Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/czech-iso-8859-2.inc.php
<?php
/* $Id: czech-iso-8859-2.inc.php,v 2.90 2005/03/30 19:21:04 lem9 Exp $ */

/**
 * Czech language file by
 *   Michal Èihaø <nijel at users.sourceforge.net>
 */

$charset = 'iso-8859-2';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'tahoma, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$number_thousands_separator = ' ';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('bajtù', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Nedìle', 'Pondìlí', 'Úterý', 'Støeda', 'Ètvrtek', 'Pátek', 'Sobota');
$month = array('ledna', 'února', 'bøezna', 'dubna', 'kvìtna', 'èervna', 'èervence', 'srpna', 'záøí', 'øíjna', 'listopadu', 'prosince');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%a %d. %b %Y, %H:%M';

$timespanfmt = '%s dnù, %s hodin, %s minut a %s sekund';

$strAbortedClients = 'Pøeru¹ené';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'docSQL adresáø';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se pokusil pøipojit k&nbsp;MySQL serveru, a ten odmítl pøipojení. Zkontrolujte jméno serveru, u¾ivatelské jméno a heslo v&nbsp;souboru config.inc.php a ujistìte se, ¾e jsou toto¾né s&nbsp;tìmi, které máte od administrátora MySQL serveru.';
$strAccessDenied = 'Pøístup odepøen';
$strAction = 'Akce';
$strAddAutoIncrement = 'Pøidat hodnotu AUTO_INCREMENT';
$strAddConstraints = 'Pøidat integritní omezení';
$strAddDeleteColumn = 'Pøidat nebo odebrat sloupec';
$strAddDeleteRow = 'Pøidat nebo odebrat øádek';
$strAddDropDatabase = 'Pøidat DROP DATABASE';
$strAddedColumnComment = 'Pøidán komentáø ke sloupci';
$strAddedColumnRelation = 'Pøidána relace pro sloupec';
$strAddFields = 'Pøidat %s polo¾ek';
$strAddHeaderComment = 'Pøidat vlastní komentáø do hlavièky (\\n oddìluje øádky)';
$strAddIfNotExists = 'Pøidat IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = 'Do komentáøù pøidat';
$strAddNewField = 'Pøidat sloupec';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Pøidat oprávnìní pro databázi';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Pøidat oprávnìní pro tabulku';
$strAddSearchConditions = 'Pøidat vyhledávací parametry (èást dotazu po pøíkazu "WHERE"):';
$strAddToIndex = 'Pøidat %s sloupcù do indexu';
$strAddUserMessage = 'U¾ivatel byl pøidán.';
$strAddUser = 'Pøidat nového u¾ivatele';
$strAdministration = 'Správa';
$strAffectedRows = 'Ovlivnìné øádky:';
$strAfterInsertBack = 'Návrat na pøedchozí stránku';
$strAfterInsertNewInsert = 'Vlo¾it dal¹í øádek';
$strAfterInsertNext = 'Upravit následující øádek';
$strAfterInsertSame = 'Návrat na tuto stránku';
$strAfter = 'Po %s';
$strAllTableSameWidth = 'Pou¾ít pro v¹echny tabulky stejnou ¹íøku';
$strAll = 'V¹echno';
$strAlterOrderBy = 'Zmìnit poøadí tabulky podle';
$strAnalyzeTable = 'Analyzovat tabulku';
$strAnd = 'a';
$strAnIndex = 'K&nbsp;tabulce %s byl pøidán index';
$strAnyHost = 'Jakýkoliv poèítaè';
$strAny = 'Jakýkoliv';
$strAnyUser = 'Jakýkoliv u¾ivatel';
$strApproximateCount = 'Mù¾e být nepøesné, viz FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = 'V&nbsp;tabulce %s byl vytvoøen primární klíè';
$strArabic = 'Arab¹tina';
$strArmenian = 'Armén¹tina';
$strAscending = 'Vzestupnì';
$strAtBeginningOfTable = 'Na zaèátku tabulky';
$strAtEndOfTable = 'Na konci tabulky';
$strAttr = 'Vlastnosti';
$strAutodetect = 'Automaticky zjistit';
$strAutomaticLayout = 'automatické rozvr¾ení';

$strBack = 'Zpìt';
$strBaltic = 'Baltické';
$strBeginCut = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBeginRaw = 'ZAÈÁTEK VÝPISU';
$strBinary = ' Binární ';
$strBinaryDoNotEdit = ' Binární - neupravujte ';
$strBinaryLog = 'Binární log';
$strBinLogEventType = 'Typ události';
$strBinLogInfo = 'Informace';
$strBinLogName = 'Jméno logu';
$strBinLogOriginalPosition = 'Pùvodní pozice';
$strBinLogPosition = 'Pozice';
$strBinLogServerId = 'ID serveru';
$strBookmarkAllUsers = 'Umo¾nit v¹em u¾ivatelùm pou¾ívat tuto polo¾ku';
$strBookmarkDeleted = 'Polo¾ka byla smazána z&nbsp;oblíbených.';
$strBookmarkLabel = 'Název';
$strBookmarkOptions = 'Nastavení oblíbeného dotazu';
$strBookmarkQuery = 'Oblíbený SQL dotaz';
$strBookmarkThis = 'Pøidat tento SQL dotaz do oblíbených';
$strBookmarkView = 'Jen zobrazit';
$strBrowseForeignValues = 'Projít hodnoty cizích klíèù';
$strBrowse = 'Projít';
$strBufferPoolActivity = 'Aktivita vyrovnávací pamìti';
$strBufferPoolUsage = 'Vyu¾ití vyrovnávací pamìti';
$strBufferPool = 'Vyrovnávací pamì»';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadkù pøi ètení v %';
$strBufferReadMisses = 'Výpadkù pøi ètení';
$strBufferWriteWaits = 'Èekání na zápis';
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Èekání na zápis v %';
$strBulgarian = 'Bulhar¹tina';
$strBusyPages = 'Zpracovávaných strákek';
$strBzError = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo zkomprimovat výpis, proto¾e roz¹íøení pro kompresi bz2 je v&nbsp;této verzi PHP chybné. Doporuèujeme tuto kompresi vypnout (nastavit <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v&nbsp;nastaveních phpMyAdmina na <code>FALSE</code>). Pokud chcete pou¾ívat kompresi bz2, mìli byste nainstalovat novìj¹í verzi PHP. Více informací o&nbsp;tomto problému je u popisu chyby %s.';
$strBzip = '"zabzipováno"';

