Location: PHPKode > projects > gframe > gframe/admindb/lang/chinese_simplified-gb2312.inc.php
<?php
/* $Id: chinese_simplified-gb2312.inc.php,v 2.34.2.1 2005/04/16 10:17:40 lem9 Exp $ */

/**
 * Last translation by: Funda Wang <hide@address.com>
 * update by Simon <hide@address.com>
 */

$charset = 'gb2312';
$text_dir = 'ltr';
$left_font_family = 'simsun, ËÎÌå';
$right_font_family = 'simsun';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
$byteUnits = array('×Ö½Ú', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('ÖÜÈÕ', 'ÖÜÒ»', 'Öܶþ', 'ÖÜÈý', 'ÖÜËÄ', 'ÖÜÎå', 'ÖÜÁù');
$month = array('Ò»ÔÂ', '¶þÔÂ', 'ÈýÔÂ', 'ËÄÔÂ', 'ÎåÔÂ', 'ÁùÔÂ', 'ÆßÔÂ', '°ËÔÂ', '¾ÅÔÂ', 'Ê®ÔÂ', 'ʮһÔÂ', 'Ê®¶þÔÂ');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%Y Äê %m ÔÂ %d ÈÕ %H:%M';

$timespanfmt = '%s Ìì %s Сʱ£¬%s ·Ö %s Ãë';

$strAPrimaryKey = 'Ö÷¼üÒѾ­Ìí¼Óµ½ %s';
$strAbortedClients = 'ÖÐÖ¹';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'ÇëÊäÈë docSQL Ŀ¼ÔÚÍøÕ¾·þÎñÆ÷µÄ¾ø¶Ô·¾¶';
$strAccessDenied = '·ÃÎʱ»¾Ü¾ø';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin ÊÔͼÁ¬½Óµ½ MySQL ·þÎñÆ÷£¬µ«·þÎñÆ÷¾Ü¾øÁ¬½Ó¡£ÄúÓ¦¸Ã¼ì²é config.inc.php ÖеÄÖ÷»ú¡¢Óû§ÃûºÍÃÜÂ룬²¢ÇÒÈ·¶¨ÕâЩÐÅÏ¢Óë MySQL ·þÎñÆ÷µÄ¹ÜÀíÔ±Ëù¸ø³öµÄÐÅÏ¢Ò»Ö¡£';
$strAction = '²Ù×÷';
$strAddAutoIncrement = 'Ìí¼Ó AUTO_INCREMENT Öµ';
$strAddConstraints = 'Ç¿ÖÆÌí¼Ó';
$strAddDeleteColumn = 'Ìí¼Ó/ɾ³ý×Ö¶ÎÁÐ';
$strAddDeleteRow = 'Ìí¼Ó/ɾ³ýÌõ¼þÐÐ';
$strAddDropDatabase = 'Ìí¼Ó DROP DATABASE';
$strAddFields = 'Ìí¼Ó %s ×Ö¶Î';
$strAddHeaderComment = 'ÔÚ±êÌâÖÐÔö¼ÓÒ»¸ö¶¨ÖƵÄ×¢ÊÍ (\\n ÐиôÀë·û)';
$strAddIfNotExists = 'Èç¹û²»´æÔÚ¾ÍÔö¼Ó';
$strAddIntoComments = 'Ìí¼Ó½ø×¢ÊÍ';
$strAddNewField = 'Ìí¼ÓÐÂ×Ö¶Î';
$strAddPrivilegesOnDb = 'ÔÚÏÂÁÐÊý¾Ý¿âÌí¼ÓȨÏÞ';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'ÔÚÏÂÁбíÌí¼ÓȨÏÞ';
$strAddSearchConditions = 'Ìí¼ÓËÑË÷Ìõ¼þ(¡°where¡±Óï¾äµÄÖ÷Ìå)£º';
$strAddToIndex = 'Ìí¼Óµ½ %s ÁÐ';
$strAddUser = 'Ìí¼ÓÐÂÓû§';
$strAddUserMessage = 'ÄúÒÑÌí¼ÓÁËÒ»¸öÐÂÓû§¡£';
$strAddedColumnComment = 'ÒÑÌí¼ÓÁÐ×¢ÊÍ';
$strAddedColumnRelation = 'ÒÑÌí¼ÓÁйØϵ';
$strAdministration = '¹ÜÀí';
$strAffectedRows = 'Ó°ÏìÁÐÊý£º';
$strAfter = 'ÓÚ %s Ö®ºó';
$strAfterInsertBack = 'ºóÍ˵½ÉÏÒ»Ò³';
$strAfterInsertNewInsert = '²åÈëеÄÒ»ÐÐ';
$strAfterInsertNext = '±à¼­ÏÂÒ»ÐÐ';
$strAfterInsertSame = '·µ»ØÕâÒ»Ò³';
$strAll = 'È«²¿';
$strAllTableSameWidth = 'ÒÔÏàͬ¿í¶ÈÏÔʾËùÓбíÂð?';
$strAlterOrderBy = '¸ü¸Ä±í˳Ðò£¬ÒÀ¾Ý';
$strAnIndex = 'Ë÷ÒýÒѾ­Ìí¼Óµ½ %s';
$strAnalyzeTable = '·ÖÎö±í';
$strAnd = 'Óë';
$strAny = 'ÈÎÒâ';
$strAnyHost = 'ÈÎÒâÖ÷»ú';
$strAnyUser = 'ÈÎÒâÓû§';
$strApproximateCount = '¿ÉÄܽӽü. Çë²Î¿´ FAQ 3.11';
$strArabic = '°¢À­²®Óï';
$strArmenian = 'ÑÇÃÀÄáÑÇÓï';
$strAscending = 'µÝÔö';
$strAtBeginningOfTable = 'ÓÚ±í¿ªÍ·';
$strAtEndOfTable = 'ÓÚ±í½áβ';
$strAttr = 'ÊôÐÔ';
$strAutodetect = '×Ô¶¯¼ì²â';
$strAutomaticLayout = '×Ô¶¯Ì×Óøñʽ';

$strBack = '·µ»Ø';
$strBaltic = '°ÍÀ­¿ËÓï';
$strBeginCut = '¿ªÊ¼¼ôÇÐ';
$strBeginRaw = '¿ªÊ¼Ô­ÎÄ';
$strBinLogEventType = 'ʼþÀàÐÍ';
$strBinLogInfo = 'ÐÅÏ¢';
$strBinLogName = 'ÈÕÖ¾ÎļþÃû';
$strBinLogOriginalPosition = '³õʼλÖÃ';
$strBinLogPosition = 'λÖÃ';
$strBinLogServerId = '·þÎñÆ÷ID';
$strBinary = '¶þ½øÖÆ';
$strBinaryDoNotEdit = '¶þ½øÖÆ - ÎÞ·¨±à¼­';
$strBinaryLog = '¶þ½øÖÆÈÕÖ¾';
$strBookmarkAllUsers = 'ÈÃÿ¸öÓû§¶¼¿ÉÒÔ·ÃÎÊÕâ¸öÊéÇ©';
$strBookmarkDeleted = 'ÊéÇ©ÒѾ­É¾³ý¡£';
$strBookmarkLabel = '±êÇ©';
$strBookmarkOptions = 'ÊéÇ©Ñ¡Ïî';
$strBookmarkQuery = 'ÒѼÓÊéÇ©µÄ SQL ²éѯ';
$strBookmarkThis = '½«´Ë SQL ²éѯ¼ÓΪÊéÇ©';
$strBookmarkView = 'Ö»²é¿´';
$strBrowse = 'ä¯ÀÀ';
$strBrowseForeignValues = 'ä¯ÀÀ²»Ïà¹ØµÄÖµ';
$strBulgarian = '±£¼ÓÀûÑÇÓï';
$strBzError = 'phpMyAdmin ÎÞ·¨Ñ¹Ëõת´æ£¬Ô­ÒòÊÇ´Ë°æ±¾ php ÖÐµÄ Bz2 Ä£¿éË𻵡£Ç¿Öƽ« phpMyAdmin ÅäÖÃÎļþÖÐµÄ <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> ÉèÖÃΪ <code>FALSE</code>¡£Èç¹ûÄúÏëʹÓà Bz2 ѹËõ¹¦ÄÜ£¬Çë¸üРphp µÄ°æ±¾¡£ÏêÇéÇë²Î¿´ php ´íÎ󱨸æ %s¡£';
$strBzip = 'bzip ѹËõ';

