àµ³Î¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º';
$strSearchOption4 = 'Àµµ¬É½¸½';
$strSearchResultsFor = '¸¡º÷·ë²Ì "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = '¸¡º÷¾ò·ï:';
$strSecretRequired = 'ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ïº£¤ÏÈëÌ©¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òɬÍפȤ·¤Þ¤¹(blowfish_secret)¡£';
$strSelectADb = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strSelectAll = 'Á´ÁªÂò';
$strSelectBinaryLog = 'ÁªÂò¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°¤ò±ÜÍ÷';
$strSelectBinaryLog = 'ÁªÂò¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥í¥°¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë';
$strSelectFields = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÁªÂò(°ì¤Ä°Ê¾å):';
$strSelectNumRows = '¾È²ñ';
$strSelectTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁªÂò';
$strSend = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÊݸ¤¹¤ë';
$strSent = 'Á÷¿®';
$strServer = '¥µ¡¼¥Ð¡¼';
$strServerChoice = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë';
$strServerNotResponding = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬È¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£';
$strServerStatus = '¥é¥ó¥¿¥¤¥à¾ðÊó';
$strServerStatusUptime = '¤³¤ÎMySQL¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï %s ´ÖÆ°ºîÃæ¤Ç¡¢%s ¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strServerTabProcesslist = '¥×¥í¥»¥¹';
$strServerTabVariables = 'ÊÑ¿ô';
$strServerTrafficNotes = '<b>¥µ¡¼¥Ð¡¼¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯</b>: ¤³¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÅý·×¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£';
$strServerVars = '¥µ¡¼¥Ð¡¼ÊÑ¿ô¤ÈÀßÄêÃÍ';
$strServerVersion = '¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó';
$strSessionValue = '¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ';
$strSetEnumVal = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤¬"enum"Ëô¤Ï"set"¤Î¾ì¹ç¤ÏÃͤò¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ö"\"¡×Ëô¤Ï¥¯¥ª¡¼¥È¡Ö"\'"¡×¤òÆþÎϤ·¤¿¤¤¤È¡¢Æ¬¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡ÖÎã: \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\'¡×¡£';
$strShow = 'ɽ¼¨';
$strShowAll = 'Á´¤Æɽ¼¨';
$strShowColor = '¿§É½¼¨';
$strShowDatadictAs = '¥Ç¡¼¥¿¼­½ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È';
$strShowFullQueries = '¥Õ¥ë¾È²ñ¤òɽ¼¨';
$strShowGrid = '¥°¥ê¥Ã¥É¤Îɽ¼¨';
$strShowPHPInfo = 'PHP ¾ðÊó';
$strShowTableDimension = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ礭¤µ¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowTables = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowThisQuery = ' ¼Â¹Ô¤·¤¿¾È²ñ¤ò¤³¤³¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë';
$strShowingRecords = '¥ì¥³¡¼¥É¤òɽ¼¨¤¹¤ë';
$strSimplifiedChinese = '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì';
$strSingly = '(°ì²ó)';
$strSize = '¥µ¥¤¥º';
$strSlovak = '¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¸ì';
$strSlovenian = '¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¸ì';
$strSocketProblem = '(¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î MySQL ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥½¥±¥Ã¥È¤ÏÀµ³Î¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó)';
$strSort = '¥½¡¼¥È';
$strSortByKey = '¥­¡¼¤Ç¥½¡¼¥È';
$strSpaceUsage = '¥Ç¥£¥¹¥¯»ÈÍÑÎÌ';
$strSpanish = '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì';
$strSplitWordsWithSpace = '³Æñ¸ì¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹Ê¸»ú(" ")¤Ç¶èÀڤäƲ¼¤µ¤¤¡£';
$strStatCheckTime = 'ºÇ½ª¸¡ºº';
$strStatCreateTime = 'ºîÀ®Æü»þ';
$strStatUpdateTime = 'ºÇ½ª¹¹¿·';
$strStatement = '¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È';
$strStatus = '¾õÂÖ';
$strStorageEngine = '¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strStorageEngines = '¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó';
$strStrucCSV = 'CSV ¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucData = '¹½Â¤¤È¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucDrop = '¡ÖDROP TABLE¡×¤òÄɲ乤ë';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel ÍÑ CSV ¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucNativeExcel = 'ËÜÍè¤Î MS Excel ¥Ç¡¼¥¿';
$strStrucOnly = '¹½Â¤¤Î¤ß';
$strStructPropose = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½Â¤¤Î³Îǧ¤¹¤ë';
$strStructure = '¹½Â¤';
$strSubmit = '¼Â¹Ô¤¹¤ë';
$strSuccess = 'SQL ¾È²ñ¤¬Àµ¾ï¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿';
$strSum = '¹ç·×';
$strSwedish = '¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì';
$strSwitchToDatabase = '¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÚ¤êÂؤ¨';
$strSwitchToTable = '¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÀÚ¤êÂؤ¨';