$strCalendar = 'Kalendáø';
$strCannotLogin = 'Nepodaøilo se pøihlá¹ení k MySQL serveru';
$strCantLoad = 'nelze nahrát roz¹íøení %s,<br />zkontrolujte prosím nastavení PHP';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Nelze nahrát roz¹íøení iconv ani recode potøebná pro pøevod znakových sad. Upravte nastavení PHP tak, aby umo¾òovalo pou¾ít tyto roz¹íøení nebo vypnìte pøevod znakových sad v&nbsp;phpMyAdminu.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Index nemù¾ete pøejmenovat na "PRIMARY"!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Nelze pou¾ít funkce iconv ani libiconv ani recode_string, pøesto¾e roz¹íøení jsou nahrána. Zkontrolujte nastavení PHP.';
$strCardinality = 'Mohutnost';
$strCarriage = 'Návrat vozíku (CR): \\r';
$strCaseInsensitive = 'nerozli¹ovat velká a malá písmena';
$strCaseSensitive = 'rozli¹ovat velká a malá písmena';
$strCentralEuropean = 'Støední Evropa';
$strChangeCopyModeCopy = '... zachovat pùvodního u¾ivatele.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... smazat u¾ivatele a poté znovu naèíst oprávnìní.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... smazat pùvodního u¾ivatele ze v¹ech tabulek.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odebrat v¹echna oprávnìní pùvodnímu u¾ivateli a poté ho smazat.';
$strChangeCopyMode = 'Vytvoøit nového u¾ivatele se stejnými oprávnìními a ...';
$strChangeCopyUser = 'Zmìnit informace o&nbsp;u¾ivateli / Kopírovat u¾ivatele';
$strChangeDisplay = 'Zvolte které sloupce zobrazit';
$strChangePassword = 'Zmìnit heslo';
$strChange = 'Zmìnit';
$strCharsetOfFile = 'Znaková sada souboru:';
$strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávání';
$strCharsets = 'Znakové sady';
$strCharset = 'Znaková sada';
$strCheckAll = 'Za¹krtnout v¹e';
$strCheckOverhead = 'Za¹krtnout neoptimální';
$strCheckPrivsLong = 'Zkontrolovat oprávnìní pro databázi &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Zkontrolovat oprávnìní';
$strCheckTable = 'Zkontrolovat tabulku';
$strChoosePage = 'Zvolte stránku, kterou chcete zmìnit';
$strColComFeat = 'Zobrazuji komentáøe sloupcù';
$strCollation = 'Porovnávání';
$strColumnNames = 'Názvy sloupcù';
$strColumnPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé sloupce';
$strCommand = 'Pøíkaz';
$strCommentsForTable = 'KOMENTÁØE PRO TABULKU';
$strComments = 'Komentáøe';
$strCompatibleHashing = 'Kompatibilní s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
$strCompleteInserts = 'Úplné inserty';
$strCompression = 'Komprese';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nemohl naèíst konfiguraèní soubor!<br />Tato chyba mù¾e nastat, pokud v&nbsp;nìm PHP najde chybu nebo nemù¾e tento soubor najít.<br />Po kliknutí na následující odkaz se PHP pokusí pøímo interpretovat tento soubor a zobrazí informace o&nbsp;chybì, ke které do¹lo. Pak opravte tuto chybu (nejèastìji se jedná o&nbsp;chybìjící støedník).<br />Pokud získáte prázdnou stránku, v¹echno je v&nbsp;poøádku.';
$strConfigureTableCoord = 'Prosím, nastavte souøadnice pro tabulku %s';
$strConnectionError = 'Nepodaøilo se pøipojit: chybné nastavení.';
$strConnections = 'Pøipojení';
$strConstraintsForDumped = 'Omezení pro exportované tabulky';
$strConstraintsForTable = 'Omezení pro tabulku';
$strCookiesRequired = 'Bìhem tohoto kroku musíte mít povoleny cookies.';
$strCopyDatabaseOK = 'Databáze %s byla zkopírována na %s';
$strCopyTable = 'Kopírovat tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strCopyTableOK = 'Tabulka %s byla zkopírována do %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Nelze kopírovat tabulku na sebe samu!';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdminovi se nepodaøilo ukonèit vlákno %s. Pravdìpodobnì jeho bìh ji¾ skonèil.';
$strCreateIndexTopic = 'Vytvoøit nový index';
$strCreateIndex = 'Vytvoøit index na&nbsp;%s&nbsp;sloupcích';
$strCreateNewDatabase = 'Vytvoøit novou databázi';
$strCreateNewTable = 'Vytvoøit novou tabulku v&nbsp;databázi %s';
$strCreatePage = 'Vytvoøit novou stránku';
$strCreatePdfFeat = 'Vytváøení PDF';
$strCreate = 'Vytvoøit';
$strCreationDates = 'Datum vytvoøení, poslední zmìny a kontroly';
$strCriteria = 'Podmínka';
$strCroatian = 'Chorvat¹tina';
$strCSVOptions = 'Nastavení CSV exportu';
$strCyrillic = 'Cyrilika';
$strCzech = 'Èe¹tina';
$strCzechSlovak = 'Èe¹tina/Sloven¹tina';

$strDanish = 'Dán¹tina';
$strDatabase = 'Databáze';
$strDatabaseEmpty = 'Jméno databáze je prázdné!';
$strDatabaseExportOptions = 'Nastavení exportu databází';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáze %s byla zru¹ena.';
$strDatabaseNoTable = 'Tato databáze neobsahuje ¾ádné tabulky!';
$strDatabases = 'Databáze';
$strDatabasesDropped = '%s databáze byla úspì¹nì zru¹ena.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Skrýt podrobnosti';
$strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazit podrobnosti';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Zobrazení podrobností o&nbsp;databázích mù¾e zpùsobit znaèné zvý¹ení provozu mezi webserverem a MySQL serverem.';
$strDatabasesStats = 'Statistiky databází';
$strData = 'Data';
$strDataDict = 'Datový slovník';
$strDataOnly = ' Jen data';
$strDataPages = 'Stránek obshahujících data';
$strDBComment = 'Komentáø k databázi: ';
$strDBCopy = 'Zkopírovat databázi na';
$strDBGContextID = 'Kontext ID';
$strDBGContext = 'Kontext';
$strDBGHits = 'Zásahù';
$strDBGLine = 'Øádka';
$strDBGMaxTimeMs = 'Min. èas, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Max. èas, ms';
$strDBGModule = 'Modul';
$strDBGTimePerHitMs = 'Èas/Zásah, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Celkový èas, ms';
$strDbPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé databáze';
$strDBRename = 'Pøejmenovat databázi na';
$strDbSpecific = 'závislé na databázi';
$strDefaultEngine = '%s je výchozí úlo¾i¹tì na tomto MySQL serveru.';
$strDefaultValueHelp = 'Výchozí hodnotu zadejte jen jednu hodnotu bez uvozovek a escapování znakù, napøíklad: a';
$strDefault = 'Výchozí';
$strDefragment = 'Defragmentovat tabulku';
$strDelayedInserts = 'Pou¾ívat zpo¾dìné inserty';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je nejèist¹í øe¹ení, ale naèítání oprávnìní mù¾e trvat dlouho.';
$strDeleteAndFlush = 'Odstranit u¾ivatele a znovunaèíst oprávnìní.';
$strDeleted = 'Øádek byl smazán';
$strDeletedRows = 'Smazané øádky:';
$strDelete = 'Smazat';
$strDeleting = 'Odstraòuji %s';
$strDelOld = 'Aktuální stránka se odkazuje na tabulky, které ji¾ neexistují. Chcete odstranit tyto odkazy?';
$strDescending = 'Sestupnì';
$strDescription = 'Popis';
$strDictionary = 'slovník';
$strDirtyPages = 'Zmìnìných stránek';
$strDisabled = 'Vypnuto';
$strDisableForeignChecks = 'Vypnout kontrolu cizích klíèù';
$strDisplayFeat = 'Zobrazení funkcí';
$strDisplayOrder = 'Seøadit podle:';
$strDisplayPDF = 'Zobrazit jako schéma v&nbsp;PDF';
$strDoAQuery = 'Provést "dotaz podle pøíkladu" (zástupný znak: "%")';
$strDocu = 'Dokumentace';
$strDoYouReally = 'Opravdu si pøejete vykonat pøíkaz';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte se ZRU©IT celou databázi!';
$strDrop = 'Odstranit';
$strDropSelectedDatabases = 'Zru¹it vybranou databázi';
$strDropUsersDb = 'Odstranit databáze se stejnými jmény jako u¾ivatelé.';
$strDumpingData = 'Vypisuji data pro tabulku';
$strDumpSaved = 'Výpis byl ulo¾en do souboru %s.';
$strDumpXRows = 'Vypsat %s øádkù od %s.';
$strDynamic = 'dynamický';