$strCSVOptions = 'CSV Ñ¡Ïî';
$strCalendar = 'ÈÕÀú';
$strCannotLogin = 'ÎÞ·¨µÇÈë MySQL ·þÎñÆ÷';
$strCantLoad = 'ÎÞ·¨ÔØÈë %s À©Õ¹£¬<br />Çë¼ì²é PHP ÅäÖÃ';
$strCantLoadRecodeIconv = 'ÎÞ·¨ÔØÈë iconv »òÕß½øÐÐ×Ö·û¼¯×ª»»ËùÐèµÄÖرàÂëÀ©Õ¹³ÌÐò£¬ÇëÅäÖà php ÔÊÐíʹÓÃÕâЩÀ©Õ¹»òÕßÔÚ phpMyAdmin ÖнûÓÃ×Ö·û¼¯×ª»»¹¦ÄÜ¡£';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'ÎÞ·¨½«Ë÷Òý¸üÃûΪ PRIMARY£¡';
$strCantUseRecodeIconv = 'ÔØÈëÀ©Õ¹±¨¸æʱ iconv£¬libiconv ºÍ recode_string ¶¼ÎÞ·¨Ê¹Óá£Çë¼ì²éÄúµÄ php ÅäÖá£';
$strCardinality = '»ùÊý';
$strCarriage = '»Ø³µ£º\\r';
$strCaseInsensitive = '²»Çø·Ö´óСд';
$strCaseSensitive = 'Çø·Ö´óСд';
$strCentralEuropean = 'ÖÐÅ·';
$strChange = '¸ü¸Ä';
$strChangeCopyMode = '´´½¨´øÓÐÏàͬȨÏÞµÄÐÂÓû§²¢ ...';
$strChangeCopyModeCopy = '... ±£Áô¾ÉÓû§¡£';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... ´ÓÓû§±íÖÐɾ³ý¾ÉÓû§£¬È»ºóÖØÐÂÔØÈëȨÏÞ¡£';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... ´ÓÓû§±íÖÐɾ³ý¾ÉÓû§¡£';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... ÊջؾÉÓû§µÄËùÓ줻îȨÏÞ£¬È»ºóɾ³ý¾ÉÓû§¡£';
$strChangeCopyUser = '¸ü¸ÄµÇ¼ÐÅÏ¢/¸´ÖÆÓû§';
$strChangeDisplay = 'Ñ¡ÔñÒªÏÔʾµÄ×Ö¶Î';
$strChangePassword = '¸ü¸ÄÃÜÂë';
$strCharset = '×Ö·û¼¯';
$strCharsetOfFile = 'ÎļþµÄ×Ö·û¼¯£º';
$strCharsets = '×Ö·û¼¯';
$strCharsetsAndCollations = '×Ö·û¼¯ºÍÕûÀí';
$strCheckAll = 'È«Ñ¡';
$strCheckOverhead = '³¹µ×¼ì²é';
$strCheckPrivs = '¼ì²éȨÏÞ';
$strCheckPrivsLong = '¼ì²éÊý¾Ý¿â¡°%s¡±µÄȨÏÞ¡£';
$strCheckTable = '¼ì²é±í';
$strChoosePage = 'ÇëÑ¡ÔñÐèÒª±à¼­µÄÒ³ºÅ';
$strColComFeat = 'ÏÔʾÁÐ×¢½â';
$strCollation = 'ÕûÀí';
$strColumnNames = 'ÁÐÃû';
$strColumnPrivileges = '°´ÁÐÖ¸¶¨È¨ÏÞ';
$strCommand = 'ÃüÁî';
$strComments = '×¢ÊÍ';
$strCommentsForTable = '±íµÄ×¢ÊÍ';
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 ¼æÈÝ';
$strCompleteInserts = 'ÍêÕû²åÈë';
$strCompression = 'ѹËõ';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÄúµÄÅäÖÃÎļþ£¡<br />Õâ¿ÉÄÜÊÇÒòΪ php ·¢ÏÖÁËÓï·¨´íÎó»ò php δÄÜÕÒµ½Îĵµ¡£<br />ÇëÖ±½ÓʹÓÃÏÂÃæµÄÁ´½Óµ÷ÓÃÅäÖÃÎļþ£¬È»ºó¶ÁÈ¡ÄúÊÕµ½µÄ php ´íÎóÌáʾ¡£Í¨³£µÄ´íÎó¶¼ÊÇÒòΪij´¦Â©ÁËÒýºÅ»ò·ÖºÅ¡£<br />Èç¹ûÄú¿´µ½µÄÊÇÒ»¸ö¿Õ°×Ò³£¬Ôò´ú±íûÓÐÈκÎÎÊÌâ¡£';
$strConfigureTableCoord = 'ÇëÅäÖñí %s µÄ×ø±ê';
$strConnectionError = 'ÎÞ·¨Á¬½Ó£º·Ç·¨ÉèÖá£';
$strConnections = 'Á¬½Ó';
$strConstraintsForDumped = 'ÏÞÖƵ¼³öµÄ±í';
$strConstraintsForTable = 'ÏÞÖƱí';
$strCookiesRequired = 'Cookies ±ØÐëÆôÓòÅÄܵÇÈë¡£';
$strCopyDatabaseOK = 'Êý¾Ý¿â %sÒѾ­±»¸´ÖƵ½%s';
$strCopyTable = '½«±í¸´ÖƵ½(Êý¾Ý¿âÃû<b>.</b>±íÃû)£º';
$strCopyTableOK = '±í %s ÒѾ­³É¹¦¸´ÖÆΪ %s¡£';
$strCopyTableSameNames = 'ÎÞ·¨½«±í¸´ÖÆΪÏàͬÃû³Æ£¡';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ÎÞ·¨É±ËÀÏß³Ì %s¡£¿ÉÄܸÃÏß³ÌÒѾ­¹Ø±Õ¡£';
$strCreate = '´´½¨';
$strCreateIndex = 'ÔÚµÚ %s Áд´½¨Ë÷Òý';
$strCreateIndexTopic = '´´½¨ÐÂË÷Òý';
$strCreateNewDatabase = '´´½¨Ò»¸öеÄÊý¾Ý¿â';
$strCreateNewTable = 'ÔÚÊý¾Ý¿â %s Öд´½¨Ò»¸öбí';
$strCreatePage = '´´½¨ÐÂÒ³';
$strCreatePdfFeat = '´´½¨ PDF';
$strCreationDates = '´´½¨/¸üÐÂ/ÈÕÆÚ¼ì²é';
$strCriteria = 'Ìõ¼þ';
$strCroatian = '¿ËÂÞµØÑÇÓï';
$strCyrillic = 'Î÷Àï¶ûÓï';
$strCzech = '½Ý¿ËÓï';
$strCzechSlovak = '½Ý¿Ë˹Âå·¥¿ËÓï';

$strDBComment = 'Êý¾Ý¿â×¢ÊÍ£º';
$strDBCopy = '¸´ÖÆÊý¾Ý¿âµ½';
$strDBGContext = 'ÉÏÏÂÎÄ';
$strDBGContextID = 'ÉÏÏÂÎÄ ID';
$strDBGHits = '´ÎÊý';
$strDBGLine = 'ÐÐ';
$strDBGMaxTimeMs = '×î´óʱ¼ä£¬ºÁÃë';
$strDBGMinTimeMs = '×îСʱ¼ä£¬ºÁÃë';
$strDBGModule = 'Ä£¿é';
$strDBGTimePerHitMs = 'ʱ¼ä/´Î£¬ºÁÃë';
$strDBGTotalTimeMs = '×ܼÆʱ¼ä£¬ºÁÃë';
$strDBRename = 'ÖØÐÂÃüÃûÊý¾Ý¿âΪ ';
$strDanish = 'µ¤ÂóÓï';
$strData = 'Êý¾Ý';
$strDataDict = 'Êý¾Ý×Öµä';
$strDataOnly = 'Ö»ÓÐÊý¾Ý';
$strDatabase = 'Êý¾Ý¿â';
$strDatabaseEmpty = 'Õâ¸öÊý¾Ý¿âÃû×ÖÊÇ¿Õ£¡';
$strDatabaseExportOptions = 'Êý¾Ý¿âµ¼³öÑ¡Ïî';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Êý¾Ý¿â %s Òѱ»É¾³ý¡£';
$strDatabaseNoTable = '´ËÊý¾Ý¿âÖÐûÓÐ±í£¡';
$strDatabases = 'Êý¾Ý¿â';
$strDatabasesDropped = 'ÒѾ­³É¹¦É¾³ýÁË %s ¸öÊý¾Ý¿â¡£';
$strDatabasesStats = 'Êý¾Ý¿âͳ¼Æ';
$strDatabasesStatsDisable = '½ûÓÃͳ¼Æ';
$strDatabasesStatsEnable = 'ÆôÓÃͳ¼Æ';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = '×¢Ò⣺ÔÚ´ËÆôÓÃÊý¾Ý¿âͳ¼Æ¿ÉÄܵ¼ÖÂÍøÕ¾·þÎñÆ÷ºÍ MySQL ·þÎñÆ÷Ö®¼äµÄÁ÷Á¿ÖèÔö¡£';
$strDbPrivileges = '°´Êý¾Ý¿âÖ¸¶¨È¨ÏÞ';
$strDbSpecific = '°´Êý¾Ý¿âÖ¸¶¨';
$strDefault = 'ĬÈÏ';
$strDefaultValueHelp = '¶ÔÓÚĬÈÏÖµ£¬ÇëÖ»ÊäÈëµ¥¸öÖµ£¬²»Òª¼Ó·´Ð±Ïß»òÒýºÅ£¬ÇëÓô˸ñʽ£ºa';
$strDefragment = 'ÕûÀí±íËéƬ';
$strDelOld = 'µ±Ç°Ò³ËùÒýÓÃµÄ±í²»´æÔÚÁË¡£ÄúÊÇ·ñÏëҪɾ³ýÕâЩÒýÓÃ?';
$strDelayedInserts = 'ÑÓʱ²åÈë';
$strDelete = 'ɾ³ý';
$strDeleteAndFlush = 'ɾ³ýÓû§²¢ÖØжÁȡȨÏÞ¡£';
$strDeleteAndFlushDescr = 'ÕâÊÇÒ»¸ö×î¸É¾»µÄ×ö·¨£¬µ«ÖØжÁȡȨÏÞÐèÒ»¶Îʱ¼ä¡£';
$strDeleted = '¸ÃÐÐÒѾ­±»É¾³ý¡£';
$strDeletedRows = 'ÒÑɾ³ýÐÐÊý£º';
$strDeleting = 'ÕýÔÚɾ³ý %s';
$strDescending = 'µÝ¼õ';
$strDescription = 'ÃèÊö';
$strDictionary = '×Öµä';
$strDisableForeignChecks = '½ûֹѡ¶¨²»Ïà¹ØµÄÖ÷¼ü';
$strDisabled = 'ÒѽûÓÃ';
$strDisplayFeat = 'ÏÔʾÌØÐÔ';
$strDisplayOrder = 'ÏÔʾ˳Ðò';
$strDisplayPDF = 'ÏÔʾ PDF ´ó¸Ù';
$strDoAQuery = 'Ö´ÐС°°´Àý²éѯ¡±(ͨÅä·û£º¡°%¡±)';
$strDoYouReally = 'ÄúÕæµÄÒª';
$strDocu = 'Îĵµ';
$strDrop = 'ɾ³ý';
$strDropDatabaseStrongWarning = 'Äú½«ÒªÉ¾³ýÒ»¸öÍêÕûµÄÊý¾Ý¿â£¡';
$strDropSelectedDatabases = 'ɾ³ýÑ¡ÖÐÊý¾Ý¿â';
$strDropUsersDb = 'ɾ³ýÓëÓû§Ãû³ÆÏàͬµÄÊý¾Ý¿â¡£';
$strDumpSaved = 'ת´æÒѾ­±£´æµ½Îļþ %s ÖÐÁË¡£';
$strDumpXRows = 'ת´æ %s ÐУ¬´Ó¼Ç¼ #%s ¿ªÊ¼¡£';
$strDumpingData = 'µ¼³ö±íÖеÄÊý¾Ý';
$strDynamic = '¶¯Ì¬';

