Location: PHPKode > projects > Filebased Guestbook > filebased-guestbook/language/lang.ru.php
<?php
// -----------------------------------------------------------------------------------------------
// Project:    Filebased guestbook.
// File:      lang.ru.php
// Topic:     russian language file
// Author:     Mike Konkov <hide@address.com>
// -----------------------------------------------------------------------------------------------

 // -> show.php
 $s_head =   "Ãîñòåâàÿ êíèãà / $conf[version]";
 $s_title =   "Ïîêàçàòü îòçûâû";
 $s_new =    "Îñòàâèòü ñîîáùåíèå";
 $s_date =   "Äàòà ";
 $s_author =  "Àâòîð ";
 $s_text =   "Êîììåíòàðèé ";
 $s_location = "Ðàñïîëîæåíèå ";
 $s_country =  "Ñòðàíà ";
 $s_email =   "Email";
 $s_url =    "URL";

 $s_pages =   "Ñòðàíèö: ";
 $s_itmes =   "Âñåãî: ";
 $s_back =   "Íàçàä";
 $s_forward =  "Âïåðåä";

 // -> form.php
 $f_head =   "Ãîñòåâàÿ êíèãà / $conf[version]";
 $f_title =   "Îñòàâèòü ñîîáùåíèå";
 $f_date =   "Äàòà: ";
 $f_author =  "Èìÿ*: ";
 $f_text =   "Êîììåíòàðèé*: ";
 $f_location = "Ðàñïîëîæåíèå: ";
 $f_country =  "Ñòðàíà: ";
 $f_email =   "Email*: ";
 $f_url =    "URL";

 $f_submit =  "îòïðàâèòü";
 $f_back =   "îòìåíà";
 $f_alert =   "Ïîæàëóéñòà, çàïîëíèòå âñå îáÿçàòåëüíûå ïîëÿ (*).";

?>
Return current item: Filebased Guestbook