$strEditPDFPages = 'Upravit PDF stránky';
$strEditPrivileges = 'Upravit oprávnìní';
$strEdit = 'Upravit';
$strEffective = 'Efektivní';
$strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdný výsledek (tj. nulový poèet øádkù).';
$strEmpty = 'Vyprázdnit';
$strEnabled = 'Zapnuto';
$strEncloseInTransaction = 'Uzavøít pøíkazy v&nbsp;transakci';
$strEndCut = 'KONEC VÝPISU';
$strEnd = 'Konec';
$strEndRaw = 'KONEC VÝPISU';
$strEngineAvailable = 'Úlo¾i¹tì %s není dostupné na tomto MySQL serveru.';
$strEngineDisabled = 'Úlo¾i¹tì %s je vypnuté na tomto MySQL serveru.';
$strEngines = 'Úlo¾i¹tì';
$strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úlo¾i¹tì %s.';
$strEnglish = 'Anglicky';
$strEnglishPrivileges = 'Poznámka: názvy oprávnìní v&nbsp;MySQL jsou uvádìny anglicky';
$strError = 'Chyba';
$strEscapeWildcards = 'Zástupné znaky _ a % by mìly být escapovány pomocí \, pokud je chcete pou¾ít jako znak';
$strEstonian = 'Eston¹tina';
$strExcelEdition = 'Verze Excelu';
$strExcelOptions = 'Nastavení exportu do Excelu';
$strExecuteBookmarked = 'Spustit oblíbený dotaz';
$strExplain = 'Vysvìtlit (EXPLAIN) SQL';
$strExport = 'Export';
$strExtendedInserts = 'Roz¹íøené inserty';
$strExtra = 'Extra';

$strFailedAttempts = 'Nepovedených pokusù';
$strFieldHasBeenDropped = 'Sloupec %s byl odstranìn';
$strFieldsEmpty = ' Nebyl zadán poèet sloupcù! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Názvy sloupcù uzavøené do';
$strFieldsEscapedBy = 'Názvy sloupcù escapovány';
$strField = 'Sloupec';
$strFields = 'Sloupce';
$strFieldsTerminatedBy = 'Sloupce oddìlené';
$strFileAlreadyExists = 'Soubor %s ji¾ na serveru existuje, zmìòte jméno souboru, nebo zvolte pøepsání souboru.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Soubor nelze pøeèíst';
$strFileNameTemplateHelp = 'Pou¾ijte __DB__ pro jméno databáze, __TABLE__ pro jméno tabulky a jakékoliv parametry pro %sfunkci strftime%s pro vlo¾ení data. Pøípona souboru bude automaticky pøidána podle typu. Jakýkoliv jiný text bude zachován.';
$strFileNameTemplateRemember = 'zapamatovat si hodnotu';
$strFileNameTemplate = 'Vzor pro jméno souboru';
$strFixed = 'pevný';
$strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnìní pøímo z&nbsp;tabulek MySQL. Obsah tìchto tabulek se mù¾e li¹it od oprávnìní, která server právì pou¾ívá, pokud byly tyto tabulky upravovány. V&nbsp;tomto pøípadì je vhodné provést %sznovunaètení oprávnìní%s pøed pokraèováním.';
$strFlushTable = 'Vyprázdnit vyrovnávací pamì» pro tabulku ("FLUSH")';
$strFormat = 'Formát';
$strFormEmpty = 'Chybìjící hodnota ve formuláøi!';
$strFreePages = 'Volných stránek';
$strFullText = 'Celé texty';
$strFunction = 'Funkce';

$strGenBy = 'Vygeneroval';
$strGeneralRelationFeat = 'Obecné funkce relací';
$strGenTime = 'Vygenerováno';
$strGeorgian = 'Gruzín¹tina';
$strGerman = 'Nìmecky';
$strGlobal = 'globální';
$strGlobalPrivileges = 'Globální oprávnìní';
$strGlobalValue = 'Globální hodnota';
$strGo = 'Proveï';
$strGrantOption = 'Pøidìlování';
$strGreek = 'Øeètina';
$strGzip = '"zagzipováno"';

$strHasBeenAltered = 'byla zmìnìna.';
$strHasBeenCreated = 'byla vytvoøena.';
$strHaveToShow = 'Musíte zvolit alespoò jeden sloupec, který chcete zobrazit.';
$strHebrew = 'Hebrej¹tina';
$strHexForBinary = 'Binární pole vypisovat ¹estnáctkovì';
$strHome = 'Hlavní strana';
$strHomepageOfficial = 'Oficiální stránka phpMyAdmina';
$strHostEmpty = 'Jméno poèítaèe je prázdné!';
$strHost = 'Poèítaè';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Excel 2000';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Word 2000';
$strHungarian = 'Maïar¹tina';