$strEdit = '±à¼­';
$strEditPDFPages = '±à¼­ PDF Ò³';
$strEditPrivileges = '±à¼­È¨ÏÞ';
$strEffective = 'ÓÐЧ';
$strEmpty = 'Çå¿Õ';
$strEmptyResultSet = 'MySQL ·µ»ØµÄ²éѯ½á¹ûΪ¿Õ(¼´ÁãÐÐ)¡£';
$strEnabled = 'ÒÑÆôÓÃ';
$strEncloseInTransaction = '´¦ÀíÊÂÎñÖзâ×°Êä³ö';
$strEnd = '½áÊø';
$strEndCut = '½áÊø¼ôÇÐ';
$strEndRaw = '½áÊøÔ­ÎÄ';
$strEnglish = 'Ó¢Óï';
$strEnglishPrivileges = ' ×¢Ò⣺MySQL ȨÏÞÃû³Æ»áÒÔÓ¢ÎÄÏÔʾ ';
$strError = '´íÎó';
$strEscapeWildcards = 'ͨÅä·û _ ¼° % Ó¦ÕýÈ·µØ¼ÓÈë \ ';
$strEstonian = '°®É³ÄáÑÇÓï';
$strExcelEdition = 'Excel °æ±¾';
$strExcelOptions = 'Excel Ñ¡Ïî';
$strExecuteBookmarked = 'Ö´ÐÐÊéÇ©ÖеIJéѯ';
$strExplain = '½âÊÍ SQL';
$strExport = 'µ¼³ö';
$strExtendedInserts = 'À©Õ¹²åÈë';
$strExtra = '¶îÍâ';

$strFailedAttempts = '³¢ÊÔʧ°Ü';
$strField = '×Ö¶Î';
$strFieldHasBeenDropped = '×ֶΠ%s Òѱ»É¾³ý';
$strFields = '×Ö¶ÎÊý';
$strFieldsEmpty = ' ×Ö¶Î×ÜÊýÊǿյģ¡';
$strFieldsEnclosedBy = '°ü¹ü×ֶεÄ×Ö·û';
$strFieldsEscapedBy = 'תÒå×ֶεÄ×Ö·û';
$strFieldsTerminatedBy = '·Ö¸ô×ֶεÄ×Ö·û';
$strFileAlreadyExists = 'Îļþ %s ÒѾ­´æÔÚÓÚ·þÎñÆ÷ÉÏ£¬Çë¸ü¸ÄÎļþÃû»òÕßÑ¡Öи²¸ÇÑ¡Ïî¡£';
$strFileCouldNotBeRead = 'ÎļþÎÞ·¨¶ÁÈ¡';
$strFileNameTemplate = 'ÎļþÃûÄ£°å';
$strFileNameTemplateHelp = 'ʹÓà __DB__ ´ú±íÊý¾Ý¿âÃû£¬__TABLE__ ´ú±í±íÃû£¬Ê¹ÓÃ%sÈκΠstrftime%s Ñ¡ÏîÖ¸¶¨Ê±¼ä£¬À©Õ¹Ãû»á×Ô¶¯Ìí¼Ó¡£ÈκÎÆäËüÎı¾¶¼»á±»±£Áô¡£';
$strFileNameTemplateRemember = '¼Çסģ°å';
$strFixed = '¹Ì¶¨';
$strFlushPrivilegesNote = '×¢Ò⣺phpMyAdmin Ö±½ÓÓÉ MySQL ȨÏÞ±íÈ¡µÃÓû§È¨ÏÞ¡£Èç¹ûÓû§ÊÖ¶¯¸ü¸Ä±í£¬±íÄÚÈݽ«¿ÉÄÜÓë·þÎñÆ÷ʹÓõÄÓû§È¨ÏÞÓÐÒì¡£ÔÚÕâÖÖÇé¿öÏ£¬ÄúÓ¦ÔÚ¼ÌÐøÇ°%sÖØÐÂÔØÈëȨÏÞ%s¡£';
$strFlushTable = 'Ç¿ÖƸüÐÂ×ÊÁϱí("FLUSH")';
$strFormEmpty = '±íµ¥ÄÚȱÉÙÖµ£¡';
$strFormat = '¸ñʽ';
$strFullText = 'ÍêÕûÎÄ×Ö';
$strFunction = 'º¯Êý';

$strGenBy = 'Éú³ÉÕß';
$strGenTime = 'Éú³ÉÈÕÆÚ';
$strGeneralRelationFeat = 'Ò»°ã¹ØϵÌØÐÔ';
$strGeorgian = 'ÇÇÖÎÑÇÓï';
$strGerman = 'µÂÓï';
$strGlobal = 'È«¾Ö';
$strGlobalPrivileges = 'È«¾ÖȨÏÞ';
$strGlobalValue = 'È«¾ÖÖµ';
$strGo = 'Ö´ÐÐ';
$strGrantOption = 'ÊÚȨ';
$strGreek = 'Ï£À°Óï';
$strGzip = 'gzip ѹËõ';

$strHasBeenAltered = 'ÒѾ­±»Ð޸ġ£';
$strHasBeenCreated = 'ÒѾ­½¨Á¢¡£';
$strHaveToShow = 'ÄúÐèÒª×îÉÙÑ¡ÔñÏÔʾһÁÐ';
$strHebrew = 'Ï£²®À´Óï';
$strHexForBinary = '¶þ½øÖÆÇøÓòʹÓÃÊ®Áù½øÖÆÏÔʾ';
$strHome = 'Ö÷Ŀ¼';
$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin ¹Ù·½ÍøÕ¾';
$strHost = 'Ö÷»ú';
$strHostEmpty = 'Ö÷»úÃû³ÆÊǿյģ¡';
$strHungarian = 'ÐÙÑÀÀûÓï';

