Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/czech-windows-1250.inc.php
<?php
/* $Id: czech-windows-1250.inc.php,v 2.92 2005/03/30 19:21:10 lem9 Exp $ */

/**
 * Czech language file by
 *   Michal Èihaø <nijel at users.sourceforge.net>
 */

$charset = 'windows-1250';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bajtù', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Nedìle', 'Pondìlí', 'Úterý', 'Støeda', 'Ètvrtek', 'Pátek', 'Sobota');
$month = array('ledna', 'února', 'bøezna', 'dubna', 'kvìtna', 'èervna', 'èervence', 'srpna', 'záøí', 'øíjna', 'listopadu', 'prosince');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%a %d. %b %Y, %H:%M';

$timespanfmt = '%s dnù, %s hodin, %s minut a %s sekund';

$strAbortedClients = 'Pøerušené';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'docSQL adresáø';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se pokusil pøipojit k&nbsp;MySQL serveru, a ten odmítl pøipojení. Zkontrolujte jméno serveru, uživatelské jméno a heslo v&nbsp;souboru config.inc.php a ujistìte se, že jsou totožné s&nbsp;tìmi, které máte od administrátora MySQL serveru.';
$strAccessDenied = 'Pøístup odepøen';
$strAction = 'Akce';
$strAddAutoIncrement = 'Pøidat hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Pøidat integritní omezení';
$strAddDeleteColumn = 'Pøidat nebo odebrat sloupec';
$strAddDeleteRow = 'Pøidat nebo odebrat øádek';
$strAddDropDatabase = 'Pøidat DROP DATABASE';
$strAddedColumnComment = 'Pøidán komentáø ke sloupci';
$strAddedColumnRelation = 'Pøidána relace pro sloupec';
$strAddFields = 'Pøidat %s položek';
$strAddHeaderComment = 'Pøidat vlastní komentáø do hlavièky (\\n oddìluje øádky)';
$strAddIfNotExists = 'Pøidat IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Do komentáøù pøidat';
$strAddNewField = 'Pøidat sloupec';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Pøidat oprávnìní pro databázi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Pøidat oprávnìní pro tabulku';
$strAddSearchConditions = 'Pøidat vyhledávací parametry (èást dotazu po pøíkazu "WHERE"):';
$strAddToIndex = 'Pøidat %s sloupcù do indexu';
$strAddUserMessage = 'Uživatel byl pøidán.';
$strAddUser = 'Pøidat nového uživatele';
$strAdministration = 'Správa';
$strAffectedRows = 'Ovlivnìné øádky:';
$strAfterInsertBack = 'Návrat na pøedchozí stránku';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vložit další øádek';
$strAfterInsertNext = 'Upravit následující øádek';
$strAfterInsertSame = 'Návrat na tuto stránku';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllTableSameWidth = 'Použít pro všechny tabulky stejnou šíøku';
$strAll = 'Všechno';
$strAlterOrderBy = 'Zmìnit poøadí tabulky podle';
$strAnalyzeTable = 'Analyzovat tabulku';
$strAnd = 'a';
$strAnIndex = 'K&nbsp;tabulce %s byl pøidán index';
$strAnyHost = 'Jakýkoliv poèítaè';
$strAny = 'Jakýkoliv';
$strAnyUser = 'Jakýkoliv uživatel';
$strApproximateCount = 'Mùže být nepøesné, viz FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'V&nbsp;tabulce %s byl vytvoøen primární klíè';
$strArabic = 'Arabština';
$strArmenian = 'Arménština';
$strAscending = 'Vzestupnì';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèátku tabulky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabulky';
$strAttr = 'Vlastnosti';
$strAutodetect = 'Automaticky zjistit';
$strAutomaticLayout = 'automatické rozvržení';

$strBack = 'Zpìt';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBeginRaw = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBinary = ' Binární ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binární - neupravujte ';
$strBinaryLog = 'Binární log';
$strBinLogEventType = 'Typ události';
$strBinLogInfo = 'Informace';
$strBinLogName = 'Jméno logu';
$strBinLogOriginalPosition = 'Pùvodní pozice';
$strBinLogPosition = 'Pozice';
$strBinLogServerId = 'ID serveru';
$strBookmarkAllUsers = 'Umožnit všem uživatelùm používat tuto položku';
$strBookmarkDeleted = 'Položka byla smazána z&nbsp;oblíbených.';
$strBookmarkLabel = 'Název';
$strBookmarkOptions = 'Nastavení oblíbeného dotazu';
$strBookmarkQuery = 'Oblíbený SQL dotaz';
$strBookmarkThis = 'Pøidat tento SQL dotaz do oblíbených';
$strBookmarkView = 'Jen zobrazit';
$strBrowseForeignValues = 'Projít hodnoty cizích klíèù';
$strBrowse = 'Projít';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivita vyrovnávací pamìti';
$strBufferPoolUsage = 'Využití vyrovnávací pamìti';
$strBufferPool = 'Vyrovnávací pamì';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadkù pøi ètení v %';
$strBufferReadMisses = 'Výpadkù pøi ètení';
$strBufferWriteWaits = 'Èekání na zápis';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Èekání na zápis v %';
$strBulgarian = 'Bulharština';
$strBusyPages = 'Zpracovávaných strákek';
$strBzError = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo zkomprimovat výpis, protože rozšíøení pro kompresi bz2 je v&nbsp;této verzi PHP chybné. Doporuèujeme tuto kompresi vypnout (nastavit <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v&nbsp;nastaveních phpMyAdmina na <code>FALSE</code>). Pokud chcete používat kompresi bz2, mìli byste nainstalovat novìjší verzi PHP. Více informací o&nbsp;tomto problému je u popisu chyby %s.';
$strBzip = '"zabzipováno"';