$strIcelandic = 'Island¹tina';
$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'Fulltext';
$strIfYouWish = 'Pokud si pøejete natáhnout jen vybrané sloupce z&nbsp;tabulky, napi¹te je jako seznam sloupcù oddìlených èárkou.';
$strIgnore = 'Ignorovat';
$strIgnoreInserts = 'Pou¾ít IGNORE';
$strIgnoringFile = 'Ignoruji soubor %s';
$strImportDocSQL = 'Importovat soubory docSQL';
$strImportFiles = 'Importovat soubory';
$strImportFinished = 'Import ukonèen';
$strIndexes = 'Indexy';
$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s byl odstranìn';
$strIndex = 'Index';
$strIndexName = 'Jméno indexu&nbsp;:';
$strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = 'Pro sloupec `%s` je vytvoøeno více indexù';
$strIndexWarningPrimary = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsa¾en v&nbsp;PRIMARY a INDEX klíèi';
$strIndexWarningTable = 'Problémy s&nbsp;indexy v&nbsp;tabulce `%s`';
$strIndexWarningUnique = 'Sloupec `%s` by nemìl být zároveò obsa¾en v&nbsp;PRIMARY a UNIQUE klíèi';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Velikost o&nbsp;kterou je zvìt¹en soubor s&nbsp;daty, pokud je zaplnìný.';
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Krok automatického zvìt¹ování';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Velikost vyrovnávací pamìti, kterou InnoDB pou¾ívá pro cache dat a indexù tabulek.';
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Velikost vyrovnávací pamìti';
$strInnoDBDataFilePath = 'Soubor s&nbsp;daty';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Spoleèná èást cesty pro v¹echny soubory obsahující data InnoDB.';
$strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresáø pro data';
$strInnoDBPages = 'stránek';
$strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Máte standardní nastavení hesla u¾ivatele root v&nbsp;MySQL. Doporuèujeme zmìnit toto nastavení a tím podstatnì zvý¹it bezpeènost Va¹eho serveru.';
$strInsertAsNewRow = 'Vlo¾it jako nový øádek';
$strInsertBookmarkTitle = 'Prosím zadejte název oblíbené polo¾ky';
$strInsertedRowId = 'Id vlo¾eného øádku:';
$strInsertedRows = 'Vlo¾eno øádkù:';
$strInsertNewRow = 'Vlo¾it nový øádek';
$strInsertTextfiles = 'Vlo¾it textové soubory do tabulky';
$strInsert = 'Vlo¾it';
$strInstructions = 'Instrukce';
$strInternalNotNecessary = '* Interní relace není potøebná, pokud ji¾ relace existuje v InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Interní relace';
$strInUse = 'právì se pou¾ívá';

$strJapanese = 'Japon¹tina';
$strJumpToDB = 'Na databázi &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = 'Odstranìní u¾ivatelé stále budou mít pøístup na server, dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strJustDelete = 'Jen odstranit u¾ivatele z tabulek s oprávnìními.';

$strKeepPass = 'Nemìnit heslo';
$strKeyname = 'Klíèový název';
$strKill = 'Ukonèit';
$strKorean = 'Korej¹tina';

$strLandscape = 'Na ¹íøku';
$strLatchedPages = 'Zamèených stránek';
$strLatexCaption = 'Titulek tabulky';
$strLatexContent = 'Obsah tabulky __TABLE__';
$strLatexContinuedCaption = 'Titulek pokraèování tabulky';
$strLatexContinued = '(pokraèování)';
$strLatexIncludeCaption = 'Pou¾ít titulek tabulky';
$strLatexLabel = 'Návìstí';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'Nastavení exportu do LaTeXu';
$strLatexStructure = 'Struktura tabulky __TABLE__';
$strLatvian = 'Loty¹tina';
$strLengthSet = 'Délka/Mno¾ina*';
$strLimitNumRows = 'záznamù na stránku';
$strLineFeed = 'Ukonèení øádkù: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'Øádky ukonèené';
$strLinkNotFound = 'Odkaz nenalezen';
$strLinksTo = 'Odkazuje na';
$strLithuanian = 'Litev¹tina';
$strLoadExplanation = 'Automaticky jsou zvoleny nejvhodnìj¹í parametry, pokud toto nastavení sel¾e, mù¾ete zkusit druhou mo¾nost.';
$strLoadMethod = 'Parametry pro pøíkaz LOAD';
$strLocalhost = 'Lokální';
$strLocationTextfile = 'textový soubor';
$strLoginInformation = 'Pøihla¹ování';
$strLogin = 'Pøihlá¹ení';
$strLogout = 'Odhlásit se';
$strLogPassword = 'Heslo:';
$strLogServer = 'Server';
$strLogUsername = 'Jméno:';
$strLongOperation = 'Tato operace mù¾e trvat velmi dlouho. Chcete je pøesto provést?';

$strMaximumSize = 'Maximální velikost: %s%s';
$strMbExtensionMissing = 'Roz¹íøení mbstring pro PHP nebylo nalezeno a zdá se, ¾e po¾íváte vícebajtovou znakovou sadu. Bez roz¹íøení mbstring neumí phpMyAdmin správnì rozdìlovat øetìzce a proto to mù¾e mít neèekané následky.';
$strMbOverloadWarning = 'V&nbsp;nastavení PHP máte zapnuto mbstring.func_overload. Toto nastavení není kompatibilní s&nbsp;phpMyAdminem a mù¾e zpùsobit po¹kození dat!';
$strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
$strMIME_available_transform = 'Dostupné transformace';
$strMIME_description = 'Popis';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
$strMIME_nodescription = 'Pro tuto transformaci není dostupný ¾ádný popis.<br />Zeptejte se autora co %s dìlá.';
$strMIME_transformation_note = 'Pro seznam dostupných parametrù transformací a jejich MIME typù kliknìte na %spopisy transformací%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Zadejte parametry transformací v&nbsp;následujícím tvaru: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potøebujete pou¾ít zpìtné lomítko ("\") nebo jednoduché uvozovky ("\'") mezi tìmito hodnotami, vlo¾te pøed nì zpìtné lomítko (napøíklad \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Parametry transformace';
$strMIME_transformation = 'Transformace pøi prohlí¾ení';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRO TABULKU';
$strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemají vlastní transformaèní funkci';
$strModifications = 'Zmìny byly ulo¾eny';
$strModifyIndexTopic = 'Upravit index';
$strModify = 'Úpravy';
$strMoreStatusVars = 'Dal¹í informace o&nbsp;stavu';
$strMoveTableOK = 'Tabulka %s byla pøesunuta do %s.';
$strMoveTable = 'Pøesunout tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
$strMoveTableSameNames = 'Nelze pøesunout tabulku na sebe samu!';
$strMultilingual = 'mnohojazyèný';
$strMustSelectFile = 'Zvolte soubor, který chcete vlo¾it.';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Výchozí velikost ukazatele v&nbsp;bajtech, která bude pou¾ita pro vytváøení MyISAM tabulek, pokud není uvedeno MAX_ROWS.';
$strMyISAMDataPointerSize = 'Velikost ukazatele na data';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Pokud by byl soubor pro vytváøení MyISAM indexu byl vìt¹í ne¾ zde uvedená hodnota, pou¾ije se pomalej¹í metoda cache klíèù.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pøi vytváøení indexu';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximální velikost doèasných souborù, které smí MySQL pou¾ít pøi obnovì indexu (pøi REPAIR TABLE, ALTER TABLE nebo LOAD DATA INFILE).';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximální velikost doèasných souborù pro øazení';
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatický re¾im obnovy';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Re¾im automatické obnovy po¹kozených MyISAM tabulek. Nastavuje se parametrem --myisam-recover pøi spou¹tìní serveru.';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Pokud je tato hodnota vìt¹í ne¾ 1, indexy v&nbsp;MyISAM tabulkách jsou vytváøeny paralelenì (ka¾dý index vlastním threadem) pøi obnovì nebo øazení.';
$strMyISAMRepairThreads = 'Threadù pro opravování';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Pamì», která je alokována pøi øazení MyISAM indexù bìhem jejich vytváøení nebo opravování.';
$strMyISAMSortBufferSize = 'Velikost pamìti pro øazení';
$strMySQLCharset = 'Znaková sada v&nbsp;MySQL';
$strMySQLConnectionCollation = 'Znaková sada pøipojení k&nbsp;MySQL';
$strMySQLReloaded = 'MySQL znovu naèteno.';
$strMySQLSaid = 'MySQL hlásí: ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% bì¾ící na serveru %pma_s2%, u¾ivatel pøihlá¹en jako %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Zobrazit procesy';
$strMySQLShowStatus = 'Ukázat informace o&nbsp;bìhu MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Ukázat systémové promìnné MySQL';