$strIcelandic = '±ùµºÓï';
$strId = 'ID'; // use eng
$strIdxFulltext = 'È«ÎÄËÑË÷';
$strIfYouWish = 'Èç¹ûÄú½ö½öÒªÔØÈë±íÖеļ¸ÁУ¬Çë¸ø³öÓöººÅ·Ö¸ôµÄ×Ö¶ÎÁÐ±í¡£';
$strIgnore = 'ºöÂÔ';
$strIgnoreInserts = 'ºöÂÔ²åÈë';
$strIgnoringFile = 'ºöÂÔÎļþ %s';
$strImportDocSQL = 'µ¼Èë docSQL Îĵµ';
$strImportFiles = 'µ¼ÈëÎļþ';
$strImportFinished = 'µ¼ÈëÍê³É';
$strInUse = 'ʹÓÃÖÐ';
$strIndex = 'Ë÷Òý';
$strIndexHasBeenDropped = 'Ë÷Òý %s Òѱ»É¾³ý';
$strIndexName = 'Ë÷ÒýÃû³Æ£º';
$strIndexType = 'Ë÷ÒýÀàÐÍ£º';
$strIndexWarningMultiple = '¾¯¸æ£º³¬¹ýÒ»¸ö %s ¼ü±»ÉèÔÚ×ֶΠ`%s`ÖÐ';
$strIndexWarningPrimary = '¾¯¸æ£ºÖ÷¼üPRIMARYÓëË÷Òý¼üINDEX²»Ó¦Í¬Ê±ÉèÔÚ×ֶΠ`%s` ÖÐ';
$strIndexWarningTable = '¾¯¸æ£ºÊý¾Ý±í `%s`µÄË÷Òý´æÔÚÎÊÌâ';
$strIndexWarningUnique = '¾¯¸æ£ºÎ¨Ò»¼üUNIQUEÓëË÷Òý¼üINDEX²»Ó¦Í¬Ê±ÉèÔÚ×ֶΠ`%s` ÖÐ';
$strIndexes = 'Ë÷Òý';
$strInnodbStat = 'InnoDB ״̬';
$strInsecureMySQL = 'ÄúÅäÖÃÎļþÖеÄÉ趨Óë MySQL ĬÈÏȨÏÞÕË»§¶ÔÓ¦(ûÓÐÃÜÂëµÄ root)¡£ÄúµÄ MySQL ·þÎñÆ÷ʹÓÃĬÈÏÖµÔËÐе±È»Ã»ÓÐÎÊÌ⣬²»¹ýÕâÑùµÄ»°£¬±»ÈëÇֵĿÉÄÜÐÔ»áºÜ´ó£¬ÄúÕæµÄÓ¦¸ÃÏȲ¹ÉÏÕâ¸ö°²È«Â©¶´¡£';
$strInsert = '²åÈë';
$strInsertAsNewRow = 'ÒÔÐÂÐвåÈë';
$strInsertBookmarkTitle = 'ÇëÊäÈëÊղؼÐÃû³Æ';
$strInsertNewRow = '²åÈëÐÂÐÐ';
$strInsertTextfiles = '´ÓÎı¾ÎļþÖÐÌáÈ¡Êý¾Ý£¬²åÈëµ½±í';
$strInsertedRowId = '²åÈëÐÐ id£º';
$strInsertedRows = '²åÈëµÄÐÐÊý£º';
$strInstructions = 'ָʾ';
$strInternalNotNecessary = 'µ± * Ò²´æÔÚÓÚInnoDBÖеÄʱºò£¬ÄÚ²¿¹ØÁª²¢²»±ØÒª¡£';
$strInternalRelations = 'ÄÚÔÚÁªÏµ';

$strJapanese = 'ÈÕÓï';
$strJumpToDB = 'Ìøµ½Êý¾Ý¿â¡°%s¡±¡£';
$strJustDelete = 'Ö»´ÓȨÏÞÊý¾Ý¿âɾ³ýÓû§¡£';
$strJustDeleteDescr = '¡°É¾³ý¡±µÄÓû§ÈÔÈ»ÄÜÏñÍù³£Ò»ÑùµÇÈëÊý¾Ý¿â£¬Ö±ÖÁÖØÐÂÔØÈëȨÏÞ¡£';

$strKeepPass = 'Çë²»Òª¸ü¸ÄÃÜÂë';
$strKeyname = '¼üÃû';
$strKill = 'Kill'; //should expressed in English
$strKorean = '³¯ÏÊÓï';

$strLaTeX = 'LaTeX'; // use eng
$strLaTeXOptions = 'LaTeX Ñ¡Ïî';
$strLandscape = 'ºáÏò';
$strLatexCaption = '±íµÄ±êÌâ';
$strLatexContent = '__TABLE__ ±íµÄÄÚÈÝ';
$strLatexContinued = '(ÑÓÐøµÄ)';
$strLatexContinuedCaption = 'ÑÓÐøµÄ±íµÄ±êÌâ';
$strLatexIncludeCaption = '°üº¬±íµÄ±êÌâ';
$strLatexLabel = '¹Ø¼ü±êÇ©';
$strLatexStructure = '__TABLE__ ±íµÄ½á¹¹';
$strLatvian = 'À­ÍÑάÑÇÓï';
$strLengthSet = '³¤¶È/Öµ*';
$strLimitNumRows = 'ÿҳÐÐÊý';
$strLineFeed = '»»ÐУº\\n';
$strLinesTerminatedBy = 'ÐÐÖÕÖ¹µÄ×Ö·û';
$strLinkNotFound = 'ÕÒ²»µ½Á´½Ó';
$strLinksTo = 'Á´½Óµ½';
$strLithuanian = 'Á¢ÌÕÍðÓï';
$strLoadExplanation = 'ĬÈÏÇé¿öÏÂÑ¡ÖеÄÊÇ×îºÃµÄģʽ£¬µ«ÊÇÈç¹ûʧ°ÜµÄ»°£¬ÄúÒ²¿ÉÒÔ½øÐиü¸Ä¡£';
$strLoadMethod = 'LOAD ģʽ';
$strLocalhost = '±¾µØ';
$strLocationTextfile = 'Îı¾ÎļþµÄλÖÃ';
$strLogPassword = 'ÃÜÂ룺';
$strLogServer = '·þÎñÆ÷';
$strLogUsername = 'µÇÈëÃû³Æ£º';
$strLogin = 'µÇÈë';
$strLoginInformation = 'µÇÈëÐÅÏ¢';
$strLogout = 'µÇ³ö';

$strMIMETypesForTable = 'MIME ÀàÐͱí';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME ÀàÐÍ';
$strMIME_available_mime = '¿ÉÓÃµÄ MIME ÀàÐÍ';
$strMIME_available_transform = '¿ÉÓõı任';
$strMIME_description = 'ÃèÊö';
$strMIME_nodescription = '´Ë±ä»»ÎÞ¿ÉÓõÄÃèÊö¡£<br />Ïêϸ¹¦ÄÜÇëѯÎÊ %s µÄ×÷Õß¡£';
$strMIME_transformation = 'ä¯ÀÀÆ÷±ä»»';
$strMIME_transformation_note = 'Òª»ñµÃ¿ÉÓñ任ѡÏîµÄÇåµ¥¼°¶ÔÓ¦µÄ MIME ÀàÐͱ任£¬Çëµ¥»÷%s±ä»»ÃèÊö%s';
$strMIME_transformation_options = '±ä»»Ñ¡Ïî';
$strMIME_transformation_options_note = 'ÇëʹÓô˸ñʽÊäÈë±ä»»Ñ¡ÏîµÄÖµ£º\'a\',\'b\',\'c\'...<br />Èç¹ûÄúÐèÒªÔÚÖµÖÐÊäÈ뷴бÏß(¡°\¡±)»òÕßµ¥ÒýºÅ(¡°\'¡±)£¬ÇëÔÚÇ°Ãæ¼ÓÉÏ·´Ð±Ïß(Èç \'\\\\xyz\' »ò \'a\\\'b\')¡£';
$strMIME_without = 'ÒÔбÌå´òÓ¡µÄ MIME ÀàÐÍûÓе¥¶ÀµÄ±ä»»º¯Êý';
$strMaximumSize = '×î´óÏÞÖÆ£º%s %s';
$strMbExtensionMissing = 'ûÓз¢ÏÖ PHP µÄÀ©Õ¹ÉèÖÃmbstring£¬ ¶øµ±Ç°ÏµÍ³ºÃÏñÔÚʹÓÿí×Ö·û¼¯¡£Ã»ÓÐ mbstring À©Õ¹µÄ phpMyAdmin ²»ÄÜÕýȷʶ±ð×Ö·û´®£¬¿ÉÄܲúÉú²»¿ÉÒâÁϵĽá¹û.';
$strMbOverloadWarning = '¾¯¸æ£ºÄãÔÚPHPÉèÖÃÎļþÖÐÉèÖÃÁË mbstring.func_overload. Õâ¸öÑ¡ÏîºÍphpMyAdmin²»¼æÈÝ£¬¿ÉÄܻᵼÖÂһЩÊý¾Ý±»½Ø¶Ï!';
$strModifications = 'ÐÞ¸ÄÒѾ­±£´æ¡£';
$strModify = 'ÐÞ¸Ä';
$strModifyIndexTopic = 'ÐÞ¸ÄË÷Òý';
$strMoreStatusVars = '¸ü¶à״̬±äÁ¿';
$strMoveTable = '½«±íÒƶ¯µ½(Êý¾Ý¿âÃû<b>.</b>±íÃû)£º';
$strMoveTableOK = '±í %s ÒѾ­Òƶ¯µ½ %s¡£';
$strMoveTableSameNames = 'ÎÞ·¨½«±íÒƶ¯ÎªÏàͬÃû³Æ£¡';
$strMultilingual = '¶àÓïÑÔ';
$strMustSelectFile = 'ÄúÓ¦¸ÃÑ¡ÔñÄúÏëÒª²åÈëµÄÎļþ¡£';
$strMySQLCharset = 'MySQL ×Ö·û¼¯';
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL Á¬½ÓУ¶Ô';
$strMySQLReloaded = 'MySQL ÖØÐÂÆô¶¯Íê³É¡£';
$strMySQLSaid = 'MySQL ·µ»Ø£º';
$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% ÔÚ %pma_s2% ÒÔ %pma_s3% µÄÉí·ÝÖ´ÐÐ';
$strMySQLShowProcess = 'ÏÔʾ½ø³Ì';
$strMySQLShowStatus = 'ÏÔʾ MySQL µÄÔËÐÐÐÅÏ¢';
$strMySQLShowVars = 'ÏÔʾ MySQL µÄϵͳ±äÁ¿';

