Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/chinese_traditional-big5.inc.php
<?php
/* $Id: chinese_traditional-big5.inc.php,v 2.35 2005/03/30 19:20:59 lem9 Exp $ */

/**
 * Last translation by: Siu Sun <hide@address.com>
 * Follow by the original translation of Taiyen Hung ¬x®õ¤¸<hide@address.com>
 */

$charset = 'big5';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
$right_font_family = 'helvetica, sans-serif';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat');
$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%B %d, %Y, %I:%M %p';

$timespanfmt = '%s ¤é, %s ¤p®É, %s ¤ÀÄÁ %s ¬í';

$strAbortedClients = '¨ú®ø';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = '½Ð¿é¤J docSQL ¥Ø¿ý©óºô­¶¦øªA¾¹ªºµ´¹ï¸ô®|';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin ¹Á¸Õ³s½u¨ì MySQL ¦øªA¾¹, ¦ý¦øªA¾¹©Úµ´¤F³s½u. ±zÀ³©ó config.inc.php ¤ºÀˬd¥D¾÷¦WºÙ, µn¤J¦WºÙ¤Î±K½X¤Î½T«O³o¨Ç¸ê®Æ¬O»P¨t²ÎºÞ²z¤H­û©Ò´£¨Ñªº MySQL ¦øªA¾¹¸ê®Æ¬Û¦P';
$strAccessDenied = '©Úµ´¦s¨ú';
$strAction = '°õ¦æ';
$strAddAutoIncrement = "·s¼W AUTO_INCREMENT ¼Æ­È";
$strAddConstraints = '¥[¤J­­¨î';
$strAddDeleteColumn = '·s¼W/´î¤Ö ¿ï¾ÜÄæ';
$strAddDeleteRow = '·s¼W/´î¤Ö ¿z¿ï¦C';
$strAddDropDatabase = '¥[¤J \'§R°£¸ê®Æªí\' »yªk';
$strAddedColumnComment = '©ó¥H¤UÄæ¦ì¥[¤Jµù¸Ñ¤å¦r';
$strAddedColumnRelation = '©ó¥H¤UÄæ¦ì¥[¤JÃöÁp';
$strAddFields = '·s¼W %s ­ÓÄæ¦ì';
$strAddHeaderComment = '©ó¼ÐÃD¥[¤J­Ó¤Hµù¸Ñ (\\n ¶}·s¦æ)';
$strAddIfNotExists = '¥[¤J IF NOT EXISTS';
$strAddIntoComments = '¥[¤Jµù¸Ñ¤å¦r';
$strAddNewField = '¼W¥[·sÄæ¦ì';
$strAddPrivilegesOnDb = '©ó¥H¤U¸ê®Æ®w¥[¤JÅv­­';
$strAddPrivilegesOnTbl = '©ó¥H¤U¸ê®Æªí¥[¤JÅv­­';
$strAddSearchConditions = '¼W¥[À˯Á±ø¥ó ("where" ¤l¥yªº¥DÅé)';
$strAddToIndex = '·s¼W &nbsp;%s&nbsp; ²Õ¯Á¤ÞÄæ';
$strAddUserMessage = '±z¤w·s¼W¤F¤@­Ó·s¨Ï¥ÎªÌ.';
$strAddUser = '·s¼W¨Ï¥ÎªÌ';
$strAdministration = '¨t²ÎºÞ²z';
$strAffectedRows = '¼vÅT¦C¼Æ: ';
$strAfter = '¦b %s ¤§«á';
$strAfterInsertBack = 'ªð¦^';
$strAfterInsertNewInsert = '·s¼W¤@µ§°O¿ý';
$strAfterInsertNext = '½s¿è·s¤@¦C';
$strAfterInsertSame = 'ªð¦^³o­¶';
$strAll = '¥þ³¡';
$strAllTableSameWidth = '¥H¬Û¦P¼e«×Åã¥Ü©Ò¦³¸ê®Æªí?';
$strAlterOrderBy = '®Ú¾ÚÄæ¦ì¤º®e±Æ§Ç°O¿ý';
$strAnalyzeTable = '¤ÀªR¸ê®Æªí';
$strAnd = '»P';
$strAnIndex = '¯Á¤Þ¤w¸g·s¼W¨ì %s';
$strAny = '¥ô¦ó';
$strAnyHost = '¥ô¦ó¥D¾÷';
$strAnyUser = '¥ô¦ó¨Ï¥ÎªÌ';
$strApproximateCount = '¥i¯à±µªñ. ½Ð°Ñ¬Ý FAQ 3.11';
$strAPrimaryKey = '¥DÁä¤w¸g·s¼W¨ì %s';
$strArabic = 'ªü©Ô§B»y';
$strArmenian = '¬ü¦¡­^»y';
$strAscending = '»¼¼W';
$strAtBeginningOfTable = '©ó¸ê®Æªí¶}ÀY';
$strAtEndOfTable = '©ó¸ê®Æªí§ÀºÝ';
$strAttr = 'ÄÝ©Ê';
$strAutodetect = '¦Û°Ê°»´ú';
$strAutomaticLayout = '¦Û°Ê®æ¦¡';

$strBack = '¦^¤W¤@­¶';
$strBaltic = 'ªiùªº®ü»y';
$strBeginCut = '¶}©l °Å¨ú';
$strBeginRaw = '¶}©l ­ì©l¸ê®Æ';
$strBinaryDoNotEdit = '¤G¶i¨î½X - ¤£¯à½s¿è';
$strBinary = '¤G¶i¨î½X';
$strBinaryLog = '¤G¶i¨î°O¿ý';
$strBinLogEventType = '¨Æ¥ó¤è¦¡';
$strBinLogInfo = '¸ê®Æ';
$strBinLogName = '°O¿ýÀɮ׺Ù';
$strBinLogOriginalPosition = '­ì¦³¦ì¸m';
$strBinLogPosition = '¦ì¸m';
$strBinLogServerId = '¦øªA¾¹ ID';
$strBookmarkAllUsers = '©Ò¦³¥ÎªÌ¥iŪ¨ú¦¹®ÑÅÒ';
$strBookmarkDeleted = '®ÑÅÒ¤w¸g§R°£.';
$strBookmarkLabel = '®ÑÅÒ¦WºÙ';
$strBookmarkOptions = '®ÑÅҿﶵ';
$strBookmarkQuery = 'SQL »yªk®ÑÅÒ';
$strBookmarkThis = '±N¦¹ SQL »yªk¥[¤J®ÑÅÒ';
$strBookmarkView = '¬d¬Ý';
$strBrowseForeignValues = 'ÂsÄý¥~¨Ó­È';
$strBrowse = 'ÂsÄý';
$strBufferPoolActivity = '½w½Ä°Ï¬¡°Ê²v';
$strBufferPoolUsage = '½w½Ä°Ï¨Ï¥ÎªÅ¶¡';
$strBufferPool = '½w½Ä°Ï';
$strBufferReadMissesInPercent = 'Ū¨ú¿òº| %';
$strBufferReadMisses = 'Ū¨ú¿òº|';
$strBufferWriteWaits = '¼g¤Jµ¥­Ô';
$strBufferWriteWaitsInPercent = '¼g¤Jµ¥­Ô %';
$strBulgarian = '«O¥[§Q¨È»y';
$strBusyPages = 'Ác¦£­¶';
$strBzError = 'phpMyAdmin µLªkÀ£ÁY¦]©ó³o­Ó php ª©¥»ªº Bz2 ¼Ò²Õ¿ù»~. ±j¦C­n¨D©ó phpMyAdmin ³]©wÀɳ]©w <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> ¬°<code>FALSE</code>. ¦pªG·Q¨Ï¥Î Bz2 À£ÁY¥\¯à,½Ð§ó·s php ¨ì³Ì·sª©¥». ¸Ô±¡½Ð°Ñ¬Ý php ¿ù»~³ø³ø %s .';
$strBzip = '"bzipped"';