$strName = 'Název';
$strNeedPrimaryKey = 'Pro tuto tabulku byste mìli definovat primární klíè.';
$strNext = 'Dal¹í';
$strNoActivity = 'Byli jste pøíli¹ dlouho neaktivní (déle ne¾ %s sekund), prosím pøihlaste se znovu';
$strNoDatabasesSelected = 'Nebyla vybrána ¾ádná databáze.';
$strNoDatabases = '®ádné databáze';
$strNoDescription = '¾ádný popisek';
$strNoDetailsForEngine = 'Nejsou dostupné podrobnìj¹í informace o tomto úlo¾i¹ti.';
$strNoDropDatabases = 'Pøíkaz "DROP DATABASE" je vypnutý.';
$strNoExplain = 'Bez vysvìtlení (EXPLAIN) SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin se lépe pou¾ívá v&nbsp;prohlí¾eèi podporujícím rámy ("FRAME").';
$strNoIndexPartsDefined = '®ádná èást indexu nebyla definována!';
$strNoIndex = '®ádný index nebyl definován!';
$strNoModification = '®ádná zmìna';
$strNo = 'Ne';
$strNone = '®ádná';
$strNoOptions = 'Tento formát nemá ¾ádná nastavení';
$strNoPassword = '®ádné heslo';
$strNoPermission = 'Web server nemá oprávnìní ulo¾it výpis do souboru %s.';
$strNoPhp = 'Bez PHP kódu';
$strNoPrivileges = 'Bez oprávnìní';
$strNoQuery = '®ádný SQL dotaz!';
$strNoRights = 'Nemáte dostateèná práva na provedení této akce!';
$strNoRowsSelected = 'Nebyl vybrán ¾ádný øádek';
$strNoSpace = 'Nedostatek místa pro ulo¾ení souboru %s.';
$strNoTablesFound = 'V&nbsp;databázi nebyla nalezena ¾ádná tabulka.';
$strNoThemeSupport = 'Není podporována zmìna tématu, zkontrolujte nastavení a témata v adresáøi %s.';
$strNotNumber = 'Nebylo zadáno èíslo!';
$strNotOK = 'není v poøádku';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabulka nenalezena nebo není nastavena v&nbsp;%s';
$strNotValidNumber = ' není platné èíslo øádku!';
$strNoUsersFound = '®ádný u¾ivatel nenalezen.';
$strNoValidateSQL = 'Bez kontroly SQL';
$strNull = 'Nulový';
$strNumSearchResultsInTable = '%s odpovídající(ch) záznam(ù) v&nbsp;tabulce <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkem:</b> <i>%s</i> odpovídající(ch) záznam(ù)';
$strNumTables = 'Tabulek';

$strOftenQuotation = 'Èasto uvozující znaky. Volitelnì znamená, ¾e pouze polo¾ky u kterých je to nutné (obvykle typu CHAR a VARCHAR) jsou uzavøeny do uzavíracích znakù.';
$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Úpravy';
$strOperator = 'Operátor';
$strOptimizeTable = 'Optimalizovat tabulku';
$strOptionalControls = 'Volitelné. Urèuje, jak zapisovat nebo èíst speciální znaky.';
$strOptionally = 'Volitelnì';
$strOr = 'nebo';
$strOverhead = 'Navíc';
$strOverwriteExisting = 'Pøepsat existující soubor(y)';