$strName = 'Ãû×Ö';
$strNeedPrimaryKey = 'ÄúÓ¦¸Ã¸øÕâ¸ö±í¶¨ÒåÒ»¸öÖ÷¼ü¡£';
$strNext = 'ÏÂÒ»¸ö';
$strNo = '·ñ';
$strNoActivity = '³ÖÐø %s ÃëÒÔÉϵķǻ״̬£¬µ¼Ö³¬Ê±£¬ÇëÖØеǼ';
$strNoDatabases = 'ÎÞÊý¾Ý¿â';
$strNoDatabasesSelected = 'ûÓÐÑ¡ÖÐÊý¾Ý¿â¡£';
$strNoDescription = 'ÎÞÃèÊö';
$strNoDropDatabases = 'ÒѾ­½ûÓá°DROP DATABASE¡±Óï¾ä¡£';
$strNoExplain = 'ÂÔ¹ý½âÊÍ SQL';
$strNoFrames = 'phpMyAdmin ¸üÊʺÏÔÚÖ§³Ö<b>¿ò¼Ü</b>µÄä¯ÀÀÆ÷ÖÐʹÓá£';
$strNoIndex = 'ûÓÐÒѶ¨ÒåµÄË÷Òý£¡';
$strNoIndexPartsDefined = 'ûÓж¨ÒåµÄË÷Òý²¿·Ö£¡';
$strNoModification = 'ÎÞ¸ü¸Ä';
$strNoOptions = 'ÕâÖÖ¸ñʽ²¢ÎÞÑ¡Ïî';
$strNoPassword = 'ÎÞÃÜÂë';
$strNoPermission = 'ÍøÕ¾·þÎñÆ÷²»ÔÊÐí±£´æÎļþ %s¡£';
$strNoPhp = 'ÎÞ PHP ´úÂë';
$strNoPrivileges = 'ÎÞȨÏÞ';
$strNoQuery = 'ÎÞ SQL ²éѯ£¡';
$strNoRights = 'ÄúÏÖÔÚûÓÐ×ã¹»µÄȨÏÞÔڴ˳öÏÖ£¡';
$strNoRowsSelected = 'δѡÔñÐÐ';
$strNoSpace = 'ûÓÐ×ã¹»µÄ¿Õ¼ä±£´æÎļþ %s¡£';
$strNoTablesFound = 'Êý¾Ý¿âÖÐûÓÐ±í¡£';
$strNoThemeSupport = '²»Ö§³ÖÖ÷Ì⣬¼ì²éÄãµÄÉèÖÃÒÔ¼°Ö÷ÌâÎļþ¼Ð %s.';
$strNoUsersFound = 'ÕÒ²»µ½Óû§¡£';
$strNoValidateSQL = 'ÂÔ¹ýУÑé SQL';
$strNone = 'ÎÞ';
$strNotNumber = 'Õâ²»ÊÇÒ»¸öÊý×Ö£¡';
$strNotOK = '²»ºÃ';
$strNotSet = '<b>%s</b> ±íÕÒ²»µ½»ò»¹Î´ÔÚ %s É趨';
$strNotValidNumber = ' ²»ÊÇÓÐЧµÄÐÐÊý£¡';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s ¸öÆ¥ÅäÏî - ÓÚ±í <i>%s</i> ÖÐ';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>×ܼƣº</b> <i>%s</i> ¸öÆ¥ÅäÏî';
$strNumTables = '¸ö±í';

$strOK = 'È·¶¨';
$strOftenQuotation = 'ͨ³£ÎªÒýºÅ¡£¿ÉÑ¡Òâζ×ÅÖ»ÓÐ char ºÍ varchar ÀàÐ͵Ä×ֶβÅÐèÒªÓôË×Ö·û°ü¹üÆðÀ´¡£';
$strOperations = '²Ù×÷';
$strOperator = '²Ù×÷Ô±';
$strOptimizeTable = 'ÓÅ»¯±í';
$strOptionalControls = '¿ÉÑ¡¡£¿ØÖÆÈçºÎ¶ÁдÌØÊâ×Ö·û¡£';
$strOptionally = '¿ÉÑ¡';
$strOr = '»ò';
$strOverhead = '¶àÓà';
$strOverwriteExisting = '¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ';

$strPHP40203 = 'ÄúÕýʹÓà PHP °æ±¾ 4.2.3£¬¸Ã°æ±¾ÓÐÒ»¸öË«×Ö½Ú×Ö·û(mbstring)µÄÑÏÖØ´íÎó¡£Çë²ÎÔÄ PHP ³ô³æ±¨¸æ 19404¡£phpMyAdmin ²¢²»½¨ÒéʹÓÃÕâ¸ö°æ±¾µÄ PHP¡£';
$strPHPVersion = 'PHP °æ±¾';
$strPageNumber = 'Ò³ºÅ£º';
$strPaperSize = 'Ö½ÕÅ´óС';
$strPartialText = '²¿·ÖÎÄ×Ö';
$strPassword = 'ÃÜÂë';
$strPasswordChanged = '%s µÄÃÜÂëÒѳɹ¦¸ü¸Ä¡£';
$strPasswordEmpty = 'ÃÜÂëÊǿյģ¡';
$strPasswordHashing = 'ÃÜÂë¹þÏ£';
$strPasswordNotSame = 'ÃÜÂë²¢·ÇÏàͬ£¡';
$strPdfDbSchema = '¡°%s¡±Êý¾Ý¿â´ó¸Ù - µÚ %s Ò³';
$strPdfInvalidTblName = '±í¡°%s¡±²»´æÔÚ£¡';
$strPdfNoTables = 'ûÓбí';
$strPerHour = 'ÿСʱ';
$strPerMinute = 'ÿ·ÖÖÓ';
$strPerSecond = 'ÿÃë';
$strPersian = '²¨Ë¹Óï';
$strPhoneBook = 'µç»°±¾';
$strPhp = '´´½¨ PHP ´úÂë';
$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Îĵµ';
$strPmaUriError = '±ØÐëÔÚÄúµÄÅäÖÃÎļþÖÐÉ趨 <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> Ö¸Á';
$strPolish = '²¨À¼Óï';
$strPortrait = '×ÝÏò';
$strPos1 = '¿ªÊ¼';
$strPrevious = 'Ç°Ò»¸ö';
$strPrimary = 'Ö÷¼ü';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Ö÷¼üÒѱ»É¾³ý';
$strPrimaryKeyName = 'Ö÷¼üµÄÃû³Æ±ØÐë³ÆΪ PRIMARY£¡';
$strPrimaryKeyWarning = '(¡°PRIMARY¡±<b>±ØÐë</b>ÊÇÖ÷¼üµÄÃû³Æ£¬²¢ÇÒÖ÷¼ü±ØÐë<b>Ψһ</b>£¡)';
$strPrint = '´òÓ¡';
$strPrintView = '´òÓ¡Ô¤ÀÀ';
$strPrintViewFull = '´òÓ¡Ô¤ÀÀ (È«ÎÄÏÔʾ)';
$strPrivDescAllPrivileges = '°üÀ¨ËùÓÐȨÏÞ³ýÁËÊÚȨ (GRANT)¡£';
$strPrivDescAlter = 'ÔÊÐíÐÞ¸ÄÏÖÓбíµÄ½á¹¹¡£';
$strPrivDescCreateDb = 'ÔÊÐí´´½¨ÐÂÊý¾Ý¿âºÍ±í¡£';
$strPrivDescCreateTbl = 'ÔÊÐí´´½¨ÐÂ±í¡£';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'ÔÊÐí´´½¨ÔÝʱ±í¡£';
$strPrivDescDelete = 'ÔÊÐíɾ³ýÊý¾Ý¡£';
$strPrivDescDropDb = 'ÔÊÐíɾ³ýÊý¾Ý¿âºÍ±í¡£';
$strPrivDescDropTbl = 'ÔÊÐíɾ³ý±í¡£';
$strPrivDescExecute = 'ÔÊÐíÔËÐд洢¹ý³Ì£»ÔÚ´Ë°æ±¾µÄ MySQL ÖÐÎÞЧ¡£';
$strPrivDescFile = 'ÔÊÐí´ÓÎļþÖе¼ÈëÊý¾ÝÒÔ¼°½«Êý¾Ýµ¼³öÖÁÎļþ¡£';
$strPrivDescGrant = 'ÔÊÐíÌí¼ÓÓû§ºÍȨÏÞ£¬¶ø²»ÔÊÐíÖØÐÂÔØÈëȨÏÞ±í¡£';
$strPrivDescIndex = 'ÔÊÐí´´½¨ºÍɾ³ýË÷Òý¡£';
$strPrivDescInsert = 'ÔÊÐí²åÈëºÍÌæ»»Êý¾Ý¡£';
$strPrivDescLockTables = 'ÔÊÐíËøסµ±Ç°ÏßË÷µÄ±í¡£';
$strPrivDescMaxConnections = 'ÏÞÖÆÓû§Ã¿Ð¡Ê±´ò¿ªµÄÐÂÁ¬½ÓÊý¡£';
$strPrivDescMaxQuestions = 'ÏÞÖÆÓû§Ã¿Ð¡Ê±¿É·¢Ë͵IJéѯÊý¡£';
$strPrivDescMaxUpdates = 'ÏÞÖÆÓû§Ã¿Ð¡Ê±¿ÉÖ´ÐеĽ«»á¸ü¸ÄÈκαí»òÊý¾Ý¿âµÄÃüÁîÊý¡£';
$strPrivDescProcess3 = 'ÔÊÐíɱËÀÆäËüÓû§µÄ½ø³Ì¡£';
$strPrivDescProcess4 = 'ÔÊÐí²é¿´½ø³ÌÁбíÖеÄÍêÕû²éѯ¡£';
$strPrivDescReferences = 'ÔÚ´Ë°æ±¾µÄ MySQL ÖÐÎÞЧ¡£';
$strPrivDescReload = 'ÔÊÐíÖØÐÂÔØÈë·þÎñÆ÷ÉèÖò¢Ë¢Ð·þÎñÆ÷µÄ»º´æ¡£';
$strPrivDescReplClient = 'Óû§ÓÐȨѯÎʸ½ÊôÕß/¿ØÖÆÕßÔÚÄÄÀï¡£';
$strPrivDescReplSlave = '»Ø¸´¸½ÊôÕßËùÐè¡£';
$strPrivDescSelect = 'ÔÊÐí¶ÁÈ¡Êý¾Ý¡£';
$strPrivDescShowDb = 'ÔÊÐí·ÃÎÊÍêÕûµÄÊý¾Ý¿âÁÐ±í¡£';
$strPrivDescShutdown = 'ÔÊÐí¹Ø±Õ·þÎñÆ÷¡£';
$strPrivDescSuper = 'ÔÊÐíÔÚ´ïµ½×î´óÔÊÐíÊýĿʱÈÔ½øÐÐÁ¬½Ó£»¶ÔÓÚ´ó¶àÊýÏñÉèÖÃÈ«¾Ö±äÁ¿»òɱËÀÆäËüÓû§Ïß³ÌÕâÑùµÄ¹ÜÀí²Ù×÷ÊDZØÐèµÄ¡£';
$strPrivDescUpdate = 'ÔÊÐí¸ü¸ÄÊý¾Ý¡£';
$strPrivDescUsage = 'ÎÞȨÏÞ¡£';
$strPrivileges = 'ȨÏÞ';
$strPrivilegesReloaded = 'ȨÏÞÒѾ­³É¹¦ÔØÈë¡£';
$strProcesslist = '½ø³ÌÁбí';
$strPutColNames = '½«×Ö¶ÎÃû³Æ·ÅÔÚÊ×ÐÐ';

