Location: PHPKode > projects > FreiChatX > freichat/lang/thai.php
<?php
//FreiChatX - English language
//English is the primary language
//cb->chatbox
//g->guest
//Do not use space but nbsp;
//If you have copied this file and you are making your own
//language then please write in the format similar to
//english_informal.php

  $frei_trans['cb_head']      =     'ÊÁÒªÔ¡';
  $frei_trans['g_prefix']     =     'ºØ€€Å·ÑèÇä»-';
  $frei_trans['pwdby']       =     'ÊÃéÒ§âŽÂ';
  $frei_trans['noline']      =     'äÁèÁÕŒÙéÍ͹äŹì';
  $frei_trans['noperms']      =     '¡ÃسÒÅçÍ€ÍÔ¹!';
  $frei_trans['on_offline']    =     '¡ÓÅѧ¹Óà¢éÒÃÒª×èÍŒÙéãªé<br/>Querying DataBase<br/>..............................';
  $frei_trans['go_online']     =     'Í͹äŹì';
  $frei_trans['go_offline']    =     'ÍÍ¿äŹì';
  $frei_trans['go_invisible']   =     'äÁè»ÃÒ¡¯';
  $frei_trans['go_busy']      =     'äÁèÇèÒ§';
  $frei_trans['newmesg']      =     'ÁÕ¢éÍ€ÇÒÁãËÁè! šÒ¡';
  $frei_trans['restore_drag_pos'] =     '¡ÅѺÊÙèµÓá˹è§àŽÔÁ';
  $frei_trans['status_txt']    =     'à»ÅÕè¹ʶҹÐ';
  $frei_trans['opt_txt']      =     'ÍÍ¿ªÑè¹àÊÃÔÁ';
  $frei_trans['onOfflinemesg']   =     'Í͹äŹì᪵!';

  $frei_trans['plugin_transdisable'] =    '»ÔŽ¡ÒÃãªé§Ò¹';
  $frei_trans['plugin_trans_orig']  =    '¢éÍ€ÇÒÁµé¹©ºÑº:';

  $frei_trans['titles_translate']   =    'á»ÅÀÒÉÒ';
  $frei_trans['titles_upload']    =    'Êè§ä¿Åì';

  $frei_trans['status_online']    =    'Í͹äŹì';
  $frei_trans['status_busy']     =    'äÁèÇèÒ§';
  $frei_trans['status_invisible']   =    'äÁè»ÃÒ¡¯';
  $frei_trans['status_offline']    =    'ÍÍ¿äŹì';

     return 1;
?>
Return current item: FreiChatX