$strCalendar = '¤é¾ä';
$strCannotLogin = 'µLªkµn¤J MySQL ¦øªA¾¹';
$strCantLoad = 'µLªkŪ¨ú %s ¼Ò²Õ,<br />½ÐÀˬd PHP ³]©w';
$strCantLoadRecodeIconv = '¥¼¯àŪ¨ú iconv ©Î­«·s½s½Xµ{¦¡¨Ó§@¤å¦r½s½XÂà´«, ½Ð³]©w php ¨Ó±Ò°Ê³o¨Ç¼Ò²Õ©Î¨ú®ø phpMyAdmin ¨Ï¥Î¤å¦r½s½XÂà´«¥\¯à.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'µLªk±N¯Á¤Þ§ó¦W¬° PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = '·í¤å½s½X¼Ò²ÕŪ¨ú«á,¥¼¯à¨Ï¥Î iconv, libiconv ©Î recode_string ¥\¯à. ½ÐÀˬd±zªº php ³]©w.';
$strCardinality = '²Õ§O';
$strCarriage = 'Âk¦ì: \\r';
$strCaseInsensitive = '¤j¤p¼g¤£¬Û²Å';
$strCaseSensitive = '¤j¤p¼g¬Û²Å';
$strCentralEuropean = '¤¤¼Ú»y';
$strChangeCopyModeCopy = '... «O¯d¨ϥΪÌ.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... §R°£Â¨ϥΪ̤έ«·sŪ¨úÅv­­¸ê®Æªí.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... §R°£Â¨ϥΪÌ.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... ¼o°£©Ò¦³Â¨ϥΪ̦³®Ä¤§Åv­­¨Ã§R°£.';
$strChangeCopyMode = '«Ø¥ß·s¨Ï¥ÎªÌ¤Î¨Ï¥Î¬Û¦P¤§Åv­­, ¤Î ...';
$strChangeCopyUser = '§ó§ïµn¤J¸ê°T / ½Æ»s¨Ï¥ÎªÌ';
$strChangeDisplay = '¿ï¾ÜÅã¥Ü¤§Äæ¦ì';
$strChangePassword = '§ó§ï±K½X';
$strChange = '­×§ï';
$strCharsetOfFile = '¦r¤¸ªíÀÉ®×:';
$strCharset = '¤å¦r®æ¦¡ (Charset)';
$strCharsetsAndCollations = '¦r¤¸¶°¤Î®Õ¹ï';
$strCharsets = '¦r¤¸¶°';
$strCheckAll = '¥þ¿ï';
$strCheckOverhead = 'ÀˬdÃB¥~°O¿ý (overhead)'; // nor sure yet.
$strCheckPrivs = '¬d¸ßÅv­­';
$strCheckPrivsLong = '¬d¸ß¸ê®Æ®w &quot;%s&quot; ¤§Åv­­.';
$strCheckTable = 'Àˬd¸ê®Æªí';
$strChoosePage = '½Ð¿ï¾Ü»Ý­n½s¿èªº­¶½X';
$strColComFeat = 'Åã¥ÜÄæ¦ìµù¸Ñ';
$strCollation = '®Õ¹ï';
$strColumnNames = 'Äæ¦ì¦WºÙ';
$strColumnPrivileges = '«ü©wÄæ¦ìÅv­­';
$strCommand = '«ü¥O';
$strComments = 'µù¸Ñ';
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';  // keep in SQL statement
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 ¬Û®e';
$strCompleteInserts = '¨Ï¥Î§¹¾ã·s¼W«ü¥O';
$strCompression = 'À£ÁY';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ¥¼¯àŪ¨ú±zªº³]©wÀÉ! ³o¥i¯à¬O¦]¬° php §ä¨ì»yªk¤Wªº¿ù»~©Î php ¥¼¯à§ä¨ìÀɮצӦ¨.<br />½Ð¹Á¸Õª½±µ«ö¤U¤U¤èªº³sµ²¶}±Ò¨Ã¬d¬Ý php ªº¿ù»~«H®§. ³q±`ªº¿ù»~³£¨Ó¦Û¬Y³Bº|¤F¤Þ¸¹©Î¤À§O.<br />¦pªG«ö¤U³sµ²«á¥X²{ªÅ¥Õ­¶, §Y¥Nªí¨S¦³¥ô¦ó°ÝÃD.';
$strConfigureTableCoord = '½Ð³]©wªí®æ %s ¤ºªº§¤¼Ð';
$strConnectionError = 'µLªk³s½u: ¿ù»~³]©w.';
$strConnections = '³s½u';
$strConstraintsForDumped = '³Æ¥÷¸ê®Æªí­­¨î';
$strConstraintsForTable = '¸ê®Æªí­­¨î';
$strCookiesRequired = 'Cookies ¥²¶·±Ò°Ê¤~¯àµn¤J.';
$strCopyDatabaseOK = '¸ê®Æ®w %s ¤w½Æ»s¨ì %s';
$strCopyTableOK = '¤w¸g±N¸ê®Æªí %s ½Æ»s¬° %s.';
$strCopyTableSameNames = 'µLªk½Æ»s¨ì¬Û¦P¸ê®Æªí!';
$strCopyTable = '½Æ»s¸ê®Æªí¨ì¡G (®æ¦¡¬° ¸ê®Æ®w¦WºÙ<b>.</b>¸ê®Æªí¦WºÙ):';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin µLªk¤¤Â_«ü¥O %s. ¥i¯à³o«ü¥O¤w¸gµ²§ô.';
$strCreateIndex = '·s¼W &nbsp;%s&nbsp; ²Õ¯Á¤ÞÄæ';
$strCreateIndexTopic = '·s¼W¤@²Õ¯Á¤Þ';
$strCreateNewDatabase = '«Ø¥ß·s¸ê®Æ®w';
$strCreateNewTable = '«Ø¥ß·s¸ê®Æªí©ó¸ê®Æ®w %s';
$strCreatePage = '«Ø¥ß·s¤@­¶';
$strCreatePdfFeat = '«Ø¥ß PDF';
$strCreate = '«Ø¥ß';
$strCreationDates = '«Ø¥ß/§ó·s/Àˬd ¤é´Á';
$strCriteria = '¿z¿ï';
$strCroatian = '§Jù¦è¨È»y';
$strCSVOptions = 'CSV ¿ï¶µ';
$strCyrillic = '¦è¨½º¸»y';
$strCzech = '±¶§J»y';
$strCzechSlovak = '±¶§J»y';

$strDanish = '¤¦³Á»y';
$strData = '¸ê®Æ';
$strDatabaseEmpty = '¸ê®Æ®w¦WºÙ¨Ã¥¼¿é¤J!!';
$strDatabaseExportOptions = '¸ê®Æ®w¿é¥X¿ï¶µ';
$strDatabaseHasBeenDropped = '¸ê®Æ®w %s ¤w³Q§R°£';
$strDatabaseNoTable = '³o¸ê®Æ®w¨S¦³¸ê®Æªí!';
$strDatabasesDropped = '%s ­Ó¸ê®Æ®w¤w¦¨¥\§R°£.';
$strDatabasesStatsDisable = '°±¤î²Î­p¼Æ¾Ú';
$strDatabasesStatsEnable = '±Ò°Ê²Î­p¼Æ¾Ú';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'µù: ±Ò°Ê¸ê®Æ®w²Î­p¼Æ¾Ú¥i¯à·|²£¥Í¤j¶q¥Ñ Web ¦øªA¾¹¤Î MySQL ¤§¶¡ªº¬y¶q.';
$strDatabasesStats = '¸ê®Æ®w²Î­p';
$strDatabases = '¸ê®Æ®w';
$strDatabase = '¸ê®Æ®w';
$strDataDict = '¼Æ¾Ú¦r¨å';
$strDataOnly = '¥u¦³¸ê®Æ';
$strDataPages = '¥]§t¸ê®Æ­¶';
$strDBComment = '¸ê®Æ®wµù¸Ñ¤å¦r: ';
$strDBCopy = '½Æ»s¸ê®Æ®w¨ì';
$strDBGContext = '¥»¤å (Context)';
$strDBGContextID = '¥»¤å (Context) ID';
$strDBGHits = '¦¸¼Æ';
$strDBGLine = '¦æ';
$strDBGMaxTimeMs = '³Ì¤j®É¶¡, ms';
$strDBGMinTimeMs = '³Ì¤p®É¶¡, ms';
$strDBGModule = '¼Ò²Õ';
$strDBGTimePerHitMs = '®É¶¡/¦¸, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Á`®É¶¡, ms';
$strDbPrivileges = '«ü©w¸ê®Æ®wÅv­­';
$strDBRename = '§ó§ï¸ê®Æ®w¦WºÙ¨ì';
$strDbSpecific = '«ü©w¸ê®Æ®w';
$strDefaultEngine = '³o MySQL ¦øªA¾¹ªº¹w³]Àx¦s¤ÞÀº¬O %s ';
$strDefaultValueHelp = '¹w³]­È: ½Ð¥u¿é¤J¸Ó¹w³]­È, µL»Ý¥[¤W¥ô¦ó¤Ï±×½u©Î¤Þ¸¹';
$strDefault = '¹w³]­È';
$strDefragment = '¾ã²z¸ê®Æªí';
$strDelayedInserts = '¨Ï¥Î©µ¿ð¦¡·s¼W';
$strDeleteAndFlushDescr = '³o¬O¤@­Ó³Ì²M¼äªº°µªk,¦ý­«·sŪ¨úÅv­­»Ý¤@¬q®É¶¡.';
$strDeleteAndFlush = '§R°£¨Ï¥ÎªÌ¤Î­«·sŪ¨úÅv­­.';
$strDeleted = '°O¿ý¤w³Q§R°£';
$strDeletedRows = '¤w§R°£Äæ¼Æ:';
$strDelete = '§R°£';
$strDeleting = '§R°£ %s';
$strDelOld = '¥»­¶ªº°Ñ¦Ò¨ì¸ê®Æªí¤w¤£¦s¦b. ±z§Æ±æ§R°£³o¨Ç°Ñ¦Ò¶Ü?';
$strDescending = '»¼´î';
$strDescription = '»¡©ú';
$strDictionary = '¦r¨å';
$strDirtyPages = '°ÝÃD­¶';
$strDisabled = '¥¼±Ò°Ê';
$strDisableForeignChecks = '¼È©w¥~¨ÓÁä (Foreign Key) Àˬd';
$strDisplayFeat = '¥\¯àÅã¥Ü';
$strDisplayOrder = 'Åã¥Ü¦¸§Ç';
$strDisplayPDF = 'Åã¥Ü PDF ·§­n';
$strDoAQuery = '¥H½d¨Ò¬d¸ß (¸U¥Î¦r¤¸ : "%")';
$strDocu = '»¡©ú¤å¥ó';
$strDoYouReally = '±z½T©w­n ';
$strDropDatabaseStrongWarning = '±z±N·|§R°£¾ã­Ó¸ê®Æ®w!';
$strDrop = '§R°£';
$strDropSelectedDatabases = '§R°£¤w¿ï¾Ü¤§¸ê®Æ®w';
$strDropUsersDb = '§R°£»P¨Ï¥ÎªÌ¬Û¦P¦WºÙ¤§¸ê®Æ®w.';
$strDumpingData = '¦C¥X¥H¤U¸ê®Æ®wªº¼Æ¾Ú¡G';
$strDumpSaved = '³Æ¥÷¤wÀx¨ìÀÉ®× %s.';
$strDumpXRows = '³Æ¥÷ %s ¦æ, ¥Ñ %s ¦æ¶}©l.';
$strDynamic = '°ÊºA';