$strCalendar = 'Kalendáø';
$strCannotLogin = 'Nepodaøilo se pøihlášení k MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nelze nahrát rozšíøení %s,<br />zkontrolujte prosím nastavení PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nelze nahrát rozšíøení iconv ani recode potøebná pro pøevod znakových sad. Upravte nastavení PHP tak, aby umožòovalo použít tyto rozšíøení nebo vypnìte pøevod znakových sad v&nbsp;phpMyAdminu.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Index nemùžete pøejmenovat na "PRIMARY"!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nelze použít funkce iconv ani libiconv ani recode_string, pøestože rozšíøení jsou nahrána. Zkontrolujte nastavení PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnost';
$strCarriage = 'Návrat vozíku (CR): \\r';
$strCaseInsensitive = 'nerozlišovat velká a malá písmena';
$strCaseSensitive = 'rozlišovat velká a malá písmena';
$strCentralEuropean = 'Støední Evropa';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachovat pùvodního uživatele.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... smazat uživatele a poté znovu naèíst oprávnìní.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... smazat pùvodního uživatele ze všech tabulek.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odebrat všechna oprávnìní pùvodnímu uživateli a poté ho smazat.';
$strChangeCopyMode = 'Vytvoøit nového uživatele se stejnými oprávnìními a ...';
$strChangeCopyUser = 'Zmìnit informace o&nbsp;uživateli / Kopírovat uživatele';
$strChangeDisplay = 'Zvolte které sloupce zobrazit';
$strChangePassword = 'Zmìnit heslo';
$strChange = 'Zmìnit';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada souboru:';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávání';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCheckAll = 'Zaškrtnout vše';
$strCheckOverhead = 'Zaškrtnout neoptimální';
$strCheckPrivsLong = 'Zkontrolovat oprávnìní pro databázi &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Zkontrolovat oprávnìní';
$strCheckTable = 'Zkontrolovat tabulku';
$strChoosePage = 'Zvolte stránku, kterou chcete zmìnit';
$strColComFeat = 'Zobrazuji komentáøe sloupcù';
$strCollation = 'Porovnávání';
$strColumnNames = 'Názvy sloupcù';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé sloupce';
$strCommand = 'Pøíkaz';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁØE PRO TABULKU';
$strComments = 'Komentáøe';
$strCompatibleHashing = 'Kompatibilní s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Úplné inserty';
$strCompression = 'Komprese';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nemohl naèíst konfiguraèní soubor!<br />Tato chyba mùže nastat, pokud v&nbsp;nìm PHP najde chybu nebo nemùže tento soubor najít.<br />Po kliknutí na následující odkaz se PHP pokusí pøímo interpretovat tento soubor a zobrazí informace o&nbsp;chybì, ke které došlo. Pak opravte tuto chybu (nejèastìji se jedná o&nbsp;chybìjící støedník).<br />Pokud získáte prázdnou stránku, všechno je v&nbsp;poøádku.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím, nastavte souøadnice pro tabulku %s';
$strConnectionError = 'Nepodaøilo se pøipojit: chybné nastavení.';
$strConnections = 'Pøipojení';
$strConstraintsForDumped = 'Omezení pro exportované tabulky';
$strConstraintsForTable = 'Omezení pro tabulku';
$strCookiesRequired = 'Bìhem tohoto kroku musíte mít povoleny cookies.';
$strCopyDatabaseOK = 'Databáze %s byla zkopírována na %s';
$strCopyTable = 'Kopírovat tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strCopyTableOK = 'Tabulka %s byla zkopírována do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nelze kopírovat tabulku na sebe samu!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo ukonèit vlákno %s. Pravdìpodobnì jeho bìh již skonèil.';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvoøit nový index';
$strCreateIndex = 'Vytvoøit index na&nbsp;%s&nbsp;sloupcích';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvoøit novou databázi';
$strCreateNewTable = 'Vytvoøit novou tabulku v&nbsp;databázi %s';
$strCreatePage = 'Vytvoøit novou stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváøení PDF';
$strCreate = 'Vytvoøit';
$strCreationDates = 'Datum vytvoøení, poslední zmìny a kontroly';
$strCriteria = 'Podmínka';
$strCroatian = 'Chorvatština';
$strCSVOptions = 'Nastavení CSV exportu';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èeština';
$strCzechSlovak = 'Èeština/Slovenština';