$strPageNumber = 'Strana èíslo:';
$strPagesToBeFlushed = 'Stránek urèených k uvolnìní';
$strPaperSize = 'Velikost stránky';
$strPartialText = 'Zkrácené texty';
$strPasswordChanged = 'Heslo pro %s bylo úspì¹nì zmìnìno.';
$strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdné!';
$strPasswordHashing = 'Ha¹ovací funkce pro heslo';
$strPassword = 'Heslo';
$strPasswordNotSame = 'Hesla nejsou stejná!';
$strPdfDbSchema = 'Schéma databáze "%s" - Strana %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabulka "%s" neexistuje!';
$strPdfNoTables = '¾ádné tabulky';
$strPerHour = 'za hodinu';
$strPerMinute = 'za minutu';
$strPerSecond = 'za sekundu';
$strPersian = 'Per¹tina';
$strPhoneBook = 'adresáø';
$strPHP40203 = 'Pou¾íváte PHP 4.2.3, které má záva¾nou chybu pøi práci s&nbsp;vícebajtovými znaky (mbstring), jedná se o&nbsp;chybu PHP èíslo 19404. Nedoporuèujeme pou¾ívat tuto verzi PHP s&nbsp;phpMyAdminem.';
$strPHPVersion = 'Verze PHP';
$strPhp = 'Zobrazit PHP kód';
$strPmaDocumentation = 'Dokumentace phpMyAdmina';
$strPmaUriError = 'Parametr <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MUSÍ být nastaven v&nbsp;konfiguraèním souboru!';
$strPolish = 'Pol¹tina';
$strPortrait = 'Na vý¹ku';
$strPos1 = 'Zaèátek';
$strPrevious = 'Pøedchozí';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primární klíè byl odstranìn';
$strPrimaryKeyName = 'Jméno primárního klíèe musí být "PRIMARY"!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> být jméno <b>pouze</b> primárního klíèe!)';
$strPrimary = 'Primární';
$strPrintViewFull = 'Náhled k vyti¹tìní (s&nbsp;kompletními texty)';
$strPrintView = 'Náhled k vyti¹tìní';
$strPrint = 'Vytisknout';
$strPrivDescAllPrivileges = 'V¹echna oprávnìní kromì GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Umo¾òuje mìnit strukturu existujících tabulek.';
$strPrivDescCreateDb = 'Umo¾òuje vytváøet nové databáze a tabulky.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Umo¾òuje vytváøet nové tabulky.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Umo¾òuje vytváøet doèasné tabulky.';
$strPrivDescDelete = 'Umo¾òuje mazat data.';
$strPrivDescDropDb = 'Umo¾òuje odstranit databáze a tabulky.';
$strPrivDescDropTbl = 'Umo¾òuje odstranit tabulky.';
$strPrivDescExecute = 'Umo¾òuje spou¹tìt ulo¾ené procedury. V&nbsp;této verzi MySQL se nepou¾ívá.';
$strPrivDescFile = 'Umo¾òuje importovat a exportovat data z/do souborù na serveru.';
$strPrivDescGrant = 'Umo¾òuje pøidávat u¾ivatele a oprávnìní bez znovunaèítání tabulek s&nbsp;oprávnìními.';
$strPrivDescIndex = 'Umo¾òuje vytváøet a ru¹it indexy.';
$strPrivDescInsert = 'Umo¾òuje vkládat a pøepisovat data.';
$strPrivDescLockTables = 'Umo¾òuje zamknout tabulku pro aktuální thread.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Omezí poèet nových pøipojení, která mù¾e u¾ivatel vytvoøit za hodinu.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Omezí, kolik dotazù mù¾e u¾ivatel odeslat serveru za hodinu.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Omezí, kolik dotazù mìnících nìjakou tabulku nebo databázi mù¾e u¾ivatel spustit za hodinu.';
$strPrivDescProcess3 = 'Umo¾òuje ukonèit procesy jiným u¾ivatelùm.';
$strPrivDescProcess4 = 'Umo¾òuje vidìt celé dotazy v&nbsp;seznamu procesù.';
$strPrivDescReferences = 'Nemá ¾ádný vliv v&nbsp;této verzi MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Umo¾òuje znovunaètení nastavení a vyprázdnìní vyrovnávacích pamìtí MySQL serveru.';
$strPrivDescReplClient = 'Umo¾ní u¾ivateli zjistit, kde je hlavní / pomocný server.';
$strPrivDescReplSlave = 'Potøebné pro replikaci pomocných serverù.';
$strPrivDescSelect = 'Umo¾òuje vybírat data.';
$strPrivDescShowDb = 'Umo¾òuje pøístup k&nbsp;úplnému seznamu databází.';
$strPrivDescShutdown = 'Umo¾òuje vypnout server.';
$strPrivDescSuper = 'Umo¾òuje pøipojení, i kdy¾ je dosa¾en maximální poèet pøipojení. Potøebné pro vìt¹inu operací pro správu serveru jako nastavování globálních promìnných a zabíjení threadù jiných u¾ivatelù.';
$strPrivDescUpdate = 'Umo¾òuje mìnit data.';
$strPrivDescUsage = '®ádná oprávnìní.';
$strPrivileges = 'Oprávnìní';
$strPrivilegesReloaded = 'Oprávnìní byla znovunaètena úspì¹nì.';
$strProcesslist = 'Seznam procesù';
$strPutColNames = 'Pøidat jména sloupcù na první øádek';

$strQBEDel = 'smazat';
$strQBE = 'Dotaz';
$strQBEIns = 'pøidat';
$strQueryFrame = 'SQL okno';
$strQueryOnDb = 'SQL dotaz na databázi <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL historie';
$strQueryStatistics = '<b>Statistika dotazù</b>: Od spu¹tìní bylo serveru posláno %s dotazù.';
$strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sekund';
$strQueryType = 'Typ dotazu';
$strQueryWindowLock = 'Nepøepisovat tento dotaz z&nbsp;hlavního okna';

$strReadRequests = 'Po¾adavkù na zápis';
$strReceived = 'Pøijato';
$strRecords = 'Záznamù';
$strReferentialIntegrity = 'Zkontrolovat integritu odkazù:';
$strRefresh = 'Obnovit';
$strRelationalSchema = 'Relaèní schéma';
$strRelationNotWorking = 'Nìkteré z&nbsp;roz¹íøených funkcí phpMyAdmina nelze pou¾ívat. %sZde%s zjistíte proè.';
$strRelationsForTable = 'RELACE PRO TABULKU';
$strRelations = 'Relace';
$strRelationView = 'Zobrazit relace';
$strReloadFailed = 'Znovunaètení MySQL selhalo.';
$strReloadingThePrivileges = 'Znovunaèítám oprávnìní';
$strReloadMySQL = 'Znovunaètení MySQL';
$strRemoveSelectedUsers = 'Odstranit vybrané u¾ivatele';
$strRenameDatabaseOK = 'Databáze %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTableOK = 'Tabulka %s byla pøejmenována na %s';
$strRenameTable = 'Pøejmenovat tabulku na';
$strRepairTable = 'Opravit tabulku';
$strReplaceNULLBy = 'Nahradit NULL hodnoty';
$strReplace = 'Pøepsat';
$strReplaceTable = 'Pøepsat data tabulky souborem';
$strReset = 'Pùvodní';
$strResourceLimits = 'Omezení zdrojù';
$strReType = 'Heslo znovu';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'U¾ivatelé budou mít oprávnìní "USAGE" (pou¾ívání), dokud nebudou znovunaètena oprávnìní.';
$strRevokeAndDelete = 'Odebrat u¾ivatelùm ve¹kerá oprávnìní a poté je odstranit z tabulek.';
$strRevokeMessage = 'Byla zru¹ena práva pro %s';
$strRevoke = 'Zru¹it';
$strRomanian = 'Rumun¹tina';
$strRowLength = 'Délka øádku';
$strRowsFrom = 'øádkù zaèínající od';
$strRowSize = ' Velikost øádku ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovném (otoèené hlavièky)';
$strRowsModeHorizontal = 'vodorovném';
$strRowsModeOptions = 've %s re¾imu a opakovat hlavièky po %s øádcích.';
$strRowsModeVertical = 'svislém';
$strRows = 'Øádkù';
$strRowsStatistic = 'Statistika øádkù';
$strRunning = 'na %s';
$strRunQuery = 'Provést dotaz';
$strRunSQLQuery = 'Spustit SQL dotaz(y) na databázi %s';
$strRussian = 'Ru¹tina';