$strEditPDFPages = '½s¿è PDF ­¶½X';
$strEditPrivileges = '½s¿èÅv­­';
$strEdit = '½s¿è';
$strEffective = '¹ê»Ú';
$strEmpty = '²MªÅ';
$strEmptyResultSet = 'MySQL ¶Ç¦^ªº¬d¸ßµ²ªG¬°ªÅ (­ì¦]¥i¯à¬°¡G¨S¦³§ä¨ì²Å¦X±ø¥óªº°O¿ý)';
$strEnabled = '±Ò°Ê';
$strEncloseInTransaction = '¨Ï¥Î¨Æ°È¶ô (Transaction) ¤è¦¡';
$strEnd = '³Ì«á¤@­¶';
$strEndCut = 'µ²§ô °Å¨ú';
$strEndRaw = 'µ²§ô ­ì©l¸ê®Æ';
$strEngineAvailable = '%s ¤w¤ä´©³o MySQL ¦øªA¾¹.';
$strEngineDisabled = '%s ¤v©ó³o­Ó MySQL ¦øªA¾¹¤¤°±¥Î.';
$strEngines = '¤ÞÀº'; 
$strEngineUnsupported = '³o MySQL ª©¥»¨Ã¤£±µ¨ü %s Àx¦s¤ÞÀº.';
$strEnglishPrivileges = 'ª`·N: MySQL Åv­­¦WºÙ·|¥H­^»yÅã¥Ü';
$strEnglish = '­^»y';
$strError = '¿ù»~';
$strEscapeWildcards = '¸U¥Î²Å¸¹ _ ¤Î % À³¥¿½T¦a¥[¤J \ ';
$strEstonian = '·R¨F¥§¨È»y';
$strExcelEdition = 'Excel ª©¥»';
$strExcelOptions = 'Excel ¿ï¶µ';
$strExecuteBookmarked = '°õ¦æ®ÑÅÒ¬d¸ß';
$strExplain = '»¡©ú SQL';
$strExport = '¿é¥X';
$strExtendedInserts = '¦ù©µ·s¼W¼Ò¦¡';
$strExtra = 'ªþ¥[';

$strFailedAttempts = '¹Á¸Õ¥¢±Ñ';
$strField = 'Äæ¦ì';
$strFieldHasBeenDropped = '¸ê®Æªí %s ¤w³Q§R°£';
$strFields = 'Äæ¦ì';
$strFieldsEmpty = ' Äæ¦ìÁ`¼Æ¬OªÅªº! ';
$strFieldsEnclosedBy = '¡uÄæ¦ì¡v¨Ï¥Î¦r¤¸¡G';
$strFieldsEscapedBy = '¡uESCAPE¡v¨Ï¥Î¦r¤¸¡G';
$strFieldsTerminatedBy = '¡uÄæ¦ì¤À¹j¡v¨Ï¥Î¦r¤¸¡G';
$strFileAlreadyExists = 'ÀÉ®× %s ¤w¦s¦b,½Ð§ó§ïÀɮצWºÙ©Î¿ï¾Ü¡uÂмg¤v¦s¦bÀɮסv¿ï¶µ.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Ū®×µLªkŪ¨ú';
$strFileNameTemplateHelp = '¨Ï¥Î __DB__ §@¬°¸ê®Æ®w¦WºÙ, __TABLE__ ¬°¸ê®Æªí¦WºÙ. %s¥ô¦ó strftime%s ¤ºÃö©ó®É¶¡¤Îªþ¥[¿ï¶µ·|¦Û°Ê¥[¤J. ¨ä¥L¤å¦r±N·|«O¯d.';
$strFileNameTemplateRemember = '«O¯d¼Ë¦¡¦WºÙ';
$strFileNameTemplate = 'ÀɮצWºÙ¼Ë¦¡';
$strFixed = '©T©w';
$strFlushPrivilegesNote = 'µù: phpMyAdmin ª½±µ¥Ñ MySQL Åv­­¸ê®Æªí¨ú±o¨Ï¥ÎªÌÅv­­. ¦pªG¨Ï¥ÎªÌ¦Û¦æ§ó§ï¸ê®Æªí, ¸ê®Æªí¤º®e±N¥i¯à»P¹ê»Ú¨Ï¥ÎªÌ±¡ªp¦³²§. ¦b³o±¡ªp¤U, ±zÀ³¦bÄ~Äò«e %s­«·s¸ü¤J%s Åv­­¸ê®Æªí.';
$strFlushTable = '±j­¢§ó·s¸ê®Æªí ("FLUSH")';
$strFormat = '®æ¦¡';
$strFormEmpty = 'ªí®æ¤ºº|¶ñ¤@¨Ç¸ê®Æ!';
$strFreePages = '¶¢¸m­¶';
$strFullText = 'Åã¥Ü§¹¾ã¤å¦r';
$strFunction = '¨ç¼Æ';

$strGenBy = '«Ø¥ß';
$strGeneralRelationFeat = '¤@¯ëÃöÁp¥\¯à';
$strGenTime = '«Ø¥ß¤é´Á';
$strGeorgian = '®æ¾|¦N¨È»y';
$strGerman = '¼w»y';
$strGlobal = '¾ãÅé';
$strGlobalPrivileges = '¾ãÅéÅv­­';
$strGlobalValue = '¾ãÅé­È';
$strGo = '°õ¦æ';
$strGrantOption = '±ÂÅv';
$strGreek = '§Æþ»y';
$strGzip = '"gzipped"';

$strHasBeenAltered = '¤w¸g­×§ï';
$strHasBeenCreated = '¤w¸g«Ø¥ß';
$strHaveToShow = '±z»Ý­n¿ï¾Ü³Ì¤ÖÅã¥Ü¤@¦æÄæ¦ì';
$strHebrew = '§Æ§B¨Ó»y';
$strHexForBinary = '¥H¤Q¤»¶i¨î¼Æ­ÈÅã¥Ü¤G¶i¨îÄæ¦ì';
$strHome = '¥D¥Ø¿ý';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin ©x¤èºô¯¸';
$strHost = '¥D¾÷';
$strHostEmpty = '½Ð¿é¤J¥D¾÷¦WºÙ!';
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 ¿é¥X¿ï¶µ';
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 ¿é¥X¿ï¶µ';
$strHungarian = '¦I¤ú§Q»y';

$strIcelandic = '¦B®q»y'; 
$strId = 'ID'; // use eng
$strIdxFulltext = '¥þ¤åÀ˯Á';
$strIfYouWish = '¦pªG±z­n«ü©w¸ê®Æ¶×¤JªºÄæ¦ì¡A½Ð¿é¤J¥Î³r¸¹¹j¶}ªºÄæ¦ì¦WºÙ';
$strIgnore = '©¿²¤';
$strIgnoreInserts = '¨Ï¥Î©¿²¤¥[¤J (insert)'; 
$strIgnoringFile = '©¿²¤ÀÉ®× %s';
$strImportDocSQL = 'Ū¨ú docSQL ÀÉ®×';
$strImportFiles = '¿é¤JÀÉ®×';
$strImportFinished = '¿é¤J§¹¦¨';
$strIndexes = '¯Á¤Þ';
$strIndexHasBeenDropped = '¯Á¤Þ %s ¤w³Q§R°£';
$strIndex = '¯Á¤ÞÁä INDEX';
$strIndexName = '¯Á¤Þ¦WºÙ&nbsp;:';
$strIndexType = '¯Á¤ÞÃþ«¬&nbsp;:';
$strIndexWarningMultiple = '¦h¹L¤@­Ó %s Áä¤w«Ø¥ß¨ìÄæ¦ì `%s` ¤¤';
$strIndexWarningPrimary = '¥DÁä PRIMARY ¤Î ¯Á¤ÞÁä INDEX ¤£À³¦P®É¶¡³]©wÄæ¦ì `%s` ¤¤';
$strIndexWarningTable = '©ó¸ê®Æªí `%s` ¤¤¦³¯Á¤Þ°ÝÃD';
$strIndexWarningUnique = '°ß¤@Áä UNIQUE ¤Î ¯Á¤ÞÁä INDEX ¤£À³¦P®É¶¡³]©wÄæ¦ì `%s` ¤¤';
$strInnoDBAutoextendIncrement = '¦Û°Ê¦ù©µ¤j¤p';
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = '·í¸ê®Æªí®e¶q±µªñº¡®É, ¦Û°Ê¼W¤j®e¶qªº¤j¤p.';
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'InnoDB ¸ê®Æªí¥Î©ó§Ö¨ú¸ê®Æ¤Î¯Á¤Þ®É¨Ï¥Îªº°O¾ÐÅéºþ½w½Ä¤j¤p.';
$strInnoDBBufferPoolSize = '½w½Ä°Ï¤j¤p';
$strInnoDBDataFilePath = '¸ê®ÆÀÉ®×';
$strInnoDBDataHomeDir = '¸ê®Æ¥D¥Ø¿ý';
$strInnoDBDataHomeDirDesc = '©Ò¦³ InnoDB ¸ê®ÆÀɮתº¥D¸ê®Æ¥Ø¿ý¦ì¸m.';
$strInnoDBPages = '­¶';
$strInnodbStat = 'InnoDB ª¬ºA';
$strInsecureMySQL = '³]©wÀɤº¦³Ãö³]©w (rootµn¤J¤Î¨S¦³±K½X) »P¹w³]ªº MySQL Åv­­¤á¤f¬Û¦P¡C MySQL ¦øªA¾¹¦b³o¹w³]ªº³]©w¹B¦æªº¸Ü·|«Ü®e©ö³Q¤J«I¡A±zÀ³§ó§ï¦³Ãö³]©w¥h¨¾¤î¦w¥þº|¬}¡C';
$strInsertAsNewRow = 'Àx¦s¬°·s°O¿ý';
$strInsertBookmarkTitle = '½Ð¿é¤J®ÑÅÒ¼ÐÃD';
$strInsertedRowId = '·s¼W¸ê®Æ¦C id:';
$strInsertedRows = '·s¼W¦C¼Æ:';
$strInsertNewRow = '·s¼W¤@µ§°O¿ý';
$strInsert = '·s¼W';
$strInsertTextfiles = '±N¤å¦rÀɸê®Æ¶×¤J¸ê®Æªí';
$strInstructions = '«ü¥O';
$strInternalNotNecessary = '* ·í¤º³¡ÃöÁp¦b InnoDB ¤w¦s¦b®É¬OµL»Ý­nªº.';
$strInternalRelations = '¤º³¡ÃöÁp';
$strInUse = '¨Ï¥Î¤¤';