$strDanish = 'Dánština';
$strDatabase = 'Databáze';
$strDatabaseEmpty = 'Jméno databáze je prázdné!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavení exportu databází';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáze %s byla zrušena.';
$strDatabaseNoTable = 'Tato databáze neobsahuje žádné tabulky!';
$strDatabases = 'Databáze';
$strDatabasesDropped = '%s databáze byla úspìšnì zrušena.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skrýt podrobnosti';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazit podrobnosti';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Zobrazení podrobností o&nbsp;databázích mùže zpùsobit znaèné zvýšení provozu mezi webserverem a MySQL serverem.';
$strDatabasesStats = 'Statistiky databází';
$strData = 'Data';
$strDataDict = 'Datový slovník';
$strDataOnly = ' Jen data';
$strDataPages = 'Stránek obshahujících data';
$strDBComment = 'Komentáø k databázi: ';
$strDBCopy = 'Zkopírovat databázi na';
$strDBGContextID = 'Kontext ID';
$strDBGContext = 'Kontext';
$strDBGHits = 'Zásahù';
$strDBGLine = 'Øádka';
$strDBGMaxTimeMs = 'Min. èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Max. èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zásah, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Celkový èas, ms';
$strDbPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé databáze';
$strDBRename = 'Pøejmenovat databázi na';
$strDbSpecific = 'závislé na databázi';
$strDefaultEngine = '%s je výchozí úložištì na tomto MySQL serveru.';
$strDefaultValueHelp = 'Výchozí hodnotu zadejte jen jednu hodnotu bez uvozovek a escapování znakù, napøíklad: a';
$strDefault = 'Výchozí';
$strDefragment = 'Defragmentovat tabulku';
$strDelayedInserts = 'Používat zpoždìné inserty';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je nejèistší øešení, ale naèítání oprávnìní mùže trvat dlouho.';
$strDeleteAndFlush = 'Odstranit uživatele a znovunaèíst oprávnìní.';
$strDeleted = 'Øádek byl smazán';
$strDeletedRows = 'Smazané øádky:';
$strDelete = 'Smazat';
$strDeleting = 'Odstraòuji %s';
$strDelOld = 'Aktuální stránka se odkazuje na tabulky, které již neexistují. Chcete odstranit tyto odkazy?';
$strDescending = 'Sestupnì';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDirtyPages = 'Zmìnìných stránek';
$strDisabled = 'Vypnuto';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnout kontrolu cizích klíèù';
$strDisplayFeat = 'Zobrazení funkcí';
$strDisplayOrder = 'Seøadit podle:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazit jako schéma v&nbsp;PDF';
$strDoAQuery = 'Provést "dotaz podle pøíkladu" (zástupný znak: "%")';
$strDocu = 'Dokumentace';
$strDoYouReally = 'Opravdu si pøejete vykonat pøíkaz';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte se ZRUŠIT celou databázi!';
$strDrop = 'Odstranit';
$strDropSelectedDatabases = 'Zrušit vybranou databázi';
$strDropUsersDb = 'Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé.';
$strDumpingData = 'Vypisuji data pro tabulku';
$strDumpSaved = 'Výpis byl uložen do souboru %s.';
$strDumpXRows = 'Vypsat %s øádkù od %s.';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEditPDFPages = 'Upravit PDF stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravit oprávnìní';
$strEdit = 'Upravit';
$strEffective = 'Efektivní';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdný výsledek (tj. nulový poèet øádkù).';
$strEmpty = 'Vyprázdnit';
$strEnabled = 'Zapnuto';
$strEncloseInTransaction = 'Uzavøít pøíkazy v&nbsp;transakci';
$strEndCut = 'KONEC VÝPISU';
$strEnd = 'Konec';
$strEndRaw = 'KONEC VÝPISU';
$strEngineAvailable = 'Úložištì %s není dostupné na tomto MySQL serveru.';
$strEngineDisabled = 'Úložištì %s je vypnuté na tomto MySQL serveru.';
$strEngines = 'Úložištì';
$strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úložištì %s.';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = 'Poznámka: názvy oprávnìní v&nbsp;MySQL jsou uvádìny anglicky';
$strError = 'Chyba';
$strEscapeWildcards = 'Zástupné znaky _ a % by mìly být escapovány pomocí \, pokud je chcete použít jako znak';
$strEstonian = 'Estonština';
$strExcelEdition = 'Verze Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavení exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spustit oblíbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvìtlit (EXPLAIN) SQL';
$strExport = 'Export';
$strExtendedInserts = 'Rozšíøené inserty';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepovedených pokusù';
$strFieldHasBeenDropped = 'Sloupec %s byl odstranìn';
$strFieldsEmpty = ' Nebyl zadán poèet sloupcù! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Názvy sloupcù uzavøené do';
$strFieldsEscapedBy = 'Názvy sloupcù escapovány';
$strField = 'Sloupec';
$strFields = 'Sloupce';
$strFieldsTerminatedBy = 'Sloupce oddìlené';
$strFileAlreadyExists = 'Soubor %s již na serveru existuje, zmìòte jméno souboru, nebo zvolte pøepsání souboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Soubor nelze pøeèíst';
$strFileNameTemplateHelp = 'Použijte __DB__ pro jméno databáze, __TABLE__ pro jméno tabulky a jakékoliv parametry pro %sfunkci strftime%s pro vložení data. Pøípona souboru bude automaticky pøidána podle typu. Jakýkoliv jiný text bude zachován.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamatovat si hodnotu';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pro jméno souboru';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnìní pøímo z&nbsp;tabulek MySQL. Obsah tìchto tabulek se mùže lišit od oprávnìní, která server právì používá, pokud byly tyto tabulky upravovány. V&nbsp;tomto pøípadì je vhodné provést %sznovunaètení oprávnìní%s pøed pokraèováním.';
$strFlushTable = 'Vyprázdnit vyrovnávací pamì pro tabulku ("FLUSH")';
$strFormat = 'Formát';
$strFormEmpty = 'Chybìjící hodnota ve formuláøi!';
$strFreePages = 'Volných stránek';
$strFullText = 'Celé texty';
$strFunction = 'Funkce';

$strGenBy = 'Vygeneroval';
$strGeneralRelationFeat = 'Obecné funkce relací';
$strGenTime = 'Vygenerováno';
$strGeorgian = 'Gruzínština';
$strGerman = 'Nìmecky';
$strGlobal = 'globální';
$strGlobalPrivileges = 'Globální oprávnìní';
$strGlobalValue = 'Globální hodnota';
$strGo = 'Proveï';
$strGrantOption = 'Pøidìlování';
$strGreek = 'Øeètina';
$strGzip = '"zagzipováno"';

$strHasBeenAltered = 'byla zmìnìna.';
$strHasBeenCreated = 'byla vytvoøena.';
$strHaveToShow = 'Musíte zvolit alespoò jeden sloupec, který chcete zobrazit.';
$strHebrew = 'Hebrejština';
$strHexForBinary = 'Binární pole vypisovat šestnáctkovì';
$strHome = 'Hlavní strana';
$strHomepageOfficial = 'Oficiální stránka phpMyAdmina';
$strHostEmpty = 'Jméno poèítaèe je prázdné!';
$strHost = 'Poèítaè';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Maïarština';