$strQBE = '²éѯ';
$strQBEDel = 'ɾ³ý';
$strQBEIns = 'Ìí¼Ó';
$strQueryFrame = '²éѯ´°¿Ú';
$strQueryOnDb = 'ÔÚÊý¾Ý¿â <b>%s</b> Ö´ÐÐ SQL Óï¾ä£º';
$strQuerySQLHistory = 'SQL ÀúÊ·';
$strQueryStatistics = '<b>²éѯͳ¼Æ</b>£º×Ô´ÓÆô¶¯ºó£¬·þÎñÆ÷¹²ÊÕµ½ÁË %s ´Î²éѯ¡£';
$strQueryTime = '²éѯ»¨·Ñ %01.4f Ãë';
$strQueryType = '²éѯ·½Ê½';
$strQueryWindowLock = '²»´Ó´°¿ÚÍ⸲¸Ç´Ë²éѯ';

$strReType = 'ÖØÐÂÊäÈë';
$strReceived = 'ÒÑÊÕµ½';
$strRecords = '¼Ç¼Êý';
$strReferentialIntegrity = '¼ì²éÒýÓÃÍêÕûÐÔ£º';
$strRefresh = 'Ë¢ÐÂ';
$strRelationNotWorking = 'ʹÓÃÁ´½Ó±íµÄ¶îÍâÌØÐÔÉÐδ¼¤»î¡£Òª²é³öÔ­Òò£¬Çëµ¥»÷%s´Ë´¦%s¡£';
$strRelationView = '¹Øϵ²é¿´';
$strRelationalSchema = '¹Øϵ´ó¸Ù';
$strRelations = '¹Øϵ';
$strRelationsForTable = '±íµÄ¹ØÁª';
$strReloadFailed = 'MySQL ÖØÆôʧ°Ü¡£';
$strReloadMySQL = 'ÖØÆô MySQL';
$strReloadingThePrivileges = 'ÖØÐÂÔØÈëȨÏÞ';
$strRemoveSelectedUsers = 'ɾ³ýÑ¡ÖÐÓû§';
$strRenameDatabaseOK = 'Êý¾Ý¿â %s ÒѾ­±»ÖØÃüÃûΪ %s';
$strRenameTable = '½«±í¸ÄÃûΪ';
$strRenameTableOK = '±í %s Ãû×ÖÒѾ­±»¸Ä³É %s¡£';
$strRepairTable = 'ÐÞ¸´±í';
$strReplace = 'Ìæ»»';
$strReplaceNULLBy = '½« NULL Ì滻Ϊ';
$strReplaceTable = '½«±íµÄÊý¾ÝÓôËÎļþÌæ»»£º';
$strReset = 'ÖØÖÃ';
$strResourceLimits = '×ÊÔ´ÏÞÖÆ';
$strRevoke = 'ÊÕ»Ø';
$strRevokeAndDelete = 'ÊÕ»ØÓû§µÄËùÓ줻îȨÏÞ£¬È»ºóɾ³ýÓû§¡£';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Óû§ÈÔȻӵÓÐ USAGE ȨÏÞ£¬Ö±µ½È¨ÏÞÖØÔØ¡£';
$strRevokeMessage = 'ÄúÒÑÊÕ»Ø %s µÄȨÏÞ';
$strRomanian = 'ÂÞÂíÄáÑÇÓï';
$strRowLength = 'Ð㤶È';
$strRowSize = ' ÐдóС ';
$strRows = 'ÐÐÊý';
$strRowsFrom = 'ÐУ¬¿ªÊ¼ÐÐÊý£º';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'ˮƽ(Ðýת±êÌâ)';
$strRowsModeHorizontal = 'ˮƽ';
$strRowsModeOptions = 'ÒÔ %s ģʽÏÔʾ£¬²¢ÇÒÔÚ %s ¸öµ¥Ôª¸ñºóÖظ´±êÌâ';
$strRowsModeVertical = '´¹Ö±';
$strRowsStatistic = 'ÐÐͳ¼Æ';
$strRunQuery = 'Ìá½»²éѯ';
$strRunSQLQuery = 'ÔÚÊý¾Ý¿â %s ÔËÐÐ SQL ²éѯ';
$strRunning = 'ÔËÐÐÓÚ %s';
$strRussian = '¶íÓï';