$strTable = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë ';
$strTableComments = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀâÌÀ';
$strTableEmpty = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£';
$strTableHasBeenDropped = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTableHasBeenEmptied = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤ò¶õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTableHasBeenFlushed = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë %s ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¶õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTableMaintenance = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë´ÉÍý';
$strTableOfContents = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ';
$strTableOptions = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó';
$strTableStructure = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹½Â¤';
$strTableType = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¿¥¤¥×';
$strTables = '%s¥Æ¡¼¥Ö¥ë';
$strTakeIt = '¤½¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹';
$strTblPrivileges = '¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆÃÄê Æø¢';
$strTextAreaLength = ' Ťµ¤Î½ê°Ù¤Ç¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò<br /> ½¤Àµ¤Ç¤­¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strThai = '¥¿¥¤¸ì';
$strTheContent = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÁÞÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTheContents = '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢ÁªÂò¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼çÍ×¥­¡¼¤Þ¤¿¤ÏÍ£°ì¤Ê¥­¡¼¤Ë°ìÃפ¹¤ëÎó¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Þ¤¹¡£';
$strTheTerminator = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î½ªÃ¼µ­¹æ¤Ç¤¹¡£';
$strTheme = '¥Æ¡¼¥Þ / ¥¹¥¿¥¤¥ë';
$strThisHost = '¤³¤Î¥Û¥¹¥È';
$strThisNotDirectory = '¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó';
$strThreadSuccessfullyKilled = '¥¹¥ì¥Ã¥É %s ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strTime = '»þ´Ö';
$strToggleScratchboard = '¥È¥°¥ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥É';
$strTotal = '¹ç·×';
$strTotalUC = '¹ç·×';
$strTraditionalChinese = 'ÅÁÅýŪ¤ÊÃæ¹ñ¸ì';
$strTraditionalSpanish = 'ÅÁÅýŪ¤Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì';
$strTraffic = '¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯';
$strTransformation_application_octetstream__download = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò´Þ¤à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹Ô¤ÎÀµ¤·¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄ󶡤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¶õʸ»úÎó¤ËÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strTransformation_image_jpeg__inline = '¥¯¥ê¥Ã¥¯²Äǽ¤Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹; ¥ª¥×¥·¥ç¥ó: width¡¦height ¤ò¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç»ØÄê (¸µ¤ÎÈæΨ¤òÊݤÁ¤Þ¤¹)';
$strTransformation_image_jpeg__link = '¤³¤Î²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨ (Î㤨¤Ð blob ¤òľÀÜ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É).';
$strTransformation_image_png__inline = '¡Öimage/jpeg: inline¡×¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strTransformation_text_plain__formatted = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¸µ¤Î½ñ¼°¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__imagelink = '²èÁü¤È¥ê¥ó¥¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò´Þ¤à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹; ¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï "http://domain.com/" ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜƬ¸ì¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ô¥¯¥»¥ë»ØÄê¤ÎÉý¡¢¤ß¤Ã¤Ä¤á¤Ï¹â¤µ¤Ç¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__link = '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò´Þ¤à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨; ¤Ò¤È¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï "http://domain.com/" ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜƬ¸ì¡¢Æó¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥ó¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£';
$strTransformation_text_plain__substr = 'ʸ»úÎó¤Î°ìÉô¤Î¤ßɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ÐÎϤ¬¤É¤³¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤«¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡Ö0¡×¤Ç¤¹)Æó¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤«¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢»Ä¤ê¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£»°¤ÄÌܤΥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¸»úÎó¤Î°ìÉô¤¬ÊÖ¤µ¤ì¤ë»þ¡¢¤É¤Îʸ»ú¤ò½ÐÎϤËÄɲ乤뤫ÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡Ö...¡×¤Ç¤¹)';
$strTruncateQueries = '¾È²ñ¤Îɽ¼¨¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë';
$strTurkish = '¥È¥ë¥³¸ì';
$strType = '¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×';