$strIcelandic = 'Islandština';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltext';
$strIfYouWish = 'Pokud si pøejete natáhnout jen vybrané sloupce z&nbsp;tabulky, napište je jako seznam sloupcù oddìlených èárkou.';
$strIgnore = 'Ignorovat';
$strIgnoreInserts = 'Použít IGNORE';
$strIgnoringFile = 'Ignoruji soubor %s';
$strImportDocSQL = 'Importovat soubory docSQL';
$strImportFiles = 'Importovat soubory';
$strImportFinished = 'Import ukonèen';
$strIndexes = 'Indexy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s byl odstranìn';
$strIndex = 'Index';
$strIndexName = 'Jméno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Pro sloupec `%s` je vytvoøeno více indexù';
$strIndexWarningPrimary = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsažen v&nbsp;PRIMARY a INDEX klíèi';
$strIndexWarningTable = 'Problémy s&nbsp;indexy v&nbsp;tabulce `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsažen v&nbsp;PRIMARY a UNIQUE klíèi';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Velikost o&nbsp;kterou je zvìtšen soubor s&nbsp;daty, pokud je zaplnìný.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Krok automatického zvìtšování';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Velikost vyrovnávací pamìti, kterou InnoDB používá pro cache dat a indexù tabulek.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Velikost vyrovnávací pamìti';
$strInnoDBDataFilePath = 'Soubor s&nbsp;daty';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Spoleèná èást cesty pro všechny soubory obsahující data InnoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresáø pro data';
$strInnoDBPages = 'stránek';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Máte standardní nastavení hesla uživatele root v&nbsp;MySQL. Doporuèujeme zmìnit toto nastavení a tím podstatnì zvýšit bezpeènost Vašeho serveru.';
$strInsertAsNewRow = 'Vložit jako nový øádek';
$strInsertBookmarkTitle = 'Prosím zadejte název oblíbené položky';
$strInsertedRowId = 'Id vloženého øádku:';
$strInsertedRows = 'Vloženo øádkù:';
$strInsertNewRow = 'Vložit nový øádek';
$strInsertTextfiles = 'Vložit textové soubory do tabulky';
$strInsert = 'Vložit';
$strInstructions = 'Instrukce';
$strInternalNotNecessary = '* Interní relace není potøebná, pokud již relace existuje v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interní relace';
$strInUse = 'právì se používá';

$strJapanese = 'Japonština';
$strJumpToDB = 'Na databázi &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = 'Odstranìní uživatelé stále budou mít pøístup na server, dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strJustDelete = 'Jen odstranit uživatele z tabulek s oprávnìními.';

$strKeepPass = 'Nemìnit heslo';
$strKeyname = 'Klíèový název';
$strKill = 'Ukonèit';
$strKorean = 'Korejština';

$strLandscape = 'Na šíøku';
$strLatchedPages = 'Zamèených stránek';
$strLatexCaption = 'Titulek tabulky';
$strLatexContent = 'Obsah tabulky __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Titulek pokraèování tabulky';
$strLatexContinued = '(pokraèování)';
$strLatexIncludeCaption = 'Použít titulek tabulky';
$strLatexLabel = 'Návìstí';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavení exportu do LaTeXu';
$strLatexStructure = 'Struktura tabulky __TABLE__';
$strLatvian = 'Lotyština';
$strLengthSet = 'Délka/Množina*';
$strLimitNumRows = 'záznamù na stránku';
$strLineFeed = 'Ukonèení øádkù: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Øádky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Odkaz nenalezen';
$strLinksTo = 'Odkazuje na';
$strLithuanian = 'Litevština';
$strLoadExplanation = 'Automaticky jsou zvoleny nejvhodnìjší parametry, pokud toto nastavení selže, mùžete zkusit druhou možnost.';
$strLoadMethod = 'Parametry pro pøíkaz LOAD';
$strLocalhost = 'Lokální';
$strLocationTextfile = 'textový soubor';
$strLoginInformation = 'Pøihlašování';
$strLogin = 'Pøihlášení';
$strLogout = 'Odhlásit se';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Jméno:';
$strLongOperation = 'Tato operace mùže trvat velmi dlouho. Chcete je pøesto provést?';

$strMaximumSize = 'Maximální velikost: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Rozšíøení mbstring pro PHP nebylo nalezeno a zdá se, že požíváte vícebajtovou znakovou sadu. Bez rozšíøení mbstring neumí phpMyAdmin správnì rozdìlovat øetìzce a proto to mùže mít neèekané následky.';
$strMbOverloadWarning = 'V&nbsp;nastavení PHP máte zapnuto mbstring.func_overload. Toto nastavení není kompatibilní s&nbsp;phpMyAdminem a mùže zpùsobit poškození dat!';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformace';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_nodescription = 'Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %s dìlá.';
$strMIME_transformation_note = 'Pro seznam dostupných parametrù transformací a jejich MIME typù kliknìte na %spopisy transformací%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Zadejte parametry transformací v&nbsp;následujícím tvaru: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potøebujete použít zpìtné lomítko ("\") nebo jednoduché uvozovky ("\'") mezi tìmito hodnotami, vložte pøed nì zpìtné lomítko (napøíklad \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Parametry transformace';
$strMIME_transformation = 'Transformace pøi prohlížení';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRO TABULKU';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemají vlastní transformaèní funkci';
$strModifications = 'Zmìny byly uloženy';
$strModifyIndexTopic = 'Upravit index';
$strModify = 'Úpravy';
$strMoreStatusVars = 'Další informace o&nbsp;stavu';
$strMoveTableOK = 'Tabulka %s byla pøesunuta do %s.';
$strMoveTable = 'Pøesunout tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strMoveTableSameNames = 'Nelze pøesunout tabulku na sebe samu!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMustSelectFile = 'Zvolte soubor, který chcete vložit.';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Výchozí velikost ukazatele v&nbsp;bajtech, která bude použita pro vytváøení MyISAM tabulek, pokud není uvedeno MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Velikost ukazatele na data';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Pokud by byl soubor pro vytváøení MyISAM indexu byl vìtší než zde uvedená hodnota, použije se pomalejší metoda cache klíèù.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pøi vytváøení indexu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximální velikost doèasných souborù, které smí MySQL použít pøi obnovì indexu (pøi REPAIR TABLE, ALTER TABLE nebo LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pro øazení';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatický režim obnovy';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režim automatické obnovy poškozených MyISAM tabulek. Nastavuje se parametrem --myisam-recover pøi spouštìní serveru.';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Pokud je tato hodnota vìtší než 1, indexy v&nbsp;MyISAM tabulkách jsou vytváøeny paralelenì (každý index vlastním threadem) pøi obnovì nebo øazení.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Threadù pro opravování';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Pamì, která je alokována pøi øazení MyISAM indexù bìhem jejich vytváøení nebo opravování.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Velikost pamìti pro øazení';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v&nbsp;MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Znaková sada pøipojení k&nbsp;MySQL';
$strMySQLReloaded = 'MySQL znovu naèteno.';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlásí: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% bìžící na serveru %pma_s2%, uživatel pøihlášen jako %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazit procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Ukázat informace o&nbsp;bìhu MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Ukázat systémové promìnné MySQL';