$strSQL = 'SQL'; // should express in english
$strSQLExportCompatibility = 'Ö§³Ö SQL À©Õ¹';
$strSQLExportType = 'µ¼³öÀàÐÍ';
$strSQLOptions = 'SQL Ñ¡Ïî';
$strSQLParserBugMessage = 'ÓпÉÄÜÄú·¢ÏÖÁË SQL ·ÖÎöÆ÷µÄ³ô³æ¡£Çë×Ðϸ¼ì²éÄúµÄ²éѯ£¬°üÀ¨ÒýºÅÊÇ·ñÕýÈ·¼°ÊÇ·ñÆ¥Åä¡£ÆäËü¿ÉÄܵÄʧ°ÜÔ­Òò¿ÉÄÜÓÉÓÚÄúÉÏ´«Á˳¬¹ýÒýÓÃÎı¾ÇøÓòÍâµÄ¶þ½øÖÆÊý¾Ý¡£Äú»¹¿ÉÒÔÔÚ MySQL ÃüÁîÐнçÃæÊÔÒ»ÏÂÄúµÄ²éѯ¡£Èç¹û¿ÉÄܵĻ°£¬ÒÔÏ»áÁгö MySQL ·þÎñÆ÷µÄ´íÎóÊä³ö£¬Õâ¿ÉÄܶÔÄú½â¾öÎÊÌâÓÐÒ»¶¨µÄ°ïÖú×÷Óá£Èç¹ûÄúÈÔÈ»ÓÐÎÊÌ⣬»òÕßÃüÁîÐнçÃæÖ´Ðгɹ¦¶ø·ÖÎöÆ÷³ö´í£¬Ç뽫ÄúµÄ SQL ²éѯËõ¼õµ½µ¼ÖÂÎÊÌâµÄijһÌõÓï¾ä£¬È»ºóºÍÏÂÃæ¼ôÇÐÇøÖеÄÊý¾ÝÒ»ÆðÌá½»Ò»¸ö³ô³æ±¨¸æ£º';
$strSQLParserUserError = 'ÄúµÄ SQL ²éѯ¿ÉÄÜÓÐ´í¡£Èç¹û¿ÉÄܵĻ°£¬ÒÔÏ»áÁгö MySQL ·þÎñÆ÷µÄ´íÎóÊä³ö£¬Õâ¿ÉÄܶÔÄú½â¾öÎÊÌâÓÐÒ»¶¨µÄ°ïÖú×÷Óá£';
$strSQLQuery = 'SQL ²éѯ';
$strSQLResult = 'SQL ²éѯ½á¹û';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'ÎÞЧµÄ±êʶ·û';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'ÒýºÅ²»Åä¶Ô';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'δ֪µÄ±êµã·ûºÅ×Ö·û´®';
$strSave = '±£´æ';
$strSaveOnServer = '±£´æÓÚ·þÎñÆ÷µÄ %s Ŀ¼';
$strScaleFactorSmall = '±ÈÀýÒò×Ó̫С£¬ÎÞ·¨ÔÚÒ»Ò³ÖÐÏÔʾ´ó¸Ù';
$strSearch = 'ËÑË÷';
$strSearchFormTitle = 'ËÑË÷Êý¾Ý¿â';
$strSearchInTables = 'ÓÚÒÔÏÂ±í£º';
$strSearchNeedle = '²éÕÒµÄÎÄ×Ö»òÊýÖµ(ͨÅä·û£º¡°%¡±)£º';
$strSearchOption1 = 'ÖÁÉÙÒ»¸öµ¥´Ê';
$strSearchOption2 = 'ËùÓе¥´Ê';
$strSearchOption3 = '¾«È·¶ÌÓï';
$strSearchOption4 = '°´Õý¹æ±í´ïʽ';
$strSearchResultsFor = '¡°<i>%s</i>¡±µÄËÑË÷½á¹û %s£º';
$strSearchType = '²éÕÒ£º';
$strSecretRequired = 'ÅäÖÃÎļþÏÖÔÚÐèÒª¾øÃܵĶÌÓïÃÜÂë(blowfish_secret)¡£';
$strSelectADb = 'ÇëÑ¡ÔñÊý¾Ý¿â';
$strSelectAll = 'È«Ñ¡';
$strSelectBinaryLog = 'Ñ¡Ôñ²é¿´¶þ½øÖÆÈÕÖ¾';
$strSelectFields = 'ÖÁÉÙÑ¡ÔñÒ»¸ö×ֶΣº';
$strSelectNumRows = '²éѯÖÐ';
$strSelectTables = 'Ñ¡Ôñ±í';
$strSend = 'Áí´æΪÎļþ';
$strSent = 'Ëͳö';
$strServer = '·þÎñÆ÷';
$strServerChoice = 'Ñ¡Ôñ·þÎñÆ÷';
$strServerNotResponding = '·þÎñÆ÷ûÓÐÏìÓ¦';
$strServerStatus = 'ÔËÐÐÐÅÏ¢';
$strServerStatusUptime = '´Ë MySQL ·þÎñÆ÷ÒѾ­ÔËÐÐÁË %s£¬Æô¶¯Ê±¼äΪ %s¡£';
$strServerTabProcesslist = '½ø³Ì';
$strServerTabVariables = '±äÁ¿';
$strServerTrafficNotes = '<b>·þÎñÆ÷Á÷Á¿</b>£ºÕâЩ±íÏÔʾÁË´Ë MySQL ·þÎñÆ÷×ÔÆô¶¯ÒÔÀ´µÄÍøÂçÁ÷Á¿Í³¼Æ¡£';
$strServerVars = '·þÎñÆ÷±äÁ¿ºÍÉèÖÃ';
$strServerVersion = '·þÎñÆ÷°æ±¾';
$strSessionValue = '»á»°Öµ';
$strSetEnumVal = 'Èç×Ö¶ÎÀàÐÍÊÇ¡°enum¡±»ò¡°set¡±£¬ÇëʹÓÃÒÔϵĸñʽÊäÈ룺\'a\',\'b\',\'c\'...<br />Èç¹ûÄúÐèÒªÔÚÖµÖÐÊäÈ뷴бÏß(¡°\¡±)»òÕßµ¥ÒýºÅ(¡°\'¡±)£¬ÇëÔÚÇ°Ãæ¼ÓÉÏ·´Ð±Ïß(Èç \'\\\\xyz\' »ò \'a\\\'b\')¡£';
$strShow = 'ÏÔʾ';
$strShowAll = 'È«²¿ÏÔʾ';
$strShowColor = 'ÏÔʾÑÕÉ«';
$strShowDatadictAs = 'Êý¾Ý×Öµä¸ñʽ';
$strShowFullQueries = 'ÏÔʾÍêÕû²éѯ';
$strShowGrid = 'ÏÔʾÍø¸ñ';
$strShowPHPInfo = 'ÏÔʾ PHP ÐÅÏ¢';
$strShowTableDimension = 'ÏÔʾ±í¸ñ´óС';
$strShowTables = 'ÏÔʾ±í';
$strShowThisQuery = ' ÔÚ´ËÔÙ´ÎÏÔʾ´Ë²éѯ ';
$strShowingRecords = 'ÏÔʾÐÐ';
$strSimplifiedChinese = '¼òÌåÖÐÎÄ';
$strSingly = '(ÖðÒ»)';
$strSize = '´óС';
$strSlovak = '˹Âå·¥¿ËÓï';
$strSlovenian = '˹ÂåÎÄÄáÑÇÓï';
$strSort = 'ÅÅÐò';
$strSortByKey = 'Ö÷¼üÅÅÐò';
$strSpaceUsage = 'ÒÑʹÓÿռä';
$strSpanish = 'Î÷°àÑÀÓï';
$strSplitWordsWithSpace = 'ÿ¸öµ¥´ÊÒÔ¿Õ¸ñ (" ") ·Ö¸ô¡£';
$strStatCheckTime = '×îºó¼ì²éʱ¼ä';
$strStatCreateTime = '´´½¨Ê±¼ä';
$strStatUpdateTime = '×îºó¸üÐÂʱ¼ä';
$strStatement = 'Óï¾ä';
$strStatus = '״̬';
$strStrucCSV = 'CSV Êý¾Ý';
$strStrucData = '½á¹¹ºÍÊý¾Ý';
$strStrucDrop = 'Ìí¼Ó DROP TABLE';
$strStrucExcelCSV = 'MS Excel µÄ CSV ¸ñʽ';
$strStrucNativeExcel = '±¾µØ MS Excel Êý¾Ý';
$strStrucOnly = 'Ö»½á¹¹';
$strStructPropose = '¹æ»®±í½á¹¹';
$strStructure = '½á¹¹';
$strSubmit = 'Ìá½»';
$strSuccess = 'ÄúÔËÐÐµÄ SQL Óï¾äÒѾ­³É¹¦ÔËÐÐÁË¡£';
$strSum = '×ܼÆ';
$strSwedish = 'ÈðµäÓï';
$strSwitchToDatabase = 'Ñ¡Ôñ±»¸´ÖƵÄÊý¾Ý¿â';
$strSwitchToTable = 'Çл»µ½¸´ÖƵıí';