$strJapanese = '¤é»y';
$strJumpToDB = '¸õ¨ì¸ê®Æ®w &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = ' &quot;§R°£&quot; ªº¨Ï¥ÎªÌ¤´µM¯à°÷µn¤J¸ê®Æ®wª½¦Ü­«·s¸ü¤J¸ê®Æ®w¬°¤î.';
$strJustDelete = '¥u±qÅv­­¸ê®Æ®w§R°£¨Ï¥ÎªÌ.';

$strKeepPass = '½Ð¤£­n§ó§ï±K½X';
$strKeyname = 'Áä¦W';
$strKill = 'Kill'; //should expressed in English
$strKorean = 'Áú»y';

$strLandscape = '¾î¦V';
$strLatchedPages = 'Âê¤W­¶';
$strLatexCaption = '¸ê®Æªí¼ÐÃD';
$strLatexContent = '¸ê®Æªí __TABLE__ ¤º®e';
$strLatexContinuedCaption = '³sÄò¸ê®Æªí¼ÐÃD';
$strLatexContinued = '(³sÄò)';
$strLatexIncludeCaption = '¥]¬A¸ê®Æªí¼ÐÃD';
$strLatexLabel = '¼Ð°OÁä¦W';
$strLaTeX = 'LaTeX';  // use eng
$strLaTeXOptions = 'LaTeX ¿ï¶µ';
$strLatexStructure = '¸ê®Æªí __TABLE__ µ²ºc';
$strLatvian = '©Ô²æºû¨È»y';
$strLengthSet = 'ªø«×/¶°¦X*';
$strLimitNumRows = 'µ§°O¿ý/¨C­¶';
$strLineFeed = '´«¦æ: \\n';
$strLinesTerminatedBy = '¡u¤U¤@¦æ¡v¨Ï¥Î¦r¤¸¡G';
$strLinkNotFound = '§ä¤£¨ì³sµ²';
$strLinksTo = '³sµ²¨ì';
$strLithuanian = '¥ß³³©{»y';
$strLoadExplanation = '³Ì¨Î¼Ò¦¡¬O¥Ñ¨t²Î¦Û°ÊÀˬd, ¦pªG¿ù»~, ±z¥i¦Û¥Ñ§ó§ï.';
$strLoadMethod = 'LOAD ¼Ò¦¡';
$strLocalhost = '¥»¦a';
$strLocationTextfile = '¤å¦rÀɮתº¦ì¸m';
$strLoginInformation = 'µn¤J¸ê°T';
$strLogin = 'µn¤J';
$strLogout = 'µn¥X¨t²Î';
$strLogPassword = '±K½X:';
$strLogServer = '¦øªA¾¹';
$strLogUsername = 'µn¤J¦WºÙ:';
$strLongOperation = '³o­Ó§@·~©Ò¥Î®É¶¡·|¸ûªø, Ä~Äò?';

$strMaximumSize = '³Ì¤j®e¶q: %s%s'; 
$strMbExtensionMissing = '§ä¤£¨ì PHP ¤ºªº mbstring ½s½X¼Ò²Õ, ¨S¦³³o­Ó¼Ò²Õ, phpMyAdmin µLªk·Ç½T¦a¤À³ÎÂù¦r¤¸¤å¦r, ¦Ó¥i¯à²£¥Í°ÝÃD.';
$strMbOverloadWarning = '§A¦b PHP ³]©w¤º±Ò°Ê¤F mbstring.func_overload ¿ï¶µ, ³o­Ó¿ï¶µ¼È®É¤£­Ý®e phpMyAdmin , §A¥i¯à·|·l¥¢³¡¥÷¸ê®Æ!';
$strMIME_available_mime = '¥i¨Ï¥Î MIME Ãþ«¬';
$strMIME_available_transform = '¥i¨Ï¥ÎÂà´«¤è¦¡';
$strMIME_description = '»¡©ú';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME Ãþ«¬';
$strMIME_nodescription = '³o­ÓÂà´«¤è¦¡¨S¦³»¡©ú.<br />½Ð¦V§@ªÌ¬d¸ß %s ¬O¬Æ»ò¥Î³~.';
$strMIME_transformation_note = '¦³Ãö¥i¨Ï¥Î¤§Âà´«¤è¦¡¿ï¶µ¤Î MINE Ãþ«¬Âà´«¿ï¶µ, ½Ð¬d¬Ý %sÂà´«¤è¦¡»¡©ú%s';
$strMIME_transformation_options_note = '½Ð¥Î¥H¤Uªº®æ¦¡¿é¤JÂà´«¿ï¶µ­È: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />¦p±z»Ý­n¿é¤J¤Ï±×½u ("\") ©Î³æ¤Þ¸¹ ("\'") ½Ð¦A¥[¤W¤Ï±×½u (¨Ò¦p \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Âà´«¤è¦¡¿ï¶µ';
$strMIME_transformation = 'ÂsÄý¾¹Âà´«¤è¦¡';
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE';  // keep in SQL statement
$strMIME_without = 'MIME Ãþ«¬¥H±×ÅéÅã¥Ü¬O¨S¦³¤À¹jÂà´«¥\¯à';
$strModifications = '­×§ï¤wÀx¦s';
$strModifyIndexTopic = '­×§ï¯Á¤Þ';
$strModify = '­×§ï';
$strMoreStatusVars = '§ó¦hª¬ªp¸ê°T';
$strMoveTable = '²¾°Ê¸ê®Æªí¨ì¡G(®æ¦¡¬° ¸ê®Æ®w¦WºÙ<b>.</b>¸ê®Æªí¦WºÙ)';
$strMoveTableOK = '¸ê®Æªí %s ¤w¸g²¾°Ê¨ì %s.';
$strMoveTableSameNames = 'µLªk²¾°Ê¨ì¬Û¦P¸ê®Æªí!';
$strMultilingual = '¦h»y¨¥';
$strMustSelectFile = '±zÀ³¿ï¾Ü»Ý­n·s¼WªºÀÉ®×.';
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = '¹w³]ªº¸ê®Æ«ü¼Ð¤j¤p®É·í¥H CREATE TABLE «Ø¥ß MyISAM ¸ê®Æªí, ¦Ó¨ÃµL³]©w³Ì¤j¦C¼Æ (MAX_ROWS) ®É, ±N·|¥H¦ì§¹²Õ¬°³]©w¤j¤p';
$strMyISAMDataPointerSize = '¸ê®Æ«ü¼Ð¤j¤p';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = '¦pÁ{®ÉÀɮץΧ@§Ö³t MyISAM ¯Á¤Þ®É¤j©ó³o­Ó³]©wªº®e¶q, «Øij¨Ï¥ÎÁä¦W§Ö¨ú¤è¦¡.';
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Á{®ÉÀɮ׫إ߯Á¤Þ®É³Ì¤jªº®e¶q';
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MySQL ¥Î©ó­««Ø MyISAM ¯Á¤Þ (REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ©Î LOAD DATA INFILE) ®ÉªºÁ{®ÉÀɮפj¤p.';
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Á{®É±Æ§ÇÀɮ׳̤j®e¶q';
$strMyISAMRecoverOptions = '¦Û°Ê­×´_¼Ò¦¡';
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = '³o­Ó¼Ò¦¡±N·|¦Û°Ê­×´_·lÃa¤§ MyISAM ¸ê®Æªí, ¦p¦P©ó¦øªA¾¹±Ò°Ê³]©w¥[¤J --myisam-recover ¿ï¶µ.';
$strMyISAMRepairThreadsDesc = '¦p¼Æ­È¤j©ó 1 , MyISAM ¸ê®Æªí©ó­×´_®É¤§¯Á¤Þ±N·|¥H¦P¨B«Ø¥ß.';
$strMyISAMRepairThreads = '­×´_¤u§@';
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = '³o­Ó½w½Ä¤j¤p¬O¤À°tµ¹¦b°õ¦æ­×´_¸ê®Æªí«ü¥O (REPAIR TABLE) ¡B°õ¦æ CREATE INDEX ©Î ALTER TABLE «ü¥O®É, ¥Î©ó±Æ§Ç MyISAM ¯Á¤Þ¤§¥Î';
$strMyISAMSortBufferSize = '±Æ§Ç½w½Ä¤j¤p';
$strMySQLCharset = 'MySQL ¤å¦r½s½X';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL ³s½u®Õ¹ï';
$strMySQLReloaded = 'MySQL ­«·s¸ü¤J§¹¦¨';
$strMySQLSaid = 'MySQL ¶Ç¦^¡G ';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL ª©¥» %pma_s1% ¦b %pma_s2% °õ¦æ¡Aµn¤JªÌ¬° %pma_s3%';
$strMySQLShowProcess = 'Åã¥Üµ{§Ç (Process)';
$strMySQLShowStatus = 'Åã¥Ü MySQL °õ¦æª¬ºA';
$strMySQLShowVars = 'Åã¥Ü MySQL ¨t²ÎÅܼÆ';