$strName = 'Název';
$strNeedPrimaryKey = 'Pro tuto tabulku byste mìli definovat primární klíè.';
$strNext = 'Další';
$strNoActivity = 'Byli jste pøíliš dlouho neaktivní (déle než %s sekund), prosím pøihlaste se znovu';
$strNoDatabasesSelected = 'Nebyla vybrána žádná databáze.';
$strNoDatabases = 'Žádné databáze';
$strNoDescription = 'žádný popisek';
$strNoDetailsForEngine = 'Nejsou dostupné podrobnìjší informace o tomto úložišti.';
$strNoDropDatabases = 'Pøíkaz "DROP DATABASE" je vypnutý.';
$strNoExplain = 'Bez vysvìtlení (EXPLAIN) SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin se lépe používá v&nbsp;prohlížeèi podporujícím rámy ("FRAME").';
$strNoIndexPartsDefined = 'Žádná èást indexu nebyla definována!';
$strNoIndex = 'Žádný index nebyl definován!';
$strNoModification = 'Žádná zmìna';
$strNo = 'Ne';
$strNone = 'Žádná';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá žádná nastavení';
$strNoPassword = 'Žádné heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávnìní uložit výpis do souboru %s.';
$strNoPhp = 'Bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = 'Bez oprávnìní';
$strNoQuery = 'Žádný SQL dotaz!';
$strNoRights = 'Nemáte dostateèná práva na provedení této akce!';
$strNoRowsSelected = 'Nebyl vybrán žádný øádek';
$strNoSpace = 'Nedostatek místa pro uložení souboru %s.';
$strNoTablesFound = 'V&nbsp;databázi nebyla nalezena žádná tabulka.';
$strNoThemeSupport = 'Není podporována zmìna tématu, zkontrolujte nastavení a témata v adresáøi %s.';
$strNotNumber = 'Nebylo zadáno èíslo!';
$strNotOK = 'není v poøádku';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabulka nenalezena nebo není nastavena v&nbsp;%s';
$strNotValidNumber = ' není platné èíslo øádku!';
$strNoUsersFound = 'Žádný uživatel nenalezen.';
$strNoValidateSQL = 'Bez kontroly SQL';
$strNull = 'Nulový';
$strNumSearchResultsInTable = '%s odpovídající(ch) záznam(ù) v&nbsp;tabulce <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkem:</b> <i>%s</i> odpovídající(ch) záznam(ù)';
$strNumTables = 'Tabulek';

$strOftenQuotation = 'Èasto uvozující znaky. Volitelnì znamená, že pouze položky u kterých je to nutné (obvykle typu CHAR a VARCHAR) jsou uzavøeny do uzavíracích znakù.';
$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Úpravy';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizovat tabulku';
$strOptionalControls = 'Volitelné. Urèuje, jak zapisovat nebo èíst speciální znaky.';
$strOptionally = 'Volitelnì';
$strOr = 'nebo';
$strOverhead = 'Navíc';
$strOverwriteExisting = 'Pøepsat existující soubor(y)';