$strSaveOnServer = 'Ulo¾it na serveru v adresáøi %s';
$strSave = 'Ulo¾';
$strScaleFactorSmall = 'Mìøítko je pøíli¹ malé, aby se schéma ve¹lo na jednu stránku';
$strSearchFormTitle = 'Vyhledávání v&nbsp;databázi';
$strSearchInTables = 'V&nbsp;tabulkách:';
$strSearchNeedle = 'Slova nebo hodnoty, které chcete vyhledat (zástupný znak: "%"):';
$strSearchOption1 = 'alespoò jedno ze slov';
$strSearchOption2 = 'v¹echna slova';
$strSearchOption3 = 'pøesnou frázi';
$strSearchOption4 = 'jako regulární výraz';
$strSearchResultsFor = 'Výsledky vyhledávání pro "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Najít:';
$strSearch = 'Vyhledávání';
$strSecretRequired = 'Nastavte klíè pro ¹ifrování cookies (blowfish_secret) v&nbsp;konfiguraèním souboru (config.inc.php).';
$strSelectADb = 'Prosím vyberte databázi';
$strSelectAll = 'Vybrat v¹e';
$strSelectBinaryLog = 'Zvolte binární log pro zobrazení';
$strSelectFields = 'Zvolte sloupec (alespoò jeden):';
$strSelectNumRows = 'v&nbsp;dotazu';
$strSelectTables = 'Vybrat tabulky';
$strSend = 'Do souboru';
$strSent = 'Odesláno';
$strServerChoice = 'Výbìr serveru';
$strServerNotResponding = 'Server neodpovídá';
$strServer = 'Server';
$strServerStatus = 'Stav serveru';
$strServerStatusUptime = 'Tento MySQL server bì¾í %s. Èas spu¹tìní: %s.';
$strServerTabProcesslist = 'Procesy';
$strServerTabVariables = 'Promìnné';
$strServerTrafficNotes = '<b>Provoz serveru</b>: Informace o&nbsp;sí»ovém provozu MySQL serveru od jeho spu¹tìní.';
$strServerVars = 'Promìnné a nastavení serveru';
$strServerVersion = 'Verze MySQL';
$strSessionValue = 'Hodnota sezení';
$strSetEnumVal = 'Pokud je sloupec typu "enum" nebo "set", zadávejte hodnoty v&nbsp;následujícím formátu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potøebujete zadat zpìtné lomítko ("\") nebo jednoduché uvozovky ("\'") mezi tìmito hodnotami, napi¹te pøed nì zpìtné lomítko (pøíklad: \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Zobrazit v¹e';
$strShowColor = 'Barevné ¹ipky';
$strShowDatadictAs = 'Formát datového slovníku';
$strShowFullQueries = 'Zobrazit celé dotazy';
$strShowGrid = 'Zobrazit møí¾ku';
$strShowingRecords = 'Zobrazeny záznamy';
$strShowPHPInfo = 'Zobrazit informace o&nbsp;PHP';
$strShowTableDimension = 'Rozmìry tabulek';
$strShowTables = 'Zobrazit tabulky';
$strShowThisQuery = 'Zobrazit zde tento dotaz znovu';
$strShow = 'Zobrazit';
$strSimplifiedChinese = 'Zjednodu¹ená èín¹tina';
$strSingly = '(po jednom)';
$strSize = 'Velikost';
$strSlovak = 'Sloven¹tina';
$strSlovenian = 'Slovin¹tina';
$strSortByKey = 'Setøídit podle klíèe';
$strSort = 'Øadit';
$strSpaceUsage = 'Vyu¾ití místa';
$strSpanish = '©panìl¹tina';
$strSplitWordsWithSpace = 'Slova jsou oddìlena mezerou (" ").';
$strSQLExportCompatibility = 'Kompatibilita SQL exportu';
$strSQLExportType = 'Typ vytvoøených dotazù';
$strSQLOptions = 'Nastavení SQL exportu';
$strSQLParserBugMessage = 'Je mo¾né, ¾e jste na¹li chybu v&nbsp;SQL parseru. Prosím prozkoumejte podrobnì SQL dotaz, pøedev¹ím jestli jsou správnì uvozovky a jestli nejsou proházené. Dal¹í mo¾nost selhání je pokud nahráváte soubor s&nbsp;binárními daty nezapsanými v&nbsp;uvozovkách. Mù¾ete také vyzkou¹et pøíkazovou øádku MySQL. Ní¾e uvedený výstup z&nbsp;MySQL serveru (pokud je nìjaký) Vám také mù¾e pomoci pøi zkoumání problému. Pokud stále máte problémy nebo pokud SQL parser ohlásí chybu u dotazu, který na pøíkazové øádce funguje, prosím pokuste se zredukovat dotaz na co nejmen¹í, ve kterém se problém je¹tì vyskytne, a ohlaste chybu na stránkách phpMyAdmina spolu se sekcí VÝPIS uvedenou ní¾e:';
$strSQLParserUserError = 'Pravdìpodobnì máte v&nbsp;SQL dotazu chybu. Ní¾e uvedený výstup MySQL serveru (pokud je nìjaký) Vám také mù¾e pomoci pøi zkoumání problému';
$strSQLQuery = 'SQL-dotaz';
$strSQLResult = 'Výsledek SQL dotazu';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Chybný identifikátor';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzavøené uvozovky';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámé interpunkèní znaménko';
$strStatCheckTime = 'Poslední kontrola';
$strStatCreateTime = 'Vytvoøení';
$strStatement = 'Údaj';
$strStatUpdateTime = 'Poslední zmìna';
$strStatus = 'Stav';
$strStorageEngines = 'Úlo¾i¹tì';
$strStorageEngine = 'Úlo¾i¹tì';
$strStrucCSV = 'CSV';
$strStrucData = 'Strukturu a data';
$strStrucDrop = 'Pøidat DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'CSV pro MS Excel';
$strStrucNativeExcel = 'Nativní formát MS Excelu';
$strStrucOnly = 'Pouze strukturu';
$strStructPropose = 'Navrhnout strukturu tabulky';
$strStructure = 'Struktura';
$strSubmit = 'Ode¹li';
$strSuccess = 'Vá¹ SQL-dotaz byl úspì¹nì vykonán';
$strSum = 'Celkem';
$strSwedish = '©véd¹tina';
$strSwitchToDatabase = 'Pøepnout na zkopírovanou databázi';
$strSwitchToTable = 'Pøepnout na zkopírovanou tabulku';