$strName = '¦WºÙ';
$strNeedPrimaryKey = '±z»Ý­n¦b¦¹¸ê®Æªí³]©w¥DÁä (Primary Key)';
$strNext = '¤U¤@­Ó';
$strNo = ' §_ ';
$strNoActivity = '¥Ñ©ó¤w¶¢¸m¤F¹F %s ¬í, ½Ð­«·sµn¤J';
$strNoDatabasesSelected = '¨S¦³¸ê®Æ®w¿ï¾Ü.';
$strNoDatabases = '¨S¦³¸ê®Æ®w';
$strNoDescription = '¨S¦³»¡©ú';
$strNoDetailsForEngine = '³oÀx¦s¤ÞÀº¨ÃµL¸Ô²Óªºª¬ºA¸ê®Æ.';
$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" «ü¥O¤w¸g°±¥Î.';
$strNoExplain = '²¤¹L»¡©ú SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin ¸û¬°¾A¦X¨Ï¥Î¦b¤ä´©<b>­¶®Ø</b>ªºÂsÄý¾¹.';
$strNoIndexPartsDefined = '³¡¥÷¯Á¤Þ¸ê®ÆÁÙ¥¼©w¸q!';
$strNoIndex = '¨S¦³¤w©w¸qªº¯Á¤Þ!';
$strNoModification = '¨S¦³Åܧó';
$strNone = '¤£¾A¥Î';
$strNoOptions = '³oºØ®æ¦¡¨ÃµL¿ï¶µ';
$strNoPassword = '¤£¥Î±K½X';
$strNoPermission = 'Web ¦øªA¾¹¨S¦³Åv­­Àx¦sÀÉ®× %s.';
$strNoPhp = '²¾°£ PHP µ{¦¡½X';
$strNoPrivileges = '¨S¦³Åv­­';
$strNoQuery = '¨S¦³ SQL »yªk!';
$strNoRights = '±z²{¦b¨S¦³¨¬°÷ªºÅv­­!';
$strNoRowsSelected = '¨ÃµL¸ê®Æ¦C¤w¿ï¾Ü';
$strNoSpace = 'ªÅ¶¡¤£¨¬Àx¦sÀÉ®× %s.';
$strNoTablesFound = '¸ê®Æ®w¤¤¨S¦³¸ê®Æªí';
$strNoThemeSupport = '¤£¤ä´©´Ú¦¡¥\¯à, ½Ð¬d¬Ý³]©w®×¤ÎÀx¦s´Ú¦¡Àɮתº¸ê®Æ§¨ %s.';
$strNotNumber = '³o¤£¬O¤@­Ó¼Æ¦r!';
$strNotOK = '¥¼¯à½T©w';
$strNotSet = '<b>%s</b> ¸ê®Æªí§ä¤£¨ì©ÎÁÙ¥¼¦b %s ³]©w';
$strNotValidNumber = '¤£¬O¦³®Äªº¦C¼Æ!';
$strNoUsersFound = '§ä¤£¨ì¨Ï¥ÎªÌ';
$strNoValidateSQL = '²¤¹LÀˬd SQL';
$strNull = 'Null'; //should expressed in English
$strNumSearchResultsInTable = '%s ¶µ¸ê®Æ²Å¦X - ©ó¸ê®Æªí <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Á`­p:</b> <i>%s</i> ¶µ¸ê®Æ²Å¦X';
$strNumTables = '­Ó¸ê®Æªí';

$strOftenQuotation = '³Ì±`¥Îªº¬O¤Þ¸¹¡A¡u«D¥²¶·¡vªí¥Ü¥u¦³ char ©M varchar Äæ¦ì·|³Q¥]¬A°_¨Ó';
$strOK = '½T©w';
$strOperations = 'ºÞ²z';
$strOperator = '¾Þ§@­û';
$strOptimizeTable = '³Ì¨Î¤Æ¸ê®Æªí';
$strOptionalControls = '«D¥²­n¿ï¶µ¡A¥Î¨ÓŪ¼g¯S®í¦r¤¸';
$strOptionally = '«D¥²¶·';
$strOr = '©Î';
$strOverhead = '¦h¾l';
$strOverwriteExisting = 'Âмg¤w¦s¦bÀÉ®×';

$strPageNumber = '­¶½X:';
$strPagesToBeFlushed = '±j­¢§ó·s­¶';
$strPaperSize = '¯È±i¤j¤p';
$strPartialText = 'Åã¥Ü³¡¥÷¤å¦r';
$strPasswordChanged = '%s ªº±K½X¤w¦¨¥\§ó§ï.';
$strPasswordEmpty = '½Ð¿é¤J±K½X!';
$strPasswordHashing = '±K½XÂø´ê';
$strPassword = '±K½X';
$strPasswordNotSame = '²Ä¤G¦¸¿é¤Jªº±K½X¤£¦P!';
$strPdfDbSchema = '"%s" ¸ê®Æ®w·§­n - ²Ä %s ­¶';
$strPdfInvalidTblName = '¸ê®Æªí "%s" ¤£¦s¦b!';
$strPdfNoTables = '¨S¦³¸ê®Æªí';
$strPerHour = '¨C¤p®É';
$strPerMinute = '¨C¤ÀÄÁ';
$strPerSecond = '¨C¬í';
$strPersian = 'ªi´µ»y';
$strPhoneBook = '¹q¸Üï';
$strPHP40203 = '±z¥¿¨Ï¥Î PHP ª©¥» 4.2.3, ³oª©¥»¦³¤@­ÓÂù¦r¸`¦r¤¸ªºÄY­«¿ù»~(mbstring). ½Ð°Ñ¾\ PHP ¯äÂγø§i½s¸¹ 19404. phpMyAdmin ¨Ã¤£«Øij¨Ï¥Î³o­Óª©¥»ªº PHP .';
$strPHPVersion = 'PHP ª©¥»';
$strPhp = '«Ø¥ß PHP µ{¦¡½X';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin »¡©ú¤å¥ó';
$strPmaUriError = ' ¥²¶·¦b³]©wÀɤº³]©w <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> !';
$strPolish = 'ªiÄõ»y';
$strPortrait = 'ª½¦V';
$strPos1 = '²Ä¤@­¶';
$strPrevious = '«e¤@­¶';
$strPrimary = '¥DÁä PRIMARY';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = '¥DÁä¤w³Q§R°£';
$strPrimaryKeyName = '¥DÁ䪺¦WºÙ¥²¶·ºÙ¬° PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>¥²¶·</b>¬O¥DÁ䪺¦WºÙ¥H¤Î¬O<b>°ß¤@</b>¤@²Õ¥DÁä!)';
$strPrint = '¦C¦L';
$strPrintView = '¦C¦LÀ˵ø';
$strPrintViewFull = '¦C¦LÀ˵ø (Åã¥Ü§¹¾ã¤å¦r)';
$strPrivDescAllPrivileges = '¥]¬A©Ò¦³Åv­­°£¤F±ÂÅv (GRNANT).';
$strPrivDescAlter = '®e³\­×§ï²{¦³¸ê®Æªíªºµ²ºc.';
$strPrivDescCreateDb = '®e³\«Ø¥ß·s¸ê®Æ®w¤Î¸ê®Æªí.';
$strPrivDescCreateTbl = '®e³\«Ø¥ß·s¸ê®Æªí.';
$strPrivDescCreateTmpTable = '®e³\«Ø¥ß¼È®É©Ê¸ê®Æªí.';
$strPrivDescDelete = '®e³\§R°£°O¿ý.';
$strPrivDescDropDb = '®e³\§R°£¸ê®Æ®w¤Î¸ê®Æªí.';
$strPrivDescDropTbl = '®e³\§R°£¸ê®Æªí.';
$strPrivDescExecute = '®e³\ °õ¦æ¹w¥ýÀx¦s¤§µ{¦¡. ©ó¥» MySQL ª©¥»µL®Ä.';
$strPrivDescFile = '®e³\¿é¤J¤Î¿é¥X¼Æ¾Ú¨ìÀÉ®×.';
$strPrivDescGrant = '®e³\·s¼W¨Ï¥ÎªÌ¤ÎÅv­­¦ÓµL»Ý­«·sŪ¨úÅv­­¸ê®Æªí.';
$strPrivDescIndex = '®e³\«Ø¥ß¤Î§R°£¯Á¤Þ.';
$strPrivDescInsert = '®e³\·s¼W¤Î¨ú¥N¼Æ¾Ú.';
$strPrivDescLockTables = '®e³\Âê¤W²{®É³s½u¤§¸ê®Æªí.';
$strPrivDescMaxConnections = '­­¨î¨C¤p®É¨Ï¥ÎªÌ¶}±Ò·s³s½uªº¼Æ¥Ø.';
$strPrivDescMaxQuestions = '­­¨î¨C¤p®É¨Ï¥ÎªÌ¬d¸ßªº¼Æ¥Ø.';
$strPrivDescMaxUpdates = '­­¨î¨C¤p®É¨Ï¥ÎªÌ§ó§ï¸ê®Æªí¤Î¼Æ¾Úªí¤§«ü¥Oªº¼Æ¥Ø.';
$strPrivDescProcess3 = '®e³\¤¤¤î¨ä¥L¨Ï¥ÎªÌ¤§µ{§Ç.';
$strPrivDescProcess4 = '®e³\À˵ø¨t²Î°õ¦æ²M³æ§¹¾ã¤§¬d¸ß.';
$strPrivDescReferences = '©ó¥» MySQL ª©¥»µL®Ä.';
$strPrivDescReload = '®e³\­«·sŪ¨ú¦øªA¾¹³]©w¤Î±j¦æ§ó·s¦øªA¾¹§Ö¨ú°O¾Ð.';
$strPrivDescReplClient = '®e³\¥Î¤á¬d¸ß slaves / masters ¦b¦ó³B.';
$strPrivDescReplSlave = '»Ý­n½Æ»sªº slaves.';
$strPrivDescSelect = '®e³\Ū¨ú¼Æ¾Ú.';
$strPrivDescShowDb = '¥iŪ¨ú¾ã­Ó¸ê®Æ®w²M³æ.';
$strPrivDescShutdown = '®e³\°±¤î¦øªA¾¹.';
$strPrivDescSuper = '®e³\³s½u, ´Nºâ¶W¹L¤F³Ì¤j³s½u­­¨î; ¥Î©ó³Ì°ª¨t²ÎºÞ²z¦p³]©w¾ãÅéÅv­­©Î¤¤¤î¨ä¥L¨Ï¥ÎªÌ«ü¥O.';
$strPrivDescUpdate = '®e³\§ó·s¼Æ¾Ú.';
$strPrivDescUsage = '¨S¦³Åv­­.';
$strPrivilegesReloaded = 'Åv­­¤w¦¨¥\­«·sŪ¨ú.';
$strPrivileges = 'Åv­­';
$strProcesslist = '¨t²Î°õ¦æ²M³æ';
$strPutColNames = '±NÄæ¦ì¦WºÙ©ñ¦b­º¦æ';