$strPageNumber = 'Strana èíslo:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stránek urèených k uvolnìní';
$strPaperSize = 'Velikost stránky';
$strPartialText = 'Zkrácené texty';
$strPasswordChanged = 'Heslo pro %s bylo úspìšnì zmìnìno.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdné!';
$strPasswordHashing = 'Hašovací funkce pro heslo';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordNotSame = 'Hesla nejsou stejná!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databáze "%s" - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabulka "%s" neexistuje!';
$strPdfNoTables = 'žádné tabulky';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minutu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPersian = 'Perština';
$strPhoneBook = 'adresáø';
$strPHP40203 = 'Používáte PHP 4.2.3, které má závažnou chybu pøi práci s&nbsp;vícebajtovými znaky (mbstring), jedná se o&nbsp;chybu PHP èíslo 19404. Nedoporuèujeme používat tuto verzi PHP s&nbsp;phpMyAdminem.';
$strPHPVersion = 'Verze PHP';
$strPhp = 'Zobrazit PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentace phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Parametr <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MUSÍ být nastaven v&nbsp;konfiguraèním souboru!';
$strPolish = 'Polština';
$strPortrait = 'Na výšku';
$strPos1 = 'Zaèátek';
$strPrevious = 'Pøedchozí';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primární klíè byl odstranìn';
$strPrimaryKeyName = 'Jméno primárního klíèe musí být "PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> být jméno <b>pouze</b> primárního klíèe!)';
$strPrimary = 'Primární';
$strPrintViewFull = 'Náhled k vytištìní (s&nbsp;kompletními texty)';
$strPrintView = 'Náhled k vytištìní';
$strPrint = 'Vytisknout';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Všechna oprávnìní kromì GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Umožòuje mìnit strukturu existujících tabulek.';
$strPrivDescCreateDb = 'Umožòuje vytváøet nové databáze a tabulky.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Umožòuje vytváøet nové tabulky.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Umožòuje vytváøet doèasné tabulky.';
$strPrivDescDelete = 'Umožòuje mazat data.';
$strPrivDescDropDb = 'Umožòuje odstranit databáze a tabulky.';
$strPrivDescDropTbl = 'Umožòuje odstranit tabulky.';
$strPrivDescExecute = 'Umožòuje spouštìt uložené procedury. V&nbsp;této verzi MySQL se nepoužívá.';
$strPrivDescFile = 'Umožòuje importovat a exportovat data z/do souborù na serveru.';
$strPrivDescGrant = 'Umožòuje pøidávat uživatele a oprávnìní bez znovunaèítání tabulek s&nbsp;oprávnìními.';
$strPrivDescIndex = 'Umožòuje vytváøet a rušit indexy.';
$strPrivDescInsert = 'Umožòuje vkládat a pøepisovat data.';
$strPrivDescLockTables = 'Umožòuje zamknout tabulku pro aktuální thread.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omezí poèet nových pøipojení, která mùže uživatel vytvoøit za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omezí, kolik dotazù mùže uživatel odeslat serveru za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omezí, kolik dotazù mìnících nìjakou tabulku nebo databázi mùže uživatel spustit za hodinu.';
$strPrivDescProcess3 = 'Umožòuje ukonèit procesy jiným uživatelùm.';
$strPrivDescProcess4 = 'Umožòuje vidìt celé dotazy v&nbsp;seznamu procesù.';
$strPrivDescReferences = 'Nemá žádný vliv v&nbsp;této verzi MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Umožòuje znovunaètení nastavení a vyprázdnìní vyrovnávacích pamìtí MySQL serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Umožní uživateli zjistit, kde je hlavní / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potøebné pro replikaci pomocných serverù.';
$strPrivDescSelect = 'Umožòuje vybírat data.';
$strPrivDescShowDb = 'Umožòuje pøístup k&nbsp;úplnému seznamu databází.';
$strPrivDescShutdown = 'Umožòuje vypnout server.';
$strPrivDescSuper = 'Umožòuje pøipojení, i když je dosažen maximální poèet pøipojení. Potøebné pro vìtšinu operací pro správu serveru jako nastavování globálních promìnných a zabíjení threadù jiných uživatelù.';
$strPrivDescUpdate = 'Umožòuje mìnit data.';
$strPrivDescUsage = 'Žádná oprávnìní.';
$strPrivileges = 'Oprávnìní';
$strPrivilegesReloaded = 'Oprávnìní byla znovunaètena úspìšnì.';
$strProcesslist = 'Seznam procesù';
$strPutColNames = 'Pøidat jména sloupcù na první øádek';

$strQBEDel = 'smazat';
$strQBE = 'Dotaz';
$strQBEIns = 'pøidat';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = 'SQL dotaz na databázi <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL historie';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika dotazù</b>: Od spuštìní bylo serveru posláno %s dotazù.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sekund';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Nepøepisovat tento dotaz z&nbsp;hlavního okna';

$strReadRequests = 'Požadavkù na zápis';
$strReceived = 'Pøijato';
$strRecords = 'Záznamù';
$strReferentialIntegrity = 'Zkontrolovat integritu odkazù:';
$strRefresh = 'Obnovit';
$strRelationalSchema = 'Relaèní schéma';
$strRelationNotWorking = 'Nìkteré z&nbsp;rozšíøených funkcí phpMyAdmina nelze používat. %sZde%s zjistíte proè.';
$strRelationsForTable = 'RELACE PRO TABULKU';
$strRelations = 'Relace';
$strRelationView = 'Zobrazit relace';
$strReloadFailed = 'Znovunaètení MySQL selhalo.';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítám oprávnìní';
$strReloadMySQL = 'Znovunaètení MySQL';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstranit vybrané uživatele';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáze %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabulka %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTable = 'Pøejmenovat tabulku na';
$strRepairTable = 'Opravit tabulku';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradit NULL hodnoty';
$strReplace = 'Pøepsat';
$strReplaceTable = 'Pøepsat data tabulky souborem';
$strReset = 'Pùvodní';
$strResourceLimits = 'Omezení zdrojù';
$strReType = 'Heslo znovu';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Uživatelé budou mít oprávnìní "USAGE" (používání), dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strRevokeAndDelete = 'Odebrat uživatelùm veškerá oprávnìní a poté je odstranit z tabulek.';
$strRevokeMessage = 'Byla zrušena práva pro %s';
$strRevoke = 'Zrušit';
$strRomanian = 'Rumunština';
$strRowLength = 'Délka øádku';
$strRowsFrom = 'øádkù zaèínající od';
$strRowSize = ' Velikost øádku ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovném (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodorovném';
$strRowsModeOptions = 've %s režimu a opakovat hlavièky po %s øádcích.';
$strRowsModeVertical = 'svislém';
$strRows = 'Øádkù';
$strRowsStatistic = 'Statistika øádkù';
$strRunning = 'na %s';
$strRunQuery = 'Provést dotaz';
$strRunSQLQuery = 'Spustit SQL dotaz(y) na databázi %s';
$strRussian = 'Ruština';