$strTable = '±í ';
$strTableComments = '±í×¢ÊÍ';
$strTableEmpty = '±íÃû³ÆÊǿյģ¡';
$strTableHasBeenDropped = '±í %s Òѱ»É¾³ý';
$strTableHasBeenEmptied = '±í %s Òѱ»Çå¿Õ';
$strTableHasBeenFlushed = '±í %s Òѱ»Ç¿ÖƸüÐÂ';
$strTableMaintenance = '±íά»¤';
$strTableOfContents = 'Ŀ¼';
$strTableOptions = '±íÑ¡Ïî';
$strTableStructure = '±íµÄ½á¹¹';
$strTableType = '±íÀàÐÍ';
$strTables = '%s ¸ö±í';
$strTakeIt = '¶Ï¶¨';
$strTblPrivileges = '°´±íÖ¸¶¨È¨ÏÞ';
$strTextAreaLength = ' ÓÉÓÚ³¤¶ÈÏÞÖÆ<br />´Ë×ֶοÉÄÜÎÞ·¨±à¼­ ';
$strThai = 'Ì©Óï';
$strTheContent = 'ÎļþÖеÄÄÚÈÝÒѾ­²åÈëµ½±íÖС£';
$strTheContents = 'ÎļþÖеÄÄÚÈݽ«»áÈ¡´úËùÑ¡¶¨±íÖоßÓÐÏàͬÖ÷¼ü»òΨһ¼üµÄ¼Ç¼¡£';
$strTheTerminator = '×ֶεĽáÊø·û¡£';
$strTheme = 'Ö÷Ìâ / ·ç¸ñ';
$strThisHost = '´ËÖ÷»ú';
$strThisNotDirectory = 'Õâ²¢²»ÊÇÒ»¸öĿ¼';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Ïß³Ì %s Òѳɹ¦É±ËÀ¡£';
$strTime = 'ʱ¼ä';
$strToggleScratchboard = 'Çл»¹Î°å';
$strTotal = '×ܼÆ';
$strTotalUC = 'ͳ¼Æ';
$strTraditionalChinese = '·±ÌåÖÐÎÄ';
$strTraditionalSpanish = '´«Í³Î÷°àÑÀÓï';
$strTraffic = 'Á÷Á¿';
$strTransformation_application_octetstream__download = '×Ö¶ÎÖÐÏÔʾһ¸ö¶þ½øÖÆÎļþµÄÏÂÔØÁ¬½Ó¡£µÚÒ»¸öÑ¡ÏîÊǶþ½øÖÆÊý¾ÝµÄÃû×Ö¡£µÚ¶þ¸öÑ¡ÏîÊDZíÁÐÖпÉÄÜ°üº¬ÎļþÃûµÄ×ֶΡ£ Èç¹ûÄãÌṩµÚ¶þ¸öÑ¡ÏîÄÇôµÚÒ»¸öÑ¡Ïî±ØÐëÉèÖÃΪ¿Õ×Ö·û´®¡£';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'ÏÔʾ¿Éµã»÷µÄËõÂÔͼ£»Ñ¡ÏÒÔÏñËØÖ¸¶¨µÄ¿í¶È¡¢¸ß¶È(±£ÁôÔ­ÓбÈÀý)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'ÏÔʾµ½´ËͼÏñµÄÁ´½Ó(¼´Ö±½Ó¶þ½øÖÆÏÂÔØ)¡£';
$strTransformation_image_png__inline = '²é¿´ image/jpeg: ǶÈë';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Ñ¡Ôñ TIME£¬TIMESTAMP »ò DATETIME ×ֶβ¢½«ÆäÓÃÄúµÄ±¾µØÈÕÆÚ¸ñʽ½øÐиñʽ»¯¡£µÚÒ»¸öÑ¡ÏîÊǽ«»á¼ÓÈ뵽ʱ¼ä´ÁÖеÄÆ«ÒÆÁ¿(ÒÔСʱΪµ¥Î»£¬Ä¬ÈÏΪ 0)¡£µÚ¶þ¸öÑ¡ÏîÊǸù¾Ý PHP µÄ strftime() º¯Êý²ÎÊýµÄ¸ñʽ±àдµÄ²»Í¬ÈÕÆÚ¸ñʽ¡£';
$strTransformation_text_plain__external = 'Ö»¶Ô LINUX£ºµ÷ÓÃÍⲿ³ÌÐò²¢Í¨¹ý±ê×¼ÊäÈëÌî³ä×Ö¶ÎÊý¾Ý¡£·µ»Ø´ËÓ¦ÓóÌÐòµÄ±ê×¼Êä³ö¡£Ä¬ÈÏΪ Tidy£¬¿ÉÒԺܺõĴòÓ¡ HTML ´úÂ롣ΪÁË°²È«Æð¼û£¬ÄúÐèÒªÊÖ¶¯±à¼­Îļþ libraries/transformations/text_plain__external.inc.php È»ºó²åÈëÔÊÐíÄúÔËÐеŤ¾ß¡£µÚÒ»¸öÑ¡ÏîÊÇÄúÏëҪʹÓõijÌÐò±àºÅ£¬¶øµÚ¶þ¸öÑ¡ÏîÊdzÌÐòµÄ²ÎÊý¡£ÖÁÓÚµÚÈý¸ö²ÎÊý£¬Èç¹ûÉèΪ 1 µÄ»°½«»áÓà htmlspecialchars() ת»»ÆäÊä³ö(ĬÈÏΪ 1)¡£µÚËĸö²ÎÊýÈç¹ûÉèΪ 1 µÄ»°£¬½«»áÔÚÄÚÈݵ¥Ôª¸ñÖÐÊä³ö NOWRAP£¬ÕâÑùÈ«²¿Êä³ö¾Í»á²»¾­ÖØиñʽ»¯Ö±½ÓÊä³öÁË(ĬÈÏΪ 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = '±£Áô×ֶεÄԭʼ¸ñʽ¡£²»½øÐÐתÂë¡£';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'ÏÔʾͼÏñºÍÁ´½Ó£¬×Ö¶ÎÄÚ°üº¬ÎļþÃû£»µÚÒ»¸öÑ¡ÏîÊÇÀàËÆ¡°http://domain.com/¡±ÕâÑùµÄǰ׺£¬µÚ¶þ¸öÑ¡ÏîÊÇÒÔÏñËØΪµ¥Î»µÄ¿í¶È£¬µÚÈý¸ö²ÎÊýÊǸ߶ȡ£';
$strTransformation_text_plain__link = 'ÏÔʾÁ´½Ó£¬×Ö¶ÎÄÚ°üº¬ÎļþÃû£»µÚÒ»¸öÑ¡ÏîÊÇÀàËÆ¡°http://domain.com/¡±ÕâÑùµÄǰ׺£¬µÚ¶þ¸öÑ¡ÏîÊÇÁ´½ÓµÄ±êÌâ(µ¯³öÌáʾ)¡£';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Ö»ÏÔʾ×Ö·û´®µÄÒ»²¿·Ö¡£µÚÒ»¸öÑ¡ÏÒåÁËÎı¾¿ªÊ¼Êä³öµÄÆ«ÒÆÁ¿(ĬÈÏΪ 0)¡£µÚ¶þ¸öÑ¡ÏîÊÇËù·µ»ØÎÄ×ÖÊýÁ¿µÄÆ«ÒÆÁ¿¡£Èç¹ûΪ¿ÕµÄ»°£¬½«·µ»ØʣϵÄËùÓÐÎı¾¡£µÚÈý¸öÑ¡ÏîÊǽ«»á×·¼Óµ½×Ó×Ö·û´®Ö®ºóµÄÊä³ö(ĬÈÏΪ£º...) .';
$strTruncateQueries = '½Ø¶ÏÏÔʾµÄ²éѯ';
$strTurkish = 'ÍÁ¶úÆäÓï';
$strType = 'ÀàÐÍ';

$strUkrainian = 'ÎÚ¿ËÀ¼Óï';
$strUncheckAll = 'È«²¿²»Ñ¡';
$strUnicode = 'Unicode'; //USE ENG
$strUnique = 'Ψһ';
$strUnknown = 'δ֪';
$strUnselectAll = 'È«²¿²»Ñ¡';
$strUpdComTab = 'Çë²Î¿´ÎĵµÖйØÓÚÈçºÎ¸üÐÂÄúµÄ Column_comments ±íµÄ²¿·Ö';
$strUpdatePrivMessage = 'ÄúÒѾ­¸üÐÂÁË %s µÄȨÏÞ¡£';
$strUpdateProfileMessage = 'ÅäÖÃÎļþ¼º¸üС£';
$strUpdateQuery = '¸üвéѯ';
$strUpgrade = 'ÄúÓ¦¸ÃÉý¼¶µ½ %s %s »òÕ߸ü¸ß¡£';
$strUsage = 'Ó÷¨';
$strUseBackquotes = 'ÇëÔÚ±íÃû¼°×Ö¶ÎÃûʹÓÃÒýºÅ';
$strUseHostTable = 'ʹÓÃÖ÷»ú±í';
$strUseTabKey = '°´ TAB ¼üÌøµ½ÏÂÒ»¸öÊýÖµ, »ò CTRL+·½Ïò¼ü ×÷ËæÒâÒƶ¯';
$strUseTables = 'ʹÓñí';
$strUseTextField = 'ʹÓÃÎı¾Óò';
$strUseThisValue = 'ʹÓôËÖµ';
$strUser = 'Óû§';
$strUserAlreadyExists = 'Óû§ %s ¼º´æÔÚ£¡';
$strUserEmpty = 'Óû§Ãû³ÆÊǿյģ¡';
$strUserName = '̞';
$strUserNotFound = 'Ñ¡ÖеÄÓû§ÔÚȨÏÞ±íÄÚÕÒ²»µ½¡£';
$strUserOverview = 'Óû§Ò»ÀÀ';
$strUsersDeleted = 'Ñ¡ÖеÄÓû§Òѳɹ¦É¾³ý¡£';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Óû§¿É·ÃÎÊ¡°%s¡±';

$strValidateSQL = 'УÑé SQL';
$strValidatorError = 'SQL УÑé³ÌÐòÎÞ·¨³õʼ»¯¡£Çë¼ì²éÊÇ·ñÒѾ­°²×°ÁË%sÎĵµ%sÄÚÃèÊöµÄ±ØÐè PHP À©Õ¹¡£';
$strValue = 'Öµ';
$strVar = '±äÁ¿';
$strViewDump = '²é¿´±íµÄת´æ(´ó¸Ù)¡£';
$strViewDumpDB = '²é¿´Êý¾Ý¿âµÄת´æ(´ó¸Ù)¡£';
$strViewDumpDatabases = '²é¿´Êý¾Ý¿âµÄת´æ(´ó¸Ù)';

$strWebServerUploadDirectory = 'ÍøÕ¾·þÎñÆ÷ÉÏÔØĿ¼';
$strWebServerUploadDirectoryError = 'É趨µÄÉÏÔØĿ¼´íÎó£¬Î´ÄÜʹÓÃ';
$strWelcome = '»¶Ó­Ê¹Óà %s';
$strWestEuropean = 'Î÷Å·';
$strWildcard = 'ͨÅä·û';
$strWindowNotFound = 'Ä¿±êä¯ÀÀ´°¿Ú²»¿É¸üС£¿ÉÄÜÄãÒѾ­¹Ø±ÕÁ˸¸´°¿Ú»òÕßÄúä¯ÀÀÆ÷µÄ°²È«ÉèÖÃ×è¶ÏÁ˸üд°¿Ú¡£';
$strWithChecked = 'Ñ¡ÖÐÏ';
$strWritingCommentNotPossible = '²»ÄÜдעÊÍ';
$strWritingRelationNotPossible = '²»ÄÜд¹Øϵ';
$strWrongUser = 'Óû§Ãû/ÃÜÂë´íÎ󣬷ÃÎʱ»¾Ü¾ø¡£';

$strXML = 'XML'; //USE ENG

$strYes = 'ÊÇ';

$strZeroRemovesTheLimit = '×¢Ò⣺½«ÕâЩѡÏîÉèΪ 0(Áã) ½«É¾³ýÏÞÖÆ¡£';
$strZip = 'zip ѹËõ';

// To translate:

$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate

$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate

$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate

$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate

$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate

$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate

$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate

$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate

$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate

$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate

$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate

$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate

?>
Return current item: gframe