$strQBE = '¨Ì½d¨Ò¬d¸ß (QBE)';
$strQBEDel = '²¾°£';
$strQBEIns = '·s¼W';
$strQueryFrame = '¬d¸ßµøµ¡';
$strQueryOnDb = '¦b¸ê®Æ®w <b>%s</b> °õ¦æ SQL »yªk:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL ¾úµ{';
$strQueryStatistics = '<b>¬d¸Ú²Î­p</b>: ·í²Î­p±Ò°Ê«á, ¦@¦³ %s ­Ó¬d¸ß¶Ç°e¨ì¦¹¦øªA¾¹.';
$strQueryTime = '¬d¸ß»Ý®É %01.4f ¬í';
$strQueryType = '¬d¸ß¤è¦¡';
$strQueryWindowLock = '¤£­n±N³o»yªkÂл\¨ì¥»µøµ¡¥~ªºSQL»yªk';

$strReadRequests = 'Ū¨ú­n¨D';
$strReceived = '±µ¦¬';
$strRecords = '°O¿ý';
$strReferentialIntegrity = 'Àˬd«ü¥Ü§¹¾ã©Ê:';
$strRefresh = '§ó·s';
$strRelationalSchema = 'ÃöÁp·§­n';
$strRelationNotWorking = 'ÃöÁp¸ê®Æªíªºªþ¥[¥\¯à¥¼¯à±Ò°Ê, %s½Ð«ö¦¹%s ¬d¥X°ÝÃD­ì¦].';
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';  // keep in SQL statement
$strRelations = 'ÃöÁp';
$strRelationView = 'ÃöÁpÀ˵ø';
$strReloadFailed = '­«·s¸ü¤JMySQL¥¢±Ñ';
$strReloadingThePrivileges = '­«·sŪ¨úÅv­­';
$strReloadMySQL = '­«·s¸ü¤J MySQL';
$strRemoveSelectedUsers = '²¾°£¤w¿ï¾Ü¨Ï¥ÎªÌ';
$strRenameDatabaseOK = '¸ê®Æ®w %s ¤w§ó§ï¦WºÙ¬° %s';
$strRenameTable = '±N¸ê®Æªí§ï¦W¬°';
$strRenameTableOK = '¤w¸g±N¸ê®Æªí %s §ï¦W¦¨ %s';
$strRepairTable = '­×´_¸ê®Æªí';
$strReplace = '¨ú¥N';
$strReplaceNULLBy = '±N NULL ¨ú¥N¬°';
$strReplaceTable = '¥HÀɮרú¥N¸ê®Æªí¸ê®Æ';
$strReset = '­«¸m';
$strResourceLimits = '¸ê·½­­¨î';
$strReType = '½T»{±K½X';
$strRevoke = '²¾°£';
$strRevokeAndDeleteDescr = '¨Ï¥ÎªÌ¤´µM¦³ USAGE Åv­­ª½¦ÜÅv­­¸ê®Æªí§ó·sŪ¨ú.';
$strRevokeAndDelete = '¼o°£¨Ï¥ÎªÌ©Ò¦³¦³®Ä¤§Åv­­¨Ã§R°£.';
$strRevokeMessage = '±z¤w²¾°£³o¦ì¨Ï¥ÎªÌªºÅv­­: %s';
$strRomanian = 'ù°¨¥§¨È»y';
$strRowLength = '¸ê®Æ¦Cªø«×';
$strRows = '¸ê®Æ¦C¦C¼Æ';
$strRowsFrom = 'µ§°O¿ý¡A¶}©l¦C¼Æ:';
$strRowSize = '¸ê®Æ¦C¤j¤p';
$strRowsModeFlippedHorizontal = '««ª½ (±ÛÂà¼ÐÃD)';
$strRowsModeHorizontal = '¤ô¥­';
$strRowsModeOptions = 'Åã¥Ü¬° %s ¤è¦¡ ¤Î ¨C¹j %s ¦æÅã¥ÜÄæ¦W';
$strRowsModeVertical = '««ª½';
$strRowsStatistic = '¸ê®Æ¦C²Î­p¼Æ­È';
$strRunning = '¦b %s °õ¦æ';
$strRunQuery = '°õ¦æ»yªk';
$strRunSQLQuery = '¦b¸ê®Æ®w %s °õ¦æ¥H¤U«ü¥O';
$strRussian = '«X»y';