$strUkrainian = '¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì';
$strUncheckAll = 'Á´¤Æ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òºï½ü¤¹¤ë';
$strUnicode = '¥æ¥Ë¥³¡¼¥É';
$strUnique = '°ì°ÕÀ­';
$strUnknown = 'ÉÔÌÀ';
$strUnselectAll = 'Á´²òÊü';
$strUpdComTab = 'Column_comments ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÊýË¡¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strUpdatePrivMessage = '%s ¤ÎÆø¢¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strUpdateProfileMessage = '¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£';
$strUpdateQuery = '¾È²ñ¤Î¹¹¿·';
$strUpgrade = '%s %s ¤«¤½¤ì°Ü¹Ô¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£';
$strUsage = '»ÈÍÑÎÌ';
$strUseBackquotes = 'µÕ¥¯¥ª¡¼¥È¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤ò°Ï¤à';
$strUseHostTable = '¥Û¥¹¥È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦';
$strUseTabKey = 'Ãͤ«¤éÃͤޤǰܤë¤Ë¤Ï TAB ¥­¡¼¤ò¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï CTRL + ¥«¡¼¥½¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£';
$strUseTables = '»È¤¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë';
$strUseTextField = '¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»ÈÍÑ';
$strUseThisValue = '¤³¤ÎÃͤò»ÈÍÑ';
$strUser = '¥æ¡¼¥¶¡¼';
$strUserAlreadyExists = '¥æ¡¼¥¶¡¼ %s ¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹!';
$strUserEmpty = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£';
$strUserName = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾';
$strUserNotFound = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆø¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£';
$strUserOverview = '¥æ¡¼¥¶¡¼³µÎ¬';
$strUsersDeleted = 'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';
$strUsersHavingAccessToDb = '¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï &quot;%s&quot; ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';

$strValidateSQL = 'SQL ¤Î¸¡¾Ú';
$strValidatorError = 'SQL ¤Î¸¡¾Úµ¡Ç½¤ò½é´ü²½¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£%sdocumentation%s ¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë PHP ³ÈÄ¥¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£';
$strValue = 'ÃÍ';
$strVar = 'ÊÑ¿ô';
$strVersionInformation = '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó';
$strView = '¥Ó¥å¡¼';
$strViewDump = '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×(¥¹¥­¡¼¥Þ)ɽ¼¨';
$strViewDumpDB = 'DB ¤Î¥À¥ó¥×(¥¹¥­¡¼¥Þ)ɽ¼¨';
$strViewDumpDatabases = '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥À¥ó¥×¥Ó¥å¡¼ (¥¹¥­¡¼¥Þ)';
$strViewHasBeenDropped = '¥Ó¥å¡¼ %s ¤òÇË´þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£';

$strWebServerUploadDirectory = '¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤Ç¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë';
$strWebServerUploadDirectoryError = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strWelcome = '%s ¤Ø¤è¤¦¤³¤½';
$strWestEuropean = 'À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸ì';
$strWildcard = '¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É';
$strWindowNotFound = '¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥¶¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¶²¤é¤¯¿Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹¹¿·¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£';
$strWithChecked = '¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤ò:';
$strWriteRequests = '½ñ¤­¹þ¤ß¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿ô';
$strWritingCommentNotPossible = '¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤¬Í­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strWritingRelationNotPossible = '¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤¬Í­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£';
$strWrongUser = '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£';

$strXML = 'XML';
$strXkana = 'Á´³Ñ¥«¥Ê¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë'; // convert to X208-kana

$strYes = '¤Ï¤¤';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Ãí°Õ: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò 0 (¥¼¥í)¤ËÀßÄꤹ¤ë¤ÈÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£';
$strZip = '"zip Êý¼°"';

// To translate:

$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate

$strDropDatabaseStrongWarning = 'You are about to DESTROY a complete database!'; //to translate

$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate

$strMIME_nodescription = '¤³¤ÎÊÑ´¹¤Ë¤ÏÍ­¸ú¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
$strMIME_transformation_note = 'For a list of available transformation options and their MIME-type transformations, click on %stransformation descriptions%s';//to translate
$strMIME_transformation_options_note = 'Please enter the values for transformation options using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';//to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate

$strOperator = 'Operator'; //to translate

$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate

$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (rotated headers)';//to translate

$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Takes a TIME, TIMESTAMP or DATETIME field and formats it using your local dateformat. First option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Second option is a different dateformat according to the parameters available for PHPs strftime().';//to translate
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ¤Î¤ß: ³°Éô¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤·¡¢É¸½àÆþÎϤ«¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îɸ½à½ÐÎϤ¬ÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï Tidy ¤Ç¡¢åºÎï¤Ê HTML ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÍýͳ¤Ç¡¢¼êÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ölibraries/text_plain__external.inc.php¡×¤òÊÔ½¸¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';//to translate

?>
Return current item: gframe