$strSaveOnServer = 'Uložit na serveru v adresáøi %s';
$strSave = 'Ulož';
$strScaleFactorSmall = 'Mìøítko je pøíliš malé, aby se schéma vešlo na jednu stránku';
$strSearchFormTitle = 'Vyhledávání v&nbsp;databázi';
$strSearchInTables = 'V&nbsp;tabulkách:';
$strSearchNeedle = 'Slova nebo hodnoty, které chcete vyhledat (zástupný znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'alespoò jedno ze slov';
$strSearchOption2 = 'všechna slova';
$strSearchOption3 = 'pøesnou frázi';
$strSearchOption4 = 'jako regulární výraz';
$strSearchResultsFor = 'Výsledky vyhledávání pro "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Najít:';
$strSearch = 'Vyhledávání';
$strSecretRequired = 'Nastavte klíè pro šifrování cookies (blowfish_secret) v&nbsp;konfiguraèním souboru (config.inc.php).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte databázi';
$strSelectAll = 'Vybrat vše';
$strSelectBinaryLog = 'Zvolte binární log pro zobrazení';
$strSelectFields = 'Zvolte sloupec (alespoò jeden):';
$strSelectNumRows = 'v&nbsp;dotazu';
$strSelectTables = 'Vybrat tabulky';
$strSend = 'Do souboru';
$strSent = 'Odesláno';
$strServerChoice = 'Výbìr serveru';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovídá';
$strServer = 'Server';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento MySQL server bìží %s. Èas spuštìní: %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Promìnné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Provoz serveru</b>: Informace o&nbsp;síovém provozu MySQL serveru od jeho spuštìní.';
$strServerVars = 'Promìnné a nastavení serveru';
$strServerVersion = 'Verze MySQL';
$strSessionValue = 'Hodnota sezení';
$strSetEnumVal = 'Pokud je sloupec typu "enum" nebo "set", zadávejte hodnoty v&nbsp;následujícím formátu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potøebujete zadat zpìtné lomítko ("\") nebo jednoduché uvozovky ("\'") mezi tìmito hodnotami, napište pøed nì zpìtné lomítko (pøíklad: \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Zobrazit vše';
$strShowColor = 'Barevné šipky';
$strShowDatadictAs = 'Formát datového slovníku';
$strShowFullQueries = 'Zobrazit celé dotazy';
$strShowGrid = 'Zobrazit møížku';
$strShowingRecords = 'Zobrazeny záznamy';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazit informace o&nbsp;PHP';
$strShowTableDimension = 'Rozmìry tabulek';
$strShowTables = 'Zobrazit tabulky';
$strShowThisQuery = 'Zobrazit zde tento dotaz znovu';
$strShow = 'Zobrazit';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodušená èínština';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Velikost';
$strSlovak = 'Slovenština';
$strSlovenian = 'Slovinština';
$strSortByKey = 'Setøídit podle klíèe';
$strSort = 'Øadit';
$strSpaceUsage = 'Využití místa';
$strSpanish = 'Španìlština';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slova jsou oddìlena mezerou (" ").';
$strSQLExportCompatibility = 'Kompatibilita SQL exportu';
$strSQLExportType = 'Typ vytvoøených dotazù';
$strSQLOptions = 'Nastavení SQL exportu';
$strSQLParserBugMessage = 'Je možné, že jste našli chybu v&nbsp;SQL parseru. Prosím prozkoumejte podrobnì SQL dotaz, pøedevším jestli jsou správnì uvozovky a jestli nejsou proházené. Další možnost selhání je pokud nahráváte soubor s&nbsp;binárními daty nezapsanými v&nbsp;uvozovkách. Mùžete také vyzkoušet pøíkazovou øádku MySQL. Níže uvedený výstup z&nbsp;MySQL serveru (pokud je nìjaký) Vám také mùže pomoci pøi zkoumání problému. Pokud stále máte problémy nebo pokud SQL parser ohlásí chybu u dotazu, který na pøíkazové øádce funguje, prosím pokuste se zredukovat dotaz na co nejmenší, ve kterém se problém ještì vyskytne, a ohlaste chybu na stránkách phpMyAdmina spolu se sekcí VÝPIS uvedenou níže:';
$strSQLParserUserError = 'Pravdìpodobnì máte v&nbsp;SQL dotazu chybu. Níže uvedený výstup MySQL serveru (pokud je nìjaký) Vám také mùže pomoci pøi zkoumání problému';
$strSQLQuery = 'SQL-dotaz';
$strSQLResult = 'Výsledek SQL dotazu';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Chybný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzavøené uvozovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámé interpunkèní znaménko';
$strStatCheckTime = 'Poslední kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvoøení';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatUpdateTime = 'Poslední zmìna';
$strStatus = 'Stav';
$strStorageEngines = 'Úložištì';
$strStorageEngine = 'Úložištì';
$strStrucCSV = 'CSV';
$strStrucData = 'Strukturu a data';
$strStrucDrop = 'Pøidat DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pro MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Nativní formát MS Excelu';
$strStrucOnly = 'Pouze strukturu';
$strStructPropose = 'Navrhnout strukturu tabulky';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Odešli';
$strSuccess = 'VᚠSQL-dotaz byl úspìšnì vykonán';
$strSum = 'Celkem';
$strSwedish = 'Švédština';
$strSwitchToDatabase = 'Pøepnout na zkopírovanou databázi';
$strSwitchToTable = 'Pøepnout na zkopírovanou tabulku';