$strSaveOnServer = 'Àx¦s¨ì¦øªA¾¹©ó %s ¥Ø¿ý';
$strSave = 'Àx¦s';
$strScaleFactorSmall = '¤ñ¨Ò­¿¼Æ¤Ó²Ó, µLªk±N¹Ïªí©ñ¦b¤@­¶¤º';
$strSearchFormTitle = '·j¯Á¸ê®Æ®w';
$strSearchInTables = '©ó¥H¤U¸ê®Æªí:';
$strSearch = '·j¯Á';
$strSearchNeedle = '´M§ä¤§¤å¦r©Î¼Æ­È (¸U¥Î¦r¤¸: "%"):';
$strSearchOption1 = '¥ô¦ó¤@²Õ¤å¦r';
$strSearchOption2 = '©Ò¦³¤å¦r';
$strSearchOption3 = '§¹¾ãµü»y';
$strSearchOption4 = '¥H³W«hªí¥Üªk (regular expression) ·j¯Á';
$strSearchResultsFor = '·j¯Á "<i>%s</i>" ªºµ²ªG %s:';
$strSearchType = '´M§ä:';
$strSecretRequired = '³]©wÀɮײ{¦b»Ý­n±K½X (passphrase) (blowfish_secret).';
$strSelectADb = '½Ð¿ï¾Ü¸ê®Æ®w';
$strSelectAll = '¥þ¿ï';
$strSelectBinaryLog = '¿ï¾ÜÀ˵ø¤G¶i¨î°O¿ý';
$strSelectFields = '¿ï¾ÜÄæ¦ì (¦Ü¤Ö¤@­Ó)';
$strSelectNumRows = '¬d¸ß¤¤';
$strSelectTables = '¿ï¾Ü¸ê®Æªí';
$strSend = '¤U¸üÀx¦s';
$strSent = '°e¥X';
$strServer = '¦øªA¾¹';
$strServerChoice = '¿ï¾Ü¦øªA¾¹';
$strServerNotResponding = '¦øªA¾¹¨ÃµL¦^À³';
$strServerStatus = '¹B¦æ¸ê°T';
$strServerStatusUptime = '³o MySQL ¦øªA¾¹¤w±Ò°Ê¤F %s. ¦øªA¾¹©ó %s ±Ò°Ê.';
$strServerTabProcesslist = '³B²z';
$strServerTabVariables = '¸ê°T';
$strServerTrafficNotes = '<b>¦øªA¾¹¬y¶q</b>: ³o¨ÇªíÅã¥Ü¤F¦¹ MySQL ¦øªA¾¹¦Û±Ò°Ê¥H¨Óªººôµ¸¬y¶q²Î­p¡C';
$strServerVars = '¦øªA¾¹¸ê°T¤Î³]©w';
$strServerVersion = '¦øªA¾¹ª©¥»';
$strSessionValue = 'µ{§Ç¼Æ­È';
$strSetEnumVal = '¦pÄæ¦ì®æ¦¡¬O "enum" ©Î "set", ½Ð¨Ï¥Î¥H¤Uªº®æ¦¡¿é¤J: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />¦p¦b¼Æ­È¤W»Ý­n¿é¤J¤Ï±×½u (\) ©Î³æ¤Þ¸¹ (\') , ½Ð¦A¥[¤W¤Ï±×½u (¨Ò¦p \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
$strShow = 'Åã¥Ü';
$strShowAll = 'Åã¥Ü¥þ³¡';
$strShowColor = 'Åã¥ÜÃC¦â';
$strShowDatadictAs = '¼Æ¾Ú¦r¨å®æ¦¡';
$strShowFullQueries = 'Åã¥Ü§¹¾ã¬d¸ß';
$strShowGrid = 'Åã¥Ü®Ø®æ';
$strShowingRecords = 'Åã¥Ü°O¿ý';
$strShowPHPInfo = 'Åã¥Ü PHP ¸ê°T';
$strShowTableDimension = 'Åã¥Üªí®æ¤j¤p';
$strShowTables = 'Åã¥Ü¸ê®Æªí';
$strShowThisQuery = '­«·sÅã¥Ü SQL »yªk ';
$strSimplifiedChinese = '²Å餤¤å';
$strSingly = '(¥u·|±Æ§Ç²{®Éªº°O¿ý)';
$strSize = '¤j¤p';
$strSlovak = '´µ¬¥¥ï§J»y';
$strSlovenian = '´µ¬¥¤å¥§¨È»y';
$strSocketProblem = '( ©ÎªÌ¥»¾÷ MySQL ¦øªA¾¹¤§ socket ¨Ã¥¼¥¿½T³]©w)';
$strSort = '±Æ§Ç';
$strSortByKey = '¨ÌÁä¦W±Æ§Ç';
$strSpaceUsage = '¤w¨Ï¥ÎªÅ¶¡';
$strSpanish = '¦è¯Z¤ú»y';
$strSplitWordsWithSpace = '¨C²Õ¤å¦r¥HªÅ®æ (" ") ¤À¹j.';
$strSQLExportCompatibility = 'SQL ¿é¥X­Ý®e';
$strSQLExportType = '¿é¥X¤è¦¡';
$strSQLOptions = 'SQL ¿ï¶µ';
$strSQLParserBugMessage = '³o¥i¯à¬O±z§ä¨ì¤F SQL ¤ÀªRµ{¦¡ªº¤@¨Çµ{¦¡¿ù»~¡A½Ð²Ó¤ß¬d¬Ý±zªº»yªk¡AÀˬd¤@¤U¤Þ¸¹¬O¥¿½T¤Î¨S¦³¿òº|¡A¨ä¥L¥i¯à¥X¿ùªº­ì¦]¥i¯à¨Ó¦Û±z¤W¸üÀɮ׮ɦb¤Þ¸¹¥~ªº¦a¤è¨Ï¥Î¤F¤G¶i¨î½X¡C±z¥i¥H¹Á¸Õ¦b MySQL ©R¥O¦C¤¶­±°õ¦æ¸Ó»yªk¡C¦p MySQL ¦øªA¾¹µo¥X¿ù»~«H®§¡A³o¥i¯àÀ°§U±z¥h§ä¥X°ÝÃD©Ò¦b¡C¦p±z¤´µM¥¼¯à¸Ñ¨M°ÝÃD¡A©Î¦b¤ÀªRµ{¦¡¥X²{¿ù»~¡A¦ý¦b©R¥O¦C¼Ò¦¡¯à¥¿±`°õ¦æ¡A½Ð±N¸Ó¥y¥X²{¿ù»~ªº SQL »yªk©â¥X¡A¨Ã±N¥H¤Uªº"°Å¨ú"³¡¥÷¤@¦P´£¥æ¨ì¯ä¦ä°Ï:';
$strSQLParserUserError = '¥i¯à¬O±zªº SQL »yªk¥X²{¿ù»~¡A¦p MySQL ¦øªA¾¹µo¥X¿ù»~«H®§¡A³o¥i¯àÀ°§U±z¥h§ä¥X°ÝÃD©Ò¦b¡C';
$strSQLQuery = 'SQL »yªk';
$strSQLResult = 'SQL ¬d¸ßµ²ªG';
$strSQL = 'SQL'; // should express in english
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'µL®ÄªºÃѧO½X (Invalid Identifer)';
$strSQPBugUnclosedQuote = '¥¼§¹µ²ªº¤Þ¸¹ (Unclosed quote)';
$strSQPBugUnknownPunctuation = '¤£ª¾©úªº¼ÐÂI²Å¸¹ (Unknown Punctuation String)';
$strStatCheckTime = '³Ì«áÀˬd';
$strStatCreateTime = '«Ø¥ß';
$strStatement = '±Ô­z';
$strStatUpdateTime = '³Ì«á§ó·s';
$strStatus = 'ª¬ºA';
$strStorageEngines = 'Àx¦s¤ÞÀº';
$strStorageEngine = 'Àx¦s¤ÞÀº';
$strStrucCSV = 'CSV ¸ê®Æ';
$strStrucData = 'µ²ºc»P¸ê®Æ';
$strStrucDrop = '¥[¤J \'§R°£¸ê®Æªí\' »yªk';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel ªº CSV ®æ¦¡';
$strStrucNativeExcel = '­ì©l MS Excel ¸ê®Æ';
$strStrucOnly = '¥u¦³µ²ºc';
$strStructPropose = '¤ÀªR¸ê®Æªíµ²ºc';
$strStructure = 'µ²ºc';
$strSubmit = '°e¥X';
$strSuccess = '±zªºSQL»yªk¤w¶¶§Q°õ¦æ';
$strSum = 'Á`­p';
$strSwedish = '·ç¨å»y';
$strSwitchToDatabase = 'Âಾ¨ì½Æ»s¤§¸ê®Æ®w';
$strSwitchToTable = '¸õ¨ì¤w½Æ»s¤§¸ê®Æªí';