$strTableComments = 'Komentáø k tabulce';
$strTableEmpty = 'Jméno tabulky je prázdné!';
$strTableHasBeenDropped = 'Tabulka %s byla odstranìna';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabulka %s byla vyprázdnìna';
$strTableHasBeenFlushed = 'Vyrovnávací pamì» pro tabulku %s byla vyprázdnìna';
$strTableMaintenance = ' Údr¾ba tabulky ';
$strTableOfContents = 'Obsah';
$strTableOptions = 'Parametry tabulky';
$strTables = '%s tabulek';
$strTableStructure = 'Struktura tabulky';
$strTable = 'Tabulka';
$strTableType = 'Typ tabulky';
$strTakeIt = 'zvolit';
$strTblPrivileges = 'Oprávnìní pro jednotlivé tabulky';
$strTextAreaLength = 'Tento sloupec mo¾ná nepùjde <br />(kvùli délce) upravit ';
$strThai = 'Thaj¹tina';
$strTheContent = 'Obsah souboru byl vlo¾en';
$strTheContents = 'Obsah souboru pøepí¹e obsah zvolené tabulky v&nbsp;tìch øádcích, kde je stejný primární nebo unikátní klíè.';
$strTheme = 'Vzhled';
$strTheTerminator = 'Sloupce jsou oddìleny tímto znakem.';
$strThisHost = 'Tento poèítaè';
$strThisNotDirectory = 'Nebyl zadán adresáø';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bylo úspì¹nì zabito.';
$strTime = 'Èas';
$strToggleScratchboard = 'Zobrazit grafický návrh';
$strTotal = 'celkem';
$strTotalUC = 'Celkem';
$strTraditionalChinese = 'Tradièní èín¹tina';
$strTraditionalSpanish = 'Tradièní ¹panìl¹tina';
$strTraffic = 'Provoz';
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stáhnutí dat. První parametr je jméno souboru, druhý jméno sloupce v tabulce obsahující jméno souboru. Pokud zadáte druhý parametr, první musí být prázdný.';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhled obrázku s&nbsp;odkazem na obrázek; parametry ¹íøka a vý¹ka v&nbsp;bodech (pomìr stran obrázku zùstane zachován)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázek (napøíklad stáhnutí pole blob).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Viz image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí datum nebo èas (TIME, TIMESTAMP a DATETIME) podle místního nastavení. První parametr je posun (v&nbsp;hodinách), který bude pøidán k&nbsp;èasu (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací øetìzec pro funkci strftime().';
$strTransformation_text_plain__external = 'JEN PRO LINUX: Spustí externí program, na jeho standardní vstup po¹le obsah pole a zobrazí výstup programu. Výchozí je program Tidy, který pìknì zformátuje HTML. Z&nbsp;bezpeènostních dùvodù musíte jména povolených programù zapsat do souboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php. První parametr je èíslo programu, který má být spu¹tìn a druhý parametr udává parametry tohoto programu. Tøetí parametr urèuje, zda mají být ve výstupu nahrazeny HTML entity (napø. pro zobrazení zdrojového kódu HTML) (výchozí je 1, tedy pøevádìt na entity), ètvrtý (pøi nastavení na 1) zajistí pøidání parametru NOWRAP k&nbsp;vypisovanému textu, èím¾ se zachová formátování (výchozí je 1).';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pùvodní formátování sloupce, tak jak je ulo¾en v&nbsp;databázi.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázek a odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz na obrázek. První parametr je prefix URL (napøíklad "http://mojedomena.cz/"), druhý a tøetí urèuje ¹íøku a vý¹ku obrázku.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz. První parametr je prefix URL (napøíklad "http://mojedomena.cz/"), druhý text odkazu.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí jen èást textu. První parametr je posun od zaèátku (výchozí je 0) a druhý urèuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude zobrazen zbytek textu. Tøetí parametr urèuje, jaký text má být pøidán za zkrácený text (výchozí je ...).';
$strTruncateQueries = 'Zobrazit zkrácené dotazy';
$strTurkish = 'Turecky';
$strType = 'Typ';

$strUkrainian = 'Ukrajin¹tina';
$strUncheckAll = 'Od¹krtnout v¹e';
$strUnicode = 'Unicode';
$strUnique = 'Unikátní';
$strUnknown = 'neznámý';
$strUnselectAll = 'Odznaèit v¹e';
$strUpdatePrivMessage = 'Byla aktualizována oprávnìní pro %s.';
$strUpdateProfileMessage = 'Pøístup byl zmìnìn.';
$strUpdateQuery = 'Aktualizovat dotaz';
$strUpdComTab = 'Podívejte se prosím do dokumentace, jak aktualizovat tabulku s&nbsp;informacemi o&nbsp;sloupcích (tabulka column_comments)';
$strUpgrade = 'Mìli byste aktualizovat %s na verzi %s nebo vy¹¹í.';
$strUsage = 'Pou¾ívá';
$strUseBackquotes = 'Pou¾ít zpìtné uvozovky u&nbsp;jmen tabulek a sloupcù';
$strUseHostTable = 'Pou¾ít tabulku s&nbsp;poèítaèi';
$strUserAlreadyExists = 'U¾ivatel %s ji¾ existuje!';
$strUserEmpty = 'Jméno u¾ivatele je prázdné!';
$strUserName = 'Jméno u¾ivatele';
$strUserNotFound = 'Zvolený u¾ivatel nebyl nalezen v&nbsp;tabulce oprávnìní.';
$strUserOverview = 'Pøehled u¾ivatelù';
$strUsersDeleted = 'Vybraní u¾ivatelé byli úspì¹nì odstranìni.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'U¾ivatelé mající pøístup k&nbsp;&quot;%s&quot;';
$strUser = 'U¾ivatel';
$strUseTabKey = 'Pou¾ijte klávesu TAB pro pohyb mezi hodnotami nebo CTRL+¹ipky po pohyb v¹emi smìry.';
$strUseTables = 'Pou¾ít tabulky';
$strUseTextField = 'Pou¾ít textové pole';
$strUseThisValue = 'Pou¾ít tuto hodnotu';

$strValidateSQL = 'Zkontrolovat SQL';
$strValidatorError = 'SQL validátor nemohl být inicializován. Prosím zkontrolujte, jestli máte po¾adovaná roz¹íøení PHP, která jsou uvedena v&nbsp;%sdokumentaci%s.';
$strValue = 'Hodnota';
$strVar = 'Promìnná';
$strVersionInformation = 'Informace o&nbsp;verzi';
$strViewDumpDatabases = 'Export databází';
$strViewDumpDB = 'Export databáze';
$strViewDump = 'Export tabulky';
$strViewHasBeenDropped = 'Pohled %s byl odstranìn';
$strView = 'Pohled';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresáø urèený pro upload souborù nemohl být otevøen';
$strWebServerUploadDirectory = 'soubor z&nbsp;adresáøe pro upload';
$strWelcome = 'Vítejte v&nbsp;%s';
$strWestEuropean = 'Západní Evropa';
$strWildcard = 'maska';
$strWindowNotFound = 'Cílové okno prohlí¾eèe nemohlo být aktualizováno. Mo¾ná jste zavøel rodièovské okno, nebo prohlí¾eè blokuje operace mezi okny z dùvodu bezpeènostních nastavení.';
$strWithChecked = 'Za¹krtnuté:';
$strWriteRequests = 'Po¾adavkù na ètení';
$strWritingCommentNotPossible = 'Nelze zapsat komentáø';
$strWritingRelationNotPossible = 'Nelze zapsat relaci';
$strWrongUser = '©patné u¾ivatelské jméno nebo heslo. Pøístup odepøen.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Ano';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavení tìchto parametrù na 0 (nulu) odstraní omezení.';
$strZip = '"zazipováno"';

$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)';  //to translate
?>
Return current item: gframe