$strTableComments = 'Komentáø k tabulce';
$strTableEmpty = 'Jméno tabulky je prázdné!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabulka %s byla odstranìna';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabulka %s byla vyprázdnìna';
$strTableHasBeenFlushed = 'Vyrovnávací pamì pro tabulku %s byla vyprázdnìna';
$strTableMaintenance = ' Údržba tabulky ';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametry tabulky';
$strTables = '%s tabulek';
$strTableStructure = 'Struktura tabulky';
$strTable = 'Tabulka';
$strTableType = 'Typ tabulky';
$strTakeIt = 'zvolit';
$strTblPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé tabulky';
$strTextAreaLength = 'Tento sloupec možná nepùjde <br />(kvùli délce) upravit ';
$strThai = 'Thajština';
$strTheContent = 'Obsah souboru byl vložen';
$strTheContents = 'Obsah souboru pøepíše obsah zvolené tabulky v&nbsp;tìch øádcích, kde je stejný primární nebo unikátní klíè.';
$strTheme = 'Vzhled';
$strTheTerminator = 'Sloupce jsou oddìleny tímto znakem.';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThisNotDirectory = 'Nebyl zadán adresáø';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bylo úspìšnì zabito.';
$strTime = 'Èas';
$strToggleScratchboard = 'Zobrazit grafický návrh';
$strTotal = 'celkem';
$strTotalUC = 'Celkem';
$strTraditionalChinese = 'Tradièní èínština';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièní španìlština';
$strTraffic = 'Provoz';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stáhnutí dat. První parametr je jméno souboru, druhý jméno sloupce v tabulce obsahující jméno souboru. Pokud zadáte druhý parametr, první musí být prázdný.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhled obrázku s&nbsp;odkazem na obrázek; parametry šíøka a výška v&nbsp;bodech (pomìr stran obrázku zùstane zachován)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázek (napøíklad stáhnutí pole blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Viz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí datum nebo èas (TIME, TIMESTAMP a DATETIME) podle místního nastavení. První parametr je posun (v&nbsp;hodinách), který bude pøidán k&nbsp;èasu (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací øetìzec pro funkci strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'JEN PRO LINUX: Spustí externí program, na jeho standardní vstup pošle obsah pole a zobrazí výstup programu. Výchozí je program Tidy, který pìknì zformátuje HTML. Z&nbsp;bezpeènostních dùvodù musíte jména povolených programù zapsat do souboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php. První parametr je èíslo programu, který má být spuštìn a druhý parametr udává parametry tohoto programu. Tøetí parametr urèuje, zda mají být ve výstupu nahrazeny HTML entity (napø. pro zobrazení zdrojového kódu HTML) (výchozí je 1, tedy pøevádìt na entity), ètvrtý (pøi nastavení na 1) zajistí pøidání parametru NOWRAP k&nbsp;vypisovanému textu, èímž se zachová formátování (výchozí je 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pùvodní formátování sloupce, tak jak je uložen v&nbsp;databázi.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázek a odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz na obrázek. První parametr je prefix URL (napøíklad "http://mojedomena.cz/"), druhý a tøetí urèuje šíøku a výšku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz. První parametr je prefix URL (napøíklad "http://mojedomena.cz/"), druhý text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí jen èást textu. První parametr je posun od zaèátku (výchozí je 0) a druhý urèuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude zobrazen zbytek textu. Tøetí parametr urèuje, jaký text má být pøidán za zkrácený text (výchozí je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazit zkrácené dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajinština';
$strUncheckAll = 'Odškrtnout vše';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátní';
$strUnknown = 'neznámý';
$strUnselectAll = 'Odznaèit vše';
$strUpdatePrivMessage = 'Byla aktualizována oprávnìní pro %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Pøístup byl zmìnìn.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizovat dotaz';
$strUpdComTab = 'Podívejte se prosím do dokumentace, jak aktualizovat tabulku s&nbsp;informacemi o&nbsp;sloupcích (tabulka column_comments)';
$strUpgrade = 'Mìli byste aktualizovat %s na verzi %s nebo vyšší.';
$strUsage = 'Používá';
$strUseBackquotes = 'Použít zpìtné uvozovky u&nbsp;jmen tabulek a sloupcù';
$strUseHostTable = 'Použít tabulku s&nbsp;poèítaèi';
$strUserAlreadyExists = 'Uživatel %s již existuje!';
$strUserEmpty = 'Jméno uživatele je prázdné!';
$strUserName = 'Jméno uživatele';
$strUserNotFound = 'Zvolený uživatel nebyl nalezen v&nbsp;tabulce oprávnìní.';
$strUserOverview = 'Pøehled uživatelù';
$strUsersDeleted = 'Vybraní uživatelé byli úspìšnì odstranìni.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Uživatelé mající pøístup k&nbsp;&quot;%s&quot;';
$strUser = 'Uživatel';
$strUseTabKey = 'Použijte klávesu TAB pro pohyb mezi hodnotami nebo CTRL+šipky po pohyb všemi smìry.';
$strUseTables = 'Použít tabulky';
$strUseTextField = 'Použít textové pole';
$strUseThisValue = 'Použít tuto hodnotu';

$strValidateSQL = 'Zkontrolovat SQL';
$strValidatorError = 'SQL validátor nemohl být inicializován. Prosím zkontrolujte, jestli máte požadovaná rozšíøení PHP, která jsou uvedena v&nbsp;%sdokumentaci%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Promìnná';
$strVersionInformation = 'Informace o&nbsp;verzi';
$strViewDumpDatabases = 'Export databází';
$strViewDumpDB = 'Export databáze';
$strViewDump = 'Export tabulky';
$strViewHasBeenDropped = 'Pohled %s byl odstranìn';
$strView = 'Pohled';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresáø urèený pro upload souborù nemohl být otevøen';
$strWebServerUploadDirectory = 'soubor z&nbsp;adresáøe pro upload';
$strWelcome = 'Vítejte v&nbsp;%s';
$strWestEuropean = 'Západní Evropa';
$strWildcard = 'maska';
$strWindowNotFound = 'Cílové okno prohlížeèe nemohlo být aktualizováno. Možná jste zavøel rodièovské okno, nebo prohlížeè blokuje operace mezi okny z dùvodu bezpeènostních nastavení.';
$strWithChecked = 'Zaškrtnuté:';
$strWriteRequests = 'Požadavkù na ètení';
$strWritingCommentNotPossible = 'Nelze zapsat komentáø';
$strWritingRelationNotPossible = 'Nelze zapsat relaci';
$strWrongUser = 'Špatné uživatelské jméno nebo heslo. Pøístup odepøen.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Ano';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavení tìchto parametrù na 0 (nulu) odstraní omezení.';
$strZip = '"zazipováno"';

$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)';  //to translate
?>
Return current item: gframe