$strTable = '¸ê®Æªí';
$strTableComments = '¸ê®Æªíµù¸Ñ¤å¦r';
$strTableEmpty = '½Ð¿é¤J¸ê®Æªí¦WºÙ!';
$strTableHasBeenDropped = '¸ê®Æªí %s ¤w³Q§R°£';
$strTableHasBeenEmptied = '¸ê®Æªí %s ¤w³Q²MªÅ';
$strTableHasBeenFlushed = '¸ê®Æªí %s ¤w³Q±j­¢§ó·s';
$strTableMaintenance = '¸ê®ÆªíºûÅ@';
$strTableOfContents = '¥Ø¿ý';
$strTableOptions = '¸ê®Æªí¿ï¶µ';
$strTables = '%s ¸ê®Æªí';
$strTableStructure = '¸ê®Æªí®æ¦¡¡G';
$strTableType = '¸ê®ÆªíÃþ«¬';
$strTakeIt = '¿ï¥Î';
$strTblPrivileges = '«ü©w¸ê®ÆªíÅv­­';
$strTextAreaLength = ' ¥Ñ©óªø«×­­¨î<br /> ¦¹Äæ¦ì¤£¯à½s¿è ';
$strThai = '®õ»y';
$strTheContents = 'Àɮפº®e±N·|¨ú¥N¿ï©wªº¸ê®Æªí¤¤¨ã¦³¬Û¦P¥DÁä©Î°ß¤@Á䪺°O¿ý';
$strTheContent = 'Àɮפº®e¤w¸g¶×¤J¸ê®Æªí';
$strTheme = '´Ú¦¡';
$strTheTerminator = '¤À¹jÄæ¦ìªº¦r¤¸';
$strThisHost = '«ü©w¥D¾÷';
$strThisNotDirectory = '³o¨Ã¤£¬O¤@­Ó¥Ø¿ý';
$strThreadSuccessfullyKilled = '«ü¥O %s ¤w¦¨¥\¤¤¤î.';
$strTime = '®É¶¡';
$strToggleScratchboard = 'Âà´««K±ø';
$strTotal = 'Á`­p';
$strTotalUC = 'Á`¦@';
$strTraditionalChinese = 'ÁcÅ餤¤å';
$strTraditionalSpanish = '¶Ç²Î¦è¯Z¤ú»y';
$strTraffic = '¬y¶q';
$strTransformation_application_octetstream__download = '©óÄæ¦ìÅã¥Ü³s½u¨Ó¤U¸ü¤G¶i¨î¸ê®Æ. ²Ä¤@­Ó¿ï¶µ¬O¤G¶i¨îªºÀɮצWºÙ. ²Ä¤G­Ó¿ï¶µ¥i³]©w¥i¥ÎªºÄæ¦ì¦WºÙ¥Î§@ÀɮצWºÙ. ¦p±z³]©w¤F²Ä¤G­Ó¿ï¶µ, ²Ä¤@­Ó¿ï¶µµL»Ý³]©w';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Åã¥Ü¥i«ö¦¡¹Ï¹³; ¿ï¶µ; ¼e«×,°ª«×[¥H¹³¯À¬°³æ¦ì] («O®É­ì¦³¤ñ¨Ò)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Åã¥Ü¹Ï¹³ªº³s½u (ª½±µ¤U¸ü).';
$strTransformation_image_png__inline = '°Ñ¬Ý image/jpeg: ¤º«Ø';
$strTransformation_text_plain__dateformat = '¨Ï¥Î TIME, TIMESTAMP ©Î DATETIME ¨Ã¥H¥»¦a®É°Ï®É¶¡Åã¥Ü. ²Ä¤@­Ó¿ï¶µ¬O­×¥¿ (¥H¤p®É¬°³æ¦ì) ¨Ó½Õ¾ãÅã¥Ü¤§®É¶¡ (¹w³]: 0). ²Ä¤G­Ó¿ï¶µ¬O¤é´Á®æ¦¡ [¸ò¾Ú PHPs strftime() ªº°Ñ¼Æ].';
$strTransformation_text_plain__external = '¥u­­©ó LINUX : °õ¦æ¥~³¡µ{¦¡¤Î±N¤º®e¥H¼Ð·Ç¿é¤J¼Ò¦¡¿é¤J. ¿é¥Xµ{¦¡¤§¼Ð·Ç¿é¥X. ¹w³]¬O¾ã»ôªº, ¤è«KÅã¥Ü HTML ½X. ¥Ñ©ó«O¦w²z¥Ñ, ±z»Ý­n¦Û¦æ½s¿è libraries/transformations/text_plain__external.inc.php ¤Î¥[¤J»Ý­n¨Ï¥Î¤u¨ã§@¬°°õ¦æ. ²Ä¤@­Ó¿ï¶µ¬°¦³¦h¤Ö­Óµ{¦¡»Ý­n¨Ï¥Î, ²Ä¤G­Ó¿ï¶µ¬°³o¦¡µ{¦¡ªº°Ñ¼Æ, ²Ä¤T­Ó¿ï¶µ, ¦p³]©w¬° 1 ±N·|¨Ï¥Î htmlspecialchars() Âà´«¿é¥X (¹w³]: 1). ²Ä¥|­Ó¿ï¶µ, ¦p³]©w¬° 1 ±N·|¥[¤J NOWRAP ©ó¤º®eªºªí®æ¤º, ¥O¿é¥X¤§©Ò¦³¤º®e³£¤£·|­«·s±Æ¦ì (¹w³]: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = '«O¦s­ì¥»¤º®e¤§®æ¦¡. ¤£¶i¦æ¥ô¦ó Escaping ³B²z.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Åã¥Ü¹Ï¹³¤Î³sµ², ¼Æ¾Ú¤º®e¬OÀɮצWºÙ; ²Ä¤@­Ó¿ï¶µ¬Oºô§}«e¬q (¨Ò "http://domain.com/" ), ²Ä¤G­Ó¿ï¶µ¬O¼e«×ªº¹³¯À,²Ä¤T­Ó¿ï¶µ¬O°ª«×ªº¹³¯À.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Åã¥Ü³sµ², ¼Æ¾Ú¤º®e¬OÀɮצWºÙ; ²Ä¤@­Ó¿ï¶µ¬Oºô§}«e¬q (¨Ò "http://domain.com/" ), ²Ä¤G¿ï¶µ¬O³sµ²ªº¼ÐÃD.';
$strTransformation_text_plain__substr = '¥uÅã¥Ü³¡¥÷ªº¦r¦ê. ²Ä¤@­Ó¿ï¶µ¬°¦r¦ê¶}©l¿é¥Xªº¦ì¸m (offset)  (¹w³]: 0). ²Ä¤G­Ó¿ï¶µ¬°¦h¤Ö­Ó¦r¦ê¿é¥X. ¯dªÅ¬°¿é¥X¾l¤U©Ò¦³¦r¦ê. ²Ä¤T­Ó¿ï¶µ¬°·í³¡¥÷¦r¦ê¨ú¦^«áÅã¥Ü¤°»ò¦r¦ê©óµ²§À (¹w³]: ...) .';
$strTruncateQueries = '§R°£¤wÅã¥Ü¬d¸ß';
$strTurkish = '¤g¦Õ¨ä»y';
$strType = '«¬ºA';

$strUkrainian = '¯Q§JÄõ»y';
$strUncheckAll = '¥þ³¡¨ú®ø';
$strUnicode = '²Î¤@½X (Unicode)';
$strUnique = '°ß¤@Áä UNIQUE';
$strUnknown = '¤£¸Ô';
$strUnselectAll = '¥þ³¡¨ú®ø';
$strUpdatePrivMessage = '±z¤w¸g§ó·s¤F %s ªºÅv­­.';
$strUpdateProfileMessage = '¸ê®Æ¤v¸g§ó·s.';
$strUpdateQuery = '§ó·s»yªk';
$strUpdComTab = '½Ð°Ñ¬Ý»¡©ú¤å¥ó¬d¸ß¦p¦ó§ó·s Column_comments ¸ê®Æªí';
$strUpgrade = '±zÀ³¸Ó§ó·s¨ì %s %s ©Î¤§«á.';
$strUsage = '¨Ï¥Î';
$strUseBackquotes = '¦b¸ê®Æªí¤ÎÄæ¦ì¨Ï¥Î¤Þ¸¹';
$strUseHostTable = '¨Ï¥Î¥D¾÷¸ê®Æªí';
$strUserAlreadyExists = '¨Ï¥ÎªÌ %s ¤v¦s¦b!';
$strUserEmpty = '½Ð¿é¤J¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ!';
$strUserName = '¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ';
$strUserNotFound = '¿ï¾Üªº¨Ï¥ÎªÌ¦bÅv­­¸ê®Æªí¤º§ä¤£¨ì.';
$strUserOverview = '¨Ï¥ÎªÌ¤@Äý';
$strUsersDeleted = '¿ï¾Üªº¨Ï¥ÎªÌ¤w¦¨¥\§R°£.';
$strUsersHavingAccessToDb = '¥iŪ¨ú &quot;%s&quot; ¤§¨Ï¥ÎªÌ';
$strUser = '¨Ï¥ÎªÌ';
$strUseTabKey = '«ö TAB Áä¸õ¨ì¤U¤@­Ó¼Æ­È, ©Î CTRL+¤è¦VÁä §@ÀH·N²¾°Ê';
$strUseTables = '¨Ï¥Î¸ê®Æªí';
$strUseTextField = '¤å¦r¿é¤J';
$strUseThisValue = '¨Ï¥Î¦¹­È';

$strValidateSQL = 'Àˬd SQL';
$strValidatorError = 'SQL ¤ÀªRµ{¦¡¥¼¯à±Ò°Ê¡A½ÐÀˬd¬O§_¤w±N %s¤å¥ó%s ¤ºªº PHP Àɮצw¸Ë¡C';
$strValue = '­È';
$strVar = '¸ê°T';
$strVersionInformation = 'ª©¥»¸ê°T';
$strView = 'À˵ø';
$strViewDumpDatabases = 'Åã¥Ü¸ê®Æ®w·§­n (schema)';
$strViewDumpDB = 'À˵ø¸ê®Æ®wªº³Æ¥÷·§­n (dump schema)';
$strViewDump = 'À˵ø¸ê®Æªíªº³Æ¥÷·§­n (dump schema)';
$strViewHasBeenDropped = 'À˵ø %s ¤v³Q§R°£.';

$strWebServerUploadDirectoryError = '³]©w¤§¤W¸ü¥Ø¿ý¿ù»~¡A¥¼¯à¨Ï¥Î';
$strWebServerUploadDirectory = 'Web ¦øªA¾¹¤W¸ü¥Ø¿ý';
$strWelcome = 'Åwªï¨Ï¥Î %s';
$strWestEuropean = '¦è¼Ú»y¤å';
$strWildcard = '¸U¥Î¦r¤¸';
$strWindowNotFound = '¥Ø¦aªºµøµ¡µLªk§ó·s. ¥i¯à§A¤wÃö³¬¦¹µøµ¡©Î§AªºÂsÄý¾¹©ó¦w¥þ³]©w¤º±Ò°Ê¤FµLªk¸óµøµ¡§ó·s';
$strWithChecked = '¿ï¾Üªº¸ê®Æªí¡G';
$strWriteRequests = '¼g¤J­n¨D';
$strWritingCommentNotPossible = 'µLªkÀx¦sµù¸Ñ¤å¦r';
$strWritingRelationNotPossible = 'µLªkÀx¦sÃöÁp';
$strWrongUser = '¿ù»~ªº¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ©Î±K½X¡A©Úµ´¦s¨ú';

$strXML = 'XML'; //USE ENG

$strYes = ' ¬O ';

$strZeroRemovesTheLimit = 'µù: ³]©w³o¨Ç¿ï¶µ¬° 0 (¹s) ¥i¸Ñ°£­­¨î.';
$strZip = '"zipped"';

?>
Return current item: gframe